SAYI: 22
EYLÜL 2014
TEV-SOMA UMUT FONU’NA
BAĞIŞÇILARIN DESTEĞİ HER
GEÇEN GÜN ARTIYOR
TEV’LE 79 GENÇ DAHA
YURT DIŞINDA GELECEĞE
HAZIRLANACAK
DEĞERLİ BAĞIŞÇIMIZ
ZEKİ MÜREN’İ 18. ÖLÜM
YILDÖNÜMÜNDE ANIYORUZ
"Öğretmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve
eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz
:7,.,6>Q<=0<496QB80>4=4C498,3,<0>[email protected]/,6G<7QğQ9QC
/0<0.0=4B70:<,9>Q7Q-?7?9,.,6>Q<?83?<4B0>146<0947809109909
-0/09096?@@0>[email protected]=066,<,6>0<746:<?B?.?7,<4=>0<*09490=74
[email protected],-474B0>>0B0>4ştirmek sizin elinizdedir... Sizin
-,ş,<Q9QC?83?<4B0>49-,ş,<Q=Q:7,.,6>Q<
Mustafa Kemal Atatürk
TEV Ailesinin sevgili üyeleri,
/3=8Y?YKP3EYDY3>[email protected]@97PE;=P74RJR?7@;@D3JYDY4;@;[email protected]@5;?;K7F?FEA>[email protected]@?FE>F>FğF
G79FCFCF;>7J7@;4;C7ğ;E;?QğC7E;[email protected]?;@7?7C:3436;JACFKS
-/3;>7D;A>3C3=3C3?YK3J7@;=3EY>[email protected]>7C>[email protected][email protected]@:[email protected];P;@67J;K
"7CJ7@;43ş>[email protected]
J7@;F?FE>3CG3C6YC
;>;JACFK=;[email protected]=F?FE>[email protected];ğ;:3J3>>7C;@=FCF>[email protected]@7C<;=G77@:7J753@>Y
[email protected][email protected]>;[email protected]?>7C;6;C
[email protected]>7C;?;K;P;@A@>3C3A@>[email protected]@[email protected]@43=Y>?3DY97C7=E;ğ;@7;@[email protected]
Türk Eğ;E;? /3=8Y A>3C3= [email protected]>7C;?;K;@ PA= =YJ?7E>; A>3@ 4F [email protected]?;@67 7ğ;E;? JA>5F>F=>[email protected] 7@ G7C;?>; 4;C
ş7=;>6797P;C?7>7C;;P;@JY>6YC93JC7E9QDE7C;JACFK
7ğ;E;? [email protected]?;@67 JFCE 6YşY JR=D7= >;[email protected] G7 RDE ;:E;D3D 4FCDF 3>?3J3 :3= [email protected]@ 4FCD;J7C;?;K3J6Y@>Y=J3CY@>3C336Y?3EYJAC
FG7D;>7J>73;>7?;K7=3EY>[email protected];J7C>7C;?;K;G7=3EY>353=
A>[email protected]@;[email protected]?JFCE;P;4FCD;J7C>7C;?;K;ş;?6;67@=FE>FJACF?A@>3C3U;>7?;K7:Aş97>6;@;K
V6;JACF?
/7 97PE;ğ;?;K '3JYD [email protected] J3ş36YğY?YK R>=7 A>3C3= :7B;?;K; 67C;@67@ D3CD3@ ,A?3 835;[email protected]@
J3C3>[email protected]?3J3P3>YşYJACFKS
Türk Eğ;E;? /3=8Y A>3C3= A>FşEFC6FğF?FK ,A?3 .?FE [email protected]>3 4RJR= 35Y ;>7 D3CDY>3@ PA5F=>3CY?YKY@ G7
[email protected]>7C;?;K;@QğC7@;?:3J3E>[email protected][email protected]?7>;ğ;@[email protected]>3C3=4FCD;[email protected]>3@?3DY
[email protected]@6736Y?3EEY=
"7?=FCF?G7=FCF>Fş>3CY@:7?67:3>=Y?YKY@ [email protected]?FK3JAğF@;>9;D;G743ğYş>3CYJ>34;C
=7K63:39QC6R==;EAB>F?A>3C3=35Y>Y9R@>7C;?;K677>7>7G7C;JACG767C;@4;C:3DD3D;J7E9QDE7C;JACFK
,A?3
eğ;E;?4FCD>[email protected]@R>[email protected]>;@67=AAC6;@[email protected];P;@-RC=ğ;E;?/3=8Y';>>;ğ;E;?3=3@>YğYG7 [email protected]
@;[email protected]>Yş?3>[email protected]=G7C6;,A?3ğ;E;?FCD>3CY1RCRE?7%FCF>[email protected]:;>A>3C3=4Q>[email protected]=
4FCDD3ğ>3J3@=FCF?A>6F
13BY>[email protected]>3CG76FJF>[email protected]@DFK9RG7@>7/3=8Y?YKY@@7=363C6AğCFE7?7>>7C
RK7C;@67 JR=D7>6;ğ;@; 4;K>7C7 [email protected]>3J3@ :3JYCD7G7C =FCF?>3CY?YK3 G7 [email protected]>3CY?YK3 6FJ3C>Y>Y=>3CY ;P;@ 4;C
=7K63:[email protected]==RC>7C;?;K;[email protected]>=7?;K;@[email protected]>[email protected][email protected];>;JACFK
JY>[email protected]=4;[email protected]<;J>743ş>36Y=J3K3J>3CY?YK634;[email protected];
%FCF?D3>[email protected]=
*>3@>3?3+*D;DE7?FJ9F>3?3P3>Yş?3>3CY?YK;>9;İş>7?;C;?;?;K>;67C>;ğ;@[email protected]@[email protected]
[email protected]%FCF?D3> ;@[email protected][email protected]@Yş?3@>Y==C;E;=DRC7P>7C;?;KRK7C;@67=;J7E=;67ğ7C>[email protected];C;>?7D;@[email protected]>;=47ş
:38E3>Y= !QC7G>7C JCY>YğY İ>=7>7C; BCA<7D;@; [email protected];?>; 7=;4; [email protected]>;ğ;@67 4;C;?>7C;?;K>7 4;C>;=E7 JRCREER
ğ;E;?
4;C;?;?;K4;[email protected]@;BCA<7>7C;?;KRK7C;@676;[email protected];J7CD7P;?DRC75;?;K;@[email protected]>3;>9;>;
P3>YşEY
!3JC;?7@=F>!CF4F?FKP3>Yş?3AC93@;[email protected]@FG73>[email protected]@;>[email protected]@57>;=>;A>3C3=G7C;?>;>;=
3CEEYC?3BCA<7D;[email protected]>Yş?3>3CY@Y-/İ-M&A6;EACJF?F@=3C3%YK1FC6FBCA<7D;G7D=;ş7:;C;@ş33EY;>7;>9;>;;ş
B>3@>[email protected]>FşEFC6FG797CP7=>7şE;C?7J743ş>36Y
'3>;İş>7C!CF4F?FK/3=8Y?YKY@?F:3D7473>[email protected]@57>
;:E;J3PG7FJ9F>3?3>3C39QC7J7@;67@=FC9F>[email protected]?;[email protected]?>7C73;E4RJR=C7D?;A>[email protected]>;=
DEC3E7<;=P3>Yş?3>[email protected]?3?>36Y
"F=F=;C;?;?;KER?P3>Yş?3>3CY?YK367ğ7C>;67DE7=G7E75CR47>7C;@;=3EEY>3C
[email protected]>7C;?;K>747C347C13CYJY>7ğ7C>[email protected];C?7-AB>[email protected]?YKY97CP7=>7şE;C6;=
!7P?;[email protected]?
P3>Yş?3>3CY?YKY 67ğ7C>[email protected];C;B 97>757= 3>EY 3J ;P;@ :7678>7C;?;K; G7 B>3@>3CY?YKY 47>;C>76;=
ŞF47>7C;?;K
:7678>7C;?;K6AğCF>[email protected];CJRC7=A>?Fş4;Cş7=;>67:[email protected]?PYE3>[email protected]=D7>E7C7=:7??7C=7K67:7?
67 -RC=;J7 [email protected]>;@67 /3=8Y?YKY@ D7D; =FCF?F?FKF@ 53@ 63?3C>3CY 43ğYşPY>3CY?YKY@ G7 4FCD;J7C>7C;?;K;@
JA>63ş>3CYA>?3J367G3?76;JAC>3C
,[email protected]:3C3J7@;4;CRCR@>79;C;JACFK,RC7>;8A@>3CY?YK
!7>757ğ74;[email protected]@>Y=D7CB?7=;P;@D;K673CKF7EE;ğ;@;K4;C;D;[email protected][email protected]>;
8A@ 3PEYC34;>;CD;@;K
,RC7>; 8A@ 43ğYşY J3B3C3= 43ş3CY>Y G7 ?366; 67DE7ğ7 ;:E;J35Y A>3@ 4;C [email protected];@;@ JY>>Y=
eğ;E;? ?3DC38>[email protected] =3CşY>3J34;>;C 6;>7CD7@;K 4FCD G7C?7= ;DE76;ğ;@;K 4;C QğC7@5;@;@ =YK7C=7= R@;G7CD;E7
A=F6FğF4Q>R?6AğF?J7C;9;4;QK7>>;=>7C;@;D;K47>;C>7J7C7=?7KF@;J7E;@7=363CER?QğC7@;?6Q@7?;@;
G7J3JY>=3BD3J353=ş7=;>67JY>>3C3D3;C4FCDJ3C6Y?YJ3B34;>;CD;@;K
%Q=>7C;?;K67@3>6YğY?YK9RP7ğ;E;?7A>3@;@3@5Y?YKP3ğ63şG7J7@;>;=P;-RC=;J7;673>;@7A>3@EFE=F?FK
;>7;>=7>7C;?;K67@3JCY>?363@97@P>7C;?;K;@;:E;J3PG747=>7@E;>7C;@;=3CşY>3?3=RK7C7J7@;6Q@7?67673J@Y
5Aş=FJ>3;>7C>7J757ğ;K
17@;7ğ;E;?QğC7E;?JY>Y@Y@ER?QğC7@5;>7C;?;K36Y@3F?FEG743ş3CY6A>F4;CJY>A>?3DY@Y6;>;JACF?
,;K67ğ7C>;-/;>7D;87CE>7C;@7DA@DFKD3J9YG7D7G9;>7C;?;DF@FJACF?
*Q7/QCJ9,B
0907!J/J<
içindekiler
TEV’den haberler
12 TEV Bağışçımızdan Bursa’ya Sağlık Meslek Lisesi
TEV’in yurt dışı burslarıyla 79 genç
daha aydınlık yarınlara adım attı
“TEV’le hayallerimize bir adım daha yaklaştık”
14 Huhtamaki Türkiye, “İş Sağlığı ve Güvenliği” ödülünü
TEV-Soma Umut Fonu’na bağışladı
16 Yeşim Tekstil çalışanlarından TEV-Soma Umut Fonu’na
anlamlı bağış…
17 Nick Porcaro, “Manzara” adlı resim sergisinin geliriyle
8
öğrencilere umut oldu
18 TEV-Soma Umut Fonu’na bağışçıların desteği her
geçen gün artıyor
20 Antakya Medeniyetler Korosu, TEV-Soma Umut
Fonu için sahneye çıktı
21 Zeki Müren’i 18. ölüm yıldönümünde anıyoruz
25 TEV bursiyeri Emre Engin Amerika yolcusu…
Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2014-2015 öğretim yılında yurt dışı
yüksek lisans ve üst ihtisas bursu almaya hak kazanan 79
bursiyerini düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. TEV’in yurt
dışı burslarıyla 79 genç daha geleceğe hazırlanacak
27 Türk Eğitim Vakfı yaptırdığı okulları ziyaret ediyor
29 TEV dizi toplantılarıyla bursiyerleri geleceğe hazırlıyor
40 Türk Eğitim Vakfı’nın burs müracaat dönemi başladı
45 Onurcan’ın hayallerini beraber yaşatmaya var mısınız?
TEVİTÖL’den Haberler
50 TEVİTÖL’lü öğrenciler geleceğe hazırlanıyor
22
İstanbul Ümraniye TEV Zahide Zehra Garring İlköğretim
Okulu, Sakarya Akyazı TEV Zahide Zehra Garring Atatürk
İlköğretim Okulu, Kırşehir Çayağzı TEV Zahide Zehra Garring
İlköğretim Okulu öğrencileri ve TEV yetkilileri bu yıl da Garring
Vakfı’nın düzenlediği geziye katıldı. Danimarka’ya yapılan gezi,
18 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde tamamlandı.
Kürşat Serkan Hakan:
“Yeniden yapılanmayla oluşan sinerji,
verimliliği artıracak”
Sürekli değişen ve gelişen gayrimenkul sektörüne
uyum sağlamak amacıyla TEV içinde İnşaat ve
Emlak Grup Müdürlüğü olarak yeniden yapılandı.
Gayrimenkul Yönetimi Grup Müdürlüğü görevine
de Kürşat Serkan Hakan getirildi. Hakan, departmanların kendi uzmanlık alanına göre ayrılmasının verimliliği artıracağını ve çalışanların
motivasyonlarına katkı sağlayacağının altını çiziyor.
TEV dergi
Eylül 2014
İ8>4B,C&,34-4
'J<6ğ4>48),61Qİ9,9H'J<60ş Özel Lisesi İktisadi
İş70>80=4,/Q9,
E80<!:H
'F3>;?%QJ'7G=;;*
%
!74K7%A537>;
66
58
TEV bağışçısı Necmettin Bağcı 60 yıllık bir eğitmen.
TEV eğitim Koordinatörlüğü görevini de yıllarca yürüten
Bağcı, uzun yıllar TEV’de bursiyer seçiminden sorumlu
olarak görev yapıyor. Bu görevi sırasında daha fazla
öğrenciye burs vermek için TEV bağışçısı olan Bağcı,
şimdilerde emekliliğinin tadını çıkarıyor. Nurten ve
Necmettin Bağcı çiftini yazlarını geçirdikleri Yalova’daki
evlerinde ziyaret ettik.
,ACF?>F13KYİş>7C;'R6RCR
/,":B,9
RJR=67C76
%A5343ş İş:3@Y(A
%3E!3JC7EE7B7İDE3@4F>
13JY@%FCF>F
Ali İ3=,9*,7HQ9,3,>>49EC>?9.,B
J=0747,7/,":B,9J9=074EC09#.,6:ğlu
3@Yş?3%FCF>F
,@?>E6J>HJ74İ3=,9*,7HQ9
--,=JH7J$<:1<!ŞJ6<J'06-,ş,
,3,>>49EC>?9.,B
Eğitim için çarpan bir çift yürek:
Nurten ve Necmettin Bağcı
Zahide Zehra Garring Vakfı adına
kurduğu okullardaki öğrencileri
Danimarka’da ağırladı…
43 “Vehbi Koç büyük bir eğitim gönüllüsüydü”
Banu Selin Aşan, Elif Gökçe
Tuğrul, Seren Gülizar Karabey,
TEV aracılığıyla ülkemizde oda
müziğinin ilk temsilcileri olacaklar. TEV’den alacakları bursla
Almanya Hochschule für Musik
und Theater Hamburg’da iki yıl
oda müziği konusunda yetkin
kişilerden eğitim alacak olan
üçlü, eğitimleri bittikten sonra
ülkeye dönmeyi ve müzik alanında yeni fikirlerle yeni projelerle
fark yaratmayı hedefliyorlar.
13KYİşleri
Ş092J7J;J.J')&0<;47,B,
AEAğraf
Savaş,>8,C
70
!QCD7>-3D3CY?
!?<,>,<,
+7=>3?
J7ş,3!,<3,9
13JY@-RCR
*,B2Q9&J<074*,BQ9
Yaşlanmaya hazır mıyız?
Uzayan ömürle birlikte ülkemizde
yaşlı nüfusu da giderek artmakta.
Buna karşın artan yaşlı nüfusa hem
ekonomik hem de sosyal olarak bakabilecek, ihtiyaçlarını karşılayacak
sistemler ülkemizde mevcut mu?
Bireysel ve toplumsal olarak yaşlanmaya hazır mıyız? Nörolog aynı zamanda TEV Dr. Orhan Birman Yurt
Dışı mezun bursiyeri olan Dr. Gülüstü
Kaptanoğlu yaşlılıkta yalnızlığa ve
yaşanacak her türlü yoksunluğa karşı
65+ Yaşlı Hakları Derneği kurduklarını
belirtiyor.
73
*,;Q8
+AE313JY@13BY?-3@YEY?-;5
&E6
ŞE;
*CA8
(
'3K:3CM=E7@,A=
(A
+AE3;@3DYŞiş>;İDE3@4F>
-7> 3=D
HHH
CAE3>;@7
5A?
3D=Y-3C;:;
B7J7
,=6Q@047>
-AC)8D7E,3@
-;5
&E6
ŞE;
"36Y?=QJ1A>F=P34FC93K'3:3>>7D;
Q>973667
,A=3=(AD7@JFCEİDE3@4F>
-7>*4I 3I
*ADE3EACEACA8D7E
5A?
EC
Yönetim Yeri
Türk Eğ;E;?/3=8Y-/
RJR=67C736
%A5343ş İş"3@Y(A
%!3JC7EE7B7İDE3@4F>
-7>
TEV’den haberler
8
TEV’den haberler
TEV’in yurt dışı burslarıyla
79 genç daha aydınlık
yarınlara adım attı
'J<6ğ4>48),61Q')Iğ<0>48BQ7Q9/,B?<>/QşQBJ6=0674=,9=@0J=>43>4=,=
-?<=?,78,B,3,66,C,9,9-?<=4B0<494/JC0970/4ğ4-,=Q9>:;7,9>Q=QB7,>,9Q>>Q
')P49B?<>/QşQ-?<=7,<QB7,209H/,3,2070.0ğ03,CQ<7,9,.,6K
DA>AD>3CY43ğYşPY>3CG7-/9Q@R>>R>7C;67
=3EY>6Y
/-6C,)0)><9;,KşK6,)
geleceğ-0)?K94)6)+)3F
-/X;@JY>Y@63@4FJ3@3RDE6RK7J
JQ@7E;5;EYB6A=EACF4;>;?363?YG7D3@3EPY
9;4; -RC=;J7X@;@ 97>757ğ;@7 JQ@ G7C757=
67ğ7C>7C;J7E;şE;C?7=RK7C743ş3CY>Y97@P>7C7
JFCE 6YşY@63 JR=D7= >;D3@D G7 RDE ;:E;D3D
eğ;E;?;;?=3@YD3ğ>3?3=;P;@6A=FKR>=7;>7
iş4;C>;ğ;J3B3@-RC=;J7X67=;E7=D;G;>EAB>F?
=FCF>FşF A>6FğF@F 47>;CE7@ -/ 1Q@7E;?
%FCF>F3ş=3@/7=;>;2F:3>Q@?7K7CL3=Y
CAğ>F UF9R@ JFCE 6YşY@63 97@5;?;K
eğ;E;?>7C;@7 67G3? 76;JAC
F JY> 63 43ş3CY>Y 97@5;?;K JFCE 6YşY@3 JR=D7= >;D3@D
G7 RDE ;:E;D3D 7ğ;E;?;@7 9Q@67C;>?7= RK7C7
D7P;>6;
QJ>757QğC7E;?JY
>Y@63EAB>3?97@5;?;KJFCE6YşY4FCD>3
CY?YK63@J3C3>3@353=
1FCE6YşY@63JR=D7=
>;D3@D G7 RDE ;:E;D3D J3B3@ 97@P>7C;?;K7
Türk Eğ;E;?/3=8YA>3C3=:7CJY>EAB>3?
?;>JA@6A>3C>Y=4FCD8A@F3JYCYJACFK
İş4;C>;ği
J3BEYğY?YK =FCF?>3CY@ 63 67DE7=>7C;J>7 JFCE
6YşY 4FCD;J7C>7C;?;K7 ?;>JA@ 6A>3C>Y= 4;C
=3E=Y63 4F>F@FJACFKV 676;
!7@7> 'R6RC
1Y>6YK!R@3J ise ‘‘Türk Eğ;E;?/3=8Y43ş3CYDY@Y
R>=7?;KDY@YC>3CY6YşY@6363DRC6RC?7=E76;C
/3=8Y?YKR>=7;>7;ş4;C>;ğ;J3B3C3=43ş3CY>Y
97@P>7C;?;K7 4FCD ;?=3@Y D3ğlayan ve en
4RJR=4REP7J;3JYC3@E7=D;G;>EAB>F?=FCF>F
şF6FC
F9FCFCF@7@:3=>YE7?D;>5;>7C;A>3@
J7@;6Q@7?JFCE6YşY4FCD;J7C>7C;?;K;D;K>7C7
E3@YE?3=E3@?FE>F>F=6FJFJACFKV676;
TEV bursiyerleri ülkemizin
geleceğ16-KşK3;<;)+)3
1
JY>Y@63@4FJ3@3-RC=;J7X@;@
3J6Y@>Y=97>757ğ;;P;@7ğ;E;?767DE7=
veren Türk Eğ;E;? /3=8Y QğC7E;? JY>Y@63 JFCE 6YşY JR=D7=
TEV dergi
Eylül 2014
>;D3@DG7RDE;:E;D3D4FCDF3>?3J3:3==3
K3@3@ J7@; 4FCD;J7C;@; E3@YEEY
"3K;C3@E3C;:;@67JFCE6YşY4FCD;J7C>7C;
E3@YE?3=3?35YJ>3 -/1Q@7E;?%FCF>F3ş
=3@/7=;>;G
2F:3>Q@?7K7CL3=YCAğ>F ve
-/1Q@7E;?%FCF>FNJ7>7C;7GD3:;B>;ğ;@67
97CP7=>7şE;C;>7@43DY@EAB>3@EYDY@3JFCE6YşY
4FCD>3CY;P;@;ş4;C>;ğ;J3BY>3@R>=7>7C;@=A@
9
-/JFCE6YşY4FCD>3CY@3363J43ş
GFC6F G7 ;>= 7>7?7>7C;@ 3C6Y@63@ 363J?R>3=3E33>Y@6Y
%7@6;3>3@>3CY@633=367?;DJ7@>7C67@
A>Fş3@ <RC; E3C38Y@63@ D7P;>7@ 97@P
4FCD3>?3J3:3==3K3@6Y
FCD;J7C>7C;@XY=YKXF7C=7=Qğ
C7@5;67@A>FşFJAC
'R:7@6;D>;=E7=@;=3>3@
63@,ADJ3>;>;?>7C67@=A@A?;
ve İş>7E?767@!RK7>,3@3E>3C63@
G7 -YBXE3@ FK?3@ :7=;? 7ğ;E;?>7C;@7
JFCE6YşY@6367G3?76757=>7C
!RK7>,3
@3E>3C63 %7?3@ *;J3@A G7 /;JA>A@D7>
D7P;>7@ RP 4FCD;J7C >?3@J3X@Y@ 7@ ;J;
'RK;=A=F>>3CY@63@"A5:D5:F>78RC'FD;=
F@6 -:73E7C "3?4FC9XE3 U)63 'RK;ğ;V
?3DE7CQğC7@;?;9QC757=>7C
7ğ;E;? 6Q@7?;@67 -/
=3J@3=>3CY@63@XJ7>?3@J3XJ3
İDG;PC7XJ7 -/İ@9;>E7C7 "R=R?7E; :7
G7@;@94FCDF@63@İ@9;>E7C7XJ7-/
4FCDF@63@ >?3@J3XJ3 -/ C3@D3
"R=R?7E; 4FCDF@63@ C3@D3XJ3 -/
!3CC;@9/3=8Y4FCDF@63@3@;?3C=3XJ3
-/# FD;@7DD ,5:AA> 4FCDF@63@ İDB3@
J3XJ3-/ #-4FCDF@63@İE3>J3XJ3
-/.>FD>3C3C3DY$3BA@N@;G7CD;E7D;4FCDF@63@
-/,#(!6A=EAC34FCDF@63@,;@93
TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili
" !$ğlu
BFCX3 C
)C:3@ ;C?3@ EYB 4FCD 8A
@F@63@97@PFK?3@EYB6A=EACF9Q@67
C;>757=
N>=7?;K;@97>757ğ;@7YşY=EFE353=4FC
D;J7C>7C -7??FK 3JY@63@ ;E;43C7@ JFCE
6YşY@39;E?7J7G7A=F>>3CY@3=3JYEA>?3J3
43ş>36Y>3C
FCD;J7C>7CQğC7@;?>7C;@;43ş3CYJ>3
DRC6RC?7@;@J3@Y@634;KK3E6RK7@>76;=>7C;
G7J3 =3EY>6Y=>3CY 7E=;@>;=>7C>7 R>=7?;K;@ E3
@YEY?Y@3 4RJR= =3E=Y>3C D3ğ>3?3=E3 G7 R>
=7?;K;E7?D;>7E?7=E7>7C
BURS PROGRAMLARI
TEV-The British Chevening
İ6/14;-9-<9:4)9K
Türk Eğ;E;? /3=8Y JY>Y@63@ 4F
J3@3 C;E;D: :7G7@;@9 ;>7 İ@9;>E7C7X67
?3DE7CQğC7@;?;;P;@?RşE7C7=4FCDG7C;JAC
TEV’den haberler
10
TEV’den haberler
JRK67XD;;D7 C3@D3"R=R?7E;E3C38Y@63@
karşY>3@YJAC
#%)9916/%)3.K
)615)93)<9:4)9K
3@;?3C=3>Y%3C>$A:3@@7D!3CC;@9G7
Türk eş;23:;6727:C3!3CC;@9X;@G3D;J7E;
6AğCF>EFDF@633@;?3C=3X63=FCF>3@!3C
C;@9 /3=8YX@Y@ 97>;C>7C; -/X7 3=E3CY>6Y
F
8A@63@JY>Y@63@;E;43C7@3@;?3C=3
-7=@;= N@;G7CD;E7D;X@67 E7=@;= 3>3@>3C63
?3DE7C QğC7@;?; ;P;@ 4FCD G7C;>;JAC
F
9R@7=363C97@P4FCDE3@J3C3C>3@6Y
TQğC7E;?JY>Y;P;@;D797@P
D7P;>6;
TEV-IE Business School
Madrid İ:8)6>)<9:4)9K
Türk Eğ;E;?/3=8YİDB3@J3X63@##@D
E;EFEA?BC7D3FD;@7DD,5:AA>;>797P7@
JY>63@ 83C=>Y A>3C3= 4F JY> ;=; E3? A=F>
R5C7E; 4FCDF ;>7 ;ş4;C>;ğ;@; 67G3? 7EE;C;JAC
!7P7@JY>97@5;@J3C3C>3@6YğY4FCDE3@
T QğC7E;? JY>Y@63 63 97@P
63:3J3C3C>3@353=
###$$ #
FCD;J7C>7C;@9;67C>7C;:7C;=;=FCF?E3C38Y@63@
JRK67Xş7CAC3@63=3CşY>3@YJAC
F9R@7
=363C43ş3CY>Y-RC=97@5;4F4FCDE3@
83J63>3@6Y
TQğC7E;?JY>Y@63
97@P4F4FCDE3@83J63>3@353=
TEV-DAAD Almanya
<9:4)9K
Türk Eğ;E;?/3=8YJY>Y@63@;E;43C7@
>?3@=367?;=7ğiş;?,7CG;D;
;>74;C>;=E7>?3@J3X63?RşE7C7=4FCDG7C;JAC
FCD;J7C>7C;@9;67C>7C;@;@JRK67XD;
JRK67XD;;D7-/E3C38Y@63@=3CşY>3@YJAC
F9R@7 =363C 43ş3CY>Y -RC= 97@5;
4FCDE3@J3C3C>3@6Y
TQğC7E;?
JY>Y@636397@P4FCDE3@83J63>3@353=
TEV dergi
Eylül 2014
JCY53 -/ 4FCD;J7C>7C;@;@ D7P;?;
;P;@>?3@J3X63@97>7@X@;@!R@7J
GCFB3Q>R?3ş=3@Y3J+7F>;>74;C>;=E7
;=;BCA87DQC6R@J397@7>;@67R>=7J>7
P3>YşEY=>3CY@Y 3@53= 7@ 43ş3CY>Y P3>Yş?3JY
-/;>7J3BEY=>3CY@YD7P;?FJ9F>3?3>3CY@63@
G74FCD;J7C>7C67@PA=?7?@F@A>6F=>3CY@Y
6;>797E;C6;>7C
-/J7E=;>;>7C;4F67ğerlen
6;C?767@9FCFC6FJ6F=>3CY@Y47>;CE;>7C
TEV-Fransa Büyükelçiliği
9)6:)<9:4)9K
Türk Eğ;E;?/3=8Y;>7 C3@D3RJR=7>P;>;ği
3C3DY@63 J3BY>3@ 3@>3ş?3 97C7ğ; JY>Y@63@ ;E;43C7@ C3@D3X63 JR=D7= >;D3@D
4FCD>3CYG7C;>;JAC
F9R@7=363C97@P
4F4FCDE3@J3C3C>3@6Y
TQğC7E;?
JY>Y@63;D797@P4FCDE3@J3C3C>3@353=
FCD;J7C>7C;@9;67C>7C;@;@JRK67XD;-/
TEV-SINGA, Singapur’da
KarşK4K3:K?73;79)
<9:4)9K
-/,#(! ,;@93BAC7 #@E7C@3E;A@3>
!C36F3E7H3C6;ş4;C>;ğ;;>7,;@93BFCX63
G7C;>757=A>3@6A=EAC34FCD>3CY=3BD3?Y@63
4FJY>4FCD;J7CD7P;>6;
ğFDEAD3JY@63@
;E;43C7@ ,E3C #@DE;EFE7 (3@J3@9 -75:
@A>A9J.@;G7CD;EJ(-.G7(3E;A@3>.@;
G7CD;EJ A8 ,;@93BAC7 (., 6A=EAC3 J3B
?3J343ş>3J353=>3C
!7PE;ğ;?;K;=;JY>63
D7P;>7@4FCD;J7C,;@93BFCX636A=EAC3
QğC7@;?>7C;@767G3?7E?7=E7>7C
3ş3CYJ>3
E3?3?>3@3@RPJY>Y@3C6Y@63@,#(!J7E
=;>;>7C;J7@;4;CR@;G7CD;E763:3,.-,;@
93BAC7.@;G7CD;EJA8-75:@A>A9J3@67
D;9@63:;>767C7=BCA9C3?Y67G3?7EE;C?7J;
G77@3KJY>>Y=DQK>7ş?7J3B?3JY;DE76;>7C
#%$4<:4)9)9):K)876
Üniversitesi (Int.University
7.)8)6$<9:4)9K
-/#.$3C3DY@63J3BY>3@3@>3ş?36Ağ
CF>EFDF@63D7P;>7@97@P4FR@;G7CD;E7@;@
sağ>36YğY 4FCDE3@ J3J3C>3@353=
JY>>3CY 3C3DY@63 97@P 4FCDE3@
J3C3C>3@6Y
1FCE6YşY-YBFCD>3CYC
)C:3@
;C?3@FCD A@F-RC=EY44Y@Y@D7G;J7D;@;@
JR=D7>E;>?7D;@7=3E=Y634F>F@?3=3?35YJ>3
JY>Y@63@4FJ3@3-RC=;J7X67;:E;J3P
6FJF>3@E7?7>4;>;?>7CG7FJ9F>3?3>Y3>3@
>3C63-YB 3=R>E7>7C;G7ğ;E;?"3DE3@7>7C;
E3C38Y@63@363J9QDE7C;>7@43ş3CY>YFK?3@
EYB6A=EAC>3CY@33EYGCFB3G7%3
@363X63RDEİ:E;D3D6A=EAC3G73C3şEYC?3
P3>Yş?3>3CY;P;@4FCDG7C;>;JAC
F9R@7=363C
97@P EYB 6A=EACF 4FCDE3@ J3C3C>3@6Y
JY>Y@6397@PEYB6A=EACF63:3D7
P;>6;
TEV-Tofaş-Fiat İtalya
<9:4)9K
-/-) Ş İ-3C3DY@63JY>Y@63
J3BY>3@ 3@>3ş?3 6AğCF>EFDF@63 İE3>J3X63
4FCD G7C;>?7J7 43ş>3@6Y
!7P7@ ;=; JY>63
TEV Bursiyerlerinin
Üniversite Tercihleri
ABD
■ Harvard University
■ University of Pennsylvania–
Wharton
■ University of California,
Los Angeles
İNGİLTERE
■ Imperial College
ALMANYA
##$$$#
"ğ
■ Technical University München
■ RWTH Aachen
■ Techical University of Berlin
■KIT-Karlsruher Institute For
Techchnical
■ University of Heidelberg
■Hochschule Für Musik und
Theater Hamburg
FRANSA
97@57 İE3>J3X63 4FCD ;?=3@Y D3ğ>3@6Y
FJY>;P;@;D797@P63:3İE3>J3XJ39Q@
67C;>757=
FCD;J7C>7C;@ ER? 9;67C>7C; #FCD A@FX@63@=3CşY>3@YJAC
■ Paris Sorbonne University
■ EHESS
■ Universite de Nantes
■ University Joseph Fourier
DANİMARKA
TÜRK EĞİTİM VAKFI 2014-2015 YURTDIŞI
BURSİYERLERİNİN DAĞILIMI
■ Technical University of
Denmark
İTALYA
■ Politecnico Di Milano
İSPANYA
■ IE Business School Madrid
SİNGAPUR
■ National University of
Singapore
■ Nanyang Technological
University
■ A*Star Institutes
JAPONYA
■ International University of
Japan
11
TEV’den haberler
12
TEV’den haberler
13
Ö
?7C'
%AP3ş=3@>YğY@63=;-/
1Q@7E;? %FCF>F !7@7> 'R6RC
1Y>6YK!R@3J!7@7>'R6RC13C
6Y?5YDY !RD7> ;>3> G7 -/ 1Q@7E;5;>7C;
'3JYDE3C;:;@67FCD3;==3>
6YCY?X63J3BY?Y67G3?767@-/"3JC;
-A=3?3@,3ğ>Y='7D>7=&;D7D;X@;K;J3C7E
7EE;
-/ 1Q@7E;? %FCF>F 3ş=3@Y M?7C
%APFCD3@Y@-/;P;@PA=Q@7?>;4;C;>
A>6FğF@3 6;==3E P7=7C7= =A@Fş?3DY@Y
şF DQK>7C>7 E3?3?>36Y U-/ 7ğ;E;?
=FCF?FG76A=FKR>=7;>7J3BEYğY;ş4;C>;ğiyle
R>=7?;K;@9FCFC=3J@3ğYQC@7=G7Q@67C
D;G;>EAB>F?=FCF>FşFA>?FşEFC
@4RJR=
:7678;?;KF?:FC;J7E67GC;?G7;>=7>7C;@7
43ğ>YP3ğ63şG7>3;=67?A=C3E97@P>7C;
?;K767DE7=A>?3=R>=7?;K;@;>7C>7?7D;@67
DRC7=>;G7=3>Y5Y7E=;>7CJ3C3E?3=EYC
V
FCD3 /3>;D; 'R@;C %3C3>Ağ>F ;D7
U-/D367574FCDG7C?;JAC4FA=F>9;4;
eğ;E;?;@8;K;=;3>EJ3BYDY@3=3E=YDF@353=
eğ;E;? =FCF?>3CY@Y J3BYB ';>>; ğ;E;?
3=3@>YğYX@3 67GC76;JAC
-/ 4F9R@7
=363CFCD3X63D36757"3JC;-A=3?3@Y@
43ğYş>3CY;>7
EAB>3?634;@
TEV Bağışçımız’dan Bursa’ya
Sağlık Meslek Lisesi
?<?7/?ğ?2J9/09-?B,9,'J<64B0P949,B/Q97Q62070.0ği için eğ4>480/0=>06@0<09'J<6
ğ4>48),61Q'),ğQşHQ=Q,B<4':6,8,9PQ9@,=4B0>49/064,<C?=?9?B0<49020>4<4B:<
,B<4':6,8,9PQ9>,<4349/0B,;>QğQ@,=4B0>470'J<6ğ4>48),61QP9,-,ğQş7,/QğQ
,<=,B,?<=,),7474ği İ7!4774ğ4>48!J/J<7JğJ>,<,1Q9/,9/0<=74674
Sağ7Q6!0=706 4=0=4B,;Q7QB:<
TEV dergi
Eylül 2014
QğC7@5;J74FCDG7C6;
V676;
JY>Y@63 G783E 767@ FCD3X@Y@
E3@Y@?Yş iş363?>3CY@63@"3JC;-A=3?3@
JY>Y@63J3BEYğYG3D;J7E>743ğYş>36YğY
arsa, iş:3@YG793JC;?7@=F>>7C67@7>67
76;>7@97>;C>7CQ@57>;=>7FCD36;C@7
%YC=>3C7>;-7=;C63ğ&R>74FC93KŞ3C=QJ
G7 'RC78E7 6AğF?>F QğC7@5;>7C7 4FCD
67DE7ği sağ>3@6Y
F9R@7=363C
Qğrencinin eğ;E;?;@7=3E=YD3ğ>3J3@-/
"3JC;-A=3?3@ A@FX@63@
QğC7E;?JY>Y@63QğC7@5;4FCD3>?3J3
67G3?76;JAC
1RK>7C57Qğrencinin eğ;E;?
alacağY-/"3JC;-A=3?3@,3ğ>Y='7D
>7= &;D7D;X@;@ J3BY?Y@Y@ ;D7 JY>Y
;P7C;D;@67E3?3?>3@?3DYG7
eğ;E;? QğC7E;? JY>Y@63 :;K?7E G7C?7J7
43ş>3?3DY:7678>7@;JAC
TEV’den haberler
14
TEV’den haberler
Huhtamaki Türkiye,
“İş Sağlığı ve Güvenliği” ödülünü
TEV-Soma Umut Fonu’na bağışladı
?3>,8,64'J<64B0;0<=:9074O&Q1Q<,C,?7J-J$<:2<,8QP/,34749/06,C,9/QğQI/J7J&:8,8,/09
6,C,=Q9/,90>6470909,47070<49H:.?67,<Q9Q90ğ4>4870<44H49')L&:8,(8?>:9?P9,-,ğQş7,/Q
?3>,8,64::/=0<@4.0J90B@<?;,I720=40907!J/J<J?,/,7?;0',8,B:')&:8,(8?>
:9?P9,B,;Q7,9-,ğQş7,'J<63,76Q9Q9,.Q=Q9Q;,B7,ş8,64=>0/4670<494-074<>4B:<
?-K6*ş<1;*5*32 %<93.?$.6-23**ş%.5:24,2:2<ğ9*$G3*6<1;*5*32 %<93.?.6.4 G-G9G(K4-K@G6*?%'.6.4
G-G9G<*-*4<8.%*5*?7G6.?=9<8*F40.:2.6.4 G-G9G.62@3K6<1;*5*32 %<93.?İş$*ğ4KğK=.G=.642ğ2(F6.;2,2:2 <:;*/*<@0<6,<3<1;*5*32 %<93.?#.9:76.4 G-G9GB@1*6*6<1;*5*32 %<93.?*+923* G-G9G
D
R@J3 P3BY@63 RC7E;? E7D;D;
G7
B7CDA@7>;J>7XF@
RK7C;@67R>=7673=E;8A>3C3=833
>;J7E9QDE7C7@"F:E3?3=;!CF4F
JY>Y@63@4FJ3@3İDE3@4F>X63=;834C;=3
DY@63@-RC=;J7G74Q>97R>=7>7C7:;K?7E
TEV dergi
Eylül 2014
G7C;JAC
İş,3ğ>YğYG7!RG7@>;ğ;=A@FDF@F@
"F:E3?3=;;P;@Q@57>;=A>6FğF@F47>;CE7@
"F:E3?3=; AA6D7CG;57 GCFB3DJ3
)=J3@FDJ3İ5C3%FCF>F3ş=3@13C6Y?5YDY
C;5&7&3JP3>Yş3@>3CY@YW,Y8YC%3K3%F
>R4R*CA9C3?YX63:;>;@67"F:E3?3=;!CF
4FE3C38Y@63@Q6R>>7@6;C;>6;ğ;@;47>;CE;JAC
F43ğ>3?63U3J6YCDY8YC;ş=3K3DYV
;>7 P3>Yş3@ "F:E3?3=; -RC=;J7 U,Y8YC
%3K3%>R4RV@67U*>3E;@,E3ERDRV@7JR=
D7>;JAC
"F:E3?3=;-RC=;J7B7CDA@7>;@;@
:3= 7EE;ğ; 4F Q6R>R ,A?3 ?367@ =3
K3DY@63@7E=;>7@7@3;>7>7C;@PA5F=>3CY@3
ER? 7ğ;E;? J3ş3?>3CY 4AJF@53 67DE7=
A>353=-/,)'.?FE A@FX@343
ğYş>3@?3DY@Y ;DE;JAC
"F:E3?3=; AA6
D7CG;57 !R@7J GCFB3 Q>97D; !7@7>
'R6RCR!F363>FB7-3?3JAJ3@YE>36Y
&-)*:3!*':. %."!"-)&.&*&3 8-'&2"9!"'& +,"-.2+*(-:* *"
3)*ş(!:*"'!-6(:ş*:1-
*"("-8-"/&2+-
M@57>;=>7'3JYDE3C;:;@67
,A?3X63 XR@ RK7C;@67 53@ =3J4Y
;>7DA@FP>3@3@7>;??367@=3K3DYDA@
C3DY@63 ?367@ P3>Yş3@>3CY@Y@ 3;>7>7C;@7
43şsağ>YğY6;>;JACG735Y>3CY@YB3J>3şEYğY?YKY
4;>?7>7C;@;;DE;JACFK
"F:E3?3=; -FC=7J !Y63 ,7CG;D; ?
43>3<Y
Ş
9Y63;>7E7?3D767@?3667
G7?3>K7?7>7C=3BD3?Y@63E7==F>>3@Y?>Y=
kağYE 43C63= E343= RC7E7@ G7 RC7EE;ği
RCR@>7C;@D3EYşB3K3C>3?3DY@YJ3B3@6R@J3
P3BY@63 97@;ş RC7E;? G7 B3K3C>3?3
ağY@3D3:;B"F:E3?3=;!CFBXF@4;CRJ7
D;6;C
"F:E3?3=; !CFBXF@ =FCF>FşF JY>Y@363J3@?3=E3A>FBP7ş;E>;833>;J7E
3>3@>3CY@63;ş:3J3EY@3?7C=7KA8;D; ;@
>3@6;J3X634F>F@3@"F:E3?3=;)1$;>7
43ş>3?YşEYC
X>3C63@;E;43C7@ER=7E;5;
3?43>3<Y@3A63=>3@6Y=E3@DA@C34F9R@
6R@J363 3?43>3< D7=EQCR@67 67ğişik
D7=EQC>7C;P;@RC7E;?J3B?33@>3?Y@63
>;67C=A@F?636YC
7ş=YE3J3J3JY>?YşAB7C3DJA@>3CY@63
B7=PA=F>FD>3C3C3DYG7F>FD3>?3C=3@Y@
işACE3ğY6FCF?F@636YC
"F:E3?3=;!CFB
yaklaşY=R>=767RC7E;?E7D;D;;>7
P3>Yş3@ ;DE;:63? 7E?7=E76;C
-RC=;J7X67=;AB7C3DJA@F@3JY>Y@63
43ş>3?YşEYC
Yaş*:(* +) )!"* '3.:
.+*-.:*! !"*"/&)&* *" '!7*")(&+(!0ğ01""'.&'!"*"/&)1"
"'&,)*:* *" '!- 7*")(& +(!0-
ğ0*0 :&-ş"'&(!"7ğ-"*!&'Ş&-'"/&*&3!" İş ğ(:ğ: 1" 81"*(&ğ&2(" &($&(&
*"("-2,:2+-.0*03
İş sağ>YğYG7!RG7@>;ğ;J>7;>9;>;J3BY>3@
P3>Yş?3>3CY?3667>7C:3>;@67şFş7=;>67
DYC3>3J34;>;C;K
● *7CDA@7>;DE;:63?Y@Y@;>=9R@R@67@;E;
43C7@DY=YG76RK7@>;D3ğ>Y==A@ECA>>7C;
● İş :3J3EY@Y@ :7C 3ş3?3DY@63 DRC7=>;
eğ;E;?
● +FE;@BCA3=E;8C;D=67ğ7C>7@6;C?7P3
>Yş?3>3CYJ>3C;D=Q@>7?7
● "7C7=;BRJ7D;@;@=3EY>Y?Y@YD3ğlayarak,
yaş3J3@4;CW,3ğ>Y=G7!RG7@>;=X=R>ERCR
A>FşEFC?3
● 17C7>9>A43>G743ğY?DYK67@7E;?>7C>7
DY=DY=D;DE7?;E7DE7E?7
● J>Y=RDEJQ@7E;?67ğ7C>7@6;C?7D;
● 5;> FCF? J>7? *>3@>3CYX@3 ;>;şkin
P3>Yş?3>3CY3JCY@EY>Y4;Cş7=;>67:3KYC>3?3
G7;>9;>;E3E4;=3E>3CY97CP7=>7şE;C?7
:#:-30(88-+$-):&("*"("2,:(:2+-0,-+$-):*) :*"!&-
İş ,3ğ>YğY G7 !RG7@>;ğ; "F:E3?3=;
;P;@ 4;C;@5; Q@57>;=E;C
-R? "F:E3?3=;
834C;=3>3CY4F43ğ>3?637@3ğYC:7678
<*-*4<8.%*5*?7
15
>7C79QC767ğ7C>7@6;C;>;CG7:7C4;C;=7@6;
;P;@674;C4;C>7C;J>7KAC>F4;CC7=347E;P;@
676;C
İş,3ğ>YğYG7!RG7@>;ğ;@6763:3
;J;A>3@R@;E7>7CW,Y8YC%3K3%F>R4R*CA9
C3?YX@63Q6R>>7@6;C;>;CG7E74C;=76;>;C
“Bu bağKşK;E5<0;)5)31
8-9:76-41),K6)>)8K>79<?H
0%/)'&8-'&2"6(:ş*(-:6+'
*()(: &- ğ:ş 2,/: 3*!:ğ:
7!8(8+2&-(&ğ&2("+))0/+*09*ğ:ş(!:,"'6+'+)(:6+ 0ğa
1"$"* "0)0/+(!0ğ:ş7*"-&.&6(:ş*(-:*:3!*):$"(!&
13ş3@Y>3@ 4F 35Y A>3J DA@C3DY@63
ER?P3>Yş3@>3CY?YK63@?367@P3>Yşanla
CY@Y@3;>7>7C;@7@3DY>67DE7=A>F@34;>757ği
JQ@R@67 B3J>3şY?>3C 97>6;
13BEYğY?YK
araşEYC?3>3C DA@F5F@63 6AğCF =3C3C>3C
3>34;>7@ =7@6;D;@; A>6FğF =363C 7=;B
3C=363ş>3CY@Y636RşR@74;>7@6AğCF=3
C3C>3C3>34;>7@R>=7?;K;P;@J3C3C>YA>353=
P3ğ63ş@7D;>>7CJ7E;şE;C?7JA>F@63?367@
P3>Yş3@>3CY@Y@PA5F=>3CY@Y@ER?7ğ;E;?J3
ş3?Y;>7;>9;>7@757=A>3@-RC=ğ;E;?/3=
8YX@367DE7=A>?3?YKY@6AğCFA>353ğY@Y
6RşR@6R=
F43ğYşYER?"F:E3?3=;B7C
DA@7>;@;@J3@YDYC3E763C;=P;>7C;?;K;şAC
E3=>3CY?YKG7?RşE7C;>7C;?;K36Y@3J3BEY
ğY?YKY47>;CE?7=;DE7C;K
"F:E3?3=; A>3C3= İş ,3ğ>YğY G7 !R
venliğ;87>D787?;K43D;EE;CU-R?P3>Yşan
>3CY?YK7G>7C;@79RG7@>;G7D3ğ>Y=>Y4;Cşe
=;>67 6Q@757=E;C
V F ;>=7J; 4;C C73>;E7
J3B?3=;P;@:7C9R@PA=P3>YşYJACFKG7
PA=P3>Yş?3J367G3?76757ğ;K
F6F
CF?DEC3E7<;=4;CB3K3CA>3@-RC=;J7XJ7
E33::R6R?RKR@DA?FE4;CQC@7ğ;6;C
-RC=;J7X67=; G7 P7GC7 B3K3C
>3C63=;?RşE7C;>7C;?;K763:3;J;
:;K?7EG7C?7=;P;@-RC=;J7X67=;
833>;J7E>7C;?;K;97CP7=>7şE;C?7J7
67G3?76757ğ;K
TEV’den haberler
16
TEV’den haberler
Tuğçe Yücebilgiç kitabından
elde ettiği geliri TEV’e bağışladı
');<:2<,8.Q=Q@0şair TuğH0*J.0-4724Hş44<64>,-Q9/,9
elde ettiğ4>J82074<4')P0-,ğQşlayarak örnek oldu.
Ç
eş;E>; -/ =3@3>>3CY@Y@ BCA9C3? 67B3CE
?3@Y@63 P3>Yş3@ -/ BCA9C3?5YDY G7
ş3;C-FğP71R574;>9;P67@7?7E3CKY@63G7
D7C47DE @3KY?>3 J3K6YğY =363C şiirini
W:>; ş=X 36YJ>3 =;E3B>3şEYC6Y
1R574;>9;P
=;E3BE3@ 97>7@ 97>;C;@ E3?3?Y@YJD3 -RC=
Eğ;E;?/3=8YX@343ğYş>36Y
.KF@K3?3@6YC
3=>Y@6343ğYşJ3B?38;=C;A>3@1R574;>9;P
Yeşim Tekstil çalışanlarından
TEV - Soma Umut Fonu’na anlamlı bağış…
Yeş48'06=>4714<8,=QH,7Qş,97,<Q
/?B,<7Q7Q67,<Q9Q-4<60C/,3,
2I=>0<0<06609/4,<,7,<Q9/,
-,ş7,>>Q67,<Q6,8;,9B,7,<7,
>:;7,9,9B,</Q8Q')&:8,
(8?>:9?P9,-,ğQş7,/Q
Somalı
gençler ve
çocuklar
için
koştular…
TEV dergi
Eylül 2014
Y
eş;?-7=DE;>8;C?3DYJY>Y@63
Türk Eğ;E;? /3=8Y ;>7 ACE3=>3şa
43ş>3EEYğY -/ Şükrü Şankaya
Eğ;E;? FCDF ;>7 B7= PA= 97@57 F?FE
A>6F
ğ;E;?7 G7 97@P>7C;@ 67DE7=>7@
?7D;@7Q@7?G7C7@8;C?3@Y@P3>Yş3@>3CY
63 J3BEY=>3CY =3?B3@J3J>3 QC@7= A>
6F>3C
-/ ,A?3 .?FE A@F 36Y@3
L
17ş;?-7=DE;>P3>Yş3@>3CY=7@6;3C3>3CY@63
43ş>3EEY=>3CY =3?B3@J3 ;>7 EAB>3@3@
J3C6Y?Y 834C;=363 J3BY>3@ EQC7@>7
-/FCD3ŞF473ş=3@Y'7:?7EL3
>Yş=3@X3 E7D>;? 7EE;>7C
,A?363 PA5F=
G7 97@P>7C7 F?FE A>353= 4F J3C6Y?
;P;@ER?17ş;?-7=DE;>P3>Yş3@>3CY@3E7
ş7==RC767C;KS
76-9*J-* ?*ş*54*9K6K :G9-G9.6%<6E%.@.4=.'743*6
"9<3-26+<90J-*0.9E.34.ş.6
*9*;76 .:;2=*42J6-. 37ş<?<
$75*2E26;*5*54*-K4*9
*9*;76J-*6 .4-. .;;234.92
0.4292%'$75*&5<;76<J6*
+*ğKş4*?*6%<6E%.@.4=.'743*6 "9<3J* -<?*94K4K34*9K 2E26
;.ş.33G9.-.92@
6FJ9F>3CY@Y şQJ>7 ;8367 76;JAC U?35Y?
3=>Y?63=;>7C;=3>7?76Q=?7==;E3436Q@
üşERC?7=E;
"3J3>;?-/X>7E3@Yş?3?3G7D;>7
A>6F
3ş3CY>YQğC7@5;>7C7363>7E>;G76RCRDE
67DE7=DF@3@4QJ>74;C/3=83=3E=Y634F>F
@34;>6;ğ;?;P;@?FE>FJF?
VMC@7=63GC3@Y
şY@63@6A>3JY1R574;>9;PX7-/A>3C3=E7
ş7==RC76;JACFK
Nick Porcaro, “Manzara” adlı resim sergisinin geliriyle
öğrencilere umut oldu
"4.6$:<.,<:0B:ğ7?P9/,-?7?9,9,770<B%::8=<>
&3:;P/,/JC0970909M!,9C,<,N,/7Q<0=48=0<24=49/09
elde ettiğ42074<4')D,B6Qş7,?<=:9?P9,-,ğQş7,/Q
A
?7C;=3>Y?;?3C(;5=*AC53CA"3K;C3@E3C;:>7C;3C3DY@63 7JAğ>F
!3>7C;+AA?XDXE33PEYğYU'3@K3C3,7C9;D;V;>7D3@3ED7G7C>7C>74F>FşEF
*AC53CA@F@=3C3=3>7?DF>F4AJ36A>?3=3>7?G7?RC7==7BE7=@;=>7C;J>7
J3BEYğY C7D;?>7C T "3K;C3@ E3C;:>7C; 3C3DY@63 7JAğ>F !3>7C; +AA?DXE3
D7C9;>7@6;
,7C9;67@ 7>67 76;>7@ 97>;CD7 -/ L3J=Yş>3 FCD A@F ;>7 JY>Y@63 ,3=3CJ3 L3J=Yş>3X63 3PY>3@ Qğrencinin
eğ;E;?9QC6RğR-/D3E97DAJ76;33ş9QKİ>=A=F>F
G7)CE3A=F>FX@63A=FJ3@QğC7@5;>7C7F?FEA>6F
)CE3 AğF -7=@;= N@;G7CD;E7D;X@67 4FCD>F A>3C3=
eğ;E;? 9QC?7= ;P;@ X67@ -RC=;J7XJ7 97>7@ G7
yerleş7@ (;5= *AC53CA PA= D7G6;ğ; =3JY@B767C;@;@
36Y@Y J3ş3E?3= ;P;@ G783EY@Y@ 3C6Y@63@ A@F@ 36Y@3
JY>Y@63 L3J=Yş>3X63 -/ D3E 97DAJ 76;3
3ş9QKİ>=A=F>FG7)CE3A=F>FX@FJ3BEYC6Y
PEYğYD7C9;J>7
(;5=*AC53CA=FCF>6FğF9R@67@47C; -RC=;J7X@;@3J6Y@>Y=97>757ğ;;P;@P3>Yşan
-/X;@L3J=Yş>3FCD A@FX@367DE7=A>6F
17
18
TEV’den haberler
TEV-Soma Umut Fonu’na
bağışçıların desteği
her geçen gün
artıyor
!,94=,474949&:8,
ilçesinde meydana gelen
8,/096,C,=Q9/,
3,B,>7,<Q9Q6,B-0/09
8,/09.470<49H:.?67,<Q9,
/0=>06:78,6,8,.QB7,
-,ş7,>Q7,9')&:8,
(8?>:9?P9,-,ğQş her
20H092J9,<>QB:<
80674=49/09-?<=?9?
-,ğQş7,B,9-?<=4B0<0
kurumsal firmalardan
=0<242074<494-,ğQşlayana
6,/,<;06H:6-,ğQşHQ
')&:8,(8?>:9?P9,
destek oluyor.
TEV dergi
Eylül 2014
TEV’den haberler
'3JYD9R@RR>=7?;K;@'3@;D3
;>;@;@,A?3;>P7D;@67=;=Q?RC?367@;@67
PY=3@ J3@9Y@ @767@;J>7 ?367@5;
:3J3EY@Y =3J47EE;
F 7>;? =3K3 ?;>>7E
A>3C3= :7B;?;K; 67C;@ 4;C RKR@ERJ7
4Ağ6F
N>=797@7>;@67'3JYD
E3C;:>7C; 3C3DY@63 RP 9R@ DRC7>; J3D ;>3@ 76;>6;
-RC=
Eğ;E;?/3=8Y4FDRC7PE7/3>;İl ve İ>P7';>>;ğ;E;?'R6RC
>R=>7C;@7E3K;J7G77ğ;E;?4FCDF67DE7=>7C;J>7;>9;>;?7=EFB>3C
9Q@67C7C7= DADJ3> ?76J3 B>3E8AC?>3CY@63 E3K;J7 ?7
D3<>3CY@YB3J>3şEY
/783E767@G7J3P3>Yş3?3J353=6FCF?397>7@?3
67@5;>7C;@ PA5F=>3CY@3 ER? QğC7@;? :3J3E>3CY 4AJF@53
4FCD G7C;>757ğ; -/ E3C38Y@63@ ;>9;>; C7D?; ?3=3?>3C3
4;>6;C;>6;
F3@>3?63=3K363G783E767@G7J3P3>Yşa
?3J353=6FCF?63A>3@?367@5;>7C;@3@3DY@Y8Y;>=ACE3
>;D7G7JR=D7=QğC7@;?9QC?7=E7A>3@PA5F=>3CY@34FCD
E3:D;D76;>757=
FCD>3C4F4RJR=35Y;>7D3CDY>3@PA5F=>3CY@
G797@P>7C;@QğC7@;?:3J3E>3CY4AJF@53/3=Y84FCDJQ@7E
?7>;ğ;@7FJ9F@A>3C3=67G3?76757=
3<40)9C4K34)9K,)#%"75)$5<;76<J6)
3ğYş EAB>3?3= 3?35YJ>3 '3JYD E3C;:;@67
-/,A?3.?FE A@FA>FşEFCF>3C3=/3=8Y@H74D3J83DY@63
B3J>3şY>6Y
-/,A?3.?FE A@FX@633PY>6YğY'3JYDE3C;
:;@67@ ;E;43C7@ ğFDEAD E3C;:;@7 =363C A>3@ RP
3J>Y=DRC7;P7C;D;@677?7=>;D;@67@=FCF?D3>8;C?3>3C34FCDF@F
43ğYş>3J3@4FCD;J7C7C7D;?D7C9;D;97>;C>7C;@;43ğYşlayanlara
=363C PA= 97@;ş 4;C 43ğYşPY BCA8;>; A>FşEF
J@Y K3?3@63
4;CPA=J343@5Y8;C?3E3C38Y@63@6343ğYşJ3BY>6Y
-AB>3?63QğC7@5;,A?3.?FE A@FX@63@67DE7=>7
@7C7=QğC7@;?9QC757=
F G7D;>7 ;>7 E7=C3C E3>;:D;K 835;363 ER? 3=C343>3CY@Y
eş>7C;@; G7 J3=Y@>3CY@Y =3J4767@>7C7 4;C =7K 63:3 D34YC
6;>;JAC G7 E7?7> ;ş sağ>YğY G7 9RG7@>;ğ; =AşF>>3CY@3 C;3J7E
76;>7C7=ER?;şP;>7C;?;K;@P3>Yş?3=AşF>>3CY@Y@;J;>7şE;C;>?7D;@;
F?FJACFK
19
TEV’den haberler
20
TEV’den haberler
Antakya Medeniyetler Korosu,
TEV Soma Umut Fonu için sahneye çıktı
Değerli Bağışçımız Zeki Müren’i
18. ölüm yıl dönümünde anıyoruz
')P49/0ğ0<74-,ğQşHQ=Q+064!J<09
2070906=07:7,<,6/JC0970909
O,>Q<,7,</,+064!J<09P6:9=0<4B70
,9Q7,.,6+064!J<09=0@0<70<49
30B0.,97,-0670/4ğ46:9=0<B7J7
>,<4349/0:/<?89>46'4B,><:P/,
gerçekleşecek.
$***ş&''$
& !!$$! "
ş***"!
"%%!*
%*#$! ") ş
!**ğ* )
%"*ğ!!**
A
@E3=J3 '767@;J7E>7C %ACADF
JY>Y@63@ 4F J3@3 -RC=;
J7X@;@3J6Y@>Y=97>757ğ;;P;@7ği
E;?7 67DE7= G7C7@ Türk Eğ;E;? /3=8Y
-/X;@J>R>E3C;:;@67>3P3EYPY=:3G3
-;J3ECADFX@63-/,A?3.?FE A@FJ3
TEV dergi
Eylül 2014
C3CY@36RK7@>76;ğ;=A@D7C67D3:@73>6Y
,BA@DAC>3CY@67DE7ğ;J>797CP7=>7şE;C;
>7@,A?3>Y3;>7>7C;@67=3EY>6YğY
;K>7J;5;J>7 97CP7=>7ş7@ =A@D7C67@ 7>67
76;>7@97>;C-/E3C38Y@63@,A?3X63=;
?367@=3K3DY@63ş7:;EG7J3 P3>Yş3?3
J353=6FCF?63A>3@G3E3@63ş>3CY?YKY@
PA5F=>3CY@Y@7ğ;E;?>7C;@;@J3CY?=3>?3?3DY
;P;@A>FşEFCF>3@-/,A?3.?FE A@FX@3
3=E3CY>6Y
F 8A@ ;>7 PA5F=>3CY@ 7ğ;E;?;
3@3DY@Y8Y@63@43ş>3J3C3=ER?7ğ;E;?:3
J3E>3CY4AJF@5367DE7=>7@757=
T
G93 ğ2;25 '*3/K %' %$ .15.;E23 '*3/K =.
7-9<5*?5*3*54KğK;*9*/K6-*61.9?K40.4.6.3:.4
74*9*3-G@.64.6.6H*;K9*4*9-*).32 G9.6I*65*
376:.92 ).32 G9.6J26 =./*;K6K6 ?K4-F6G5G6-. ?4G4<5*9;.:2*3ş*5K7-9<56;23%2?*;97J-*0.9E.34.ş.,.3 <:;*/* (74*ş*6JK6 :<6<5<?4* 0.9E.34.ş.,.3
376:.9-.%G93$*6*; G@2ğ2:*6*;EK:K.329C64G*;*.9=.
H).32 G9.6J26$*6*;K6K=. G@2ğ26279<5*=.(*ş*;5*
.96.ğ2797:<I:*6*;0G6.ş2626<6<;<45*?*6.:.94.9262
:.:4.6-29.,.34.9
).32 G9.6J26;G55*4=*94KğK6K+*ğKş4*-KğK+*ş*9K4K
=.21;2?*E:*12+20.6E4.9..ğ2;25253D6K:*ğ4*?*6%G93
ğ2;25 '*3/K
%' ş.12; =.
0*@2 E7,<34*9K6* ?*3K64*9K6*
-.:;.3=.9.6%$
.15.;E23'*3/K
=.7-9<5*?5*3*54KğKJ6K6
1.9 ?K4 -G@.64.-2ğ2).32 G9.6
*65* 376:.9262
).32 G9.6 :.=.94.9G,9.;:2@74*9*32@4.?.+242?79
(-31E9-61C16143;D9-6<9:)J,)F
.ğ.94226:*6+G?G3:*6*;EK).32 G9.62E26243;F9.6
<9:*J-* ?4G4 ;*92126-. 0.9E.34.ş.,.3 <9:* %' %$ .15.;E23 '*3/K ).32 G9.6 G@.4 $*6*;4*9 2:.:2
Fğ9.6,24.92626-G@.64.-2ğ2).32 G9.6J2*65*.;32642ğ2626
*9-K6-*6%' %$ .15.;E23'*3/K?.;32424.92Fğ9.6,24.9
=.).32 G9.6:.=.64.92529$<4;*6 .@*94KğKJ6-*-G@.64.6.,.3 *65* ;F9.626. 3*;K4*,*34*9 *1* :769* 529
$<4;*6*522J6-.-.).32 G9.62E265.=42;73<;<4*,*3
21
TEV’den haberler
22
TEV’den haberler
23
BQ7Q9/,94>4-,<09+,34/0+03<,,<<492),61Q30<BQ7')
,/Q9,6?</?ğ?:6?77,<Q9/,9-4<2<?;Iğ<09.4B4,948,<6,P/,
ağQ<7QB:<?BQ7/,ğ?=>:=,BQ9/,İ=>,9-?7F8<,94B0')
+,34/0+03<,,<<492İlköğ<0>48#6?7?&,6,<B,6B,CQ')
+,34/0+03<,,<<492>,>J<6İlköğ<0>48#6?7?Q<şehir
D,B,ğCQ')+,34/0+03<,,<<492İlköğ<0>48#6?7?@0')
B0>647470<4,948,<6,20C4=49/0B/4K
Zahide Zehra Garring Vakfı her yıl adına
kurduğu okullarından bir grup öğrenciyi
Danimarka’da ağırlıyor
2
JY>Y@63@4FJ3@3:7CJY>23
:;6727:C3!3CC;@9/3=8YE3C38Y@
63@6RK7@>7@7@97K;J>7-RC=;J7
;>73@;?3C=33C3DY@6343ğ=FC?3=K;
J3C7E76;>7@A=F>>3C63=;3@;?3C=3>YPA
5F=>3C>397K;J7=3EY>3@Qğrencilerin kay
naş?3DY@Y D3ğ>3?3= Qğrencilerin ingi
>;K576;>4;>9;>7C;@;G73@;?3C=3:3==Y@63
=R>ERC7> 4;>9;>7C;@; 3CEYC?3= G7 43ş3CY>3
CY@63@6A>3JYQğC7@5;>7C7D7J3:3E:76;
J7D;DF@?3=:7678>7@;JAC
9R@>R==7J;8>;97K;BCA9C3?Y
AğFDEAD;>7J>R>3C3DY@63E3?3?>3@6Y
3@;?3C=3D7J3:3EBCA9C3?YğFD
EAD E3C;:;@67 -/İ-M&X67 Qğrencilerin
4F>Fş?3DYJ>3 43ş>36Y
-/İ-M&X67 4;C
TEV dergi
Eylül 2014
:38E3>Y=97K;=3?BY:7C9R@D7=;KD33E>;=
;@9;>;K57 6;> 7ğ;E;?;@;@ J3@Y@63 D3@3E
G7DBAC3=E;G;E7>7C;P7ş;E>;AJF@>3C9CFB
P3>Yş?3>3CY :7C 3=ş3? ERC=P7 3>E J3KY>Y
;@9;>;K578;>?;K>7?7G73@;?3C=3:3=
=Y@634;>9;G7C7@DA:47E>7C>7PA=K7G=>;
ve eğ>7@57>;97PE;
MK9RCA>3EXY@G7C6;ğ;D7?;@7C>7Qğ
C7@5;>7C4FD7J3:3E4AJF@536;==3E7E
?7>7C;97C7=7@=A@F>3CG797>757=B>3@>3CY
:3==Y@63@7>7CJ3B?3>3CY97C7=E;ğ;:3=
=Y@63 4;>9; 3>6Y>3C
3C=>Y A=F>>3C63@
97>7@G7P34F53=4;C4;C>7C;J>7=3J@3şan
QğC7@5;>7C3JCY53-/İ-M&Qğrencileriyle
=A@Fş?3G7P3>Yş?3J3B?3;?=3@Y63
4F>6F>3C
Öğrenciler Danimarka gezisine
TEVİ#AJ,-0)?K94)6,KF
3@;?3C=3X63DF@?3=RK7C7=YKG7
7C=7=>7C67@A>Fş3@J76;QğC7@5;8A>=>AC
9QDE7C;D;;P;@;>=67834;C3C3J397>7C7=
4;C>;=E7 P3>YşEY>3C
%7?3@ P3>3@ ;=; =YK
QğC7@5;J>79;E3CP3>3@4;C7C=7=Qğrenci
673@;?3C=3X633C=363ş>3CY;P;@DF@3
53=>3CY?RK;=6;@>7E;D;;P;@:3KYC>3@6Y>3C
J@Y K3?3@63 43ğ>3?3 P3>3@ 4;C =YK
G74;C7C=7=QğC7@5;674;C3C3J397>7C7=
:7?P3>YşEY>3C:7?674;C>;=E7P3>353=>3CY
C7B7CEF3CYA>FşEFC6F>3C
ÖğC7@5;>7C4FDRC7PE7;@9;>;K57>7C;@;
gelişE;C?7@;@J3@Y@63DADJ3>3PY63@6Yşa
3PY>?3;@D3@>3C>3;>7E;ş;?=FC?3G797>7
ceğ7 JQ@7>;= B>3@>3CY@Y J7@;67@ =FC9F
>3?38YCD3EY634F>6F>3C
TEVİ-M&X67 =3>Y@3@ DA@ 9R@67JD7
Qğrenciler, İDE3@4F> 97K;D;@7 PY=3C3=
+3:?;%AP'RK7D;X@;G7=G3CJF?FK;
J3C7E7E?7G74FC363637şD;K67@7J;?>7C
yaş3?3;?=3@Y4F>6F>3C
ğFDEADE3C;:;@673@;?3C=3XJ3
FPFşFJ>367G3?767@D7J3:3EBCA9C3?Y
4AJF@53QğC7@5;G7QğC7E?7@>7C3@;
?3C=3X63QK7>4;C;>=QğC7E;?A=F>F@FK;
J3C7E7EE;>7C
'RK7>7C;ş3EA>3CY4;>;??7C=7K>7C;@;
3@;?3C=3-7=@;=N@;G7CD;E7D;X@;;@ş33E
P7GC767@;K=YJYG77@7C<;=A@F>3CY@63
P3>Yş?3J3B3@+3?4A>ş;C=7E;@;-İ/)&İ
eğ>7@57?7C=7K;@;:3JG3@3E43:P7D;@;
=3@3>97K;>7C;J>767%AB7@:39XYG7P7GC7
ş7:;C>7C;97K;B9QC6R>7C
-RC=RJR=7>P;>;ğ;X@;67K;J3C7E767@
QğC7@5;>7C RJR=7>P;>;ğ;@ :3KYC>36YğY
BCA9C3?>3 7şD;K 4;C 3=ş3? 97P;C6;>7C
3KY3=ş3?>3C63G7K;J3C7E>7C67!3CC;@9
/3=8Y JQ@7E;5;>7C;J>7 4;C 3C3J3 97>7C7=
eğ>7@57>;K3?3@97P;C6;>7C
;C9R@>Rğüne İDG7PX797P7C7=4;C=3P
ş7:C;97K7@QğC7@5;G7QğC7E?7@>7Cİs
G7PXE7@3@;?3C=3XJ36Q@7C=7@:7C;=;
R>=7J;4;C4;C;@743ğ>3J3@67@;KRDER@67
=QBCR67@;K3>EY@63ER@7>ş7=>;@6767G3?
767@JA>63@97P7C7=7şD;K4;C?3@K3C3
9QC?7;?=3@Y4F>6F>3C
,7J3:3E 4AJF@53 Qğlen ve akş3?
J7?7=>7C;@67 3@;?3C=3 G7 -RC= J7
?7=>7C;@67@83C=>Y63?3=E3E>3CY@63@67
@7J7@ QğC7@5; G7 QğC7E?7@>7C 3JCY53
=7@6;>7C;@7G7D7G6;=>7C;@7P7ş;E>;:76;J7>7C
3>3C3==7J;8>;K3?3@97P;C6;>7C
ğFDEADXE3-/İ-M&X677ğ;E;?DR
C75;J>7 43ş>3JYB 3@;?3C=3X@Y@ 7şD;K
J7C>7C;@; G7 =R>ERCR@R J3=Y@63@ E3@Y?3
8YCD3EY DF@F@ 97K; BCA9C3?Y J>R>X67
JFC636Q@Rş>7E3?3?>3@6Y
!7K;J7=3EY>3@QğC7@5;G7QğC7E?7@>7C
4;C4;C>7C;J>7 =3J@3şYB 7476; 6ADE>F=>3C
=FC6F>3CG7D7J3:3E;PA=?FE>FE3?3?>3
6Y>3C
TEV’den haberler
24
TEV’den haberler
25
TEV bursiyeri
Birsen Ulucan’ın
öğrencileri ödüle
doymuyor…
')-?<=4B0<48<09249
I9J8JC/064BQ7J97J608,9.Q
$49.3,=+?.60<8,9P9Q9
öğ<09.4=4:7,<,680<46,P/,
eğitim alacak.
K3@6Y
Öğrenciler,
6QC6R4;C;@5;>;=EAB
>3? 3>EY Q6R>>7 İs
E3@4F>3 6Q@6R>7C
')80C?9-?<=4B0<70<49/09;4B,94=>4<=09(7?.,9Q9/I<>
öğ<09.4=4:=:@,(7?=7,<,<,=Q09H$4B,94=>
*,<Qş8,=QP9/,9,7>QI/J770/I9/J
P
;J3@;DE ;CD7@ .>F53@ %A
DAG3 .>FD>3C3C3DY !7@P *;J3@;DE
13CYş?3DYG7 7DE;G3>;@76QCEB;J3@;DE
QğC7@5;D;J>7=3EY>6Y
"7C4;C; İ>3J63%3C
şY63ğ J3ş #C?3= %7D7@ J3ş
TEV dergi
Eylül 2014
;>97=ş;J3ş7C7@=ş;J3ş
=7@6; =3E79AC;D;@67 4;C;@5; A>6F
JCY53
İ>3J63 %3CşY63ğ W@ ;J; C@3GFE D7C;X
Q6R>R;>7#C?3=%7D7@67W*C;şE;@7:AB;@
7DE;G3>;X@674;CC7D;E3>G7C?7Q6R>R@R=3
!7@P *;J3@;DE
J3CYş?3DY@Y@ <RC;D;
?RK;= 6R@J3DY@Y@
F>FD>3C3C3DY;D;?>7
C;@67@A>FşFJAC6F
"7C;47CE%A5:>
?3@J3GCFB3*7
639A9>3C;C>;ğ;3ş=3@Y*- 3@;53
,EA<3@AG3'3=76A@J3*;J3@AG7)63
'RK;ğ;*CA87DQCR'.#>;<3(;=A>AGD
=;&F< !7@5-R=;P; C3@D3C@3GFE*;
J3@;DE G7 7DE75;
,3@3EY@ G7 QK7>>;=>7
?RK;ğ;@ ;@D3@Ağ>F@F@ 7C;şE;ğ; 7@ RDE
@A=E3 A>6FğF@3 ;@3@3@ ;CD7@ .>F53@
D3@3EY@ ER? PA5F=>3CY@ 97>;ş;?;@67 G7
?3@7G;6R@J3DY@63?FE>3=4;CJ7C3>?3DY
97C7=E;ğ;@7;@3@YJAC
T
TEV bursiyeri Emre Engin
Amerika yolcusu…
RC=;J7X@;@7@97@PG77@J7E7@7=>;
=7?3@ G;CERQK>7C;@67@ 4;C; A>3@
?C7 @9;@ .>F63ğ N@;G7CD;E7D;
7G>7E%A@D7CG3EF3CY@Y@3PEYğYDY@3GY=3
K3@3C3==7?3@QğC7@;?;@743ş>36Y
&A@
6C3X63 WIB>AC7@D7?4>7X;D;?>;J7@;47D
E7>7C ;5C3 767@ 4;C A63 AC=7DEC3DY@63
43ş=7?3@5YA>3@@9;@3J@YK3?3@63 İn
9;>E7C7 %C3>;J7E 'RK;= %A>7<;X@67 P3>Yş
?3>3CY@367G3?76;JAC
!7@PJ7E7@7=
?C7@9;@FCD3/3>;>;ği ve Türk Eğ;E;?
/3=8Y 67DE7ğ;J>7 Q@R?RK67=; JY> ?7C;
=3X63 R@>R =7?3@5Y *;@5:3D 2F5=7C
?3@X@Y@QğC7@5;D;A>3C3=7ğ;E;?3>353=
-/A>3C3=97@PJ7E7@7ğ;?;K?C7
@9;@X; G7 6R@J3J3 =3K3@6YC353ğY?YK
6;ğ7C67ğ7C>7C;?;K;67DE7=>7?7=E7@9FCFC
G7?FE>F>F=6FJFJACFK
Microsoft Açık Akademi kahramanı Tugay Tuna!
/4<90(C?96I;<J')#<3,9D0>49" 4=0=4Iğrencisi
'?2,B'?9,!4.<:=:1>'J<64B0HQ66,/084P94909
209H6,3<,8,9Q:7/?
T
RC=;J7X@;@ ;>= G7 E7= R5C7ED;K FJ9F>3?3 7ğ;E;?; G7C7@ 7@ 4RJR= D3@3>
=3?BRDRPY==367?;;>70;@6AHD*:A@7G70;@6AHD3>3@>3CY@63
FJ9F>3?397>;şE;C7@-F@3PY==367?;X67@;>:3?3>3C3==7@6;A=F>F@63
J3KY>Y?3?7C3=>YQğC7@5;>7C>7-RC=;J7X67;>=>;D7D7G;J7D;@67W13KY>Y?%F>R4RX@R
=FC6F
Ş;?6;4F=F>RBE767CDG7C7@-F@34F@63@DA@C3=;6Q@7?6767PY=
=367?;G7=F>RB3C35Y>YğYJ>3BAE3@D;J7>97>;şE;C;5;>7C7JA>9QDE7C?7J7G7
;>:3?G7C?7J767G3?76757=
TEV’den haberler
26
TEV’den haberler
TEV Genel Müdürü Yıldız Günay
NGO Day / Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’nda…
')0907!J/J<J*Q7/QC
J9,B,C4<,9>,<4349/0
İ=>,9-?7!4.<:=:1>#14=4P9/0
gerçekleş09"#,B
&4@47
':;7?8?<?7?ş7,<Q?7?ş8,=QP9,
konuş8,.Q:7,<,66,>Q7/Q
J9,B0>649746>0B,;>QğQ
konuş8,/,'J<64B0P/0%$
sistemini hayata geçiren ilk
@,6Q1:7/?67,<Q9Q9,7>Q9QH4C/4
34;E3E %3>=Y@?3 G7 1Q@7E;ş;?
7C@7ğ;G7';5CADA8E-RC=;J7AC
E3=>YğY@63İDE3@4F>';5CADA8E)8;
D;X@67 "3K;C3@ E3C;:;@67 (!) 3J
,;G;>-AB>F?%FCF>Fş>3CYF>Fş?3DY6R
K7@>7@6;
RK7@>7@7@ 4F>Fş?363 D;G;>
EAB>F?=FCF>Fş>3CY@Y@P3>Yş?3>3CY@Y63:3
G7C;?>;=Y>353=E7=@A>A<;PQKR?>7C;@7JQ
@7>;=B3J>3şY?>3C97CP7=>7şE;C;>6;
,-%X>3CY@4;>9;G7;>7E;ş;?E7=@A>A<;>7C;@;
7E=;@ =F>>3@34;>?7 DACF@>3CY@3 67ğinen
3EQ>J7P3>Yş?3>3CYG767@7J;?>7C;@B3J
laşY>6YğYB3@7>>7C97CP7=>7şE;C;>6;
E=;@>;=E7
=A@Fş?35Y A>3C3= J7C 3>3@ -/ !7@7>
'R6RCR1Y>6YK!R@3J';5CADA8E-RC=;J7
iş4;C>;ğ;;>797CP7=>7şE;C;>7@-/+*BCA
<7D;@;3@>3EEY
*CA<7J>7;>9;>;A>3C3=!R@3J
U-RC=;J7X@;@ 7@ =Q=>R G3=Y8>3CY@63@ 4;C;
A>3C3=7@4RJR=3?35Y?YK97@P>7C;?;K;@
97>757=>7C;@7F?FEA>34;>?7=
F:7678
YşYğY@63-RC=ğ;E;?/3=8YA>3C3=4;CPA=
BCA<7JRCRERJACG7P3>Yş?3>3CY?YKYDRC6R
CRJACFK
-7=@A>A<;= 3>E J3BY?YKY 63 4F
6AğCF>EF63 9RP>7@6;C;JACFK
';5CADA8E
Türkiye iş4;C>;ğ;;>7+*D;DE7?;@;:3J3E3
97P;C7@;>=G3=Y8A>?3@Y@9FCFCF@FJ3şY
JACFK
-R? 4;C;?>7C;?;K;@ E7= 4;C P3EY
3>EY@3EAB>3J3@J7@;D;DE7?;?;KD3J7D;@67
63:3:YK>Y;>7C>7J7C7=63:3PA=Qğrenci
?;K7F>3ş?3JY:7678>;JACFK
V676;
TEV 2013 Faaliyet raporu çıktı!
Ü
>=7?;K;@ F?FE>F J3CY@Y@Y 97@P>7C;?;K;@
9QK>7C;@67=;YşY>EY63A@>3CY@7ğ;E;?>7C;@7
G7C6;ğ;?;K 67DE7=E7 9QCRJACFK
F 3?3P>3
JY>Y@63 63 -RC= ğ;E;? /3=8Y A>3C3=
P3>Yş?3>3CY?YKY3C3>Y=DYKDRC6RC6R=
XE7
67A@>3C3J7@;4;CF8F=P;K9;D;9QDE7C?7=7@
Q@7?>;:7678;?;K
XE7@7>7CJ3BEYğY?YKY?7C3=76;JAC
D3@YK H74 D;E7?;K67@ 833>;J7E C3BACF?FKF
;@57>7J74;>;CD;@;K:EEBHHH
E7G
AC9
EC
TEV dergi
Eylül 2014
Türk Eğitim Vakfı yaptırdığı
okulları ziyaret ediyor
')-,ğQşHQ=Q,948,<6,7Q,<7:3,990=,<<492@0'J<60şi
+,34/0+03<,,<<492P496?</?ğ?,<<492),61QP9Q92074<70<4470
B,;Q7,9,<<492:6?77,<Q9Q@080<46,7Q848,<"4.6$:<.,<:470
=7Q@0"0=74,ş2ICPJ9/0=>0670<4B70B,;Q7,9&,6,<B,')
=,>20=:B0/4,,şgöz İlköğ<0>48#6?7?P9?')ğitim ve
?<=7,<<?;!J/J<7JğJBI90>4.470<4C4B,<0>0>>4
T
G93ğ2;25'*3/K+*ğKşEK4*9K6-*6 *625*93*4K *94 71*66.:*99260=.%G93.ş2)*12-.
).19**99260J26=*:2?.;2-7ğ9<4;<:<6-* *625*93*J-* 3<9<4*6 *99260'*3/KJ6K60.4294.92626%'J.*3;*9K4*6+G?G3+293K:5K24.G43.52@-.
GE243Fğ9.;2573<4<?*8;K9K4*9*3+2402:*?*9 :2:;.52?4. -76*;K4K?79 <
73<44*9 K9ş.129J26 A*?*ğ@K *:*+*:KJ6-*H%')).19**99260
İ43Fğ9.;25"3<4<Iİ:;*6+<4C59*62?.J-.H%')).19**99260 İ43Fğ9.;25"3<4<I$*3*9?*3?*@KJ-*
H%')).19**99260;*;G93İ43-
Fğ9.;25"3<4<I
?9K,* 5.923*4K 525*9 !2,3
#79,*97E73:.=-2ğ2=./*;.;52ş3*?K68.-.92626 *-K6K ?*ş*;5*3 2E26
.ş2?ş.#79,*9724.+29423;.73<4<6
?*8K5K6* -.:;.3 74*6 -7:;4*9K :4K
=.!.:42*ş0F@JG6*66.4.92626-.
*-K =.924.9.3 $*3*9?* 3?*@KJ-*
H%' :*; 0.:7? .-2* *ş0F@
İ43Fğ9.;25"3<4<I6<?*8;K9K?79
.9 ?K4 +< 73<44*9K6 21;2?*E4*9K
+*ğKşEK4*9K6K6/764*9K?4*-.:;.34.62?79*9926073<44*9K6-*6+*ş*9K?4*
5.@<6 74*6 Fğ9.6,24.9. %' ;*9*/K6-*6 1.9 ?K4 F-G44.9 =.9242?79 <
?K4-*+<-F9;73<4%'ğ2;25=.
<9:4*99<8 G-G94GğG?F6.;2,24.92
;*9*/K6-*6@2?*9.;.-24.9.3*99260
73<44*9K6K6 3*96. ;F9.64.926-. +*ş*9K4K Fğ9.6,24.9. F-G44.92 ;*3-25
.-24-2
27
TEV’den haberler
28
TEV’den haberler
TEV Orhan Çetin Anadolu Öğretmen Lisesi,
TEV Orhan Çetin Fen Lisesi’ne
dönüştürüldü
')-,ğQşHQ=Q#<3,9D0>49
>,<,1Q9/,9BQ7Q9/,
/4<90(C?96I;<JP/0,HQ7,9
')#<3,9D0>499,/:7?
Öğ<0>809 4=0=4!4774ğitim
,6,97QğQ!6,<,<QB7,
')#<3,9D0>4909
4=0=4P90/I9Jş>J<J7/J
TEV dergi
Eylül 2014
TEV, dizi toplantılarıyla
bursiyerleri geleceğe hazırlıyor
')P4930<BQ7-?<=4B0<70<490BI90746/JC0970/4ği dizi
>:;7,9>Q7,</,J=>/JC0BBI90>4.470<6:9?ş8,.Q:7,<,6
6,>Q7,<,6/090B4870<494-?<=4B0<70<70;,B7,ş>Q7,<,ş,<Q
E/J7JP903,66,C,9,9-?<=4B0<70<-,ş,<Q=0<>4146,7,<Q9Q
davetli konuş8,.Q7,<Q90749/09,7/Q7,<
T
E
6;C@7.KF@=QBCRX67JY>Y@63
-/ 43ğYşPYDY )C:3@ L7E;@ E3C3
8Y@63@ J3BEYCY>3@ G7 A K3?3@=;
;>P7 =3J?3=3?Y .ğFC %A>DFKXF@ 4RJR=
67DE7ğ;J>77ğ;E;?G7QğC7E;?
6Q@7?;@67 3PY>3@ -/ )C:3@ L7E;@
@36A>F MğC7E?7@ &;D7D; 97P7@ =YD3
DRC7 ;P;@67 43ş3CY>3CYJ>3 6;C@7 ;>;@67
36Y@63@DQK7EE;C7@4;CA=F>:3>;@797>
6;
&;D7@;@DA@6Q@7?67=;43ş3CY>3CY@63@
43KY>3CY@YDYC3>3CD3=
■ 6;C@7 >;D7>7C3C3DY ?R@3K3C3 J3
CYş?3DY97PE;ğ;?;K'3JYD3JY@63DA@FP
>3@6Y
6;C@7;>;@67@>;D7@;@=3EY>6YğY
J3CYş?363 -/ )C:3@ L7E;@ @36A>F
ÖğC7E?7@&;D7D;4;C;@5;>;ğ;3>6Y
■ +;K7/3>;>;ğ;G7+;K7+
-
N@;G7C
D;E7D;X@;@ -7G8;= İ>7C;XJ; 3@?3= ;P;@ 6R
K7@>76;ğ;QJ=RJ3CYş?3DY@636A=FKF@F
DY@Y8 QğC7@5;D; (74;47 L;K;= -RC=;J7
RPR@5RDRA>6F
■ -Nİ-%;>;? F3CY*CA<7
D;X@67QğC7@5;>7C:3KYC>36Y=>3CYBCA<7J;
>;D76743ş3CYJ>3D7C9;>76;>7C
3ş3CY>YQğ
C7@5;>7C 3JCY53 -/ 43ğYşPYDY )C:3@
L7E;@E3C38Y@63@63Q6R>>7@6;C;>6;
'97PE;ğ;?;K"3K;C3@3JY43şY@63
4RER@QğC7E?7@>;D7>7C;@;@4FQğC7E;?JY
>Y@63@;E;43C7@DADJ3>4;>;?>7C@36A>F
J3 63 87@ >;D7>7C;@7 6Q@RşERCR>?7D;@7
=3C3C G7C;JAC
;C 87@ >;D7D;@7 ;:E;J3P
6FJ3@.KF@=QBCR>R>7CC7D?;G7D;G;>EAB
>F?=FCF>Fş>3CYG7J7C7>43DY@3C35Y>YğYJ>3
4F ;:E;J3P>3CY@Y ,3ğ>Y= 3=3@Y '7:?7E
'R7KK;@Ağ>FX@3 ;>7E;JAC
3=3@ 'R7K
K;@Ağ>F.KF@=QBCR:3>=Y@Y@47=>7@E;D;@;
'X7 3=E3CYJAC
' 3>6YğY =3C3C>3
-/)C:3@L7E;@@36A>FMğC7E?7@&;
D7D;X@;@-/)C:3@L7E;@ 7@&;D7D;X@7
6Q@RşERCR>?7D;@7=3C3CG7C;JAC
)=F>F@ 7ğ;E;? G7 Qğ
C7E;?JY>Y@63-/)C:3@L7E;@ 7@&;D7D;
A>3C3=:;K?7E767G3?7E?7D;@;D3ğ>3J3@
-
,3ğ>Y=3=3@YC
'7:?7E'R7K
K;@Ağ>FX@3 -
';>>; ğ;E;? 3=3@Y
(34;G5YXJ36;C@7/3>;D;FC?Fş Ali
Ş3:;@X7.KF@=QBCR%3J?3=3?Y%7?3>
1Y>6YKX3 .KF@=QBCR 7>76;J7 3ş=3@Y
Enis İş4;>7@X7 6;C@7 İ> ';>>; ğ;E;?
'R6RCR "RD7J;@ MK53@X3 .KF@=QBCR
İ>P7 ';>>; ğ;E;? 'R6RCR '7:?7E L3=
?3=X3 .-,) 1Q@7E;? %FCF>F 3ş=3@Y
Ercan İ:E;J3CX3 .2- 1Q@7E;? %FCF>F
3ş=3@Y ;CA> %A53?3@X3 .KF@=QB
CRX67=;C7D?;G7D;G;>EAB>F?=FCF>Fş>3CY@3
J7C7> 43DY@3 G7 -/ 43ğYşPYDY )C:3@
29
ürk Eğ;E;? /3=8Y@Y@ 4FCD;J7C>7C;@7
JQ@7>;= :7C JY> 6RK7@>76;ğ; 6;K;
EAB>3@EY>3CY@63 4FCD;J7C>7C;@ :7?
QğC7@;?9QC6R=>7C;3>3@>3C63FK?3@=A
@Fş?35Y>3C3C35Y>YğYJ>3=7@6;>7C;@;97>;ş
E;C?7>7C; :7? 67 =A@Fş?35Y>3CY@ 67@7
J;?>7C;@67@JA>3PY=3C3=;ş:3J3EY@3:3
KYC>3@?3>3CY:7678>7@;JAC
FJY>'3JYDXE343ş>3J3@EAB>3@EY>3C
'3JYDX3=363C67G3?7EE;
FEAB
>3@EY>3C63şF3@;ş:3J3EY@63RDE6RK7J67
9QC7GJ3B3@-/?7KF@JFCE6YşY4FCD;
J7C>7C;G7-/6ADE>3CY4;>9;G767@7J;?
>7C;@;97@P4FCD;J7C>7C>7B3J>3şEY>3C
%A
@Fş?35Y>3C97C7==7@6;=3C;J7CJA>5F>F=
>3CY@63=;67@7J;?>7C;@;3=E3C3C3=97C7=D7
FK?3@>Y= =A@F>3CYJ>3 ;>9;>; D7?;@7C>7C;
97CP7=>7şE;C7C7= -/ 4FCD;J7C>7C;@7 YşY=
EFEEF>3C
FJY>=;EAB>3@EY>3C3=3
EY>3@=A@Fş?35Y>3C;D7şQJ
>7*CA8
C
13:J3&3>7>;
-/'RE7G7>>;"7J7E;3ş
=3@ 13C6Y?5YDY T RK7@
&34AC3EFG3C>3C!CF4F%F
CF5FDFG71Q@7E;5;D;>;
%3@EFC-/'RE7G7>>;"7
J7E; NJ7D; #- -C367
A@DE3>E !
X@;@ %FCF
5FDFG71Q@7E;5;D;T1FCE
YşY FCD;J7C; 'FDE383
C:3@,3J-/'RE7G7>>;
"7J7E; NJ7D; T #& "A>6;@9 %3C;J7C
(7E %FCF5F G7 1Q@7E;5;D; 1FCE İP; G7
1FCEYşYFCD;J7C;1FDF8KAK%3C;J7C
(7E !7@7> 'R6RCR 46F>>3: )C=F@
%3J3--(7E7AXDFT1FCEYşYFCD;J7C;
Ş3:;@Ş7@--(7E-7=@A>A<;67@,ACF?>F
!7@7> 'R6RC 13C6Y?5YDY ,;@3@ 7?
Ş3:;@--(7E%FCF?D3>İ>7E;ş;?;C7=EQCR
FC3= 3>9Y@ -7?B>7EA@ DD7E '3@3
97?7@E &E6
!7@7> 'R6RCR 1FCE YşY
FCD;J7C;)@FC!7@P!3
C3@E;3@=3DY!7@7>'R6RC
13C6Y?5YDYT1FCEYşYFCD;
J7C;7ğ7C:3@.D>F7>.D
>F7>"A>6;@9İ>7C;-7=@A>A<;
67@,ACF?>F!7@7>'R6RC
13C6Y?5YDYİB7=M=E7?-F@
53';5CADA8E)CE3AğFG7
8C;=3Q>97'R6RCRT1FCE
YşYFCD;J7C;*CA8
C
,;47>
C63?3C İDE3@4F> N@;G
İs
E3@4F>-YB 3=R>E7D;MğC7E;?
NJ7D;T1FCEYşYFCD;J7C;
:?7E"3@P7C@A5E3!7
@7>'R6RCR-7=;@MK7CE7?
D=;!3K7E75;G7-7>7G;KJA@*CA9C3?5YDY
-3?7C)J9FPD=;';>>;3D=7E4A>-3=Y?Y
%3BE3@Y
%A@Fş?35Y>3C PA= 67ğ7C>; 4;>9; G7
67@7J;?>7C;@;4FCD;J7C>7C>7B3J>3şEY>3CG7
FK?3@>Y=3>3@>3CYJ>3;>9;>;D7?;@7C>7C;;@
E7C3=E;8A>3C3=97CP7=>7şE;C6;>7C
-AB>3@EY
>3C63 QğC7@;?;@; -/ FCD 1Q@7E?7>;
ğ;X@6747>;CE;>7@D7G;J767E3?3?>3J3C3=
W3ş3CYM6R>RX@7:3==3K3@3@4FCD;J7C
>7C7D7CE;8;=3>3CYE3=6;?76;>6;
FCD;J7C>7C
3ş3CY,7CE;8;=3>3CY@Y63G7E>;=A@Fş?35Y>3CY@
7>;@67@ 3>6Y
%3EY>3@ ER? 4FCD;J7C>7C7
3JCY53%3EY>Y?,7CE;8;=3DY63G7C;>6;
FC
D;J7C>7CPA==7J;83>6Y=>3CY4FEAB>3@EY>3C63
6;ğ7C -/X>; 4FCD;J7C>7C>7 67 E3@Yş?3
8YCD3EY4F>6F>3C
TEV’den haberler
30
TEV’den haberler
TEV’li bursiyerler Akkök
Holding tesislerini gezdi
')-?<=4B0<70<466I6
:7/492şirketlerinden
6=,6<4746@0:A6=,P9Q9
*,7:@,P/,B0<,7,9
tesislerini gezdi.
T
ürk Eğ;E;? /3=8Y 4FCD;J7C>7C;@;@
?7D>7=;4;>9;>7C;@;B7=;şE;C74;>?7>7C;
3?35YJ>3 :7C JY> A>6FğF 9;4; 4F
JY>634RJR=834C;=3>3C3E7=@;=97K;6R
K7@>76;
F 3?3P>3 İDE3@4F>X63 P7ş;E>;
R@;G7CD;E7>7C67QğC7@;?9QC7@4FCD;
J7C;@=3EY>Y?YJ>3==Q="A>6;@9ş;C=7E>7
C;@67@=D3=C;>;=G7AH=D3X@Y@13
>AG3E7D;D>7C;97K;>6;
Ş78838>Y=;>=7D;=3BD3?Y@63Qğrencilere
83C=>Y 7E=;@>;=>7C>7 =3BY>3CY@Y 3P3@ =D3
=C;>;=G7AH=D34F7E=;@>;=>7C>7Qğ
C7@5;>7C;@J7C;@674;>9;3>?3>3CY@YD3ğ>36Y
Ankara’da bağışçı
yemeği düzenlendi
')96,<,Ş?-0=4>,<,1Q9/,9@0<4709-,ğQşHQB080ğine,
*Q74970980@0,6Q80@4P9/096:9?67,</,6,>Q7/Q
Yemeğ096,<,!:/0<9#<60=><,=Q6:9=0<40şlik etti.
T
R@J3@Y@7@4RJR=3=C;>;=7>J38RC7E;5;D;
=D3 =C;>;=X; K;J3C7E 767@ Qğrenciler,
J3BY>3@E3@YEY?DF@F?F@F6;@>76;3C6Y@
63@FK?3@?R:7@6;D>7C7şliğ;@67=D3
=C;>;=X;@9QK>34AC3EFG3CG77>J38P7=;?
R@;E7>7C;@;97K7C7=J7E=;>;=;ş;>7C67@67E3J>Y
4;>9;>7C3>6Y
=D3=C;>;=J7E=;>;>7C;;>74;C>;=E7J7@;>7@
Qğ>7 J7?7ğ;@;@ 3C6Y@63@ AH=D3XJ3
97P;>6;
MğC7@5;>7CAH=D3X636R@J363
D3JY>Yş;C=7E;@D3:;BA>6FğFJR=D7=E7=@A
>A<;J>797CP7=>7şE;C;>7@RC7E;?;9QC?78YCD3EY
4F>6F
-7D;D>7C; K;J3C7E 767@ Qğrenciler,
:7?=7J;8>;4;C9R@97P;C6;:7?6797>7
ceğ;@RCR@R=3C4A@7>J38YG7AH=D3XJY
J3=Y@63@E3@Y?38YCD3EY4F>6F
FCD;J7C>7C
97K;67@3JCY>YC=7@97@7>A>3C3=97K;67@
?7?@F@;J7E>7C;@;97>757ğ;@RCR@R=3C4A@
7>J38Y G7 RC7E;?;@; J3=Y@63@ 9QC?7@;@
G7C6;ğ;:7J753@Y;83677EE;>7CG74FERC3=
E;G;E7>7C;@ 63:3 DY= J3BY>?3DY 6;>7=>7C;@;
;>7EE;>7C
G93ğ2;25'*3/KJ6K6=.%'
63*9*Ş<+.:2J6263<9<4<ş
?K4-F6G5G.;3264234.923*8:*5K6-*63*9*24;76$J-*+*ğKşEK?.5.ğ2=.924-2%'.6.4 G-G9G(K4-K@
G6*?JK6?*6K:K9*(K4264.65.
=.*3K5.=2J6-.6376<34*9K6-*3*;K4-KğK ?.5.ğ. 63*9* 7-.96 "93.:;9*:K376:.92.ş423.;;2
Ankara’da “Küçük Damlalar, Büyük
Umutlar” resim sergisi açıldı
47>:9&:>07D,96,B,=,7:97,<Q9/,'J<6ğ4>48),61QP9Q9
>,9Q>Q8Q9,BI90746/JC0970909MJHJ6,87,7,<JBJ6(8?>7,<N
<0=48=0<24=4949,HQ7Qş6:6>0B74B,;Q7/Q
T
EV Ankara ŞF47 3ş=3@Y M?7C
-FC@3 3PY>Yş EQC7@;@67 J3BEYğY =A
@Fş?363 4F D7C9;67@ 7>67 76;>757=
97>;C;@E3?3?Y@Y@!RK7>,3@3E>3C3>3
@Y@637ğ;E;?9QC7@97@P>7C74FCDA>3C3=
verileceğ;@;DQJ>76;
%A@Fş?3@Y@3C6Y@63@?RK;=6;@>7E;D;
TEV dergi
Eylül 2014
31
63*9*Ş<+.*ş3*6KB5.9%<96*
?.5.3;.?*8;KğK376<ş5*-*?*8K4*6
+*ğKş4*9K6'*3K/;*9*/K6-*6.62?2ş.324-.-.ğ.94.6-292428+*ğKşEK4*9K629*-.:2 -7ğ9<4;<:<6-* 3<44*6K4-KğK6K6
*4;K6KE2@-2%<96*%'J2612E+2932ş2626
*24.626=.-GşG6,.626;*9*/K3<9<5<
745*-KğK6K =<90<4*?*9*3 ?*46K@,*
<51<92?.;..5739*:2?.*2342ğ.
;*;G93EG4Gğ. =. .ğ2;2542 0.6E42ğ.
;*9*/74-<ğ<6*-233*;2E.3;2
%'J263<9<4-<ğ<0G6-.6+<0G6.
3*-*9JG?<9;-KşK?G3:.342:*6:
=. -73;79* 745*3 G@.9. +<9:=.9-2ğ262+.429;.6%<96*+<+<9:4*9K6J263*9*=.E.=9.244.926-.3<9<4<G62=.9:2;.=.5.:4.342:.4.926-.73<?*6Fğ9.6,24.9.=.924-2ğ262
1*4.6 +< 244.9-. 73<?*6 Fğ9.6,2?.+<9:=.9245.3;.74-<ğ<6<2/*-.
.;;2(K42E26-.1*:;*4*6*6+*ğKşEK4*9K6
;.-*=24.926-. ?*9-K5,K 74<6-<ğ<6<
-*-24.0.;29.6%<96*=./*;.-.6+*ğKşEK4*9 2392?. 9K3*6 =. 91*6 )*47ğ4<J6<-**6*9*344*1J;*69*15.;
-24.-2
*1*:769*:F@*4*6%'.6.4
G-G9G(K4-K@G6*?376<ş5*:K6-*
%'J26 ?.62-.6 ?*8K4*6-K95* E*4Kş5*4*9K6K6-.=*5.;;2ğ262-24.0.;29.9.3
.62?212@5.;=.9.6=..6E73;.9,21
.-24.6 =*3K/ 376<5<6* 0.4-234.9262
+.429;;2 73<@ G43.?4. .ğ2;25 376<:<6-*2ş+2942ğ2?*8;K34*9K6*=<90<?*8*6G6*?'*3/K6
.ğ2;253<9<5<
?*8;K9*9*3240242*3*64K34*9*-.=9.;;2ğ262 İ@529J-. %9*+@76J-* 2:.
?*;*3 3*8*:2;.42 K@ Bğ9.6,2
(<9-< ?*8;K9-K34*9K6K =. +< ?<9;4*9K6
;*5*5.6-74<74-<ğ<6<-24.0.;29-2
63*9*J-*-*?<9;?*8K5K2E262ş4.54.926 +*ş4*;K4-KğK6K :F?4.?.6 G6*?
63*9*Ş<+.E*4Kş*64*9K6-*6-*F=0G?4.:F@.;;2
TEV bağışçıları Ramazan ayında yalnız değildi
eşliğ;@67 97K;>7@ C7D;? D7C9;D; 4RJR=
47ğ7@;9QC6R
,7C9;J;7D=;63>7E3
=3@Y G7 ;>=7@E N@;G7CD;E7D; "F=F= 3
=R>E7D;MğC7E;?NJ7D;*CA8
C
";=?7E
,3?;-RC=7ş;J>74;C>;=E7K;J3C7E7EE;
T
EV Ankara ŞF47D;J7E=;>;>7C;+3
?3K3@ 3JY @767@;J>7 1Y>
"FKFC7G; 13ş>Y 3=Y? G7 +7:34;>;
E3DJA@'7C=7K;X@67=3>3@43ğYşPY>3CY
K;J3C7E7EE;>7C
/3=Y836Y@33ğYşPY
larla İliş=;>7C1Q@7E;5;D;4CF,7=;K=Q=
;>74FCD;J7C>;J7;:E7C!R@3>J3B
EY=>3CYK;J3C7EE743ğYşPY>3CY@DACF@>3CY@Y
6;@>76;>7C
2;J3C7EP;>7C43ğYşPY>3CY@
DACF@>3CY@Y PQK?7= G7 ;:E;J3P>3CY@Y
karşY>3?3==A@FDF@63634;>9;G7C
6;>7C
3ğYşPY>3C/3=8Y@=7@6;>7C;J>7
J3=Y@63@;>9;>7@?7D;@67@:Aş@FEA>
6F=>3CY@Y47>;CEE;>7C
TEV’den haberler
32
TEV’den haberler
TEV Ankara Şubesi, bursiyerlerinin
mezuniyet törenine katılıyor
Eylül 2014
Takdir Belgesi dağıtıldı
2
QğC7E;?JY>Y@63@=3
C363=; R@;G7CD;E7>7C67 A=FJ3@
QğC7@5;QğC7E;?JY>Y;P;@67
@AE ACE3>3?3>3CY 6QCE RK7C;@67@ RP G7
RK7C; A>3@ R@;G7CD;E7 QğC7@5;>7C;@;@ 43
ş3CY>3CY@Y E7şG;= 7E?7= 3?35YJ>3 G7C;>7@
A
TEV dergi
Ankara’da, Ödül Bursu almaya hak kazanan öğrencilere
96,<,P/,64J94@0<=4>070</0
:6?B,9@0Iğretim
BQ7Q9/,E/J7?<=?P9?,78,B,
3,66,C,9,9Iğrencinin,
',6/4<072070<4/JC0970909
törenle dağQ>Q7/Q
')96,<,Ş?-0
B0>647470<4J94@0<=4>0
eğ4>4870<494BJ6=06
-,ş,<QB7,
tamamlayan
-?<=4B0<70<4949
mezuniyet
>I<0970<4906,>Q7,<,6
8?>7?7?67,<Q9Q
;,B7,şQB:<
@=3C3>Y B7= PA= -/
4FCD;J7C; R@;G7CD;E7
eğ;E;?>7C;@;67C757G7
JR=D7=43ş3CYJ>3E3?3?>3J3
rak yaş3EEY=>3CY :3=>Y 9FCFCF
TEV Ankara ŞF47D;4FCD;J7C
>7C;@ R@;G7CD;E7 ?7KF@;J7E EQ
C7@>7C;@7 =3EY>3C3= =FE>FJAC
ŞF474FCD;J7C>7C;@;@?7KF@;J7E
EQC7@>7C;@67 43ş3CY>3CY@Y =FE
>3?3= G7 ?FE>F>F=>3CY@Y B3J
laş?3=;P;@J3@>3CY@63A>FJAC
33
%F4;>3J Ağ3@ %Y>YP @
=3C3N@;G7CD;E7D; 7@ 3=R>E7D;
G7;JA>A<;Q>R?RX@R4;C;@5;
>;=>7İC7?-R?7C;>=7@EN@;
G7CD;E7D;"F=F= 3=R>E7D;X@;4;
C;@5;>;=>7ER?
K3?3@>3CY@
en yüksek
@AEF;>7L3
ğ3E3J!R>7P
;>=7@E N@;
G7CD;E7D; 'R
:7@6;D>;= 3
=R>E7D;X@; 4;
C;@5;>;=>7 =
?7> C53@
;>=7@EN@;G7CD;E7D; 7@
3=R>E7D; ;K;= Q>R
?RX@R4;C;@5;>;=>757
L3=?3= ;>=7@E N@;
G7CD;E7D;>7=EC;=G7>7=
ECA@;=Q>R?RX@R;J;4;C
67C757J>7!;K7?-3
43=;>=7@EN@;G7CD;E7D;
>7=EC;= G7 >7=ECA@;=
'R:7@6;D>;ğ; Q>R
?RX@R43ş3CYJ>3E3?3?>3J3C3=
?7KF@A>6F>3C
J@YK3?3@63"357EE7B7
N@;G7CD;E7D;-YB 3=R>E7D;@67@
4F JY> ?7KF@ A>3@ Qğ
C7@5;3C3DY@63;D7D7=;K-/
4FCD;J7C; 67 4F>F
@FJAC6F
FCD;J7C
7@;K:3@ MK67
?;C-YB 3=R>E7D;X@;
RPR@5R>R=>7E3?3?
>3C=7@ 6;ğ7C J76;
4FCD;J7C674Q>R?
>7C;@; ;>= ;P7C;
D;@67J7C3>3C3=4;
E;C6;>7C
JCY534FC
D;J7C J>;@ ;>3C3 *7=;@ ;D7
"357EE7B7N@;G7CD;E7D;,ADJ3>
;>;?>7C '7D>7= 1R=D7=A=F>F
RCA1Q@7E;?;Q>R?RG7'7D
>7=1R=D7=A=F>F@F4;C;@5;>;=>7
E3?3?>36Y
M6R> FCDFX@F 3>?3J3 :3= =3K3@6Y
M6R>FCDF3>3@QğC7@5;>7C7'3JYD
E3C;:;@67 6RK7@>7@7@ EQC7@67
=7@6; ;D;?>7C;@;@ 67 RK7C;@67 J3KY>Y
A>6FğF4;C7CW-3=6;C7>97D;XG7C;>6;
-/
Ankara ŞF47 3ş=3@Y M?7C -FC@3 EQ
C7@67J3BEYğY=A@Fş?36343ş3CY>3CY@63@
6A>3JY4FCD;J7C>7C;=FE>36YG74F43ş3CY@Y@
63-/X;@4FCD;J7CD7P;?;@;@6AğCF>FğF@F
ACE3J3 =AJ6FğF@F DQJ>76;
"3J3E3 EF
EF@?3= G7 43ş3CY>Y 4;C B7C8AC?3@D 9QD
E7C?7@;@D36757A=F>633>Y@3@@AE>3C>3
?R?=R@ A>?36YğY@Y 47>;CE7@ -FC@3 Qğ
C7@5;>7C;@83C=>Y6;D;B>;@>7C6767=7@6;>7C;@;
gelişE;C?7>7C;97C7=E;ğ;@;@3>EY@YP;K6;
-3=6;C7>97>7C;@;@63ğYEY?YDA@C3DY@63
;D7 ER? 9;67C>7C; +, @7C<; ,;DE7?>7C;
Ş
@=3C3Q>97'R6RC>RğRE3C38Y@63@
karşY>3@3@ 4;C =A=E7J>67 6RK7@>7@6;
%A=E7J>7 43KY 4FCD;J7C>7C;@ 3;>7>7C; 67
eş>;=7EE;
FCD;J7C>7C/3=8Y@6RK7@>76;ği
EQC7@67@ ?7?@F@;J7E 6FJ6F=>3CY@Y G7
4F 9R@R@ =7@6;>7C; ;P;@ F@FEF>?3K 4;C
3@YA>353ğY@Y;83677EE;>7C
TEV Ankara Şube, Gazi Üniversitesi Akademi
Kariyer Günleri’ne katıldı
G
*@2 C62=.9:2;.:2 İ3;2:*-2 =. İ-*92
24254.9*3G4;.:2J6-. *?K:
;*9214.92*9*:K6-*H'3*-.52*92?.9
G64.92JI -G@.64.6-2 +26 Fğ9.6,2626 Fğ9.625 0F9-GğG *?6K @*5*6-*+26İ3;2:*-2=.İ-*9224254.9
*3G4;.:2Fğ9.6,2:2?4.+29423;.63*9*J-*
G62=.9:2;.626Fğ9.6,2:26.<4*şK4-KğK
*92?.9G64.92J6.2402?7ğ<674-<
İ32 0G6 :G9.6 .;326423;. 3*92?.94.92 2E26 3*9*9 =.95.
:G9.,26-.74*6Fğ9.6,24.92402*4*64*9K +.,.924.92 ;.9,214.92 =. 0GE4G
?*64*9K02+2F@.44234.9262;.:82;.-.9.3
?*ş*5 *5*E4*9K6* .6 <?0<6 *4*6K
+.4294.5.4.92*5*E4*6-K*92?.9G64.92 +7?<6,* %' 63*9* Ş<+. -.
+29 :;*6; *E*9*3 %'J26 ;*6K;K5K6*
3*;3K :<6-<4*9 $;*6;;* 0F9.= *4*6
%'F6G44G4.92Fğ9.6,24.9.%'J2?*3K6-*6;*6K5*4*9K
2E26-.902=.+97şG9-*ğK;;K
TEV’den haberler
34
TEV’den haberler
35
İzmirli bursiyerler
başarı belgelerini aldılar
Antalyalı bursiyerler
kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi
A
=67@;KN@;G7C;DE7D;X@67QğC7@;?>7C;67G3?767@4FC
D;J7C>7C -/ @E3>J3 ŞF47D; E3C38Y@63@ AC93@;K7
76;>7@ =3:G3>EY AC93@;K3DJA@F@63 4;C 3C3J3 97>6;
%7J;8>; 97P7@ =3:G3>EY@Y@ 3C6Y@63@ 4FCD;J7C>7C J7E=;>;>7C7
E7ş7==RC767C7=B3DE3=7DE;>7C
J@Y K3?3@63 -/ @E3>J3 ŞF47 -RC= ğ;E;? /3=8YX@Y@
=FCF>FşJY>6Q@R?R@R@E3>J3-7@;Dİ:E;D3DG7,BAC%F>R
4RX@67 G7C6;ğ; J7?7=>7 =FE>36Y
RK7@>7@7@ J7?7ğe, vasi
J7EP;>7CJRCRE?7=FCF>FRJ7>7C;G7A@FCQ6R>R3>3@Qğrenciler
=3EY>6Y
“İzmir yerel basınında
TEV’i anlatıyoruz”
İC84<P/0Iğrenim gören öğ<09.470<I/J7-?<=?B7,
I/J7709/4<470<06-,ş,<Q-0720=4,78,B,3,66,C,9/Q
2
7ğ;E;?6Q@7?;@67@AE
ACE3>3?3DY RK7C;@67 A>3@
İK?;C>;4FCD;J7C>7C4;CQ6R>4FCDF
;>7 Q6R>>7@6;C;>7C7= 43ş3CY>Y 47>97>7C;@;
3>6Y>3C
3ş3CY47>97D;3>?3JY:3==3K3@3@
QğC7@5;;P;@&;?A@3E7C;@9DBA@
DAC>FğF@63 ?3@93> B3CE;D; 6RK7@>7@6;
TEV İK?;CŞF473ş=3@Y!R>@FC,AJ43J
C3=E3C ?3@93> B3CE;D;@; İK?;C 3>PAG3
TEV MK7>F?:FC;J7E1R=D7=MğC7@;?
%YKMğC7@5;1FC6FX@63J3BEY=>3CY@Y47
>;CE7C7= JFCEE3 =3>3@ 4FCD;J7C>7C>7 6;ğer
4FCD;J7C>7C;@=3J@3ş?3>3CY@YD3ğ>36Y=>3CY@Y
;83677EE;
TEV dergi
Eylül 2014
T
EV İK?;C ŞF47 3ş=3@Y !R>@FC ,AJ43JC3=E3C
İK?;CX67J3JY@>3@3@P7ş;E>;67C9;G793K7E7>7C7
G7C;>7@CQBACE3<>3C>3-/X;G7833>;J7E>7C;@;3@>3
E3C3=-/X;@E3@YEY?Y@3=3E=YD3ğ>YJAC
,AJ43JC3=E3C EFC;K? G7 /İ* E3şY?35Y>Y= 3>3@Y@63
:;K?7EG7C7@>43ş-FC;K?X;@4;@E;C3<>Y3J>Y=A>3C3=
J3JY@>36YğY ;EJ 7C9;D;X@7 G7C6;ği
CQBACE3<>3 İK?;CX67 4F>F@3@ ER? D7
J3:3E 357@E7>7C; G7 :;K?7E G7C6;ği
=FCF>Fş>3C3 F>3ş?3JY :7678>76;=>7C;@;
47>;CEE;
J@YK3?3@63İK?;CX67:38E3>Y=J3JY@>3@3@J3=>3şY=
4;@E;C3<>Y=A@A?;=LQKR?!3K7E7D;X@7G7C6;ğ;67?7P>7
-/X;@P3>Yş?3>3CY:3==Y@634;>9;G7C7@,AJ43JC3=E3C3J>Y=
A>3C3= J3JY@>3@3@ G7 U-RC=;J7X@;@ ;>= ;>7C; J3ş 67C9;D;V
36YJ>33@Y>3@=ER7>'75?F37C9;D;X@67-/X>;43ğYşPY>3C>3
J3BY>3@CQBACE3<Y@J7C3>6YğY@Y;83677EE;
Huzurevinde
bayramlaşma
T
EV İK?;C ŞF47 3ş=3@Y !R>@FC
,AJ43JC3=E3C;>7şF47P3>Yş3@>3CY
G7 4FCD;J7C>7C :7C 43JC3? A>6FğF
9;4;+3?3K3@3JC3?YX@636343
ğYşPY>3CY@Y K;J3C7E 767C7= 43JC3?
>3CY@Y =FE>36Y
%7J;8>; 97P7@ 9R@R@
3C6Y@63@ 43ğYşPY>3C J3BY>3@ K;J3
C7EE7@PA=?7?@F@=3>6Y=>3CY@Y;8367
7EE;>7C
TEV’den haberler
36
TEV’den haberler
Bursa Kitap Fuarı’nda
TEV’in tanıtımı yapıldı
TEV Balıkesir Şubesi Kadınlar Kolu’ndan
TEV’e destek yemeği…
T
/3>Y=7D;CŞF47D;%36Y@>3C%A>FX@F@
-/X7 67DE7= 3?35YJ>3 6RK7@>76;ği
J7?7ğ73>Y=7D;C>;>7CJAğF@;>9;9QDE7C;>6;
'3JYD E3C;:;@67 97CP7=>7ş7@ Qğle
J7?7ğ;@73>Y=7D;C/3>;D;:?7E-FC:3@XY@
eş;(FC:3@-FC:3@63=3EY>6Y
'3JYD
E3C;:;@67J3ş3@3@,A?3?367@=3K3DY
G7'3JYDE3C;:;@67G783E767@%36Y@
%A>>3CY NJ7D; RDF@ Ş7:C;X@;@ G783EY @7
67@;J>7 -/ 3>Y=7D;C ŞF47D; %36Y@>3C
%A>FNJ7>7C;D;J3:=YJ387E9;J?7>7C;E3=
6;C>7=3CşY>3@6Y
TEV Bursa Şubesi,
bursiyerlerini
buluşturdu
T
/FCD3ŞF47D;
.>F63ğN@;G7CD;
E7D; 13>AG3 N@;G7C
D;E7D;G7FCD3-7=@;=
N@;G7CD;E7D;X@67A=F
J3@ 4FCD;J7C>7C; ;P;@
4;C=3J@3ş?3EAB>3@
EYDY6RK7@>7@6;
%7J;8>;
97P7@AC93@;K3DJA@63-/FCD3ŞF473ş=3@Y'7:?7E
L3>Yş=3@ 4FCD;J7C QğC7@5;>7C>7 J3=Y@63@ ;>9;>7@7C7=
4FCD;J7C>7C>7DA:47E7EE;
TEV dergi
Eylül 2014
T
/FCD3ŞF47D;'3CEE3C;:>7C;3C3DY@636RK7@>7@7@
FCD3 %;E3B F3CYX@63 DE3@E 3P3C3= -/X;@ E3@YEY?Y@Y
J3BEY
-/G7-,%'7:?7EP;=/3=8Y27=;'RC7@!RK7>,3@3E>3C
&;D7D;QğC7@5;>7C;@;@=3E=Y>3CY G7-/?>3=ŞF47'R6RCR,7?3
=6Ağ3@XY@ =3EY>Y?>3CYJ>3 -/ 67C9;>7C; 4CAşRC>7C; G7 6;ğer
E3@YEY??3E7CJ3>>7C;63ğYEY>3C3=-/X;@E3@YEY?YJ3BY>6Y
J@YK3?3@63-/FCD3ŞF47D;"3K;C3@E3C;:>7C;
3C3DY@6363FCD3%ACFB3C=/'X67343>3C!R@R6A>3JYDYJ>3
DE3@E3PEY
-/G7-,%'7:?7EP;=/3=8Y27=;'RC7@!RK7>,3
@3E>3C&;D7D;QğC7@5;>7C;@;@=3E=Y>3CYJ>3-/X;@E3@YEY?Y97CP7=>7ş
E;C;>7C7=4343>3C9R@R;P;@=3CEG76;ğ7C-/67C9;G74CAşürleri
63ğYEY>6Y
Başarı Sertifikası alan öğrenciler için
yemek düzenlendi
T
/3>Y=7D;CŞF47D;1RCRE?7%FCF>FG7%36Y@
%A>>3CY RJ7>7C; 3ş3CY ,7CE;8;=3DY 3>?3J3
:3==3K3@3@QğC7@5;>7C>76RK7@>7@7@J7?7=E7
4F>FşEF
FCD;J7C>7C;@?7?@F@;J7E>7C;@;;>7EE;=>7C;
J7?7='3JYDE3C;:;@6797CP7=>7şE;
J@Y K3?3@63 '3JYD E3C;:;@67 1,
5367?J E3C38Y@63@ 97CP7=>7şE;C;>7@ B;=@;ğe
=3EY>3@-/3>Y=7D;CŞF47JQ@7E;5;>7C;G74FCD;
J7C>7C B;=@;=E7 9Q@R>>7C;@57 7ğ>7@6;>7C
AğFDEAD E3C;:;@67 MKRC>R>7C 7C@7ğ;X@;@ 6R
K7@>76;ğ; B;=@;ğ7 =3EY>3@ -/ 3>Y=7D;C ŞF47
3ş=3@Y $3>7 3JC3=E3C B;=@;=E7 -/ ş3B=3DY
63ğYE3C3=:3EYC38AEAğC38YP7=E;C6;
TEV’li gönüllü
kadınlar,
öğrenciler için
kermes
düzenledi
T
G93 ğ2;25 '*3/K *4K3.:29 Ş<+.:2*-K64*974<Fğ9.6,24.9.
+<9:3*?6*ğK?*9*;5*32E263.95.:
-G@.64.-2%G93ğ2;25'*3/K*4K3.:29Ş<+.:2*-K6744*9K;*9*/K6-*6 -G@.64.6.6 2326,2 .4 02?:2
:*;KşKB@.4İ-*9.İş1*6K6-**EK4-K
.4292 Fğ9.6,24.9. +<9: =.95.3
G@.9. /76* *3;*9K4*,*3 .;326423;.
+29+2926-.63*42;.4202?25.ş?*4*9K
<,<@/2?*;4*94*:*;Kş*:<6<4-<%G93
ğ2;25'*3/KŞ<+.(F6.;2,2:2*4.
*?9*3;*9 *5*E4*9K6K6 -*1* E73
0.429 .4-. .-.9.3 -*1* E73 Fğ9.6,2?.+<9:=.95.374-<ğ<6<2/*-..;;2
37
TEV’den haberler
38
TEV’den haberler
Cengiz Makina çalışanlarından
TEV Soma Umut Fonu’na destek
&:8,8,/096,C,=Q9/,
3,B,>7,<Q9Q6,B-0/09
8,/09.470<49H:.?67,<Q9,
öğ<09483,B,>7,<Q-:B?9.,-?<=
,7,-478070<494=,ğlamak
,8,.QB7,-,ş7,>Q7,9')&:8,
(8?>:9?P9,0924C!,649,
H,7Qş,97,<Q/,/0=>06:7/?.
