Salon 5
TANI YÖNTEMLERİ
SÖZEL SUNUM
SS1- SS9
08:30 10:00
13:30 15:00
Salon 6
SOLUNUM
SİSTEMİ
İNFEKSİYONLARI
SÖZEL SUNUM
SS32 - SS39
KLİNİK SORUNLAR
(DİFÜZ
PARANKİMAL
AKCİĞER
HASTALIKLARI-1
SÖZEL SUNUM
SS40 - SS44
2 Nisan 2015 Perşembe
Salon 9
Salon 10
GÖĞÜS CERRAHİSİ
SÖZEL SUNUM
SS10 - SS18
KOAH-1 SÖZEL
SUNUM
SS19 - SS25
UYKU
TÜBERKÜLOZ SÖZEL BOZUKLUKLARISUNUM
1 SÖZEL
SUNUM
SS45 - SS49
SS50 - SS55
Salon 14
ÇEVRESEL VE MESLEKİ
AKCİĞER HASTALIKLARI
SÖZEL SUNUM
SS26 - SS31
AKCİĞER NAKLİ SÖZEL
SUNUM
SS56 - SS59
1- Tanı Yöntemleri Sözel Sunum Oturumu
2 Nisan 2015
08:30 – 10:00 Salon 6
SS1
0431
Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi
Importance of High Speed Videomicroscopy in Primary Ciliary Dyskinesia Patients
SS2
0818
EBUS ile saptanan granülomatöz lenfadenitin altta yatan nedenleri
The underlying causes of granulomatous lymphadenitis detected by EBUS-TBNA
SS3
0645
Pulmoner nodül ile takip edilen hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of the patients with pulmonary nodule
SS4
0499
Hematolojik maligniteli olgularda bronkoalveolar lavajın tanısal değerliği
Diagnostic yield of bronchoalveolar lavage in hematological malignancies
SS5
0984
Eksudatif Plevral Effüzyonların Yönetiminde Medikal Torakoskopinin Rolü ve Güvenliği
Role And Safety of Medical Thoracoscopy in Manegement of Exudative Pleural Effusion
SS6
0660
Plörezili Hastalarda Plevral Sıvı ve Serum D-Dimer Düzeylerinin Tanısal Değeri
The Diagnostic Value of Pleural Fluid and Serum D-Dimer Levels in Patients with Pleural
Effusion
SS7
1014
Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Etyolojik Tanı Konulamayan Plevral Efüzyon
Olguları
Undiagnosed Pleural Effusion Cases although Video-Assisted Thoracoscopic Surgery
SS8
0151
Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonu Nedeni ile Araştırılan ve Nedeni Aydınlatılamayan
Çocuklarda Fleksibl Bronkoskopi (FB) ve Bronkoalveolar Lavaj (BAL) İncelemesinin
Değeri
Importance of Flexible Bronchoscopy (FB) and Bronchoalveolar Lavage (BAL) in
Explaining the Etiology of Unsolved Recurrent Respiratory Tract Infections
SS9
0100
Plevral kolesterol düzeyi transüda-eksüda ayırımında light kriterleri kadar etkindir
Pleural cholesterol level is effective as criteria light criteria in discriminating transudative
and exudative
Salon 12
2- Göğüs Cerrahisi Sözel Sunum Oturumu
2 Nisan 2015
08:30 – 10:00 Salon 9
0432
Tipik Ve Atipik Bronkopulmoner Karsinoidli Hastaların Uzun Dönem Sonuçları: 135
Hastalık 20 Yıllık Deneyim
Long Term Results Of Patıents Wıth Typıcal And Atypıcal Bronchopulmonary Carcinoid:
20 Year Experıence 135 Patıents
1007
Senkron Beyin Metastazı Olan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Cerrahi
Tedavi
Senkron Beyin Metastazı Olan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Cerrahi
Tedavi
0367
Hiperhidrozis Operasyonlarında Sempatektomi ve Sempatikotomi Yöntemlerinin
Karşılaştırılması
Comparison of sympathectomy and sympathicotomy methods for hyperhidrosis
operations
SS13
0920
Bir Tedavi Yöntemi Olarak Video Yardımlı Torakoskopik Lobektomi: 34 Olgu ile 2 Yıllık
Deneyim
Video-Assisted Thoracoscopic Lobectomy As a Treatment Modality: 2 Years Initial
Experience With 34 Cases
SS14
0631
Ampiyem tedavisinde VATS ve intraplevral fibrinolitik uygulamasının karşılaştırması
Comparison of VATS and intrapleural fibrinolytic therapy in the teratment of empyema
SS15
0362
Vücut Üst Yarısındaki Hiperhidrozis İçin Yapılan Torakal Sempatik Zincir
Operasyonlarının Ayak Hiperhidrozisine Etkisi
The Effect of Thoracic Sympathic Chain Operations Performed For Upper Body
Hyperhidrosis on Palmar Hyperhidrosis
SS16
0192
Poland Sendromu ve Dekstrokardi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Poland's Syndrome and Dextrocardia
SS17
0622
Primer Akciğer Kanseri Cerrahisinde Neden Torakotomi?
Why Thoracotomy in The Surgical Treatment of Primary Lung Tumor?
SS18
0558
Akciğerin Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomunda Cerrahi Yönetim
Surgical Management of Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of the Lung
SS10
SS11
SS12
3- KOAH-1 Sözlü Sunum Oturumu
2 Nisan 2015
08:30 – 10:00 Salon 10
SS19
1011
KOAH'lı Hastalarda Hasta Eğitiminin Hastalık Bilgi Düzeyi ve Hastalık Üzerine Etkisi
The Effect of Patient Education on Knowledge About Disease and Disease Control in
COPD Patients
SS20
0243
KOAH’da Yeni Evreleme Sistemi İle Birlikte İnhaler Tedavi Kullanımında Meydana Gelen
Değişiklikler
Changes in Inhalation Therapy After Combined Assessment of COPD
SS21
0641
Kronik obstrüktif akciğer hastalığında kognitif disfonksiyon ve ilişkili faktörler
Cognitive impairment and relevant factors in patients with chronic obstructive lung
diasease
SS22
0625
Yaşlı KOAH ve astım hastalarında inhalasyon tedavi başarısını etkileyen durumlar
The parameters that may affect inhalation therapy success in elderly COPD and asthma
patients
SS23
0489
Yeni GOLD Birleşik Değerlendirmesine Göre KOAH’lı Olguların Egzersiz Kapasitesi,
Yaşam Kalitesi ve Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesi
Evaluation of exercise capacity, quality of life and body composition in patients with
COPD according to the new GOLD Classification
SS24
0711
Kronik obstrüktif akciğer hastalarında farklı GOLD evrelerine göre yaşam kalitesi ve
BODE indeksi
Qualıty of lıfe and BODE ındex accordıng to dıfferent GOLD stages ın COPD patıents
0235
KOAH’lı Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonları ve Günlük Yaşam Aktiviteleri
Arasındaki İlişki
Relationship between Upper Extremity Functions and Daily Living Activities in COPD
Patients
SS25
4- Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Sözel Sunum Oturumu
2 Nisan 2015
08:30 – 10:00 Salon 14
SS26
0789
Astımlı hastalarda meslek dağılımı ve işyeri-semptom ilişkisi: çok merkezli, ulusal, anket
tabanlı bir çalışma
Work related symptoms of adult patients with asthma: a multicenter, national,
questionnaire based study
SS27
0330
Hatay İli Yayladağı İlçesi Ve Çevresinde Asbest Maruziyetinin Değerlendirilmesi
Assesment of Asbestos Exposure in Yayladağı Town and Its Villages
SS28
0763
Türkiye’de KOAH, Astım ve Allerjik Rinit prevalansını etkileyen işyeri maruziyetleri
(WORK-CAT Çalışması)
Workplace Exposures as Risk Factors For COPD, Asthma and Allergic Rhinitis in Turkey
(WORK-CAT STudy)
SS29
0921
Şanlıurfa’da Davulcularda ve Zurna Çalgıcılarında Obstruktif Uyku Apne Sendromu
Sıklığı
Prevalence of Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Drummers and Clarion Musicians
in Şanlıurfa
SS30
0186
Benzin istasyonu çalışanlarında solunum fonksiyonları, karbonmonoksit ve oksidatif stres
düzeyleri
Pulmonary function tests, exhaled carbonmonoxide and blood oxidative stress levels of
the petrol station workers
SS31
0720
Demografik, Klinik ve Radyolojik Bulgular Eşliğinde Kaynakçı Akciğeri
Welder’s Lung with Demographic, Clinical and Radiological Findings
5- Solunum Sistemi İnfeksiyonları Sözel Sunum Oturumu
2 Nisan 2015
13:30 – 15:00 Salon 5
SS32
0063
Toplumda Gelişen Pnömoninin Tedavisinde Ampisilin-sulbaktam/makrolid
Kombinasyonu ile Tek Başına Florokinolon Tedavilerinin Karşılaştırılması
Comparison Of Ampicillin-sulbactam/macrolide Dual Therapy Versus Fluoroquinolone
Monotherapy In Hospitalized Patients With Community-acquired Pneumonia
SS33
0960
Anti-tümör Nekrozis Faktör Alfa Tedavisi Kullanılan Hastalarda Pulmoner Enfeksiyonlar
Pulmonary Infections in Patients Receiving Treatment of Tumor Necrosis Factor Alpha
Antagonists
SS34
0439
Dr. Google Grip Aşısı Hakkında Ne Söylüyor?
What is Dr. Google Saying About İnfluenza Vaccination?
