BD N‹SAN 2014
Bulmacan›n çözümü 151. sayfadadır.
154
Bulmaca
Filiz Lelo¤lu Oskay
SOLDAN SA⁄A: 1-Fotografta
görülen flairimiz.- Mu¤la’n›n bir ilçesi.
2-Antalya’da bulunan bir ma¤ara.- ‘……
Celal’ ( ‘Mektup’, ‘Gecenin Ucunda’ adl›
eserleri de bulunan edebiyatç›m›z.
3-Geveze, boflbo¤az.- Eski Türk sanatlar›ndan biri. 4-Birlikten yana, birlefltirici
olan.- Sözlü olarak söylenen. 5-Geçimsizlik, anlaflmazl›k.- Bir nota.- Çare.
6-Paylama.-Cömert.- Üzeri toprak kapl›
ev.- Endonezya’n›n plaka iflareti. 7-Kiloamperin k›sa yaz›l›fl›.- Sivas’›n bir ilçesi.Osmanl›larda giyilen bir bafll›k türü.
8-Kemiklerin yuvarlak ucu.- ‹çine domates, biber, so¤an, kokulu otlar, süt veya
yo¤urt kat›l›p kurutularak ufalanm›fl
hamurdan yap›lan çorba malzemesi.‹skambilde birli. 9-Yazl›kta veya flehir
d›fl›nda, bahçeli, müstakil ev.- En uygun
durum ve zaman. 10-Avuç içi.- Kongo’da
bir liman kenti.- Güzel sanat. 11-Kendi
ç›kar› için güçlü olanlar› desteklemek
durumu.- S›k›laflt›r›lm›fl talafl üzerine reçine emdirilmifl ka¤›t bask› tekni¤i kullan›larak elde edilen bir tür parke. 12Kozmetiklerde kullan›lan sulu yün ya¤›‹stanbul’un bir semti. 13-Ak›ls›z, budala.Bir kümes hayvan›.- Orta Amerika’da
bir ülke. 14-Bir nota.- Dünyan›n uydusu.Ad›l.- Kuzey Amerika’dan dünyaya
yay›lan bir müzik türü. 15-Bir iflteki
engelleri yenme kararl›l›¤›.- Bir ya¤›fl
türü.- ‘Yapay ….’ (Steven Spielberg’in
bir filmi). 16-C vitamini yönünden çok
zengin bir narenciye ürünü.- Kur’anda
bir sure. 17-Ermifl, eren.- Ifl›¤› yans›tan,
varl›klar›n görüntüsünü veren, cilal› ve
s›rl› cam. 18-Baston.- Hektometrenin
k›sa yaz›l›fl›. 19-fiark›, türkü.- Bir peygamber.- Kay›nbirader. 20-Dana budundaki
kemiksiz ve sinirsiz olan en büyük kaba
et.- Pastac›, terzi vb.nin kulland›¤› diflli,
küçük demir çark.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA: 1-‘A¤z›nda
Girit Yasemini’, ‘Eski Denizlerden Kim
Kald› ?’ adl› fliirlerinden tan›d›¤›m›z flairimiz.- ‘….. Memetleri’ (Cahit Atay’›n
sahneye de konmufl bir yap›t›.) 2-Eski
M›s›r’da günefl tanr›s›.- Tanzimat döneminde kara ordusu.- Lezzetli.- Eski dilde
yüz. 3-Yükseklik, yükselti - Gerekli okul
e¤itimi görmeden kendi kendini yetifltirmifl kimse.- G›rtlak, bo¤az. 4- Bir nota.- fiekil, üslup.-Denizde bal›klar›n veya
küreklerin k›m›ldan›fl›yla oluflan par›lt›.‹ridyumun simgesi. 5-Arzu, istek.- Kazak
baflkanlar›na verilen ad.- Bir tak›m›n
gözde oyuncusu. 6-‘‹hsan Oktay ….’(‘Suskunlar’, ‘Yedinci Gün’ adl› yap›tlar›
da bulunan edebiyatç›m›z.-Parlak ve
renkli tüyleri olan bir papa¤an türü.Malezya halk›na özgü öldürücü delilik.Medeni, ça¤dafl. 7-Gelirler.- ‹talyan mutfa¤›na özgü bir makarna türü. 8- Kent
serserisi.- Kök boyas›.- Vilayet. 9-Alçak,
afla¤›l›k.- Makinelerde de¤iflik yönlerde
devinim olana¤› sa¤layan eklem.- Sinema,
tiyatro ya da konser sunulan mekan.
10-Yumurtan›n bir piflirilme flekli.- ‹flaret.-‹talya’da bulunan ünlü kule.- Mitoloji.
11-‘…. Urgan’ (Edebiyatç›m›z).- Nefleli,
flen.- Bir düflünceyi k›sa bir flekilde
aç›klayan sözcükler dizini. 12-Eski dilde
bayram.- Çok yükseklerde aral›ks›z
uçabilen ve cennet kuflu da denilen bir
kufl türü - ‘….. Saygun’ (Ça¤dafl Türk
Müzi¤i bestekar›m›z).- 13-Kurflun, kalay
kar›fl›m› olup metalleri birbirine tutturmakta kullan›lan kimyasal bir alafl›m. Yanarda¤ püskürtüsü.- Çorum ilinin bir
ilçesi.14-Do¤u Anadolu’da bir ›rmak.Tayin etme.- 15-Elefltiri ile ilgili olan.Erkek.- Avlanmada kullan›lan ve çok
h›zl› koflabilen bir köpek türü.
[email protected]
155
Download

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından