ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DAHİLİ TELEFON LİSTESİ(17.02.2015)
DAHİLİ
BİRİM
ADI SOYADI
Nizamettin ÖZMEK
1002 İŞLETME MÜDÜRÜ
1003
ĠĢletme Müdür Yard.
1004
ĠĢletme Müdür Yard.
Mahmut AYDIN (Ġdari)
1021-76 Sekreterlik
YaĢar Mehmet KUNDURACI
1098
Toplantı Salonu
1006
Özel Büro ġefi
Ramazan ÇINAR
1005
MüfettiĢ odası-210
Santral
Ali Osman KURT-Harun KURT
0-199
Bilgi ĠĢlem Uzmanlığı
1040
Teknik Uzman
Engin BULUT
1043
Elektronik Usta -Bilgi İşlem El. Lütvi KARTAL-Oktay ÜNSAL
1045
Kamera izleme odası
1050
Avukat
Murat GÜRBÜZ
1051
Hukuk Servisi-Bilgisayar ĠĢlt..Lütfü ÇETĠN
ĠĢ Sağ. ĠĢ Güv.BaĢmüh.
Hikmet ARSLAN(ĠĢ Güvenliği Uzmanı-A)
1070
1090
İşSağ.İşGüv.Başmüh.T.Uzman Hülya UĞUR
Eray UÇAR
1071-2199 Sağlık Birimi
1088
Eğitim Birimi-BaĢmühendis Yahya AYGÜL
1090
Eğitim Birimi-Memur
Songül ġENER
1092
BaĢuzman
Salih KARABACAK
1024
ĠSTĠHSAL ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3001
ġube Müdürü
Fatih SARICA
2801
Kontrol Mühendisi
Hasan KAPAN
2802
Açık Ocak Mühendisi
Emre ÜNAL
2803
Maden Mühendisi
Esat USTA
3260
Kontrol Mühendisi
Murat ĠBAR
3280
Maden Mühendisi
Ġsa BĠÇER
Maden Mühendisi
Sertan HIRKA
2851
Bilgisayar ĠĢletmeni
Davut ALÇIN
2852
Patlayıcı depo sorumlusu
Feridun GÜR
2853
Patlatma ekibi
2854
Çay ocağı
Büro B.ĠĢlet.:Zafer SEÇĠLĠR 3282
3004
Jeoloji Mühendisi
Kübra TIRPAN
3002
Maden Mühendisi
UlaĢ YILMAZ
3003
ĠnĢaat Mühendisi
M.UĞUR SULTAN
3005
Çevre Mühendisi
Aybike SARIÇĠÇEK
3006
Harita çizim bürosu
M. BALABAN-N.ADIGÜZEL
3008
Etüt Büro
Selahattin YILDIZ-A.Merve CANLI
M.ADIGÜZEL-B.E.ÇEBİÇ-E.YILMAZ-F.AVCI3009
Plan Büro
G.GÜRLEYEN
3010
Ġstihsal Büro ġefi
Yıldırım EREN
SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI
1060
Sivil Savunma Uzmanı
Fahrettin CANDAN
1061
Ġtfaiye Ekibi(Ġtfaiye ÇavuĢ.) Ziya UYGUN-Cengiz GÜVEN
ELEKTRO MEKANİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2100
ġube Müdürü
Cengiz ÇETĠNER
2300
2301
2302
2303
2304
2305
5531
2101
2102
2120
2106
2104
2103
2105
2107
2108
2124
2130
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2121
2122
2123
2125
2131
2600
2601
2601
2603
2603
2604
2604
2602
2604
2605
2606
Ġkmal Bakım BaĢmühendisi Halil YILMAZ
Elektrik Mühendisi
Lütfiye PARLAK SAYAN
Teknisyen
Ali Kemal KĠġĠN
Tekniker
Banu BÜYÜKDEĞĠRMENCĠ
Ambar Memur-Bilg.ĠĢlt.
