T.C.
YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI
Topsöğüt Karşıyaka İlkokulu Ortaokulu
Okul Kantin İhalesi İlanı
Topsöğüt Karşıyaka İlkokulu Ortaokulu kantini, Milli Eğitim Bakanlığının 09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi
Gazetede Yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g
maddeleri gereğince pazarlık usulü ile yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
OKUL ADI
Topsöğüt Karşıyaka
İlkokulu Ortaokulu
MUHAMMEN MUHAMMEN
GEÇİCİ
BEDEL
BEDEL
TEMİNATI
AYLIK
8.5 AYLIK
250,00 TL.
2.125,00 TL.
250,00 TL.
DOSYA
BEDELİ
50,00 TL.
(ELLİ)
İHALE YERİ TARİHİ
SAATİ
YEŞİLYURT İLÇE
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
27.03.2015 CUMA
SAAT:10:00’ DA
MADDE-1) Topsöğüt Karşıyaka ilkokulu ortaokulu kantinin bir yıllık süre ile kiraya verilmesi
MADDE-2)İhale belirtilen tarihte, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonunda ihale komisyonu ve
ihaleye katılanların huzurundan 27.03.2015 CUMA Saat 10:00’da başlayacaktır.
MADDE-3)İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar, ileride bu
düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez itirazda bulunamazlar.
MADDE-4) İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili
okuldan onaylatarak temin edebileceklerdir
MADDE –5) İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda yazılı şart ve belgeler aranır.
a)İhale komisyonu başkanlığına hitaben yazılmış ihaleye katılma istek dilekçesi,
b)Gelir vergisi mükellefi olacağına dair taahhütname,
c)Nüfus cüzdan örneği (Fotokopisi)
d) İhaleye önce Kantin işletme ustalık belgesinin olanların alınacağı ve bunlar arasında ihale yapılacağı bu
belgeden hiçbiri katılımcılarda yoksa sırasıyla Kalfalık belgesi olanların alınacağı ve ihale bunlar arasında
olacağı, bu iki belgeden de hiçbiri katılımcılarda olmaması durumunda kurs bitirme belgesi olanlar ihaleye
alınacaktır.
e)Sabıka kaydı (Sabıkalı olmadığına ait)
f)Sağlık raporu (Sağlık Ocağından)
g)Aşağıda belirtilen Okul Aile Birliğinin hesabına geçici teminatın yatırıldığını gösterir banka dekontu
Topsöğüt Karşıyaka ilkokulu ortaokulu Okul Aile Birliği AKBANK/ MİLLİ EĞİTİM/ Şubesi/MALATYA
(TR07 0004 6013 7388 8000 0061 51) nolu hesaba geçici teminat bedeli olan 250,00 TL. (İKİYÜZELLİ)
yatırılması
h) İhaleye başka okul kantinini çalıştıran alınmayacaktır.
ı) Aşağıda belirtilen Okul Aile Birliğinin hesabına dosya bedeli yatırıldığını gösterir banka dekontu
Topsöğüt Karşıyaka ilkokulu ortaokulu Aile Birliği AKBANK/ MİLLİ EĞİTİM/ Şubesi /MALATYA
(TR07 0004 6013 7388 8000 0061 51)nolu hesaba dosya bedeli olan 50,00 TL. (ELLİ) yatırılması
İLAN OLUNUR.
Download

İLAN OLUNUR. - Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü