&
ÖZGÜN MAKALE
Hastal›klar› Dergisi
Journal of Diseases of the Colon and Rectum
Kolonik Darl›klara Endoskopik Yaklafl›mlar
Endoscopic Management Of Colonic Strictures
BAHADIR EGE 1, SEZA‹ LEVENTO⁄LU 2, TOLGA D‹NÇ 3, MERTER GÜLEN 4, BÜLENT MENTEfi 2
1Özel Koru Hastanesi Genel Cerrahi Klini¤i, Ankara - Türkiye 2Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Ad, Ankara - Türkiye 3Ankara
Numune E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Genel Cerrahi Klini¤i, Ankara - Türkiye 4Ac›badem Hastanesi Genel Cerrahi Klini¤i, Ankara - Türkiye
ÖZET
Amaç: Günümüzde acil kar›n ameliyatlar›n›n en s›k
nedenlerinden biri olan intestinal obstrüksiyon, intestinal
içeri¤in gastrointestinal sistem içerisinde, tam ya da
k›smi olarak distale do¤ru geçememesidir. Çal›flmam›zda,
kolonda darl›k ve obstrüksiyon geliflen hastalara
uygulad›¤›m›z balon dilatasyon ve stent sonuçlar›m›z›
literatür eflli¤inde tart›flmay› amaçlamaktay›z.
Yöntemler: T›kay›c› kolon veya rektum tümörü olan
ayr›ca radyoterapiye ba¤l› darl›k nedeni ile genel cerrahi
servisine yat›r›lan, balon dilatasyon ve kolonik stent
uygulanan 15 hasta çal›flmaya dahil edildi. Kolonda
darl›k saptanan hastalara balon dilatasyonu, malignite
saptanan hastalara ise ya elektif cerrahiye haz›rl›k için
ya da paliyasyon amaçl› stent yerlefltrildi.
Bulgular: Hastalar›n genel yafl ortalamas› 53.8’di. ‹fllem
uygulanan 15 hastan›n 8’i (%53) erkek; 7’si (%47)
kad›nd›. Hastan›n 10 (%66)’unda stenoz saptand› ve
balon dilatasyonu uyguland›. Balon dilatasyonu
uygulanan 10 hastan›n 6’s› (%60) rektum kanserine, 2’si
(%20) serviks kanserine, bir hasta iskemik kolite (%10),
ABSTRACT
Objevtive: Intestinal obstruction-one of the important
cause of the emergency abdomen surgery- is complet or
incomplet passage of the intestinal content through the
distal parts of the gastrointestinal system. Aim of this
study is to discuss our outcomes of colonic dilatation
and stent application that was performed to the colonic
stenosis with the literature.
Methods: 15 patients who undervent colonic stenting or
balloon dilatation cause of obstructive rectum cancer or
stenosis caused by radiotheraphy. Balloon dilatation was
performed to the patients with the diagnosis of colonic
stenosis; stent was applied to the patients with malignancy
for preoperative preperation or palliation.
Results: Mean age of the patients was 53,8. 8 (%53) of
15 patients were male, 7 (%47) patients were female.
Balloon dilatation was performed to the 10 (%66) patients
who have colonic stenosis. Of the 10 patients; 6 (%60)
have stenosis caused by radiotheraphy for rectum cancer,
2 (%20) for cervix cancer, 1 (%10) for multiple myeloma
Baflvuru Tarihi: 02.05.2014, Kabul Tarihi: 23.06.2014
Dr. Bahad›r Ege
O¤uzlar Mah. 1377 Sok. Koru Hastanesi, Ankara - Türkiye
Tel: 0505.3191085
e-mail: [email protected]
Kolon Rektum Hast Derg 2014;24:81-85
© TKRCD 2014
82
EGE ve ark.
1’i (%10) multiple myeloma ba¤l› radyoterapi alan ve
neticesinde darl›k geliflen hastalard›. Stent uygulanan 5
hastan›n 2’si (%40) cerrahi öncesi stentleme, 2’si (%40)
ileri evre rektum kanserine ba¤l› palyasyon ifllemiydi.
Bir hasta ise radyoterapiye ba¤l› darl›¤› olan ve mükerrer
balon dilatasyonuna ra¤men tekrar darl›k geliflen hastayd›.