S.KUMRAL-A.IġIK-M.ĠġLER
Rana ÜNAL
Tekniker
Yakıt tankları(Memur)
Nafiz BAZ
Makine ĠĢletme BaĢmühendisiBülent GÜLTEKĠN
Elektrik Mühendisi
Muharrem YÜKSEL
Makine Mühendisi
Erkan BERKER
Makine Mühendisi
Ġsmail ARABACI
Elektrik Mühendisi
Muhammet ENGĠN
Makine Mühendisi
Mustafa AYDIN
Elektrik Mühendisi
Jülide Ardıç DÜNYA
Makine Sicil ġefi
Mithat TERZĠ
Servis Bilg.iĢlt.
Nurettin KÖSE-Yusuf AYCAN-M.KAMALI
Formen odası
Yağ AnalizLaboratuvarı
Hikmet ÖZGÖREN
Elektrik Atölyesi
Davut ALTINSU
Elektronik atölyesi
Mustafa AġICI
Oto Elektrik
Beytullah YONAR
Kaynak Atölyesi
Ġbrahim GÜL
Hafif Araçlar
ĠĢ Makinaları
Ayhan AYDOĞAN
Marion Bakım
Ahmet KARACAGĠL
Komatsu Tamir
Torna Atölyesi
Lastikhane
Kaporta Atölyesi
Tulumbacılar-Atölye ısı merkezi Ramazan DENĠZ
Vinç Operatorü
Cahit ġEN- Ali YAVAġ
Yağlama ekibi
Ġsmail YÜKSEL
Yıkama Yağlama
Hikmet ÖZGÖREN
Atölye Çay Ocağı
MALĠ ĠġLER ġB. MÜDÜRLÜĞÜ
ġube Müdürü
Veli UĞUR
Remziye KARAKAYA
Sabit Kıymet ve Ambar Şefi
Memur
Funda ġAHĠN
Maliyet ve Bilanço ġefi
Ġlhan TÜRKEN
Bilg.iĢlt.
Enver ENGĠN
Finansman ġefi
Ziya ÜNAL
Memur
Ġ.Caner ÖZCAN
Memur
Hilmi KAVAS
Finans Servisi Bilgisayar ĠĢl. Özcan KESKĠN
Kömür Cari Muhasebe
K.Selçuk DURUKAN
Büro ġefi-Memur
Hulusi BULUT-Sinem KANBEROĞLU
ADI SOYADI
BİRİM
PERS. ve ĠDR. ĠġL. ġB. MÜDÜRLÜĞÜ
2700
ġube Müdürü
Ġlhami BĠTLĠSLĠ
2701
Personel ġefi
Cahit Metin TÜRKER
2701
Memur/Bilg.iĢlt.
Adem PALA-Emine ġAHĠN
2720
ĠĢçi Sicil/ġef
Hüseyin GÜLER
Ġsa YILMAZ
2721
ĠĢçi Sicil-Memur
Zafer MARAġLI
2721
Puantörlük
Cevdet VAROL (TaĢeron Firmalar)
3247
Puantörlük
Rıdvan DERE
2750
Ġdari ĠĢler/ġef
2751
Memur
Ahmet ÇAKIR-Berker KARAKAġLAR
2754
ġoförler Odası
Mehmet YILDIZ
2006
ĠnĢaat Odası
3220
Sosyal ĠĢler/ġef
Yılmaz GÜNEġ
3240
Memur-Bilg.iĢlt.
