2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILINDA ENSTĠTÜMÜZE KAYIT
HAKKI KAZANAN VE ÖĞRENĠMĠNE DEVAM EDEN ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN KAYIT
TARĠHLERĠ VE YAPILACAK ĠġLEMLER
(UZAKTAN EĞĠTĠM TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠ HARĠÇ)
Ders Seçimi / DanıĢman Onayları
09-13 ġubat 2015
Derslerin BaĢlaması
16 ġubat 2015
Ders Ekleme / Bırakma
16-20 ġubat 2015
AÇIKLAMALAR
1- Normal öğrenim sürelerini aĢmayan öğrencilerin harç yatırmalarına gerek yoktur. Kayıt
yenileme iĢlemlerini doğrudan yapabilirler.
2- Normal öğrenim sürelerini aĢan öğrencilerin kayıt yenilemek için harç ücretlerini
yatırmaları gerekir. Öğrenciler öğrenim harçlarını Ziraat Bankası ATM'si veya Ġnternet
Ģubesi aracılığıyla Öğrenci numarası ile yatırılacaktır. EFT, havale veya benzer yollarla
harç yatırma iĢlemi yapılmamalıdır. Bu durumda harç ödemeleri Enstitümüz Öğrenci
Bilgi Sisteminde görünmeyeceğinden kayıt yenileme ve diğer iĢlemler yapılamayacaktır.
3- Tezsiz yüksek lisans II. öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler, öğrenim harçlarını Ziraat
Bankası ATM'si veya Ġnternet Ģubesi aracılığıyla Öğrenci numarası ile yatırmalıdırlar. EFT,
havale veya benzer yollarla harç yatırma iĢlemi yapılmamalıdır. Bu durumda harç
ödemeleri Enstitümüz Öğrenci Bilgi Sisteminde görünmeyeceğinden kayıt yenileme ve
diğer iĢlemler yapılamayacaktır.
4- Öğrenim harcı yatırması gereken öğrencilerin, bu iĢlemi yapmadan kayıt yenileme ve ders
kaydı iĢlemlerini yapmaları mümkün değildir. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri bir
yarıyılda en fazla 15 kredilik ders alabilirler.
5- Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciler uzmanlık alan dersi
seçmekle yükümlüdür.
6- 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Doktora Yeterlik Sınavına girecek veya
Yeterlilik Sınavını geçen ancak tez önerisi savunması yapmayan öğrenciler boĢ kayıt (ders
seçmeden kayıt yenileme) yapmaları gerekmektedir.
DERS SEÇME ĠġLEMLERĠ
• Bilimsel Hazırlık aĢamasında olan öğrencilerin ders seçimi ile ilgili enstitü öğrenci iĢleri
ile bağlantı kurmaları gerekmektedir.
• Öğrencilik ile ilgili her türlü iĢleminiz: http://obs.comu.edu.tr adresinde yer alan
Öğrenci Bilgi Sisteminden yapmalısınız.
• Yeni Kayıt yaptıran ve Ģifresini değiĢtirmeyen Öğrenciler, Öğrenci bilgi sistemine giriĢ
yapmak için Kullanıcı Adı ve ġifre alanlarının her ikisine de TC Kimlik numarasını
yazmalıdır.
• 9-13ġubat 2015 tarihlerinde ders seçme iĢleminizi yapmak için sisteme giriĢ yaptıktan
sonra sırasıyla aĢağıdaki butonları kullanınız.
• Öğrenci
• ĠĢlemler
• Ders seçme
• Ders seçme ekranını aç
•
Zorunlu olan dersler ekranınızda görünecektir.
• Seçmeli dersler için "Seçmeli Ders Grubu 2" butonuna tıkladığınızda açılan dersler
ekranınıza gelecektir. Seçeceğiniz derse tıkladığınızda sağdaki seçilen dersler ekranına
aktarılacaktır.
• DanıĢman öğretim üyesi ile görüĢerek 15 krediyi geçmeyecek Ģekilde ders seçiminizi
tamamlayıp "DanıĢman Onayına Gönder" butonuna basarak onaya gönderiniz.
• DanıĢmanınız onay iĢlemini yapmadığı sürece seçtiğiniz dersleri silip ekleyerek değiĢiklik
yapabilirsiniz.
• Seçtiğiniz derslerde değiĢiklik olup olmadığını ve onay iĢleminizin tamamlandığından
emin olmak için ders seçme ekranınızı 20 ġubat 2015 gününe kadar kontrol ediniz.
• Seçilen ancak danıĢman tarafından onaylanmayan dersler sistemde görünmediğinden ders
seçme iĢleminiz tamamlanmamıĢ olacaktır.
•
Eğer ders onayınız tamamlanmamıĢ ise öğrenci iĢleri ile bağlantıya geçiniz.
• KarĢılaĢtığınız sorunlar için [email protected] adresine TC kimlik
numaranızı belirterek e-mail atabilirsiniz.
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ:
TELEFON
FAKS
EPOSTA
WEB
: 0286 217 13 03
: 0286 217 35 29
: [email protected]
: ebe.comu.edu.tr
AyĢe AKÇA
(Dahili 3772)
Emine MIHLIARDIÇ
(Dahili 3775)
Talih ERDĠNÇ
(Dahili 3777)
Hicran ÇUBUKÇU
(Dahili 3767)
Download

2014-2015 eğġtġm-öğretġm yılı bahar yarıyılında enstġtümüze kayıt