SS35
0062
Sağlık Bakımı ile İlişkili Pnömoni
Health-care Associated Pneumonia
SS36
0487
Toplum Kökenli Pnömoni Sonrası Kısa ve Uzun Dönem Mortalitede Etkili Faktörler
Factors Related with Short and Long Term Mortality in Community-Acquired Pneumonia
SS37
0943
Yaşlı hastalarda toplumda gelişen pnömoninin klinik analizi
Clinical analysis of community acquired pneumonia in the elderly
1012
Yaşlı Hastalarda Hospitalizasyon Gerektiren Toplum Kökenli Pnömoni: Klinik Özellikler,
Prognostik Faktörler ve Tedavi
Community-Acquired Pneumonia Requiring Hospitalization in Elderly Patients: Clinical
Features, Prognostic Factors and Treatment
0876
Hospitalize Edilmiş Pnömoni Hastalarında İnhaler Steroid Kullanımının Tedavi Yanıtına
Etkisi: Türk Toraks Derneği Pnömoni Veri Tabanı
Effect of Inhaled Steroid Therapy on Treatment Response in Hosptalized Pneumonia
Patients: Results From Turkish Thoracic Society Data Base
SS38
SS39
6- Klinik Sorunlar (Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları)-1 Sözel Sunum Oturumu
2 Nisan 2015
13:30 – 15:00 Salon 6
SS40
0550
Pulmoner sarkoidozda nötrofil/lenfosit oranının radyolojik ağırlık ile ilişkisi
Relation of neutrophil/ lymphocyte ratiowith radiological extent in pulmonarysarcoidosis
SS41
0223
Stabil evre I ve II sarkoidoz hastalarında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı
Obstructive sleep apnea syndrome frequency in stable stage I and II sarcoidosis patients
SS42
0498
Sarkoidozlu hastalarda PET/BT bulguları
PET/CT findings in sarcoidosis patients
SS43
0827
Nötrofil lenfosit oran değeri Sarkoidozda nasıldır?
How is neutrophil/ lymphocyte rate at sarcoidosis?
0521
Kliniğimizde sarkoidoz tanısıyla takip edilen olgularımızın klinik, radyolojik ve laboratuvar
özellikleri
Clinical, radiological and laboratory features of the patients with a diagnosis of
sarcoidosis in our clinic
SS44
7- Tüberküloz Sözel Sunum Oturumu
2 Nisan 2015
13:30 – 15:00 Salon 9
0427
Anti Tümör Nekrozis Faktör Alfa (TNF-α) Tedavisinde Izoniazid Kemoprofilaksisinin
Etkinliği
The Effectiveness of Izoniazid Chemoprophlaxis in Anti TNF-Alpha Therapy
0177
Çocukluk Çağı Tüberkülozunda Monosit Alt Grupları ve Aktivasyon Belirteci olarak
CD163 Düzeyleri
Monocyte Subsets and CD163 Levels As An Activation Marker In Children With
Pulmonary Tuberculosis
0788
Karaciğer Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Aktif Tüberküloz Gelişme Sıklığı Ve
Tüberküloz Gelişen Hastaların Değerlendirilmesi
Actıve Tuberculosıs Prevalence And Characterıstıcs Of Tuberculosıs Patıents In Lıver
Transplant Patıents
SS48
0222
Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Florokinolon İlaç Kullanımı İle Florokinolon Direnç
İlişkisi
The Relationship With Fluoroquinolone Drug Exposure and Fluoroquinolone Resistance
in Patients With Active Pulmonary Tuberculosis
SS49
0949
Anti TNF-Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Latent Tüberküloz Sıklığı
Anti-TNF-Alpha Therapy in Patients with Latent Tuberculosis Incidence
SS45
SS46
SS47
8- Uyku Bozuklukları-1 Sözel Sunum Oturumu
2 Nisan 2015
13:30 – 15:00 Salon 10
SS50
0378
Otobüs Sürücülerinde Uykululuk ve Uyku ile İlişkili Trafik Kazaları
Sleepiness and Sleep-related Traffic Accidents in Bus Drivers
SS51
0426
Absenteeism and Delay to Work due to Sleep Disorders in the Turkish Adult Population:
A Questionnaire Based National Survey
0086
Obstrüktif uyku apne sendromu semptomu olmayan hafif hipoksemik kronik obstrüktif
akciğer hastalığı olgularının overlap sendromu sıklığı açısından değerlendirilmesi
Evaluation of the Frequency of Overlap Syndrome in Mild Hypoxemic Chronic
Obstructive Pulmonary Disease Patients without Obstuctive Sleep Apnea Syndrome
Symptoms
SS53
0157
Oturur Pozisyonda Uyumanın Kalp Yetmezliği Hastalarında Obstrüktif Uyku Apne
Sendromu Ciddiyetine Etkisi
Effect of Semi-recumbent Sleep Position on Severity of Obstructive Sleep Apnea
Syndrome in Patients with Heart Failure
SS54
0384
Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda hipoksinin göz üzerine etkileri
Effects of hypoxia on the eye in patients with obstructive sleep apnea syndrome
SS55
0165
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Kadın ve Erkek Hastalarda Polisomnografik,
Demografik ve Klinik Özellikler Açısından Farklılıklar
Polysomnographic, demographic, and clinic differences between male and female
obstructive sleep apnea patients
SS52
9- Akciğer Nakli Sözel Sunum Oturumu
2 Nisan 2015
13:30 – 15:00 Salon 14
SS56
0905
Akciğer Transplantasyonu İçin Yönlendirilen Hastaların Sonuçları
Results of patients referred for lung transplantation
SS57
0883
Akciğer nakli yapılmış olgularda bronkoskopinin güvenliği ve etkinliği
Safety and efficacy of bronchoscopy in lung transplant recipients
SS58
0890
Son Dönem Akciğer Hastalığı Olan Ve Akciğer Nakli Adaylarında Osteoporoz
Evaluation of Bone Mineral Density in Lung Transplantation Candidates Wıth End Stage
Lung Disease
SS59
0245
Kliniğimizde Gerçekleştirilen Akciğer Nakilleri Sonrası Primer Graft Disfonksiyonu ve
