ANTALYA/MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
5393 sayılı Belediye Kanununun 49′uncu maddesi hükümlerine göre aşağıda sınıfı, unvanı,
adedi ve öğrenim durumu belirtilen 13 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILACAK KADRONUN
SINIFI
ÜNVANI
ADEDİ ÖĞRENİM DURUMU
T.H. Mimar
4
Fakültenin Mimarlık Bölümü’nden mezun olmak
T.H. Peyzaj Mimarı
1
Fakültenin Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olmak
T.H. İnşaat Mühendisi
1
Fakültenin İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmak
T.H. Makine Mühendisi
1
Fakültenin Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmak
T.H. Elektrik Mühendisi
1
Fakültenin Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmak
T.H. Harita Mühendisi
3
Fakültenin Harita Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmak
T.H. Ziraat Mühendisi
1
Fakültenin Bahçe Bitkileri Bölümü’nden mezun olmak
T.H. Şehir Plancısı
1
Fakültenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olmak
BAŞVURU ŞARTLARI:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir rahatsızlığı bulunmamak.
3. Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.
4- Askerlik ile ilgili ilişiği olmamak (Erkek adaylar için).
5- Antalya İli sınırları içinde ikamet ediyor olmak.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:
1. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi,
2. Nüfus Cüzdan fotokopisi,
3. Yerleşim yeri belgesi.
4. Özgeçmişini anlatan CV.
5. Sağlık raporu,
6. Askerlik ile ilgili ilişiği olmadığına dair Belgesi (Erkek adaylar için)
7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5′inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm
olmadığına dair beyan,
8. Adli sicil belgesi,
9. Vesikalık fotoğraf (2 Adet),
(Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu
kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulacaktır.)
BAŞVURU:
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte en geç
27.03.2015 Cuma günü saat 17:00′a kadar, Manavgat Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Üçüncü şahıs eliyle, posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.
SINAV VE ŞARTLARI :
Sınava girecek Adaylar, Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezinde 30.03.2015 tarihinde
saat 14:00’ da yazılı sınava tabi tutulacaktır. Sınav süresi 60 dakikadır. Sınavda 100 üzerinden 70 puanı
geçen adaylar arasından en yüksek puan alanlar (alınacak kişi sayısı kadar) başarılı sayılacaktır. Puanların
eşit olması durumunda kazanan adaylar yapılacak mülakat sonucunda belirlenecektir. Sınav sonuç ilanı
31.03.2015 tarihinde Belediyemizin (www.manavgat.bel.tr.) Web adresinden yayınlanacaktır.
Şükrü SÖZEN
Belediye Başkanı
Download

Manavgat Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Teknik Personel Alım İlanı