SÖZLÜ BİLDİRİ OLARAK KABUL EDİLENLER / SELECTED FOR ORAL PRESENTATION
ID
ÖZET BAŞLIĞI
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çevre Bilinçlerinin Artırılmasının Bir Aracı Olarak
Çevre Eğitimi
ABSTRACT TITLE
Environmental Education As a Tool For Increasing Environmental
Awareness of Vocational School Students
University Industry Colloboration: Afyonkarahisar Example in the context of EU
Projects
Sözlü Bildiri
201
Sözlü Bildiri
202
Sözlü Bildiri
203
Sözlü Bildiri
204
Sözlü Bildiri
206
Bir Otomotiv Bakım Servisinde Gürültü Ölçümü
Sözlü Bildiri
207
Meslek Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Okula İlişkin Genel
Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Overall Satisfaction Level of Vocational High School Students
Sözlü Bildiri
208
Denizde Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Yalova Üniversitesi Öğrencileri Ve Diğer
Yolcular Açısından Değerlendirilmesi: Yalova İli Örneği
The Evaluation Of Sea Line Passenger Transport Services According To Students
Of Yalova University And The Other Passengers: The Case Of Yalova
Sözlü Bildiri
209
Önlisans Grafik Tasarım Programı Mezun İzleme Araştırması Ve Mezun Görüşlerinin
Belirlenmesi
Sözlü Bildiri
210
Meslek Yüksekokullarında Uygulanan Matematik-II Öğretim Programının Öğrenci
Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Sözlü Bildiri
211
Meslek Yüksekokullarında ki Sağlık Branşları İçin Yeni Bir Yöntem:Yerinde Eğitim
Sözlü Bildiri
213
Yakıt Katkılarının Biyodizel Yakıt Özellikleri, Yanma ve Emisyon Karakteristiklerine
Etkisinin Araştırılması (FEB 2014/12 BAGEP Projesi)
Analysis of the Effect of Fuel Additives on Biodiesel Fuel Characteristics,
Combustion and Emission Characteristics (FEB 2014/12 BAGEP Project)
Sözlü Bildiri
214
Meslek Yüksekokullarının Etkinlik Düzeylerinin Veri Zarflama Yöntemiyle
Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma
Comparison with the Data Envelopment Analysis Level of Vocational School
Activities on A Survey
Sözlü Bildiri
215
YÜSEKÖĞRETİMDE “ATATÜRK İLKEKERI VE İNKILÂP TARİHİ” DERSİ KALDIRILMALI MI
VEYA HANGİ METOTLA OKUTULMALI TARTIŞMALARI
THE DISCUSSION OF IF ''ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY''
LESSON MUST BE REMOVED OR WITH WHICH METHOD SHOULD BE
Sözlü Bildiri
216
Meslek Yüksekokullarındaki Akademik Personelin Tükenmişlik Düzeylerinin
Ölçülmesi: Bölgelere Göre Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Measurement of Burnout Levels of Academic Staff In Vocational School: A
Comparative Study By Region
Sözlü Bildiri
217
Anamur Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelecek Beklentilerinin Bölgesel
Kalkınmaya Etkisi ve Akdeniz Bölgesi Uygulaması
The Impact of Future Expectations of Anamur Vocational College Students on
Regional Development and The Mediterranean Region Application
Sözlü Bildiri
219
Bölge Restoran Mönülerinin Belirlenmesinde Yöresel Mutfaklar Eğitiminin
Kullanılması
Utılızatıon Of Educatıon On “Regıonal Cuısıne” In Order To Develop “Local
Restaurant Menus”: Mudurnu Case
Sözlü Bildiri
220
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı
Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri
Physical Activity Levels of Physiotherapy Program in Ondokuz Mayis University
Havza Vocational School
Sözlü Bildiri
221
Meslek Yüksekokullarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: Kahta Meslek Yüksekokulu
Örneği
The Role of Vocational High Schools in Regional Development : Kahta
Vocational High School Sample
Sözlü Bildiri
222
Sözlü Bildiri
223
Sözlü Bildiri
224
Sözlü Bildiri
225
Sözlü Bildiri
226
İnönü Üniversitesi Arapgir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Öğrencilerinin
Mesleki Uygulama Dersleri ile İlgili Görüşleri ve Analizi
The Comments and Analysis of the Students of Technical Departments in the
Arapgir Vocational School of İnönü University Concerning the Practice-Based
Sözlü Bildiri
229
Önlisans Öğrencilerinin İş Güvenliği Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Nitel
Bir Araştırma
A Qualitative Study on the Determination of Safety Awareness Levels of
Associate Degree Students
Sözlü Bildiri
232
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bağımsız Denetçilik Mesleğine İlişkin
Farkındalıklarının İncelenmesi
Investigation of Awareness on the Independent Auditor of the Vocational
School Students
Sözlü Bildiri
233
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanım Seviyesi ve
Tutumu
Vocational School Student’s Attitudeand and Usage
Level of Information Technologies
Sözlü Bildiri
234
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneğinde Üniversite
Öğrencilerinde Başarı Odaklı Motivasyonun Öğrenim Hayatlarına Etkilerinin
Ölçülmesi.
In an Akdeniz University Vocational School of Technical Sciences Case
Measurement of Effect of Achievement Focused Motivation Learning in
Student Life
Sözlü Bildiri
235
Meslek Yüksek Okullarında İstihdam Bazlı Modellemeler ve Bask Mondregon
Modelinin Türkiyede Uygulanabilirliğinin Araştırılması
Vocatıonal Hıgh School İn The Employment-Based Modelıng And Basque
Mondregon Modelİ ın
Turkey, The İnvestıgatıon Of the Applıcabılıty of
Sözlü Bildiri
236
Tuz ve Biber Gürültüsünü Gidermek İçin Dört Yönlü Ortalama Süzgeç
Four Directional Average Filter for the Removal of Salt and Pepper Noise
Sözlü Bildiri
237
Azerbaycan'da sanayinin gelişmesinde meslek ihtisas eğitimi kurumlarının etkisi
Sözlü Bildiri
238
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim Aldıkları Bölümü Tercih Etme Nedenlerinin Investigating the Reasons of Students of Vocational Schools for Preference Of
İncelenmesi: Banaz Meslek Yüksekokulu Örneği
Their Academic Major: Banaz Vocational School Sample
Sözlü Bildiri
239
Kırsal Kalkınmada Meslek Yüksekokullarının Önemi: Taşkent Meslek Yüksekokulu
Örneği
Rural Development The Importance Of Vocational School: Example of Taşkent
Vocational School
Sözlü Bildiri
240
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İstihdama Bakış Açıları: Taşkent Meslek
Yüksekokulu Örneği
Vocational School Students Employment Perspectives: Example Of Taşkent
Vocational School
Sözlü Bildiri
241
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Genel Öz-Yeterlik İnanç Düzeyinin Farklı
Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
Assessment of Vocational School-Students General Self-EfficacyBeliefs Level
AccordingtoDifferentVariables
Sözlü Bildiri
244
İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Bünyesinde
Çalışan, Meslek Yüksekokulu Mezunlarının, İşveren Gözüyle Değerlendirilmesi
Evaluation of Vocational School Graduates from the Side of Employers in
Iskenderun Industrial Zone
Üniversite Sanayi İşbirliği: AB Projeleri Kapsamında Afyonkarahisar Örneği
Meslek Yüksekokulu Makine Programı Öğrencilerinin Fiziğe İlişkin Öz-Yeterlilik
İnançlarının Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bireysel Değerlerini Belirlemeye Yönelik Bir
Araştirma
Vocatıonal School Students an Investigation for Determining Their Individual
Values
Noise Measurements İn An Automotive Maintenance Service (Antalya Province
Sample)
An Evaluation of Mathematics-II Curriculum Aplied in Vocational High School
According to Students’ Opinions.
A New Method for the Healthcare Branch in Vocational Schools: On-site
Training
Yaşam Boyu Öğrenmenin Avrupa Birliğinde Önemi ve AB Sürecinde Türkiye’ye Etkileri The Importance of Life-long Learning in the European Union and in The
Process of The European Union, Effects on Turkey
İnönü Üniversitesi Arapgir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi
The Expenditure Analysis of İnönü University Arapgir Vocational School
ve Arapgir İlçesinin Ekonomisine Katkısının Değerlendirilmesi
Students and the Evaluation of Contribution to Economy of Arapgir District
Önlisans Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma:
A Study To Determıne The Entrepreneurshıp Tendency Of Vocatıonal Hıgh
Nazilli Meslek Yüksekokulu Örneği
School Students: Nazilli Vocatıonal Hıgh School Example
Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Staj Uygulamasına Yönelik Öğrencilerin
Getting Education At The Associate’s Degree Level Students’s Point Of Views
Bakışları: Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Bir Uygulama
About Study-İnternship Application For Tourism Education:
Sözlü Bildiri
244
İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Bünyesinde
Çalışan, Meslek Yüksekokulu Mezunlarının, İşveren Gözüyle Değerlendirilmesi
Evaluation of Vocational School Graduates from the Side of Employers in
Iskenderun Industrial Zone
Sözlü Bildiri
247
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BELENTİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ:
HRÜ (Harran Üniversitesi) SİVEREK MYO ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON MEASURING THE FUTURE EXPECTATIONS OF STUDENTS OF
VOCATIONAL COLLEGE: THE SAMPLE OF SIVEREK VOCATIONAL
Sözlü Bildiri
248
Sinop İline Ait Deniz Suyu Sıcaklığının Yapay Sinir Ağı İle Tahmini
Seawater Temperature Prediction of Sinop City Using Artificial Neural Network
Sözlü Bildiri
249
Sözlü Bildiri
250
Sözlü Bildiri
251
Sözlü Bildiri
252
İnsan Kaynakları Yönetimi Ön Lisans Programı Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Algı ve
Tutumlarının İncelenmesi
Müşteri İlişkileri Yönetiminin Müşteri Sadakatine Etkisi: Otel İşletmeleri Üzerine Bir
Araştırma
Meslek Yüksekokulunda Örgün Öğretim Programındaki Öğrencilerinin Uzaktan
Öğretim Dersine Karşı Yaklaşımı
Polis Meslek Yüksek Okullarının ve Polis Eğitim Merkezlerinin Yeniden Yapılanma
Zorunluluğu: Ampirik Bir Çalışma
Analyzing the Professional Perception and Attitudes for Student of Associate
Degree Program of Human Resources Management
The Effects of Customer Relationship Management of Enterprises on Customer
Loyalty: A Research for Hotel Companies.
The Attitudes of Students at Vocational Schools Formal Education Program on
Distance Education Course
The indispensability of restructuring in Police Vocational and Training Schools:
An Empirical Study
Sözlü Bildiri
253
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerin Kariyer Eğilimi
Vocational Health-Care Higher Schools Students
Sözlü Bildiri
254
Ülkemizde Önlisans Düzeyinde Sigortacılık Eğitimcileri ve Uygulayıcıların Görüşleri
Kapsamında Mevcut Durum ve Beklentiler
Current Situation and Expectations within the Context of Insurance Educators
and Practitioners Opinions in the Associate Degree Level
Sözlü Bildiri
257
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda İş Yeri Eğitiminin
Etkililiğinin İncelenmesi
Investigating the Effectiveness of the Workplace Training at Uludag University
Vocational School of Social Sciences
Sözlü Bildiri
258
Sektörün Meslek Yüksekokullarından NVIVO 10 Nitel Veri Analizi Programıyla
belirlenmesi
Determining the expectations of the Companies operating in the Sector via
NVIVO 10 Qualitative Data Analysis Program
Sözlü Bildiri
259
Yükseköğretim ve Ortaöğretim Düzeyinde Denizcilik Eğitimi Alan Öğrencilerin
Denizcilik Sektörünün Koşullarını Algılamaları ve Kariyer Beklentilerinin Analizi
The Analysis of University and High School Level Maritime Students’
Perceptions on Work Conditions and Career Expectations in the Maritime
Sözlü Bildiri
260
Banaz Meslek Yüksekokulunun İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İncelenmesi
Occupational Health and Safety of Banaz Vocational School
Turkey Labor Market , Demand Against This Level Of The Current Program Of
The Importance of Vocational Education Quality in Turkey
An Evaluation of Public Finance Education in Turkish Higher Education
Sözlü Bildiri
261
Sözlü Bildiri
262
Türkiye İş Gücü Piyasası, İşgücü Talebi ve Meslek Yüksekokullarının Mevcut
Programlarının Bu Talebi Karşılama Düzeyi (Doğu Marmara Öğrneği)
Türkiye için Mesleki Eğitim Kalitesinin Önemi
Sözlü Bildiri
263
Türkiye’de Yükseköğretim Sisteminde Maliye Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Akademik
Motivasyonlarına Etkisi
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yeşil Kimya Bilinçleri ve Bunun Yeşil Pazarlama
Hakkındaki Düşüncelerine Yansımaları
Sözlü Bildiri
264
Sözlü Bildiri
265
Sözlü Bildiri
267
İlçede Öğrenim Gören Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Algıladıkları Kariyer
Engelleri ve Çözüm Alternatifleri
Perceived Barriers and Solutions Career Alternatives School
Sözlü Bildiri
269
ISI POMPALI KURUTUCUDA MUZ KURUTULMASI
BANANA DRYING HEAT PUMP DRYER
Sözlü Bildiri
271
Üniversite Sanayi İşbirliğinin Meslek Yüksekokulları Açısından Bölgesel Kalkınmaya
Etkileri-TR82 Bölgesi Örneği
Sözlü Bildiri
273
Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğrencilerinin Meslek Eğitime Bakışı
Effect of Coping Style on Undergraduates' Academic Motivation
Undergraduates’ Awareness of Green Chemistry and Its Reflections
Tourism and Hotel Management Students' Look of Vocational Training
A RESEARCH ON EVALUATION OF PESRPECTIVE TO
Sözlü Bildiri
274
Sözlü Bildiri
275
Sözlü Bildiri
277
Sözlü Bildiri
279
Sözlü Bildiri
280
Sözlü Bildiri
283
Sözlü Bildiri
284
Sözlü Bildiri
285
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE BAKIŞ
AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Meslek Eğitimi Kurumları Ve Ülkenin Ekonomik
Gelişiminde Rolü
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA SEKTÖREL BEKLENTİLERİ KARŞILAMADA
UYGULAMALI EĞİTİME YÖNELİK FİNANSAL TEMELLİ BAKIŞ AÇISI: BALIKESİR
Kaynak Teknolojisi Programlarında Okutulan Bilgisayar Destekli
Çizim Dersinin Değerlendirilmesi
Üniversite-Sanayi İşbirliği İle Ara Eleman Yetiştirilmesi (Düzce Üniversitesi
Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Lastik ve Plastik Teknolojisi
Programı Örneği)
Türkiye’deki Katılım Bankalarının Etkinliklerinin Belirlenmesi
Üzerine Bir Araştırma
Manisa İlinden Seçilmiş Firmaların VZA Ve Malmquist Yöntemleriyle
Verimliliklerinin Ölçümü
Meslek Yüksek Okullarında Öğrencilerin Akademik Başarısını
Engelleyen Nedenler Üzerine Bir Araştırma
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY OF VOCATIONAL SCHOOL
STUDENTS
FINANCIAL-BASED PERSPECTIVE TO APPLICATION-BASED EDUCATION AT
COLLEGES FOR MEETING SECTOR’S EXPECTATIONS: THE CASE OF BALIKESIR
The Determination of Computer Aided Design Course Taught at
Training of Intermediate Staff With The University-Industry
(Sample of DU Kaynasli Vocational High School, Rubber and
Cooperation Plastics Technology Program)
A Study on The Determination of The Efficiency of
Participation Banks in Turkey
Measuring Productivity Of Selected Companies From Manisa With DEA And
Malmquist Methods
A Research on the Causes Preventing Academic Success of
Students in Vocational Schools
The Assessment of Entrepreneurial Potential of Vocational School Higher
Sözlü Bildiri
287
Sözlü Bildiri
289
Sözlü Bildiri
290
Sözlü Bildiri
294
Sözlü Bildiri
295
Sözlü Bildiri
296
Sözlü Bildiri
297
Sözlü Bildiri
298
Sözlü Bildiri
299
Teknik Ve İdari Programlarda Eğitim Veren Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin
Girişimcilik Potansiyellerinin Değerlendirilmesi: Ağlasun MYO Örneği
Education Students of Technical and Administrative sciences: The Example of
Ağlasun Vocational School
GÜNÜMÜZDE MYO LARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ALTERNATİFLERİ
Kalite Yönetim Sisteminin Denizcilik Eğitimi Veren
Meslek Yüksekokulları için Analizi ve Örnek Model Çalışması
ULUSLARARASI DENİZCİLİK MESLEKİ EĞİTİMİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Bilişsel Radyoda Enerji Sezme Tabanlı Spektrum Algılama
Analysing of Quality Management System for Marine Departments
in Vocational Schools and Case Study
INTERNATİONAL MARİTİME TRAİNİNG AND EVALUATİON OF
TURKEY APPLİCATİONS
Energy Detection Based Spectrum Sensing in Cognitive Radio
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüketim Harcamaları Analizi ve Yerel Ekonomiye
Katkıları: Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu Örneği
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİ VE VİZYON
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Hayatlarındaki Sorunlar ve Öğrencileri
Sosyal Ağlara İten Sebepler: Nitel Bir Çalışma
TÜRKİYE’NİN EĞİTİM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE MEZUNLARIN YETERLİK DÜZEYİ
The Social Life Problems of Students in The Vocational School and the Reasons
for Students use Social: Qualitative Study
TURKEY'S EDUCATIONAL PROBLEMS AND QUALIFICATION LEVEL OF
GRADUATES
Sözlü Bildiri
301
Adıyaman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ile
Akademik Başarıları Arasındaki İlişki
A research about the Relationship between Time Management and Academic
Achievement of the Vocational High School Students in Adiyaman University
Sözlü Bildiri
302
Meslek Yüksekokuluna Devam Eden Çocuk Gelişim Programı Öğrencilerin İlçede
Yaşadıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Develi Örneği
Sözlü Bildiri
303
İnönü Üniversitesi Arapgir Meslek Yüksekokulu Kız Öğrencilerinin İşe Girme veya İş
Kurma İstekleri Üzerine Bir Araştırma
Sözlü Bildiri
304
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Obeziteye İlişkin Tutumları
Sözlü Bildiri
305
KİMYASAL KATKILARDAKİ HİDROLİZ SÜRECİNİN TAZE VE SERTLEŞMİŞ BETON
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE PROBLEMS IN THE TOWN OF THE STUDENTS AT CHILD DEVELOPMENT
DEPARTMENT IN VOCATIONAL SCHOOL AND SOLUTION SUGGESTIONS: DEVELİ
SAMPLE
A Research on Business Start-Up or Start Working Request of Inonu University
Arapgir Vocational School's Female Students
The Attitudes of Students Towards Obesity in The Vocational College of Health
Services
EFFECTS OF HYDROLYSIS PROCESS IN CHEMICAL ADDITIVES ON FRESH AND
HARDENED CONCRETE PROPERTIES
Sözlü Bildiri
310
Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Profili 2
University Ulubey Vocational High School General Profile Of Students 2
Uzaktan Eğitim Sisteminin (UZEM) Değerlendirilmesi: Ordu Üniversitesi Meslek
Yüksekokulları Örneği
İnşaat Sektöründe Yapı Denetimi Programı Mezunlarının Yaşadıkları Sıkıntılar Ve
Çözüm Önerileri
Spor Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerin Başarı ve Motivasyonuna Etkisi
Meslek Yüksekokullarında Devamsızlık Nedenleri ve Öğrenci Başarısına Etkisi:
Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği
Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş ve Etkileri: Amasya Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Örneği
Meslek Yüksekokullarının Mevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Vakıf Üniversiteleri’ndeki Meslek Yüksek Okullarının Tercih Edilme Nedenleri ve
Saptanan Sorunlar
Evaluation Of Distance Education System (UZEM): Ordu University Vocational
Example
The Diffuculties Encountered By Graduates Of Building Inspection Department
And The Soıution Proposals.
Sözlü Bildiri
311
Sözlü Bildiri
312
Sözlü Bildiri
315
Sözlü Bildiri
316
Sözlü Bildiri
317
Sözlü Bildiri
318
Sözlü Bildiri
319
Sözlü Bildiri
320
Sözlü Bildiri
322
Sözlü Bildiri
323
Sözlü Bildiri
324
Sözlü Bildiri
Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Mezunlarının İstihdamı (Gümüşhane
Üniversitesi Örneği)
Yaşlı Bakım Programı Öğrencilerinin Empati Düzeyleri Ve Yaşlı Bakımı İle İlgili
Görüşleri
Yaşlı Bakım Programı Öğrencilerinin Yaşlılığa ve Yaşlı Bakım Teknikerliği Mesleğine
İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi; Metafor Analizi Çalışması
Reasons of Absenteeism in Vocational School and Effect on Student Success:
The case of Amasya Technical Sciences Vocational School
Without Examination Transfer to Vocational Schools and Effects: The Case of
Amasya Technical Sciences Vocational School
Vocational Schools: Current State, Problems and Suggested Solutions
Preferred because of the Foundation Universities Vocational Schools and
Identification Issues
The Economic Contributions Vocational Schools Of Higher Education To The
District Where They Located
Employment of Forestry and Forest Products Program Alumni (Gumushane
University Case)
Geriatric Care Programme Students’ Empathy Levels and Opinions About
Geriatric Care
Evaluation of Perception of Elderly Care Programme Students about Aging and
Elderly Care Career; Metaphor Analysis
325
Bir Isi Pompasinin Performans Analizinin Araştirilmasi (Antalya Örneği)
The Research Of Performance Analysis Of A Heat Pump (Antalya Sample)
Sözlü Bildiri
326
Yaşlanan Türkiye’de Yaşlı Bakım Personeline Duyulan İhtiyaç ve Yaşlı Bakım
Programlarının Önemi
Sözlü Bildiri
327
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beklentileri ve Memnuniyetleri:
Erbaa Meslek Yüksekokulu ve Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Örneği
Sözlü Bildiri
329
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenci Topluluklarına Katılım Düzeyi İle İlgili
Tutum ve Davranışları
The Need For Elderly Care Personnel And The Importance Of Elderly Care
Programs In Turkey
Expectations and Satisfactions of Higher Vocational School Students: A Case
Study from Erbaa Higher Vocational School and Erbaa Higher Vocational Health
Services School
Vocational School Students Community Participation Levels of Student Related
Attitudes and Behaviors
Sözlü Bildiri
330
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk Alanında Farkındalık Düzeyi
Level of Awareness of Social Responsibility Area Vocational School Students
Sözlü Bildiri
332
Sözlü Bildiri
333
Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine
İlişkin Metaforik Algıları : Erbaa Örneği
Delik Delmede Farklı Parametrelerin Deliğin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Instructors’ Metaphorical Perceptions of Higher Vocational School and
Students of Higher Vocational School: A Case Study from Erbaa
Effects Of Different Parameters on Drill Surface Roughness in Drilling
Sözlü Bildiri
334
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine
Programı Öğrencilerinin Staj Yapma Eğilimlerinin Belirlenmesi
The Determination of Karamanoğlu Mehmetbey University Higher School of
Vocational and Technical Sciences Students Make Training Trends
Sözlü Bildiri
335
Ülkemizde Meslek Yüksekokullarındaki Mimari Dekoratif Sanatlar Programına Bakış
Sözlü Bildiri
338
Sözlü Bildiri
339
CİNSİYETİN HEDONİK ALIŞVERİŞ ÜZERİNDEKİ ROLÜ
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaz Stajı Eğitimine Yönelik Görüşlerinin
Belirlenmesi
Sözlü Bildiri
341
Klavye Kullanmanın Üniversite Öğrencilerinin El Kavrama Gücüne Etkisi
Sözlü Bildiri
342
Kişilik Özelliklerinin İş ve Kariyer Tercihleri Üzerine Etkisi;
Sakarya Üniversitesi Turizm Bölümü/Programı Lisans ve Ön Lisans Öğrencileri
Üzerine Bir Alan Araştırması
Sözlü Bildiri
345
Salihli Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma
Sözlü Bildiri
346
Sağlık İnsan Gücü Adaylarının İletişim Becerisi Algıları: Kırklareli Üniversitesi Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Örneği
Sözlü Bildiri
347
Endüstriyel Atık İkamesinin 700 °C Yüksek Sıcaklıkta Beton Basınç Dayanımına Etkisi
Sözlü Bildiri
349
Sözlü Bildiri
Sözlü Bildiri
350
351
Sözlü Bildiri
353
Türkiye’ deki MYO’larda Moda Tasarımı Programı “ Tunceli Üniversitesi Mezun Moda Fashion Design Programme At Vocational High School and Turkey
Tasarımcıları Üzerine Söylemsel Bir Araştırma’
“A Discursive Study of Graduated Fashion Designers at Tunceli Üniversty”
Sözlü Bildiri
354
Cinsiyet ve Programlarına Göre Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Gelecek
Beklentileri
TheProfessıonalExpectatıons of Vocatıonal School
StudentsAccordıngtoTheırSexesandProgrammes
Sözlü Bildiri
357
Mesleki Eğitim Açısından Yeni Başlayan ve Mezun Durumundaki Mobilya ve
Dekorasyon Öğrencilerinin Değişiminin İncelenmesi
Beginners and Graduate Students in Case of Furniture and Decoration
Investigation of Changes in the Perspective of the Vocational Education
Sözlü Bildiri
360
Sözlü Bildiri
362
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Mezunlarının Kariyer Olanaklarının
Araştırılması
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE BULUNAN MESLEK
YÜKSEKOKULLARININ DURUM ANALİZİ VE BULUNDUKLARI İLÇEYE OLAN
KATKILARININ DEĞERLENLENDİRİLMESİ
Sözlü Bildiri
364
YETKİLİ SERVİSLERDE MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ İSTİHDAMI VE
SEKTÖRÜN BEKLENTİLERİ
Sözlü Bildiri
365
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Okuma Alışkanlıkları Ve Çevre Duyarlılıkları
İlişkisine Yönelik Bir Araştırma
Research of the Career Opportunities for Office Management and Assistance
Division Graduates
SITUATION ANALYSIS OF VOCATIONAL SCHOOLS IN ARTVIN ÇORUH
UNIVERSITY AND THEIR CONTRIBUTION TO DISTRICTS WHERE THEY ARE
LOCATED
EMPLOYMENT OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL GRADUATES IN AUTHORIZED
SERVICES AND EXPECTATION OF SECTOR
(AUTOMOTIVE SECTOR MODEL)
A Research Study For Readıng Habıts And Envıronmental Conscıousness Of
Students Attendıng Vocatıonal Hıgh Schools
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bulundukları İlçelerin Ekonomisine Katkıları
İSTİHDAM ve EĞİTİM AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ MESLEK
YÜKSEKOKULLARINA ve SEKTÖRE BAKIŞ
(FIRSATLAR ve TEHDİTLER)
BİR ÖĞRETİM ARACI OLARAK BİLGİSAYAR OYUNLARININ KULLANIMI
Sosyal Ağlar ile Eğitime Yeni Bir Bakış
Decorative Architectural Overview of Arts Program in the School of Crafts in
Our Country
THE ROLE OF GENDER ON HEDONİC SHOPPİNG
Determination of the Vocational School Students’ Views For Training of
Summer Internship
The Effect of Using Keyboard on Hand Grip Strength of
University Students
The Effect of Industrial Waste Substitution to Concrete Compressive Strength
at 700 °C High Temperature
AN OUTLOOK OF VOCATIONAL SCHOOLS AND SECTOR IN TURKEY IN TERMS OF
EMPLOYMENT AND EDUCATION
USING COMPUTER GAMES AS A TEACHING TOOL
Education A New Look With Social Networks
ÖĞRENCİLERİN MESLEK TERCİHİNDEKİ BELİRSİZLİK:
ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI BOYUTLARINA GÖRE PROGRAMLAR ARASI
KARŞILAŞTIRMA
Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki Bazı İşletmelerde Çalışan Personelin Mesleki
Eğitim Durumlarının Değerlendirilmesi
AB Sürecinde Türkiye’de Meslek Yüksekokullarının Mevcut Durumu
UNCERTAINTIES IN THE OCCUPATIONAL CHOICES OF STUDENTS:COMPARISON
BETWEEN THEPROGRAMSACCORDING TO THEORGANIZATIONAL CITIZENSHIP
BEHAVIOR DIMENSIONS
Evaluation of ProfessionDegreeof Employee in SomeCorporations of Manisa
OrganizedIndustyZones
Current Statusof theVocational Schoolsin Turkeyin the EU Process
Cezaevinde Kalan Hükümlü Öğrencilerin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi:
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük MYO Örneği
Assessment of the Academic Achievement of Imprisoned Student Convicts:
Case Study: Bozüyük Vocational High School of Seyh Edebali University, Bilecik
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİN ETİK ALGILARI: DERSE DEVAM, ÖDEV VE STAJ
ETİK DEĞERLERİ
Meslek Yüksekokullarında Verilen Eğitim Süresinin ve Branşlaşmanın Gerekliliğinin
İncelenmesi
Halkla İlişkiler Sürecinde Sosyal Kaygı Düzeylerinin Sosyal Sorumluluk Projeleri İle
Giderilmesi
STUDENT’ ETHICAL PERCEPTIONS AT VOCATIONAL SCHOOL: ATTENDANCE,
HOMEWORK AND PRACTICE CODE OF ETHICS
Investigation of the Time Given in the Vocational Education and the Necessity
Branching
Levels of SocialAnxietyareEliminated Through SocialResponsibility Project in
TheProcess of PublicRelations
Fault and Sensor Error Diagnostic Methods of a Vapor Compression
Refrigeration System by Using Fuzzy Inference System and Artificial Neural
Network
Implementation of the Technology Faculty Model for Automotive Technology
Program and a Research for the Regional Contribution
Sözlü Bildiri
367
Sözlü Bildiri
368
Sözlü Bildiri
369
Sözlü Bildiri
371
Sözlü Bildiri
375
Sözlü Bildiri
376
Sözlü Bildiri
377
Sözlü Bildiri
378
Sözlü Bildiri
379
Sözlü Bildiri
381
Sözlü Bildiri
382
Yaşlı Bakım Teknikerliği Öğrencilerinin Meslekten Beklentileri, Kaygıları ve
Uygulamada YaşadıklarıGüçlükler
Sözlü Bildiri
384
Meslek Yüksekokullarının Bulundukları Yerleşim Yerlerindeki Ekonomik Etkileri:
Elmalı Örneği
Bulanık Çıkarım Sistemi ve Yapay Sinir Ağları Kullanımıyla Mekanik Buhar Sıkıştırmalı
SoğutmaÇevrimininSistem Arızalarının ve AlgılayıcıHatalarınınBulunma Metotları
Otomotiv Teknolojisi Programı İçin Teknoloji Fakültesi Modelinin Uygulanması Ve
Bölgeye Katkısına Yönelik Bir Araştırma
MYO'larda Yenilikçi Bakış Açısının Eğitim Boyutunda Değerlendirilmesi
TheExpectationAndConcern of
TheElderlyCareStudentsAboutTheProfessionAndDifficultiesTheyEncountered in
Practising
The Economic Effects Of Vocational Colleges On Their
Geographical Settlements: The Sample Of Elmalı
386
Kalkınma ve Meslek Yüksek Okulları: Sındırgı Meslek Yüksek Okulu Örneği Sözlü Bildiri
387
İskenderun Meslek Yüksekokulu’nda Bulunan Derslik ve Atölyelerin Ergonomik
Açıdan İncelenmesi
Sözlü Bildiri
388
MYO Öğrencilerinin Öğrenimleri ve Mezuniyet Sonrası Çalışma Hayatına Yönelik
Düşünceleri, Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu’nda Bir Uygulama
Sözlü Bildiri
391
Meslek Yüksekokullarının İlçe İstihdamına Katkısının İncelenmesine Yönelik Bir
Çalışma: Buldan İlçesi Örneği
A Study About Researching The Contribution To The District Employment of
Vocational School
Sözlü Bildiri
392
Meslek Yüksekokullarında Girişimcilik Dersinin Önemi Üzerine Bir Değerlendirme
An Assessment For Entrepreneurship Lesson In Vocational High School
The Effects of Motivation and Self-Efficacy Associate Degree Students' Problem
Solving Skills
Factors Affecting the Career Planning for College Students
Finite Element Analysis of the Structure of Snap Fit in Plastic Parts
Sözlü Bildiri
Sözlü Bildiri
393
Sözlü Bildiri
394
Motivasyon ve Öz-yeterliğin Önlisans Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine
Katkısı
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Planlarına Etki Eden Faktörler
Sözlü Bildiri
396
Plastik Parçalardaki Tırnaklı Birleştirme Yapısının Sonlu Elemanlarla Analizi
Sözlü Bildiri
397
Özel Güvenlik Alanında, Özel Sektörün Meslek Yüksek Okullarından Beklentileri
Sözlü Bildiri
398
Sözlü Bildiri
399
Sözlü Bildiri
402
Sözlü Bildiri
403
Sözlü Bildiri
404
Sözlü Bildiri
405
Sözlü Bildiri
407
Sözlü Bildiri
408
Sözlü Bildiri
410
Sözlü Bildiri
412
Sözlü Bildiri
415
Karadeniz Bölgesi’nde Bulunan Meslek Yüksekokulları’nın Turizm Bölümlerinin
Durum Analizi
MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA “MESLEK ETİĞİ”
DERSİ VE GEREKLİLİKLERİ
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun Kırgızistan’ın
Kalkınmasındaki Rolü
Bölgesel Kalkınmada Meslek Yüksekokullarının Rolü : Akkuş Meslek Yüksekokulu
Örneği
SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ:
KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ
MYO'larda Örgütsel Bağlılığın Eğitim Boyutunda Öğrenci ve Öğretim Elemanları
Perspektifinden Değerlendirilmesi
Muhasebe Meslek Elemanlarının, Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları Programı Öğrencilerini Algılamaları, Balıkesir İli Üzerine Ampirik Bir
Araştırma
Teknik Liselerde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış
Açısı; Balıkesir İli Örneği
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yükseköğretim Kurum Yöneticilerinin Yönetsel Stres Kaynaklarını Belirlemeye Yönelik
Görgül Bir Araştırma: Meslek Yüksekokulları Örneği
Bilgisayar Kontrollü Kazıcı Yükleyici İlk Örneği
Sözlü Bildiri
416
Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Profili
Sözlü Bildiri
417
Sözlü Bildiri
420
Sözlü Bildiri
422
Sözlü Bildiri
427
Sözlü Bildiri
428
Sözlü Bildiri
429
Yaşlı Bakım Programının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA VERİLEN EĞİTİM HİZMETİNİN
KALİTESİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ROLÜNE İLİŞKİN BİR
İNCELEME: YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Kırklareli Üniversitesi Öğrencilerinin Bilgisayar Ve İnternet Kullanımına
Yönelik Tutumları: Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü Örneği
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinik
Uygulamalar Yönünden Okul-Hastane İşbirliğine İlişkin Görüşleri
Meslek Yüksekokullarında Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Bölüm
Seçiminde Etkili Faktörler
Günümüzde Sosyal Aktivitelerin Önemi ve Bu Bağlamda Meslek Yüksekokullarında
Yaşanan Yetersizlikler
Sözlü Bildiri
431
Sözlü Bildiri
434
Sözlü Bildiri
435
Sözlü Bildiri
438
TEKNİK PROGRAMLARDA ÖĞRENİM GÖREN MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNiN (Risk Alma, Yenilikçilik ve
Başarma İhtiyacı Duygusu) BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Proje Tabanlı Mekatronik Eğitiminde Öğrenci Kazanımları
Sosyo-Demografik Özelliklerin Memnuniyet Düzeylerine Etkisi: Meslek Yüksekokulu
Örneği
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksekokulu Bölümlerindeki
Öğrencilerin Genel Profilinin Ders Başarısına Etkisi
Development and Vocational Schools: Case Study for Sındırgı Vocational School
Examining The Ergonomic Angle Of The Classrooms And Workshops in
İskenderun Vocational School
Private Security Area, the Private Sector Expectations of the Vocational High
School
Situation Analysis of the Tourism Department of Vocational Schools in the
Black Sea Region
PROFESSIONAL ETHICS” COURSE AND REQUIREMENTS IN VOCATIONAL
EDUCATION PROGRAM
Balanced Scorecard Yöntemi ile Performans Değerlendirilmesi, BIST Metal Eşya
Makina Endeksi Üzerinde Bir Uygulama
Meslek Yüksek Okulları Gençlerin Gelecekle İlgili Umutlarını Etkiliyor mu?
Uludağ Üni. Sosyal Bilimler MYO Öğrencilerinin Girişimcilik
Eğilimi Araştırması
Küçük Yerleşim Yerlerinde Öğrenim Gören MYO Öğrencilerinin
Öğrenim ve Yaşam Memnuniyeti: Selçuk Üni. Hadim MYO Örneği
MYO Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Amprik Bir
Çalışma
Öğrencilerin Finans Sektörü Çalışma Koşullarını ve Kariyer Olanaklarını
Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma
MYO Mezun Olan Öğrencilerin Çalışma Profilleri: Makine Programı
Örneği
Yeni Nesil Hiperakışkanlaştırıcı Beton Katkılarının Prefabrikasyonda Kullanımının
Deneysel İncelenmesi
Sözlü Bildiri
439
Sözlü Bildiri
441
Sözlü Bildiri
442
Sözlü Bildiri
445
Sözlü Bildiri
446
Sözlü Bildiri
448
Sözlü Bildiri
449
Sözlü Bildiri
451
Sözlü Bildiri
452
Sözlü Bildiri
455
Sözlü Bildiri
456
Sözlü Bildiri
462
Sözlü Bildiri
464
Sözlü Bildiri
468
Sözlü Bildiri
470
Sözlü Bildiri
471
Sözlü Bildiri
472
Sözlü Bildiri
475
Sözlü Bildiri
482
Sözlü Bildiri
483
Sözlü Bildiri
485
Mesleki Eğitimde Farklı Uygulama Alanlarının Oluşturulması
Üniversite - Sektör İşbirliği ve ‘’Hisler Bahçesi’’ Örneği
Sözlü Bildiri
487
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri
Time Management Skills of VocationalCollegeStudents
Sözlü Bildiri
490
MESLEK YÜKSEKOKULU (MYO) SEKTÖR İŞBİRLİĞİ BAĞLAMINDA BİR MESLEKİ
YÜKSEKÖĞRETİM MODELİNİN ANALİZİ
ANALYSING A MODEL OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT
OF VOCATIONAL HIGHER SCHOOL (VHS)
Sözlü Bildiri
493
Meslek Yüksekokullarının Eğitimlerinde Değişimler ve İnşaat Teknikerliği Eğitimi’nde
Bologna Uyum Süreci’ne Dayalı İnceleme
Research of Improvements and Changes on Educations of Vocational Schools
and Construction Technician Education based on Bologna Orientation Process
Sözlü Bildiri
495
Steril Kabin ve Çeker Ocakların Kontol Modülünün Tasarımı
Control Module Design of Sterile Cabin and Fume Hoods
Turizm Animasyonu Önlisans Programından Kısıtlı Lisans Programlarına Geçişlere
Yönelik Eleştirel Bir Bakış
BİLGİ TOPLUMUNUN MESLEKİ EĞİTİM PARADİGMASI VE
TÜRKİYE EKONOMİSİNE POTANSİYEL KATKILAR
A Critical Look at Upgrading an Associate of Tourism Animation Degree to a
Limited Bachelor’s Degree
VOCATIONAL EDUCATION PARADIGM OF THE KNOWLEDGE SOCIETY AND
POTENTIAL CONTRIBUTIONS TO THE TURKISH ECONOMY
INFLUENCE OF POURING TEMPERATURE ON THE FORMATION OF SPHEROIDAL
AND LAMELLAR GRAPHITE IN CAST IRON
Konfeksiyon Üretiminde İp Diyagramı Yöntemiyle İş Analizi
Work Analysis Using The String Diagram Method For Apparel Production
Meslek Yüksekokullarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolü ve Bölge Halkının Bakış Açısına
İlişkin Bir Araştırma
ÜÇÜNCÜ KUŞAK ÜNİVERSİTE KONSEPTİ İÇİNDE MESLEKİ EĞİTİMİN YENİDEN
