BAFRA ĠLÇESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ NÖBET LĠSTESĠ
SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ WEP ADRESĠ:
BAĞLI OLDUĞU ĠLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠ:
BAFRA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠ
BAĞLI OLDUĞU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠNĠN ADRESĠ:
Kızılırmak Mah. 19 Mayıs Cad.
BAĞLI OLDUĞU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠNĠN TEL. NO:
0.534.276 80 20
ÇALIġMA SAATĠ:
09:00:17:00
AĠLE SAĞLIĞI
ELEMANI ASIL
AĠLE HEKĠMĠ ASIL
ZAMAN DĠLĠMĠ
TARĠH
GÜN
AH ASM ADI
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
04.04.2015
CUMARTESĠ
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
BAFRA EMĠREFENDĠ ASM
BAFRA EMĠREFENDĠ ASM
BAFRA KOLAY ASM
BAFRA ELĠFLĠ ASM
BAFRA ġEYHÖREN ASM
BAFRA ÇĠLHANE ASM
BAFRA ÇĠLHANE ASM
BAFRA ÇĠLHANE ASM
BAFRA ÇĠLHANE ASM
BAFRA ÇĠLHANE ASM
11.04.2015
CUMARTESĠ
BAFRA ÇĠLHANE ASM
BAFRA BAHÇELER ASM
BAFRA BAHÇELER ASM
BAFRA DOĞANCA ASM
BAFRA KELĠKLER ASM
BAFRA ġEYHULAġ ASM
BAFRA KIZILIRMAK ASM
BAFRA KIZILIRMAK ASM
BAFRA KIZILIRMAK ASM
BAFRA KIZILIRMAK ASM
18.04.2015
CUMARTESĠ
BAFRA STAD ASM
BAFRA STAD ASM
BAFRA ÇETĠNKAYA ASM
BAFRA ÇETĠNKAYA ASM
BAFRA CEZAEVĠ ASM
BAFRA DEDEDAĞ ASM
BAFRA CUMHURĠYET ASM
BAFRA CUMHURĠYET ASM
25.04.2015
CUMARTESĠ
ADI-SOYADI
R.MAHMUT DĠNÇÇAĞ
ADI-SOYADI
AĠLE HEKĠMĠ YEDEK
ASIL NÖBET TUTULACAK BĠRĠM
AYġE ÖZCAN
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
FĠLĠZ GÖZÜBÜYÜK
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
FATMA YENĠ MACĠT
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
ZAHĠDE KEÇELĠ
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
GÖNÜL KURT
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
EMĠNE UZUN
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
FERYAL CEYLAN
AYTEN ġĠMġEK
BAFRA EMĠREFENDĠ ASM
MEHMET BAġGÜN
HACER DOKGÖZ
ALĠ MURAT ÖZGÜN
NEDĠM ATAY
HAMĠDE ĠġÇĠMEN UMARUSMAN(UZM)
TUNAY KURT
ZÜBEYDE OKTAġ TOPYILDIZ
SERDAR YEġĠLKAYA
CUMHUR UZUNAY
BAFRA KOLAY ASM
SEVĠM BĠLECĠK
M. ALPARSLAN SÖYLEMEZ
HÜSEYĠN BARIġÇIL
OSMAN PERÇĠN
MĠTHAT ULUKAN
MÜJDAT TUBAY
SALĠHA ġENCAN
ġAFAK ÇAY
ÖZLEM ÖZGÜN
GÖKHAN ÖZCAN
FATĠH TÜRKKAHRAMAN
BAFRA ELĠFLĠ ASM
BAFRA ġEYHÖREN ASM
SEHER TOPAL
BAFRA ÇĠLHANE ASM
ELĠF AKDĠġ EKĠNCĠ
BAFRA ÇĠLHANE ASM
NEZAHAT ÇAĞLIYAN
BAFRA ÇĠLHANE ASM
KÜBRA ASMA
BAFRA ÇĠLHANE ASM
NURGÜL ELVERDĠ
BAFRA ÇĠLHANE ASM
NURGÜL KOCABAġ
BAFRA ÇĠLHANE ASM
DUDU BĠRCAN
BAFRA BAHÇELER ASM
ġĠRĠN AKEKMEKÇĠ
