KADIKO?Y-8:Layout 2
8
3/26/15
1:29 PM
Page 1
YAAM
27 MART - 2 NSAN 2015
Müfit EKDAL’ın
ARDINDAN
Temmuz 2014’te kaybettiimiz,
Kadköy’ün kalbini dinleyen
doktor Müfid Ekdal’n geçmite
yazd yazlar bu köede
sizlerle paylaacaz…
KONAKLARIN
İLK KATLARI
Kadköy’de konaklarn pek çounda ilk katlar kâgir olarak, pencere pervazlar ve balklar krmz tuladan yaplm, bacalar daima tulalalarla ilenmitir. Bahçe kaplarnn
iki tarafndaki kap söveleri çok kere krmz,
beyaz tulalardan yaplmtr. Bu tula içilii zarif, zevkli ve dayankl olup, o dönemin
ustalar sanat ve kabiliyetlerini tulalarla
göstermilerdir. Günümüze gelebilenlerden
bunlarn hayranlk uyandracak kadar muntazam olduu görülür. Bu tulalar ileyenlerin hemen hepsi yerli ustalard.
Ana malzemeyi oluturan tulalar halk
arasnda Marsilya tulas olarak bilinir ve
Fransa’dan gelirdi. Daha sonraki yllarda ayn
evsafta ve renkte yerlilerinin de yaplmasna
ramen halk onlara da Marsilya tulas demitir. Bunlar frnlanm, cilalalanm tulalard. Pek çounun üzerinde imalatç ahsn
veya yapld fabrikasnn ismi bulunurdu.
Tulalar hakknda geni bilgisi, emsalsiz
bir koleksiyonu olan Zihni Göer’in aratrmalarna göre iki türlü tula vardr. Birincisine “harman tula” denir; cilasz ve biraz da
kaba tulalardr. ilendikten sonra üstünü
svamak gerekir. Dier çok özel kalplara
döküldükten sonra frnlanm, deiik renklerde cilalanm, hatasz tulalardr. Marsilya
modeli olan bu tulalarn Türkiye’de imal
edilenlerden bazlar hakknda, Mert Sandalc’nn Zihni Göer’in tula koleksiyonundan
yararlanarak hazrlad yazsndan pek çok
ey örenilebilir.
Mürefte’de Bizans döneminden balayarak yüzylmzn bana kadar uzanana bir
tula üretim merkezi vardr. O günkü ad
Miryofiton olan Mürefte’de iki tula imalatçsn tanyoruz.
Birinin ad, Demetrius X Laghias, dierinin ise Ahmet Paa’dr. Ayrca, yapld yer
olan Miryofiton adn koymay da ihmal etmemilerdir.
Eceabat’n esi ad Mydos’tur. Burada da
büyük bir tula imalathanesi kurulmu, üretilen tulalarn üzerin .G. harflari kaznmtr.
1894 ylnda stanbul’da dört tane tula
fabrikas görülüyor. J. Camondo (Göksu’da), Mustafa et Eie (Galata’da), Pasquale
Rossi (Feriköy’de), Pierre Salamon (Büyükdere’de) tugla fabrikalar kurmulardr.
Tula ihtiyac çok artm, bu ihtiyac karlamak için baka firmalar da ortaya çkmt.
ahbazyan (Göksu’da), Fratelli Allatini
(Selanik’te) tula imal edip piyasaya sürdüler.
Tuzla’da kurulan Pedotti Tula ve Kiremit Fabrikas anonim bir irket haline getirilerek piyasaya hisse senedi çkard.
Tula imalatçlarnn isimlerini saymaya devam edersek; Galata’da Akaryan, ahbaz,
Stylanidis, Odunkaps’nda Stirkolu, Yailolu,
Feriköy’de Agathan Ohenasyan, Ohannes
Uzunyan gibi daha pek çok isim yannda Göksu’da Ethem Ruhi Bey de tula yapmtr.
Zihni Göer’in inanlmaz derecede zengin Tula ve Ta Koleksiyonu’na ait daha
ayrntl bilgi için Mert Sandalc’nn Tombak
mecmuasnn 17. saysndaki “Tula” balkl yazsn öneriririz.
te stanbul konaklarna estetik ve zevk
katan, oya gibi ilenen tulalar bu fabrikalarda üretilmi, usta ellerde esiz bir sanat eseri gibi ilenmitir.
Haftalık süreli yerel gazete
Kadköy Belediyesi ve Kadköylüler adna
Sahibi Kadköy Belediye Bakan
Aykurt NUHOĞLU
YAYIN KURULU
Onur TEMÜRLENK
Leyla ALP, Yonca Güneş YÜCEL
Yaz leri Müdürü
Semra ÇELEBİ
Grafik - nternet Editörü
Yasemin ÖZGÜNEŞ - Sinem HAMARAT
Sorumlu Yaz leri Müdürü
Ulaş YILMAZ
Haber Merkezi
Gökçe UYGUN
Mustafa SÜRMELİ
Reklam Servisi
Esma BAYRAKTAR - Özge ÖZVEREN
Adres: Osmanaa
Mahallesi Söütlüçeme
Cad. Kalem Sok. No: 7/ 2
A Blok Kadköy
Tel: (0216) 348 70 60 - 336 61 33
Faks: (0216) 345 82 02
www.gazetekadikoy.com.tr
E-posta:[email protected]
Bask: hlas Gazetecilik A. 29 Ekim Cd. No:23
Yenibosna-STANBUL Tel: 0212 - 454 30 00
Gazetemizde yaynlanan okur mektuplarnda
yasal sorumluluk yaz sahibine aittir.
Eğitim, kültür ve kent alanında projeler üretecek
Kadıköy Akademi, Kadıköylülerin hizmetine açıldı
Tarihi Köşk Akademi Oldu
Erhan DEMRTA
adköy’ün ve tüm stanbul’un kent düüncesi, eitim ve kültür, sanat birikimine katk salayacak Kadköy
Akademi, 26 Mart Perembe günü saat
19.30’da düzenlenen bir törenle hizmete açld.
Kadköylülerle yaplan 2015-2019 Stratejik Plan toplantlarndan çkan sonuçlara göre
hazrlanan Kadköy Belediyesi Akademi’de
Kent, Genç ve Gündüz Akademi olmak üzere üç farkl balkla çalmalar yürütülecek.
Bata gençler olmak üzere tüm Kadköylülere yönelik ücretsiz atölyelerin gerçekletirilecei Kadköy Akademi’de ayrca
yerel yönetim ve kentleme çaltaylarndan
fotorafçlk ve sinema atölyelerine kadar
pek çok balkta çalmalar yaplacak.
Akademi hakknda görülerini paylaan
Kadköy Belediyesi Bakan Aykurt Nuholu, Kadköy Akademi’nin, kent ve yerel yönetim alannda çalmalarn yürütülecei bir
merkez olarak açldn ifade ederek, öyle
konutu; “Buras ciddi ekilde uluslararas yaynlarn takip edilecei ve uluslararas anlamda yerel yönetimlerde hangi çalmalarn
yapldn aratran merkez olacak. Üniversiteler ile ortak çalmalar yürütüp, çeitli ihtiyaçlara yönelik cevaplar arayacaz. Bizim
bu tarz çalmalarmz ilk deil, TAK var.
Onun dnda eski Mal Müdürlüü’nün olduu bina, bata gençler olmak üzere Kadköy’de yaayanlarn birikimlerini ve
düüncelerini proje haline dönütürülebilecekleri yaplar olarak faaliyet gösterecek.”
AKADEM’DE NELER YAPILACAK?
Kadköy Belediyesi’nin yapt açklamaya göre; Kadköy Akademi, kentleme,
yerel yönetim, kültür-sanat ve edebiyat alannda örenim ve üretimi birletiren, kentin
tümüne etki edecek sanatsal birikimi ve kültür-sanat alannda oluacak inisiyatifleri destekleyen bir proje olarak tanmlanyor. Kentli
haklar ve yerel yönetim alanndaki gelimele-
K
ri takip edecek olan Akademi, bunun yan sra
kentin düünsel birikimine katk salayacak
yaam boyu eitim programyla bata gençler
olmak üzere tüm Kadköylülere yönelik ücretsiz atölyeler gerçekletirecek.
KENT, GENÇ VE GÜNDÜZ AKADEM
Kadköy Akademi’de, Kent, Genç ve
Gündüz Akademi olmak üzere üç birim faaliyet gösterecek.
Kent Akademisi kapsamnda, sertifikal
yerel yönetim eitim program, kent atölyeleri, kent mücadelesi alanndaki bulumalar,
çaltaylar, söyleilerle birlikte kentine sahip
çkmak isteyen tüm bileenlerin bir masa etrafnda toplanmas amaçlanyor.
Yerel yönetim, kentleme, katlm, demokrasi alanlarnda ulusal ve uluslararas ibirliklerinin gelitirilecei Akademi Kadköy’de aylk
dergi olmak üzere, alannda deer yaratan kitaplar da yaynlanarak yerel yönetim ve kent
kültürüne birikim salanmas hedefleniyor.
Kent Akademisi’nde, yerel yönetim,
kent ve kültür alannda çalan doktora,
yüksek lisans, uzmanlarla kent hakk mücadelesinde çalanlar buluturan etkinlikler de düzenlenecek.
Çalma alannda yeni çkan kitap ve
yazn hakknda söyleilerin de planland
Kent Akademisi’nin ilk konuu Türkiye ve
Ortadou Amme daresi Enstitüsü (TODAE)’den Doç. Dr. Sonay Bayramolu
olacak. Bayramolu, yeni yaynlanan kitab ile Türkiye’nin mevcut Belediye Kanunu’na da esin kayna olan Belediye
Sosyalizmi’nin tarihsel geliimini ve günümüzün Toplumcu Belediyecilik anlayn
dünya örnekleri ile anlatacak.
Kadköylü gençlere yönelik sanatn güncel disiplinlerinde hayata geçirilecek atölyelerle hem nitelikli bir sanat eitimi hem
de gençlerin mesleki yaamlarna katk salayacak profesyonel yönlendirmeler hedefleniyor. Bata görsel-iitsel sanatlar olmak
üzere, dijital sanatlar ve güncel sanatsal gelimeleri yakndan takip edecek olan Genç
Akademi, alanlarnda uzman eitmenler ile
katlmclar bir araya getirecek.
Kadköy’deki gençlerin eitimine katk
salayacak, mesleki alanda geliimini destekleyecek atölyeler ve etkinlikler yaplacak
olan Akademi’de, Eylül-Haziran dönemi içerisinde fotorafçlktan internet teknolojilerine, sosyal medyadan sinema, yazarlk gibi
pek çok konuda atölyeler yaplaca gibi yaz
okulu ile mesleki alanda yönlendirme ve geliim atölyeleri yaplmas planlanyor.
BAHÇE HALKA AÇILIYOR
Her yatan tüm Kadköylülere yönelik
Gündüz Akademi program, günün her saatinde film gösterimleri, söyleiler ve kültür
sanat etkinliklerinin olaca bir program.
Gündüz saatlerinde evde bulunan yurttalarn katlmn hedefleyen Gündüz Akademi ile günün her saati yaayan ve üreten bir
kültürel odan Kadköy’e kazandrlmas
amaçlanyor.
Kadköy’ün düünce ve eitim alannda
birikimine katk salayacak biçimde tasarlanan Kadköy Belediyesi Akademi ile
farkl ya gruplarndan, farkl ilgi alanlarndan Kadköylüler bir araya gelecek.
Akademi’de yer alacak Dijital Kütüphane’de ise Kadköylüler dijital çan olanaklarda binlerce kitaba eriebilecek
Birçok balkta Kadköylülerle çalmalar yürütülecek olan Kökün bahçesi ise
tüm halkn kullanmna açk. Kadköylülerin yaz k rahatça kullanabilecei kökün
bahçesinde ucuz ve kaliteli hizmet verecek
bir kafeterya da bulunuyor.
Adres: 19 Mays Mah. Bayar Cad. Sultan Sok. No:18 Tel.: (0216) 411 48 33-34
Download

2 N SAN 2015 - gazete kadıköy