Uygulanan ifllemlerin hiçbirinde komplikasyon geliflmedi
Sonuç: Kolonik darl›klar›n tedavisinde uygulanan balon
dilatasyon h›zl›, minimal invaziv, baflar› oran› yüksek,
düflük komplikasyon oran›na sahip, düflük morbiditeli,
düflük maliyetli ve gerekti¤inde tekrarlanabilirli¤i ile
baflar›l› bir tedavi yöntemidir. Ayr›ca, ileri evre t›kay›c›
tümörlerde gerek palyasyon, gerekse de obstrüksiyonla
gelen tümörlere elektif küratif cerrahi flans› verilmesinde
stent uygulamas›, yüz güldüren sonuçlar› ile etkin bir
seçenek olarak görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Balon dilatasyon, Kolonik stent,
Kolonik darl›k
Girifl
NICE (The National Institute of Clinical Excellence)
klavuzuna göre; acil barsak t›kan›kl›¤› ile gelen hastalarda
kolona endoskopik stent konulma ifllemi, acil cerrahiye
alternatif olarak gösterilmektedir.1 Kolonoskopi ile
yap›lan stentleme ifllemi kabul gören güvenli bir tedavi
seçene¤idir.2 Uygulanacak kolonoskopi, bu hastalarda
hem tan› hem de tedavi arac› olabilmektedir.3 Ayr›ca
kolorektal cerrahiye ba¤l› olarak geliflen anastomoz
darl›klar›nda (%5-22) ve radyoterapiye ba¤l› geliflen
darl›klarda balon dilatasyon, etkin ve tekrarlanabilir bir
flekilde, güvenle uygulanmaktad›r.4,5 Tümörlerde ise
kendili¤inden geniflleyen stent uygulamas›, cerrahi
öncesinde ve palyasyonlarda baflar›l› bir flekilde
kullan›labilmektedir.6
Çal›flmam›zda, kolonda darl›¤› ve t›kan›kl›¤› olan
hastalara uygulad›¤›m›z balon dilatasyon ve stentleme
ifllemlerinin sonuçlar›n› literatür eflli¤inde tart›flmay›
amaçlamaktay›z.
Gereç - Yöntem
Nisan 2011 ve Nisan 2013 tarihleri aras›nda t›kay›c›
kolon, rektum tümörü (1/3 proksimal ve 1/3 orta) ve
radyoterapiye ba¤l› darl›k nedeni ile genel cerrahi
servisine yat›r›lan, balon dilatasyon ve kolonik stent
© TKRCD 2014
Kolon Rektum Hast Derg, Eylül 2014
and 1 (%10) for ischemic colitis. Stent application was
performed to the 5 patients. 2 (%40) patients who
underwent colonic stenting for preoperative preperation,
2 of them(%40) were the patients who have advanced
level rectum ca. 1 patient who has applied stent for the
stenosis after multiple balloon dilatation. There were no
complication with the procedures.
Conclusion: Balloon dilatation that is performed for the
treatment of colonic stenosis is rapid, minimal invasive,
cost effective, repetitius and successful technic with high
treatment and low complication rates. Stent procedure
is not only an effectice technic for paliation of advanced
level of rectum cancer but also for the preperation of
curetive treatment of obstructive tumors before elective
surgery.
Key words: Balloon dilatation, Colonic stent, Colonic
stenosis
uygulanan 15 hasta çal›flmaya dahil edildi. Bu hastalar›n
demografik özellikleri, semptomlar›, darl›¤a neden olan
patolojileri, darl›¤›n seviyesi ve uygulanan ifllemler
önceden haz›rlanm›fl standart formlara kaydedildi. Tüm
hastalara detayl› klinik muayene yap›ld›. Ayakta direk
kar›n grafisi (ADKG) ve bilgisayarl› tomografi (BT)
çekilerek t›kan›kl›¤a sebep olan patolojinin yerleflim
yeri, boyutu ve evresi belirlendi.
Balon dilatasyon ve stent ifllemine uygun olan hastalara
lavman (Fleet Enema 133 Ml/ Kozmed Ltd. ‹ST) ile
distal barsak temizli¤i uyguland›. ‹fllemler sedasyon
analjezisi alt›nda gerçeklefltirildi. Propofol bolus
enjeksiyonu yar› ayarl› standart protokole uygun flekilde
70 yafl alt› hastalarda 60mg, 70-89 yafl aral›¤›ndaki
hastalarda 40 mg olacak flekilde yap›ld›. Ek doz propofol
uygulamas› her seferinde 20 mg olmak üzere total doz
200 mg geçmeyecek flekilde verildi.
Standart kolonoskop (Fujinon EPX-4400, System EG530 WL, Japan) ile kolonik darl›k görülene kadar
ilerlendi. Stenoz saptanan hastalarda, 18 mm’ye kadar
geniflleyebilen 8 mm çap›ndaki balon dilatatör, stenotik
sahadan geçirilerek ortalama 4 atm bas›ç ile fliflirilip, 3
dakika süre ile iki defa dilatasyon ifllemi uyguland›.
Kolonoskopun dilate edilen alandan geçirilebilmesi ve
Vol. 24, No.3
KOLON‹K DARLIKLARA ENDOSKOP‹K YAKLAfiIMLAR
barsak içeri¤inin darl›¤›n distaline geçiflinin izlenmesi
ile dilatasyonun etkin oldu¤u görüflüne sahip olundu.
Malign darl›klarda ise; ifllem öncesinde yap›lan tetkikler
neticesinde, tümör boyutlar›na uygun olan, geniflleyebilen
tam kapl› metalik stent (Wallflex, Boston Scientific)
temin edildi. Yerleflim ifllemi için, skopi alt›nda 0.035
inç çap›ndaki kaygan klavuz tel tümör içerisinden
geçirildi. Stent tümör distal s›n›r›n› 3 cm geçecek flekilde
aç›ld›. Proksimalden gelen barsak içeri¤inin görülmesi
ve kolonoskopun proksimale do¤ru ilerleyebilmesi ile
stentin etkin bir flekilde yerlefltirildi¤i kanaatine var›ld›.
Kolonoskopik bulgular dijital ortamda JPEG (Joint
Photographic Experts Group) ve/veya MPEG (Moving
Picture Experts Group) format›nda kay›t edildi.
Tüm hastalara giriflim sonunda olas› perforasyon kontrolü
için ADKG çekildi. Hastalar ifllem sonras› dönemde; 1.
hafta, 3. hafta ve 2. ayda kontrole ça¤r›ld›. Daha önce
balon dilatasyon ile tedavi edilmifl ancak semptomatik
olan darl›klarda endoskopik kontrol sonras›nda, balon
dilatasyon ikinci kez uyguland›. Kolonik tümör kaynakl›
barsak t›kan›kl›kl›¤› nedeni ile gelen hastalara
kolonoskopik stent uygulamas› gerçeklefltirildi. Ameliyata
kadar geçen sürede köprüleme yap›ld›. Barsak pasaj›n›n
sa¤lanmas› ile kolonik ödemin gerilemesi sonucunda
hastalar barsak temizli¤i yap›larak operasyona al›nd›.
Tamam›na laparoskopik kolon ve/veya rektum cerrahisi
gerçeklefltirildi. Operasyon öncesi ifllem uygulanan
hastalar, ameliyat haz›rl›klar› yap›ld›ktan ve klinik olarak
stabil hale geldikten sonra ortalama 2.5 gün içerisinde
operasyona al›nd›lar. Stent bulunan segmentide içerecek
flekilde onkolojik prensiplere uygun rezeksiyon yap›ld›.
Bulgular
Hastalar›n genel yafl ortalamas› 53.8’di. ‹fllem uygulanan
15 hastan›n 8’i erkekti. Stenoz saptanan hastalarda
konstipasyon en s›k flikayet iken, t›kan›kl›k geliflen
hastalarda ise distansiyon ortak flikayetti. Tüm hastalarda
83
Tablo 2. Stent uygulanan hastalar›n da¤›l›mlar›.
Stent Uygulanan Hastalar
Elektif cerrahi öncesi
‹leri evre rektum ca palyasyonu
Mükerrer balon dilatasyonuna ra¤men darl›k
Toplam
n
2
2
1
5
kar›n a¤r›s› mevcuttu. Hastalar›n 10’unda stenoz saptand›
ve balon dilatasyonu uyguland›. Balon dilatasyonu
uygulanan 10 hastan›n 6’s›nda rektum kanseri için verilen
radyoterapiye ba¤l› darl›k, 2’sinde serviks kanseri için
verielen radyoterapiye ba¤l› darl›k, birinde multiple
myeloma tedavisi için verilen radyoterapiye ikincil
geliflen darl›k vard›. ‹skemik kolit nedeniyle geliflen
darl›k ise bir hastada mevcuttu (Tablo 1). Bu hastalar›n
takip süresince balon dilatasyon ihtiyac› ortalama 2.8’di.
Stent uygulanan 5 hastan›n 2’si cerrahi öncesi stentleme
iken, 2’si ileri evre rektum kanserinde pasaj sa¤lamak
için yap›lm›flt›. Bir hasta ise radyoterapiye ba¤l› darl›¤›
olan ve mükerrer balon dilatasyonuna ra¤men tekrar
darl›k geliflen hastayd› (Tablo 2). Cerrahi öncesi stentleme
uygulanan 2 hastan›n biri rektum kanseri di¤eri ise
sigmoid kolon kanseri idi. Stentleme iflleminden sonra
bu 2 hasta operasyona al›nd› ve stenti de içerecek flekilde
onkolojik rezeksiyon yap›ld›. Uygulanan ifllemlerin
hiçbirinde komplikasyon geliflmedi.
Tart›flma
Akut mekanik intestinal t›kan›kl›¤›n en s›k nedeni,
geçirilmifl kar›n cerrahisine ba¤l› olan yap›fl›kl›klard›r.
Ancak sebep, t›kan›kl›¤›n yerine göre (ince barsak veya
kolon) farkl›l›k gösterir. 7 Cerrahi sonras› geliflen
anastomoz darl›klar› hem hastalar için hem de cerrah
için zorluk oluflturmaktad›r. Buna sebep genellikle iskemi,
fistül, kanama, inflamasyon, cerrahi teknik ve
radyoterapidir.8,9 Kolonoskopi, bu hastalara hem tan›,
hem de tedavi f›rsat› tan›maktad›r.3,10 Kolonoskopi ile
Tablo 1. Balon dilatasyonu uygulanan hastalar›n
etiyolojik da¤›l›mlar›.
Balon Dilatasyonu Uygulanan Hastalar
Rektum Ca nedeni ile radyoterapi
Serviks Ca nedeni ile radyoterapi
Multiple Myelom nedeni ile radyoterapi
‹skemik kolit sonras›
Toplam
n
6
2
2
1
10
Resim 1. Anastomoz darl›¤› (A), darl›¤a balon dilatasyon
uygulanmas› (B), dilatasyon sonras› darl›¤›n görünümü
(C).
© TKRCD 2014
84
EGE ve ark.
Resim 2. Tümoral darl›ktan klavuz tel geçirilmesi (A),
klavuz tel üzerinden stentin ilerletilmesi (B), stent
aç›ld›ktan sonra tümöral darl›¤›n görünümü (C).
t›kan›kl›¤›n nedeni ortaya konulduktan sonra nedene
yönelik olarak detorsiyon, balon dilatasyon ve stentleme
gibi tedavi edici ifllemler ugulanabilir.11
Geniflleyebilen kolorektal stentler, bu bölgenin malign
tümörlerinde kullan›labilmektedir. Acil stoma aç›lmas›na
gerek kalmadan t›kan›kl›¤› gidermekte, barsak
dekompresyonunu sa¤layarak barsak haz›rl›¤›na olanak
sa¤lamaktad›r. Kolon ve rektumun en fazla acil
giriflimlerinden biri olan kolon t›kan›kl›klar›nda, bu
dönemdeki ameliyat gereksinimini ve buna ba¤l›
gerçekleflecek ameliyatlar›n mortalitesini ve morbiditesini
azaltmaktad›r.12,13
1985 y›l›nda ilk kez uygulanan kolonoskopi eflli¤inde
dilatasyon ve stent uygulamalar›n›n, kolorektal
kanserlerde palyasyon, acil ameliyat› erteleme ve küratif
ameliyata olanak sa¤lama d›fl›nda radyasyona ba¤l›
strüktürlerde de kullan›m› vard›r.14,15,16 Bu çal›flmada
5 hastaya stent ifllemi uygulanm›fl olup bunlardan ikisi
palyasyon amaçl› iken, ikisi cerrahi öncesi, biri ise
mükerrer dilatasyona ra¤men tekrar geliflen darl›¤›n
giderilmesi için uygulanm›flt›r. Palyasyon sebebi ile stent
uygulanan iki hasta; yafllar› ileri, genel durumlar› düflkün,
yandafl hastal›klar› nedeniyle cerrahi tedavide yüksek
mortalite riski olan hastalard›. ‹fllem sonucunda
dekompresyon baflar› ile sa¤lanm›fl olup hastalar
komplikasyonsuz evine gönderilmifltir. Hastalar›n,
hastal›klar›n›n son dönemlerinde cerrahi ve
komplikasyonlar› ile u¤raflmalar›n›n önüne geçilmesi
Resim 3. ‹skemiye ikincil geliflen darl›k (A), radyoterapiye
ikincil geliflen darl›k (B).
© TKRCD 2014
Kolon Rektum Hast Derg, Eylül 2014
aç›s›ndan da baflar›l› bir sonuç al›nm›flt›r. Ayr›ca
hastal›klar›n› küratif olarak tedavi etmeyecek olan büyük
bir cerrahi giriflim fikrinin, hastalar›n ruh haline verece¤i
olumsuz etkilerinin de önüne geçilmifltir. Elektif onkolojik
cerrahi tedavi ile sa¤ kal›m›na katk› sa¤lanacak iki
hastaya uygulanan stent ifllemi ile t›kan›kl›k aç›larak
dekompresyon sa¤lanm›fl olup elektif ameliyat haz›rl›¤›
için gerekli zaman kazan›lm›flt›r. Akut malign kolonik
t›kan›kl›k mortalite ve morbiditesi yüksek acil cerrahi
durumlardan biridir. Yap›lan bir retrospektif çal›flmada
acil malign kolonik t›kan›kl›kla gelen hastalarda kolonik
stentleme, dekompresyon ve sonras›nda elektif tek
basamakl› cerrahiye baflar›l› köprü oluflturma (bridge to
surgery) oran›n›n ortalama %95 oldu¤u bulunmufltur.17
Bir baflka çal›flmada sol kolonda tümöre ba¤l› t›kan›kl›¤›
olan hastalarda kolonik stentlemenin elektif cerrahiye
güvenli bir köprü oluflturdu¤u (bridge to surgery) ve tek
basamakl› (one-stage-surgery) cerrahi flans›n› artt›rd›¤›,
stoma gereksinimini ve yara yeri enfeksiyon oran›n› ise
azalt›l›¤› gösterilmifltir.18 Kolonoskopik dilatasyon, tufle
mesafesinde olmayan anastomoz darl›klar›ndaki ilk
uygulanacak yöntemdir.8 Dilatasyon ifllemi ile beraber
biyopsi al›narak malignite olas›l›¤› ekarte edilmelidir.6
Çal›flmam›zdaki hastalarda, anastomoz darl›klar›n›n
ço¤unlu¤u rektum kanseri nedeniyle verilen
radyoterapiden kaynaklanmaktayd›. ‹fllem uygulanan
hastalardan biyopsiler al›narak malignite olas›l›¤› ekarte
edildi. Endoskopik balon dilatasyonu tufle mesafesinde
olmayan darl›klarda baflar› ile uyguland›. Bu hastalarda
genellikle anastomoz hatt›nda oluflan iskemiye ikincil
ve/veya radyoterapiye ba¤l› geliflen kolit ve bunun
oluflturdu¤u inflamasyona sekonder olarak darl›k
geliflti¤ini düflünmekteyiz.
Endoskopik balon dilatasyonun güvenle uygulanan,
baflar› oran›n›n %69-97.6; perforasyon oran›n›n %0-3.8
oldu¤unu bildiren çal›flmalar mevcuttur.4,19 Bizim
çal›flmam›zda da balon dilatasyon baflar› ile uygulanm›fl
herhangi bir komplikasyon meydana gelmemifltir.
Hastalar›n takip sürelerinde tekrarlayan semptomatik
darl›kla geliflmifl ve bu hastalara balon dilatasyon tekrar
uygulanm›flt›r. Hasta bafl›na yap›lan balon dilatasyon
say›s› ortalama 2.8 olarak bulunmufltur.
Sonuç
Kolorektal cerrahi giriflimler ve radyoterapi sonras› kolon
ve rektumda darl›k geliflebilmektedir. Kolonoskopik
Vol. 24, No.3
KOLON‹K DARLIKLARA ENDOSKOP‹K YAKLAfiIMLAR
85
kontrol erken tan› konulmas› ve endoskopik tedavinin
uygulanmas› aç›s›ndan çok önemlidir. Bu darl›klar›n
tedavisinde uygulanan balon dilatasyon minimal invaziv,
baflar› oran› yüksek, düflük komplikasyon oran›na sahip
ve gerekti¤inde tekrarlanabilirli¤i ile baflar›l› bir tedavi
yöntemidir. Bununla beraber, ileri evre t›kay›c› tümörlerde
gerek palyasyatif tedavi, gerekse de t›kan›kl›kla gelen
tümörlere elektif küratif cerrahi flans› verilmesinde
kolonik stent uygulamas›, yüz güldüren sonuçlar› ile
etkin bir seçenek olarak görülmektedir.
Kaynaklar
1. NICE guidelines. Colorectal cancer: The diagnosis
and management of colorectal cancer. Available
from:URL:http:// www.nice.org.uk/nicemedia/
pdf/CSGCCfullguidance.pdf
2. Buckley M. Pooled analysis of the efficacy and safety
of self expanding metal stenting in malignant
colorectal obstruction. Am J Gastroenterol 2004;99:2051-7.
3. Targownik LE, Spiegel BM, Sack J, et al. Colonic
stent vs. emergency surgery for Self-expanding
metallic stents for re-management of acute left-sided
malignant living ma-lignant colorectal obstruct
colonic obstruction: a decision analysis. Ann Surg
Gastrointest Endosc 2007;246:24-30.
4. Placer C, Urdapilleta G, Markinez I, et al. Benign
anastomotic strictures after oncologic rectal cancer
surgery. Results of treatment with hydrostatic dilation.
Cir Esp 2010;87:239- 43.
5. Mukai M, Kishima K, Iizuka S, et al. Endoscopic
hook knife cutting before balloon dilatation of a
severe anastomotic stricture after rectal cancer
resection. Endoscopy 2009;41:193-4.
6. Donatelli G, Ceci V, Cereatti F, et al. Minimally
invasive treatment of benign complete stenosis of
colorectal anastomosis. Endoscopy 2008;40:263-4.
7. Brüggmann D, Tchartchian G, Wallwiener M, et al.
Intra-abdominal adhesions. Dtsch Arztebl Int
2010;107:769-75.
8. Delaunay K, Barthelemy C, Dumas O, et al.
Endoscopic therapy of benign colonic post-operative
strictures: report on 27 cases. Gastroenterol Clin Biol
2003;27:610-13.
9. Hirono S, Ueno M, Takifuji K, et al. Successful
interventional dilatation of a complicated stricture
of the anastomotic colon: report of a case. Int Surg
2007;92:311-3.
10. Vitale MA, Villotti G, D’Alba L, et al. Preoperative
colonoscopy after self-expandable metallic stent
placement in patients with acute neoplastic colon
obstruction. Gastrointest Endosc 2006;63:814-9.
11. Baron TH. Interventional palliative strategies for
malignant bowel obstruction. Curr Oncol Rep
2009;11:293-7.
12. Gandrup P, Lund L, Balslev I. Surgical treatment of
acute malignant large bowel obstruction. Eur J Surg
1992;158:427-30.
13. Ruol, Gougoutas C, Paty PB, et al. Elective bowel
resection for incurable stage IV colorectal cancer:
prognostic variables for asymptomatic patients. J
Am Coll Surg 2003;196:722-8.
14. Athreya S, Moss J, Urquhart G, et al. Colorectal
stenting for colonic obstruction: the indications,
complications, effectiveness and outcome- 5-year
review. Eur J Radiol 2006;60:91-94.
15. Shim CS, Cho JY, Jung IS, et al. Th rough-the-scope
double colonic stenting in the management of
inoperable proximal malignant colonic obstruction:
a pilot study. Endoscopy 2004;36:426-31.
16. Guan YS, Sun L, Li X, Zheng XH. Successful
management of a benign anastomotic colonic stricture
with self-expanding metallic stents: a case report.
World J Gastroenterol 2004;10:3534-6.
17. Morino M, Bertello A, Garbarini A, et al. Malignant
colonic obstruction managed by endoscopic stent
decompression .followed by laparoscopic resections.
Surg Endosc 2002;16:1483-1487.
18. Huang X, Lv B, Zhang S, Meng L. Preoperative
colonic stents versus emergency surgery for acute
left-sided malignant colonic obstruction: a metaanalysis. J Gastrointest Surg. 2014;18(3):584-91.
19. Giorgio P, Luca L, Rivellini G, et al. Endoscopic
dilation of benign colorectal anastomotic stricture
after low anterior resection: A prospective comparison
study of two balloon types. Gastrointest Endosc
2004;60: 347-50.
© TKRCD 2014
Download

Kolonik Darlıklara Endoskopik Yaklaşımlar