Özellikleri
The Features of the Patients With Primary Graft Dysfunction after Lung Transplantation
Salon 5
Salon 6
ASTIM VE ALLERJİ-1
SÖZEL SUNUM
SS60 - SS65
08:30 10:00
AKCİĞER VE PLEVRA
MALİGNİTELERİ SÖZEL
SUNUM
13:30 15:00
SS95 - SS101
3 Nisan 2015 Cuma
Salon 9
Salon 10
PULMONER
REHABİLİTASYON VE
KOAH-2 SÖZEL
KRONİK BAKIM-1
SUNUM
SÖZEL SUNUM
SS75 - SS81
SS66 - SS74
Salon 14
SOLUNUM
YETMEZLİĞİ VE
YOĞUN BAKIM SÖZEL
SUNUM
SS82 - SS88
DENEYSEL
ARAŞTIRMALAR
SÖZEL SUNUM
ÇOCUK GÖĞÜS
HASTALIKLARI SÖZEL
SUNUM
SS111 - SS115
SS116 - SS124
TÜTÜN KONTROLÜ
SÖZEL SUNUMLAR
SS102 - SS110
10- Astım ve Allerji Sözel Sunum Oturumu-1
3 Nisan 2015
08:30 – 10:00 Salon 6
0615
Ghrelin, Obestatin Düzeyleri ve Ghrelin/Obestatin Oranının Astım İle İlişkisi
Relation of Ghrelin, Obestatin Levels and Ghrelin/Obestatin Ratio with Asthma
0856
Siteinil lökotrien (cys-LTs), prostaglandin D2 (PG-D2), prostaglandin E2 (PG-E2) düzeyleri
ve bunların fonksiyonel parametreler ile korelasyonu astım, KOAH ve AKOS (astım ve
KOAH overlap sendromu) ayırımında belirleyici olabilir mi?
Can cys-LT, PG-D2, PG-E2 levels and their correlation with pulmonary function be
discriminative in asthma, COPD and ACOS?
SS62
0820
Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Erişkin Yaşta Görülen Allerjik Hastalıklar ve Astım
İçin Bir Risk Faktörü mü ?
Is Adenoidectomy and/or Tonsillectomy a Risk Factor For Allergic Diseases and Asthma
Seen in Adult Patients?
SS63
0847
Astımda kontrolün depresyon ve anksiyete ile ilişkisi
The relationship between asthma control, anxiety and depression
SS64
0845
Astım hastalarında stresle başa çıkma tutumlarının astım kontrolü ile ilişkisi
The relationship between asthma control and coping strategies with stress in asthma
patients
SS65
0504
Yaşlılarda Astım Özyönetim Bilgi Düzeyi ve Astım Kontrolü Arasındaki İlişki
Association between Asthma Self-Management Knowledge and Asthma Control in Elderly
SS60
SS61
Salon 12
UYKU
BOZUKLUKLARI-2
SÖZEL SUNUM
SS89 - SS94
11- Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım-1 Sözel Sunum Oturumu
3 Nisan 2015
08:30 – 10:00 Salon 9
0402
Kronik obstrüktif akciğer hastalarında manuel terapi ile birlikte inspiratuar kas eğitiminin
etkinliği: Randomize kontrollü çalışma
Efficacy of inspiratory muscle training with manual therapy in chronic obstructive
pulmonary disease patients: A randomized controlled study
0777
Uzun Süreli Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalarda Kapsamlı Pulmoner
Rehabilitasyon Programı Sonrası Weaning Başarısı
Weaning Success After A Comprehensive Pulmonary Rehabilitation Program In Patients
Receiving Long Term Mechanical Ventilation
SS68
0287
Akciğer Transplantasyonu adaylarında Preoperatif Dönemde Uygulanan Pulmoner
Rehabilitasyonun Solunum Fonksiyonları, Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine
Etkisi
The impact of preoperative pulmonary rehabilitation on lung functions, exercise capacity
and quality of life in lung transplantation candidates
SS69
0746
İnterstisyel Akciğer Hastalarında Artan Hızda Mekik Yürüme Testi’nin Klinik Belirleyicileri
Clinical Determinants of the Incremental Shuttle Walk Test in Patients with Interstitial
Lung Disease
SS70
0971
Kronik obstrüktif akciğer hastalarında manuel terapinin akut etkisi
Immediate effects of manual therapy in patients with chronic obstructive pulmonary
disease
0776
Akut Alevlenen İnterstisyel Akciğer Hastalarında Submaksimal Egzersiz Kapasitesine
Fizyolojik Cevaplar
Physiological Responses to Functional Exercise Capacity in Interstitial Lung Disease
Patients with Acute Exacerbations
0454
Astımlı Hastalarda İnspiratuar Kas Eğitiminin, Solunum Kas Kuvveti, Nefes Darlığı ve
Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
The Effects of Inspiratory Musle Training on Inspiratory Muscle Strength, Dyspnea and
Quality of Life in Asthmatic Patients
SS73
0770
Evde Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Tedavisi Alan KOAH'lı Hastalarda Pulmoner
Rehabilitasyon Etkinliği
Effectiveness Of Pulmonary Rehabilitation In Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Patients Receiving Domiciliary NIMV Therapy
SS74
0115
Effects of self efficacy on exercise capacity, fatigue, anxiety-depression and daily living
activities in patients with COPD
SS66
SS67
SS71
SS72
12- KOAH-2 Sözlü Sunum Oturumu
3 Nisan 2015
08:30 – 10:00 Salon 10
SS75
0932
Metabolik Sendromun KOAH'lı Hastalardaki Komorbiditeler Üzerine Etkisi
The Effect of Metabolic Syndrome on Comorbidities in Patients with COPD
SS76
0938
COPD and CRP level
SS77
0564
KOAH Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Kilinik Bulgularla İlişkisi
Relation Betweeen Vitamin D Levels and Clinical Properties of COPD Patients
SS78
0570
KOAH Hastalarında D Vitamini Düzeyinin Anksiyete ve Depresyon ile İlişkisi
Relation between Vitamin D Levels and Anxiety and Depression in COPD patients
SS79
0768
KOAH’lı hastalar neden hastaneye yeniden yatırılırlar?
Why COPD patiens are readmitted to hospital?
SS80
0084
ADMA düzeyi ile KOAH ağırlığı ve pulmoner hipertansiyon arasındaki ilişkinin
değerlendirilmesi
Relationship of ADMA levels with disease severity and pulmonary hypertension in COPD
0568
Heme Oksijenaz-1 tek nükleotid polimorfizmi ile Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına
duyarlılık arasındaki ilişki
The association between Heme Oxygenase-1 single nucleotide polymorphism and
susceptibility to chronic obstructive lung disease
SS81
13- Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Sözel Sunum Oturumu
3 Nisan 2015
08:30 – 10:00 Salon 14
0138
Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni: Üç yılda neler değişti?
Ventilator Associated Pneumonia in a Respiratory Intensive Care Unit: What has
changed during three years period?
SS83
0493
Pnömoniye Bağlı Akut Solunum Yetmezliği Nedeniyle Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
Uygulanan Olgularda Başarısızlığı Tahmin Etmek Mümkün mü?
Is It Possıble to Predict Failure of Non-Invasive Mechanical Ventilation for Acute
Respiratory Failure due to Pneumonia?
SS84
0492
Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalitenin Öngörülmesinde APACHE II Skorunun
Yeri
APACHE II Score as A Predictor of Mortality in A Respiratory Intensive Care Unit
SS85
1001
Uzun Süreli Oksijen Tedavisinin Etkinliği ve Hasta Uyumu
Efficiency of Long Term Oxygen Therapy and Patients Compliance
SS86
0490
Mekanik Ventilasyon Uygulanan Yoğun Bakım Olgularında Barotravma
Barotrauma in Mechanical Ventilation Used Patients in Intensive Care Unit
0461
Yoğun Bakım Ünitesine Akut Solunum Yetmezliği İle Başvuran KOAH hastalarında Tek
Başına Kinolon Kullanımı ile Kombine Antibiyoterapinin Tedavi Sonuçları Benzer Mi?
Does Single Quinolone Have Similar Outcome Than Combined Antibiotic In COPD With
Acute Respiratory Failure In ICU?
0806
Obezite Hipoventilasyon Sendromu ile Yoğun Bakımda takip edilen hastalarda
hematolojik parametrelerin yoğun bakım yatış süresine etkisi
The effect of hematological parameters on duration of intensive care unit stay in obesity
hypoventilation syndrome
SS82
SS87
SS88
14- Uyku Bozuklukarı-2 Sözel Sunum Oturumu
3 Nisan 2015
08:30 – 10:00 Salon 12
SS89
0208
Copeptin: A New Predictor for Severe Obstructive Sleep Apnea
SS90
0334
Obezite hipoventilasyon sendromlu hastalarda BPAP tedavisinin bazal metabolizma hızı
üzerine etkisi
The effect of BPAP therapy on basal metabolism rate in patients with obesity
hypoventilation syndrome
SS91
0385
Ghrelin, Obestatin Düzeyleri ve Ghrelin/Obestatin Oranının Uyku Kalitesi ile İlişkisi
Relation of Ghrelin, Obestatin Levels and Ghrelin/Obestatin Ratio with Sleep Quality
SS92
0778
Uyku Apne Sendromu Olan Kalp Yetmezliği Hastalarında Kardiyovaskuler Hasar
Biyobelirteçlerinin (CRP, ADİPONEKTİN, H-FABP, HMGB1, NT-PROBNP) NIMV
Tedavisine Yanıtlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Inflammatory Biomarkers (CRP, ADIPONECTIN, HFABP, HMGB1, NTPROBNP) After NIMV Therapy In Patients With Obstructive Sleep Apnea And Heart
Failure
SS93
0236
Obstruktif uyku apnede serum adipokin düzeyleri
Serum levels of adipokines in obstructive sleep apnea
0120
Obstrüktif uyku apne sendromu tanılı hastalarda; trombosit sayısı, ortalama trombosit
hacmi, hematokrit değerleri ve hastalığın ağırlığı ile ilişkisi
Mean platelet volume, platelet count, hematocrit values in patients with obstructive sleep
apnea syndrome and it's relationship with cardiovascular diseases
SS94
15- Akciğer ve Plevra Maligniteleri Sözel Sunum Oturumu
3 Nisan 2015
13:30 – 15:00 Salon 6
0448
Soliter Pulmoner Nodülün Benign/Malign Ayrımında En İyi SUV max. Değerin
Belirlenmesi
Determine the best discriminative threshold of SUVmax for malign/benign etiology of
solitary pulmonary nodules
1009
Akciğer Kanseri Evrelemesinde Kullanılan PET-BT'de Tespit Edilen Akciğer Dışı FDG
Tutulumunun Tanı Sürecine ve Tedaviye Kadar Geçen Zamana Olan Etkisi:
Retrospektif Analiz
Effect of Incidental FDG Findings at Extrapulmonary Locations on Duration of
Diagnosis and Time to Treatment in Patients Staged for Lung Cancer: Retrospective
Analysis
0137
Multidisipliner Toraks Konseyinde Değerlendirilen Pulmoner Nodüllerin Izlem
Sonuçlari, Malignite Oranları Ve Malignite Belirleyicileri
Follow -up Results, Malignancy Rates and Malignancy Determinants of the
Pulmonary Nodules That Evaluated in Multidisciplinary Thoracic Oncology Tumour
Board
SS98
0193
Malign mezotelyomada nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranı prognostik
gösterge olarak güvenilir parametreler mi?
