T.C.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigii
Say1 : 35235946/410.07/1533872
l l/02/2015
Konu: Say1sallaj)tmln11J> Kimlik Bilgisi
Dogrulama Sistemi
................................. VALiLiGiNE
( i1 Milli Egitim Miidiirliigii )
Ilgi : a) Milli Egitim Bakanhg1 Ozel Egitim Kurumlan Yonetmeligi,
b) Ozel Ogretim Kurumlan GenelMiidiirli.i.giiniin 05.06.2014 tarihli ve 2296439 say1h
yaz1si.
c) Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidi.i.rliiguniin 09.01.2015 tarihli ve 257900 say1h
yaz1s1.
Bakanhg1m1za bagh ozel egitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli ~ireylere
verilen destek egitimleri ile bu egitim giderlerinin Bakanhg1m1zca karJ>ilanmasma ili])kin ij) ve
i])lemlerin ilgi (a) Yonetmelik hiikiimleri dogrultusunda yiiruti.ildiigi.i bilinmektedir. Buna
gore, rehberlik ve araj)tnma merkezlerinde sayisalla])t111.lm1J> kimlik dogrulama sistemi
kurulmuj), ilgi (b) yaz1 ile de ilgi (a) Yonetmelik hi.ikiimleri dogrultusunda uygulamanm
yap1lacag1 ozel egitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kurulmas1 gereken teknik altyap1 ile
uygulamanm baj)latllacag1 illerin listesi valiliklere gonderilerek uygulama baj)latilmlJl ve ilgi
(c) yaz1 ile ekindeld illerde de 01/04/2015 tarihi itibariyle uygulama baj)lat1lm1j)tir.
ilgi (b) yaz1 ekindeki a91klamalar ve sistem teknik ozellikleri dogrultusunda
say1sallaj)tmlm1J> kimlik bilgisi dogrulama sistemi uygulamasma 01/05/2015 tarihinde ekte
yer alan illerde de baj)lanacaktir. Boylece 01/05/2015 tarihinde ti.im iller uygulamaya dahil
edilmij) olacaktlr. Kurumlarm, magdur olmamalan ictin teknik alt yap1 ve cihaz baglanmas1 ile
ilgili birimlere en az 45 i]) giini.i oncesinden baJ>vurulanru yapmalan gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
YusufTEKIN
Bakan a.
MiiJ>teJ>ar
EK:
Uygulama yapllacak illerin listesi
DAGITIM:
B Plam
Atatiirk Blv. 06648 K1z1lay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
Ayrmllh bilgi is:in:Ceyhun AY Egitim Uz. ( ~ahsa Bagh)
Tel: (0 312) 4133463
Faks: (0 312) 2239926
01/05/2015 TARIHINDE SAYISALLASTIRILMIS KIMLIK BILGISI
DOGRULAMA SISTEMI UVGULAMASI BASLAYACAK ILLERE AIT <;IZELGE
SIRANO
ILADI
1
2
3
ADANA
4
5
6
7
8
BALIKESIR
9
GAZIANTEP
10
HAT AV
11
ISTANBUL
12
13
IZMIR
14
15
16
17
18
19
20
21
22
KAYSERI
ANTALYA
AYDIN
BURSA
DENIZLI
DIYARBAKIR
ESKl$EHIR
KAHRAMAN MARA$
KOCAELI
KONVA
MANISA
MERSIN
SAMS UN
$ANLI URFA
VAN
ZONGULDAK
Download

Sayısallaştırılmış Kimlik Bilgisi Doğrulama Sistemi 16.02.2015 13:49