ilan24subatSON4x25cmErdem_itoilan1 23/02/15 16:30 Page 1
TOBB - İTO
SİRKECİ PROJESİ
OTEL, İŞ MERKEZİ, TOPLANTI VE KÜLTÜR MERKEZİ
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE İNŞAATI VE İŞLETMESİ
İHALE DUYURUSU
Mülkiyeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) ait
olan Reşadiye Caddesi, Eminönü, İSTANBUL adresindeki 18 Pafta 406 Ada ve 1, 3, 24
Parselleri için Yap-İşlet-Devret modeli ile Otel, İş Merkezi, Toplantı ve Kültür Merkezi İnşaatı
yapımı ve işletilmesi amacıyla ihaleye çıkılacaktır. İsteklilerin, 2.500 TL dosya bedeli karşılığı
aşağıdaki adres ve irtibattan ihale şartnamelerini temin etmeleri gerekmektedir.
İhale şartnamesinin temini
Teklif dosyası son teslim tarihi ve saati
Teklif dosyası teslim adresi
: 23 Şubat 2015 - 8 Nisan 2015
: 13 Nisan 2015 Pazartesi, saat 17:00
: İstanbul Ticaret Odası Merkez Bina 3. Kat
Proje Yönetimi Koordinatörlüğü, Reşadiye
Caddesi, 34112 Eminönü, Fatih/İSTANBUL
Bilgi için irtibat
:
:
:
:
Duyurulur.
(212) 455 63 80
(212) 455 64 55
[email protected]
www.ito.org.tr/wps/portal/duyurular
Not: İhale makamı, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ihaleyi feshetmekte, ertelemekte,
dilediğine vermekte, ihale konusu işin niteliği ve kapsamında dilediği değişikliği yapmakta serbesttir.
Download

buraya - Teknopark İstanbul