ş7==RC47>97>7C;@;E7D>;?7EE;
;>9;DF;şyeri
D7@6;=3E7?D;>5;D;@7P3>Yş3@>3CY@4F3@
>3?>Y43ğYşY;P;@E7ş7==RC>7C;@;G767DE7=
>7C;J>7B7=PA=QğC7@5;J7YşY=A>6F=>3CY@Y
;>7E?7>7C;@;;DE76;
;>9;DF3JCY537@9;K
'3=;@3XJ3 J3BEYğY K;J3C7EE7 -/X; G7
-/X;@ RCR@ G7 :;K?7E>7C;@;@ E3@YEY?Y@Y
63J3BEY
basın toplantısı düzenledi
T
/ %A537>; ŞF47 3ş=3@Y ,7?3 ;>9;DF -/X;@
%A537>;X@67E3@Y@YC>YğY@Y3CEYC?3=;P;@J7C7>43DY@
EAB>3@EYDY 6RK7@>76;
-AB>3@EYJ3 =3EY>3@ J7C7> 43DY@
E7?D;>5;>7C;@7 -/X;@ RCR@ G7 :;K?7E>7C; :3==Y@63
4;>9;G7C7@;>9;DF43DY@3C35Y>YğYJ>3QğC7@5;>7C;P;@
%A537>;>7C743ğYşP3ğCYDY@634F>F@6F
";47G3D;J7Eş3:YDG7=FCF?43ğYş>3CY:3==Y@63
4;>9; G7C7@ ;>9;DF -/X;@ 7@ Q@7?>; :7678;@;@ :7C
97P7@JY>63:383K>3QğC7@5;J74FCD;?=3@YD3ğla
J3C3= QK7>>;=>7 =YK Qğrencilerin eğ;E;? =A@FDF@63
67DE7=>7?7=A>6FğF@F3PY=>36Y
Eylül 2014
Üstün Başarı Bursiyerlerine konferans verdi
T
TEV Kocaeli Şubesi TEV’in tanıtımı için
TEV dergi
Prof. Dr. Tamer Çavuşgil
F=>J9,ş,<Q?<=4B0<70<490BI90746/JC09709096:910<,9=,$<:1<',80<D,@?şgil
konuş8,.Q:7,<,66,>Q7/QD,@?şgil öğ<09.470<06,<4B0<B:7.?7?67,<Q4H49B:72I=>0<09
I90<470</0-?7?9/?
C
7@9;K '3=;@3 P3>Yş3@>3CY ;P;@
:7CJY>"3K;C3@3JY@63B;=@;=AC
93@;K3DJA@F6RK7@>;JAC
L3>Yşan
>3C4FJY>B;=@;=AC93@;K3DJA@FJ7C;@7
AC93@;K3DJA@9;67C;@;@-/,A?3.?FE
A@FX@33=E3CY>?3DY@Y;DE;JAC
-7??FK
E3C;:;@67-/%A537>;ŞF473ş
=3@Y,7?3;>9;DFX@F@J3BEYğYK;J3C7EE7
7@9;K'3=;@31Q@7E;?%FCF>F3ş=3@Y
7@9;K3şA=FE3@7@9;K'3=;@3İnsan
%3J@3=>3CY'R6RCR,7?37@>;7CX767D
E7=>7C;@67@ 6A>3JY E7ş7==RC 767C7= E7
39
ürk Eğ;E;? /3=8Y 97
leceğ;@ >;67C>7C;@;@
67DE7=>7@?7D; 3?3
5YJ>3-RC=;J7X@;@97>757ğine
YşY=EFE353=>;67C>;=G3D8YE3
şYJ3@ R@;G7CD;E7 Qğrencile
C;@7NDER@3ş3CYFCDFG7
C;JAC
-/ NDER@ 3ş3CY
FCD;J7C>7C;@; P7ş;E>; 7E=;@>;=>7C>7 DADJ3>
3PY63@ 63 67DE7=>;JAC
F 3?3P>3 :7C
JY> A>6FğF 9;4; 4F JY> 63 NDER@ 3ş3CY
FCD;J7C>7C;@7JQ@7>;=QK7>4;C=A@87C3@D
6RK7@>7@6;
%A@87C3@D3=A@Fş?35YA>3C3=?3@3
97?7@E63>Y@636R@J363;>=47şe giren
PA= 67ğ7C>; BCA87DQC>7C;@67@ 4;C; 3J@Y
K3?3@63 -/ JFCE 6YşY 4FCD;J7C; A>3@
!7AC9;3,E3E7.@;G7CD;EJ#@DE;EFE7A8#@E7C
@3E;A@3>FD;@7DDXE7MğC7E;?NJ7D;*CA8
C
-3?7CL3GFş9;>=3EY>6Y
'3JYD E3C;:;@67 --(7E
%A@87C3@D,3>A@FX@6397CP7=>7ş7@=A@
feransa yaklaşY=NDER@3ş3CYFCD;J7C;
=3EY>6Y
JCY53@=3C3X63QğC7@;?9QC7@
4FCD;J7C>7C67@ 67 =3EY>Y?
A>6F
*CA8
C
-3?7CL3
GFş9;> 6RK7@>7@7@ =A@87
C3@DE3 97@P>7C7 =3C;J7C
JA>5F>F=>3CY ;P;@ JA> 9QD
E7C7@E3GD;J7>7C674F>F@6F
%A@87C3@D3=3EY>3@97@P>7C
67DQK3>3C3=9QCRşlerini
6;>797E;C7C7=?7C3=7EE;=>7C;=A@F>3C:3=
=Y@63DACF>3CY@YJQ@7>EE;>7C
-/43ş3CY>Y?7KF@JFCE6YşY4FCD;J7C
>7C;J>7NDER@3ş3CYFCD;J7C>7C;@;4FEAB
>3@EY>3C63 4;C 3C3J3 97E;C7C7= A@>3CY@
4;>9;G767@7J;?>7C;@67@83J63>3@?3>3CY@Y
sağ>YJAC
-/ 4FCD;J7C>7C; =A@87C3@DE3@
3JCY>YC=7@?7?@F@;J7E>7C;@;6;>797E;C6;>7C
TEV Genel Merkezi’nde şubelerle
değerlendirme toplantısı düzenlendi
T
ürk Eğ;E;? /3=8Y !7@7> 'R6RC>Rğü
ve ŞF47>7C 3C3DY@63 RP 3J63 4;C
67ğ7C>7@6;C?7EAB>3@EYDYJ3BY>YJAC
-7??FKE3C;:>7C;3C3DY@636RK7@>7
@7@J3K6Q@7?;67ğ7C>7@6;C?7EAB>3@
EYDY@3-/!7@7>'R6RCR1Y>6YK!R@3J
!7@7>'R6RC13C6Y?5YDY!RD7>;>3>G7
!7@7> 'R6RC>R= ;C;? 1Q@7E;5;>7C; ;>7
-/@=3C3%A537>;3>Y=7D;C@E3>J3
7@;K>;İK?;CFCD3-C34KA@63@3
şF4743ş=3@>3CY=3EY>6Y
13CYJY>67ğ7C>7@6;C?7DF@F?>3CY@YJ3B3@şF47>7C3C6Y@63@
4REP7:7678>7CG7B>3@>3CRK7C;@79QCRş
?7>7C;@;97CP7=>7şE;C;>6;
-AB>3@EY63şF47
>7C;@ G7 4;C;?>7C;@ J3ş36Y=>3CY DACF@>3C
DEC3E7<;=:7678>7C;@@7AC3@6397CP7=>7şE;ği
ve geleceğ7 63;C J3BY>353= BCA<7>7C G7
J7@;:7678>7C9R@67?797E;C;>6;
-AB>3@EY63
/3=8Y@ P3>Yş?3>3CY G7 833>;J7E>7C; ;>7 ;>9;>;
Q@7?>;=3C3C>3C633>Y@6Y
"7C4;C;??R6RCR
=7@6;3>3@>3CY:3==Y@63=;9QCRş>7C;@;47>;C
E7C7=97>7@DACF>3CY57G3B>36Y
-/X;63:3
;J;J7 9QERC?7= 3?35YJ>3 4;>9; 3>Yşveriş;@67 4F>F@F>3C3=
=A@F>3CE3CEYşY>6YG7DACF@>3C3PQKR?>7C3C3@6Y
TEV’den haberler
40
TEV’den haberler
Ğİİ54Ğİ
Türk Eğitim
Vakfı’nın
burs
müracaat
dönemi
başladı
Türk Eğ;E;?/3=8Y43ş3CY>Y3@
53= ?366; 67DE7ğ7 ;:E;J35Y
A>3@ 67G>7E R@;G7CD;E7>7C;@;@
Q@>;D3@DG7>;D3@DQğC7@5;>7C;@74FCDG7
C;JAC
3şGFCF J3B?3= ;DE7J7@
QğC7@5;>7C;@ J>R> 3JY 43şY@63@
;E;43C7@-/X;@HHH
E7G
AC9
EC;@
E7C@7E36C7D;@67@43şGFCF8AC?F
6A>6FCFBPY=EYDY@Y3>3C3=;DE7@;>7@
47>97>7C>7 4;C>;=E7 QğC7@;? 9Q
C757=>7C; QğC7E;? =FCF?F@3
E7D>;? 7E?7>7C; 97C7=;JAC
/3=Y8R@;G7CD;E7>7C;;>7
R@;G7CD;E7>7C;@ FK3=E3@
T
TEV dergi
Eylül 2014
6A>6FC?FşQğC7@5;>7C3C3DY@63@;>9;>;Qğ
C7E;? =FCF?F ;P;@ 47>;C>7@?;ş =A@E7@<3@
=363C3D;>G7;=;=3EY=363CJ767=363J
D7P;B 47>97>7C;J>7 4;C>;=E7 4;C EFE3@3=>3
-/!7@7>'R6RC>RğRX@74;>6;C;JAC
TEV Eğ;E;?G7FCD>3C!CFB'R6RC>Rğü
E3C38Y@63@J3BY>3@DA@;@57>7?7@7E;57
D;@674FCD3>?3DY=7D;@>7ş7@Qğrencilere
4FCD>3CY43ğ>3@3C3=97C7=>;4;>6;C;?J3
BY>YJAC
"7CJY>QğC7E;?=FCF?>3CY@63@3>Y@3@
4;>9;>7C7 9QC7 43ş3CY>Y A>6FğF 9QCR>7@
QğC7@5;>7C;@4FCDF;>9;>;QğC7@;?=FCF?F@
63@?7KF@A>3@3=363C67G3?7EE;C;>;JAC
işE7 P3>Yş?3?3= 43ş=3 4;C =3?F G7J3
QK7> =FCF?63@ ?33ş R5C7E G7 4FCD 3>
?3?3=
Baş)9K7ş<44)9K 1R=D7=QğC7@;?7
J7@; =3JYE J3BEYC3@>3C ;P;@ 3=R>E7 G7J3
JR=D7=A=F>39;C;şBF3@DYC3DY@39QC7Q@67
A>?3=
C3DY@Y8>3C;P;@97@7>43ş3CYAC
E3>3?3DY RK7C;@67@ 7@ 3K RK7C;@67@ @AE G7C;>7@ R@;G7CD;E7>7C67 7@
3K A>FB 4;C RDE DY@Y83 97P;ş :3==Y@Y
=3K3@?YşA>?3=
(AEACE3>3?3DYFJ9F@
A>6FğF:3>67XE7@83K>343ş3CYDYK67CD;
A>3@>3C43şGFCFJ3B3?3K
55Ş
')B?<>4H49/0-,ş,<Q7Q1,6,>8,//4/0=>0ğ043>4B,.Q:7,9>06946@009/J=><480=70674=0=4
J94@0<=4>0BJ6=0674=,9=@0/:6>:<,Iğ<094870<490/0@,80/09'@,>,9/,ş7,<Q9,-?<=@0<4B:<
?<=4B0<70<609/4Iğ<0>486?<?87,<Q9Q9:7?şturduğ?')P/09/0-4<>08=47.49496,>Q7/QğQ
-?<=6:84=B:97,<Q,<,.Q7QğQB7,=0H474B:<
/:7CQğC7E;?JY>Y43şY@634FCD
=A@E7@<3@>3CY@YG7ş3CE>3CY@YQğC7E;?
=FCF?>3CY@34;>6;C7C7=-/;@E7C@7E
D3J83DY43DY@G7QğC7E;?=FCF?>3CY3C35Y
>YğYJ>3-/4FCD>3CY@YQğC7@5;>7C76FJFCFJAC
FCD 3>?3= ;DE7J7@ QğC7@5;>7C J>R> 3JY
43şY@63@;E;43C7@-/X;@HHH
E7G
AC9
EC
;@E7C@7E36C7D;@67@43şGFCF8AC?F6A>6F
CFB PY=EYDY@Y 3>3C3= ;DE7@;>7@ 47>97>7C>7
4;C>;=E7QğC7@;?9QC757=>7C;QğC7E;?=F
CF?F@3 E7D>;? 7E?7D;J>7 43şGFCF DRC75;
43ş>YJAC
N@;G7CD;E7>7C7@3KRPQğC7E;?
RJ7D;G7-/E7?D;>5;D;@;@67=3EY>6YğY4;C
4FCD=A?;DJA@F=FC3C3=43şGFCF8AC?F@F
QğC7E;?BCA9C3?Y67ğiş;?BCA9C3?>Y4Q
>R?>7C67A=FJ3@>3C3J@Y3@633J@Y3;>7
67@ ;=;@5; 4;C =3C67ş -/ 4FCD>3CY@63@
J3C3C>3@3?YJAC
ADAYLIK
ŞARTLARI
Maddi İmkandan Mahrum
45)3 '3>
G3C>YğYG797>;C6F
CF?F@39QC7?366;
67DE7ğ7;:E;J35YA>
?3= =3K3@P 97
E;C7@:7C:3@9;4;C
3ş3CYDYKA>3@>3C>343ş=34;C=FCF?63@
4FCD3>6YğY47>;C>7@7@>7C;@G7-/4FCD=C;
E7C>7C;@7FJ9F@A>?36YğYE7DB;E76;>7@>7C;@
4FCDF=7D;>;JAC
-/X;@JFCE;P;4FCD>3CY=3CşY>Y=DYK3@53=
97@7>;>=7A>3C3=QğC7@;?;@;E3?3?>3J3@
:7C4FCD;J7C;ş:3J3EY@33EY>6Y=E3@DA@C3
;?=3@YA>6FğFE3=6;C67-/X7?366;=3E
=Y63 4F>F@?3JY =7@6;D; 9;4; 7@ 3K 4;C
-RC=97@5;@7-/3C35Y>YğY;>74FCDG7C?7J;
4F>F@6FğF ACE3?>3C63 -/X;@ E3@YEY?Y@Y
J3B?3JY 9Q@R>>R 7>P;D; A>?3JY G7 -/
RCR@>7C;@; E7C5;: 7E?7J; G;563@; 4;C JR
=R?>R>R=A>3C3==34F>76;JAC
Türk Eğ;E;?/3=8Y-RC=;J7X67
;>=678397>757ğ;@>;67C
>7C;@;@ 67DE7=>7@?7D;
3?35YJ>3 =FCF>Fş
JY>Y A>3@ JY>Y@63@ ;E;43C7@
NDER@3ş3CYFCDFG7C?7J743ş>36Y
NDER@3ş3CYFCDF@3&1,X674Q
>R?7 9;C6;ğ; BF3@ ;>7 ;>=
X7 9;C7@ 'R:7@
6;D>;=';?3C>Y=,3ğ>Y=;>;?>7C;İ63C;;
>;?>7C-7?7>;>;?>7C,ADJ3>;>;?>7CG7
"F=F=3>3@>3CY@63QğC7@;?9QC?7J7:3=
=3K3@3@QğC7@5;>7C43şGFCFJ3B34;>;JAC
-/NDER@3ş3CYFCD>3CY@63@J3C3C
>3@?3=;P;@363JA>?3=;DE7J7@G7=7@
6;D;@67>;67C>;=G3DY8>3CYE3şY6YğY@3;@3@3@
363J>3CY@ğFDEADJ>R>E3C;:>7C;
3C3DY@63 HHH
E7G
AC9
EC ;@E7C@7E 36C7
D;@67@8AC?6A>6FC?3DYPY=EYDY@Y3>YB;D
E7@;>7@ 47>97>7C>7 4;C>;=E7 6ADJ3DY@Y -/
!7@7>'R6RC>RğRX@7F>3şEYC?3DY97C7=;JAC
@FDF@63FK?3@QğC7E;?RJ7>7C;:F
KFCF@6397CP7=>7ş7@6;@>7E;BCA9
C3?YDA@F5F@63NDER@3ş3CY,3
@3EFCD;J7C>7C;47>;C>7@;JAC
ADAYLIK ŞARTLARI
● &;D3@D17C>7şE;C?7,Y@3GY@63
&1,;>=X79;C?7=
● 'R:7@6;D>;=';?3C>Y=,3ğ>Y=
;>;?>7C; İ63C; ;>;?>7C -7?7> ;>;?>7C
,ADJ3>;>;?>7CG7"F=F=3>3@>3CY@63Qğ
C7@;?9QC?7J7:3==3K3@?3=
-/NDER@3ş3CY,3@3EFCDF63G7
C;JAC
NDER@3ş3CY,3@3EFCDF@3*;J3@A
CB !;E3C 13J>Y L3>9Y>3C N8>7?7>; G7
/FC?3>Y L3>9Y>3C @3 ;>;? 3>>3CY@63@
;=;@5;DY@Y8397P?;şQğC7@5;>7C363JA>3
4;>;JAC
63J 9QDE7C;>757= Qğrencilerin
67CD>7C;@67@G7RK7C;@AEACE3>3?3DY@3
D3:;B A>?3>3CY 97C7=;JAC
MğC7E;? =F
CF?>3CY@53363J9QDE7C;>7@QğC7@5;>7C=A
● "3KYC>Y= DY@Y8Y A=FJ3C3= 4;C;@5; DY@Y8E3
QğC7@;?9QC?7J7:3==3K3@3@G7;=;@5;
DY@Y8397P7@QğC7@5;>7C;P;@R@;G7CD;E7J7
9;C;>7@JY>&1,X67;>=X79;C?;şA>?3=
:3KYC>Y= DY@Y8Y@Y 43ş3CYJ>3 E3?3?>3J3C3=
R@;G7CD;E74;C;@5;DY@Y897@7>@AEACE3>3?3DY
RK7C;@67@7@3K
RK7C;@67@
@AEG7C;>7@R@;G7CD;E7>7C677@3K
A>
?3=
41
42
TEV’den haberler
4Ğ
İ
-RC=';>>;ğ;E;?;?;K74FCD
vererek ve eğ;E;?=FCF?>3CY
J3BEYC3C3= 67DE7= G7C7@
-/ JY>Y@63@ ;E;43C7@ :3J3E3
97P;C6;ğ;JFCEBCA<7>7C;;>767?;DJA@F@3
FJ9F@ J7@; 4;C 3>3@63 63:3 :;K?7E
G7C?7J743ş>36Y
QğC7E;?
JY>Y@63İK?;C3>PAG3X63-/F?:F
C;J7E%YKMğC7@5;1FC6F
QğC7E;?JY>Y@63-C34KA@X63-/-C34
KA@%YKMğC7@5;1FC6F3PY>3C3==YK
QğC7@5;>7C;?;K7P3ğ63ş yaş3?ACE3?
>3CY@6343CY@?3;?=3@YD3ğ>3@6Y
-/1FCE>3CY@63=3>3@97@P
>7C7 EAB>F J3ş3? =R>ERCR
?7D>7=; :7678 47>;C>7?7 İn
9;>;K57>;67C>;==;ş;D7>G7DAD
J3>4757C;97>;şE;C?7=A@F>3
CY@637ğ;E;?>7CG7C;>;JAC
-/
1FCEFCDF1Q@7E?7>;ği kri
E7C>7C;@7FJ9F@A>3C3=
D7P;>7@43ş3CY>YG7?36
6;67DE7ğ7;:E;J35YA>3@
=YK QğC7@5;>7C 4767>D;K
A>3C3= JFC6F@ ;?=3@>3CY@
63@83J63>3@YJAC
1FCE4FC
D;J7C>7C;@7 J>R>"3K;C3@
3J>3CY3C3DY@633J>Y=
-&57B:3CP>YğY63G7C;>;JAC
N5C7E>;=3>3@Qğrenciler ise,
sağ>Y=>Y 9RG7@>; 43CY@?3 G7
P3>Yş?3=AşF>>3CY;>7JFCE>3C63
=3>?3=;P;@B3JY@36Rşen üc
C7E;Q6RJAC
63JA>?3=;P;@
-/1FCEFCDF;P;@-/ğ;E;?
1R=D7= MğC7@;? FCDF %C;
E7C>7C;97P7C>;6;C
TEV dergi
Eylül 2014
TEV’den haberler
43
“Vehbi Koç büyük bir
eğitim gönüllüsüydü”
5İ
Türk Eğ;E;?/3=8Y43ş3CY>Y3@53=?366;67DE7ğ7;:
E;J35YA>3@JR=D7=>;D3@DG76A=EAC3Qğrencilerine
4FCDG7C;JAC
FCDE3@J3C3C>3@?3=;DE7J7@363J>3CY@
7=;?3JY43şY@63@;E;43C7@H74D3J83DY@YE3=;B7E?7D;G7J3
JY?>3@3@43şGFCF8AC?F@F6A>6FCFB;DE7@;>7@47>97>7C>74;C>;=E7
-/!7@7>'R6RC>RğR@79Q@67C?7D;97C7=;JAC
/3=Y8R@;G7CD;
E7>7C;@67QğC7@;?9QC7@>7C-/4FCD>3CY@63@J3C3C>3@3?YJAC
ADAYLIK ŞARTLARI
Maddi İ53)6,)6)09<545)3 '3>G3C>YğY ve gelir 6FCF?F@3
9QC7 ?366; 67DE7ğe ;:E;J35Y A>?3=43ş=34;C=FCF?63@?33şR5C7EG74FCD
3>?3?3=
Baş)9K7ş<44)9K 1R=D7=&;D3@D;P;@ >;D3@D4;E;C?797@7>@AEACE3>3?3DY@Y@
RK7C;@67@ 7@ 3K >R= D;DE7?67 @AE G7C7@ R@;G7CD;E7>7C67 7@ 3K A=EAC3;P;@ >;D3@DG7J3JR=D7=>;D3@D4;E;C?797@7>@AEACE3>3?3DY@Y@RK7C;@67@
7@3KG7J3RK7C;@67@7@3KA>?3>Y
63J>3CY@JR=D7=>;D3@D;P;@
6A=EAC3;P;@J3şY@Y3ş?3?YşA>?3DY97C7=;JAC
İ5İİİ
%G93ğ2;25'*3/K+*ş*9K4K*6,*35*--2-.:;.ğ.21;2?*,K74*6%.3623
=.6-G:;92 .:4.32:.:2Fğ9.6,24.926.+<9:=.92?79<9:;*6?*9*94*65*3
2:;.?.6Fğ9.6,24.926.?4G4*?K+*şK6-*62;2+*9.6>.+:*?/*:K6K;*328
.;5.:2?*?K54*6*6+*ş=<9</795<6<-74-<9<82:;.624.6.=9*34*94*+29423;.-7:?*:K6K
73<45G-G94GğG6.;.:425.;5.:20.9.32?79%.36236-G:;92 .:4.32:.:2-KşK6-*
73<?*6Fğ9.6,24.924.*?6K*24.-.62323*9-.ş*?6K*6-*+<9:4*9-*6?*9*94*6*5K?79
ADAYLIK ŞARTLARI
Maddi İ53)6,)6 )09<5 45)3
*4=*94KğK =. 0.429 -<9<5<6* 0F9. 5*--2
-.:;.ğ. 21;2?*,K 745*3 3*@*6E 0.;29.6 1.91*602
+292ş;.E*4Kş5*5*3+*ş3*+299.:52=.?*F@.43<9<5-*6+<9:*45*5*3
Baş)9K7ş<44)9K .:4.3279;*Fğ9.625.
?.623*?K;?*8;K9*64*92E2673<4*0292ş8<*6K=.?*
-28475*67;<0292ş:K9*:K6*0F9.F6-.745*4K9*
:K6K/4*92E26+29F6,.32:K6K/;*6+*ş*9K:K@-.9:2745*5*3 0.6.4 67; 79;*4*5*:K ?G3:.3 745*3 =. +29 G:; :K6K/* 0.E2ş 1*33K6K
3*@*65*3
$74-*6:*ğ*G42-..935*6*?*Ş.6.9$.99*B@+*ş*9*=<;B3<;EGG:.424*4&ğ<9G6-*9'.1+27E
.15.;42.935*6K9*;%.326$*3K8$*+*6,K).324*:?*
'J<64B0P/0,<,ş>Q<8,.Q>070@4CB:92,C0>0.474ğ494-,şlatan, gazeteci, köş0B,C,<Q');<:2<,8.Q=Q(ğur
J9/,<BQ77,<Q,<,=Q9/,'%'P/0Oİş>0,B,>Q9QCP,/7Q;<:2<,8,/,48C,,>QB:<?;<:2<,8Q9
-4<-I7J8J9/0/0&,BQ9)03-4:H6:9?6:7?B:<<ş4@/0-?7?9,91:>:ğ<,1:2J9B,;Q7,9;<:2<,8Q9
=:9<,=Q9,,4>4C4807484C0-?1:>:ğraf geçmiş609&,BQ9(ğ?<J9/,<P,)03-4:H470B,;>QğQH06484@0
:2J9609/4=49/0?B,9/Q</QğQ4C7094870<4=:</?6#/,B,9Q>@0</4K
“
T
ürkiye iş :3J3EY@Y@ G7 D3@3J;
?;K;@ 6F3J7@; A>3@ ?7C:F?
/7:4; %AP 7J ;>7 A@F@ :3
J3EY@Y 3@>3EEYğY? WİşE7 "3J3EY@YKX BCA9
C3?Y@Y@:3KYC>Y=>3CYDYC3DY@63FKF@DA:
47E>7C;?;KA>6F
)@F6;@>76;=P743ş3CY
DY@Y@ 3C6Y@63=; 97CP7=>7C; 67 QğC7@?7
8YCD3EY@Y4F>6F?
M@57>;=>7DA@67C757P3>Yşkan, yeni
>;=>7C7 3PY= E3=;BP; G;KJA@ D3:;4; G7
>;67C=;şiliğ;@74RJR=D3J9Y6FJ6F?
F
RDER@QK7>>;=>7C;@7C3ğ?7@PA=?RE7G3KY
4;C;@D3@6Y
,367J3ş3?4;P;?;@;;PE7@>;=>7
E7C5;:7E?;şE;
İP;?;K67@4;C;9;4;J3ş3JYB
6Ağ3>63GC3@Yş>3CD7C9;>7C6;
FJ3@>3CY@Y@
63EAB>F?F?FKF@K7@9;@>7C743=Yş3PY
DY@63=; A>F?>FDFK>F=>3CY EQCBR>76;ğine
;@3@YJACF?
/7:4;7JD36757%AP"A>6;@9;@;ş
>7C;J>7 Fğraş?3K R>=7 DACF@>3CY@3 63
=383 JAC3C G7 97C7=;CD7 57DFC PQKR?
Q@7C;>7C;97E;C;C6;
RJR=4;C7ğ;E;?9Q@R>
>RDRJ6R
L3ğ63ş>Yğ3D7=R>7C3=>3F?
:FC;J7E67ğ7C>7C;@7G74;>;?79Q@R>G7C?;ş
97@P>7CJ7E;şE;C?7=7@4RJR=;673>>7C;@67@
4;C;J6;
F JA>>3 R>=7D;@7 G7 ;@D3@>Yğa
PA=67ğ7C>;4;C7J>7C=3K3@6YC6Y
MK7E>7E3@Y6YğY?/7:4;7J Türkiye
;P;@4;CPA=67ğ7C>;;>=7;?K33EEYğY:3J3EY
4AJF@3 D3ğ>Y=>Y J3ş3?Y ;>=7 76;@6; G7
:7BP3>Yş3C3=RC7E?7J7BCA9C3?>3@?Yş
4;CQ?RCDRC6R
(FC;P;@67J3EDY@?7=O@Y57@@7EA>
DF@
)@F D7G9; D3J9Y G7 QK>7?>7 3@Y
JACF?
V
Uğur Dündar
TEV’den haberler
44
TEV’den haberler
45
Onurcan’ın
hayallerini
beraber yaşatmaya
var mısınız?
TEV ile gençlere
ışık olabilirsiniz…
')P/09-?<=,7,9209H70<0=4C70</0QşQ6:78,64=>4B:<=,9QC
')P0-,ğQşB,;,-474<B,/,=J<0741:9,H>Q<Q;?7@4
,8,H7,<Q9QCQ20<H0670ş>4<0-474<=494C
T
ürk Eğ;E;?/3=8Y-/43ş3CY>YG7
?366;67DE7ğ7;:E;J35YA>3@-7=
@;=@6RDEC;'7D>7=&;D7D;R@;G7C
D;E7JR=D7=>;D3@DG76A=EAC3Qğrencile
C;@7:7CJY>4FCD;?=3@YD3ğ>YJAC
FCD;J7C>7C=7@6;QğC7E;?=FCF?>3CY@Y@
A>FşEFC6FğF -/X67@ 67 4;C E7?D;>5;@;@
=3EY>6YğY4FCD=A?;DJA@>3CY3C35Y>YğYJ>3D7
P;>;JAC
FCD>3C>3 ;>9;>; ER? 67E3J>3C3
HHH
E7G
AC9
EC36C7D;@67@F>3ş34;>;CD;@;K
,;K>7C 67 J3CY@Y@ 97@P>7C;@7 YşY= A>
?3= A@>3CY@ 7ğ;E;? JA>5F>F=>3CY@Y 3J
6Y@>3E?3=;DE;JACD3@YK/3=8Y?YK6336Y@YK3
G7J3 ;DE76;ğ;@;K 4;C ;D;?>7 DRC7>; 8A@
3PEYCYB 4F F>G; 3?35Y@YKY 97CP7=>7şE;C7
4;>;CD;@;K
;>7CD7@;K4FCDG7C?7=;DE76;ğ;@;K
TEV dergi
Eylül 2014
4;CQğC7@5;@;@=YK7C=7=R@;G7CD;E7A=F
6FğF4Q>R?6AğF?J7C;9;4;QK7>>;=>7C;@;
D;K 47>;C>7J7C7= ?7KF@;J7E;@7 =363C ER?
QğC7@;?6Q@7?;@;G7J3JY>=3BD3
yacak ş7=;>67JY>>3C3D3;C4FCDJ3C6Y?YJ3
B34;>;CD;@;K
3:3FKF@DRC7>;4FCDJ3C6Y?Y
J3B?3=;DE76;ğ;@;KE3=6;C67>;D767@;E;
43C7@4;CQğC7@5;J7ER?QğC7@;?6Q@7?;
;P;@JY>4FCD67DE7ği sağ>3JYB4;C
97@5;@ R@;G7CD;E7 ?7KF@;J7E D7G;@5;@7
ACE3=A>34;>;CD;@;K
Burs desteği sağ
2014-15 öğ
● -7=@;= G7 @6RDEC; '7D>7= &;D7D; Qğ
C7@5;>7C;;P;@JY>>Y=
-&-&I
J
● &;D3@DN@;G7CD;E7QğC7@5;>7C;;P;@JY>>Y=
-&-&IJ
● İK?;C MK7> -/ F?:FC;J7E 1R=D7=
ÖğC7@;?%YKMğC7@5;1FC6FQğrencileri
;P;@43CY@?3G757B:3CP>YğY4FCDFJY>>Y=
-&-&I3J
● -/-C34KA@MK7>%YKMğC7@5;1FC6F
QğC7@5;>7C;;P;@43CY@?3G757B:3CP>YğY
4FCDFJY>>Y=
-&-&IJ
/3=8Y?YK3 4FCD J3C6Y?Y J3B34;>;C
Q67?7>7C;@;K;3J>Y=G7J3JY>>Y=E7=D787C67
J3B34;>757=ş7=;>676RK7@>7J74;>;CD;@;K
13BY>353=4FCDJ3C6Y?YEFE3C>3CY:7CQğ
C7@;?JY>YQ@57D;6RK7@>7@?7=E76;C
'366;;?=3@>3CY@YKQ>PRDR@674;C67@
83K>3QğC7@5;J74FCD67DE7ği sağ>3J34;>;C
D;K7 E3:D;D 76;>757= 83C=>Y DY@Y8>3C63=; ,Y@Y84FCD;J7C>7C>7:7CJY>?7
KF@;J7ED7G;@5;@;B3J>3ş34;>;CD;@;K
Türkiye eğitimle,
eğ1;15#%J4-14-94-9F
$',&# "%",,(*
Ş )("
"(Ş%"%!++"+
# ("$& "$"
0212 318 68 42
+,8,9=QC-4<ş0647/0,<,8QC/,9,B<Q7,9'
',<=?=80<4.,9:7702080C?9?İ'F
!,6490!J309/4=74ği öğ<09.4=4#9?<.,9:ş,<Q9
değ0<74,470=4#9?<.,9Q93,B,770<494#9?<.,9
:ş,<?<=:9?9/,B,ş,>QB:<
M
3=;@7'R:7@6;D>;ğ;4;C;@5;DY@Y8
QğC7@5;D;)@FC53@Aş3C?7C
6;G7@EC34K3@>3CY@63@=3J?3=
;DE7C=7@J3=>3şY=J76;?7EC7JR=D7=>;=E7@
6RşER
-3>;:D;K=3K3@Y@3C6Y@63@:3DE3
@7J7=3>6YCY>3@
)@FC53@
ER? ?R63
:3>7>7C7
rağ?7@
C3>Y=
günü yaş3? ?R5367>7D;@;
=3J47EE;
13ş3@3@ E3>;:D;K
=3K3 ;>7 97@5;@ ER? D7G7@
>7C;@;J3D34Ağ6F
7ğ7C>; 7G>3E>3CY@Y 7>;?
4;C =3K3 DA@F5F =3J4767@
Aş3C ;>7D; )@FC
53@XY@3@YDY@YJ3ş3E
?3= =3JYB>3CY@Y@ 35YDY@Y )@FC
53@X>3 47@K7C :3J3>>7C; =FC3@
QğC7@5;>7C7F?FEA>3C3=:38;8>7E
?7= 3J6Y@>Y= 97>757ğ;?;K7
YşY=A>?3=3?35YJ>3-/
)@FC53@Aş3CFCD A
@F@FA>FşEFC6F
QJ>7
578A@F@97>;C>7C;J>7
)@FC53@9;4;İDE3@
4F>-7=@;=N@;G7CD;
E7D; '3=;@7 'R
:7@6;D>;ğ; 4Q>R
?R@67 7ğ;E;? 9QC?7=E7
A>3@QğC7@5;>7C74FCDG7C;
>757=
A@3J3B353ğY@YK67D
E7=>7 3CE3@ D3JY63 4FCD;
J7C>7C>7JY>>3C4AJF@53DRC
6RCR>74;>;C4;Cş7=;>67)@FC
53@XY@ 3@YDY@Y J3ş3EYC=7@
R>=7?;K;@ 97@P>7C;@; 7ğ;E;? :3J3>>7C;@7
4;C 36Y? 63:3 J3=>3şEYC34;>;CD;@;K
-RC=
Eğ;E;?/3=8Y)@FC53@Aş3CFCD A@F
-RC=;J7X@;@ 3J6Y@>Y= 97>757ğ; ;P;@ =3E=Y
>3CY@YKY47=>;JAC
BV5769 Onurcan Coşar Burs Fonu
#2#/4+ $#/,#3B '%+&+8',=8 Ş5$'3+
(ş5$',0&5
/-+/' $#ğBş +<+/ 7774'602)42 #&2'3+/&'?0/-#2##ğBş@,B3.B/&#/?/52can Coş#25230/5@/53'<'$+-+23+/+9
eğitim
46
eğitim
Hangi başarı
daha sağlıklıdır?
Sağ7Q67Q-,ş,<QBQIC09/4<09,470H:.?ğunun ne kadar geliştiğ490-,6QB:<D:.?ğunu
-,ş6,7,<QB7,@0B,-074<74=>,9/,<>7,<7,/0ğil, kendisiyle karşQ7,ş>Q<QB:<,ş,<Q=QC7Q6
/?<?8?9/,:7?8=?C>0;6470</09C4B,/0H:.?67,/?<?8?,9,74C0/4B:<,ş,<Q=QC7Q6
6,HQ9Q78,=Q20<0609-4</?<?8/0ğ47/0<=HQ6,<>Q7,.,6-4</?<?8/?<80=,5Q@0<4B:<
B
R>7@EG7-3J>3@
"7C;=;D;6743
ş3CY>YG7PA=P3>Yş=3@4;C7CQğC7@5;
"7CDY@3G63@Q@57D33E>7C57P3
>YşYJAC>3C
'3E7?3E;=DY@3GY@63@;=;D;67
3>YJAC
İ=;D;67PA=?FE>F
"3@9;D;@;@
43ş3CYDY 63:3 D3ğ>Y=>Y? ,36757 ?FE>F
>F=>3CY@343=3C3=3@>3J3?YJACFK
Baş)9K:K?4K3,<9<5<
(7 K3?3@ 3@>YJACFK? 3ş3CYDYK A>
6F=>3CY6FCF?>3C343=3C3=
İ=;@5;?3E7
?3E;=DY@3GY@63;=;D;673>YJAC
?3
4F 6FCF?63 -3J>3@ RKR@ER 6FJ3C=7@
R>7@EFE3@P:;DD76;JAC
(767@;=;D;@67
83C=>Y 6FJ9F>3C A>FşFJAC? R>7@E @767@
FE3@?Yş:;DD76;JAC?
Özgür Bolat
Öğretmen Liderliğ3";91;+7M>;>-><>
I;;3B/=+C/=/<3Hş/)+C+;M
5+./73<B/8%'+8Mş7+8M
@@@=@3==/;-979C1>;,96+=
@@@0+-/,995-97,96+=9C1>;
TEV dergi
Eylül 2014
Baş)9K57;1=):>76<
X>7C67 ';5:;93@ N@;G7CD;E7D;
BCA87DQC>7C;@67@$A:@E=;@DA@A>6F=P3
43ş3CY>YQğC7@5;>7C;@E7DE>7C783C=>YE7B=;>7C
G7C6;ğ;@;83C=76;JAC
3ş3CY>YQğrencilerin
43KY>3CY DY@3G63@ Q@57 DEC7D A>FC=7@
43KY>3CYA>?FJAC
F@F3@>3?3=;P;@4F
43ş3CY>YQğC7@5;>7C>79QCRş?7>7CJ3BYJAC
!QCRJAC=;43KY43ş3CY>YQğC7@5;>7CW43
ş3C?3=X;P;@67ğ;>W43ş3CYDYK>Y=E3@X=3P
?3=;P;@P3>YşYJAC
47
F>3ş?3=;DE7J7@QğC7@5;>7C
3ş3C6Y=>3CY@63 :;DD7EE;=>7C; 6FJ9F
WC3:3E>3?3X6FJ9FDF67ğ;>W9FCFCX
3
ş3CYDYKA>FC>3CD3WFE3@PX6FJ?3K>3CD3
6757WRKR@ERXJ363WDFP>F>F=X:;DD767C>7C
3ş3CYDYK A>FC>3CD3 4F Qğrencilerin ka
83DY@63A>Fş3@DACFşF;C63:3=;D787C7
@3DY>;J;J3B34;>;C;??
F QğC7@5;>7C ;P;@ 43ş3CY 4;C 3?3P
67ğ;> WDA@FPX
*7=; 43ş3CYJ3 =3CşY 4F
;=;83C=>YEFEF?@3DY>A>FşFJAC?
Ailenin tutumu
FQğC7@5;>7C43ş3CY>3CYJ>3=34F>9QC
6R=>7C;@;6RşR@6RğR;P;@U(7B3:3DY@3
A>FCD3A>DF@43ş3CYDYKA>?3?3>YJY?
V6;JAC
LR@=R43ş3CYDYKA>F@53FE3@PG7J33şa
ğY>3@?Yş:;DD76;JAC
3ş3CY63@DA@C3:;D
D7EE;=>7C;6FJ9F;D7WC3:3E>3?3X6FJ9FDF
İşE7DY@3G63@Q@57DEC7DJ3ş3J3@Qğ
C7@5;>7C 4F QğC7@5;>7C
F Qğrenciler
W?R=7??7>;J7EP;XQğC7@5;>7C
İş:3J3EY@3
3EY>Y@5363;ş=A>;=A>FJAC
FQğrenciler
;P;@43ş3CY4;CW3?3PX
3ş3CYDYKA>F@534FQğrencilerin ka
83DY@63şFDACF>3CA>FşFJAC5343C7K;>
A>6F??F? 534347@;4757C;=D;KK3@
@76;JAC>3C ?Y? 5343 3;>7?; :3J3> =Y
CY=>YğY@3FğC3EEY??Y? @E7?7>DACF63
şF 5343 ;@D3@>3C 47@; 4QJ>7 =34F>
76757=?;?
@@7G74343@Y@43ş3CYJ3G743şa
CYDYK>Yğ3G7C6;ğ;E7B=;>7C>7
,RC7=>;PA5F
ğF@F@ 43ş3CYDYJ>3 ;>9;>7@7@ 3;>7 PA5F
ğF@63W?R=7??7>;J7EP;>;=X6FJ9FDFJ3
C3EYJAC
F3;>7>7CPA5FğF@F@43ş3CYDY@Y:7C
=7D7;>3@76;JACJ36343ş3CYDYK>Y=6FCF
?F@63PA5FğF@3A>F?DFKE7B=;=YK?3
43ğYC?33K3C>3?33şağY>3?3E7CD43
=Yş>3C=RD?79;4;G7C;JAC
3ş3CYDYK>YğY
=34F>7E?;JAC
?3D3ğ>Y=>Y43ş3CYJYQK7@6;C7@3;>7
PA5FğF@F@@7=363C97>;şE;ğ;@743=YJAC
LA5FğF@F43ş=3>3CYJ>3G7J347>;C>;DE3@
63CE>3C>367ğ;>=7@6;D;J>7=3CşY>3şEYCYJAC
3ş3CYDYK>Y= 6FCF?F@63 A>F?DFK E7B=;
>7C67@ K;J367 PA5F=>3 6FCF?F 3@3>;K
76;JAC
3ş3CYDYK>Y= =3PY@Y>?3DY 97C7=7@ 4;C
6FCF? 67ğ;> 67CD PY=3CEY>353= 4;C 6F
CF?6FC?7D3<YG7C;JAC
Sağ4K34K*)ş)9K
Sonuç
Baş)9K*19)5)C5K,K9
,Y@3G63@ Q@57 DEC7D J3ş3?3J3@
63:3 6AğCFDF 97C7ğ;@67@ 83K>3 DEC7D
yaş3?3J3@QğC7@5;>7C=34F>>7C;@;43şa
CYJ3 43ğ>3?3J3@ QğC7@5;>7C
)@>3C
43ş3CY;DE;JAC3?34F@F@3>EY@63J3E3@
@767@43ş3CYDYK>Y=E3@=3P?3=67ğil, ya
B34;>6;=>7C;@;@7@;J;D;@;J3B?3=
)@>3C
W?R=7??7>;J7EP;X67ğ;>W?R=7??7>>;ğ7X
?3P?R=7??7>>;J7EP;>;=67ğ;>?R
=7??7>>;= A>?3>Y
3ş3CY 3?3P 67ğil,
DA@FP A>?3>Y
3ş3CYDYK>Y= FE3@P 67ğil,
RKR@ER J3C3E?3>Y
3ş3CYDYK>Y= QğC7@?7
3@Y A>?3>Y
3ş3CY C3:3E>3?3 6FJ9FDF
67ğ;>9FCFCA>FşEFC?3>Y
,36757 4F 3@>3JYş>3 3;>7>7C PA5F=
>3C63D3ğ>Y=>Y43ş3CY6FJ9FDFJ3C3E34;>;C
TEV dostlarindan mesajlar
48
TEV dostlarindan mesajlar
SOSYAL MEDYADAN MEJAJLAR
Merhaba,
Değerli Büyüğüm Güsel Hocam,
2
JY>Q@57R@>R6RşR@RC%3@-KFX@F@47E;?>7
6;ğ; 4;C JY> DA@C3DY@Y 6RşR@RB 4Fğ63J J7E;şE;C
?7=E7@D7JY>DA@C3DY@Y6RşR@7C7=;@D3@J7E;şE;C7@
A;673>;DEQğC7E;5;@;@-RC=ğ;E;?/3=8YX@63=;E757>>;D;
A>3@D;K67ğ7C>;4RJRğR?G747@;?D76;ğ;@;K67ğerler
Q@5R>RğR@67=7@6;?;-/;>7D;X@;@4;C4;C7J;A>3C3=
:;DD7E?7=E7@A@FC6FJFJACF?
'FE>F4;CD7@797P;C?7@;K6;>7ğ;J>7S
B
F D7@7 D;K
>7C;@ 9Q@R
>>R>7C;@ G7
4;CPA= =;ş;@;@
J3C6Y?Y ;>7
4FCD =3
K3@6Y?
13
BEY=>3CY@YK G7
6
3
:3 @;57
J3B353=>3CY
@YK;P;@4RER
@-RC=97@P>;ğ
36Y@3D;K>7C7
i
E7ş7==RCR4
ACP4;>;JACF?
,3J9Y>3CY?>3
<>/<'K4
,K9K5
43@EİKK7E
3JD3>N@;G
7CD;E7D;
Eğ;E;? 3=R>E7
D;FCD;J7C;
Sevgili TEV Aile
si,
Ş
;?6;67@ 43JC3?
>3CY@YKY =FE>3C G7
63:3 @;57
43JC3?>3C 6;>7=>
7C;?; DF@3CY?
7
@ 67 -/
;>7D;X@;@ 4;C B3
CP3DY A>3C3= 4F
43JC3? 63
D;K>7C; F@FE?3JYB
43JC3?>3CY@YKY
=F
E>3?3= ;DE7
6;?
3:3@;5743JC3
?>3C36;J7C7=D3
J9Y>3CY?Y
DF@3C7>>7C;@;K67
@QB7C;?
,3J9Y>3CY?>3
6K4!K?)7ğlu
-/NDER@3ş3CYFCD;J7C;
,3J9Y>3CY?>3
Şengül Akag
ündüz
*3?F==3>7N@;G7
CD;E7D;
"A@3K'1)FC
D;J7C;
Merhaba,
B
Merhaba,
>3ş?YşEYC
C;? 7>;?7 F
>7
7
>9
7
4
CY
aş3
K>7C7 E7
7C;@;K ;P;@ D;
=>
7
?
7
=
R
J
R
?
ş7==RC767C;
B
çük
Servet Kü
N@;G7CD;E7D;
F?>FBY@3C
;J7C;
3=R>E7D;FCD
=
>;
;D
6
@
7
:
R
'
TEV dergi
Eylül 2014
7@%YCY==3>7N@;G7CD;E7D;@6RDEC;'R:7@6;D>;ği
Q>R?R QğC7@5;D; (FC !R@3J6Y@
;>76Q@7?>7C;3C3DY@63-RC=
Eğ;E;?/3=8YX@63@4FCD3>6Y?
FD7@7D;K;@67
67DE7ğ;@;K ;>7 A=F>F?F 43ş3CY>Y 4;C ş7=;>67 E3
?3?>36Y?
"A53>3CY?=7@6;A=F>F?63JR=D7=
>;D3@D343şGFC?3=A@FDF@6343@3E7=>;8DF@6F>3C
"7Cş7JD;K;@D3J7@;K67A>6F
FCDF?F43ş3CY>Y
4;C ş7=;>67 3>34;>?7= ;P;@ 67CD>7C;?7 3DY>6Y?
NPRDERACE3>3?3;>7?7KF@A>6F?
7DE7=>7C;@;K
;P;@ :7C ş7J ;P;@ PA= E7ş7==RC 767C;?
.?3CY?
;>7C;6747@6747@;?9;4;;:E;J35YA>3@Qğrencilere
D;K;@3C35Y>YğY@YK;>7J3C6Y?7674;>;C;?
"7Cşey
;P;@PA=E7ş7==RC767C;?
İJ;P3>Yş?3>3C
<9E6)>,K6
%YCY==3>7N@;G7CD;E7D;
'R:7@6;D>;= 3=R>E7D;FCD;J7C;
49
50
51
%'İ%EL6IHğ;/8-36/;
J-9ş5>85/şif”
+=79<0/;6/;3B6/
1/6/-/ğ/2+CM;6+8MB9;
=5363.Işünme
,3G376/;3?/B+;+=M-M
,>6>ş6+;B+:+,367/
79=3?+<B986+;MB6+
5/8.3831/;G/56/ştiren
Hğ;/8-36/;2/;BM6
96.>ğ>13,3,>BM6.+
I65/73C38?/.I8B+8M8
</G538I83?/;<3=/6/;38/
>ğ>;6+8.M
TEVİTÖL’lü öğrenciler
geleceğe hazırlanıyor…
T
RC=;J7X67 QK7> J7E7@7=>; PA5F=
>3CY@ QğC7@;? 9QC74;>6;ğ; E7=
A=F> A>3@ TEVİ-M&XR@ DA@ DY@Y8
QğC7@5;>7C; "3K;C3@ E3C;
:;@67 TEVİ-M& !74K7 =3?BRDR@67
'RE7G7>>;"7J7E;-/1Q@7E;?%FCF>F
-/JQ@7E;5;>7C;QğC7E?7@>7CG7G7>;>7C;@
=3EY>6YğYEQC7@>76;B>A?3>3CY@Y3>6Y
FJY>?7KF@A>3@Qğrenciyle
4;C>;=E74F9R@7=363CQğrencinin
?7KF@A>6FğF-/İ@3@P-RC=7şMK7>
&;D7D;X@;@ 43ş3CY>Y QğC7@5;>7C; ?7KF@
A>6F=E3@DA@C3QğC7@;?>7C;@7-RC=;J7
G7 6R@J3@Y@ 7@ Q@7?>; A=F>>3CY@63
67G3?76;JAC
JY>Y@63 -RC=;J7X@;@
83C=>Y;>;@67@EAB>3?Qğrenciye
eğ;E;?G7C7@G7QK7>J7E7@7=>;Qğren
5;>7C;@=7@6;>7C;@7G7P7GC7>7C;@7=3E
TEV dergi
Eylül 2014
=Y634F>F@34;>?7>7C;;P;@DE3@63CE'
?R8C763EYJ3@YDYC383C=>Y>3şEYCY>?Yş eğ;E;?
DF@3@-/İ-M&R>=7?;K;@D7D;@;6R@
J3J36FJFC353=97>757ğ;@>;67C>7C;@;
J7E;şE;C?7J;:7678>;JAC
TQğC7E;?JY>Y@Y@?7
KF@>3CY JFCE ;P;@67 G7 JFCE 6YşY@63=;
R@;G7CD;E7>7C677ğ;E;?>7C;@767G3?767
57=>7C
N@;G7CD;E7J7C>7şE;C?7DA@FP>3CY@3
9QC7?7KF@A>3@6A=FKQğC7@5;JFCE
6YşY@63=; R@;G7CD;E7>7C67 7ğ;E;?>7C;@;
DRC6RC757=
;C QğC7@5;JD7 !A7E:7
#@DE;EFE7X63 >?3@53 6;> 7ğ;E;?;@; E3
?3?>36Y=E3@4;CJY>DA@C3>?3@J3X63
R@;G7CD;E7QğC7E;?;@743ş>3J353=
ÖğC7@5;>7C;@ JFCE 6YşY@63 A=FJ3
53=>3CYR@;G7CD;E7>7CD7şQJ>73C>7EA@
A>>7973D707DE7C@+7D7CG7.@;
G7CD;EJA>F?4;3,5;7@57D*A!7
AC9;3-75:$35A4D,E$A:@XD.@;
G7CD;EJA8+A?7.@;G7CD;EJA8E:7CED
&A@6A@
'7KF@ A>3@ QğC7@5; ;D7 JFCE
;P;@67=; R@;G7CD;E7>7C67 'R:7@6;D>;=
';?3C>Y= -YB ;ş "7
=;?>;ğ;'A>7=R>7C;JA>A<;G7!7
@7E;= "F=F= =A@A?; G7
'76J3G7!QCD7>,3@3E>3C3>3@>3
CY@637ğ;E;?>7C;@;DRC6RC757=>7C
B Ü ’N D E N
R O TA R Y K U LÜ
A B F
1/G=3ği94/)+;Mş7+<ML8.+
;+ş=M;7+";
+9ğ6>?/
6.//./8/638973CBM6,3;38-363ğ3/
,3B96943
İ65/ <38 B.M8/;
H66/;?/
:;94/6/;3B6/ +C6M
35 :;94/6/"M8+; /7/=G3 03C
/8/8 B+;3B6/ ,> BM6 .IC/86
I,I=+;+;Mş7+.+#9=+;B>6
5 1H;I6.I
0M8.+8 H.I6/ 6+BM
YAPI TASARIM YARIŞMASI’NDAN
BİRİNCİLİK
MKJ7ğ;@N@;G7CD;E7D;E3C38Y@
63@6RK7@>7@7@U:ş3BPF4F=
>3C63@D3ğ>3?7=A@A?;=G77D
E7E;=4;C=QBCRJ3B34;>;C?;D;@V
=A@F>F>;D7>7C3C3DY13BY-3D3CY?Y
13CYş?3DYX@63 -/İ-M&X>R Qğ
C7@5;3C=Y@Ş;?ş7=4;C;@5;A>6F
'3JYD E3C;:;@67 MK
yeğ;@ N@;G7CD;E7D; L7=?7=QJ
%3?BRDRX@67 6RK7@>7@7@ Q6R>
EQC7@;@67 3C=Y@ Ş;?ş7= UMK
yeğ;@N@;G7CD;E7D;&;D7>7CİP;@13K
)=F>FX@3 E3? 4FCD>F =3EY>Y? ;?
=3@YVQ6R>R@R3>6Y
TEVİTÖL’LÜ ÖĞRENCİLERE
WEB 3.0 KONFERANSI’NDA
BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ
+BM< =+;3238./
.IC/86/8/8(980/;+8<ML8.+)+ğMC)+?/;D3G/5
J343=+6H81I./53)+,+8-MK
+;Mş36138/;J6=/;8+=30 /<638 HCI8./8K <>8>76+;MB6+ 1HC .96.>;.>
ÖĞ RE NC İLE R ME F OK UL LA RI
AR AŞ #! ! !İ
YA RI ŞM AS I’N DA N A B A
!5>66+;M &6><6+;+;+<M ;+
ş=M;7+ ";94/6/;3
)+;Mş7+<ML8+03C35.+6M8.+/7&6>
.+ğLM8.+8Mş7+86MğM8M
yürüttüğI/;5/B=+GLM8B+:=MğM
J#/8138/8.36596I
)/8.3K?/,3B96943.+6M8.+?;/8%9BL>8.+8Mş7+86MğM8MBI;I==IğI
;30 8M6 &=+ş ?/ +;Mş
361 38/ ;L38 B+: =MğM J% 3,;9,6+<= /8C/;3 I-;/6/;3838 "
35=+;M8+ +;56M
/;3ş376/;./ &B1>6+8+8"/;438",<A=;+--
B!F
=/.#9B+6/66B =53<3K
+.6M:;94/6/;6/5+=M6.M6+; %I;53B/ 1/8/638./8B>;=.MşM8.+8
3</:;94/838038+6/
5+6.MğMB+;Mş7+.+,3B96 943 :;9 4/<3 !5 >66+ ;M / C>8 6+;
/;8/ğ33637</6;+ş=M;7+6+;M /<=/56/7/ E.I6IL8/ 6+BM
5 1H;I6.I B;M-+
;30 8M6 &=+ş ?/ +;Mş 36138/;
F83?/;<3=/<3L83
=/;-32 /=7/6/;3 .>;>7>8.+ BIC./
,>;< 96+8+ğM8+
<+23:96+-+56+;
53
52
TEVİTÖL SOSYAL
İNOVASYON
KAMPI’NA EV
"İPLİĞİ YAPTI
%'İ%E
+BM<=+;3238./.IC/86/8/8 $9<B+6 İ89?+<B98 +7:ML8+/?<+23:63ğ3B+:=M/8G+ş+;M ğ3=37 '+50M ?/ /=630/
iş,3;63ğ3B6/ 1/;G/56/ş/8 9;1+83C+<B98+/,C/L./53B/.30+;56M95>6>8
Hğ;/8-36/;3.+?/=/.36.3+?/=/.36/895>66+;D96+59ğ6>8+.96>MC
/<6/5 3</<3 /,C/ 8+.96> 3</<3/,C/8+.96>Eğretmen Li</<3/,C/=+=I;5 8+.96>3</<3
$% 8+.96> %/5835 ?/ 8.I<=;3
/<6/53</<3%'İ%E)I-/69;>
/83</<3
";94/B/ 3663 ğ3=37 +5+86MğM
" +;19/.A?/3-;9<90=03;7+6+;M.3ğ/;./<=/5?/;/85>;>7 ?/ 5>;>6>ş6+; 96.> ";91;+7
%'İ%E !5>6 I.I;I C73 ECkardeşL38B+:=MğM+GM6Mş598>ş7+<M
/8G +ş+;M '+50M /8/6 I.I;I
?//=630/B/=53636/;3838/=538635=+8M=M76+;M <98;+<M8.+ İ6G/ 3663 ğitim
I.I;I>;+5/73;/6L38598>şma<MB6+,+ş6+.M)/.395>6>8=/7<36-36/;3
2/; ,3;3 0+;56M /53:6/;./ 96+-+5
ş/536./B/.3=+5M796>ş=>;.>%+5M76+;5/8.36/;3838</G=3ğ3,3;598>?/
5/8.36/;38/?/;36/8,3;+6+8.+2+B+=+
1/G3;36/,363;,3;0353;I;/=7/B/G+6Mş=M6+;/8.36/;38/?/;36/8,3613<+B+;6+;
<+B/<38./ 598> ?/ 5+B8+5 +;+ş=M;7+<M B+:+;5/8 /=630/ 1H8I66I6/;3
./=+5M76+;+3ş:6+8MB+C7+598><>8.+ .+8Mş7+86M5 ./<=/ğ3 ?/;.3
98>6+;M8M ,/63;6/B/8 /53:6/; .+2+
<98;+ 3ş :6+8M8+ .H8Iş=I;.I6/; ?/
1I8<98>8.+4I;35+;şM<M8.+:;94/6/;383<>8.>6+;
TEV dergi
Eylül 2014
Cİ LE R
TE V İT Ö L’ LÜ Ö Ğ RE N
İ
J $ İL D
#
$
'
İ$
N
M İL LE
;>7C;@67@!R@7C97
TEVİ-M&
DY@Y8QğC7@5
C?Fş:7CJY>6RK7@>7@7@
D=;4AK=FCEG7,7C53@F
DE;<>; =3?B>3CY@63@ 4;C;
G7 ;@>3@6;J3@Y@ 7@ BC7
3?BX3-RC=;J7X67@=34F>
A>3@';>>7@;F?1AFE:
YK
;C6;>7C
R@J363=;D3JYD
76;>7@RP=;ş;3C3DY@39
r,
67@4F=3?BE3Qğrencile
R>=767@97@5;=34F>7
C
=>3
53
>7C;XRK7C;@7P3>Yş3
W;JAE7=@A>A<;G7,F;>;?
‘K ÜÇ ÜK OL AN İY İD İR’
TEV İTÖ L’L Ü ÖĞ REN CİL ER
AS MA MA TEM AT İK
YA RIŞ MA LA RIN DA
M AS UM İY ET
M ÜZ ES İ’N E GE Zİ
'3DF?;J7E'RK7D;X@7'3JYD
E3C;:;@67 4;C 97K; 6RK7@>7@6
;
'1 GCFB31Y>Y@ @ İJ; 'RK7
M6R>RX@R =RPR= G7 4;C7J;GFC9F>3
J3@ J3BYDY@Y@ 6R@J3 ?RK7>7C;@;@
geliş;?;@7 J7C7> G7 DRC6RCR>74;
>;C
4;C?A67>E7ş=;>7EE;ğ;;P;@6RK7@>7
@7@ 97K;67 QğC7@5;>7C 7674;J
3E
RCR@RJ>7 =R>ERC7> ?;C3D 3>3@Y@6
3
67ğ7C>;A>3@=FCF?3C3DY@63=;;>;şkiyi
J7C;@67 ;@57>7?7 67ğ7C>7@6;C?7
8YCD3EY@Y4F>6F>3C
EN YÜ KS EK PU AN I
AL DI LA R
TEVİ-M&X>RQğC7@5;>7C"3K;C3@
E3C;:;@67 İDE3@4F> LA5F=
G7
!7@P>;= ;7@3>; ;>7 *7C3 'RK7D
;
@6J03C:A>,7C9;D;X@;K;J3C7E7EE;>7C
;7@3>U%RPR=A>3@;J;6;CV43ş>YğYJ>3
PA5F=G797@P>7C;@D3@3E6;D;B>;@>7C;
3C35Y>YğYJ>3 83C=>Y G7 J7@; 43=
Yş
3PY>3CY97>;şE;C?7>7C;@;6RşR@?7>7C
;@;
G7DY@YCDYK:3J3>=FC?3>3CY@Y:7678
>;
JAC
)=F> QğC7@5;>7C;@67@DC3 13
?3@U';@;=,7?3>3C63RJR=
Rş
>7CVK9;%3C3J7>'7>;:'7C;PU%RPR=
)>3@İJ;6;CVŞ;?3>23ğC3UAKF>?F
şa
AğYEV7@;K)G3>YAğ>FUİJ;VG79
7
%33@F?3@UV;D;?>7C;@;G7C6;=>7
C;
P3>Yş?3>3CY;>74;7@3>7=3EY>6Y>3C
Mğ
C7@5;>7C;@ P3>Yş?3>3CY '3JYD
T
"3K;C3@E3C;:>7C;3C3DY@6
3
%36Y=QJİskelesi Ş;C=7E;"3JC;J7,3@3
E
!3>7C;D;X@67K;J3C7E76;>6;
$ 7/;3-+8 $-2963<=3+=2/7+=3-<<<9-3+=398=+;+0M8
.+8.IC/86/8/8 7+=/7+=35B+
;Mş7+6+;M8+ 5+=M6+8 <M8M06+;
/8
BI5</5 :>+8M +6.M6+; > BM6
/8
BI5</5 .H;.I8-I :>+8M +6+8
Hğ;/8-36/;
I65/./8 5+=M6+8
63</+;+<M8.+
95>6.+8.+2
+
BI5</5:>+8+<+23:96.>6+;
STFA’NIN 75 YILI SERGİSİ
TEVİTÖL’DE GERÇEKLEŞTİ
%'İ%EL6I Hğ;/8-36/;38 2+CM;6+.MğMJ$%L8M8)M6MK598>6>;/<37
</;13<3 +BM< =+;3238./ +GM6.M
GM6Mş595=/B63838%'İ%EL./1/;G/5leştiğ3?/$%BH8/=3-36/;3838./5+=M6.MğM=H;/8./95>6>7>CHğ;/8-36/;3
+;+<M8.+.IC/86/8/8;/<37B+;Mşma<M8M8,3;38-36/;38/./H.I66/;3?/;36.3
/;=8M6)M67+C,3;38-3635+;Mş-+8
?-M 3538-3635 ;7+5 İrem Özyiğit
IGI8-I6I5?/<;+)+7+83</7+8<3B98H.I6I8I5+C+8.MB8MC+7+8.+
95>6>8 5>;>-> ?+50M 96+8 $%L8M8
BM66M5</;I?/8383+86+=+8Hğ;/8-36/;
=>?+6 IC/;38/ B+ğ6M ,9B+ ?/ +5;3635
,9B+ =/583ğ3 36/ B+:=M56+;M ;/<376/;
+C3;+8=+;3238/5+.+;<+8+=</?/;6/;
=+;+0M8.+8C3B+;/=/.36.3 BÜYÜKADA’YA
GEZİ DÜZENLENDİF
%'İ%EL6I Hğ;/8-36/; Hğ;/=37BM6M8M8<981/C3<383
IBI5+.+L.+ =+7+76+.M6+;
.+LBM 5/ş0/ GM5+8 Hğ;/8-36/;
ellerinden fotoğraf makinelerini
düşürmediler. İ<=+8,>6;>,>L8>8
düzenlediğ3 1/C3./8 Hğ;/8-36/;
G955/B30+6.M56+;M8M,/63;==36/;
ÖZ Ü CU P YÜ ZM E
YA RIŞ MA LA RIN IN
BİR İNC İLE Rİ
TEV İTÖ L’D EN
TE Vİ TÖ L’D E SA TR AN Ç
TU RN UV AS I
Bİ R BA Ş $! F
'3JYD
TEVİ-M& ,3EC3@P -FC@FG3DY J>3 97C
E3C;:;@67 QğC7@5;@;@ =3EY>Y?Y
@3@3@
P7=>7şE;
İDG;PC7D;DE7?;J>747şEFCAJ
ciler
ren
EFC@FG363;>=RP67C757J79;C7@Qğ
=3EY>Y?
?363>J3 ;>7 Q6R>>7@6;C;>;C=7@ER?
Y=;E3B>3C
5Y>3C3D3EC3@PE7=@;=>7C;@;@3@>3EY>6Yğ
:76;J776;>6;
TEV’den haberler
54
TUĞÇE ÖZATEŞ VE ALPEREN TÜRKOL ÖYKÜ DALINDA
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜLER
6=M8-M<M.IC/86/8/8J==36+İlhan
3</63 /8G6/; 97:9C3<B98 )+;Mş7+<MK8.+%'İ%E<98<M8M0Hğ;/8-3<3
%>ğG/ EC+=/ş B+CM<MB6+ 2+65 9B6+7+<M?/./ğ/;6/8.3;7/5>;>6><98>->
98 038+63<= Hğ;/8-3 +;+<M8+ 13;.3
+2+<98;+4I;3=+;+0M8.+8B+:M6+8
değ/;6/8.3;7/B6/./%I;53B/,3;38-3<3
H.I6I8/6+BM51H;I6.IEC+=/şH.I6I8I D96:+8 İ62+8.+8 +6+;+5 /./,3B+= +6+8M8.+ HC/6 ,3; ,+ş6+81M-+
37C++==M
$>8+ M;+G EB5I )+;Mş7+<M ,3;38-3<3B</ B38/ %'İ%E Hğ;/8-3<3
96.>9;03863HB5I<IB6/6:/;/8
%I;596B+;Mş7+.+8,3;38-3635H.I6I8I
+6.M
ödül getiren iki öykü... ödül getiren iki öykü... ödül getiren iki öykü... ödül getiren iki öykü...
ğ
Geleceğ&*'"*!&.&929'&-'+-'020!-?*!?-?2+- &7&*!" 0%0)0* '?2?(-?*! "* 0#' &7('*/?&("$8-")&2+-'"*929'&-/.0*)&2&!9ş(92+-0) 9ş(")"' 9ş(")"' "*!&şeyi doğurur,
79*'9 $"(" "' "(&-.&3 ,.(? &- .&. !"*&3&!&- 79*'9
ancak düş("2"-"'$"(" "ği “ş0*=2,-?30-)!*
'*&-7"ş)"*&**"3)*'".&(" "ğ&*&/%)&*"!")")"'&-$9*2.0.03'(?-.''+-'0.0&ş/"82("
.+)0/(ş/?-&(&-&)$"(" "'%''?*!'&!9ş9* "("-&)&
* '"/&)("2"-"'*(/&(&-&)9/9*0*().?3
.+20/(0ğu, asla anlaş?()2 ' +()*?* '+-'0.0*0
-?*!?-)'.?3?*�nsan boğ0(&(&2+-Ş0*'+-'0*7
&-$&-!,$&&$839'"*2+ğ0*'/-*!+(0.+*.03
&-!"*&3&*&7&*!".9-9'("*&2+-)0ş0)$&&$"(&2+%2/?!9şündüğ9)!"1"$"(" "'3.+*-2ğacak
TEV dergi
Eylül 2014
TUĞÇE ÖZATEŞ
TEV İnanç Türkeş
Özel Lisesi
(TEVİTÖL)
&- '- 0(0/0* 0%-(? 2+'(0ğ0 5*$8-9 *"!&- ?'? &/%)&* 2"/"*"ğ& )& 2+'. !% #3(.? )? )* )"'6*
1"'0*/0)#&3&ğ&%''?*!+*(- '&/,+'0!0'/*.+*-
%6(6&-!?)2'(ş))?ş$&&%&.."!&2+-0)$9*("-%".*&2"'*/7?-,-'/9'"*&-'"*&-$91"- &*&*(2))?ş+()*?*%93*9*9/ş?2+-0)
Ş&)!& 0*(-? 9*&1"-.&/"2" %3?-(** &$"*7+(-'23!?ğ?)$8-"$"(" "ğe dair en
7+'.83%''?"*!"+()(?!&2"!9ş9*92+-0)
49*'9/)*()?2("(("-&)("$"(" "ğ&)&&*şa
"!&2+-0) 49*'9 /) *()?2( &- 2"/&ş'&* +(02+-0)
-/?'&-7+ 0'!"ğ&(&)%"-$9*2*2*"3)*'.)
"!"*&) . . %2'?-?2+- 0 $"-7"ğ& ) 2 -0%0)
0%0) +* 979)!"* "-& %&7 !"ğiş)"!& 0 %", 82(" )&
!"1) "!" "' !?) !?) .-'* "!"*("-&)&3&* &7&*"
.?ğ?*)?ş-0%(-?)?3!"ğiş)"2" "')&%&70%0)03!.0$&&
bulunduğ0 '?* ş"'(&*& (?2+- +()(? + %(!" ' *" +(0-.
olsun suyun kendisi değiş)"3&-$"-7"'?*17(?ş)'2"-&*"
ş0./?-(-?23?2+-+())?*&("&-/9293"-&*!".((**$"("ceğ&)& "/'&("!&ğ& ,7?' <"(" "'= !"*&(&* " $9(9).92+-0) ;
%#&#&-'+-'02(79*'9ş0**"2,?2+-+(!0ğ0)0*#-'?*!
değ&(&)5*$8-92"/"*"ğ&*".%&,&-&"*!&ş"2&!"'"*!&*"%,."!"-)&
0%",82("!&-7+ 0'(0ğ0*03!3+-(&7&1"-!&ğ&*&3+
.9/9* 8*")&*& * ' 7+' .+*-(-? *()2 ş(-.?*?3!**"*&3&**"!"*/"-(&/"-(&.+ğuk
.0&7)"!"!&ğ&*&
Ş0 * &(" $"(" "' -.?*! ,"' &- #-'
2+'.(?*!38* "<ş0*=!&2"%."//&ğ&)
ş"2&*$"7)&ş+().?2(3.+*-+'0)2?&/&-" "ğ&*&3023?*?*,"'&-#-'?
2+' �ş/" "*!&ş" !" 0 *+'/!
doğ02+-023?2?+'0)2?&/&-" "ğ&*&3!"* ")&*)&ş $&&
+(0,.(?*!0*!&-"*0#'
&-&($&)&*+()).?!" "&7&
boş&-&7$9!92("82("!"1)"//&2."82("!"1)
edecek düş9* ".&2(".9-!9-!9)23!?'(-?)?",
01-.2?)(-93"-&*"'0-0(02ş)<
0$9*0*0
2, ğ?) &("-&!" şunu olacağ?)= *$& &-&)&3
7+ 0''"* %2( "//&ğ& 2"-!"!&- '& 2( "/)"'
2*&.(?*!&-*"1&8*$8-)"'.(?*!$"(" "ğ&*/
'"*!&.& (&)!" $"(" "ğ" !&- /"' .+)0/ ş"2&* %2(("-&) +(!0ğunu düş9*9-9) 7+ğ0 3)* 2(("-&) 1" "-"-&*!" $"/&-!&ğ& '+-'02( "3"(&
endiş"�ş/"$"(" "ğ&*/*?)?"*&)&7&*
"*7+ğ03)*'+-'02+-0)2+()'/* %2/?*'979',9-93("-&*!".9-/9*9,2&/)"'/"*"*!&)&* .!" " &- &-"2 +(&(!&ğ&*" &**)?2+-0)
.*'&"*!%929'&-şeye değ"-&).*'&"*
!%8*")(&2&).*'&0!9*22&/!"ğ&()&ş&)
$&&*'&&*.*(-&/!"ğ&()&ş&)$&&.*'&'"*!&)&
/?2+-)0ş0)$&&)"(+!&'&-!-)?*-'.?*!*
/?+(*%"-ş"2&*0%-(ş?,07/0ğu bir dünyada,
%( !"ğiş/&-)"2" !&-"*&2+-0) 0 *"!"*(" "*!&şe
"*&.&*.&&-0)-.?3(?'(.-?2+-"-$9*%"-("-&
&3(&2+-0)7"1-")!"'+*0ş*&*.*(-?!&*(&2+-0)
1" %"- ş"2& &-'7 '"(&)"2(" 83"/(")"' $"-"'&-."
#-&'>!'&7(?ğ?1")"-&'>!'&şiş)*(?ğ?*9#0.0* ,/(2?ş?*? 1" 1%ş& 8(9) %"-("-&*& -?ş
8!9(("-& 1"-&(&-'"* -'! .1ş?* !"1) "//&ğini,
'*."-" 7-" -*?-'"* >*&* '?-?, $"7/&'("-&*&
/+,-'(+2*)'/*&(")0/(07+ 0'(-?*1"**".&
2*(?ş )-' /"("#+*0 (!? !&2" .&*&-!"* ğlayan
7+ 0'(-?* 1-(?ğ?*? .+''(-!'& *"+* ?ş?'(-?*?
-"'()/"((-?*?**")&*,/&ğ&*&&(",3-(-
)27(?ş*&-!9*22?'?. .?&-'+.0*/'"*!&.&*&!&*(&2+-0) Geleceğ"!&-/"'8*$8-9)&-ş"2("-&*2+(0*!+()!?ğ?
'/<%"-ş"22+(0*!=!&2"%2'?-?2+-!&(.&33)*?)?*7?ğ(?ğ?
"*!&)&$8'2939*9*'?-)?3?(?ğ?*!+ğ0()0ş$&&%&.."!&2+-0)
-0%0) ?).?3&-7,*?*,.(?!&ş("-&*"2,?ş)?ş,-7(*?2+-
.9-/9*92+-1"$&!"-"'"/"/!8'9(92+-93"-&*!"*?((-!?-23)!?ğ?)ş"2("-&*&7&)&&-.&/$&&"-&/&ş&*&&3("!&)Ş&)!&&-&.83 9'("-&/9'9-92+-0)'6ğ?!
82("!0-0)(-!!%7+'23.?)$"()&2+-!"ğ&(!%7+'ğ(2.?)$"()&2+-!"ğ&(1"%&7
değilse bir ş*. !% 1"-)"' &./"-&) $8'2939*" &ş*. !% 1"-)"' &./"-&) $"(" "ğ" 79*'9 "*&)
endiş"("-&)'!-0)0/(-?)!1-
.'&!"*!9*2&-("$+/%/.?$&&2)&ş
anlaş?(* "-'".&* "(&-(& 2"-("-& %"- şeyin
"(&-(& .?*?-(-? 1-)?ş Ş&)!& &7&*" '+1 '+1
-"*'"'("*)&ş&-/+)+).?*?*!?-?2+-7+'/*
&*#&(' "/)&ş "- ş"2 82(" &- &1)"2(" '-?ş?2+- '& &*.*?*
2"-&*&0().?)9)'9*!"ğ&(�ş/""*929'"*!&ş"("-&)!"*
&-& 0 .?*?-(-?* .&(&*&, $&//&ğ& &- '9-" &7&*!" "* %*$&
'8ş"2&', ğ?).+-0.0<
"**"-"2"&/&)=.+-0*0<
"*
*"2&)= !&2" %&7 '"*!&*" .+-!0* )0 "*(&ğ&)& -!?)
-?2+-0)6(6
?')!?)"-2"-"'?2+-0) -(?ğ?)?*
&- *()? +()(? *()? -?2+-0) "-"' '&/,(-!
Gerek ş&&-("-!""-"''((?'&-ş"%&-!"$"-"'." 2(*?3(?ğ?*
!&,("-&*!"-*(?'&-+-)*?*&7&*!"#?-/?*(?&-$" "*&*
/)+-/.?*!201.?*!*!9ş)9ş&-."-7"*.?(%&.."!&2+-. o
."-7" *" '!- 2(*?3. *" '!- '+-')0ş. 1" '!- &%/&2 ?
1-.'+-0*)2"*&)!"1-9-"'(&!0-ğan bekleyen bir yu)0-/ &7&*!" ."..&3 ."..&3 "'(&2+-0) %"*93 &."-7" +()0ş değ&(&) -),-7 "!" "ğ&) 20)0-/2?1"7?'/?ğ?)!.(!0-)2 ğ?) Çünkü
$"(" "'%2(("-&)!"*&-#3(1""*!&ş"("-&)!"*
&-"'.&'49*'9-&*(( &>*&*!"!&ğ&$&&
<"7+ğ0'"3%")"*%")"*%"-3)*2"*&($&2"
uğ-2 '.?*) ".-"/&*&2&/&-)")"(&.&* 1ş)' '3*)'/* 7+' !% &2& 2+( 0(0'
2,)'1-)'/*7+'!%$93"( &-'"3'3*!?*)?2!$&!" "ğ&*2"-"1-!?*)?"*$&*
bir boş(0'/*şka bir ş"2!02)3.?*=
0293!"*$"(" "'!"ğ&(!"$"(" "ğ"1-*
0!-,/&'2+(0$9*0$" "ş&)!&şu
*.?($93"(+(*
"('&!"*"'!-'+-'02+-.' 1" *" '!- "*!&şe ediyorsak da
.""&0!0-%6(62ş?2+-+())?3?*",&)&3&-ş"2("-&*,"ş&*!"2&3$"(" "'%",&)&3
&7&*,0.(0&-!"*&31""*929'!)(-!
!6%&( %",&)&3&* '(?*! 2*? "1,.?3 .+-0
1-
ğ
55
57
56
+-#&*(&2* %((".&>*&* .+''(-?*! !0-)!* "."*
&- -93$6-!?- %(("*&* %"- '8ş".&*!" %"-'".(" &-(&'/" 2ş-
%(("(&!"7+ 0ğ0$&&."1"-(&>2("2ş)2?+-#&*(&&-(&'/"
yaş!?ğ?2*(?(-?*%2/(-?*82("&-$&-)&ş/&-'&)%(("(&&!% 2-?()2 ğ?*? !9ş9*9- (&>!"* "- $9* %"- !'&'
%"-'".(&>2("&("/&ş&)%(&*!"!&-#'/%&7(#?$"7)"3(&>*&*.83cüklerle konuş)(-! 49*'9 )%(("(&2" $8-" (& '+*0şulan
değil, yaş**&-/+-0*-'!ş."1$&(&1"2-93$6-!?-
+-#&*(&".*#?*$"/&-$8/9-&ş("-&*"2-!?)"!"- 0)*)3?
7?'?ş(-? 4-ş? )&&>*&* )"-)"-("-&*& .&("- .+''(-! !+(*?-
%(("2("9/9*("ş)&ş)%(("*&*.ğ(?'+ ğ?''(?)*1?
$&& 13$"7&()"3 &- ,-7.? %(&*" $"()&ş/&- (& 2*? 3)*!
)%(("*&*7+ 0''+-020 0.02* ?)+/+.&'("/'+10 0.0+ş/
$"3"*("-&* 1'&/ $"7&-& &.& ''(!* &'& "')"' &- .&$- ',?,
$"/&-& &.&1"!%*& "+()3.+()3 ?.?!?-(&&("&-(&'/"2şayanlar
ne yaş?*?*#-'?*!!?-(&>*&**"%./(?'(-?*?*%)&*&)"-'"*
+/03(-?*!!?- (& Ş&)!& .+''/ +2*2* 7+ 0'(-?* %&'62"("*(/)22"*& "ş(2*(-?*?*2ş(-?*!"*'$"(&-79*'9
bu yaş(-2*?3)*!(&>2&*(/*(-?*1"(&>2("2ş2*(-?*
da yaş?!?- "-'"* +/03(- (& %/?-(2&(!&ğ&*&3 '!- 2ş(?!?.(?*! "*93 %&7&- )%(("(& <"* !+ğduğ0)! +-#&* (&
2+'/00-(-!=!&2")"3
+-#&*(&7+ 0'(-?*/+,+2*-'"*'("!&-"ğ&!&2"'0((*!?ğ?
7)#&(&3&'!-32?#2&*"+#&(&3$&&/"-/")&3 0)*)3?7?'?ş?
sildiğ&)"-)"-("-$&&'"(!&-,?(-.?ğ)2*030*+20 ?(?3(?ğ?*?
&2& "+-/27?'-?-+-#&*(&>*&*&-/-#?*!*'.*?3'?ş(-?*?3
(&>*&*&7&*&!"("-89-2*?*!*7?'-")32?#(?ğ?*!*!?-0
(&>*&*%")!"&7&!?ş?&-(&ğ&*!"*!&-2!)!?-(&2("/(&
!"!"-&)"*3"*+*�7&*!"'979 9'&-2(*'?1?( ?)?7'.
%")"*"((&"!&1"-&-2(*?*?"(&*&*2ğ?*?*&-&-&*"$&-)".&*!"*
/"-(")".&*!"*".)"-(*?*?*
&-.2!)(?ğ?!%1-!?-'&(&>*&*
$8-"*&*&7&*&0-'-*0/*?)2*&-&$"7."2*?*!*0.2!)(?ğ?*!*+(.$"-"'*"(&>2&#-'"!"-*"!"(&>*&*-0%0*!*
!?ş-?2!8'9("*-'!ş(?ğ!8*9,&-."()1"-&-$83("-&2("
0
(&>2& !" 93"- )%(("(&2& 93!9ğ9 '!- 2(& 939(!9ğ9*9 %&7
"((&"/)"3(*?3939(!9ğ93)*(-!7+ 0'(-?*7&3!&ğ&)-/?($&&'?1-?(?,939şen kaş(-?"("1"-&-+-#&*(&>2&
+-#&* ('?*?* *"-"!"* $"(!&ğ&*& (&>2& /*?2*(- 3 7+'
&(&-ğ(?'+ ğ?*!$9*(9'10-!0-!0ğ0&-!+3)+-#&*!"*$"(&!?%(("(&*&*'ş)('+*+/0-)(-?*!2!23?*'(!?-?)(- /?(* .*!(2" 1" ).(-! %2/ 0(* .+%"/("-&*!"
10-!0-0-$9*(9')+-#&*&*&(&ğ-?'".& &)+-#&*&*&&-$9*$" &'/&-.&* ğ-?.?*!* !0-)3 &'& !+3 (?1"-&- 'ş( $83 -.?*!
+-#&* ('? 7+ 0'(0ğ0*!* "-&!&- /ş?!?ğ? /"' ş"2!&-(&>*&*
"!"*)+-#&*(!?ğ?*?.+-)2'('.*?3<'(,ğ-?.?*?!&*!&-&ağ"2=!"2&1"-&-!%!ğ3?*?7)3�./"-"ş yaş?*!7+ 0'
+(.0* .+-* &./"- !+'.*?*! &- % ? ) "1, %", 2*?!?-
TEV dergi
Eylül 2014
ALPEREN TÜRKOL
TEV İnanç Türkeş
Özel Lisesi
(TEVİTÖL)
<'(, ?.?*? !&*!&-&- ğ"2= .-- "!&, <*" '(, ?.? 0 (&
"#"*!&= !&2" /'?()2 '('-.*?3 +-#&* (&>2" "* 8* " 0
dediğ&)& %/?-(2?* .+*- '+şabildiğ&*&3 '!- '+ş0* '&* .&3
2+-$0*(0'/* 2?(* '!- ,"ş&*&3!"* $"(" "'/&- +-#&* (&
.?(&-%&'62".&1-!?-&(&*)"3(&>*&*)"*&(&*"*83"((&ğidir
&-& &' )+-#&*("-&*& .+-$0(2*? +*0* !"2&şiyle “eşş"' "**"/&*"
'!-='+1()'
&'62".&*&'&)."("-"*(/)).?(&>*&*%&'62".&*&!%!