YAPILANDIRILMASI
A Research Regarding The Role Of The Vocational Schools In The Regional
Development and Point Of View Of The Local Community
RESTRUCTURING OF VOCATIONAL EDUCATION IN THE CONCEPT OF THE THIRD
GENERATION UNIVERSITIES
Sözlü Bildiri
497
Sözlü Bildiri
498
Sözlü Bildiri
503
Sözlü Bildiri
504
Formal İletişim vs. İnformal İletişim:Meslek Yüksekokullarının Sanal Temsillerine
Yönelik Araştırma
Turizm Eğitimi alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış
Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
İhracat Yapan Maden İşletmelerinde İstihdam Edilen Meslek Yüksekokulu
Mezunlarından Beklentiler
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Profili: İspir Hamza Polat
Meslek Yüksekokulu’nda Bir Uygulama
Üniversite – Kent İşbirliği Ekseninde Bölgesel Kalkınma ve Karşılıklı Beklenti
Analizleri: Armutlu Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokullarının Uygulamalı Eğitim Sorunları: Farklı Ülkelerden Modeller ve
Türkiye için Öneriler
Önlisans Mezunu Öğrencilerin, Mezun Oldukları Üniversite ile Özdeşleşmeleri:
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Kariyer Hedefleri
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen
Unsurların Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bir Vakıf
Yaşlı Bireyin Manevi Bakımında Beceri Geliştirme Eğitimi Programının Yaşlı Bakım
Teknikerliği Öğrencilerinin Manevi Destek Algısı Üzerine Etkisi
Meslek Yüksekokullarında İstihdam Odaklı Muhasebe Eğitimi
Mevcut Durum ve Beklentiler
Üniversite Öğrencilerinin Sosyoekonomik Statülerine Göre Kendilerine Sunulan
Hizmete Duyduğu Memnuniyeti Sorgulamaya Yönelik Bir Çalışma: Kazan Meslek
Yüksekokulu Örneği
Experimental Evaluation of Using High Performance Superplasticiser
Admixtures on Precast Concrete
Formal Communication vs. Informal Communication:
Research on Virtual Representation of the Vocational School
The Expectatıon and Satısfactıon Levels of The Students At
Mugla Sıtkı Kocman Unıversıty wıth Respect to Academıc Servıces
Expectations From The Employement Of Vocational School Graduates At The
Exporter Mining Companies
University and Urban Cooperation for Regional Development and Mutual
Expectations Analysis: Armutlu Vocational School
Problems of Practical Training at Vocational Schools: Models from Different
Countries and Recommendations for Turkey
Identification of Associate Graduate Students with their Universities from
which they have graduated : Sample of Çanakkale Vocational School of Social
Professional Career Objectives of Vocational College Students
Socio-Demographic Analysis of Factors Affecting Accounting and Tax Practices
Programme Students’ Choices of Profession: An Example of Foundation
The Influence of Skill Development Training Program for Spiritual Care of
Elderly Individual on Elderly Care Technician Students’ Perception of Spiritual
Support
Employment Oriented Accounting Education,
The Current Situation and Expectations
Sözlü Bildiri
505
Sözlü Bildiri
507
Sözlü Bildiri
508
Meslek Yüksekokullarında Matematik Kaygısının Eğitime Yansıması
ReflectiontoEducation of MathematicsAnxiety in Vocational Schools
Sözlü Bildiri
511
İNGİLİZ HUKUK TARİHİNDE YÜKSEK MESLEK OKULLARI:INNS OF COURT
THE CAREER SCHOOLS IN ENGLISH LAW HISTORY:
INNS OF COURTS
Sözlü Bildiri
512
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Profili: İspir Hamza Polat
Meslek Yüksekokulu’nda Bir Uygulama
Sözlü Bildiri
513
Görme Engelli İnsanlar İçin Akıllı Baston Ve Akıllı Şapka Tasarımı
Smart Walking Stick and Smart Hat Design for the Visually Handicapped People
Sözlü Bildiri
514
Sözlü Bildiri
516
Mikrodenetleyicili Temizlik Robotu Tasarımı
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞME SÜREÇLERİNDE
SOSYAL MEDYANIN ROLÜ
Sözlü Bildiri
518
Kamu Spotu Reklam Filmi Örneği: “Kadına Şiddet ve Çevre Temalı”
Sözlü Bildiri
521
Rüzgar TürbiniTahrikli, Değişken Stroklu Pistonlu
Pompa SistemiTasarımı ve Çalışma Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi
Microcontroller Based Cleaning RobotDesign
THE ROLE OF SOCIAL MEDIA THROUGH
SOCIALIZATION OF UNIVERSTY STUDENTS
Public Service Advertisement Example: “About Violence Against Women and
Environment
Design and Experimental Investigation of Operational
Characteristics of Wind Turbine Driven Piston Pump System with Variable
Stroke
Sözlü Bildiri
530
Yaşam Kalitesi’ninSosyo-Demografik Özellikler ile İlişkisi “Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Programı” Öğrencileri Örneği
The Relationship betweenQualityof Life and Socio-Demographic Characteristics
“Medical Imaging TechniquesProgram"Students Sample
Sözlü Bildiri
531
Meslek Yüksekokulları ve Öğrencilerinin Sorunlarının Tespit Edilmesi, Çözüm
Identifying Problems of Vocational Schools and Students and Creating
Sözlü Bildiri
535
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencilerinin İletişim Becerileri Ve
Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
A Research On Identifying Communication Skills And Level of Entrepreneurship
Of Office Management And Executive Assistance Students
Sözlü Bildiri
540
TÜRKİYE’DE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM GÖREN KOSOVA'LI
ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE KOSOVA'DA İŞ İMKANLARI
Ekip Çalışmasına Dayalı Öğrenme Yöntemi İle Yürütülen Ders Uygulamalarının
Geliştirilmesi
SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLARININ VE
MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON EVALUATION OF SİNANPAŞA VOCATIONAL HIGH SCHOOL
STUDENT’S PROBLEMS AND SATISFACTION LEVELS
548
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama Ve Stajlarına
İlişkin Hukuki Sorunlara Çözüm Önerileri
Solution Offers To Questıons Of Law About Probation Of Students Of
Vocatıonal School
Sözlü Bildiri
551
MESLEKİ EĞİTİM BÜNYESİNDE MESLEK YÜKSEKOKULLARIN VARLIĞINI VE ÖNEMİNİ
SÜRDÜRMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü Bildiri
553
MYO Bankacılık ve Sigortacılık Bölümlerinde İşgücü Arzı Niteliklerinin İşgücü Talebi
Beklentileriyle Örtüşebilmesi Bağlamında Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Issues and Suggested Solutions for Parity between Qualifications of Labor
Supply of Vocational School Banking and Insurance Departments and Labor
Demand Expectations
Sözlü Bildiri
554
Proje Tabanlı Mekatronik Eğitiminde Öğrenci Kazanımları
Student Achievements in Project based Mechatronics Education
Sözlü Bildiri
556
Meslek Yüksekokulu ÖğrencilerindeAvrupa Birliği Algısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir
İnceleme: Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Örneği
A Comparative Study on the EU Perception of Vocational School of Higher
Education Students: Trakya University Uzunkopru Vocational School of Higher
Education Sample
Sözlü Bildiri
563
Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri ve Sosyal Ağlar: Nazilli, Atça ve Kuyucak Meslek
Yüksek Okullarının Karşılaştırması
Vocational High School Students and Social Networks: Comparison of Nazilli,
Atça and Kuyucak Vocational High Schools
Sözlü Bildiri
567
Nano Teknoloji Kullanılarak Kendi Kendini Temizleyen Kumaş Üretilmesi
Sözlü Bildiri
568
Sosyal Değerler ve Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri: Kuyucak MYO Örneği
Self Cleaning Cloth Production with Nano Technology
Social Values and Vocatıonal Schools’ Students: Kuyucak Vocatıonal School
Example
Sözlü Bildiri
569
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının
Demografik Özeliklerine Göre Değerlendirilme
Sözlü Bildiri
570
MESLEKİ EĞİTİM - İSTİHDAM İLİŞKİSİ: TÜRKİYE’DE MESLEKİ EĞİTİMİN KALİTE VE
KANTİTESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Sözlü Bildiri
571
Yeşil İşler, İstihdam Olanakları ve Mesleki Eğitim:
Türkiye İçin Öneriler
VOCATIONAL EDUCATION - EMPLOYMENT RELATIONSHIP:
THOUGHTS ON QUANTITY AND QUALITY OF VOCATIONAL EDUCATION IN
TURKEY
Green Jobs, Employment Opportunities and Vocational Education: Suggestions
for Turkey
Sözlü Bildiri
572
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YENİ YASALARIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULLARINA UYGULANMASINDA YAŞANAN SORUNLAR
PROBLEMS IN HEALTH SERVICES VOCATIONAL HIGH SCHOOL WHEN
APPLICATION OF NEW LAWS
Sözlü Bildiri
573
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ YABANCI DİL DERSLERİNİN BEKLENEN FAYDA
SORUNU VE KARİYER PLANLAMASINA ETKİSİ
EXPECTED RESULT ISSUES OF FOREIGN LANGUAGE LESSONS IN VOCATIONAL
HIGHER SCHOOLS AND THEIR EFFECTS ON CAREER PLANNING
Sözlü Bildiri
574
Sözlü Bildiri
575
Sözlü Bildiri
576
Sözlü Bildiri
577
WORKED OFF-CAMPUS OF ACADEMIC STAFF IN THE VOCATIONAL SCHOOLS