Ġslam GÜNAY-Davut ÇETĠN
Ziya TOPÇU
1093
ġef (ArĢiv Sorumlusu)
1094
ReĢat ALTINDAL-Mahmut KALAFAT-Sadi DEMĠRCAN
2755-15
Misafirhane
Mustafa BOZKURT : 02864164409
2755-15
Bilgisayar ĠĢletmeni
Engin ARDIÇ
2755-11
Misafirhane
ĠĢçi lokali
2755-12
Misafirhane
Salon
2755-13
Misafirhane
2 nolu oda
2755-14
Misafirhane
Memur lokali
2755-16
Güvenlik
Misafirhane
2756
Bekar pavyonu
2757
Marangoz Atölyesi
2850
Isı Merkezi
3248-2758 Yemekhane
Ömer TAġDELEN- Yemekhane(Mutfak)
4815
LOJMANLAR
75.YIL LOKALĠ
4801
LOJMANLAR
Bayanlar lokali
4803
LOJMANLAR
Müdüriyet lokali
4804
LOJMANLAR ISI MERKEZĠ
Mürsel TAġ
1031
Faks 0-286-4163700
G.Muhaberat/ ġef Yener ÇAM
1030
Muhaberat Bi. ĠĢ.-Mem
Ahmet DANIġ2760
ENERJĠ BĠR-SEN
Erkan BERKER
2761
MADEN Ġġ
Zafer MARAġLI
2762
TÜRK ENERJĠ-SEN
Ġdari Bina Çay Ocağı
1111
2000
Kor. ve Güv. Amiri
Ekrem YILMAZ
5565
Kor.ve Gv.Grp.ġefi
B.TUNÇ-A.M.SEÇEN
2001
Kor.ve Gv.Grp.ġefi
2002
Nizamiye -Güvenlik
2003
DanıĢma (Ġdari bina)
4805
Lojmanlar Güvenlik
5539
Termik Nizamiye
6005
Dinamit Ambarı
SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2400
ġube Müdürü
Cengiz ÇETĠNER
BektaĢ ÖZEN
2500
Dok. ve Büro Şefi
2401
Memur
Bahri SARITEPE
Gözde YILDIZ
2405
Memur
2403
Satınalma ġefi
Alaattin BACAK
Alaatin SEVĠM
2402
Memur(ĠnĢaat Servisi)
2501
Memur
2503
Bilg.iĢlt.
Mustafa GÖZCÜ
2502
Bilg.iĢlt.
Ersin KILIÇOĞLU
2409
Toplantı Salonu
2404
Çay ocağı
KÖMÜR HAZIRLAMA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1080
ġube Müdürü
Hakan ÖZENÇ
A.Kadir KARABACAK
5515
Maden Mühendisi
Fatih ÇALIġKAN
5543
Maden Mühendisi
3260
Muharrem ENSĠCĠ
2810
Bilgisayar ĠĢletmeni
5549
ÇavuĢ (Kriplaj)
5533
ÇavuĢ (Termik stok)
PAZARLAMA SATIġ
5517
Pazarlama SatıĢ ġefi
A.Ruhi ÇAKAR
5524
ġef (Büro)
Arif AKDENĠZ
Mehmet ÖZKAN
5537
Memur(Sıra takip)
Ġlkay BAYRAK-Sedat DAL
5511-5512 Memur-Bilg.iĢlt.
Mustafa BULAN
5521
Bilgisayar ĠĢletmeni
Hatice GÜLER
5513
Memur
Tandoğu YAZICI
5522
Bilgisayar ĠĢletmeni
Ahmet Avni AKBAġ
5514
Memur
5538-5534 Piyasa Kantarı-Torbalama
5510
Çay ocağı
KRĠBLAJ TESĠSLERĠ ATÖLYE
5540
Elektrik Mühendisi
Ġbrahim DÜNYA
5544
Mekanik atölye
Ö.Erkan KARAOĞLU
H.Nihat GEZER
5548
Elektrik atölye
5549
Termik 1
Üzeyir TÜREN
5545
Elekler Mütahit Odası
ÇavuĢ odası
5533
Termik 2
5530
Termik ısı merkezi
LABORATUVAR BAġMÜHENDĠSLĠĞĠ
5505
Kimya Mühendisi
Recep Mert AKġAR
5501
5504
Tekniker
Halil KALAYCI
Zübeyde AġÇI
5506
Laborant
DAHİLİ
5508
Laborant
1424
5509
Termik laboratuvar
Çay ocağı
Erhan DURMAZ-Cüneyt SARIGÜL
KONUKÇU
Ahmet
Download

çan linyitleri işletme müdürlüğü dahili telefon listesi(17.02.2015)