$93"(("ş/&-&-�*.*(-)"-'"//&'7"(&>2("'+*0ş0-(&>2("'+*0ş/0'7
(&>2"$91"*&-
&-')?ş.?*?3(&>*&*"/-#?*!%"-"1!"*)%(("(&
/+,(*)?ş&-&-("-&*""(/&("-&*&*2,/?ğ?'+(8-"ğinden ya da da2?(-?*?*()*2>!*$"/&-!&ğ&7&'+(/!*&-,-7&'-)"!&2+-(-
"3)*(&$9*(9')+-#&*&*&(?-1"&-'8ş"2"7"'&(&-+3)*
)%(("(&*&*!"02'0.0$"(&-%"-'"."1("-&*"!8*"-
* +-#&* (&>2& .+-*(- "* %&7 ğ3?)? 7)) 49*'9
"*&(&-&)+*0*ş?*$"("*("-&4"'/&ğ& ?(-929//9ğ9)0/(0(0'(-%",$839)9*8*9*!"!&-.+'ğ7?'/?ğ?)!
&(&-&)!"!&2.")
'&)*"2,/?*"3)*2,/?&()")"-"!"!+ğdu büyüdü, ne
2"!&&7/&'&)("-(""1("*!&+ş*!?+*(-?!&()")"'&(!&ğ&)
sokağ?*+-#&*(&>!"19 0/0(!0ğ0(&>*&*!".+''(1-+(!0ğ0!0- 293!"* (&>*&* %&'62".& %") ?'(?!?- %") )0/(0!0%")7+ 0'$&&2-)3!?-%")"2"#"*!&$&&+/0-'(?!?-+''/
+2*2* &- 7+ 0' !9ş9, !&3&*!"'& '*!* '+-'0.0* ğlasa,
+-#&*(&10/0-7+ 0ğ0!%**"2"/&ş)"!"*�('+'0(7+ 0'(-?
bir düğ9*-.?*?*8*9*9'".&,!)//*&7&*!""şer lira olan
3-#(-(.(-!0(&-**"'?3?*?&('!"#2/?(?+'0($8*!"-&-'"*
$0-0-0*!*1"%93*9*!"*ğ(.1"+)0/*) +'0($&!"*
'?3?* "&*"&-+*(0'.?'?ş/?-.$83("-&!+(-'+-#&*(&"(&-&sokağ?*!ş?*!+-#&*(&%",+-!!?-2(*?3 )%(("(&2&
1")%(("(&*&*.)&)&2"/&*&"'("-'+*0ş)'&7&*
2*%((".&&(&*!&'%(&&(".? '&-2012?-/)3#'/
+-#&*(&$&!"-.")%(("2".+%"/("-")%(("2&)%(("2,*
.)&)&2"/"*"+( ğ?)"7%0(�*.*(-(&+()3.%*$&%*"2("
&'&(#?*"(&*&'?- '(-&(&*)"34+ 0'(-.+''/.'()7+2*-'"* '&) '+-02 ' 7+ 0'(-? '&) 2/?(? +'0( $&!"* '979'
'?3?* "&*"+*(&-!+(.,-'+20().?*1".&("+( ''&)!2?.?*?*$"/&-!&ğ&7&'+(/2?,2(ş '.'&!"*.+-0()2*.+-0(-!?
0*(- Ş&)!& &." $&/."' 4+,0- #"*!&>*&* '%1"%*".&*" .+-.'
0 .+-0(-? +/0-*(- '(??)? .-?) "1, 1"-"* 7?')3
+-)2&("0/*?-?)%6(0'&"*0* .+-020(*?3 0)0
0$9*("-!" 0/*!?-* "*& 2?- 2(*?3 0 +(0- )0 +-#&*
(& '7 3)*!?- .+''/ 7 $"3&2+- "&*!" ,-.? 2+' 2?-
(?ş1"-&ş2, ',-.?+(.0*!&2"!"ğ&("*&)?.--?)"*!&*&&2&
%&.."/.&* !&2" 97"- "ş"- (&- /-!?' ".'&!"* $-&&* "&*" ,-2? ! %- /)3!?' % 4+-.?*? -*.(?*?*"-&>*!" &7"-!&
(&8ğ("2")"ğ&*&(&(ğ"2>&*9#".&*!"&-2-?)20)0-/(?
/+./($"7&ş/&-&-!&3(.?*?!2")"3!&%7'(.&("52("+*0--
(02!03(2"/&*"*!&+-#&*(&-/?'82("!"ğ&()&ş$&&'+*0ş))
')2?*(&%6(6(-?)?3?**(//?ğ?+-#&*(&",!"-&)
+-#&*(&.+''/&-&("-&+(!0ğ0.9-" "1-!&2"%%&ş/"-/?'
"('&!".+''/'&)."2+'!-(-+'!-%?3(?$"7&2+-'&
(&-/?'.'()7+2*-'"*'+ş*7+ 0'(-?'+-02)?2+--(-!*
�**?-)?.?*?3)+-#&*("-&*&!"'./)2ş(!?(&&-.9-"!&-
1& -'? ! 2+'/0- '& $-&&* $&!&, ((?) "1&*!"* $8/9-"(&)
sağ(?'+ ğ?*!10-0(.0*)+-#&*&*&4+' ?7"'"-%",&)&3&(&-&3
.(?*!)'&)."&'*"!")"3(&>2&)+-#&*("-&*&()2+-#&*
(& '(, ğ-?.?*? !&*!&-)"' &7&* )+-#&*("-&*& ( '. &(( &'(!?-?)'"*-?*!/?(*).(-!+'"2/ş(-?/'?-!2 '72
kaş?'(-?*!*&-+!)93&ğ&29'."(" "'7+ 0'(-9./("-&*&'&-("//&
!&2"&-'7**".82("*)"2"ş(2 '",.&&--2$"(" "'
0.".("-&*1"&-.9-"0,-+1"!&()")&ş#'/'0.0-.037(?**
)93&ğ&!&*("2" "'+-#&*(&+*-"(1"-"23">*&*/+-0*0020'()2ş(2?* (&'(' '.ğ(?'+ ğ?*$&!" "')+-#&*&*&
( ' (&>*&* ?.? !&*"-'"* )%(("(&*&* 02'0.0 $"(" "' 1" +
$9*!"2?((-!?-%"-$9*9*&//&ğ&$&&$93"(&/" "'2*%((".&>*!"
(&>2&7+'93"*&-ş"2&(&2+-0)/?(?+'02*'979''?3+*
(&-1"-&-'"*$83("-&!+(*+)0/*) 8(!98("(&2/?(?+'02*
'979''?3.(?(-?&-.&)&/32&2+-7-ş)(-?&'&* &/"*"##9./"
2-*2"-&*".0&7&2+-,"-ş")"("-&**".&*"(!?ğ?7&7"'("-&%"-2
3(/?2+-"2,.?*2/?(?+'02*'979''?30)$9*9+/+9."
&*)".&*)&
0*0*2*?/?!2*?/.?3(?ğ!(&>2&7+'9392+-
8-92+-0)-.?--/?'2(*?3 -.?-+-#&*(& ?.?*!*
9'9()9ş, ağ-?(-?*? "((& "/)")"' &7&* 3+-( $9(9).")"'/"*
&7/"* $9()"2& 0*0/)0ş %6(6 ğ?- 29'9 +(* "(1"- "23">2"
2-!?)"/)"'&7&*,+ş"/("-&*&/ş?2+-+-#&*(&-/?'7+'$839')")"2"ş(?2+-+-/(?'(-!3?'%6(0'&7+'."1"-&)
+-#&*(&>2&
*.+*$"7"*%#/'-ş?(ş/?)+-#&*(&>2("'+*0ş))?*
7/?ğ?2-!*!+(2?23?2+-0)9/9*0*(-?!3/"*
<&/)"ğ"2=!"!&*<"*!"$&!"-."*"*'&)"/0/0* ğ?)=
2/?)! &(' !"# '2"/)"2" 0 '!- 2'(ş/?ğ?)?
%&.."//&) &- -'!ş '2"/)"' 2 ! /1(! +)0/*
) >22"*&()"'$&&&-'2"/)"'!"ğ&(!&0
0'2"/)"*&*'3*).?*?&3+'!-030*.9-"8* "2,)?ş/?'
'&"(&)&3!"'&*&*'2"!&("&(" "'&-şey olduğ0/))"*
'(?)?3!*7?')?ş/?*'&%",&3!"2!&&3!"'&("-*'&
&3!"*%&7&-$97/-#?*!*(?*)3(-!?)+-#&*
(&>*&*82("&-'?ş?1-!?'&*$&/)"!"!&ğinde,
82("&-'2"!&şe ş%&/+()'/*.%&71-+().2!?)'"ş'"!"!&)&7&)!"*+*-
3&%*&)&* +-.?*!* 0-.?*!*
* /+,-(2&(!&ğ&)97"ş ke(&)"2&ğ3?)!*%-#%-#!?ş-?2
/9'9-!9)(&>2("'+*0ş)'!"ğ&(!&2,/?ğ?),/?ğ?).82("*" "'%&7&-ş"2'()!?'/*
.+*-3)*$"7.&*$" "
+(0,'-*(?'78'.9*1"(&>*&*$83("-&*"')'3+-0*!'()22?)!&2"7-".&3 "/0/0*!0ğ0)&-1'&/$"7&-)"2!&
<"!"* 82(" !"!&* " (&= !&2"&(!&) '"'"("2"-"' <+ )%(("0-!%(
&-"*&)$&!"*$&!"-.")=
<"-2-?(*?**?(-?2("*!"&-3$&!"!0-!0)2ğabey
0$9*" '!- "* .+* ,-7) ! ."*!" '(!? $&& &- !9şünce
10-!029-"ğ&)"=!"!&1"$83("-&!+(!0+-#&*(&>*&*<+-#&*&*
/!? &(" *.?( !".") ğ"2 3 &-3 '(+-(0 +-#&*&* /!? )?
+(0-)0ş!")"(02+-ğ"2=
$9*.+*$8-9ş9)!9+-#&*(&>2&
0 0)*)37?'?ş?
Çarş? )&&>*&* 8*9*!" '979' 7+ 0'(- &-"- (&-(?' *'*+/
dağ?/* ' 2?>2? $8-")"!&) $8-9*)"2&* " )&!"*
7?')3!? (& ) $-&,/&- )&*&* 1(0.0*!'& )"-)"-("- !"
'&-(&!0-02+-!0
'/?)".'&7-ş?".*#?*?*!9''6*(-'*+ğ(*(-? ! 72 &7)"2" 7ğ?-)!? 0 .? '/ *)3!* 7?'*
&%/&2-(-?%&%/&2-(-?*'?-$?*(?'(.9-!9-!9'("-&.0.03(0'(-?*
939(")"!"*"(1"-"23">2&$8-!9)2+'0ş/(&*!",3-7*/(-?
1-!?-!?)"!"2&)!&2"'+ş/0-!0)<"(1"-"23""'("=!&2"
.".("*!&)<"23" &)2+-0()2-!?)"!"2&)=!"!&)"."/)"!&
* !8*9, ')!? Ş82(" &- "/-#?* '?*!? $8'2939*"
doğ-0(//0 $83("-&*& +*- )& ',?.?* '/? " (& 7?'/? *"
/+./70 (&( ğ"2>&* +ğ(* &- /""..9)(" 2"*&!"* 29'("*!&
"(1"- "23" ,+ş"/("-&*& &- !% .".("*"2&) !"!&) +ğ3?)
/?'*!? * '(?) !9ş)")&ş/& *"!"* 82(" +(!0ğ0) 2 *"
olduğ0*0 2"*& " *(2?1"-!&) "* $&/)&ş/&) ") "* $&!"(& +
'!-+()0ş/0'&7-ş?".*#?!$&/)&ş/&+ğ(*(-?
"'(&2+-!0!9''6*(-?)"**"3)*
$&/)&ş/&)+-#&*(&*"3)*&'&"')"'
&-.&$-',?,$"/&-)"2&0*0/)0ş/0
"3)*/"-'"/)&ş/&&3&)".'&)%(("2&+)0/*) 8("(&+'!+()0ş)02!0*.+*%/?-(!?'(-?)
.+''/*%?3(? $"7"*-(-!?+-#&*(&.+''/+2*2*7+ 0'(-?-(-!*'+-0)2 ğ?*?!9şününce
$&/)&ş/&%"-%(!"-(-?.9-"*
'&)!&
&3)&2!&'2?--(-?.9-"*("-21ş(2?,&'&
(#?*"(&*&'?-)2?3)*
'2?+(-'$8-"*("-!&
&3&."2(*?3 -(-!?'
58
biz ne yapiyoruz?
Kürş#4'2,#/#,#/
biz ne yapiyoruz?
J9J8JC6:ş?77,<Q9/,=J<0674/0ğişen ve gelişen
2,B<48096?7=06>I<J90?B?8=,ğ7,8,6,8,.QB7,')
içinde İnş,,>@087,6-4<4870<4944H490,7,9,B<48096?7
<?;!J/J<7JğJ:7,<,6B094/09B,;Q7,9/Q,B<48096?7
<?;!J/J<7JğJ2I<0@490/0J<ş,>&0<6,9,6,9
20>4<47/4,6,9/0;,<>8,97,<Q9609/4?C8,97Q6,7,9Q9,
2I<0,B<Q78,=Q9Q9@0<487474ğ4,<>Q<,.,ğQ9Q@0H,7Qş,97,<Q9/,
8:>4@,=B:97,<Q9,6,>6Q=,ğlayacağQ9Q9,7>Q9QH4C4B:<
TEV içinde İnşaat ve Emlak birimlerini içine alan Gayrimenkul Grup
Müdürlüğ:.+ 0 *5$-(#$-5 /<+ -#<-<6 3 5 /<+ -, 5 -$#$- ('2(5 8
duyuldu?
/3=Y8=FCF?>3CY@Y@97>7@7=D7>JQ@7E;?
ş7=>;@; 9R@R?RK =AşF>>3CY@63 DRC7=>;
67ğişen ve geliş7@93JC;?7@=F>D7=EQCR@7
FJF?D3ğ>3@?3DY3?35YJ>3İnş33E;C;?;
G7?>3=;C;?;;ş>7C;@;@4;C4RER@:3>;@67
E3=;B76;>74;>;CG763:3?A67C@;K776;
>7C7= DRC6RCR>?7D; 3?3P>3CYJ>3 J7@;67@
J3BY>3@?3J3;:E;J3P6FJF>6F
FJ3BY>3@?3@Y@DA@F5F@6363-RC=
Eğ;E;?/3=8YX@Y@G;KJA@F@3FJ9F@A>3C3=
?7G5FE 97>;ş?;ş JQ@7E;? şekilleriyle en
KÜRŞ#"!
%')#İ &)E %İMİ#&"FF#F
“Yeniden yapılanmayla oluşan sinerji,
verimliliği artıracak”
TEV dergi
Eylül 2014
<G2G4*':7*:7F*'*5ğ'4C7ş'9
"+71'4 '1'4 579'Bğ7+4/3/4/ $ş'1
4'*52:/8+8/F4*+2/8+</7=:7:3+4
/8+8/F4*+9'3'32'*G"+2A:1@4/;+78/9+8/4*+İ4ş''9C.+4*/82/ğ/;+4'*52:
@4/;+78/9+8/F4*+ İş2+93+ 2/8'48G4G '2'4
'1'4İ89'4(:2#+14/1@4/;+78/9+8/F4*+
.+3.+3*+İ4ş''9 750+&B4+9/3/
C=+7/4+2/8'48C89C+ğ/9/3/4/9'3'32'*G
"+79"'4 İ4ş''9 &'6G 7+*/ '41'8G
'41#"&'21&,/73'-
E79C776;>?7D;;P;@JAğF@P3>Yş?3>3CY?YKY
DRC6RC?7=E7J;K
Bu ş$*(+#$5 /<+ -, -<- 4 -2 )+ 0<
-$+$0 .+ " * ;$ - 1<+ !(0 1(-$0)(
sağlayacak?
13BY>3@?3?YKY@ 3@3 3?35Y 43ğYş
PY>3CY?YKY@ 4;K7 4YC3=EY=>3CY G3C>Y=>3CY 7@
iyi ş7=;>6767ğ7C>7@6;C?7=G743ğYşPY>3
CY?YK3E33::RE7EE;ğ;?;K;ş>7?>7C;7@7E=;@
ş7=;>67J7C;@797E;C?7=
7B3CE?3@>3CY@=7@6;FK?3@>Y=3>3
@Y@39QC73JCY>?3DYJ7E=;@>;=43K>YJ3BY
>3@?3DYG7C;?>;>;=E73CE3@;G?7;>747C347C
/3=Y8;?3<Y@3A>F?>F=3E=Y634F>F@353=EYC
17@;P3>Yş?3AC93@;K3DJA@F?FK>3A>Fşan
2'7G4*'(C<C1A'62G6750+2+7/4Ş'49/<+
'<7/3+41:2+ğ+72+3+ 750++2/ş9/73+ 750+ &B4+9/3/ ;+ %'72G1 &B4+9/3/154:2'7GC=+7/4+A'2Gş9G/9/7*/ğ/
;+.'2+4*+;'3+*+4B4+32/6750+2+7/
'7'8G4*' +4*57<'2Gş;+7/ş+71+=/
*'4'/;'49+2+;+49+*+3'4
9+281/ş+./7 '457'3'!+=/*'48
!+,+7'48'1G71B<!+=/*'48İ89'4(:2
/4'48+71+=/<+7'2G<57'<G8
9'7/./4*+4/9/('7+4#C71ğ/9/3%'1,GF4*''<7/3+41:27:6C*C7C52'7'1 -B7+; <'6'4 '1'4 +;2/ ;+ (/7
1G=A5):1('('8G*G7
59
D;@7C<;@;@P3>Yş3@>3CY?YKY@?AE;G3DJA@F@3
BAK;E;8=3E=YD3ğlayacağY@Y6RşR@?7=E7
J;?
İnşaat ve Emlak birimlerinde yeni
istihdamlar oldu mu?
)53=E3C;:;@67?>3=;C;?;
?;K7?>3=)B7C3DJA@.K?3@YA>3C3=
DC3 7?;C3> "3K;C3@ E3C;:;@67
ise İnş33E ;C;?;?;K7 İnş33E -7=@;=7C;
A>3C3=%AC3J.P3C=3EY>6Y
Gayrimenkul Grup Müdürlüğü
>-618972-4-94-C)4Kş5)4)9K6)
)9)4K3:K?,-=)5-,1>79
Gayrimenkul Grup Müdürlüğü ola0 * 5$-( /0.)$+$0 4 0 ,< 01 !3
/0.)$+$0#$-! '1$#$!(+(0,(1(-(6
İnş33E ;C;?;?;K 4R@J7D;@67 -/
İ@3@P-RC=7şMK7>&;D7D;=3?BRDR;P7C;
D;@67 ,3@3E '7C=7K; *CA<7D; @=3C3
%YK MğC7@5; 1FC6F *CA<7D; G7 D=;ş7:;C
)8;D*CA<7>7C;?;K;@P3>Yş?3>3CY@YDRC6RCR
JACFK
-R?4F@>3CY@J3@Y@63P7ş;E>;4Q>
97>7C67=;93JC;?7@=F>>7C;?;K>7;>9;>;J76;
%7@ED7>Q@RşR?*CA<7D;G7B>3@>3CY?YK63
J7C3>3@?F:E7>;8BCA<7>7C;P;@3CD33C3ş
EYC?3>3CY?YK>3/3=8Y?YK33;EA8;D63;C7
JFCE G7 >;D7>7C;@ C7DEAC3DJA@ E3?;C3E
43=Y?;ş>7C;67G3?76;JAC
?>3=;C;?;?;K4R@J7D;@67JD7ER?
93JC;?7@=F> BACE8QJR?RKR@ B;J3D3 67
ğ7C;@;@G7=;C367ğ7C;@;@3@3>;K;@;@J3
BY>34;>?7D;3?35YJ>3&;DE77ğ7C>7?7D;
J3BY>?3DY BCA<7D; BACE8QJR?RK7 67ğer
=3E353= BCA<7 3C3şEYC?3>3CY?YK G7 :7C
:3@9;4;CD747BE7@QERCR67ğerli ancak
97E;C;D;A>?3J3@93JC;?7@=F>>7C;?;K;;P;@
97>;C 3CEYC?3 P3>Yş?3>3CY?YK>3 ;>9;>; BCA
<7>7C;?;K;67DRC6RCRJACFK
!7@7>A>3C3=!3JC;?7@=F>!CF4F%3
>;E7 1Q@7E;? P7CP7G7D;@67 :7? İnş33E
:7?67?>3=;C;?>7C;?;K4R@J7>7C;@67=;
60
biz ne yapiyoruz?
biz ne yapiyoruz?
işDRC7PE34>A>3CY@Y@A>FşEFCF>?3DYG76AD
J3>3CY@E7=E;B:3>797E;C;>?7D;;P;@P3>Yş
?3>3CY?YK E3?3?>3@?3= RK7C7
JCY53
!3JC;?7@=F> /3C>Y= 1Q@7E;?; ;>7 ;>9;>;
DEC3E7<;P3>Yş?3>3CY?YK67G3?76;JAC
"7C4;C;3JCYFK?3@>Y=3>3@Y97C7=E;C7@
inş33E BCA<7>7C;?;K; E7= E7= 7>7 3>353=
A>FCD3=
=64ş034< #14= $<:50=4 D=;?;ş JYB
C3@?YşG7=;C3>3?36FCF?F@F@KAC>FğF
G7C;D=>;4;CJ3BYA>?3DYD7474;J>7FKF@
DRC76;C=;C3>3@3?YJAC6F
;@3?YKY@JY=Y>YB
J7C;@7?A67C@G79RG7@>;4;CA8;D4;@3DY@Y
inş3767C7=;DE7@;>7@8;J3E>3=;C3>3@34;>
?7D; ;P;@ P3>Yş?3>3C ?RE73::;E D7P;?;
J3BY>3C3=43ş>3EY>6Y
96,<,QCEğ<09.4*?</?$<:50=4
D=;67@ E3BF 4;@3DY A>3C3= =F>>3@Y>3@
3@53= FKF@ K3?3@6YC =;C3>3@3?3J3@
G73JCY53C;D=>;J3BYA>3@93JC;?7@=F>R
?RKR@ /3=8Y?YKY@ DEC3E7<;= :7678; A>3@
=YKQğC7@5;JFC6F@36Q@RşERCR>?7D;;P;@
9RP>7@6;C?7D;@;@J3BY>3C3=JFC636Q@
üşERCR>?7D;BCA<7B>3@>3CY:3KYC>3EY>6Y
@
=3C3 L3@=3J3 7>76;J7D; ;>7 CF:D3E ;ş
>7?>7C; =A@FDF@63 9QCRş?7>7C 67G3?
76;JAC
')İ'E &,9,>!0<
60C4$<:50=4 '7?>7=7E;
?;K67 4;C QC@7ğ; 63:3
A>?3J3@RDER@J7E7@7=>;
PA5F=>3CY?YKY@7ğ;E;?9QC
6Rğü TEVİ-M&A=F>F?F
KF@=3?BRDR;P;@67PA
5F=>3CY?YKY@;:E;J35YA>3@
(7G;@ ;>9;@7C ,3@3E
'7C=7K;J3BY?Y;P;@BCA
<7JQ@7E;?;:;K?7E;3>Y?Y
;:3>7D; J3BY>6Y
JCY53
BCA<7>7@6;C?7G7;@ş33E
;:3>7>7C; 67 J3BY>3C3=
C3>Y=E3C;:;@7=3
63C ;@ş33EY@ E3?3?>3@
?3DY G7 TEV dergi
Eylül 2014
'.#,&0ğ#/
61
“Bağışçılarımızın emanetlerinin
sorumluluğunu
taşıyoruz”
,+ * $/ 02, -< * 8 *(şiden
oluşuyor, kimler ne gibi görevlerde bulunuyor?
-/?>3=7B3CE?3@Y6QCE=;ş;>;=4;C
7=;BE7@A>FşFJAC
-3BF43KY@63E3
BF>FE3şY@?3KG7=;C35YA>?3=RK7C7
ER?BACE8QJR@JQ@7E;?;-/?>3=67B3CE
?3@YE3C38Y@63@D3ğ>3@YJAC
)B7C3DJA@7>
iş>7?>7C;@97@7>>;=>74;C4;C;J>7;>;@E;>;A>?3DY
D7474;J>77=;B97@7>A>3C3=?RşE7C7=P3
>Yş?3BC7@D;4;J>79QC7GJ3BYJAC
7@,*%&;D3@D>Y!3JC;?7@=F>7ğer
>7?7.K?3@YG7Ş7:;CG7Q>97*>3@5YDYJY?
G7-/?>3=7B3CE?3@Y@63?>3='R
6RCRA>3C3=9QC7GJ3BYJACF?
7B3CE?3
@Y?YK63 9QC7G>; -3BF %363DECA .K?3@Y
A>3C3= 9QC7G J3B3@ 7=;C Ağ3@ /3=Y8
E3şY@?3K>3CY@Y@ E3BF G7 47>76;J7>7C67=;
yasal iş>7?>7C;@;@E3=;4;@;?>3=.K?3@Y
A>3C3=9QC7GJ3B3@(753E;3@7C>E3J
G7?>3=)B7C3DJA@.K?3@YA>3C3=9QC7G
J3B3@DC37?;C3>=;C3>3?3;ş>7?>7C;G7
=;C35Y>3C>3;>;ş=;>7C;JRCRERJAC
-/ŞF47P3
>Yş3@>3CY@63@ 7?;> -3ş=Y@ "3>;> -7=7>;
,7C=3@!Q=67@;KG77J:F@"3ş>3?35YX63
iş>7? 43K>Y A>3C3= ?7C=7K 9CF43 67DE7=
sağ>YJAC
!=>;+86+;<96.+8<+ğ+%'76+5/:+;=7+8MI.I;I$/7+5.9ğ+8+B;37/85>6
)H8/=373;>:I.I;II;ş+=$/;5+8+5+8İnş++=H6I7I.I;I/813C/8G
B+5=+536/;<96.+8<+ğ+ /-+=3+8/;6=+B<;+/73;+69;+B&G+;
eğ;E;? 6Q@7?;@;@ ;=;@5; J3CYJY>Y 43şY@63
3PY>?3DYB>3@>3@YJAC
3 /0.)$+$0(- ;$ 1 ğ+ #<ğ< * 2*<+ 0' **<-# -$+$0#:ş:-:5.013-36
"7??>3=:7?67İnş33E;C;?>7C;
?;K>7 ;>9;>; BCA<7>7C;@ -/X7 D3ğ>36YğY
=3E=Y>3CY97@7>A>3C3=7>73>353=A>FCD3=
J7@;BCA<7>7C67@97>;C7>67767C7==3J
@3=>3CY?YKY@3CEYCY>?3DY@YD3ğlayacağY?YKY
>;DE7 67ğ7C>7?7D; BCA<7D;@;@ E3?3?>3@
?3DYJ>3BACE8QJR?RKR@B;J3D3D3EYş ve
=;C3 67ğ7C>7C;@;@ 43ğY?DYK 4;C ş7=;>67
3@3>;K;@;97CP7=>7şE;C;BJ;@73J@Yş7=;>67
97>;C>7C;?;K;@3CEYCY>?3DY@YD3ğlayacağY?YKY
G7!CF4F?FK3%3>;E71Q@7E;?,;DE7?;X@;
7@E79C7767C7=DRC6RCR>74;>;CBACE8QJJQ
@7E;?; D;DE7?;@; :3J3E3 97P;C757ğ;?;K;
6RşR@?7=E7J;?
JCY53 93JC;?7@
=F>>7C67J3B353ğY?YK
iyileşE;C?7J7 JQ@7>;=
BCA<7>7C;?;K>77>;?;K
673EY>=3>?Yş, kirala
@3?3J3@ 93JC;?7@
=F>>7C; J7@;67@ J3BY
>3@6YC3C3=DRC7=>;97
>;C 97E;C7@ 67ğerler
:3>;@797E;C?7J;JFCE
J3EYCY?>3CY@Y 97CP7=
leşE;C7C7= 7ğ;E;?;@7
67G3? 76757= =YK
QğC7@5;>7C;?;K;@ 43
CY@?3 ;:E;J35Y@3 =3E
=Y63 4F>F@?3JY :7
678>7?7=E7J;K
SEMA AKDOĞAN
%'FF#F
')87,60;,<>8,9Q@0<4874746:/,67Q-4<,97,BQş çerçevesinde,
B094746H4@0=J</J<J70-474<B,67,şQ87,<7,H,7Qş8,7,<Q9,/0@,8
0/4B:<')87,6!J/J<J&08,6/:ğ,9')-,ğQşHQ7,<Q9Q9
emanet ettiğ4@,<7Q67,<Q9Q9/,3,H:6Iğ<09.4B0-?<=@0<4780=494
sağ7,8,6,8,.QB7,1,,74B0>70<494=J</J</J670<494-074<>4B:<
,+ *$/ 02, -<-<-;$13-duğ3'(6,$2+$0#$-! '1$#$0,(1(-(6
Türk Eğ;E;?/3=8YX@Y@G3CA>Fş3?35Y@3
67DE7=G79Q@R>G7C?;şD3J9Y67ğ7C43ğYşPY
G7G3D;J7EP;>7C;?;K67@;@E;=3>767@/3=8Y@
Q@7?>;97>;C=3J@3ğY@YE7ş=;>767@7?3@7E;@;
G7DACF?>F>FğF@FE3şY6YğY?YKG3C>Y=>3CY@G7
biz ne yapiyoruz?
62
NECATİ CANER ALTAY
biz ne yapiyoruz?
&* ?İş+.+9$+2#9+/3#/$+2#9&#3>2'<8=/'4+.+@
'/8B-B/B/ğ53403#8B/&#/$58#/#!A&'.-#, 9.#/B0-#2#,)=2'68#1B8025."#14BğB.B9+ş#3-B/&#$+2#9+/3#/+-+ş,+-'2+$+2#9&#3>2'<8=/'4+.+#3-B/&#
+2#%B-#2-# +-+ş,+-'2 4#şB/.#9-#2-# +-)+-+ 3B,B/4B-#2B/ 8=/'4+.+ ,+2#%B-#2&#/ )'-'/
4#-'1-'2+/+-)+-+&'1#24.#/-#2##,4#2B-.#3B6'$53>2'<4'8#ş#/#/0-5.359-#2B+8+8=/'4+-'2',<=9>-.'3++<+/5ğraş6'2+8025.8/B9#.#/&#Ş5$'-'2+.+9'$#ğ-B0-#/4#şB/.#9-#2B/&#,+2#-#/.#3B3#4B-.#3B63,0/5-#2B/&#&#3>2'%+/4#,+$+6'/'4+%'-'/&+2+-.'3+8-'+-)+-+&')=2'6#-B8025.
!A&' <#-Bş.#&#/ =/%' &=24 8B- =9'- 3',4=2 &'/'8+.+. 0-&5ğ5 +<+/ $52#&#
<#-Bş.#,-# =9'- 3',4=2&' <#-Bş.#, #2#3B/&#,+ (#2,B <0, /'4 3=8-'8'$+-+8025. !
)+$+,=,->$+2!#,(B/<#4B3B#-4B/&#<#-Bş.#/B/6'2&+ğ+*59525/8#/B/&#&+ğ'2<#-Bş#/-#2B/
*'29#.#/&'34'ğ+/+#-B80259
C;?>;>;= A63=>Y 4;C 3@>3JYş P7CP7G7D;@67
J7@;>;=P;G7DRC6RCR>74;>;CJ3=>3şY?>3C>3JQ
@7E;>?7D;G7=3E?367ğ7CJ3C3EY>?3DY3@3
:7678;?;K
-/93JC;?7@=F>BACE8QJRD34;E4;CJ3
BYJ3D3:;BA>?3JYBDRC7=>;3CE3@4;CJ3BYJ3
D3:;B
3ğYşJA>FJ>376;@;>6;ğ;;P;@P7ş;E>;
8A@=D;JA@QK7>>;=>7C;@7=A@FE;şJ7C;3CD3
GD
D3:;BG783C=>Y;>G7;>P7>7C67J7C3>YJAC
%3J@3=>3CY@4RJR=4Q>R?R@RA>FşEFC3@G7
BACE8QJ7=3E=YDYJR=D7=A>3@=A@FEE;B;E3
şY@?3K>3C BACE8QJ 67ğ7C;@;@ Q@7?>; 4;C
4Q>R?R@RA>FşEFC?3=E3
%;C397>;C;@;@J3=
laşY=JRK67XYİDE3@4F>@=3C3G7İK?;C
9;4; ?7ECABA> =7@E>7C67 J7C 3>3@ E3şY@
?3K>3C63@7>6776;>;JAC
ESRA DEMİRAL
■ ";47JA>FJ>3G7J3G3D;J7E;@E7@8;K;63
G3>3CY =7D;@>7ş7@ E3şY@?3K>3CY@ E3BF63
;@E;=3>G7E7D5;>;ş>7?>7C;@;@J3BY>?3DY
■ >Y@3@ E3BF>3CY@ 4;C DFC7E;@;@ /3=Y8>3C
Q>97'R6RC>RğR@7G763:;>;4;C;?>7C7
4;>6;C;?; E3şY@?3K>3CY@ :7C JY> C3J;P
67ğ7C>7C;@;@E7DB;E;
■ *ACE8QJD367>7şE;C?7G7G7C;?>;>;ğ;@;3CE
EYC?3=;P;@P3>Yş?3>3C
■ -R? E3şY@?3K>3CY@ 7?>3= G7C9;>7C;@;@
Q67@?7D;,%G7J3@9Y@D;9ACE3>3CY@Y@
J3BEYCY>?3DY
■ >Y? D3EY? E3=3D ;ş>7?>7C; :7C ERC>R
;8C3KE7G:;EG7JA>3E7C=;ş>7?>7C;@;@J3BEY
CY>?3DY 7=DB7CE;K ;>3@ 6FJFCF ;:3>7>7C;@
J3BY>?3DY4F;ş>7?>7C;@1Q@7E;?%FCF>F@3
DF@F>?3DY;K;@G7A@3J>3CY@3>Y@?3DY
!"#$)! &* ?52#&#*'2,'3+/8>9>)>->802@
#82+.'/,5- 251 >&>2->ğ>A/' $#ğ-B 0-#2#, %#, #8B/&#/ $5 8#/# .-#,
1'2#380/ 9.#/B0-#2#,)=2'6#-B8025.#ğBş<B-#2B.B9B/'.#/'4-'2+/+/'/+8+ş',+-&'
&'ğ'2-'/&+2+-.'3++<+/=/'.-+6'&+,,#4-+$+201'2#380/3>2'<4#,+$+)'2',+802
İş4#/B.B.,+2#-#.#6'3#4Bş+*#-'-'2+/+/02)#/+9''&+-.'3+ 01'2#380/'-+ş-'2+/4#.#.-#/.#3B ,+2#%B-#2-# +-'4+ş+.+/ 3#ğ-#/.#3B 6' 4#-'1-'2+/+/ &'ğ'2-'/&+2+-.'3+ ,+2#
4#*3+-#4-#2B/B/&0ğ256'9#.#/B/&#8#1B-.#3B6'2#102-#/.#3Bş',-+/&'=9'4-'/'$+-+2
025.-5 0-&5ğ5. +ş-'2 &BşB/&# !#,B( +<+/ =/'.-+ 0-#/ $>4>/ ,0/5-#2 *#,,B/&# $+-)+
'&+/.'8'=9'/)=34'2+8025.!A&'<#-Bş.#8#$#ş-#&B,4#/30/2#)=2&>.,+$52#&#
<#-Bş#/*'2,'3+/8>9>)>->802!A+/,=,->&525ş56'2&+ğ+)>6'/6'.#/'6+*5952+ş
80ğunluğ5/5/)'4+2&+ğ+8#ş#/.#3B.5*4'.'-3025/-#2B#şB-.#3B,0-#8*#-')'4+2+802
52#&#<#-Bş.#,+/3#/#,'/&+/++8+*+33'44+2+802
TEV dergi
Eylül 2014
■ %7@ED7>6Q@RşR?G7J3=3E=3CşY>YğYJ7@;
>7@?7=3BD3?Y@637=DB7CE;K;>3@6FJFCF
?RE73::;E8;C?3;>7DQK>7ş?7>7C;@;?K3>3@
?3DY 4F ;ş>7?>7C;@ 1Q@7E;? %FCF>F@3 DF
@F>?3DY;K;@G7A@3J>3CY@3>Y@?3DY
■ İ?3C6FCF?>3CY@Y@E7?;@76;>?7D;7>7
6;J7İ?3C'R6RC>R=>7C;@67@;?3CB>3@>3CY@Y@
G7P3B>3CY@Y@E7?;@76;>?7D;
■ /3=83J3BY>353=J7@;93JC;?7@=F>G3D;J7E
G743ğYş>3CY@;@57>7@?7D;D3EYş=;C367ğer
E7DB;E;E3BFG747>76;J7J3D3>6FCF?;@
57>7?7D; E3şY@?3K>3C>3 ;>9;>; DRC797>7@
63G3>3C63 ?3:=7?7 4;>;C=;ş; C3BAC>3CY@Y@
;@57>7@?7D; 87@@; JQ@67@ ;E;C3K3 ?F5;B
4;C6FCF?A>FBA>?36YğY@Y@47>;C>7@?7D;
97C7=;CD7 ;E;C3KY@ J3BY>?3DY G3CD3 E3şY@
?3K>3C3 J3BY>3@ E753GRK>7C;@ E7DB;E; 4F
E7DB;E>7C;@ :3C;E3J3 43ğ>3@?3DY 75C;?;D;>
G7 =;C3 4767>>7C;@;@ E7DB;E;@; ;:E;G3 767@
C3BAC>3C 9;4; B7= PA= =A@F63 /3=8Y@ RDE
JQ@7E;?;@7 G7J3 :F=F= 4;C;?;@7 C3BAC>3
?3>3CJ3BY>?3DY
■ Aş/3=Y8E3şY@?3K>3CY@Y@3B3CE?3@JQ
@7E;?9;67C>7C;@;@Q67@?7D;G7/3=8Y?YKY@
PAğF@>F= :;DD7J7 D3:;B A>6FğF J7C>7C67
3B3CE?3@ JQ@7E;?; EAB>3@EY>3CY@3 =3EY>Y?
■ 1F=3C63 47>;CE;>7@ ER? ;ş ve iş>7?>7C>7
;>9;>;ER?4;>9;G747>97>7C;@6ADJ3>3@3C3=
arş;G>7@?7D; E3şY@?3K>3CY@ G7 =;C35Y>3CY@
TEVİ'+*D;E7?;@7=3JYE9;C;ş>7C;4;C;?;?;K57
JRCRER>RJAC
%;C3>3?3;ş>7?>7C;G7=;C35Y>3C>3;>;şkiler
=A@FDF@63J3BEYğY?YKP3>Yş?3>3CYQK7E>7CD7=
/3=8Y@=;C35YDY4F>F@FJAC
-3şY@?3K>3CY@
XDY İDE3@4F>X63 XF 6;ğ7C ;>>7C67
J7C3>YJAC
-R?=;C3>3?3;ş>7?>7C;?7C=7K67@
JRCRER>RJAC
M@57=;JY>>3C63şF47>7C57E3=;B
76;>7@ =;C3 E3=;B ;ş>7?>7C; JY>Y
;E;43CYJ>3E3=;B76;>?7J743ş>3@6Yİs
E3@4F>ŞF47>7C
'7C=7K;=;C3E3=;B
FJ9F>3?3DY@397P;ş;>7ER?=;C35Y>3CY@6A
=R?3@ 7=D;=>;=>7C;@67@ =;C3 4767>>7C;@;@
6RK9R@J3EYCY>?3DY3=D3J3@=;C3>3CY@6RK7@>;
E3=;4; D3ğ>3@3C3= ?3:3> P3>Yş?3DY ;>7
7?D3>=;C3;@57>7?7>7C;E3?3?>3@6Y
$96.+8<+ğ+/53;9ğ+8<;+/73;+6 /-+=3+8/;6=+B$/7+5.9ğan
%;C35Y>3C>3 ;>9;>; AB7C3DJA@7> ;ş>7?>7C
C3J;P =;C3 4767>>7C;@;@ E7DB;E; =;C3>3?3
;P;@;>3@G76FJFCF>3CY@J3BY>?3DY;:3>7;ş
>7?>7C;=;C3DQK>7ş?7>7C;@;@:3KYC>3@?3DY
=;C34767>>7C;@;@E3:3==F=G7E3:D;>3E>3CY@Y@
J3BY>?3DY6Q@7?DA@>3CY@637@67=DC3J;P
=;C33CEYş>3CY@Y@J3BY>?3DY=;C35Y8AC?>3CY@Y@
A>FşEFCF>?3DYE7?;@3E>3CG7=;C3Q67?7>7C;@;@
E3=;4;?3:3>;@57>7?7>7C;7=DB7CE;KP3>Yş
?3>3CYG4
ş7=>;@67E3@Y?>3@34;>;C
İ>3G7E7@
=;C3DY@Y DRC7D; ;P;@67 Q67?7J7@ =;C35Y>3C
:3==Y@63 E3=;B G7 E3:>;J7@;@ J3BY>?3DY
;P;@ :F=F= 67B3CE?3@Y ;>7 43=Y? A@3CY?
G7E36;>3E;:E;J3P>3CY@Y@9;67C;>?7D;;P;@;D7
inş33E67B3CE?3@Y;>7=AAC6;@7>;P3>Yş?3>3C
J3BYJACFK
-R?DRC7P;P7C;D;@67=;C35Y>3C>3
iliş=;>7C7?>3=4;C;?;@57D3ğ>3@YJAC
Vasiyet veya hibe sürecinde bağ<ş8<5
sağ+ #<ğ<-<6 #$12$*+$0 -$+$0#(0 ,+ *
bağ<ş<1.-0 1<-# # ! ğ<ş8<5 13-#3ğ3-36'(6,$2+$04 0,<
/3D;J7EP;G743ğYşPY>3CY?YKY@E3>74;J>7
93JC;?7@=F>>7C;J>7;>9;>;:7CERCDACFG7DA
CF@>3CY@3 J3C6Y?5Y A>FJAC G3CD3 =;C3J3
G7C6;=>7C;E3şY@?3K>3CY@=;C33CEYş>3CY7?>3=
G7C9;>7C;@;@Q67@?7D;=;C397>;C;G7C9;>7C;@;@
Q67@?7D;D3EYşYJ3BY>353=E3şY@?3K>3CY@Y@
iş>7?>7C;@67=3E=3CşY>YğYJ7@;>7?7;ş>7?>7C;
9;4;;ş>7?>7C;@67=7@6;>7C;@7E7=@;=67DE7=
sağ>YJACFK
/3D;J7E@3?7 6RK7@>7@?7D;
aş3?3DY@63 97C7=>; C3BAC>3CY@ E7?;@; ;ş
>7?>7C;@67676A=EACC3BACF@R8FDE3BF
=3JYE4;>9;D;GD
4;C;?;?;K5767DE7=D3ğla
@YJAC
“BağKşlar, bağKşCK4)9K5K?K6
vasiyetleri doğrultusunda
değ-94-6,19141>79H
,+ * &$+(0+$0( ;#$ - 1<+ #$ğerlendiriliyor? Bağ<ş8<+ 0<- 4 1(5$2+$0(-(
- 1<+9-"$+(*+$-#(0(5.013-36
TaşY@?3K>3C43ğYşPY>3CY?YKE3C38Y@63@
E3@K;? 76;>7@ G3D;J7E@3?7 G7 BCAEA=A>
ş3CE>3CY 6AğCF>EFDF@63 67ğ7C>7@6;C;>;JAC
!7>;C>7C;;>7/3=8Y@3?35Y@3JQ@7>;=A>3C3=
43ş3CY4FCD>3CYG7C;>;JACA=F>G7JFCE>3CJ3
BY>YJAC
BEKİR DOĞAN
63
Bağ<ş+ - -$,+ *+ 0<-'$,$-1 2<ş<
5 /<+<5.0 ,3 $5$ &90$ *(0 +<5.0 5
# 1 2<ş<-<&$08$*+$ş2(0(5.013-36 2<ş
İş+$,+$0( #$ #$/ 02, -<-<6 2 0 %<-# ,<5 /<+<5.0
/3D;J7EP;?;KG743ğYşPY?YKE3C38Y@63@
D3EY>?3DY;DE7@?76;=P7/3=8Y?YKE3C38Y@63@
93JC;?7@=F>D3EYşYJ3BY>?3K
FERCE3şY@
?3K>3CY@ D3EY>?3DY =7D;@>;=>7 ?R?=R@ 67
ğ;>6;C
/3=8Y?YK3G3D;J7EG743ğYşYJ3BY>3@
E3şY@?3K>3C97>;C97E;C?7=3?35YJ>3:7?7@
=;C3J3 G7C;>;JAC
@53= J3BY>3@ G7C;?>;>;=
P3>Yş?3>3CY6AğCF>EFDF@636RşR=G7C;?>;>;ğe
D3:;B 97>;C; 9;67C;@; =3CşY>3?3J3@ G7J3
=YJ?7E;@7 FJ9F@ 97>;C 97E;C?7J7@ E3şY@
?3K>3CD3G3D;J7E@3?7673=D;4;Cş3CEJA=
;D7 63:3 ;J; 97>;C 97E;C7@ JR=D7= G7C;?>;
E3şY@?3K>3C3;=3?776;>?7D;=3BD3?Y@63
P3>Yş?3>3C 67G3? 76;JAC
%;C3>3?3 G7
D3EYş iş>7?>7C;;:3>7JA>FJ>397CP7=>7şE;C;>;JAC
İ>3@>3CY?YK63 47>;CE;>7@ ş3CE>3C3 FJ9F@
363J>3C;:3>7J763G7E76;>;JAC
1Q@7E?7
>;=>7C7FJ9F@A>3C3=97@7>>;=>73PY=3CEYC?3
FDF>RJ>7;:3>7E3?3?>3@YJAC
*+$,$*(12$#(*+$0(-(64 0,<
Türk Eğ;E;?/3=8YX@Y97>757=JRKJY>>3C3
E3şY?3= G3C>Y=>3CY 3CEYC?3= DRC6RCR>74;>;C
C3DJA@7>97>;ş;?D3ğ>3?3=/3=8Y?YK3J7@;
93JC;?7@=F>43ğYşYG7G3D;J7E>7C;@97CP7=
leş?7D;7@4RJR=3CKF?FK
%"&$%#!&* ?8B-&B2#8/B,'8+(-'<#-BşB8025.@
#15 #&#3420 9.#/B 0-#2#, !#,B( 4#şB/.#9-#2B/B/ 4#15 6' $'-'&+8'-'2&',+
8#3#- +ş-'.-'2+/ 4#,+$+/+ 8#1B8025. 8B-B/&#/ $5 8#/# !A&' <#-BşB8025.
:/%'3+/&'#15#&#3420'/'->&>2->ğ>30/2#3B/&#!#,B(-#2'/'->&>2->ğ>/&'
8B-)=2'6#-&B..',-+0-&5,4#/30/2#!A&'<#-Bş.#8#&'6#.'&+8025.
#156',#&#3420,0/535/&#'&+/&+ğ+.8B--B,&'/'8+.+6'$+2+,+.+!#,B(+<+/
,5--#/B8025.
8B-B/&#!#,(#)'-&+ğ+.&'=/%'024#.B)=9-'.-'&+.6'$52#&#,+
insan iliş,+-'2+/+/ <#-Bş.# 12'/3+1-'2+/+/ 8'2-+ 8'2+/&' 0-&5ğ5 )=2&>. '-&+ğ+.
&=/'.&'&'1#24.#/B/&#*#*#/4#-$+28#1B3B6#2&B1',<0,,0/5.#/5'-0-#2#,<#-BşB-B802&5 52#&# 8'/+ $+2 #-48#1B/B/ 3#ğ-#/.#3B/# 8#2&B.%B 0-&5. 6' 0 )>/&'/
$5)>/'#8/B,'8+(-'<#-Bş.#8#&'6#.'&+8025.
64
biz ne yapiyoruz?
biz ne yapiyoruz?
'/)+9'/<
“Yeni projelerle Vakfın gelir
sürekliliğini sağlıyoruz”
),61,2074<20>4<80=4,8,.QB7,B,;Q7,.,6B,>Q<Q87,<Q943,70=494
B,;,<,6B,/,B094;<:5070<2074ş>4<4;Iğrenciler için yurt, okul
B,;Q78,=Q9Q=,ğ7,B,9')İnş,,>0;,<>8,9Q,B9QC,8,9/,-,ğQş
B:7?B7,207092,B<48096?770<49-,6Q8@0:9,<Q87,<Q9Q9B,;Q78,=Q9Q/,
sağ7QB:<')İnş,,>!J/J<J0924C09HB,6Q92070.06>0İ=>,9-?7
96,<,@0=64ş034<P/0JHB094;<:509493,B,>,20H0.0ğ494=IB7JB:<
09H;<:5070<4990,şamada olduğ?B7,472474=:<?7,<Q8QCQB,9Q>7,/Q
5$-(#$-5 /<+ - 0 *,+ *4$
İnşaat birimlerini birleş2(0#((6İnşaat
bölümü olarak TEV’de neler yapacak1<-<6 90$4 + -<-<6# - ! '1$#$0
,(1(-(6
!QC7G3>3@Y?YK63@=YD35343:D7E?7=
97C7=;CD7/3=8Y?YK397>;C97E;C?7D;3?3
5YJ>3J3BY>353=J3EYCY?>3CY@;:3>7D;@;J3
B3C3= 7@ =YD3 K3?3@63 7@ 7=A@A?;=
G7G7C;?>;4;Cş7=;>67FJ9F>3@?3DY@Y97C
P7=>7şE;C;JACFK
)=F>J3BY?Y;P;@97C7=>;
P3>Yş?3G7;:3>>7C;J3B3C3=;@ş33E>3CY@
97CP7=>7ş?7D;@;@3C6Y@63@43ğYşPY>3CY
?YKY@ 36YJ>3 3@Y>353= A=F>>3CY@ ';>>;
Eğ;E;? 3=3@>YğYX@3 E7D>;?;@; J3B3C3=
3PY>?3DY@YD3ğ>YJACFK
/3=8Y?YKY@36Y@3
;:E;J3P D3:;4; QğC7@5;>7C;@ 43CY@?3DY@Y
sağ>3?3=3?35YJ>3BCA<7>7C:3KYC>3EYB
JFCE;@ş33E>3CY@Y@J3BY?Y@Y6397CP7=>7ş
E;C;JACFK
JCY53B3CP393JC;?7@
=F>R@E3?;CA@3CY?G743=Y?>3CY@YJ3BEY
rarak, gelir sürekliliğini sağ>YJACFK
CENGİZ GENÇ
%'İ Ş%FF#F
+/01 &0ğ5.-5 0-#/ '/)+9
'/<+-,6'024#=ğ2'/+.+/+523#A&#
4#.#.-#&B#*#30/2#"B-&B9',/+,
;/+6'23+4'3+ İnş##4 >*'/&+3-+ği Fa,>-4'3+A/&'/ .'95/ 0-&5 6-+ 6' +,+
,B9<0%5,$#$#3B0-#/'/<8B-B/&#/$'2+!A&')=2'68#1B802
TEV dergi
Eylül 2014
65
*<-&$+$"$*2$İTÖL Sanat Mer*$6( 1*(şehir ve Ankara’da üç yeni
/0.)$' 5 2 &$8$"$*İnşaat bölümü
.+ 0 * !3 /0.)$+$0#$*( 1.03,+3+3*
+ -+ 0<-<6 -$+$0#(0 *<1 " ! '1$#$0
,(1(-(6
İnş33E4Q>R?R?RKR@DACF?>F>FğF:7C
RPBCA<7@;@67BCA<7JQ@7E;?;BCA<7E3
D3CY?Y ;@ş33E ;:3>7>7C;@;@ J3BY>?3DY G7
:7C4;CBCA<7@;@=7@6;;P;@67=AAC6;@3D
JA@F@D3ğ>3@?3DYJ>34;C>;=E7;@ş33E>3CY@
=3>;E7D;@67@Q6R@G7C?767@4REP7D;G7
DRC7D;;P;@67E3?3?>3@?3DY@YD3ğ>3?3=
Eskiş7:;C*CA<7D;'7G5FE3EY>4;@3@Y@
JY=Y>3C3= J7C;@7 4;C 4A6CF? 4;C K7?;@
G7J76;=3EE3@?RE7ş7==;>
?7EC7
=3C7 =3B3>Y 3>3@3 D3:;B -/X;@ E;53C;
4;@3DYA>3C3=97>;şE;C;>757=
İnş33E;:3>7D;
J3BY>3C3= JR=>7@;5; 8;C?3J>3 DQK>7ş?7
;?K3>3@6Y G7 JY=Y? ;ş>7C; 43ş>3EY>6Y
;
@3?YKY@'3CE3JYDA@F@3=363C
4;E;C;>7C7==;C3J3G7C;>?7D;B>3@>3@6Y
@=3C3 %YK MğC7@5; 1FC6F *CA<7D;
'7G5FE4;@3?YKY@=3B3D;E7>;@=3C3
%YK MğC7@5; 1FC6FX@3 6Q@RşERCR>?7D;
3?35YJ>3?;?3C;G79RP>7@6;C?7BCA<7>7C;
:3KYC>3EY>6Y
*CA<7JQ@7E;?;8;C?3DYD7P;>6;
G7E36;>3EBCA<7>7C;J>7@=3C3L3@=3J3
7>76;J7D;X@7 CF:D3E 43şGFCFDF J3BY>6Y
+F:D3E3>?3P3>Yş?3>3CY67G3?76;JAC
@=3C3%YKMğC7@5;1FC6F?FKF@
"3K;C3@3JYDA@F@3=363CE3?3?>3@3C3=
QğC7@5;=3J6Y@343ş>3@?3DYB>3@>3@YJAC
TEVİ-M&,3@3E'7C=7K;*CA<7D;(7G;@
KORAY UÇAR
İ Ş%% İ#İ
;>9;@7C "3@Y?XY@ 43ğYşYJ>3 -/İTÖL
=3?BRDR@67 J3BY>353= ;P;@67 kiş;>;=A6;EACJF?:7J=7>DER6JADF?RK;=
P3>Yş?3A63>3CYE;J3ECAP3>Yş?34Q>R?>7C;
9;4; ?7=3@>3CY A>3@ ,3@3E '7C=7K; ;@
ş33EY@Y@BCA<7JQ@7E;?;8;C?3DYD7P;>6;G7
BCA<7P3>Yş?3>3CY@Y@7@=YD3DRC76743ş
>3EY>?3DY:7678>7@;JAC
9+:,:-:6#$* 8*(ş(&90$4 +<5.0
Görevleri nelerdir?
İnş33E 4Q>R?R?RK 47@;?>7 4;C>;=E7
;=;B7CDA@7>67@A>FşFJAC
7@;?9QC7G;?
J3B353ğY?YK97>;C97E;C757=J3EYCY?>3CY@
ve eğ;E;?767DE7=P7CP7G7D;@67A=F>G7
JFCE ;@ş33E>3CY@Y@ 4REP7D; ;P;@67 7@ ;J;
ş7=;>67E3?3?>3@?3DY@YD3ğ>3?3=
13C
6Y?5Y? %AC3J .P3C 7JX;@ ;D7 93JC;
?7@=F>>7C;?;K;@ 63:3 =;C3>3@34;>;C G7
gelir sürekliliğ;@; 3CEYC?3= 3?35Y ;>7
E3?;C43=Y?G7A@3CY?;ş>7C;@;97CP7=
leşE;C;JAC
bursiyerlerimiz
66
bursiyerlerimiz
“TEV’le hayallerimize
bir adım daha yaklaştık”
$/;/8I63C+;+;+,/B630H5G/%>ğ;>6+8>$/638ş+8?/%'/8/6I.I;)+;.M7-M<MI</636+6
,9?&0749ş,9741I6H0'?ğ<?7&0<09J74C,<
,<,-0B'),<,.Q7QğQB7,J76084C/0:/,8JC4ğinin ilk
>08=47.470<4:7,.,67,<')J=0747,7:9?P9/,9,7,.,67,<Q
-?<=7,78,9B,:.3=.3?701J<!?=46?9/'30,>0<
,8-?<2P/,464BQ7:/,8JC4ği konusunda yetkin kişilerden
eğ4>48,7,.,6JH7J0ğ4>4870<4-4>>46>09=:9<,J760B0
/I980B4@08JC46,7,9Q9/,B0941464<70<70B094;<:5070<70
1,<6B,<,>8,BQ30/0174B:<7,<
TEV dergi
Eylül 2014
B
a@F,7>;@ş3@JY>>3CY
3C3DY@63 -/X67@ NDER@ 3ş3CY
FCDF3>YJAC
FCD3>6YğYDRC74A
JF@53-/X;@67DE7ğ;@;:7BJ3@Y@634F
>FJAC
JY>Y@63 3C=363ş>3CY >;8
!Q=P7-FğCF>G7,7C7@!R>;K3C%3C347J
;>7J3B?3=;DE76;=>7C;@;@A63?RK;ğ;A>
6FğF@3 =3C3C G7C;JAC>3C G7 4F =A@F63
eğ;E;? 3>353=>3CY 7@ ;J; A=F>>3CY 3C3şEYCY
JAC>3C
>?3@J3X63"A5:D5:F>78RC'FD;=
F@6 -:73E7C "3?4FC9XF@ 6RK7@>76;ği
?RK;=87DE;G3>;@7=3EY>YB6;==3EP7=;JAC>3C
G7A=F>F@=34F>DY@3GY@39;C;JAC>3C
)=F>3
=34F> 76;>6;=E7@ DA@C3 RP>R 7ğ;E;?>7C;
;P;@ 4FCD 3C3JYşY@3 9;C;JAC
3@F ,7>;@
Aş3@XY@3=>Y@3R@;G7CD;E77ğ;E;?;4AJF@53
=7@6;D;@;J3>@YK4YC3=?3J3@-/G7=7@
6;D;@7:7B67DE7=A>3@!RD7>;>3>97>;JAC
3@F,7>;@ş3@=7@6;D;G73C=363ş>3CY
;P;@-/X74FCD43şGFCFDF@634F>F@FJAC
-/JQ@7E;?;J>7J3BY>3@9QCRş?7>7CDA@
C3DY@63A63?RK;ğ;@79Q@R>G7C?;şA>3@
RP>R-/X67@4FCD3>3C3=:3J3>>7C;@74;C
36Y?63:3J3=>3şYJAC
NP>R;>7:7@RKJA>3PY=?363@4F>FşEF=
G7 :3J3>>7C;@; @3DY> 97CP7ğ7 6Q@RşERC
6R=>7C;@;=7@6;3ğYK>3CY@63@6;@>7?7=;D
E76;=
(6+$0(*<1 " 2 -<5 !(+(0,(5(6
Banu Selin Aşan(BSA): İDE3@4F>
6AğF?>FJF?
DY@Y8 ;E;43C;J>7 ';?3C
,;@3@N@;G7CD;E7D;7G>7E%A@D7CG3EF3CYX@3
9;C6;?
)C363ACE3>;D7G7R@;G7CD;E77ği
E;?;?; E3?3?>36Y?
Ş;?6; :3>7@ JR=D7=
lisans eğ;E;?;?;@67CD3ş3?3DY@Y4;E;C6;?
E7K3ş3?3DY@63JY?
JY>Y@6343şla
J3C3= 6QCE JY> 4AJF@53 -/X67@ NDER@
3ş3CYFCDF3>6Y?
!7PE;ğ;?;K;=;JY>;P7
C;D;@67*CA8
C
L;ğ67?İJ;5;>X;@3D;DE3@>YğY@Y
J3BYJAC6F?
CEY=>?3@J3XJ39;6757ğ;?
;P;@ 4F 9QC7G;?; 4YC3=YJACF?
L7ş;E>; AC
=7DEC3>3C63P3>6Y?A63?RK;ğ;=A@D7C>7C;
G7C6;?
+(%9*8$3ğrul (EGT): 6;C@7
6AğF?>FJF?
%A@D7CG3EF3C3 D7=;K;@5;
DY@Y8E3 6;C@7X67 43ş>36Y? 3?3 AC363
67G3?7E?76;?
&;D7J;';?3C,;@3@N@;
G7CD;E7D;7G>7E%A@D7CG3EF3CYX@634;E;C6;?
N@;G7CD;E7J;3J@Yş7=;>674FC363A=F6F?
JR=D7=>;D3@DY4FC363E3?3?>36Y?
JY>Y@63>;D3@D4Q>R?R@67@?7KF@A>6F?
!7PE;ğ;?;K 6QCE JY> 4AJF@53 63 A=F>63
3D;DE3@BAK;DJA@F@63P3>YşEY?G73C3şEYC?3
9QC7G>;D;A>6F?
$0$-:+(6 0 0 !$5
İDE3@4F>6AğF?>FJF?
@@7?;@JQ@>7@6;C
?7D;J>7?RK;=7ğ;E;?;?7B;J3@A;>743ş
>36Y?
İ=;K=3C67ş;?>74;C>;=E7B;J3@A67CD;
3>6Y?G7=A@D7CG3EF3CY@E3?K3?3@>Y=YD
?Y@3=34F>76;>6;=
>EY@5YDY@Y8E3@;E;43C7@
ACE3 >;D7 R@;G7CD;E7 JR=D7= >;D3@D G7
:3>7@67G3?767@?3DE7C7ğ;E;?;?;4F
C363E3?3?>36Y?
*CA8
C
+7ş;ECK;@X67@3>EY@5YDY@Y8E3@
;E;43C7@G;JA>A@D7>67CD;3>?3J343ş>36Y?
'7KF@ A>6FğF? JY>Y@63 7G>7E
)B7C3G73>7D;!7@7>'R6RC>RğRX@67
DQK>7ş?7>; B7CDA@7> A>3C3= P3>Yş?3J3
43ş>36Y?
>?3@J3X63?RK;=7ğ;E;?;3>3
cağY?;P;@9QC7G;?;J3=Y@4;CE3C;:E74Y
C3=EY?
67
(6+$0(-,:6(ğ$(+&(1(- 1<+! ş+ #<
(+$-(6#$#$,:6(15$-4 0,<5#<
BSA: N>=7?;K6747>=;B7=PA=7G67
=>3D;=?RK;=6;@>7@;>?7K3?34;K;?7G;
?;K676;@>7@;JAC6F
A=FKJ3şY@63J=7@
=7?3@P3>?3=;DE76;?
;C=3PJY>4AJF@53
3;>7? UPA5F= 4F DA@C3 43ş=3 4;C şey
P3>?3=;DE7CV6RşR@57D;J>747@;?E3>74;?>7
B7= ;>9;>7@?76;
İ>=A=F> QğC7E?7@;? 4;C
9R@3;>7?;3C3JYBJ7@;4;CJY>6397>;JAC
=YKY@YK34;C=7?3@:76;J776;@DRC7=>;=7
?3@D3JY=>YJAC6;JAC
F@F@RK7C;@73;>7?
=7?3@3>YJAC
%7?3@3>6Y=>3CYJ7C67@67
4;C ?RK;= :A53DY Q@7C?7>7C;@; ;DE;JAC>3C
*CA8
C
L;ğ67? İJ;5;> Q@7C;>;JAC G7 ;>=
A@F@>367CD>7C743ş>36Y?
;C3J67CD3>
6Y=E3@DA@C3:A53?=A@D7CG3EF3C39;E?7?
PROF. ÇİĞDEM İYİCİL:
“TEV ile Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi işbirliği
!$!#+#+#*
/3'7 "/4'4 C=+2 "'4'92'7 @4/;+78/9+8/ C*C7C 75,
>/ğ*+3İ</)/2#%F/4C4/;+78/9+2+7/4*+43+=:4"+7+4C2/='7
'7'(+< 2/, B1A+ #:ğ7:2 ;+ '4: "+2/4 ş'4 /A/4 5*'
3C=/ğ/ 154:8:4*' <:79 *GşG (:78: ;+7/23+8/4*+4 *:<*:ğ:
3+34:4/<+9/ş:8B=2+72+*/2+-+9/7/<57
D#%;+/3'7"/4'4C=+2"'4'92'7@4/;+78/9+8//ş(/72/ğ/
:=:4<G22'7'*'<'4'41G<3+92/(/7(/72/19+2/19/7+7+*+<8+
<G2G'ş1G4(/78C7+*/7A518'<G*'Bğ7+4)/3/=/4#%F*+4<:79
/A/;+<'<:79*GşG(:78:'2'7'1(C<C1('ş'7G2'7'/3=''99G12'7G4G
;+'93'19'52*:12'7G4G(C<C1(/7-:7:72'/=2/<57:=
'<(+99/ğ/3/= .5)'3G= '*G4' <G2G4*' *C4<' A'6G4*' (/7 57-'4/='8<54
*C=+</4*+ -+7A+12+ş9/7*/ğ/3/= #C71/<+F4/4 /21 $2:82'7'7'8G +3'4 &'7Gş3'8G :7/İ</)/249+74'9/54'2%/52/4536+9/9/54/2+"'<G4#:7-:95=1:79F:4B4*+72/ğ/4*+
(/7/21+/3=''93Gş9G1
"54 *B4+32+7*+ #% </4+ (/7 /21+ /3=' '9'7'1 (/7 5*' 3C=/ğ/ -7:(:4' (:
'2'4*':=3'42'ş3'1C=+7+<:79*GşG(:78;+7*/4-C=+2+8+72+7/4<'=G2*GğG5*'
3C=/ğ/ 7+6+79:;'7G4G 548+7;'9:;'7G3G=*' *'.' 4/9+2/12/ 52'7'1 Bğ7+4)/2+7/3/=2+
6'<2'ş3'1/A/4542'7G4*B43+2+7/4/;+.+7='3'452*:ğ:-/(/1:7:32'7G4','<*'2G
523'2'7G4G(+12/<57:=
:'42'3*'#C71ğ/9/3%'1,GF4G43C=/ğ+-B4C2;+73/ş<B4+9/)/2+7/4+)'4*'4
9+ş+11C7+*+7(C<C1*+89+1A/3/="'<G4C8+2/2'2F/4ş'.8G4*'.+68/4/41'2(/3/=*+
B4+32/(/7<+7/52*:ğ:4:/,'*++93+1/89+7/3E
bursiyerlerimiz
TEV dergi
Eylül 2014
'RK;ğe anne
?;@G74343?Y?;>9;D;J>7
43ş>36Y?
%A@D7CG3EF3C3
9;C6;?3?3>;D3@DY?YE3
?3?>36Y=E3@DA@C3?R
K;ğ743ğ>3@6Y?6;J74;
>;C;?
İ=;K =3C67ş;? 67
=A@D7CG3EF3C7ğ;E;?;3>6Y
;J; 4;C =>3C@7EP;6;C 47@
G;JA>A@D7>P3>YJACF?
İki
JY> C3@D3X637ğ;E;?3>6Y
G74FC363;şA>3@3ğYA>?36YğY@63@ C3@
D3XJ3J7C>7ş?7J7=3C3CG7C6;
&;D3@D7ği
E;?;@67@ DA@C3 AC=7DEC3 G7 A63 ?RK;ği
=A@FDF@63 67@7J;? =3K3@6Y?
7G>7E
)B7C3 G7 3>7D; !7@7> 'R6RC>RğRX@7
9;C7C7=AC363E75CR4776;@6;?
;C>;=E7
P3>?3E75CR47D;@;@67A63?RK;ğ;9CF
4F?FK3 A>F?>F 7E=;D; A>6FğF@F 6Rşünü
JACF?
GE:-4)6K5*1?1>16->)46K?
*K9)35),KH
TEV Güsel Bilal Fonu’ndan yararla- 0 *5302#<ş<-# $ğitim almaya baş+ 5 " *1<-<6301 ! şvuru sürecinden
*<1 " ! '1$#$0,(1(-(6
BSA: )63?RK;ğ;9CF4FA>3C3=4;KDY
@3GY ŞF43E 3JY@63 =3K3@?YşEY=
,7C7@
)B7C3G73>7!7@7>'R6RC>RğRX@67P3
>YJAC6F !Q=P7X@;@ 67 A=F>63 QğC7E;?
üyeliğ;9QC7G;DRCRJAC6F
QCEJY>4AJF@53
-/X;@ NDER@ 3ş3CY FCD;J7C; A>6F? G7
4RJR= 4;C 67DE7ğ;@; 9QC6R?
7@ ACE3
97>;C>;4;C3;>7@;@PA5FğFJF?3?3=A@D7C
G3EF3C63A=F6FğF@FKDRC757B7=PA=;:E;
J35Y@YKA>FJAC
@43D;E;;=;3J634;C7@D
ECR?3@Y@YKY@E7>;@;4;>767ğişE;C?7=4RJR=
4;C ?3DC38 A>34;>;JAC
FCD;J7C=7@ -/X;@
B7= PA= =;şisel geliş;?
D7?;@7C;@7=3EY>6Y?
%A@
D7C;?A>6FğF@6363G7E;J7
9Q@67C;JAC6F?
!7>7?7
6;=>7C;@6763:;-/X;@4;C
P7>7@9;@;9QC?7=47@;?
;P;@PA=4RJR=4;C?FE>F
>F=EF
FD;K7G7C;>7@97C
P7=4;C67ğ7C6;
,Y@3G>3CY
=3K3@Y@533C=363ş>3CY?
>3AEFCFB@7J3B34;>;C;K
6;J7 6RşR@?7J7 43şla
6Y=
)=F>R5C7E;PA=JR=
D7= A>?3?3=>3 4;C>;=E7
GCFB3X63J3ş3?3=KAC
=>Y?3 !RD7> "3@Y?>3 =A@Fş?3= 97>6;
LR@=R!RD7>"3@Y?4;Cş7JA>?3D363
A@F?FE>3=3J3C3E?3J3P3>Yş3@4;C;
M@57
97>;B47@=A@FşEF?
>?3@J3X634;CA=F>
=3K3@6YğY?YKYG7RP>RA>3C3=67CD3>353
ğY?YKY G7 4F =A@F63 4;K7 67DE7=>7C;@;@
A>FBA>3?3J353ğY@YDAC6F?
!RD7>"3@Y?
PA=DY53=43=EY
)@F@>3J3BEYğY?YK4;C=3P
9QCRş?767@DA@C3W47@4;Cş7JJ3B?3J3
P3>YşacağY?DQKG7C7?;JACF?X676;
PY=
P3DYRPR?RK;P;@4FCDF@G7C;>7?7J757ğini
6RşR@?RşER?3?3!RD7>"3@Y?4;K;J;@7
J3>@YK 4YC3=?36Y
-/X67@ 3C3@6YğY?63
PA= şaşYC?YşEY?
F 4;K;? ;P;@ 67 4RJR=
4;CDACF?>F>F=
,A@C3DY@634;C6;@>7E;DY@3GY
A>6F
NPR?RK4;CE3?=A@D7C6;@>7E;D;DF@
6F=
%YD34;CDRC7PE74F=A@F:3>>76;>6;
:1$+ -<,+ &90:şürken iki arkadaş<-<# !301 # '(+$#$0$*,(&90:ştün?
BSA: ;K3CEY=RP=;şi yaşYJACFK
F;ş
?33>7D784QJ>7
)63?RK;ğ;@79;C6;ğ;@;K
3@=F3CE7E?;J3BYJACDF@FK6QCEEC;A?F
J3BYJACDF@FK 3CEY= RP =;ş; A>?3= KACF@
63DY@YK
;ğ7CERC>R47@5;>>;=A>FC6F
(7
sağ>3@34;>;CD747@RPR?RK;P;@;DE76;?
*CA9C3?3RP=;ş;=34F>76;>6;=
FJY>>3C6YC
;DE76;ğ;? ş7J6;
L;ğ67? İJ;5;> :A53?Y@
634;K7PA=4RJR==3E=YDYA>6F
>?3@J3 "A5:D5:F>7 8RC 'FD;= F@6
-:73E7C"3?4FC9X34;C>;=E79;6;JACFK
;K
J>R> 3JY@63 A=F>F@ 4R@J7D;@67
J3BY>3@4;C87DE;G3>7=3EY>6Y=
)C363J3J>Y
4Q>R?43ş=3@YA>3@A63?RK;ğ;G7G;JA
>A@D7>67CD>7C;G7C7@(;5:A>3D,5:?;E:;>7
E3@YşEY=
F A=F> A63 ?RK;ğ;@;@ E34;C;
53;KD7?7C=7K;
F;ş;QğC7@?7=;DE;JACFK
676;=
ŞF43EE3C;:;@67DY@3G39;C6;=
G7BCA9C3?3=34F>76;>6;=
(;D3@X63:A
53?YK A=F>3 43ş>3?3?YKY ;DE76; 3?3
4;K;? 4FC363 9QC7G>7C;?;K 67G3? 76;
JAC6F
"A53?YKA=F>F@67=3@YJ>39QCR
ş7C7= RPR@5R DY@Y8E3@ Q@57 G7C;>?7J7@
E3E;> DQ?7DEC;@;@ 4;K7 G7C;>?7D;@; D3ğ>36Y
G7=;?X6767CD>7C743ş>3J34;>;CD;@;K67
@;>6;
"7C=7D7 9QDE7C;>?7J7@ 4;C ;DE;D@3
4;K79QDE7C;>6;
=;?3JY@6367CD>7C743ş
>YJACFK
(6.# ,:6(ğiyle ilgili neler yapmak
(12(5.013-36
EGT: -RC=;J7X677@D7?4>7=FC6F=
*7=
PA= 7@DECR?3@Y =7@6; ;P;@67 43CY@6YC3@
P3>9Y EAB>F>FğF A>3C3= =FC6F= G7 4F@F@
63P7=;C67ğ;@;=>3D;=EC;AA>FşEFCFJAC
*;
J3@A =7?3@ G7 G;JA>A@D7>67@ A>Fşan
EC;A;P;@67CJ367@;KC7
B7CEF3CG3C
F@>3CYP3>
?3=;P;@Q?CR?RKJ7E
?7K
-7?7>3?3PRPR
?RKR@=3EY>6YğY4F7ği
E;?>7J7E=;@>7ş?7=A63
?RK;ğ;@;@97CP7=7ğ;E;
?;@;3>?3=
;K;?=AC@A
D3@3EPYDY 6QC6R@5R 4;C
3C=363şY?YK63:3G3C
-F@3CE7?
;K:7C97
P7@ 9R@ =7@6; 4R@J7
?;K783C=>Y7@DECR?3@>3CY
=3E3C3= 9;67C7= 4RJR
?7J;:7678>;JACFK
13@;
4;K;?=;ş;>;=P7
=;C67==36CA?FK>36R@
J3 RK7C;@67=; 4RER@
A63 ?RK;ğ; C7B7CEF3CY
P3>34;>757==A?4;@3D
JA@>3CJ3B353=4;CB>3E
8AC? A>FşEFC?3= ;DE;JA
CFK
) @767@>7 ;D;?
=AJ3C=7@ EC;A =F3CE7C
67?7=;DE7?76;=G77@
D7?4>767=3C3C=Y>6Y=
İD;?=A@FDF@397>;@57
B7=PA=DQK>Rğ743=EY=
&3E;@57 DQK>R=E7 &F6FD
J3@;AJF@3@>3?Y@397
>7@=7>;?7J;4F>6F=G7
9CFB ;D?;?;K;@ 4F A>
?3DY@3=3C3CG7C6;=
$0$-:+(6 0 0 !$5
EGT: 7@PA=ş3@D>Y4;CPA5F=EF?G7
4;K;?7G67K3E7@4;CB;J3@AG3C6Y
@@7?
PA=9RK7>B;J3@AP3>3C6Y
4>3?63B;
J3@A 67CD; 3>YC6Y
LA= =RPR= J3ş>3C63@
;E;43C7@?RK;ğ7;>9;?G3C?Yş3J@YK3?3@63
PA=D34YCDYKG7?7C3=>Y4;CPA5F=?FşF?
7ş yaşY@63B;J3@A67CD;3>?3J343şla
6Y?
İDE3@4F>X63=A@D7CG3EF3C63A=F?3?Y
Q@7C7@ 43@3 B;J3@A P3>?3JY QğC7E7@
?RK;= QğC7E?7@;?6;
J3şY@63J=7@
';?3C ,;@3@ N@;G7CD;E7D; 7G>7E %A@D7C
G3EF3CYX@397>6;?
FC3634;CE3=Y?E7DE>7C7
E34;EFEF>6F?
>EY@YP;K?7=E783J63G3C
4;K;? 7ğ;E;? 9QC6RğR?RK ';?3C ,;@3@
N@;G7CD;E7D;7G>7E%A@D7CG3EF3CYQ@5R4;C
A=F>
6;C@7X674;C=A@D7CG3EF3CY@3PY>?3DY
=A@FDF@63A6Q@7?;@:A53>3CYQ@5R>R=
7EE;>7C
):A53>3CY?YK6;C@7XJ797>7C7=
FKF@ JY>>3C 67CD G7C6;>7C
LA5F= J3şE3
6;C@7X675;66;4;CB;J3@A7ğ;E;?;3>6Y?
)=F>63=;67CD>7C;?63PA=;J;J6;
J3
şY@397>;@57J7=363C@7J3B353ğY?=A
@FDF@634;CG;KJA@F?JA=EF
J3şY@63
Eskiş7:;CX67 6RK7@>7@7@ 4;C J3CYş?3J3
=3EY>6Y?
/7A3@4;C?F5;K7A>6FG7D3:
@7J7 PY=EYğY?63 47@ B;J3@;DE A>353ğY?
676;?
,3:@767@ ;@6;=E7@ DA@C3 =;?D7
47@;?4F=3C3CY?Y67ğişE;C7?76;
F@A=E3633;>7@;K;@Q@7?;G3C
;>7@;K
D;K;67DE7=>7?;JACD3@7=363CPA=B;J3@;DE
A>353ğY?67D7@;K67DACF@>3CJ3ş3@YC6Y
;>7? =3C3CY? PA= =7D;@ A>F@53 47@;
67DE7=>76;
N>=7@;@ş3CE>3CY@767@;J>7PA=
=A>3J4;CK3?3@97P;C6;ğ;?;DQJ>7J7?7?
,;K;JQ@>7@6;C7@Q@R@RKR3P3@D;DE7?>7C
67JA=6A>3JYDYJ>37>JAC63?YJ>3JA>F@FKF
4F>FJACDF@FK
;KRPR?RK67;J;:A53>3C3
67@=97>6;=
R@J3DE3@63CE>3CY@637ğ;E;?
G7C7@ :A53>3C63@ 67CD
3>6Y=
F4;K;?;P;@4R
JR=4;Cş3@DEY
"3J3>>7C;?;K7 97>;@57 A =363C PA=
G3C=;S%>3D;=?RK;ğ;@DY=Y5Y67ğ;>3D>Y@63
yaş3J3@ 4;C ?RK;= A>6FğF@F :7C=7D7
6;@>7E?7=;DE;JACFK
LA=5;66;3DY=DFC3E>Y
G747>>;4;C97>;C6RK7J;@7D3:;B;@D3@>3C3
:;E3B7EE;ğ;3>9YDY@Y67ğişE;C?7=;DE;JACFK
;K>7C67K3E7@ACE397>;C7D3:;B3;>7>7C67@
97>;JACFK
%7@6;?;K9;4;A>3@;@D3@>3C>3
63 =7@6; :7J753@Y?YKY B3J>3ş?3= ;DE;
JACFK
J@Y K3?3@63 D3@3E 3>3@Y@63
PA5F=>3CY K;:;@>7C;@; 3P353= DADJ3> DA
CF?>F>F= BCA<7>7C;@;@
;P;@67 J7C 3>?3= ;DE;
JACFK
+(%9*8$3ğrul
97C7=E;ğ;@;3;>7?7DQJ>RJAC
,Y@3G>3C39;C
6;?G7E3?K3?3@>Y7ğ;E;?7J3şY?EFE?3
6YğY;P;@J3CYK3?3@>Y=A@D7CG3EF3C7ğ;E;
?;@7 43ş>36Y?
İ=; JY> DA@C3 ;>=QğC7E;?
3>EY@5YDY@Y8E3E3?K3?3@>Y7ğ;E;?797PE;?
Banu Selin Aşan
68
bursiyerlerimiz
;K;? ;P;@ Q@7?>;
4;CBC7@D;B67:7C=A@
D7C67?FE>3=34;C-RC=
47DE75;@;@ 7D7C;@; P3>
?3=
F 9R@R?RK J3
63 97P?;şE7 J3ş3?Yş
47DE75;>7C67@ A>34;>;C
3?3-RC=47DE75;>7C;@;@
A63 ?RK;ğ;@7 =3EEYğY
7D7C>7CPA=3KG7PA=
DY@YC>Y7D7CG3C
D=;J7
3;E :;P P3>Y@?3J3@
7D7C>7C7 P7ş;E>; =RERB
69
:3@7>7C67@G73Cşivler
67@F>3şEY=
+7B7CEF3CY@
EY=3@6YğY 4;C @A=E363
=7@6;?;K4;CE3=Y?6R
K7@>7?7>7CJ3B353ğYK
3ş=37@DECR?3@>3C;P;@
J3BY>?YşPA=D7G6;ğ;?;K
=7@6;?;K;363BE7767
4;>757ğ;?;K7 ;@3@6YğY
?YK 7D7C>7C; =7@6;?;K
6RK7@>7?7>7C;?;K ;P;@
J3B353ğYK
BSA: ;K;? K3E7@
4;C E3=Y? 3?3P>3CY?YK
G3C
!FCF4F?FKF =F
C3C=7@5;66;4;C>;DE7:3KYC>3JYBQ@R?RK
67=;47şJY>;P;@67J3B?3=;DE76;=>7C;?;K;
:3KYC>36Y=
)@>3C3C3DY@63QK7>>;=>7-RC
=;J7X67A>?3DY97C7=E;ğ;@;6RşR@6RğR?RK
4;C E3=Y? DADJ3> DACF?>F>F= BCA<7>7C; 67
G3C
)63?RK;ği eğ;E;?;K3E7@R>=7?;K67
A>?3J3@4;Cş7J6;
;K67@47=>7@E;>7C67
A>353=EYC
%A@D7CG3EF3C63 A63 ?RK;ği
=A@FDF@63 4;C 4Q>R? 3PY>?3DY@3 47>=;
4;K>7C G7D;>7 A>353ğYK
F@F@ ;P;@ 67
?FE>3=3 4FC3J3 6Q@?7J; G7 4;C BCA<7
A>FşEFC?3JY ;DE;JACFK
;K -/X67 4RJR=
4;C =YJ?7E 9QC6R=
!7>6;ğ;?;K @A=E363
-/X;@ =3E=YDY 4RJR=
F JRK67@ 3J@Y
=YJ?7E; G7 67DE7ğ; 4;K;? 9;4; 97@P>7C7
DF@?3=;DE;JACFK
Bursun ve okulla ilgili son olarak
neler söylemek istersin?