LIVED PROBLEMS AND SOLUTIONS
A RESEARCH ON GARMENTS PRODUCED FROM MULTILAYER WOVEN FABRICS
IN TERMS OF THE MANUFACTURING PROCESS AND PROPERTIES
Leisure Time Perceptions and Technological Reactions of The University
Students At The Modern World
DEVELOPING BEHAVIORS BY EFFECTIVE COMMUNICATION
Sözlü Bildiri
578
Üniversite Merkez Kampüsleri Dışındaki Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan
Öğretim Üyelerinin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
ÇOK KATLI DOKUMA KUMAŞLARDAN ÜRETİLEN GİYSİLERİN KONFEKSİYON ÜRETİM
SÜREÇLERİ VE ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Modern Dünyada Üniversite Gençlerinin Boş Zaman
Algıları ve Teknolojik Reaksiyonları
ETKİLİ İLETİŞİM YOLUYLA DAVRANIŞ GELİŞTİRME
Polis Temel Eğitiminin (Polis Meslek Yüksek Okulları) Son 15 Yıldaki Gelişimi ve
Çağdaş Ülkelerle Karşılaştırılması
Sözlü Bildiri
579
Mesleki Eğitimde Öğrenci Mutluluğu
Student Hapiness In Vocational Education
Meslek Eğitiminde Yaşam Boyu Öğrenme Ve Yerinden Yönetim Çerçevesinde
Değişen Paradigmalar
Mesleki Eğitimde Kurum Güvenliği ve Akreditasyonun Okul Ortamına Etkilerinin
İncelenmesi
Uluslararası Borsalarda Birleşme Eğilimleri
Changing Paradigms of Vocational Education According to Lifelong Learning
and Decentralization of Education Management
The Effects of Corporate Safety and AccreditationStandards on the
Environment of Vocational Schools
Mergers and Acquisitions among International Exchanges
YAPISAL VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİLERİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMESİ ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON THE EFFECTS OF STRUCTURAL AND PSYCHOLOGICAL
EMPOWERMENT ON INTENTION TO LEAVE: A CASE STUDY OF FIVE STAR HOTEL
Meslek Yüksek Okullarına Duyulan İhtiyaç: Sağlık Turizmi Örneği
ÖĞRENCİLERİN GIDA TEKNOLOJİSİ VE MAKİNE PROGRAMLARINI TERCİH ETME
NEDENLERİ VE KARİYER PLANLARI
Need for the Vocational School: Example of Health Tourism
THE REASONS OF PREFERENCE OF FOOD TECHNOLOGY AND MACHINE
PROGRAMS’ STUDENTS AND THEİR CAREER PLANS
Sözlü Bildiri
542
Sözlü Bildiri
545
Sözlü Bildiri
Sözlü Bildiri
580
Sözlü Bildiri
581
Sözlü Bildiri
582
Sözlü Bildiri
583
Sözlü Bildiri
584
Sözlü Bildiri
585
Sözlü Bildiri
Evaluation of the University Students' Attitudes Toward Gender Roles by
Demographic Characteristics
586
Meslek Yüksek Okullarında Uzaktan Eğitimin İşlevselliği Ve Sürdürülebilirliği
Functionality and Sustainability of Distance Learning at Vocational Colleges
Sözlü Bildiri
587
Turizm Eğitimi Alan Ön Lisans Öğrencilerinin Eğitim Memnuniyetlerinin
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği
A ResearchAimedTowardsDeterminingTheSatisfactions Of
TheStudentsStudyingToObtainTheirAssociateDegrees İn Tourism İn Terms Of
Sözlü Bildiri
589
Kontrol Odağı, Bireycilik / Toplulukçuluk ve Öğrencilerin Akademik Başarısı: Sakarya
Üniversitesi ve Haxhi Zeka Üniversitesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Locus Of Control, Individualism / Collectivism and Students Accademic Success:
A ComparativeStudy at Sakarya University and Haxhi Zeka University
Sözlü Bildiri
613
Türkiye’deki MYO'ların Europass Uygulamalarındaki Durumunun İncelenmesi
Sözlü Bildiri
619
İktisadi Programlarda Mesleki Uygulama Derslerinin Verimliliği Üzerine Bir
Araştırma; İnönü Üniversitesi Arapgir Meslek Yüksekokulu Örneği
Sözlü Bildiri
626
İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin Oluşturulmasında Oryantasyon Eğitiminin Rolü
Sözlü Bildiri
628
Basım ve Yayın Teknolojileri Programında Eğitim Gören Öğrencilerin “Medya ve
Televizyon Okuryazarlık Düzeylerinin” Belirlenmesi
Sözlü Bildiri
629
Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Lojistik Programı Mezunlarının
İstihdamının Değerlendirilmesi
Sözlü Bildiri
630
MODA TASARIMI MEZUNU BİREYLERİN GİRİŞİMCİLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ VE
İSTİHDAM DURUMLARININ İNCELENMESİ
Sözlü Bildiri
633
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖNEMİ
Sözlü Bildiri
634
Mesleki Turizm Eğitimi Veren Ön Lisans Programlarının Mevcut Durumunun
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
A Research on the Current State of Associate Degree Programs in Vocational
Tourism Education
Sözlü Bildiri
635
Teknikerlerin İş Tatminsizliği Sorunları Üzerine Bir Çalışma: Denizli Organize Sanayi
Bölgesi Örneği
A Survey on Job Dissatisfaction Issues of Technicians:
An Example from Denizli Organized Industrial Zone
A Study on the Efficiency of Professional Practice Course in Economic Program;
Example of İnönü University Arapgir Vocational School
Media and Television Literacy Levels Determination of Students in Printing and
Publishing Technologies
Evaluation of Logistics Program Graduates’ Employment with
Fuzzy Multiple Criteria Decision Making Method
RESEARCH OF FASHION DESIGN BACHELORS’ VIEWS ABOUT
ENTREPRENEURSHIP AND OBSERVATION OF THE EMPLOYMENT SITUATIONS
THE VOCATIONAL EDUCATION AND ITS IMPORTANCE IN THE WORLD AND
TURKEY
Sözlü Bildiri
639
Sözlü Bildiri
648
Sözlü Bildiri
649
Sözlü Bildiri
650
Sözlü Bildiri
651
246
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Yüksekokuluna İlişkin Algılarının Metafor Analysis of Vocational School Students’ Perceptions About Vocational Schools
Aracılığıyla Analizi
Through Metaphors
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME KARŞI TUTUMLARI VE
MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE ANALİZİ: BİR DEVLET
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Soğuğa Maruz Kalmış Ellerin Avuç İçi Damar Okuma ile Tanımlanmasına İlişkin Bir
Uygulama
Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Algılarının Memnuniyet Üzerine Etkisi: Meslek
Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama
Stokastik Dikey Ulaşım Sistemlerinde Modelleme
POSTER BİLDİRİ OLARAK KABUL EDİLENLER / SELECTED FOR POSTER PRESENTATION
ID
ÖZET BAŞLIĞI
Poster Bildiri
212
Ülkemizde Ön Lisans Düzeyinde Finans Bankacılık Eğitimcileri ve Uygulayıcıların
Görüşleri Kapsamında Mevcut Durum ve Beklentiler
Poster Bildiri
230
Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programlarının Mevcut Durum Analizi
Poster Bildiri
231
Meslek Yüksekokulları Mobilya ve Dekorasyon Programlarının Mesleki Eğitim,
İstihdam ve Sektör Sorunları
ABSTRACT TITLE
The Current Situation and Expectations On The Basis Of Comments of the
Finance Banking Practitioners and Instructors at the Associate Degree in Our
Country
Current Situation Analysis of Private Security and Protection Associate’s Degree
Program
Vocatıonal School of Professıonal Educatıon of Furnıture and Decoratıons
Program, and Sector Employment Issues
Poster Bildiri
242
Meslek Yüksekokullarında Uygulama Derslerinde Karşılaşılan Sorunlar
The Problems Encountered of Practice Lessons in the Vocational High Schools
Poster Bildiri
243
Eğitim Teknolojilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitiminde Etkin Olarak Kullanımı ve
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO Örneği
The Effective Use of Educational Technology in Geographic Information
Systems Training and Bucak Emin Gülmez Technical Sciences MYO Sample
Poster Bildiri
245
Poster Bildiri
266
Poster Bildiri
Poster Bildiri
268
270
Poster Bildiri
272
Poster Bildiri
276
Poster Bildiri
278
The Political Economy of Turkey's Accession to the EEC Process
The perspective of Vocational School Students to Food Safety and Food
including Genetically Modified Organisms.
Reinforcement of Buildings against Earthquakes
Leadership Perception Of Sultanhisar Vocational Scool’s Students
EFFECT OF MANAGER APPROACH ON WORK PERFORMANCE
WITHIN ORGANIZATIONAL CULTURE
Unemployment at a Young Role of Employment Policy as a Tool for Vocational
Schools and Its Importance
Place of Vocational Schools in Turkey within the Framework
European Union Education Policy
Poster Bildiri
291
Poster Bildiri
292
Poster Bildiri
306
Türkiye’nin AET’ye Başvuru Sürecinin Ekonomi Politiği
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gıda Güvenliğine ve Genetiği
Değiştirilmiş Organizma İçeren Besinlere Bakış Açıları
Binaların Depreme Karşı Güçlendirilmesi
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Liderlik Davranışı Algısı
ORGANİZASYONEL KÜLTÜR İÇERİSİNDE YÖNETİCİ YAKLAŞIMININ
İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ
Genç İşsizlikle Mücadelede Bir İstihdam Politikası Aracı Olarak Meslek Yüksek
Okullarının Rolü ve Önemi
Avrupa Birliği Eğitim Politikası Çerçevesinde Türkiye’de Meslek
Yüksekokullarının Yeri
Sulu Çözeltilerdeki Kadmiyum (II) ‘nin Cevap Yüzey Yöntemi Kullanılarak
Hidroxyapatite Üzerindeki Adsorpsiyonunun
modellenmesi.
Aydın İli’nde Faaliyet Gösteren Tarım Traktörleri Tamircilerinin
Sorunları ve Çözüm Önerileri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Bir
Araştırma
Poster Bildiri
307
Poster Bildiri
308
Poster Bildiri
309
Poster Bildiri
328
Poster Bildiri
336
Poster Bildiri
337
TÜKETİCİLERİN KARAR VERME TARZLARINA GÖRE BÖLÜMLENDİRİLMESİ
Poster Bildiri
340
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Apart Bilgi Sistemi ve Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler
Meslek Yüksek Okulunun Cami Mahallesinin Kalkınmasına Katkısının İncelenmesi
Poster Bildiri
343
Poster Bildiri
344
Poster Bildiri
348
Poster Bildiri
352
Poster Bildiri
355
Poster Bildiri
356
Bazı Sosyo-Ekonomik Düzeyleri Açısından Makine Programı Öğrencilerinin
İncelenmesi: (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Makine Programı Örneği)
Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Ordu Üniversitesi Ulubey
Meslek Yüksekokulu Örneği
Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin Staj Sorunları ve Çözüm
Önerileri
Üniversite Öğrencilerinin Endüstriyel Afetler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin
Belirlenmesi
Meslek Yüksekokullarının Atölye Ortamlarında Gürültü Seviyesinin İş Sağlığı ve
Güvenliği Açısından İncelenmesi
Response surface modeling of cadmium (II) adsorption from aqueous solutions
by Hidroxyapatite using Response Surface Methodology
Problems of and Solution Offers for the Mechanics of Agricultural Tractors
Operating in Aydın Province
A Research for Determining the Nutritional Habits of Vocational School
Students
Some Socio-Economic Level Examination Program Students in Terms of
Machine:
(Karamanoğlu Mehmetbey University Vocational School of Technical Sciences
Machine Program Example)
Determination Of Reading Habit Of Students: Ordu University Ulubey
Vocational High School Example
Probation Problems And Advice Solution Of Ordu University Vocational School
Students
Identifying Knowledge Levels of University Students about Industrial Disasters
Investigation of the Vocational Workshop on Ambient Noise Level in terms of
the Occupational Health and Safety
SEGMENTATİON OF THE CONSUMER ACCORDİNG TO THE DECİSİON MAKİNG
STYLE
Aparts İnformation , Geographic İnformation Systems and Analysis of the
apratiation of the District Camii by the Deveoplement of Bucak Emin Gülmez
Technical Vocational High School
Bölgesel Kalkınmada Meslek Yüksekokullarının Rolü ve Pazarcik Meslek Yüksekokulu
Örneği
YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SÜREÇLERİNDE
SEKTÖRLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE İNCELEME
Meslek Liselerine Ait Atölye/Laboratuar Derslerinde İş Güvenliği Önlemlerinin
Investigation of Occupational Safety Measures In Workshop/Laboratory
Araştırılması
Courses Belong to Vocational High Schools
Sustainability of the Vocational Schools and Community Relations in Regional
Bölgesel Kalkınmada Meslek Yüksek Okulları ve Toplum İlişkisinin Sürdürülebilirliği
Development
A Perspective of Vocational School Students About District Where They Get
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri İlçeye Bakış Açıları
Education
Meslek Yüksekokullarında Yapılan Ders Dışı Etkinliklerin Öğrenciler Üzerine Etkisi:
The Effects of Extracurricular Interests on Students at Vocational Schools
Mesleki Eğitimde Mobil Bilgilendirme Sistemi Uygulaması: Aydın Meslek Yüksekokulu
Örneği
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi İle Mekatronik Programlarının Öğrenci Kontenjan
Ve Bölgesel Dağılım Analizi
Restoranlarda Yeşil Yönetim Uygulamaları Ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Algı
Ve Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Yeni Başlayan ve Mezun Durumundaki Öğrencilerin Mesleki Yeterlilik ve Mesleki
Eğitim Alanlarına Bakış Açılarındaki Değişimin İncelenmesi
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCE VE ÖNERİLERİ
An Application of Mobile Information System in a Vocational Education: An
Example from Aydın Vocational Collage
Student Quota and Regional Distribution Analysis of Control and Automation
Technology and Mechatronics Programs
A Research Study For Green Management Practıces In Restaurants And
Perceptıons Of Students Attendıng Vocatıonal Hıgh School
Investigation of Changes in the Perspective of the Vocational Qualifications and
Vocational Education Students
THOUGHTS AND SUGGESTIONS OF VISUAL ARTS LESSON TEACHERS AT
SECONDARY EDUCATION ABOUT TRADITIONAL TURKISH HANDICRAFTS
Poster Bildiri
361
Poster Bildiri
363
Poster Bildiri
366
Poster Bildiri
370
Poster Bildiri
389
Poster Bildiri
390
Mesleki Ve Teknik Eğitimin Makro Planlamasının Geliştirilmesinde Süreç Yönetimi
Tekniklerinin Uygulanması
Poster Bildiri
400
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri ile İlgili Tutumları ve Ordu
Üniversitesi İkizce Meslek Yüksekokulu’nda Bir Uygulama
The Attitutes of Students of Vocational High School’s Students Towards
Information Technologies and a Practice at Ordu University Ikizce Vocational
High School
Meslek Yüksek Okulu Mezunlarının İstihdamında Okul, Kamu ve Özel Sektör
İşbirliğinin Sağlanması; Özel Güvenlik ve Koruma Programları
Mesleki Eğitimde Endüstride İstihdama Göre Branşların Önemi ve Meslek
Yüksekokulları Açısından Değerlendirilmesi
Mesleki Eğitim, İstihdam ve Sektör İlişkisi
Meslek Yüksekokullarının Moda Tasarımı Programlarında Temel Tasarım Eğitiminin
Önemi
VİRAL PAZARLAMANIN SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNE ÜYE
OLAN Y KUŞAĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEYEN BİR
ARAŞTIRMA
Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeni Arayışlar
Poster Bildiri
401
Poster Bildiri
409
Poster Bildiri
413
Poster Bildiri
414
Poster Bildiri
419
Poster Bildiri
426
Poster Bildiri
432
Poster Bildiri
433
Poster Bildiri
437
Poster Bildiri
443
Poster Bildiri
454
Poster Bildiri
460
Poster Bildiri
461
Poster Bildiri
463
Poster Bildiri
473
Poster Bildiri
Poster Bildiri
474
476
MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN
GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN ve KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNiN (Kontrol Odağı ve Belirsizlik
Toleransı) BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN
YAZ STAJI SORUNLARI
Ulusal ve Uluslararası Mesleki Standartlar açısından yerel yönetim ve bölgesel
kalkınma planları
Meslek Yüksekokulu Yapı Denetim Programı Öğrencilerinin Okulundan ve Meslek
Hayatından Beklentileri ve Problemleri
Meslek Yüksekokullarında Yıldırma
Türkiye’de Özel Güvenlik ve Koruma Programının Gelişimi, Değişimi, Sorunları ve
Çözüm Önerileri
Bilişim Teknolojileri Eğitimine Yeni Bir Bakış:Kırklareli Üniversitesi Microsoft IT
Academy
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş ve Okul Yaşamlarına Yönelik Görüşleri:
Pamukkale Üniversitesi Örneği
TÜRKİYE’DE YAŞLI BAKIM SORUNU VE YAŞLI BAKIM TEKNİKERLERİ
Meslek Yüksekokullarındaki Moda Tasarım Atölyeleri Üzerine bir Araştırma
Poster Bildiri
477
Genç İstihdamı Bağlamında Mesleki Eğitim ve Sektör İlişkisinin Önemi
Poster Bildiri
486
Poster Bildiri
489
Poster Bildiri
494
Poster Bildiri
499
Poster Bildiri
500
Poster Bildiri
502
Poster Bildiri
509
Poster Bildiri
510
Poster Bildiri
515
Poster Bildiri
517
Poster Bildiri
522
Poster Bildiri
Poster Bildiri
OTOMOTİV YETKİLİ SERVİSLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE ETKİ EDEN
FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ
Meslek Yüksekokullarındaki Teknik Bölümlerin Öğretim Programlarında Sosyal
Derslerin Gerekliliği
Motorlu Araç Muayenesi ve Sektör Üniversite İşbirliği
UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO’LARINDA UYGULAMALI EĞİTİM ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Dumlupınar Üniversitesi SBMYO’da Öğrenim Gören Öğrencilerin
Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Tespiti
Vocational School of Building Inspection Program Students' Expectations and
Problems about Their School and Career Life
Mobbing in Vocational High Schools
Private Security andProtection Program Development in Turkey, Change,
ProblemsandSuggestions
A NEW LOOK AT THE INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION: KIRKLARELİ
UNIVERSITY MICROSOFT IT ACADEMY
Opinions on the Business and College Life of Vocational School Students: Case
of Pamukkale University
ELDERLY CARE PROBLEM IN TURKEY AND ELDERLY CARE TECHNICIANS
A Research about the Fashion Design Studios in Vocational Schools
The Importance of the Vocational Education-Sector Relationship in the Context
of Youth Employment
The Motor Vehicle Inspection and Sector University Collaboration
USAK UNIVERSITY of VOCATIONAL
PRACTICAL TRAINING ON AN ASSESSMENT
The Evaluation of the Students in Dumlupınar University in Vocational School of
Social Sciences About Levels of Financial Literacy
BÖLGESEL KALKINMADA MYO’LARIN ROLÜ VE
YÖNETİŞİM PROJESİ: “www.yerindengeldi.com”
NİĞDE İLİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ POTANSİYELİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN
DEĞERLENDİRLMESİ ÇALIŞMASI
Meslek Yüksekokulları El Sanatları ProgramlarındaSınavsız Geçiş Sisteminin Yarattığı
Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri
Farklı Öğretim Elemanları Tarafından Verilen Derslerdeki Öğrenci Başarılarının
Karşılaştırılması
VOCATIONAL SCHOOL OF REGIONAL DEVELOPMENT ROLE AND GOVERNANCE
PROJECT: “www.yerindengeldi.com”
A STUDY FOR EVALUATING POTENTIALS AND ENVIRONMENTAL EFFECTS OF
PUBLIC TRANSPORTATION VEHICLES IN CITY OF NIGDE
Without Examination Modulation System Oriented Solutions to Problems
Caused Crafts in Vocational Schools Program
Doğu Karadeniz Bölgesinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Harcama
Bileşimleri, İlçe Ekonomisindeki Yeri ve Önemi– Arhavi ve Hopa Örneği
Combination of Expenditures of Students in the Eastern Black Sea Region and
The Importance and Role in District Economy - The Case of Arhavi and Hopa
Kurumsal İtibar Ve İmaj Oluşturulmasına Yönelik Bir Farkındalık Çalışması: Akdeniz
Üniversitesi Örneği
Bitkisel Üretim Alanında Eğitim Yapan Önlisans Programlarının Tercih Edilebilirlik
Durumlarının İrdelenmesi
An Awareness Study Aimed at Creating a Corporate Reputation and Image:
Akdeniz University Example
Investigation of Preferred Status of Plant Production Ability to Associate
Degree Programs
523
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSAL FOR THE IN VOCATIONAL SCHOOLS
524
Meslek Yüksekokulu Mezun Öğrencilerin Sanayideki Yeterliliğinin Belirlenmesi
Determination of Qualification of Vocational School Graduates in the Industry
Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanımına Yönelik
Öz-Yeterlilik Algıları
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Muğla
Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma
Meslek Yüksek Okullarında İşyeri Eğitimine Dayalı Kentsel Dönüşüm Teknikerliği
Bölümlerinin Kurulması ve Önemi
Self-Efficacy Perceptions Towards
The Marmara University Student Computer Use
Determining Entrepreneurship Properties of Vocational School: A Study About
The Students of Muğla Vocational School
An Investigation About Dairy Products Consumption Behaviors of Vocational
School Students: Sampling of Ankara University Kalecik Vocational School
Comparison of Student Success Courses Taught by different Instructor
Poster Bildiri
526
Poster Bildiri
532
Poster Bildiri
534
Poster Bildiri
536
Yüksekokul Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi:
Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği
Poster Bildiri
537
Türkiye’de İlk Kez Açılan Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Programının
Oluşturulması, Geliştirilmesi Süreci ve Sektör İlişkileri
Poster Bildiri
539
Savat Sanatı ve Van Savat Sanatına Bakış
Constitution and creation of Stage and Performing Arts Technology Program,
Improvement Process and Industrial Relations of the program which is opened
for the first time in Turkey
Overview of Art Savat and Art Van Savat
Poster Bildiri
543
Bölgesel Kalkınma Potansiyeline Uygun Teknik ve Mesleki Eğitim Programlarının
Belirlenmesi: Aydın İli Örneği
Determining Technical and Vocational Training Programs Suitable For Regional
Development Potential: Case of Aydın Province
Poster Bildiri
544
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Dışındaki Sorunlarının
Araştırılması Üzerine; Tosya Meslek Yüksekokulu Örneği
Investigation of Vocational College Students' Education of the problem on the
outside; Tosya Vocational School Case
Poster Bildiri
546
SİNANPAŞA MYO KONGRESİ ÇALIŞTAY SONUÇLARIYLA MESLEK YÜKSEKOKULLARININ A RESEARCH TO DETERMINE OF THE VOCATIONAL SCHOOLS PROBLEMS WITH
SORUNLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
SİNANPAŞA VOCATIONAL SCHOOL’S CONGRESS WORKSHOPS RESULTS
Poster Bildiri
547
Türkiye’de Özel Güvenlik ve Koruma Programının Gelişimi, Değişimi, Sorunları ve
Çözüm Önerileri
Poster Bildiri
552
Poster Bildiri
555
Proje Tabanlı Mekatronik Eğitiminde Mekanik Tasarım Derslerinin Rolü
Role of Mechanical Design Courses in Project Based Mechatronics Education
Poster Bildiri
558
Orman Muhafaza Memurlarının İstihdamlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Employments of Forest Rangers
Private Security and Protection Program Development in Turkey, Change,
Problems and Suggestions
Vocational and Technical Education Problems and Suggestions From The
Akademisyenlerin Bakış Açısıyla Mesleki Teknik Eğitimde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm
Perspective Of Experienced Academics: The Sample Of Adnan Menderes
Önerileri: Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Örneği
University Vocational Schools
Günümüzde Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Alternatifleri Malatya ve
Bitlis Üniversiteleri Örneğinde İncelenmesi
TR32 Bölgesinde Kalkınma ve Mesleki Eğitim Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Üzerine Bir Araştırma
Poster Bildiri
559
Poster Bildiri
564
Poster Bildiri
590
Afyonkarahisar Turizm Sektörünün Gelişmesinde Meslek Yüksekokullarının Rolü
Poster Bildiri
591
Poster Bildiri
592
Erciş Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin SWOT Analizi
Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Eğitiminde Stajın Önemi, Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
Poster Bildiri
593
Poster Bildiri
594
Poster Bildiri
595
Poster Bildiri
KAMU KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ (İSG) VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO ÖĞRENCİLERİNİN KAN
BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ VE YAKLAŞIMLARI
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME
ALIŞKANLIKLARI
A Research of the Current Vocational High School’s Problems and solution
Alternatives with the Example of Bitlis and Malatya University
A Study on Evaluation of the Relationship between Regional Development and
Vocational Education in TR32 Region
SWOT Analysis of Ercis Vocational Highschool Students
The Importance of Internship Given Accounting Education in Vocational School
of Higher Education, Its Problems and Solutions
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) IN PUBLIC INSTITUTES
AND ASSESSMENT OF THE SITUATION
HEALTH CARE VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENT’S KNOWLEDGE AND
APPROACHES ABOUT BLOOD DONATION
LEISURE TIME ACTIVITIES OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS
596
Çumra Meslek Yüksekokulu Örneğinde İş Yeri Uygulamalı Eğitim (Staj) Pratiği
Application of Practical Training in The Sample of Çumra Vocational High School
Poster Bildiri
598
Sosyal ve Ekonomik Yönden Geri Kalmış Bölgelerde Kurulan Meslek Yüksekokulların
Değerlendirilmesi: Hakkâri Örneği
Evaluation of Vocational School Established in Lagging Regions of The Social
and Economic Aspects: Example of Hakkâri
Poster Bildiri
599
Meslek Yüksekokullarının ve Tekstil Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Problems and Solutions of the Vocational Education and Textiles
MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA VERİLEN DERS İÇERİKLERİNİN ULUSAL MESLEK
STANDARTLARI İLE UYUMUNUN NASIL GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEĞİNİN İNCELENMESİ:
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Yapı Denetim Progrsmı Öğretim Elemanları Öğrencileri ve Sektör Üçgenindeki
Mesleki Eğitime Bakış (Porsuk Meslek Yüksekokulu Örneği)
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM PROGRAMLARININ
KALİTESİNİN SAĞLANMASI VE GELECEKTEKİ İHTİYAÇLARI
KARŞILAYABİLECEK ŞEKİLDE GELİŞTİRİLMESİ
TASARIM DEPARTMANI OLAN İŞLETMELERİN TASARIMLA İLGİLİ
FARKINDALIKLARIN BELİRLENMESİ; ANKARA ÖRNEKLEMİ
Aydın Yöresi Çiftçilerinin Traktör Marka Tercihlerinde Çevre ve Kitle İletişim
Araçlarının Etkisi INVESTIGATION OF HOW TO COMPLIANCE THE COURCE CONTENTS OFFERED
IN VOCATIONAL SCHOOLS WITH NATIONAL OCCUPATIONAL STANDARDS:
CHILD DEVELOPMENT
Building Inspection Program Instructor, Focus on Students and Vocational
education Sector Triangle(Porsuk Vocational Case)
Poster Bildiri
600
Poster Bildiri
608
Poster Bildiri
609
Poster Bildiri
610
Poster Bildiri
614
Poster Bildiri
620
Avrupa Birliği Adaylık Sürecinde Türkiye’de Mesleki Eğitim ve Teşvik Edici Faktörler
Poster Bildiri
621
Modern Şehircilik Alanında Kablosuz Algılayıcı Ağların Kullanımı İçin Bir Alan
Araştırması
A Field Research on Use of Wireless Sensor Networks in Modern Urban Areas
Poster Bildiri
623
EFQM Mükemmellik Modelini Uygulayan Bir MYO’nun 2009-2014 Yıllarında
Gelişiminin İncelenmesi: Gemlik Asım Kocabıyık MYO Örneği
Investigation Of The Development Between 2009-2014 in a Vocational School
That implemented EFQM excellence model: Example Gemlik Asım Kocabıyık
Vocational School
Poster Bildiri
627
Denizcilik Sektöründe Eğitim Veren MYO'ların Öğrenci Sektör ve Akademisyen
Bazında Denge Arayışı Batı Karadeniz Örneği
Trainee, Sector and Academician Based Balance Striving of Schools-to-Work
Transition Which Provide Training For Upon Maritime Sector: West Coast of The
Poster Bildiri
631
Nitelikli İş Gücünün Arz Talep Dengesi Bağlamında Özel Sektör, Kamu ve Eğitim
Kurumları Koordinasyonu
Private Sector and State Sector and Educational Institutions’ Coordination of
Qualified Workforce in The Context of Supply and Demand Balance
Poster Bildiri
632
Öğrenci Gözüyle Meslek Yüksekokulları Ve Sorunlarına Bir Bakış
A View Of Technical Collages And Their Problems From Perspective Of Students
Poster Bildiri
636
Gerçek Zamanlı Kontrol Edilebilen Aydınlatma Laboratuvarı Uygulaması
An Application of Real-Time Controllable Lighting Laboratory
Poster Bildiri
637
Kocaeli Kartepe İlçesinin Tarımsal Potansiyeli: Arslanbey Meslek Yüksekokulu
Tarımsal Programlarının Bölge İle İlişkileri
Agricultural Potential of Kartepe- Kocaeli: Relations between the Agricultural
Programs of Arslanbey Vocational School and Kartepe District
Poster Bildiri
638
Erasmus Programı Hakkında Öğrencilerin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Karacasu
Memnune İnci Meslek Yüksekokulu’nda Bir Araştırma
Poster Bildiri
640
AVRUPA BİRLİĞİ (AB) MESLEKİ EĞİTİM PROJELERİNİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ;
BOLU ÖRNEĞİ
EFFECTS OF EU VOCATIONAL EDUCATION PROJECTS ON LOCAL
DEVELOPMENT: BOLU CASE
Poster Bildiri
642
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrencilerin Eğitim Süreci
Boyunca Aldıkları Uygulamalı Eğitimler, Sorunları ve Çözüm Önerileri
Social Sciences Vocational High School Students, Receive Practical Training
throughout The Training Process, Their Problems and Solution Suggestions
Poster Bildiri
643
Poster Bildiri
644
Çocuk Gelişimi Programı Mezunlarının İstihdam Durumu: Süleyman Demirel
Üniversitesi ISHMYO Örneği
Bazı Tıbbi Bitki Sulu Ekstrakt Uygulamalarının Lactuca sativa L. Klorofil İçeriğine
Etkisinin Belirlenmesi
Poster Bildiri
645
MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL PROGRAM ÖĞRENCİLERİNİN STAJ ALGILARINDA
MEYDANA GELEN FARKLILIKLARIN TESPİTİ: DPÜ KÜTAHYA MYO ÖRNEĞİ
Employment Status of Child Development Program Alumni: An Example of
Süleyman Demirel University ISHMY
Determination of Chlorophyll Content of Lactuca sativa L. Applicated with
Extract with Water of Some Medicinal Plants
THE DETECTION OF DIFFERENCES ACCURING IN INTERSHIP PERCEPTION OF
STUDENTS ACCORDING TO THE ARRANGEMENTS MADE OVER IN THE YEARS
OF SOCIAL PROGRAMME OF VOCATIONAL SCHOOL: AN EXAMPLE OF
VOCATIONAL SCHOOL
Poster Bildiri
646
Lisansüstü Program Tercih Nedenlerinin Öğrenci Tatmini İlişkisinde Grup Uyumu
Etkisi
NOT:
110
Özet başlığı listede yer almayan 92 adet bildiri hakem değerlendirmeleri sonucunda reddedilmiştir.
IMPROVEMENT OF THE MARITIME HIGHER VOCATIONAL SCHOOLS
PROGRAMS TO ENSURE QUALITY AND MEET THE FUTURE REQUIREMENTS
DETERMİNATİON OF AWARENESS ENTERPRİSES ABOUT DESİGN, SAMPLE OF
ANKARA
Impact of the Circles and Mass Media on the Preferences of Tractor Brands of
the Farmers in Aydın Region
Vocational Training and Encouraging Factors in Turkey at The Process of
European Union Membership
Determination of Student’s Knowledge about Erasmus Programme:
A study at Karacasu Memnune İnci Vocational School
The Effect of the Grup Cohesiveness on the Relationship Between The Choice
of Master Programs and Student Satisfaction
Download

sözlü bildiri olarak kabul edilenler / selected for oral