BAFRA BAHÇELER ASM
NEġE TOPRAK ERDEM BAFRA DOĞANCA ASM
FĠLĠZ MÜLAYĠM YUMUġAKER
BAFRA KELĠKLER ASM
TÜLĠN ġĠMġEK
ERGĠN VATANSEVER
BAFRA EMĠREFENDĠ ASM
BAFRA ġEYHULAġ ASM
ELĠF KOCAOĞLU
BAFRA KIZILIRMAK ASM
SĠNEM SARIGÜL
BAFRA KIZILIRMAK ASM
SEMRA ÇOBAN
BAFRA KIZILIRMAK ASM
SELMA AYDIN(UZM)
AYġENUR ÖNDER
BAFRA KIZILIRMAK ASM
TOLGA KURT
MEDĠHA ġERĠFOĞLU
BAFRA STAD ASM
HÜLYA YARAR
BAFRA STAD ASM
AYġEGÜL ġĠMġEK MANKAN
SEVGĠ SARP EJDAR
EBRU ÇALIġKAN
KÜSEY YILDIRIM
ÖMER CENK AKPINAR
ERSEL TÜRKÖZ
UMUT BÜLENT ERGÜN
YASEMĠN AK
SERHAN BÜYÜKTUNA
BAFRA ÇETĠNKAYA ASM
FĠLĠZ DAĞLI
BAFRA ÇETĠNKAYA ASM
SERDAR KAYA
BAFRA CEZAEVĠ ASM
SERAP ÇELĠK
BAFRA DEDEDAĞ ASM
MURADĠYE PEKGÖZ
BAFRA CUMHURĠYET ASM
ARZU BĠRCAN
BAFRA CUMHURĠYET ASM
ADI-SOYADI
HÜSEYĠN BARIġÇIL
OSMAN PERÇĠN
MÜJDAT TUBAY
MĠTHAT ULUKAN
SALĠHA ġENCAN
ġAFAK ÇAY
BEHĠCE ġAHĠN
PINAR PEKER GÜREL(UZM)
ERSEL TÜRKÖZ
FATĠH TÜRKKAHRAMAN
PINAR AK
R.MAHMUT DĠNÇÇAĞ
ALĠ MURAT ÖZGÜN
NEDĠM ATAY
AĠLE SAĞLIĞI
ELEMANI YEDEK
ADI-SOYADI
ZÜBEYDE OKTAġ TOPYILDIZ
CUMHUR UZUNAY
CENGĠZ ACAR
UMUT BÜLENT ERGÜN
YASEMĠN AK
SERHAN BÜYÜKTUNA
YUNUS ġAHĠN
BURHAN ĠHTĠYAR
SERDAR SORUKLU
GÖKHAN ÖZCAN
5372380
ELĠF AKDĠġ EKĠNCĠ
BAFRA ÇĠLHANE ASM
GaziosmanpaĢa mah.
5371508
KÜBRA ASMA
BAFRA ÇĠLHANE ASM
GaziosmanpaĢa mah.
5371111
NEZAHAT ÇAĞLIYAN
BAFRA ÇĠLHANE ASM
GaziosmanpaĢa mah.
5370005
NURGÜL ELVERDĠ
BAFRA ÇĠLHANE ASM
GaziosmanpaĢa mah.
5370810
NURGÜL KOCABAġ
BAFRA ÇĠLHANE ASM
GaziosmanpaĢa mah.
5370322
AYġE ERTÜRK
BAFRA CUMHURĠYET ASM
Emirefendi Mah
5443605
FERĠDE UÇARLI
BAFRA CUMHURĠYET ASM
Emirefendi Mah
5442550
SERDAR KAYA
BAFRA CEZAEVĠ ASM
Kolay Mah.
5481310
NEġE TOPRAK ERDEM BAFRA DOĞANCA ASM
Elifli Mah.
5620091
HANĠFE PALACI
BAFRA KAYGUSUZ ASM
ġeyhören Mah.
5822020
AYġE ÖZCAN
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
Çilhane Mah.
5431033
FĠLĠZ GÖZÜBÜYÜK
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
Çilhane Mah.
5323314
FATMA YENĠ MACĠT
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
Çilhane Mah.
5455025544
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
Çilhane Mah.
5430038
GÖNÜL KURT
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
Çilhane Mah.
5321100
EMĠNE UZUN
BAFRA GAZĠOSMANPAġA ASM
Çilhane Mah.
5321333
BAFRA ÇETĠNKAYA ASM
Bahçeler Mah.
5452255527
FĠLĠZ DAĞLI
BAFRA ÇETĠNKAYA ASM
Bahçeler Mah.
5441518
SEVĠM BĠLECĠK
BAFRA ELĠFLĠ ASM
Doğanca Mah.
5571371
GÜLDEN KUġDĠL
BAFRA ÖRENCĠK ASM
Kelikler Mah.
5568083
SERAP ÇELĠK
BAFRA DEDEDAĞ ASM
ġeyhulaĢ Mah.