BSA: LA= :7J753@>YJYK
-7K 53@>Y>Y=
G7J7E;şE;C;>?7D;97C7=7@B7=PA=şey ve
:7C 9R@ 9;6;>7@ 47ş D33E>;= >?3@53
=FCDFG3C
!Q=P76;>=A@FDF@63ş;?6;J7
=363CE7C5R?3@>YğY?YKYJ3BEY4;K;;63C7
7EE; 3@53= 47>>; 4;C D7G;J7J7 97>?7?;K
97C7=;JAC
"38E3@Y@ :7C 9R@R 47ş D33E
=FCD39;6;JACFK
;>DACF@F@F63=YD3K3
?3@633şacağY?YKY6RşR@RJACF?
bagisçilarimiz
bagisçilarimiz
70
Eğitim için çarpan bir çift yürek:
Nurten ve Necmettin Bağcı
')-,ğQşHQ=Q"0.80>>49,ğ.QBQ77Q6-4<0ğ4>809')ğ4>48::</49,>I<7JğJ2I<0@494
/0BQ77,<.,=J</J<09,ğ.Q?C?9BQ77,<')P/0-?<=4B0<=0H4849/09=:<?87?:7,<,62I<0@
B,;>Q?2I<0@4=Q<,=Q9/,/,3,1,C7,Iğ<09.4B0-?<=@0<8064H490ş4"?<>09,ğ.Q470
-4<746>0')-,ğQşHQ=Q:7/?7,<Şimdilerde emekliğ4949>,/Q9QHQ6,<,9"?<>09@0"0.80>>49
,ğ.QH41>494B,C7,<Q9Q20H4</4670<4*,7:@,P/,640@70<49/0C4B,<0>0>>46
N
75?7EE;@ 3ğ5Y Q?CR@R@ JY>Y@Y7ğ;E;?>797P;C?;ş4;C7ğ;E;?
7?7=P;D;
3ğ5Y3>Y=7D;C(753E;
ÖğC7E?7@)=F>FX@63@JY>Y@63?7KF@
A>FJAC
!7P7@JY>>3C4AJF@53@7>7CJ3B
?YJAC =;S MğC7E?7@ A=F>F@63@ DA@C3
J7@;67@A=FJ3C3=;@ş33E?R:7@6;D;A>FJAC
R@J3@Y@ 4;C F5F@63 17@; 27>3@63X63
:7??R:7@6;D>;=:7?QğC7E?7@>;=9QC7G
>7C;@674F>F@FJAC
NDER@J7E7@7=>;PA5F=>3C>3
;>9;>;P3>Yş?3>3C63JRCRE7@3ğ5YX@Y@
JY>>Y= :3J3E 3C=363şY (FCE7@ 3ğ5Y :7C
K3?3@J3@Y@63A@367DE7=A>FJAC
"3EE3
(FCE7@ 3ğ5Y -RC= %36Y@>3C ;C>;ği üyesi
A>?3DYD7474;J>7-/;>7P7ş;E>;P3>Yş?3>3C
63 JRCRERJAC
-/ ğ;E;? %AAC6;@3EQCR
A>3C3=63FKF@JY>>3C9QC7GJ3B3@(75
?7EE;@3ğ5YG77ş;(FCE7@3ğ5YXJYK;J3C7E
7EE;ğ;?;K 7G>7C;@67 -/X;@ Q@7?;@; G7
@767@-/43ğYşPYDYA>6F=>3CY@Y3@>3E?3
>3CY@Y;DE76;=
(6363-5<++ 0ğ(2(,..0#(- 290:&90$4(-#$!3+3-#3-36! ğ<ş8<+ 0<-# -!(0(.+#3-36(6$!(0 6*$-#(-(6#$-! '1$#$0,(1(-(6
(75?7EE;@3ğ5YJY>Y@633>Y
=7D;C(753E;MğC7E?7@)=F>FX@63@?7KF@
A>6F?
JY>>Y= QğC7E?7@;?
İDE3@4F>
L3B3ğ;E;?@DE;ERDRX@67;=;JY>A=F6F?
G7X63QğC7E?7@A>3C3=9QC7G743ş
>36Y?
JY>Y@63#şY=&;D7D;X@67QğC7E
?7@=7@ R@;G7CD;E7 DY@3G>3CY@3 9;C6;? G7
İDE3@4F>-7=@;=N@;G7CD;E7D;İnş33E'R:7@
6;D>;ğ;Q>R?RX@R=3K3@6Y?
JY>Y@63
(FCE7@"3@Y?X>37G>7@6;?JY>Y@63
A=F>F?FE3?3?>36Y?G7;@ş33E?R:7@6;D;
TEV dergi
Eylül 2014
71
A>6F?
İnş33E ?R:7@6;D; A>3C3= 63 ;şler
J3BEY?
JY>Y@637ş;?G7=YKY?>34;C
>;=E717@;27>3@63XJ39;EE;=
)C363=3>6YğY?
JY>4AJF@53;=;JY>?R:7@6;D>;=JY>
63QğC7E?7@>;=J3BEY?
17@;27>3@63X63
'3E7?3E;=G7 ;K;=67CD>7C;G7C6;?
Yeni Zelanda’dan döndükten sonra
,<;#$&90$4$! ş+ #<-<6
Eş;?>74;C>;=E7JY>Y@6317@;27
>3@63X63@ 6Q@6RğR?RK67 47@ #şY= &;D7
D;X@67J7@;67@P3>Yş?3J343ş>36Y?
&;D767
;K;=QğC7E?7@;9QC7G;@;JRCRERC=7@A=F>F@
4;>9;D3J3C4Q>R?R@R@=FCF5F>FğFRDE>7@6;?
1343@5Y>3C63@ G7 8;K;= >34AC3EF3CY@63@
DACF?>FJ6F?
)C363@,7K3;-RC=7ş7JX;@7şi İ@3@P
Türkeş36Y@33PEYğYG7RDER@QK7>J7E7@7=>;
PA5F=>3CY@7ğ;E;>6;ğ;MK7>İ@3@P&;D7D;X@67
97@7> ?R6RC A>3C3= 9QC7G7 43ş>36Y?
FC363;=;JY>P3>YşEY=E3@DA@C3#şY=&;D7D;X@7
97@7> ?R6RC A>3C3= 97C; 6Q@6R?
F
9QC7G67 ;=; JY> 4F>F@6F=E3@ DA@C3
X6317@;27>3@63XJ3E7=C3C9;E?7=
6FCF?F@63 =3>6Y=
LR@=R AC363@ 63
7?7=>; A>?3= ;P;@ 6Q@?7?;K G7 4;C JY>
63:3 97P;C?7?;K 97C7=;JAC6F
JY>Y@63 6Q@6R? G7 -RC= ğ;E;? /3=8Y
İ@3@P -RC=7ş MK7> &;D7D; -/İ-M&X@7
63@Yş?3@A>3C3=9;C6;?
,7K3; 7JX;@ G783EY@63@ DA@C3 MK7>
İ@3@P &;D7D;X@;@ 67GC; DQK =A@FDF A>6F
-/JY>Y@634FA=F>F3>6Y
)6Q@7?
4FA=F>6363@Yş?3@A>3C3=4F>F@FJAC6F?
)=F>67GCA>F@5343@3A=F>>34;C>;=E7D7@;
673>?Yş>3C6;J7:347C97>6;
ğ;E;?%A
AC6;@3EQCRA>3C3=-/X679QC7G743ş>36Y?
“Bursiyer seçiminde eve hep hasta
/-41>79,<5H
TEV’de eğitim koordinatörü olarak
-$+$05 /2<-<6
!3CC;@9/3=8YG7-/;ş4;C>;ğ;J>7J3BY>3@
-/ 23:;67 27:C3 !3CC;@9 A=F>>3CY G3C
F A=F>>3CY@ DACF?>F>FğF 47@67J6;
F
A=F>>3C63@ 47>;C>7@7@ 47>>; D3JY63=; Qğ
C7@5;J; G7 QğC7E?7@; :7C JY> 3@;?3C=3
97K;D;@7(FCE7@"3@Y?X>34;C>;=E79QERC6R=
7@7C=7=(FCE7@"3@Y?=YKQğC7@5;>7C67@
DACF?>FJ6F
F97K;:7CJY>6RK7@>7@;JAC
G7!3CC;@9/3=8YX@Y@4F97K;;P;@QK7>4RE
P7D;4F>F@FJAC
F97K;PA5F=>3CY@:3J3E
>3CY@63F@FE3?3J353=>3CY4;C67@7J;?A>
?3DY@Y@J3@YDYC3A=F>43ş3CYDY;P;@?AE;G7
6776;JAC
';>>;ğ;E;?3=3@>YğYJ>3;>9;>;
=A@F>3C63-/!7@7>'R6RC13C6Y?5YDY
!RD7>"3@Y?X343ğ>YA>3C3=P3>YşEY?
ÖğC7E?7@>7C;P;@U*CA<713BEYC?3ğ;E;?;
*CA<7D;M*1*V97>;şE;C6;=
*CA<7@;@Q@7C7@;
G7DACF?>FDF47@6;?
M*1*)53=
E3C;:;@67 XD; 17@; 27>3@63X63
J3BY>3@#,##@E7C@3E;A@3>A@9C7DD8AC
,5:AA> 8875E;G7@7D 3@6 #?BCAG7?7@EX3
9Q@67C;>6;G7BCA<7R>=7BCA<7
3C3DY@634;C;@5;>;=3>6Y
JCY53-RC=;J7X67
M*1*5E;G75367?JE3C38Y@63@JY>Y@
,ADJ3> ,ACF?>F>F= *CA<7D; D7P;>6; G7 /A
638A@74;CB>O=7E>7Q6R>>7@6;C6;
;C67G783E767@43ğYşPY>3CY?YKY@7G;@
67 =;E3B>3C A>FJAC6F
F =;E3B>3CY 7>67@
97P;C;B @36A>FX63=; A=F>>3C3 9Q@67C;>
?7D;@;D3ğ>YJAC6F?
!;J757==A@FDF@63
63 J3C6Y?>3C A>FJAC6F
F =A@F63 63
-RC= %36Y@>3C ;C>;ğ; NJ7D; A>3@ (FCE7@
bagisçilarimiz
72
sivil toplum kuruluslari
.
)(2K>68;?0:4,4,40?)(5(9K2K5:K<,840>68(2905,4;:3;3;2<,4(5,<0)08/(?
<,80>68,8:673(5:K+((82(+(ş3(8K4K?3(
+69:3(8K4K?3()08(8(>(.,3+0ğ040?+,$%J0
(53(:K>68;?0?04;:3;,+,5D?,3ş,>3,8+,5
)080+,);
"3@Y? 43@3 67DE7= A>FJAC6F
-RC=
%36Y@>3C ;C>;ğ; 3C35Y>YğYJ>3 9;J757=>7C;@
;:E;J35YA>3@A=F>>3C39Q@67C;>?7D;@;D3ğ
>YJAC6F=
J@Y K3?3@63 -RC= %36Y@>3C
;C>;ğ; ER? P7>7@=>7C;@; -/X7 J3BEYC3C3=
67DE7=A>FJAC>3C
-R?4F@>3CY@6YşY@6347@;?7D3D;ş;?
4FCD;J7C D7P;?;J6;
-/X;@ =FCF>Fş 3?35Y
63 4F İ:E;J35Y A>3@ 43ş3CY>Y Qğrencilere
4FCDG7C?7=
Ş78838G736;>4FCD;J7CD7P;
?;@;@ D3ğ>3@?3DY@3 P3>YşEY?
7@;? ;P;@
-/X67J3BEYğY?7@Q@7?>;;ş4F6FC
-7=7C
E7=7CQğC7@5;>7C;47@D7P?;JACF?
)=F>>3CY@
83=R>E7>7C;@ D7P;? =A?;E7>7C; 43şGFCF>3CY
67ğ7C>7@6;C;B=C;E7C>7C7FJ9F@Qğrencileri
47>;C>;JAC>3C
;K>7C6747>;C>7@7@Qğrencilerin
=C;E7C>7C7 FJ9F@>FğF@3 43=YB A A=F>63
=3PQğC7@5;J74FCDG7C;>757=D7AQğrencileri
E7DB;E76;JACFK
?3:7C4FCD;J7CD7P;?;
6Q@7?;@67 47@ 7G7 :3DE3 97>;JACF?
TEV dergi
Eylül 2014
)=F>63 7ğ7C 47ş kiş;>;= 4;C =A@E7@<3@
G3CD37>;?67676ADJ3G3CD397C;=3
>3@>3CY7>7?7=6FCF?F@63=3>YJACFK
.0.;3581/.).ğ*5?ğrenciler çok zor
koş800&5)& 3/8;&(&/ ;& )& +&5/0F )*52*/0*5*9&/F+0&5&,.)*(*/82)&2)30&;F
@<@27@)8;&5)F1#$'&ğFş>F6F301&1F<F2
esas sebebi bu…
Nurten Bağ BağKş402:(8KD5,430
+,ğ030?C624(3<(83KğK4K?63+;ğ;0C05
bağKşCK 634(+K2 ,504 <,8,*,ğim bir
+(43(+(55,63;8+0>68059(53(8 +(43(3(8 )080208 )080208 $%J+, .D3 63;8
.D3+,5 +, 7,2 C62 Dğ8,5*0505 /(>(:K5(
+62;5;8;? İ59(53(8K4K? )6ş( /(8*(4(
>(7:K23(8K5+( 6 7(8(>3( 2(C C6*;ğa
+,9:,2<,8+023,8050)08)039,3,8F
0? ş04+0 7(8( /(8*(>(4K>68;? 08
8,9:68(5(.0:9,2);8(+(/(8*(>(*(ğK4K?
7(8(>()08.,5*05)08(>3K2);89;.D?E>3,
' % 6+ ! ğ<ş8<5 3+ şmak için
-$+$05 /<+, +<
$%$E820>,505,ğ0:0405,<,8+0ğ0);893(83(>,:0ştirdiğ0Dğ8,5*03,80>3,>,8,:4,>,
+,<(4 ,+,*,2 $%0 ,5 0>0 :(5K:(*(2
63(5 +( );890>,83,8040?+08 (ş(8K3K <,
2(80>,89(/0)04,?;5);890>,83,8040?3,0ş)083023,80 .,30ş:08,8,2 Dğ8,5043,80 +,<(4
,+,5 );890>,83,8040?, D85,2 634(3(8K5K
9(ğ3(4(3K>K?$%05)08);890>,80634(5K5
2,5+03,805, 2(?(5+K8+KğK (>8K*(3KğK );3;5+;23(8K /,8 68:(4+( (53(:4(3K3(8 <,
$%30>04 +,4,2:,5 .;8;8 +;>+;23(8K5K
9D>3,>,)034,303,8
;5;9(ğ3(4(5K5)08>63;+,8.040?0
653(8(;3(ş4(9K5K9(ğ3(4(23(63;8;890>,83,8040?05E32,40?,9;5+;ğ;/0?4,:3,80
>05, +,8.040? (8(*K3KğK>3( (53(:4(3K <,
;3;9(3 )(9K5K4K?+( 653(8K5 )(ş(8K3(8K5(
+(/( C62 >,8 <,8034,9050 9(ğ3(4(3K>K?
53(8K5 $%05 /(>(:3(8K5( 5(9K3 +62;5+;ğ;5; (53(:4(9K <, :(5K:4(9K>3( )05,;3(ş(5);890>,89(>K4K?K2(:3(4(4K?
4E42E563(*(2>5K?(4(5+()(ğKşCK
63(5)0?3,8+,$%J0C620>0:(5K:4(3K>K?
BağKşCK(+(>3(8K5K+(/(?0>(+,)(ğKşCK3(8
);3;80?)(ğKşCK3(850C05)(ğKş>(7:KğK4K?K
0>0(53(:4(3K>K?<,);5;+();3;5+;ğ;4;?
/,873(:-684+(+03,.,:084,30>0?#6563(8(2
>K33(8K5K$%J,(+(>(5E9,3(5K43(8K5
C62 634(9K 3(?K4 E9,3 (5K4 >K33(8+K8
$%J0C620>0:,4903,+0>68<,/,82,9,C62
0>0(53(:(8(2)(ğKş>(7K34(9K5K9(ğ3K>68
A5,8,*,ğ04965)08562:(+(+,8.040?05
;3(ş:KğK20:3,>,+,8.00C,80ğ0>3,03.030(52,:
>(7K3(8(2.,80+D5Eş3,805*0++0)08ş,203+,
+,ğ,83,5+08034,90.,8,2:0ğ050+EşE5E>68;4
73
Yaşlanmaya
hazır mıyız?
(C,B,9I8J<70-4<746>0J76084C/0B,ş7Q9J1?=?/,24/0<06,<>8,6>,?9,6,<şQ9,<>,9B,ş7Q9J1?=,308
06:9:846308/0=:=B,7:7,<,6-,6,-470.0643>4B,H7,<Q9Q6,<şQ7,B,.,6=4=>0870<J76084C/080@.?>8?? Bireysel
ve toplumsal olarak yaş0&21&;&-&<F51F;F<? Pek çok büyüğümüz yaş0F0F/0&'.50./7*)&-&;&02F<9*&/7.+-&;&7F2
)FşF2)&,@20*5.2.,*>.5.;35?5303,&;2F<&1&2)&#$55-&2.51&2%857FşF856.;*5.30&25@0@67@
Kaptanoğlu yaş0F0F/7&;&02F<0Fğa ve yaşanacak her türlü yoksunluğa karşF%&ş0F&/0&5F*52*ği’ni
/85)8/0&5F2F'*0.57.;35&47&23ğ08)*52*ğin yaş0F0&5&/80&/9*51*/320&5F26*6.301&/-&/0&5F2F)&-&.;.
7&2F10&1&/9*/3581&/&1&(F2)&30)8ğ8286?;0@;35
65+ Yaş+< *+ 0<$0-$ği'nin kuruluş , "<-# -! '1$#$0,(1(-(6 13ş3? 6Q@9RDR@R@ J3ş>Y>Y= F5F@63
=YD3 D3JY>34;>757= 4;C K3?3@63 4RJR=
67ğişiklikler yaş3?3=E3;@D3@>3C
F67
ğiş;?>7C;D3ğ>Y=?3@7G;G7?366;9RP
3;>7G7EAB>F?67DE7ği ile karşY>3J34;>7@>7C
PA=9RK7>4;CJ7@;J3ş3?6Q@7?;@;J3
ş3C=7@ :3DE3>Y= ;?=3@DYK>Y= J3>@YK>Y=
ile yaş>3@?3= =AC=FDF J3ş3J3@>3C 63
G3C
;C7JD7>G7EAB>F?D3>6RK7J67J3ş
>3@?3J3:3KYC>3@?3?YK97C7=;JAC
7=
>7@7@;@D3@Q?CRFK36YG74F@F@DA@F5F
A>3C3=EAB>F?63J3ş>Y@R8FDAC3@Y?YK9;
67C7= 3CE?3=E3 4F9R@ JRK67 ;=7@
X67JRK67X3PY=?3DY47=>7@;JAC
-RC=;J7X6767J3=Y@6397>;ş?;ş ülke
>7C67A>6FğF9;4;97@P@R8FDJ3ş>Y@R8FD3
43=?3J3 7=A@A?;= A>3C3= 63 DADJ3>
A>3C3= 63 J7E;ş7?7J757= =3J9YDY J3şY
JACFK
13ş>Y>YğY@ 97E;C6;ğ; 67ğişikliklere
sivil toplum kuruluslari
.
<, )(?K .EC3E23,8, /(?K83K23K 634(4K?K5
)0805*0 26ş;3; >(ş3K3(8K4K?K5 ş04+020 .,8,2905043,8050:,970:,:4,2<,);53(8K2(8şK3(>(*(2 909:,43,80 2;84(2 &(ş3K3(8K5
+,ğiş,5 .,8,2905043,805, :673;49(3 >(7K4K?K ş,/083,ş4, )0C04040?0 /;2;29(3
>(7K4K?K<,9(ğ3K2909:,4040?0;>+;84(4K?
.,8,20>68,85,ğ040?0$E820>,J+,>(ş3K3(8( 2;3(2 <,84,2 653(8K5 9,90 634(2
/(23(8K5K+(/(0>0:(5K43(4(2<,268;4(2
(4(*K>3(2;8+;2;ş(23(8,3,3,+0>,8,2
>(ş3K3K2:(>(35K?3Kğ(<,/,8:E83E>629;53;ğa
965 <,84,2 09:0>68;? E>E23,8040? /(2
,::023,809(>.K>K.D8,8,29(ğ3K23K<,4;:3;
)08>(ş3K3K2>(ş(9K53(809:0>68;?
Derneğ(-*303"3+ 0<*(,+$0$0-$*
kuruluş3-# #$12$* +#<ğ<-<6 *(şi ve
kurumlar oldu mu?
,85,ğ040?05/,790(3(5K5+(;?4(5
D5*E)08)0805+,5+,ğ,8302;8;*;E>,90
);3;54(2:( $E82 ğ0:04 %(2-KJ5K5 2(3)0
#(>K5 E9,3 03(3 +,ğ,830 /6*(3(8K4K?
!86-5+,8,82,8<,!86-&(/>((3,30
+,90<03:673;4;5E32,40?+,20,5)(ş(8K3K
D85,23,805+,563(5$%8;/;5;+,5,>04050 +,85,ğ040?, :(şK4(2 0C05 2;8;*;
E>,634(>K2();3,::03,82(+,402/(>(::(5/,2043,87902636.3(8969>636.3(8
iş/(>(:K5+(5,*?(*K(<;2(:)(52(*K
404(8.080ş04*03,890<03:673;4+,5,>040
63(5 2(+K5 ,82,2 .D5E33E3,8 63(8(2 );
+,85,ğ02;8+;2
“Yaş
ş
Dernekte kaç kiş( &90$4 +<5.0 4$
-$+$05 /<5.0+ 0
,85,ğ058,9402;8;3;ş;C62>,502;8;*; E>,3,8040?05 63;ş:;8+;ğ; C(3Kşma
.8;73(8K+KşK5+(C629(>K+(+,9:,2(3+KğK4K?.D5E33E4E?<,7(8::04,C(3Kş4(>(
baş3(>(5.,5C)08786-,9>65,32(+864;?
TEV dergi
Eylül 2014
<(8 ,+,-040? 032 >K3 0C05+, )(ğKş3(83(
)E>E>,8,29E8+E8E3,)0308)(ş(8K5K5D5,430
D526ş;33(8K5+(5)08063(52(3K*K)08786-,9>65,3 2(+86>; 63;ş:;84(2 @62 (2:063(*(2 <, .,8C,2:,5 )E>E23,8040? 0C05
D5,430 )08 )03.0 <, 7(>3(şK4 73(:-684;
63;ş:;8(*(2=,)90:,40?0/(?K83(4(2:(>K?
&(ş3K(23(8K265;9;5+(;3;93(8(8(9K
)08265-,8(5973(5K<,2;ş(23(8(8(9K+(>(5Kş4(>K+(0C,8,*,2)08969>(3,:205302
7861,40?+,/(?K83K2(ş(4(9K5+(,C,5
>K3>(7:KğK4K?)087036:C(3Kş4(03,46+,3050
63;ş:;8+;ğ;4;?5684(3+,,<05+,5CK24(2:( ?683(5(5 9(ğ3K2 968;53(8K 63(5
>(ş3K3(8K4K?(>D5,302(2:0<0:,3,80>(>.K53(ş:K84(2+(D5,430)08/,+,-040?
&(ş3K>(35K?3KğK5KD53,4,2653(8K+(/(
(2:0- <, /(>(:K5 0C05+, :;:4(2 0C05 +,
.080ş043,8040?63(*(2
$0-$* 0 "<+<ğ<5+ -$+$0 5 /, 5<
/+ -+<5.013-36 ,85,2,:2053023,8050)082(C263+(5>E8E:,*,2 )08 >(5+(5 >(ş3K3Kğ( +(08 :E4
4,9,3,3,805:(4)08-6:6ğ8(-K5KC,2,)034,2
+6ğ8;:(5K43(4(20C05)03049,3(8(ş:K84(3(8
>E8E:E3,*,2 ); (4(C3( )(ş:( 2;8;*;
E>,3,8040?05 +, C(3Kş:KğK ,?40 3,4
03.0 6ğ(?0C0 (*,::,7, İ9:(5);3
(84(8(B50<,890:,90.0)02D23EE50<,890:,3,8040?3,+,0ş)0830ğ0>(7K34(2:(,5,
4,82,?0 <, >,8,3 >D5,:043, +0ğ,8 90<03
:673;42;8;3;ş3(8K03,>(ş3K3(8K4K?(/0?4,:
<,84,2(4(C3K0ş)0830ğ0.D8Eş4,3,8050)(ş3(::K2;(3(5+()0?+,5+(/(-(?3(:,*8E),90 63(5 ;3;93(8(8(9K 2;8;3;ş3(83( +(
;I6I<=I+:=+89ğ6>
74
sivil toplum kuruluslari
.
bağ3(5:K4K?+,85,ğ052;8;3;ş;5+(5 D5*, >(7:KğK4K?
araş:K84(3(89K8(9K5+()(ş3(+K&(ş3K3(8(/0?4,:<,8,*,27,8965,3>,:0ş4,90265;9;5+(E50<,890:,3,8040?<,
>(ş3K )(2K4 4,82,?3,80 03,
68:(2/(8,2,:,:4,2:,>0?
Dernekten yaş+<+ 0 4$
yaş+< 5 *<-+ 0< - 1<+ 5 rarlanacak? Onlarla ortak ça+<ş, + 05:0:2:5.0,313-36 ,85,ğ05D5*,7036:;>.;3(4((3(53(8K5+()(ş3(:(*(ğK/0?4,:3,863(*(2;53(8Kİ9:(5);3J;5
020)D3.,905+,)(ş3(:4(>K73(53K>68;? A5*,3023, >(ş3K3(8 0C05
(2:0<0:,3,8)03.03,5+084,:673(5:K3(8K>(7K3(*(2&(ş3K>(2K53(8K5(
,ğ0:04:673(5:K3(8K+();(2:0<0:,3,8,7(8(3,363(8(2>E8E:E3,*,2
08C62>(ş3K>(2K5K7861,3,8040?0
?(:,5 +,9:,230>68 $673(4+(
+,85,ğ05 )E:E5 ,:2053023,80 -(82K5+(3K263;ş:;84(2:(5:;:;5>(ş3K
/(23(8K5K5 :,909 <, :,9304 ,+034,905,>(ş3K3(8(/0?4,:,+,*,2
059(5 >,:0ş4,905, +6ğ8; CD?E43,863;ş:;84(20C05(8(ş:K84(
>(7K34(9K5(<,>,50>(ş3K>(şam
46+,33,8063;ş:;8;34(9K5(2(+(8
/,4 >(ş3K3(8( /,4 >(2K53(8K5(
+6ğ8;+(5>(59K>(*(2:K8
“En önemli sorun yaş
ğ
!!!+
7C2C89C'69'45ğ2:'ş1'4
#%77.'4/73'4&:79GşG#G6:78/<+7/
75,2'4:(+4'ş1'4&'7*G3)G8G
;<ş+5ğ7:+7+4+2"+17+9+7
+4/=İ21/4:.'8/6
+.3+99'1'4&B4+9/3:7:2:@<+8/
75,"+;*'+13'4&B4+9/3:7:2:@<+8/
+7.'957'9';&B4+9/3:7:2:@<+8/
75,İ6+1İ211'7')'40'8:7:):@<+
7$,:11G4:7:):@<+
54)'79:41'2:7:):@<+
75,4*+7+71+7:7:):@<+
C8+2/2'2:7:):@<+#%+4+2C*C7&'7*
75,'2+52'157'9';:7:):@<+
75,!+ş/9'4(+<2/:7:):@<+
75,'4:'4-B=:7:):@<+
75,!C3+<=''='4)G5ğ2::7:):@<+
75,&'.<''2+2/:7:):@<+#%C7/@<+8/
Neş+?2A+7:7:):@<+
75,C4'<?=*5ğ'4:7:):@<+
/2-+!/=;'4/:7:):@<+
75,'<4'1"+2+12+7:7:):@<+
75,+.3+9ŞC17C"+;+7:7:):@<+
!:1/<++;7+8@4;+7:7:):@<+
Yaş+<+<*+ !(0+(*2$ 1 ğ+<*
sosyal yaşam ve ekonomik
anlamda sorunlar da yaş -<5.0 3
2:01.03-+ 0 #$0-$* 0 "<+<ğ<5+ - 1<+
#(** 28$*$"$*1(-(6
&;2(8K+()(/9,+03,5(8(ş:K84(3(8<,
68:(2C(3Kş4(3(83();968;53(8K5)6>;:3(8K
:,970:,+03,8,2CD?E4>633(8K(8(ş:K8K3(*(2
93K5+(.D8E3,5,5)E>E2968;52(>5(2
968;5;+,ğ035+022(:C,2,54,9,3,3,8
>(ş3K>(35K?3KğK/;2;29(3968;53(82(+K5
6+(23K968;53(8+(/(;?;5D4E83E634(3(8K
75
5,+,50>3, +,ğiş,5 :673;49(3 >(7K4K?K5 <, 2,5:3,ş4,505.,:08+0ğ0968;53(8
>8K*( 9(ğ3K2 /0?4,:0 265;9;5+( >(ş3K 9(ğ3KğK 0C05
D?,33023,268;>;*;/,20430ğ05 <, :(8(4(3(8K5 D5,
.,C:0ğ0)08909:,4,.,C034,90
.,8,20>68 ; (4(C3( +(
>(ş3K +,ğ,83,5+084,90 >(7(59(ğ3K2786-,9>65,33,80
03, >(ş3K3(8K5 969>(3 /(::( /;2;29(3 <, -05(59(3 968;53(8K5K
+(+,ğ,83,5+08,)03,*,2>(ş3K3K2
265;9;5+( D?,33,şmiş 969>(3
/0?4,: ;?4(53(8K >,:0ş4,90 <,
);53(8K5 09:0/+(4 ,+034,90 .,8,20>68;265;+(46+,363;ş:;84(9K5K;4+;ğ;4;?)087861,
/(?K83KğK0C05+,>0?
Derneğin desteklenmesi konusunda neler söyleyeceksi-(6
,85,ğ040?05 2;8;3;ş 9E8,*05+,+,9658(9K5+(+(204053,
); 265;+( 265;ş;89(2 /,82,9
C68)(+(:;?;);3;54(9K5K09:0>68
,7040?05>((03,905+,>(>(2K5
C,<8,905+, 2K>4,: <,8+0ği bir
)E>EğE<(8>(+(6)E>E22,5+090 >( +( )08 .E5 >(ş3(5()034,>0 ;4;>68;? %, 9(ğ3K23K
634(2 4;:3; 634(2 /(>(:K5
0C05+,634(29(>.K53KğK4K?K268;>(8(2 >(ş3(54(2 09:0>68;?
&(ş3K3(8K4K?+(/(>(35K?3(şma+(5,3040?+,/,4653(8K5/(>(:K5K +(/( >(ş(5K3(9K 2K3(*(2
/,42,5+0.,3,*,ğ040?0C05)08
ş,>>(7(*(2042(5<(82,5,3040?0:(şK5
(3:K5(26>(*(ğK?<,909:,42;8(*(ğK?
;,4,ğ0);.E5<,84,?9,2>(8K5şi2(>,:,:4,>,/(22K4K?634(?
kültür-sanat
76
M ÜZ İK
Polonya sahnesi Türkiye'de!
kültür-sanat
K İTAP
Galileo'dan Önce
57&>&ğ9584&6F2)&3)*52.0.1.23ğuşu)
3-25**0;30*/7.+.7&4 / .0.1#&5.-..<.6.
!6365>( $E820>, (8(9K5+(20 +07364(:02 <, 2E3:E8,3 030ş203,805
>K3K 9,),)0>3, +E?,53,5,5 2E3:E8 9(5(: ,:2053023,805+,5
D5,43090)080204(>K)(şK5+(.,8C,23,ş0>68%(8ş6<(3KE32,505
767E3,8 .8;73(8K5+(5 (9(3( #6;5+9>9:,4 EC -(823K ş,/08+,
.,8C,23,ş,*,2 EC D5,430 2659,8 0C05 E32,40?, .,30>68 E?023,805+,
,3,2:86502(3:>(7K03,-6324E?0ğ0<,,:502;59;83(8K)(ş(8K3K)08ş,203+,/(84(53(>(5(9(3(#6;5+9>9:,4204.,*,90920ş,/08 #!"!;)?
204.,*,90 52(8( (>(3(/<,90<,204.,*,90 İ9:(5);3 (+K2D> #(/5,
634(2E?,8,E32,40?+,40502)08:;85,.,8C,23,ştirmiş63(*(28;7(>5K
?(4(5+( E32,40?05 D5,430 4E?09>,53,805+,5 ;+0 ,/4,: !63(: 03, +,
9(/5,+,68:(23(ş(D?,3)087,8-684(590C05);3;ş(*(2
3)*52 '.0.1 7&5.-. &20&7F0&5F ,*2*00./0*
.0.16*0 *95.1.2 &7*şini yakan ve Isaac
*:73282 )@2;&;F )*ğiştiren keş.+0*5.2*
<*1.2-&<F50&;&2&0.0*3282&730./.0.6*6.;0* ,.5.ştiği kahra1&2(& 1@(&)*0*;0*
baş0&5 9* &0.0*3)&2
?2(*/.'.0,.20*5)*2-*1*2 -*1*2 -.> 6?<
*).01*< 60F2)& !?2*6&267&2 ;@<;F00&5
?2(*>3/6&;F)&'.0,.2
&0.0*3 *:732 34*52./9*).ğ*50*5.2*&7+*).0*2-*;*(&29*5.(.
keş.+0*5.2 ;30828 &>1Fş7F5 .<./>. 9* 7&5.->.
3-25**0;'8/.7&40&13)*52'.0.1.2.2)3ğuş828-&<F50&;&24*/>3/'.0,.2*9*/*ş.+0*5.2.
3)&ğ& /3;&5&/ '.0.1 7&5.-.2)*/. ?2*10. '.5
boşluğ8)30)858;35
SE RGİ
Türkiye’de Görsel Sanatlar
ve Müzik
İ67&2'80 3)*52E.2 /85808ş8282 ;F0F /&46&1F2)& -&<F50&2&2 ‘‘Çok
"*60.EE#@5/.;*E)*,?56*09*.ş.76*06&2&70&5&5&6F2)&/.*7/.0*şimlere iş&5*7*71*;.9*'8&0&2)&/.,@2(*0@5*7.10*5)*2'.5
6*>/.6821&;F-*)*+0.;35&6F1
7&5.-.2*/&)&5,*<.0*'.0*(*/6*5,.2.2,.5.ş.2)*;*5&0&2DD!*4*578&5EE.6*
#@5/.;*E)* 1@<./ 9* ,?56*0 6&2&70&5F2 /*6.ş1* 23/7&0&5F2& 9* ,*>1.ş )?2*10*5)*/. .ş'.50./0*5.2* )&.5 '.5 &5&ş7F51&
&0&2F;2F<&1&2)&61&20Fİmparatorluğ8E282632)?2*1.2)*2
E0.;F00&5&#@5/.;*E2.2636;3/@07@5*07&5.-.2.
,?56*06&2&70&59*1@<./&0&2F2)&/.;&26F1&0&5F;0&.2(*0*1*;3082)&'.5,.5.ş.1"*5,./&7&03ğ82)& ;&4F70&5&)&.5
&>F/0&;F(F1*7.29*+373ğ5&+0&5F2;&2F6F5& 6*61@<./9*.1,*430.7./&0&5F2F*0*&0&21&/&0*0*59* B!*4*578&5C araş7F51&6F2&
&;5F0&2?<*0'.5'?0@1'80828;35
TEV dergi
Eylül 2014
Si N E M A
“Sivas” Venedik’ten iki ödülle döndü
%,5,+02J05 0+6 &(8K4(+(9KJ5+( ğ;9:69J:( )(ş3(>(5 +E5>(5K5 ,5 ,920
905,4( -,9:0<(30 63(5 %,5,+02 034 ,9:0<(30 D+E3 :D8,50>3, 965( ,8+0 ((5
E1+,*0J505032;?;54,:8(13K-0340G#0<(9H-,9:0<(3+,020D+E3,3(>K2.D8E3+E %,5,+02 034
,9:0<(30505)E>E2D+E3E3:K593(5<,.,5C>D5,:4,53,805032;?;54,:8(13K-0343,80
0C05+(ğK:K3(5I,3,*,ğ0593(5KJ2(:,.680905+,>(8Kş(5((5E1+,*0E80A?,3
A+E3E5E59(/0)063+;034(>8K*(;3;93(8(8(9K 905,4( >(?(83(8K:(8(-K5+(5<,803,5
!8,406(9:06J 865İ>082,2 >;5*;A+E3EJ5E+,(3+K$E820>,J>,+D5+EğE
0C05>3E3
J+,.,8C,23,ş:0803,5D+E3:D8,505,2(:K3(4(>(5-03405
>(şK5+(20
baş8636>;5*;9;6ğ(5İ?*0J505D+E3E5E((5E1+,*0(3+K
Bİ E N AL
14. İstanbul Bienali başladı
İ9:(5);3E3:E8#(5(:%(2-K:(8(-K5+(56C63+05.
97659683;ğ;5+( >3E3 (9K4 :(80/3,80
(8(9K5+(+E?,53,5,*,2)0,5(305)(ş3KğK<,2(<8(49(3
C,8C,<,90 G$;?3; #; EşE5*, 0C043,80 B?,805, 08
$,680H63(8(2(CK23(5+K
B*8,:90? 63(8(2 .,8C,23,ş:0803,*,2 <, ş,/805 -(823K
4,2(53(8K5(>(>K3(*(2)0,5(30ş,2033,5+08,5(863>5
/809:6<(2(8.0,<)0,5(305
2(<8(49(3C,8C,<,9050şD>3,
(CK23K>68G$;?3;#;EşE5*,
0C043,80B?,805,08$,680
İ9:(5);30,5(30C0?.0505
5,8,+,C,203,*,ğ0505,8,+,
.,80 C,2034,2 .,8,2:0ğ050
5,3,8+,5-(>+(3(5K3()03,*,ğ050<,5,>05D5,CK2(8K3()03,*,ğ050 (8(4(2 E?,8, >63( CK2K>68 0,5(3 );5;
I(CK2 )08 +,50?+, >E?,> +E?2,5 7(84(2 ;C3(8K>3(
+,8053,8,0503+0ğ05+,2(:3(54Kş26+3(4(2(:3(8K5K(C4(+(5J>(7K>68;;3;93(8(8(9K9(5(:9,8.090,330+,5
-(?3(.D89,39(5(:CK5K5>,500ş3,80505>(5K9K8(0C3,805+,
+,50?)0304*0 <, 5D86)0304*03,805 +, );3;5+;ğ; -(823K
(3(53(8+(5786-,9>65,33,8,>,8<,80>68
SERGİ
Yolda: Nar Photos arşivinden
Türkiye fotoğrafları
+; "29=9<L>8 +;ş3?38./8 ,3; ./;6/7/
niteliği taşMB+8J)96.+K</;13<3%I;53B/L838B+5M8=+;3238./
yaş+8+8?/B+/=53<3,>1I8/
>C+8+896+B?/.>;>76+;M8
,3;</B;383<>8>B9;+<M7
=+;3238/5+.+;İ<=+8,>6
9./;8L./</;136/8/-/509toğ;+06+;.+ ,3C6/;/ <>8>67>ş doğ;>6+;M./ğ36.9ğ;>
5+,>6/.36/86/;3<9;1>6+7+5
3G38 GM5M6+8 ,3; B96->6>ğ>8
+.M76+;M8M1H;IB9;>C98>6+;+.Mş+;M.+8,+57+B+8=+8M56MğM8H=/<38./7I.+23696+8<+7373,3;B+56+şM76+/6/
+6M8+8,>1H;</6+;ş3?,3C6/;33G38./,>6>8.>ğ>7>CC+7+86+
yüzleş7/B/ 2/<+:6+ş7+B+ .+?/= /.3B9; 96/5=30=/53 09toğ;+0GM6+;=9:6>7<+6,3;,3638GB+;+=+;+5./ğiş373=/=356/B/8
/=538 ,3; ;96 I<=6/83B9; EC/;5 ,3; B+:MB+ <+23: 596/5=30
1H<=/;367/B/8 ?/B+ IC/;38./ B/=/;3 5+.+; 598>ş>67+B+8
598>6+;+=/7<36375+8M<+ğ6MB9;J)96.+K<98>,36387/B/8
,3; B96->6>5 ,9B>8-+ 1H61/./ 5+6+8 235+B/6/;38 5+B.M8M
=>=>B9;
77
78
TEV iletisim
.
:,<',.0:04:,<68.:8
TEV dergi
Eylül 2014
Download

KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği