KADİRLİ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
1-) Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyeti hazineye ait taşınmaz malların hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif usulü ile satışı Malmüdürü Makam
odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2-) İhaleye katılabilmek için istekliler, yeni alınmış kanuni ikametgah belgesini, nüfus cüzdan örneğini, (Tüzel kişiliklerde ise yıl içinde alınmış noterden onaylı yetki belgesi, imza sirkülerini ve tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belgeyi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerin noter onaylı vekaletnameyi) satın almak istedikleri taşınmaz mallara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Banka teyit yazısı ile
birlikte) ihale saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
3-) Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4-) İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Kadirli Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir.
5-) İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı kanunun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanunun 46.maddesine göre posta
ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğan gecikmeler kabul edilmez.
6-) Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5.Maddesine göre kanuni faiz ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitle ödenebilir. Yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim
ve harçtan ( KDV, Karar Pulu ve Tapu Harcı ) müstesnadır.
7-) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-) Tahmini ihale bedeli üzerinden Cemalpaşa Mahallesi için ihaleye katılacaklardan %10 ve Kösepınarı Köyün için ihaleye katılacaklardan %20 oranında geçici teminat alınacaktır.
Türkiye genelinde ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr.ve http//www.osmaniyedefterdarlığı.gov.tr.adresinden öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TEL. : 0328 718 2244
Sıra no
Taşınmaz No
Mah.köy.
İmar Durumu
Pafta no
Ada no
Parsel no
Cinsi
Mevkii
1
2
80060107849
80060106250
Cemalpaşa
Kösepınarı
Konut Alanı
--
---
35
119
249
540
Arsa
Arazi
Sülemiş
Sıyrıngaç
Yüzölçümü
M2
901,99
2.341,09
Hissesi
1/1
1/1
Muhammen
bedeli TL
271.000,00
23.410,90
Geçici
Teminat TL
27.100,00
4.682,18
İhale tarihi
20.03.2015
20.03.2015
İhale
saati
10:30
11:00
Download

(20/03/2015) Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.