5777066
MURADĠYE PEKGÖZ
BAFRA CUMHURĠYET ASM
Emirefendi Mah
5443355
ARZU BĠRCAN
BAFRA CUMHURĠYET ASM
Emirefendi Mah
5443355
FATMA BĠRBEN OKKA BAFRA CUMHURĠYET ASM
Emirefendi Mah
5443355
AYġE ĠHTĠYAR
BAFRA CUMHURĠYET ASM
Emirefendi Mah
5443355
YUSUF DEMĠR
BAFRA BURHAN YELKEN ASM
Büyükcami Mah.
5323666
BAFRA BURHAN YELKEN ASM
Büyükcami Mah.
5323666
DUDU BĠRCAN
BAFRA BAHÇELER ASM
Çetinkaya Mah.
5520012
ġĠRĠN AKEKMEKÇĠ
BAFRA BAHÇELER ASM
Çetinkaya Mah.
5520012
BAFRA KOLAY ASM
Sarıçevre Mah.
5955050-1139
BAFRA ġEYHULAġ ASM
Dededağ Mah.
5445158
ELĠF KOCAOĞLU
BAFRA KIZILIRMAK ASM
Emirefendi Mah
5322423
SĠNEM SARIGÜL
BAFRA KIZILIRMAK ASM
Emirefendi Mah
5432022
SERDAR YEġĠLKAYA
TÜLĠN ġĠMġEK
ERGĠN VATANSEVER
AYġEGÜL ġĠMġEK MANKAN
ASM TEL.NO
GaziosmanpaĢa mah.
HÜLYA YÜKSEL TÜRKKAHRAMAN
SEVDA SOĞ
ÖZLEM ÖZGÜN
ASM ADRESĠ
BAFRA ÇĠLHANE ASM
KÜSEY YILDIRIM
ÖMER CENK AKPINAR
YEDEK NÖBET TUTULACAK
BĠRĠM
SEHER TOPAL
HAMĠDE ĠġÇĠMEN UMARUSMAN(UZM)
ZAHĠDE KEÇELĠ
TUNAY KURT
ULAġIM VE ĠLETĠġĠM
BĠLGĠLERĠ(ASIL)
BAFRA CUMHURĠYET ASM
BAFRA CUMHURĠYET ASM
25.04.2015
CUMARTESĠ
BAFRA CUMHURĠYET ASM
BAFRA CUMHURĠYET ASM
BAFRA BURHAN YELKEN ASM
BAFRA BURHAN YELKEN ASM
BAFRA ÖRENCĠK ASM
BAFRA KAYGUSUZ ASM
NOT: AH VE ASE 'LER KENDĠ ASM' LERĠNDE NÖBET TUTACAKLARDIR.
YUNUS ġAHĠN
BURHAN ĠHTĠYAR
BEHĠCE ġAHĠN
PINAR PEKER GÜREL(UZM)
SERDAR SORUKLU
HÜLYA YÜKSEL TÜRKKAHRAMAN
CENGĠZ ACAR
PINAR AK
FATMA BĠRBEN OKKA BAFRA CUMHURĠYET ASM
SEVGĠ SARP EJDAR
SEMRA ÇOBAN
BAFRA KIZILIRMAK ASM
Emirefendi Mah
5061268864
AYġE ĠHTĠYAR
BAFRA CUMHURĠYET ASM
SELMA AYDIN(UZM)
AYġENUR ÖNDER
BAFRA KIZILIRMAK ASM
Emirefendi Mah
5061268864
AYġE ERTÜRK
BAFRA CUMHURĠYET ASM
FERYAL CEYLAN
AYTEN ġĠMġEK
BAFRA EMĠREFENDĠ ASM
Emirefendi Mah
5320012
FERĠDE UÇARLI
BAFRA CUMHURĠYET ASM
MEHMET BAġGÜN
HACER DOKGÖZ
BAFRA EMĠREFENDĠ ASM
Emirefendi Mah
5430307
YUSUF DEMĠR
BAFRA BURHAN YELKEN ASM
TOLGA KURT
MEDĠHA ġERĠFOĞLU
BAFRA STAD ASM
Fevziçakmak mah.
5442976
SEVDA SOĞ
BAFRA BURHAN YELKEN ASM
HÜLYA YARAR
BAFRA STAD ASM
Fevziçakmak mah.
5442976
GÜLDEN KUġDĠL
BAFRA ÖRENCĠK ASM
Örencik Mah.
5882023
HANĠFE PALACI
BAFRA KAYGUSUZ ASM
Kaygusuz Mah.
5973300
EBRU ÇALIġKAN
M. ALPARSLAN SÖYLEMEZ
BAFRA ġEYHÖREN ASM
Download

bafra ġlçesġ aġle hekġmlġğġ nöbet lġstesġ samsun halk sağlığı