Malignant mesothelioma, are neutrophil/lymphocyte ratio and platelet/lymphocyte
ratio prognostic indicator parameters as reliable?
SS99
0591
2013 yılında teşhis konulmuş akciğer kanserli hastalarımızın sürvilerini cerrahi tedavi
etkilemiş mi?
Does surgery treatment affect the survival of lung cancer patients diagnosed in 2013?
0952
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda ‘Epitelyan Büyüme Faktörü Reseptörü’
(EGFR) Geni Varyasyonlarının ve Serum EGFR Düzeylerinin Sağkalıma Etkisi
The Effect of Epithelial Growth Factor Receptor (EGFR) mutations and Serum EGFR
Levels on Survival of Patients with Non-Small Cell Lung Cancer
0512
Akciğer Kanseri Tanısında Serum Platelet, MPV, PCT ve PDW Değerleri,
Nötrofil/Lenfosit ve Platelet/Lenfosit Oranları
Serum Platelet, MPV, PCT and PDW Values, Neutrophil to Lymphocyte and Platelet
to Lymphocyte Ratios in Lung Cancer Diagnosis
SS95
SS96
SS97
SS100
SS101
16- Tütün Kontrolü Sözel Sunum Oturumu
3 Nisan 2015
13:30 – 15:00 Salon 9
SS102
0923
Elektronik Sigara Tütün Endüstrisi İcadı mı?
Is electronic-cigarette a tobacco industry discovery ?
SS103
0681
2014 yılında yazılı basında sigara bağımlılık tedavisi konusunda yer alan haberlerinin
değerlendirmesi
Evaluation of smoking cessation related press coverage in 2014
SS104
0317
Hangi tür işletmeler kapalı alanda sigara yasağını ihlal ediyor ?
What makes hospitality premises prone to smoke-free violation ?
SS105
0322
Tütün denetim ekiplerinin engelleri ve çözüm önerileri
Impediments in tobacco inspections and solutions
SS106
0010
Effects of Smokeless Tobacco “Maras Powder” Use on Markers of Endothelial
Dysfunction
SS107
0449
Sigarayı Bırakmak: Twitter Hesaplarının Analizi
Smoking Cessation: Analysing of Twitter Accounts
SS108
0654
Sigara Bırakmak için Kullanılan Akıllı Telefon Uygulamaları İşlevsel midir?
Are Smartphone Apps Functional Using for Smoking Cessation?
SS109
0680
Hemşirelerde Sigara İçme Davranışları Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determining of Factors Affecting of Smoking Behaviour for Nurses
SS110
0783
Sigara İçen Bireylerde Uyku Kalitesi, Vücut Kitle İndeksi Ve Postür Analizinin
İncelenmesi
Sleep Quality, Body Mass Index and Posture Analyze Assessment In Smokers
17- Deneysel Araştırmalar Sözel Sunum Oturumu
3 Nisan 2015
13:30 – 15:00 Salon 10
0812
İnsan Yapımı Nanopartiküllerin Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan ve
Olmayan Bireylerin Bronş Epitel Hücre Kültürlerinin Permabilitesine Etkileri
Effects of Engineered-Nanoparticles on Permeability of Bronchial Epithelial Cell
Cultures from Subjects with and without Chronic Obstructive Pulmonary Disease
(COPD)
SS112
0735
Yetersiz Semptom Kontrolü Olan Astım Olgularında İnhaler Β-2 Adrenerjik Agonistlerin
Özofagus Yüksek Çözünürlüklü Manometre Basınç Metrikslerine Etkileri (Ege Reflü
Çalışma Grubu)
The Effects of Inhaler B-2 Adrenergic Agonists on Esophageal High Resolution
Manometry Pressure Metrics in Asthma Patients with Inadequate Symptom Control
(Ege Reflux Study Group)
SS113
0068
Bronşiolitis obliterans fare modeli üzerine mezenkimal kök hücrenin etkileri
Effects of mesenchymal stem cell on murine model of bronchiolitis obliterans
SS114
0067
Monocrotalin ile indüklenmiş pulmoner hipertansiyon rat modelinde rapamisinin etkisi
Effect of rapamycin on monocrotaline induced pulmonary hypertension
SS115
0007
Pnömoni tedavisi için yenilikçi kuru toz inhaler formülasyon tasarımı
A new innovative dry powder inhaler formulation for the pneumonia treatment
SS111
18- Çocuk Göğüs Hastalıkları Sözel Sunum Oturumu
3 Nisan 2015
13:30 – 15:00 Salon 14
SS116
0786
Kistik Fibrozisli Türk Hastalarda Kistik Fibrozis Transmembran Regülatör Mutasyonları
Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator Mutations in Turkish patients with Cystic
Fibrosis
SS117
0399
Viral Pnömoninin Seyrine Atopinin Etkisi Çok merkezli çalışma
Hospital-based multicenter study in Turkey: The Atopic Effect on the Progress of Viral
Pneumonia
SS118
0909
Hacettepe Üniversitesi Deneyimi: 218 Primer Siliyer Diskinezi Hastasının Klinik
Değerlendirmesi
Hacettepe University Experience: Clinical Evaluation of 218 Primary Ciliary Dyskinesia
Patients
SS119
0337
Kistik Fibroziste Uzun Süreli Azitromisin Tedavisinin Etkinliği
Long Term Azithromycin Therapy in Patients with Cystic Fibrosis
SS120
0891
Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları: 236 Bronkoskopi Olgusu
Foreign body aspirations in children: 236 case of bronchoscopy
0989
Tedavi Öncesi Astım Tanılı Çocuklarda Havayolu Obstruksiyonunu Göstermede
FEF25/75 Değerli midir ?
Is FEF25/75 valuable in pre-treatment detection of airway obstruction in children with
asthma?
SS122
0849
Kistik fibrozis,bronşektazi ve sağlıklı çocuklarda postür,günlük yaşam
aktiviteleri,solunum kas kuvveti ve fonksiyonel kapasitenin karşılaştırılması
Comparison of posture, activities of daily living, respiratory muscle strength and
functional capacity in children with cystic fibrosis, bronchiectasis and healthy subjects
SS123
0947
Akut Bronşiolitte Etken Patojenler ve Klinik İlişki
Factors which pathogens in acute bronchiolitis and Clinical Correlates
SS124
0702
Primer Siliyer Diskinezili ve Sağlıklı Çocuklarda Anaerobik Kapasitenin Karşılaştırılması
A Comparison of Anaerobic Capacity Between Primary Ciliary Dyskinesia and Healthy
Children
SS121
Salon 5
Salon 6
ASTIM VE ALLERJİ-2
SÖZEL SUNUM
08:30 10:00
SS125 - SS130
4 Nisan 2015 Cumartesi
Salon 9
Salon 10
KLİNİK SORUNLAR
PULMONER
(PULMONER VASKÜLER REHABİLİTASYON VE
HASTALIKLAR) SÖZEL
KRONİK BAKIM-2
SUNUM
SÖZEL SUNUM
SS131 - SS137
SS138 - SS146
Salon 14
KLİNİK SORUNLAR
(DİFÜZ
PARANKİMAL
AKCİĞER
HASTALIKLARI-2
SÖZEL SUNUM
SS147 - SS151
19- Astım ve Allerji Sözel Sunum Oturumu-2
4 Nisan 2015
08:30 – 10:00 Salon 6
SS125
0982
Allerjik Olan ve Olmayan Ağır Astımlı Olgularda Omalizumab Tedavisi ile Astım Kontrolü
Asthma Control With Omalizumab Treatment in Severe Allergic Asthma and Severe Nonallergic Asthma Patients
SS126
0283
Leicester Öksürük Anketinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği
Reliability and Validity of a Turkish Version of Leicester Cough Questionnaire
SS127
0457
Ağır alerjik astımlı hastalarda omalizumab tedavisi kesildikten sonra astım kontrolü ve
yaşam kalitesi takibi
Follow-up of asthma control and quality of life after discontinuation of omalizumab in
severe allergic asthmatic patients
SS128
0456
Astımda kişilik özellikleri ve ilaca bağlılık hastalığın kontrolunda etkili mi?
Does personality traits and medication adherence affect control of asthma?
0505
‘Asthma Self-Management Knowledge’ Anketi Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve
Güvenilirlik Çalışması
The Reliability and Validation y of Turkish Version of Asthma Self-Management
Knowledge Questionnaire
1010
Astımlı Hastalarda Hasta Eğitiminin Hastalık Bilgi Düzeyi ve Hastalık Kontrolü Üzerine
Etkisi
The Effect of Patient Education on Knowledge About Disease and Disease Control in
Asthmatic Patients
SS129
SS130
Salon 12
20- Klinik Sorunlar (Pulmoner Vasküler Hastalıklar)
4 Nisan 2015
08:30 – 10:00 Salon 9
SS131
0463
Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda inhale iloprostun etkinliği
Efficacy of inhaled iloprostin in chronic thromboembolic pulmonary hypertension
SS132
0790
Pulmoner hipertansiyon olgularında eksale nitrik oksit düzeyi
Exhaled nitric oxide levels in patients with pulmonary hypertension
0368
Pulmoner emboli tanılı hastalarda INR yükselme ve stabilizasyon zamanının etkileyen
faktörler
Factors affecting the INR raising and stabilization times in patients with pulmonary
emboli
0488
Pulmoner Hipertansiyonda Sağkalım ve Prognostik Belirteçler (Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Deneyimi)
Prognostic Factors and Survival In Pulmonary Hypertension (Ege University Medical
School Experience)
SS135
0207
Akut pulmoner tromboemboli hastalarında komorbiditenin kısa dönem sağlık sonuçları
ve hastane maliyeti üzerine etkisi
Effects of comorbidity in acute pulmonary thromboembolism patients on short-term
health issues and hospital costs
SS136
0015
Farklı antikoagülanlar ile pulmoner emboli tedavisinin Türkiye'deki maliyetleri
The cost of pulmonary embolism treatment with different anticoagulation strategies in
Turkey
SS137
0965
Pulmoner Arterial Hidatidosis Tedavisi:Pulmoner Endarterektomi
Treatment Of Pulmonary Arterial Hydatidosis: Pulmonary Endarterectomy
SS133
SS134
21- Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım-2 Sözel Sunum Oturumu
4 Nisan 2015
08:30 – 10:00 Salon 10
0695
Akciğer Transplantasyonunda Preoperatif Pulmoner Rehabilitasyon Programının
Postoperatif Yoğun Bakım Sürecine Etkisi
The Effects of Preoperative Pulmonary Rehabilitation Programme to Postoperative
Intensive Care Process in Lung Transplantation
0993
Koroner arter greft cerrahisi geçiren hastalarda ameliyat öncesi fiziksel aktivite
düzeyinin postoperatif pulmoner komplikasyonların gelişimine etkisi
Effects of preoperative physical activity levels on the occurrance of postoperative
pulmonary complications in patients undergoing coronary artery greft surgery
0988
III. Trimesterdeki Gebelerin Solunum Fonksiyonları, Postür Analizi Ve Genel Sağlık
Profili
Pulmonary Function, Posture Analysis and General Health Profile of Third Trimester
Pregnancy
0382
Pulmoner Arteryel Hipertansiyonlu Hastalarda Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Üst
Ekstremite Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi İlişkisi
Relationship between Daily Life Activities and Upper Extremity Exercise Capacity in
Patients with Pulmonary Arterial Hypertension
SS142
0725
Açık Abdominal Cerrahi Sonrası Erken Dönemde Ağrı, Fonksiyonel Kapasite ve
Solunum Kas Kuvveti Arasındaki İlişki
Relationship Between Pain, Functional Capacity and Respratory Muscle Strength in
Early Period After Open Abdominal Surgery
SS143
0756
Hematopoietik Kök Hücre Nakli Süresince Uygulanan Pulmoner Rehabilitasyonun Etkisi
Effects of Pulmonary Rehabilitation During Hematopoietic Stem Cell Transplantation
0730
Malnutrisyonu Olan Non-kistik Bronşektazi Hastaların Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi,
Kas Kuvveti, Anaerobik Güç ve Kapasitesinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
Comparison of Functional Exercise Capacity, Muscle strength, Anaerobic Power and
Capacity in Patients with Malnourished Non-cystic Bronchiectasis and Healthy Controls
0748
Kronotropik Yetersizliği Olan ve Olmayan İnterstisyel Akciğer Hastalarında Egzersiz
Kapasitesi, Solunum ve Periferik Kas Kuvveti ve Dispnenin Karşılaştırılması
Comparison of Exercise Capacity, Respiratory and Peripheral Muscle Strength and
Dyspnea in Patients with Interstitial Lung Disease with and without Chronotropic
Incompetence
0755
Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda ve Sağlıklı Bireylerde Fonksiyonel Egzersiz
Kapasitesi ve Dispne
Functional Exercise Capacity and Dyspnea in Patients with Hematological Malignancies
and Healthy Subject
SS138
SS139
SS140
SS141
SS144
SS145
SS146
22- Klinik Sorunlar (Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları)-2 Sözel Sunum Oturumu
4 Nisan 2015
08:30 – 10:00 Salon 14
0485
IPF'de Eşlik Eden Amfizem Prognozu Etkiler mi?
Does Emphysema Coexistence with IPF Changes Prognosis?
0219
Modifiye GAP modeli kronik interstisyel akciğer hastalıklarının prognozunu öngörmede
faydalı mıdır?
Is modified GAP model beneficial to estimate survival of chronic ınterstitial lung
diseases?
SS149
0108
Bağ doku hastalıklarına bağlı interstisyel pnömoniler ile idiyopatik interstisyel
pnömonilerin genel özelliklerinin karşılaştırılması: tek merkezli retrospektif çalışma
Comparison of the characteristics of connective tissue disease–associated interstitial
pneumonias and idiopathic interstitial pneumonias: results of a single center
retrospective study
SS150
0656
Idyopatik Pulmoner Fibroziste Yaşam Süresi Belirteçleri
Predictors of Mortality in Idiopathic Pulmonary Fibrosis
SS151
0797
Nötrofil/Lenfosit Oranı Sarkoidoz ve interstisyel hastlıklarda farklı mıdır?
Is Neutrophil/ Lymphocyte Rate Different at Sarcoidosis and Interstitial Diseases?
SS147
SS148
Download

10:00 TANI YÖNTEMLERİ SÖZEL SUNUM SS1- SS9