HAKKARİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013-2014
BRİFİNG DOSYASI
İLİN TARİHİ,COĞRAFİ, EKONOMİK VE KÜLTÜREL DURUMU
TARİHİ ÖZELLİKLERİ:
Hakkâri’nin târihi çok eski devirlere dayanır. Mağaralar içinde bulunan eşyâlar
ve kaya resimleri bu bölgenin eski yerleşim merkezi olduğunu gösterir. Bölgeye
Sümerler, Âsuriler, Bâbilliler, Medler hâkim olmuştur. M.Ö. 6. asırda Medler
bölgeyi Bâbillilerden ele geçirdiler. M.Ö. 4. asırda, Makedonya Kralı İskender,
Medleri yenerek İran’ı ve bu bölgeyi ele geçirdi. Fakat iskender ve Bizanslılar bu
bölgeye fiilen hâkim olamadılar. İskender’in ölümünden sonra Makedonya
Krallığı, generalleri arasında taksim edildi. Bu bölge, Selevkos (Asya)
İmparatorluğunda kaldı. Selevkos’un mîrâsına Roma İmparatorluğu sâhip oldu.
Fakat bölge Roma ile Partlar, sonra da Sâsânîler arasında devamlı el değiştirdi.
M.S. 395’te, Roma İmparatorluğu bölününce Doğu Roma (Bizans), bu topraklara
sâhip olmak istedi, fakat hiçbir zaman bu bölgeye hâkim olamadı.
Hazret-i Ömer zamânında bölge, İslâm orduları tarafından 640 senesinde feth
edildi. Selçuklu Türkleri Anadolu’ya geldiklerinde Hakkâri bölgesi, Bağdat’taki
Abbâsi halîfelerine bağlı idi. 1054’te Selçuklular, Hakkâri bölgesine hâkim oldular.
1122-1262 arasında Selçuklulara bağlı Musul Atabegleri (Zengiler), bu bölgeyi
Selçuklular adına idâre ettiler. 1142 senesinde Atabeg İmâdeddîn Zengi. Aşip
Kalesi yerine İmâdiye Kalesi ve şehrini kurdu. 1262’de İlhanlılara bağlanan
Hakkâri’yi Abbâsî âilesinden gelen Hakkâri Beyleri idâre ettiler.
Meydan Medresesi Medrese Mahallesi'nde yer almaktadır.
Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 15. yüzyılda
yapılmış olduğu sanılmaktadır. 2 katlı, kesme taştan yapılmış
medreseye güney tarafındaki bitki motifleriyle bezenmiş ana
kapıdan girilmektedir. Meydan Medresesi 1984 yılında Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından onarılarak bugünkü durumuna
getirilmiştir
2
Hakkâri Beylerinden Gübâli oğlu Esedüddîn, 1468’de gizlice Mısır’a gitti. Kölemenlerin
emrine girdi. Mısır’daki Nasturîlerin yardımı ile Hakkâri’ye geldi. Tiz Kalesine girerek
Dümbüllü Türkmenlerini bozguna uğrattı ve bu bölgeyi ele geçirdi. Ölümünden sonra yerine
Zâhid Bey geçti. Esedüddîn’in sülâlesine Şenbolar dendi. Zâhid Bey, Gevar (Yüksekova) ile
Akdamar’ı elegeçirdi. Zâhid Beyin oğulları Seyyid Mehmed Vastan’da, Mâlik Bey
Çölemerik’e 4 km uzaklıktaki Bay Kalesinde hüküm sürdüler. Yeğenleri Zeynel, bir baskınla
Bay Kalesini ele geçirdi. Mâlik Bey, Vastan’a gitti. Bir müddet sonra Seyyid Mehmed Bey,
Bay Kalesini ele geçirerek bütün Hakkâri’ye hâkim oldu.
Yavuz Sultan Selim Hanın 1514 Çaldıran Seferinden sonra bölge, 1534’te Van bölgesi
ile birlikte Osmanlı hâkimiyetine girdi. Safevîler, bir ara Hakkâri’ye hâkim olmuşsa da,
Kânûnî Sultan Süleymân Hanın 1548’de Van fethi ile birlikte Hakkâri yeniden Osmanlı
idâresine bağlanmıştır. Seyyid Mehmed Bey, Osmanlılar adına bu bölgeyi idâre etmiştir.
Fakat Seyyid Mehmed Bey ile oğlunun bâzı hareketleri sebebiyle bölge yeğeni Zeynel
Beye Ocaklık olarak verildi. Zeynel Bey, Çölemerik Kalesini merkez edinmiş, burasını
onarmış, Dize’deki (Üzümcü köyü) kurşun ve başka bir yerdeki kükürt ocaklarını
işlettirmiştir. Tebriz Seferi sırasında 1583’te şehid olmuş ve yerine oğlu Zekeriya
Bey geçmiştir.
Osmanlı idâresinde Hakkâri, Van Beylerbeyliğinin 14 sancağından (vilâyetinden) birini
teşkil etti. Tanzimattan sonra da Van vilâyetine bağlı 2 sancaktan biriydi. 5 kazâsı vardı. Bu
kazâlardan biri “İmâdiye” Irak’ta kaldı. “Başkale” ise Van’a bağlandı.
Hakkari Şemdinli Nehri'deki eski yerleşim alanlarının kuzey
tarafında bulunan Kayme Sarayı kitabelerinden öğrenildiğine
göre 1909-1911 yıllarında yaptırılmıştır. Kitabelerde isim
geçmemekle beraber Seyit Übeydullah'ın oğlu Seyit Abdullah
tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Tasavvuf ve düşünce adamı
Seyyid Taha Hakkari Hazretleri (1268/1852) Nehri”de vefat etmiş
ve orada defnedilmiştirNeslinin Abdülkadir Geylani yolu ile
peygamber efendimize dayandığı ifade edilir,
Kayme sarayı iki katlı bir yapı olup, 18.80x24.00 m.
ölçülerinde kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır.
Günümüze sarayın yalnızca kuzey ve batı duvarları iyi bir
durumda, doğu ve güney duvarları ise kısmen ayakta
kalabilmiştir. Sarayın üst örtüsü tamamen yıkılmıştır.
3
COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ:
HAKKARİ DOĞAL YAPISI
Hakkari İli, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu ucunda 42 10've 44 50' doğu boylamları ile 36 57 ve 37 48' kuzey enlemleri
arasında yer alan bir sınır ilidir . İl merkezinin denizden yüksekliği 1.720 m' dır. 9.521 km2'lik il alanı , güneyden Irak, doğudan İran
toprakları ; kuzeyden Van , batıdan Şırnak illeriyle çevrilidir .
İl topraklarını, doğudan İran sınır dağları; kuzeyden Başkale ovaları , Karadağ, Nordüz Platosu, Terma Dağı; batısında ise Tanin
dağları gibi doğal sınırlar kuşatır. İlin güneyindeki doğal sınırı eski Arabistan kütlesinin kuzeye doğru sokulan oldukça dalgalı uçları
oluşturur.
Yeryüzü şekillerinin yaklaşık %88'ini dağların oluşturduğu Hakkâri illinde toprakların %86'sı tarıma elverişlidir .Bununla birlikte ekili dikili alanın il alanı içindeki payı ancak %1.4'tür .
Türkiye topraklarının %1.2'sini kaplayan ve 1980'de 155 000 kişinin yaşadığı ilde km2'ye 16 kişi düşmekteydi . Bu önemsiz nüfus
varlığıyla ülke nüfusu içinde binde 3.5 gibi bir paya sahip olan Hakkâri Türkiye illeri arasında sondan bir önceki sırada bulunuyordu .
YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Van Gölü'nün güneydoğusuna düşen ve doğuda İran, Irak sınırına dek uzanan Hakkâri il alanı ,
Türkiye'nin en sarp ve dağlık yörelerinden biridir . 1941'de yapılan Birinci Coğrafya Kongresi'nde , "Hakkâri Bölgesi" olarak
adlandırılan Doğu Anadolu'nun güneyindeki bu yöre Asya ve Avrupa dağlarının birbirine yaklaşması ve sıkışmasıyla yükselmiştir.
Yüksek plato ve dağlar, genellikle kuzeyden güneye ve doğudan batıya uzanan havzalarla parçalanmış olmakla birlikte, vadilerin çok
der , dik ve genç olması nedeniyle, ovalık alanlar son derece sınırlıdır.
SU KAYNAKLARI: Hakkari il toprakları, Dicle Havzası içersinde kalır. Dicle Irmağına katılan Büyük Zap ve Habur suları
ile Büyük Zap’a karışan Avarobaşin, Şemdinli ve Hacıbey sularının havzaları da bu ana havza içinde kalmaktadır.
4
COĞRAFİ ve EKONOMİK ÖZELLİKLERİ:
İKLİM: Hakkâri İlinde iklim, yörelere göre de değişiklikler göstermektedir. İlin yüksek kesimlerinde Doğu Anadolu'nun sert karasal
iklimine yakın bir iklim tipi egemenken, ildeki vadi tabanında Akdeniz ikliminin etkisi görülmektedir.bu iklim koşulları bitki örtüsünde de belirtilmekte, yüksek
kesimlerdeki sert iklim, bitkilerin gelişimini engellememektedir.buna karşılık, ildeki vadi tabanında egemen olan Akdeniz iklimi, bu bölgelerde, susam, pirinç
ve meyve yetişmesinde olanak vermektedir.
BİTKİ ÖRTÜSÜ Hakkâri Dağları'nda genellikle gür bir bitki örtüsü yoktur. Ancak, dağların kuzey ve güney yamaçlarıyla vadi etekleri yer
yer, orman, funda ve çalılıklarla örtülüdür. Doğal bitki örtüsün azlığına karşın dağlar, sürekli kar altında kalan kuşağa dek bütünüyle doğal orman sınırı
içinde kalır. Bölgede rastlanan ağaçlık, parçalarından bu ormanların yaylacılık, yamaçları dikliğe ve yakacak gereksimi gibi nedenlerle yok edildiği
anlaşılmaktadır.
TARIM : Hakkâri’de uğraşıldığı takdirde birçok tarım ürünü (tahıl-meyve-sebze) yetiştirmek mümkündür. Yetişen tarım ürünleri
arasında buğday başta gelir. Diğer tarla bitkileri arpa, darı, mısır, çavdar, çeltik (pirinç), nohut, fasulye, mercimek, patates, soğan ve tütündür. Sebze
olarak domates başta gelerek az miktarda biber, patlıcan, hıyar, kabak, tâze fasulye, tâze soğan, lahana, marul ve sarmısak yetişir. Bağcılık Hakkâri’de
çok eski bir târihe sâhiptir. Hakkari”de en çok yetiştirilen meyve cevizdir,
HAYVANCILIK: İl yaban hayvanları bakımından son derece zengindir. Ancak, son yıllarda yapılan düzensiz avlanmalar sonucu,
Hakkâri'deki kimi hayvan türlerinin sayısı azalmıştır. İlde en çok rastlanan hayvanlar; dağ keçisi, dağ koyunu, ayı, kurt, vasak, porsuk, sansar, tilki, tavşan,
keklik, ördek, kaz, turaç, toy, angut, turna ve bıldırcındır.Bunların kuş türleri genellikle Yüksekova İlçesi'nde, dağ keçisi Merkez İlçe ve Çukurca İlçemsi
çevresinde, dağ koyunu ve Karadağ yöresinde, ayı ise Şemdinli ve Çukurca'da görülmektedir.Hakkari”de arıcılık gelişmektedir,İlimize has Şemdinli balı saf
çiçek tozundan alındığı ve katkısız olduğu için insan bünyesini rahatsız edici hiçbir özelliği taşımamaktadır
5
COĞRAFİ ve EKONOMİK ÖZELLİKLERİ:
TİCARET :En az gelişmiş illerimizden biridir. Faal nüfûsun % 90’ı tarımla (hayvancılık ve
ormancılıkla) uğraşır. Halkın ihtiyaçlarının çeşit ve değişiklik bakımından düşüklüğü, esasen
nüfûsun azlığı sebebiyle ticârî hayâtın gelişmemiş olmasındandır. Ovaları ve vâdileri arâzinin
% 2’sidir. Ova ve vâdiler verimli ise de iklimin çok sert ve arâzinin engebeli oluşu, akarsuların
derin vâdilerden akışı ve sulamaya elverişli olmaması sebebiyle geniş çapta tarla tarımı
sâdece Yüksekova’nın Gevaş Ovasında yapılır.
MADENCİLİK: Hakkari’de kömür madeni çıkarılır.Ayrıca zengin çinko madeni Üzümcüde
çıkarılmakta ve burada açılan tesislerde işletilerek yurt dışına da ihraç edilmektedir Petrol,
kurşun, linyit, krom, asbest ve kükürt için arama ruhsatı verilmişse de henüz bulunamamıştır.
SANAYİ : Sanâyi bakımından en az gelişmiş illerimizden biridir. Başlıca sanâyi kuruluşları
Yüksekova Süt Fabrikası, Şemdinli Tekel Yaprak Tütün Bakımevidir. Et kombinası, halı
dokuma atölyeleri, köylerde halı ve kilim atölyeleri ile hızar atölyesi ve un değirmenleri vardır.
Hakkari’nin yaratıcı tasarımlara sahip kilimleri meşhurdur.Hakkari Valiliği bünyesinde kurulan
Hisaş’ta kilim üretimi yapılmaktadır.
ULAŞIM: Demiryolu ve havayolu ulaşımı yoktur. Sâdece karayolu ile ulaşım sağlanır.
Yüksekova Hava alanı inşaatı devam etmektedir., Köyleri, ilçe ve ile bağlayan yollar kışın
uzun müddet kapalıdır. Siirt-Şırnak-Uludere yolu yalnız yaz aylarında kullanılabilir. VanBaşkale-Hakkâri yolunun bir tarafı uçurum olup, pek çok yerde kayalar içine oyulmuş
tünellerden geçer. Kara yolları, buraları kışın devamlı trafiğe açık tutmaya çalışmaktadır.VanHakkari karayolu genişletme çalışması devam etmektedir.
Hakkari Şemdinkm. uzaklıkta Şemdinli Deresi
üzerinde bulunmaktadır.(Şemdinli Taş Köprü) li
ilçe merkezine 12 km., Nehri Köyü’ne de 4
6
NÜFUS VE DEMOGRAFİK DURUMLU
ADNKS GÖRE İL İLÇELERİN NÜFUSU
2011
İLÇE ADI
ERKEK
2012
KADIN
0-17
18-65
66+ TOPLAM
MERKEZ
18045
25079
894
44418
16970
19754 1281
ÇUKURCA
2661
6646
136
9443
2569
2295
ŞEMDİNLİ
14969
19242
503
34714
14570
11282
29670 1313
58992
26376
YÜKSEKOVA 28009
0-17
18-65
ERKEK
66+ TOPLAM
DEĞİŞİM
KADIN
0-18
18-66
2011
2012
0-18
18-66
66+ TOPLAM
66+ TOPLAM ERKEK KADIN ERKEK KADIN
38005
1700
25703
882
43585
16016
20620 1328
37964
6,22
0,11
-1,91
-0,11
162
5026
2766
7296
152
10214
2505
2366
209
5080
55,77
1,35
7,55
1,06
836
26688
15126 24405
501
4032
14565
11739
837
27141
32,96
2,44
13,78
1,67
26847 1656
54879
27078 32317 1300
60695
25406
28213 1652
55271
7,25
13,35
2,81
0,71
7
ÇAĞ NÜFUSU VE DEMOGRAFİK DURUMU
ADNKS GÖRE İL İLÇELERİN ÇAĞ NÜFUSLARI
2011
2012
DEĞİŞİM %
OKULÖNCESİ
İLKÖĞRETİM
ORTAÖĞRETİM
OKULÖNCESİ
(3-5 Yaş)
(6-13 Yaş)
(14-17 Yaş)
(3-5 Yaş)
(6-13 Yaş)
(14-17 Yaş)
(3-5 Yaş)
(6-13 Yaş)
(14-17 Yaş)
MERKEZ
5083
14885
7518
5150
14608
7408
1,31
-1,86
-1,46
YÜKSEKOVA
ŞEMDİNLİ
ÇUKURCA
7780
23527
11593
7627
23079
11514
-1,96
-1,90
-0,68
4702
13489
5541
4613
13670
5890
-1,89
1,34
6,29
810
2295
1072
791
2310
1105
-2,34
0,65
3,07
24743
53934
25646
İlçe Adı
TOPLAM
İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM OKULÖNCESİ
İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM
8
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN FİZİKİ
MEKANI
Valiliğimize ait binanın 3 Kat da 31 odadan
oluşan yapıda hizmet vermektedir.
9
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL DURUMU
GÖREV ÜNVANI
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
EĞİTİM DENETMENLERİ BAŞKANI
EĞİTİM DENETMENLERİ BAŞKAN YRD.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI
İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ
İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ
EĞİTİM DENETMENİ
EĞİTİM DENETMEN YARDIMCISI
OKUL /KURUM YÖNETİCİSİ
MÜDÜR
MÜDÜR BAŞ YRD.
MÜDÜR YARDIMCISI
EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI
ÖĞRETMEN
TOPLAM
ASIL
VEKİL
BOŞ
1
0
1
0
3
1
2
0
1
0
0
1
1
0
0
1
2
2
0
0
13
3
3
7
6
2
4
0
11
1
0
10
1
0
0
1
ASİL
VEKİL
TOPLAM
62
135
197
14
16
30
61
209
270
OLMASI GEREKLİ NORM
MEVCUT
3897
2823
İHTİYAÇ
1074
GENEL İDARE, TEKNİK, SAĞLIK VE YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDAKİ PERSONELDURUMU
EĞİTİM ÖĞRETİM DIŞI PERSONEL DURUMU
PERSONEL GÖREV VE ÜNVANI
OLMASI GEREKLİ NORM
MEVCUT DURUM
İHTİYAÇ
GENEL İDARE HİZMETLERİ
270
152
118
TEKNİK HİZMETLER SINIFI
33
17
16
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
27
0
27
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI
392
371
21
98
SÜREKLİ İŞÇİ
722
TOPLAM
540
182
DİĞER STATÜLER
TÜRÜ
HİZMET SATIN ALIM YOLUYLA ÇALIŞTIRILAN PERSONEL SAYISI
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ (TYP) ÇAILŞAN İŞÇİ
DERS KARŞILIĞI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
MEVCUT
TEMİZLİK
ŞOFÖR
GÜVENLİK
105
0
0
300
0
0
965
11
ARAÇ GEREÇ DEMİRBAŞ DURUMU ( İl + İlçe)
BİLGİ TEKNOLOJİK KAYNAK DURUMU
RESMİ ARAÇ DURUMU
DİGER ARAÇ DURUMU
(Adet)
(Adet)
(Adet)
İlçe Adı
SERVER
PC
LAPTOP
YAZICI
SCANNER
PROJEKSİYON
OTOBÜS
KAMYON
KAMYONET
MİNİBÜS
OTOMOBİL OTOMOBİL
MİNİBÜS
KAMYONET
MERKEZ
0
1153
21
125
0
104
0
1
0
9
3
0
0
0
YÜKSEKOVA
0
549
0
149
0
139
0
0
0
1
1
0
1
0
ŞEMDİNLİ
0
105
9
25
0
10
0
0
0
2
0
0
0
0
ÇUKURCA
0
425
6
75
0
63
0
0
0
3
0
0
0
0
TOPLAM
0
2232
36
374
0
316
0
1
0
15
4
0
1
0
12
ÖĞRETMEN DURUMU
DÖNEM
Kadrolu
(1)
1/4
Oranı
Ücretli
(2)
2/4
Oranı
Norm Kadro
(4)
Mevcut
(5)
2009-2010
2501
75,97
252
7,65
3292
2501
2010-2011
2789
81,14
684
19,90
3437
2789
2011-2012
2965
85,41
551
15,88
3469
2965
67,36
749
37,93
3780
2870
72,44
965
25,01
3897
2823
2012-2013
2013-2014
2870
2823
13
424
2
2
1
5
429
47
529
73900
39
2862
TOPLAM
(Özel)
6
YAYGIN EĞİTİM
1
MESLEKİ VE TEKNİK
ORTAÖĞRETİM
TOPLAM
(Resmi)
18
GENEL ORTAÖĞRETİM
YAYGIN EĞİTİM
13
ORTAOKUL
AÇIK LİSE
1
İLKOKUL
MESLEKİ VE TEKNİK
ORTAÖĞRETİM
76
OKUL ÖNCESİ
GENEL ORTAÖĞRETİM
285
RESMİÖZEL
TOPLA
M
24
93
ÖĞRENCİ/ KURSİYER 2640
ÖĞRETMEN/
UZMAN ÖĞRETİCİ/
USTA ÖĞRETİCİ
AÇIK İLKÖĞRETİM
OKUL BÜNYESİNDEKİ
ANASINIFLARI +
SHÇEK +657 KREŞ
ORTAOKUL
BAĞIMSIZ
ANAOKULLARI
İLKOKUL
OKUL ÖNCESİ
ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN VE OKUL/KURUM SAYILARI RESMİ+ÖZEL
RESMİ
ÖZEL
153
2
28576 24847
956
1014
8611
8697
73371
42
271
169
502
198
2823
3
14
22
14
OKUL ÖNCESİ KURUMLARINDA OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI
OKUL ÖNCESİ
DÖNEM
2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF
OKUL BAŞINA DÜŞEN
DERSLİK BAŞINA
ŞUBE BAŞINA DÜŞEN ÖĞRETMEN BAŞINA
ÖĞRENCİ SAYISI
DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRENCİ SAYISI
DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
(1)
(2)
(3)
(4)
1 (%)
2009-2010
26,52
19,11
14,47
20,03
2010-2011
32,33
20,95
17,11
15,05
2011-2012
36
30,48
16,75
20,88
2012-2013
214
15,07
07,08
23,65
2013-2014
2 (%)
3 (%)
4 (%)
15
166
21
22
26
İLKOKUL VE ORTAOKUL KURUMLARINDA OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI
İLKÖĞRETİM
DÖNEM
OKUL BAŞINA
DERSLİK
ŞUBE BAŞINA ÖĞRETMEN
DÜŞEN
BAŞINA DÜŞEN
DÜŞEN
BAŞINA DÜŞEN
ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ
SAYISI
SAYISI
SAYISI
SAYISI
(1)
(2)
(3)
(4)
ORTAOKUL
2010-2014 STRATEJİK
PLANDAKİ HEDEF
1 (%) 2 (%)
2009-2010
173,06
40,41
20,60
25,94
2010-2011
167,90
37,93
19,46
25,54
2011-2012
180
36
19,52
25,76
3 (%)
2010-2014 STRATEJİK
PLANDAKİ HEDEF
(%)
OKUL BAŞINA
DERSLİK
ŞUBE BAŞINA ÖĞRETMEN
DÜŞEN
BAŞINA DÜŞEN
DÜŞEN
BAŞINA DÜŞEN
ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ
SAYISI
SAYISI
SAYISI
SAYISI
(1)
(2)
(3)
(4)
4 (%)
1
İLKOKUL
ORTAOKUL
2012-2013
105
24
19
36
310
29
30
24
2013-2014
100
24.80
16.86
26.06
326
27.26
27.08
24.35
2
3
4
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI
GENEL ORTAÖĞRETİM
OKUL
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(1)
DERSLİK
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(2)
2009-2010
858,93
55,19
38,93
2010-2011
860
54
2011-2012
679
2012-2013
2013-2014
DÖNEM
ŞUBE
ÖĞRETMEN
BAŞINA
BAŞINA
DÜŞEN
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ
SAYISI
SAYISI
(3)
(4)
MESLEKİ VE TEKNİK
OKUL
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(1)
DERSLİK
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(2)
ŞUBE
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(3)
ÖĞRETMEN
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(4)
33,11
310,33
44,33
37,24
31,03
31
29
281
39
31
20
39
30
27
437
34
30
21
686
50
24
29
314
41
29
18
758
37,77
22,66
19.63
547
45,64
31,19
37.64
2010-2014 STRATEJİK
PLANDAKİ HEDEF
1
2
3
4
2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ
HEDEF
1
2
3
4
17
TABLET
BİLGİSAYAR
SAYISI
AKILLI TAHTA
SAYISI
PROJEKSİYON
SAYISI
ÇOK AMAÇLI
YAZICI
İlçe Adı
MERKEZ
156
128
6
6
YÜKSEKOVA
0
70
6
6
ŞEMDİNLİ
0
27
2
2
ÇUKURCA
0
10
1
1
TOPLAM
156
235
15
15
ÇOK AMAÇLI
YAZICI
PROJEKSİYON
SAYISI
GENEL ORTAÖĞRETİM
AKILLI TAHTA
SAYISI
ORTAOKUL
TABLET
BİLGİSAYAR
SAYISI
ÇOK AMAÇLI
YAZICI
PROJEKSİYON
SAYISI
İLKOKUL
AKILLI TAHTA
SAYISI
TABLET
BİLGİSAYAR
SAYISI
ÇOK AMAÇLI
YAZICI
PROJEKSİYON
SAYISI
AKILLI TAHTA
SAYISI
TABLET
BİLGİSAYAR
SAYISI
FATİH PROJESİ UYGULAMASI
MESLEKİ ve TEKNİK
ORTAÖĞRETİM
18
EĞİTİM AMAÇLI BİLGİSAYAR KULLANIM ORANI
İLKÖĞRETİM
İLKOKUL
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
TOPLAM
BİLGİSAYAR
SAYISI (2)
ORANI % (1/2)
5
9
%4,55
507
649
%78,1
2
438
507
%86,39
2010-2011
5
9
%4,55
631
895
%78,5
0
488
512
%95,31
2011-2012
14
20
%70
551
819
%67,2
7
460
584
%83,94
2012-2013
16
22
%72,72
543
732
%74,1
8
411
644
%63,81
2013-2014
16
22
%72,72
548
756
%72,4
8
442
693
%63,78
543
732
ORANI % (1/2)
2009-2010
DÖNEM
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
TOPLAM
BİLGİSAYAR
SAYISI (2)
ORANI % (1/2)
EĞİTİM
2010-2014
AMAÇLI
STRATEJİK KULLANILAN
PLANDAKİ BİLGİSAYAR
HEDEF
SAYISI
(1)
TOPLAM
BİLGİSAYAR
SAYISI (2)
EĞİTİM
AMAÇLI
2010-2014
KULLANILAN
STRATEJİK
BİLGİSAYAR
PLANDAKİ
SAYISI
HEDEF
(1)
ORANI % (1/2)
EĞİTİM
AMAÇLI
KULLANILAN
BİLGİSAYAR
SAYISI
(1)
ORTAÖĞRETİM
TOPLAM
BİLGİSAYAR
SAYISI (2)
EĞİTİM
AMAÇLI
KULLANIL
AN
BİLGİSAYA
R SAYISI
(1)
ORTAOKUL
%74,1
8
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
19
ÖRGÜN EĞİTİM - OKULLAŞMA ORANLARI
OKUL ÖNCESİ
K
E
T
2009-2010 12,29
11,91
2010-2011 12,63
2011-2012
26
2012-2013 15,08
5 YAŞ
NET
K
E
T
12,10
17,55
17,30
13,23
12,92
18,90
25,2
25,6
17,24
16,19
İL SIRALAMASI
NET
İL SIRALAMASI
DÖNEM
4-5 YAŞ
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
NET
K
E
T
17,43
17,55
17,30
17,43
18,12
18,50
18,90
18,12
18,50
26
25,2
25,6
26
25,2
25,6
20,78
24,37
22,63
20,17
25,99
23,17
İL SIRALAMASI
3-5 YAŞ
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
20
ÖRGÜN EĞİTİM - OKULLAŞMA ORANLARI
İLKÖĞRETİM
K
E
T
2009-2010
95,55
94,61
2010-2011
99,65
2011-2012
101,46
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
K
E
T
95,09
86,83
85,05
85,96
100,27
99,96
90,64
87,81
90,23
103,92
102,67
99,05
98,02
98,08
97,96
98,13
98,06
İL
SIRALAMASI
DÖNEM
NET
İL
SIRALAMASI
BRÜT
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
2012-2013
İLKOKUL
2012-2013
108,94
108,36
108,65
21
ÖRGÜN EĞİTİM - OKULLAŞMA ORANLARI
İLKÖĞRETİM
K
E
T
2009-2010
99,65
100,27
2010-2011
101,46
2011-2012
98,02
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
K
E
T
99,96
90,64
87,81
90,23
103,92
102,67
92,06
92,72
92,38
99,05
99,08
90,02
91,05
90,85
82,36
80,98
81,65
İL
SIRALAMASI
DÖNEM
NET
İL
SIRALAMASI
BRÜT
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
2012-2013
ORTAOKUL
2012-2013
105,15
98,44
101,72
22
ÖRGÜN EĞİTİM - OKULLAŞMA ORANLARI
ORTAÖĞRETİM
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
NET
K
E
T
33,54
12,70
12,61
43,22
34,36
14,77
26,52
45,75
36,41
29,91
35,04
32,56
K
E
T
2009-2010
29,50
37,37
2010-2011
24,88
2011-2012
2012-2013
ORTAÖĞRETİM
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
NET
K
E
T
12,65
49,98
42,21
46,20
12,08
13,38
55,3
39,66
47,74
16,96
13,74
15,30
59,05
43,48
51,71
19,20
20,41
19,82
49,11
55,45
52,39
İL SIRALAMASI
NET
MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM
İL SIRALAMASI
DÖNEM
İL SIRALAMASI
GENEL ORTAÖĞRETİM
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
23
ORTAOKUL SAYISI
BAĞIMSIZ İLKOKUL
SAYISI
BAĞIMSIZ ORTAOKUL
YBO SAYISI
NORMAL EĞİTİM YAPAN
(İLKOKUL/ORTAOKUL)
İKİLİ EĞİTİM YAPAN
(İLKOKUL/ORTAOKUL)
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI
İLKOKUL
BAĞIMSIZ İMAM HATİP
ORTAOKULU SAYISI
İLÇE ADI
MERKEZ
72
26
42
4
29
24
39
1
YÜKSEKOVA
112
30
62
1
6
61
72
1
ŞEMDİNLİ
94
10
40
2
26
27
80
2
ÇUKURCA
14
2
10
1
5
4
4
1
TOPLAM
292
61
154
8
64
116
195
5
İMAM HATİP LİSESİ
BÜNYESİNDE AÇILAN
İMAM HATİP
ORTAOKULU
İLKOKUL SAYISI
12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDA İLKOKUL/ORTAOKUL SAYILARI
24
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.SINIFLAR YENİ KAYIT ÖĞRENCİ DURUMU
E-OKUL KAYIT BİLGİLERİ (KESİN KAYDI YAPILAN)
İLÇE
İSTEĞE BAĞLI
E-KAYIT ÖĞRENCİ SAYISI (KAYIT
OLMASI GEREKEN)
RAPOR ALMA
ORANLARI (%)
ZORUNLU
GENEL TOPLAM
(66 VE ÜZERİ)
ZORUNLU
(60-66 AY ARASI)
İSTEĞE BAĞLI
ZORUNLU (%)
İSTEĞE BAĞLI (%)
2910
2470
1180
91,90
54,32
1,38
73
4421
3530
2167
92,92
52,65
2,07
1933
12
2409
2063
1034
93,70
46,04
0,58
73
354
6
427
384
192
92,19
38,21
1,56
2330
7837
125
10167
8447
4573
92,77
50,95
1,23
KAYIT OLAN
KAYIT OLAN
RAPOR ALAN
MERKEZ
640
2270
34
YÜKSEKOVA
1141
3280
ŞEMDİNLİ
476
ÇUKURCA
TOPLAM
İL KAYIT ORANLARI
25
12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDA 1.SINIFLAR YENİ KAYIT VE ARTIŞ ORANLARI
2012-2013 İLKÖĞRETİM YENİ
KAYIT ÖĞRENCİ SAYISI
2013-2014 İLKOKUL YENİ KAYIT
ÖĞRENCİ SAYISI
FARK
ARTIŞ ORANI (%)
6193
7195
1002
16,17
12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDA İMAM HATİP ORTAOKULLARININ KAYIT DURUMU
İMAM HATİP ORTAOKULU ORTAOKULA YENİ KAYIT ÖĞRENCİ İMAM HATİP ORTAOKULU YENİ
SAYISI
SAYISI
KAYIT ÖĞRENCİ SAYISI
5
6496
287
İMAM HATİP ORTAOKULLARININ
KAYIT ORANI (%)
4,41
26
ORTAOKUL MEZUNU ÖĞRENCİLERİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT YÜZDESİ
ORTAÖĞRETİME KAYIT
YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI
BİR ÖNCEKİ YIL ORTAOKUL
MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYISI
ORAN
2010-2014
(1)
(2)
%
STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF
DÖNEM
(1/2)
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
2009-2010
2827
1873
4700
3181
2478
5659
87,70
71,06
79,38
2010-2011
2522
1795
4317
3009
2320
5629
83,81
77,37
80,59
2011-2012
2607
2194
4801
2962
2387
5349
88,01
91,91
89,96
2012-2013
2558
2330
4888
3078
2886
5964
83,10
80,73
81,91
%100
%100
%100
2013-2014
3154
2944
6098
3461
3188
6649
91,12
92,34
91,71
%100
%100
%100
27
İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKULLAR
GENEL ORTAÖĞRETİM
DÖNEM
İKİLİ EĞİTİM
YAPAN OKUL
SAYISI
(1)
TÜM OKUL
SAYISI
(2)
2008-2009
15
2009-2010
16
ORANI
%
(1/2)
MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
İKİLİ EĞİTİM
YAPAN OKUL
SAYISI
(1)
TÜM OKUL
SAYISI
(2)
ORANI
%
(1/2)
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
13
2
19
10,52
2010-2011
6
15
40
2
11
18,18
2011-2012
6
19
31,57
2
14
14,28
2012-2013
3
15
20
2
15
13,33
2013-2014
3
11
30,66
2
20
10
28
İLKOKUL
DÖNEM
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKUL
SAYISI
(1)
MEVCUT OKUL SAYISI
(2)
ORANI %
(1/2)
2008-2009
206
350
58,85
2009-2010
206
350
58,85
2010-2011
204
372
54,83
2011-2012
193
344
56,26
2012-2013
185
289
64,01
2013-2014
185
293
63,13
2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ
HEDEF
29
TEMEL EĞİTİMDE
OKULU TERK EDEN (İLİŞİĞİ KESİLEN) ÖĞRENCİ ORANI
İLKOKUL
DÖNEM
TERK ÖĞRENCİ TÜM ÖĞRENCİ
SAYISI
SAYISI
(1)
(2)
ORTAOKUL
ORANI
%
(1/2)
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
TERK ÖĞRENCİ TÜM ÖĞRENCİ
SAYISI
SAYISI
(1)
(2)
ORANI
%
(1/2)
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
2009-2010
2010-2011
1334
56191
2,01
2011-2012
1334
53902
2,10
2012-2013
29469
25127
2013-2014
28576
24699
30
ORTAÖĞRETİMDE OKULLARI TERK EDEN (İLİŞİĞİ KESİLEN) ÖĞRENCİ ORANI
GENEL ORTAÖĞRETİM
DÖNEM
TERK ÖĞRENCİ TÜM ÖĞRENCİ
SAYISI
SAYISI
(1)
(2)
ORANI
%
(1/2)
MESLEKİ TEKNİK
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
TERK ÖĞRENCİ TÜM ÖĞRENCİ
SAYISI
SAYISI
(1)
(2)
ORANI
%
(1/2)
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
2009-2010
2010-2011
1331
12389
10,74
459
3869
11,56
2011-2012
1331
11480
9,85
460
4811
9,56
2012-2013
9813
6511
2013-2014
9859
7454
31
İL/İLÇE DİSİPLİN KURULUNDA GÖRÜŞÜLEN DİSİPLİN OLAYLARI ÖĞRENCİ SAYISININ
İL/İLÇEDEKİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA YÜZDESİ
DÖNEM
Disiplin Olaylarına katılan
öğrenci Sayısı
(1)
Toplam Öğrenci Sayısı
(2)
Oran
%
(1/2)
2009-2010
210
76520
0,26
2010-2011
71
80396
0,88
2011-2012
73577
2012-2013
74342
2013-2014
48
73757
2010-2014 STRATEJİK
PLANDAKİ HEDEF
0,06
32
TAŞIMALI EĞİTİM
İLKÖĞRETİM
İLKOKUL
DÖNEM
ORTAOKUL
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
Taşınan
Öğrenci
Sayısı
(1)
Tüm
Öğrenci
Sayısı
(2)
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
Taşınan
Öğrenci
Sayısı
(1)
Tüm
Öğrenci
Sayısı
(2)
Oran
%
(1/2)
2009-2010
4656
54687
8.52
2010-2011
5337
56191
9.50
1737
21586
8,4
2011-2012
6175
53902
11.45
2284
16291
14,02
2012-2013
2234
30219
7,39
4392
16324
26,90
2013-2014
8902
28576
31,15
4471
17313
25,82
Oran
%
(1/2)
ÖĞRENCİ BAŞINA
TAŞIMA
MALİYETİ
ORTAÖĞRETİM
Taşınan
Öğrenci
Sayısı
(1)
Tüm
Öğrenci
Sayısı
(2)
Oran
%
(1/2)
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
OTA
TEMEL
ÖĞRETİ
EĞİTİM
M
2011 YILINDAN İTİBAREN ORTAÖĞRETİM
TAŞIMASI YAPILMIŞTIR.
5676
24742
24699
22,29
33
BALIKESİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Temel Eğitim Taşımalı Eğitim Bilgileri 2013- 2014
Toplam Öğrenci Sayısı
8902
Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı
236
Taşıma Merkezi Sayısı
36
Yıllık
Taşıma
Maliyeti
TL
9.790.783,20
Yıllık
Yemek
Maliyeti
TL
2,756,222,64
Toplam
Maliyet
12,547,005,84
ÖĞRENCİ BAŞINA MALİYET
1 Günlük
Yıllık
TAŞIMA
YEMEK
7,83 TL
2,38 TL
1.106,32 TL
436.88 TL
34 /90
BALIKESİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ortaöğretimde Taşımalı Eğitim Bilgileri 2012- 2013
Toplam Öğrenci Sayısı
4471
Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı
142
Taşıma Merkezi Sayısı
18
Yıllık
Taşıma
Maliyeti
TL
4.812.912,00
Yıllık
Yemek
Maliyeti
TL
1.397,56
Toplam
Maliyet
6.749.821,76
ÖĞRENCİ BAŞINA MALİYET
1 Günlük
Yıllık
TAŞIMA
YEMEK
5.98 TL
2.42 TL
1.076,473 TL
436.46 TL
35 /90
BALIKESİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Temel Eğitim Taşımalı Eğitim Bilgileri
2011- 2012
2013- 2014
Taşınan Öğrenci Sayısı
Taşınan Öğrenci Sayısı
7910
8902
Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı
Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı
229
236
Taşıma Merkezi Sayısı
Taşıma Merkezi Sayısı
32
36
İlkokul+Ortaokul
Ortaöğretim
Eğitim Öğretim
Dönemi
Taşınan Öğrenci
Sayısı
Tüm Öğrenci
Sayısı
Oran
%
Taşınan Öğrenci
Sayısı
Tüm Öğrenci
Sayısı
Oran
%
2012-2013
7910
55.780
7.05
4185
16.478
3.93
2013-2014
8902
56.397
6.33
4471
17.357
3.88
36
/90
PANSİYONLU OKULLARIN KAPASİTE VE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI
3
446
452 98,67
6
1042 1300 80,15
37
ORANI %
(1/2)
2242 2416 92,79
2937 2956 100,6
PANSİYON KAPASİTESİ
(2)
9
4717 4042 86,33
KULLANIM KAPASİTESİ
(1)
2429 2907 83,55
2011-2012
TOPLAM
OKUL SAYISI
PANSİYON KAPASİTESİ
(2)
8
2909 2741 99,22
ORANI %
(1/2)
KULLANIM KAPASİTESİ
(1)
2013-2014
4787 3743 78,19
PANSİYON KAPASİTESİ
(2)
OKUL SAYISI
930 89,56
2010-2011
KULLANIM KAPASİTESİ
(1)
PANSİYON KAPASİTESİ
(2)
833
2018 2102 104
ORANI %
(1/2)
KULLANIM KAPASİTESİ
(1)
5
4787 3743 78,19
ORANI %
(1/2)
OKUL SAYISI
390 103,5
ORANI %
(1/2)
404
PANSİYON KAPASİTESİ
(2)
3
OKUL SAYISI
2642 3096 85,33
ORANI %
(1/2)
8
PANSİYON KAPASİTESİ
(2)
4067 4477 90,85
2009-2010
ÖZEL EĞİTİM ve REHBERLİK
HİZ.GEN.MÜDÜRLÜĞÜ
OKUL SAYISI
MESLEKİ ve TEKNİK
EĞİTİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
10
OKUL SAYISI
KULLANIM KAPASİTESİ
(1)
ORTAÖĞRETİM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2012-2013
DÖNEM
KULLANIM KAPASİTESİ
(1)
TEMEL EĞİTİM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
YGS (ORTAÖĞRETİM)
YGS GİREN ÖĞRENCİ
SAYISI
BAŞARI PUANI
(EŞİT AĞIRLIKLI)
İL SIRALAMASI
2010
2616
264,891
81
2011
2600
248,652
81
2012
3216
235,657
81
2013
2851
199,669
-
YILLAR
2010-2014 STRATEJİK
PLANDAKİ HEDEF
2009
38
2
1
ÖĞRENCİ/ KURSİYER
7361
212
1654
ÖĞRETMEN/ USTA
ÖĞRETİCİ
417
5
85
TUREM
İKİLİ MESLEKİ
EĞİTİM
MERKEZLERİ
2
PRATİK KIZ SANAT
METEM
4
YETİŞKİNLER
TEKNİK EĞİTİM
MERKEZLERİ
MESLEKİ EĞİTİM
MERKEZLERİ
OKUL SAYISI/KURUM
SAYISI
OLGUNLAŞMA
ENSTİTÜLERİ
HALK EĞİTİMİ
MERKEZLERİ
YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ/KURSİYER- ÖĞRETMEN/USTA ÖĞRETİCİ VE
KURUM SAYILARI (RESMİ)
39
YAYGIN EĞİTİM
OKUR YAZAR ORANLARI
E
T
K
E
T
%
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
K
E
T
%
ORAN
K
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
BİLİNMEYEN
ORAN
ÇAĞ
YILLAR NUFUSU
6+
BİLMEYEN
ORAN
BİLEN
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
%
2010
514.226 197238
227834
425072
86,8
50310
14343
64653
13,2
10458
14043
24501
5
2011
516.312 208356
234632
442988 89,09
42645
11602
54247
10,91
8570
10507
19077
4
2012
520.022 213004
242078
455082
90,1
39672
10334
50006
9,9
6899
8035
14934
3
2013
522.069 223361
251203
474564 92,09
33263
7524
40787
7,91
4103
2615
6718
1
40
YAYGIN EĞİTİM MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA KATILANLARIN İL/İLÇEDEKİ YÜZDESİ
DÖNEM
İşi Olup da Katılanlar
(1)
Meslek Edindirme
Kurslarına Katılan Sayısı
(3)
Oranı
%
(1/3)
İşsiz Olup Katılanlar
(2)
Oranı
%
(2/3)
2008-2009
3617
3617
100
2009-2010
3138
3138
100
2010-2011
4151
4151
100
2011-2012
8282
8282
100
2012-2013
9791
9791
100
41
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
KURUM SAYISI
ÖĞRENCİ/ KURSİYER
ÖĞRETMEN/ UZMAN ÖĞRETİCİ/ USTA
ÖĞRETİCİ
MTSK
ÖZEL ÖĞRENCİ
ETÜT EĞİTİM
MERKEZİ
ÖZEL EĞİTİM VE
REHABİLİTASYON
MERKEZİ
9
8
1
7
325
2977
543
200
793
6
78
91
4
72
ÖZEL MUHTELİF
KURSLAR
ÖZEL
DERSHANELER
1
YABANCI UYRUKLU
ÖĞRETMEN/ UZMAN ÖĞRETİCİ/ USTA
ÖĞRETİCİ
42
ÖZEL EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ SAYISININ ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİ SAYISINA YÜZDESİ
İLKÖĞRETİM
İLKOKUL
Özel
Eğitim
Alan
Öğrenci
Sayısı
(1)
Özel
Eğitime
İhtiyacı
olan tüm
Öğrenci
Sayısı
(2)
Oran
%
(1/2)
2009-2010
8
110
0,72
2010-2011
100
257
2011-2012
83
2012-2013
27
2013-2014
174
DÖNEM
ORTAOKUL
Özel
Eğitime
İhtiyacı
olan tüm
Öğrenci
Sayısı
(2)
Oran
%
(1/2)
2
110
0,18
0,38
23
210
0,10
262
0,31
15
203
0,73
165
0,16
2
140
0,14
Özel
2010-2014 Eğitim
STRATEJİK
Alan
PLANDAKİ Öğrenci
HEDEF
Sayısı
(1)
Özel
Eğitime
İhtiyacı
olan tüm
Öğrenci
Sayısı
(2)
ORTAÖĞRETİM
Oran
%
(1/2)
Özel
2010-2014 Eğitim
STRATEJİK
Alan
PLANDAKİ Öğrenci
HEDEF
Sayısı
(1)
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ
HEDEF
2008-2009
12
141
0,08
43
LİSE VE ÜNİVERSİTE HAZIRLIK DERSHANE BİLGİLERİ
DÖNEM
Dershane Sayısı
Dershaneye giden
öğrenci sayısı
(1)
Tüm öğrenci sayısı
(2)
Tüm öğrenciye oranı
%
(1/2)
2009-2010
10
3518
6540
54
2010-2011
14
3920
6540
60
2011-2012
14
4274
6540
65
2012-2013
13
3141
6633
47
2013-2014
9
2977
6691
44
44
YEREL/ULUSAL/ULUSLAR ARASI PROJELER
(PROJE SAYISI/ KATILAN ÖĞRETMEN /ÖĞRENCİ SAYISI )
TEMEL EĞİTİM-ORTAÖĞRETİM-DİĞER KURUMLAR
YEREL PROJE SAYISI
(SODES/KALKINMA AJANSI VB.)
ULUSAL PROJE SAYISI
(TÜBİTAK VB.)
ULUSLARA RASI PROJE SAYISI
(AB PROJELERİ VB.)
DÖNEM
KATILAN
KATILAN
PROJE SAYISI ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ
SAYISI
SAYISI
KATILAN
Projelerin
PROJE SAYISI ÖĞRETMEN
Toplam Bütçesi
SAYISI
KATILAN
ÖĞRENCİ
SAYISI
Projelerin
Toplam
Bütçesi
KATILAN
PROJE SAYISI ÖĞRETMEN
SAYISI
KATILAN
ÖĞRENCİ
SAYISI
Projelerin
Toplam Bütçesi
20092010
-
-
-
-
-
-
-
-
1
16
-
24,000€
20102011
-
-
-
-
5
10
10
-
-
-
-
-
20112012
20
252
16460
1.541,484,00
TL
6
11
15
-
2
10
120
218,947 €
20122013
22
334
30276
1.857,916,00
TL,
6
13
18
-
3
12
72
150,000€
45
ULUSAL/ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
( YARIŞMA, OLİMPİYATLAR ,BİLİMSEL ETKİNLİKLER VB.)
KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI ORANI
İLKÖĞRETİM
DÖNEM
ULUSLAR ARASI
BİLİMSEL
ULUSAL BİLİMSEL
ETKİNLERE
ETKİNLERE
KATILAN ÖĞRENCİ KATILAN ÖĞRENCİ
SAYISI
SAYISI
(1)
(2)
ORTAOKUL
ORANI
%
(1/3)
TOPLAM ÖĞRENCİ
SAYISI
(3)
ORANI
%
(2/3)
2008-2009
-
-
-
-
-
2009-2010
-
-
-
-
-
2010-2011
-
-
-
-
-
2011-2012
-
-
-
-
-
ULUSLAR ARASI
BİLİMSEL
ULUSAL BİLİMSEL
ETKİNLERE
ETKİNLERE
KATILAN ÖĞRENCİ KATILAN ÖĞRENCİ
SAYISI
SAYISI
(1)
(2)
ORANI
%
(1/3)
TOPLAM ÖĞRENCİ
SAYISI
(3)
ORANI
%
(2/3)
ORTAOKUL
2012-2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
ULUSAL/ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
( YARIŞMA, OLİMPİYATLAR ,BİLİMSEL ETKİNLİKLER VB.)
KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI ORANI
ORTAÖĞRETİM
GENEL ORTAÖĞRETİM
DÖNEM
ULUSLAR ARASI
BİLİMSEL
ETKİNLERE
KATILAN
ÖĞRENCİ SAYISI
(1)
ORANI
%
(1/3)
ULUSAL
BİLİMSEL
ETKİNLERE
KATILAN
ÖĞRENCİ SAYISI
(2)
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
ORANI
%
(2/3)
ULUSLAR ARASI
BİLİMSEL
ETKİNLERE
TOPLAM
KATILAN
ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI
(3)
(1)
ORANI
%
(1/3)
ULUSAL
BİLİMSEL
ETKİNLERE
KATILAN
ÖĞRENCİ SAYISI
(2)
ORANI
%
(2/3)
TOPLAM
ÖĞRENCİ SAYISI
(3)
2009-2010
-
29
-
12720
0,22
-
8
0,18
4439
2010-2011
-
53
-
13743
0,38
-
14
0,25
5586
2011-2012
-
34
-
12896
0,26
-
12
0,22
5346
2012-2013
-
54
-
12802
0,47
-
-
-
3820
47
FİZİKİ YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ
OKULÖNCESİ - İLKOKUL - ORTAOKUL KURUMLARININ
KARMA BÜTÇE MARİFETİYLE YAPILAN
HAYIRSEVERLERCE YAPILAN
100
68
100
2011-2012
4
100
4
100
37
70
10
75
37
75
73
84,79
3
100
2012-2013
2013-2014
TOPLAM
GERCEKLEŞ
ME ORANI
%
(6)
20
(6)
2010-2011
ONARIM
SAYISI
100
GERCEKLEŞ
ME ORANI
%
(5
1
(5)
100
OKUL SAYISI
3
GERCEKLEŞ
ME ORANI
%
(4)
100
(4)
7
ONARIM
SAYISI
2009-2010
GERCEKLEŞ
ME ORANI
%
(3)
100
(3)
2
OKUL SAYISI
100
GERCEKLEŞ
ME ORANI
%
(2)
7
(2)
100
ONARIM
SAYISI
5
GERCEKLEŞ
ME ORANI
%
(1)
2008-2009
(1)
DÖNEM
OKUL SAYISI
MERKEZİ BÜTÇE İLE YAPILAN YATIRIM SAYISI
100
92
97,2
48
FİZİKİ YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ
GENEL ORTAÖĞRETİM, MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM KURUMLARININ
7
35,00
TOPLAM
14
67,15
1
32,5
GERCEKLEŞ
ME ORANI
%
(6)
2013-2014
GERCEKLEŞ
ME ORANI
%
(5
10
(5)
3
OKUL SAYISI
34,30
GERCEKLEŞ
ME ORANI
%
(4)
7
(4)
2012-2013
ONARIM
SAYISI
100
GERCEKLEŞ
ME ORANI
%
(3)
1
(3)
100
OKUL SAYISI
4
GERCEKLEŞ
ME ORANI
%
(2)
2009-2010
(2)
100
ONARIM
SAYISI
3
GERCEKLEŞ
ME ORANI
%
(1)
2008-2009
(1)
DÖNEM
(6)
HAYIRSEVERLERCE YAPILAN
ONARIM
SAYISI
KARMA BÜTÇE MARİFETİYLE YAPILAN
OKUL SAYISI
MERKEZİ BÜTÇE İLE YAPILAN YATIRIM SAYISI
2010-2011
2011-2012
49
İNŞAAT BÜTÇE
DOĞAL AFET İLE İLGİLİ EKSİKLİĞİ (DEPREM İÇİN GÜÇLENDİRME
vb.)TAMAMLANAN OKUL VE BAĞLI KURUM SAYISININ DOĞAL AFET
EKSİKLİĞİ BULUNAN TOPLAM OKUL VE BAĞLI KURUM
SAYISINA YÜZDESİ
YAPILAN DERSLİK SAYISI
DÖNEM
Merkezi Bütçe İle
İl Özel İdaresi
Hayırseverler
Yapılan Derslik Tarafından Yapılan Tarafından Yapılan
Sayısı
Derslik Sayısı
Derslik Sayısı
2008-2009
41
8
2009-2010
48
27
Toplam Derslik
Sayısı
İhtiyaç
GÜÇLENDİRİLEN GÜÇLENDİRİLECEK
OKUL SAYISI
TÜM OKUL SAYISI
(1)
(2)
ORAN
%
(1/2)
2010-2014
STRATEJİK
PLANDAKİ HEDEF
49
8
83
2010-2011
119
119
2011-2012
20
20
2012-2013
160
184
72
416
8
TOPLAM
249
358
80
687
8
50
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
• 2011 Yılından Devam Eden Yatırımlar Toplamı
: 13.200.559 TL.
• 2012 Yılından Devam Eden Yatırımlar Toplamı
: 78.091.050 TL.
• 2013 Yılından Devam Eden Yatırımlar Toplamı
: 38.000.000 TL.
• Toplam Devam Eden Yatırımlar
: 129.291.609 TL.
51
YATIRIMLARIN KAYNAĞI
• Devlet Yatırım Programı
: 81.410.000 TL.
• İl Yatırım Programı
: 36.265.609 TL.
• Hayırsever
: 11.626.000 TL.
• TOPLAM
: 129.291.609 TL.
52
TEMEL EĞİTİM-ORTA ÖĞRETİM
–
–
Temel Eğitim Yatırımları
a) Toplam İnşaat Sayısı : 41
b) Toplam Derslik Sayısı
c) Biten Derslik Sayısı
d) Lojman Sayısı
e) Fiziki Gerçekleşme Oranı %
f) Nakdi Gerçekleşme Oranı %
: 199
: 62
: 19
: 63,77
: 51,90
Ortaöğretim Yatırımları
a) Toplam İnşaat Sayısı
b) Toplam Derslik Sayısı
c) Biten Derslik Sayısı
d) Lojman Sayısı
e) Fiziki Gerçekleşme Oranı %
f) Nakdi Gerçekleşme Oranı %
: 17
: 280
: : 20
: 7,06
: 5,29
53
Nakdi Gerçek. %100
Merkez
Yeni Mahalle Anaokulu
3
2012
570.000,00
451.198,93
Yapıldı
01.06.2012
%15,78
04.07.2012
380.000,00
PAR-TEK İnşaat
İl Özel İdaresi
100
100
Bitti (G.Kabul Tarihi:19.07.2013)
2
Merkez
Durankaya Beldesi Anaokulu
3
2012
580.000,00
500.379,24
Yapıldı
07.06.2012
%27,65
12.07.2012
362.000,00
Uygar Yapı İnşaat İl Özel İdaresi
100
100
Bitti (G.Kabul Tarihi:09.07.2013)
3
Merkez
Akçalı Anaokulu
3
2012
570.000,00
513.948,86
Yapıldı
07.06.2012
%29,56
04/07/2012
362.000,00
Özkavallar İnşaat
İl Özel İdaresi
100
100
Bitti (G.Kabul Tarih : 09/07/2013
4
Merkez
Geçitli Köyü Anaokulu
3
2012
585.000,00
526.052,00
Yapıldı
07.06.2012
%26,66
06.07.2012
370.000,00
Diyar İnşaat
İl Özel İdaresi
100
100
Bitti (G.Kabul Tarih : 19/08/2013
5
Merkez
Merzan Mahallesi Anaokulu
4
2012
475.050,00
479.505,81
Yapıldı
01.06.2012
%27,22
30/07/2012
349.000,00
veysi Zibek /
İl Özel İdaresi
100
100
Bitti (G.Kabul Tarih : 09/07/2013
2.780.050,00
2.471.084,84
İlçesi
Okul/Kurum Adı
Program Yılı
1
S.NO
Derslik Sayısı
Fiziki Gerçek. %100
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİ
MERKEZ İLÇE
Program
Ödeneği
İhalesi
Keşif Bedeli Yapıldı/Yap İhale Tarihi
ılmadı
İhale
Tenzilatı
Sözleşme
Tarihi
Sözleşme
Bedeli
İhaleyi Alan Firma
Kontrollük
Görevini
Yapan
AÇIKLAMA
(İnş.süresi, bitim tarihi vs.)
ANAOKULLARI YAPIM
TOPLAM
16
1.823.000,00
54
İLKÖĞRETİM OKULLARI YAPIM
Merkez
Durankaya Beldesi Derebaşı
Mah.İlköğ.Ok.Ek Derslik
2
2012
285.000,00
Merkez
Karşıyaka Mahallesi İlköğretim
okulu
8
2011
2.000.000,00
Merkez
Işık Köyü İlköğretim Okulu
8
2011
1.350.000,00
299.492,88
Yapıldı
07.06.2012
%24,87
12.07.2012
225.000,00
AY-KOP İnş.
İl Özel İdaresi
100
100
Yapılmadı
1.144.021,20
Yapıldı
Bitti (G.Kabul Tarihi:19.08.2013)
Arazi sorunu aşılmaya çalışılıyor
27.05.2013
% 13,51
990.000,00
Alfa İnşaat
İl Özel İdaresi
95
30
İşin Süresi 120 Gün,
Çevre ve Şeh.İl
Md.elemanları
80
40
İhale Tarihi: 16.04.2013 ( % 60
Yapımı devam ediyor)
75
35
İşin Süresi 120 Gün,
10.7.2013
Merkez
Durankaya Beldesi 4 Derslikli
İlkokul/Ortaokul
4
2013
550.000,00
637.196,32
Yapıldı
16.04.2013
%20,91
20.05.2013
503.550,00
Özkavallar İnşaat
Merkez
Taşbaşı Köyü 8 Derslikli
ilkokul/Ortaokul
8
2013
950.000,00
979.078,83
Yapıldı
18.06.2013
% 12,67
21/07/2013
855.000,00
Veysi Zibek / Süm Zap
İl Özel İdaresi
İnşaat Ortak Girişim
Merkez
Gazi Mahallesi 8 Derslikli TOKİ
Konutları İlk./Ortaokul
8
2013
950.000,00
1.319.194,90
Yapıldı
22.07.2013
% 15,01
27/08/2013
1.121.150,00
Akgül İnşaat
Çevre ve Şeh.İl
Md.elemanları
Merkez
Biçer Mah.14 Derslikli İlk./Orta.
14
2013
3.000.000,00
2.477.314,21
Yapıldı
%17,24
27/09/2013
2.050.000,00
Ekmen İnşaat
İl Özel İdaresi
9.085.000,00
1.443.514,08
TOPLAM
52
20.08.2013
İşin Süresi 120 Gün, Yer Teslimi
Yapılmadı
10
4
İşin Süresi 199 Gün, Yer Teslim
Tarihi 08/10/2013
1.215.000,00
55
Keşif Bedeli
İhalesi
Yapıldı/Yapıl
madı
İhale Tarihi
İhale Tenzilatı
Sözleşme
Tarihi
Sözleşme Bedeli
İhaleyi Alan Firma
Kontrollük
Görevini Yapan
Nakdi Gerçek. %100
Program Ödeneği
Fiziki Gerçek. %100
Okul/Kurum Adı
Program Yılı
İlçesi
Derslik Sayısı
S.NO
40
30
AÇIKLAMA
(İnş.süresi, bitim tarihi vs.)
ORTADERECELİ OKULLAR YAPIM
1
Merkez
Kız Meslek Lisesi (DAP) (Derslik,
Anaokulu, Lojman,Pansiyon)
24
2012
13.500.000,00
12.860.931,70
Yapıldı
07.01.2013
%24
15.03.2013
9.773.000,00
2
Merkez
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
(GAP)
24
2012
5.010.000,00
4.619.052,40
Yapıldı
13.08.2013
%12,63
19/09/2013
4.035.600,00
3
Merkez
Anadolu Lisesi (DAP) (TOKİ)
24
2012
5.500.000,00
4
Merkez
Rehberlek ve Araştırma Merkezi
(DAP)
2012
4.000.000,00
1.976.421,91
Yapıldı
22.11.2013
5
Merkez
Halk Eğitim Merkezi (DAP)
2012
3.000.000,00
2.446.072,04
Yapıldı
11.07.2013
6
Merkez
Spor Salonu (DAP)
2012
1.000.000,00
937.319,59
Yapıldı
20.09.2013
7
Merkez
Ticaret Meslek Lisesi (DAP)
(TOKİ)
2012
5.500.000,00
Yapıldı
19.09.2013
8
Merkez
Öğretmenevi (TOKİ)
2013
10.000.000,00
9
Merkez
Anadolu İmam Hatip Lisesi
(TOBB)
TOPLAM
8
24
24
104
Genç İnşaat
Şenler Turizm İnş.A.Ş
İl Özel İdaresi
Çevre ve Şeh.İl
Md.
TOKİ TARAFINDAN YAPILACAK
İşin süresi :434
İşin süresi: 269
TOKİ'de İahe Aşamasında
Yeni Proje Hazırlanmaktadır.
%24,51
22/10/2013
707.500,00
SAT İnş.
Çevre ve Şeh.İl
Md.
İşin Süresi 150 Gün
İhalesi yapıldı. İkinci İhalesi Bekleniyor
TOKİ'de İahe Aşamasında
TOBB İhalesi bekleniyor
2012
47.510.000,00
56
Nakdi Gerçek. %100
Yüksekova
Dedeler Köyü Anaokulu
3
2012
570.000,00
497.104,93
Yapıldı
04.06.2012
%26,57
19.07.2012
365.000,00
Uygar Yapı İnşaat
İl Özel İdaresi
100
100
Bitti.
2
Yüksekova
Ünlüce Köyü Anaokulu
3
2012
570.000,00
498.459,24
Yapıldı
13.06.2012
%30
17.07.2012
346.000,00
Semih Atik
İl Özel İdaresi
100
100
Bitti (G.Kabul Tarihi:09.07.2013)
3
Yüksekova
Kamışlı Köyü Anokulu
3
2012
575.000,00
488.945,55
Yapıldı
04.06.2012
%27
04.07.2012
353.000,00
RESA İnşaat
İl Özel İdaresi
100
100
Bitti (G.Kabul Tarihi:09.07.2013)
4
Yüksekova
Kuruköy Anaokulu (Keçili)
3
2012
570.000,00
5
Yüksekova
Kadıköy Anaokulu
3
2012
570.000,00
6
Yüksekova
Şehitlik Mahallesi Anaokulu
4
2011
475.060,00
İlçesi
Okul/Kurum Adı
Program Yılı
1
S.NO
Derslik Sayısı
Fiziki Gerçek. %100
YÜKSEKOVA İLÇESİ
Program Ödeneği
Keşif Bedeli
İhale Durumu
İhale Tarihi
İhale Tenzilatı
Sözleşme
Tarihi
Sözleşme Bedeli
İhaleyi Alan Firma
Kontrollük
Görevini Yapan
AÇIKLAMA
(İnş.süresi, bitim tarihi vs.)
ANAOKULLARI YAPIM
TOPLAM
19
3.330.060,00
İhale İşlemleri devam ediyor.
492.000,04
Yapıldı
25.08.2012
%18.71
28.08.2013
400.001,00
ER-SAN -ER İnş.
İl Özel İdaresi
100
100
Bitti (G.Kabul Tarihi:19.08.2013)
% 20 Yapımı devam ediyor.
1.976.509,76
1.464.001,00
57
İLKÖĞRETİM OKULLARI YAPIM
Yüksekova
Esendere Beldesi Güvenli Köyü
Pageng Mez.
1
2012
230.000,00
246.382,92
Yapıldı
23.07.2012
%10,72
08.08.2012
220.000,00
Partek İnşaat
İl Özel İdaresi
95
Yüksekova
Akocak Köyü
1
2012
230.000,00
218.403,71
Yapıldı
24.08.2012
%19,88
28.08.2012
175.000,00
RESA İnşaat
İl Özel İdaresi
90
Yüksekova
Kamışlı Köyü İlköğretim Okulu
12
2011
2.500.000,00
2.207.201,01
Yapıldı
08.06.2012
%27,56
12.07.2012
1.599.000,00
Eser İnşaat
İl Özel İdaresi
75
72
% 95 Yapımı Devam ediyor
Yüksekova
Esenyurt Mahallesi İlköğretim Okulu
12
2011
2.900.000,00
2.123.337,72
Yapıldı
14.06.2012
%46,93
27.07.2012
1.539.000,00
Eser İnşaat
İl Özel İdaresi
70
60
Bitti. (Geçici Kabul Aşamasında)
Yüksekova
Onbaşılar Köyü Çobanpınar
Mez.İlkokulu
1
2011
200.000,00
195.734,13
Yapıldı
12.10.2012
%18,25
22.10.2012
160.000,00
BASIL İnş.
Çevre ve Şehircilik
95
0
% 95 Yapımı Devam ediyor
Yüksekova
Cumhuriyet Mah.14
Ders.İlkokul/Ortaokul
14
2013
3.000.000,00
2.207.539,04
Yapıldı
03.06.2013
% 18,69
16/07/2013
1.795.000,00
Aden Enerji İnş.
Çevre ve Şehircilik
22
18
İşin Süresi 209 Gün
Yüksekova
Yeni Mahalle Köyü 8 Der.İlk./Ortao.
8
2013
950.000,00
TOPLAM
26
10.010.000,00
Geçici Kabul Aşamasında
Bitti (G.Kabul Tarihi:19.08.2013)
İhalesi Yapılacak.
14.11.2013
4.795.325,36
80
3.533.000,00
58
Program
Ödeneği
Keşif
Bedeli
İhale
Durumu
İhale
Tarihi
İhale Sözleşme Sözleşme
Tenzilatı Tarihi
Bedeli
İhaleyi Alan
Firma
Kontrollük
Görevini
Yapan
Nakdi Gerçek.
%100
Okul/Kurum Adı
Fiziki Gerçek.
%100
İlçesi
Program Yılı
S.N
O
Derslik Sayısı
YÜKSEKOVA İLÇESİ
(2.Sayfa)
AÇIKLAMA
(İnş.süresi, bitim tarihi vs.)
ORTADERECELİ OKULLAR YAPIM
1
Yüksekova
Kız Meslek Lisesi (DAP) (Derslik,
Lojman, Pansiyon)
16
2012
12.400.000,00
10.502.131,40
Yapıldı
2
Yüksekova
Muharrem Malazgirt Anadolu Lisesi
(MP)
40
2012
9.126.000,00
12.474.360,97
Yapıldı
3
Yüksekova
Anadolu Lisesi (DAP) (TOKİ)
24
2012
5.500.000,00
4
Yüksekova
Esendere Kız Mes.Lis.(ÇPL)
(İMKB)
8
2012
2.500.000,00
5
Yüksekova
24 Derslikli Anadolu Lisesi
24
2013
7.000.000,00
112
36.526.000,00
07.01.2013
03.04.2013
% 25,82
30/05/2013
%26,84
7.790.000,00
9.126.000,00
Eser İnşaat
ASL İNŞ.ve Haşim
AKIN Ortak Girişim
İşin Süresi 434 Gün Yer Teslim
10/06/2013
Çevre ve Şehircilik
Milli Eğitim Müd.
60
İşin Süresi 300 Gün,
45
TOKİ'de İahe Aşamasında
TOKİ TARAFINDAN YAPILACAK
2.386.703,84
Yapıldı
22.07.2013
%16,25
5.9.2013
1.998.800,00
ONAYLAR Yapı
İl Özel İdaresi
20
İşin Süresi 174 Gün
15
İhalesi Yapıldı. Komisyon
Değerlendirmesinde
08.10.2013
80
60
59
Nakdi Gerçek. %100
Şemdinli
Günyazı Köyü Anaokulu
3
2012
585.000,00
551.448,49
Yapıldı
13.07.2012
%13,02
16.07.2012
479.670,00
Kaçar İnşaat
Çevre ve Şehircilik
100
100
Bitti
2
Şemdinli
Altınsu (Gelişen Aralık M.Ana)
3
2012
585.000,00
656.084,52
Yapıldı
03.10.2012
19,34%
12.10.2012
529.230,00
Akın İnşaat
Çevre ve Şehircilik
100
100
Bitti
3
Şemdinli
Yeşilova Köyü Anaokulu
3
2012
585.000,00
627.099,34
Yapıldı
19.07.2012
%15,32
26.07.2012
531.000,00
Eser İnşaat
Çevre ve Şehircilik
100
100
Bitti
4
Şemdinli
Korgan Üzümkıran Mez.8 Derslikli
İlkok./Ortaokul
8
2013
950.000,00
1.011.796,72
Yapıldı
16.08.2013
% 8,18
16.09.2013
929.000,00
ER-PAİnşaat
İl MEM
20
10
İhale Tarihi: (İşe Başlandı)
5
Şemdinli
Yenimahalle 8 Derslikli ilk./Orta
8
2013
950.000,00
1.368.446,60
Yapıldı
17.09.2013
%15,23
22.10.2013
1.160.000,00
Sayim DARA ve TUR
İnş
İl Özel İdaresi
3.655.000,00
4.214.875,67
İlçesi
Okul/Kurum Adı
Program Yılı
1
S.NO
Derslik Sayısı
Fiziki Gerçek. %100
ŞEMDİNLİ İLÇESİ
Program Ödeneği
Keşif Bedeli
İhale Durumu
İhale Tarihi
İhale Tenzilatı
Sözleşme
Tarihi
Sözleşme Bedeli
İhaleyi Alan Firma
Kontrollük
Görevini Yapan
AÇIKLAMA
(İnş.süresi, bitim tarihi vs.)
İLKÖĞRETİM OKULLARI YAPIM
25
Yer Teslim Tarihi:21.112013
3.628.900,00
60
ANAOKULLARI YAPIM
Şemdinli
Günyazı Köyü Anaokulu
3
2012
585.000,00
551.448,49
Yapıldı
13.07.2012
%13,02
16.07.2012
479.670,00
Kaçar İnşaat
Çevre ve Şehircilik
100
100
Bitti
Şemdinli
Altınsu (Gelişen Aralık M.Ana)
3
2012
585.000,00
656.084,52
Yapıldı
03.10.2012
19,34%
12.10.2012
529.230,00
Akın İnşaat
Çevre ve Şehircilik
100
100
Bitti
Şemdinli
Yeşilova Köyü Anaokulu
3
2012
585.000,00
627.099,34
Yapıldı
19.07.2012
%15,32
26.07.2012
531.000,00
Eser İnşaat
Çevre ve Şehircilik
100
100
Bitti
1.755.000,00
3.558.028,09
CANSEYİTHAN İNŞ
ve Yunus BAŞARAN
Ortk
Çevre ve Şehircilik
0
0
0
0
TOPLAM
18
1.268.200,00
ORTADERECELİ OKULLAR YAPIM
Şemdinli
Sabri Özel Lisesi Spor Salonu (DAP)
Şemdinli
24 Derslikli Anadolu Lisesi
24
2012
1.000.000,00
2013
7.000.000,00
8.000.000,00
1.051.831,04
Yapıldı
23.09.2013
% 15,00
31/10/2013
894.000,00
09.10.2013
1.051.831,04
İşin Süresi 150 Gün
894.000,00
61
Nakdi Gerçek. %100
Çukurca
Yenimahalle Anaokulu
3
2011
638.000,00
638.000,00
Yapıldı
18.07.2012
%10
495.000,00
Gültekin İnş
İl Özel İdaresi
100
100
Bitti (G.Kabul Tarihi:09/07/2013)
2
Çukurca
Çığlı Köyü Anaokulu
4
2012
635.000,00
635.000,00
Yapıldı
18.07.2012
%11
396.500,00
Depar İnş.
İl Özel İdaresi
100
100
Bitti (G.Kabul Tarihi:09/07/2013)
1.273.000,00
1.273.000,00
0
0
İlçesi
Okul/Kurum Adı
Program Yılı
1
S.NO
Derslik Sayısı
Fiziki Gerçek. %100
ÇUKURCA İLÇESİ
Program Ödeneği
Keşif Bedeli
İhalesi
Yapıldı/Yapıl
madı
İhale Tarihi
İhale Tenzilatı
Sözleşme
Tarihi
Sözleşme Bedeli
İhaleyi Alan Firma
Kontrollük
Görevini Yapan
AÇIKLAMA
(İnş.süresi, bitim tarihi vs.)
ANAOKULLARI
TOPLAM
7
891.500,00
İLKÖĞRETİM OKULLARI YAPIM
1
Çukurca
Akkaya Köyü 5 Derslikli
İlkokul/Ortaokul
5
2013
750.000,00
742.802,40
Yapıldı
18.09.2013
%12,08
31/10/2013
653.000,00
Uğur Yapı İnş.
İl Özel İdaresi
2
Çukurca
Cumhuriyet Mah.8 Derslikli
İlkokul/Ortaokul
8
2013
950.000,00
1.006.592,96
Yapıldı
23.07.2013
%15.06
23/08/2013
855.000,00
Par-Tek İnş.
Çevre ve Şehircilik
1.700.000,00
1.749.395,36
TOPLAM
13
İşin Süresi 80 Gün
İşin Süresi: 120 Gün
855.000,00
ORTADERECELİ OKULLAR YAPIM
1
Çukurca
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
16
2012
1.000.000,00
0
0
Arsa İşlemleri Devam Ediyor
62
Program Ödeneği
Keşif Bedeli
İhalesi
Yapıldı/Yapılm
adı
İhale Tarihi
İhale Tenzilatı
Sözleşme
Tarihi
Sözleşme Bedeli
İhaleyi Alan Firma
Kontrollük
Görevini Yapan
Nakdi Gerçek. %100
Okul/Kurum Adı
Fiziki Gerçek. %100
İlçesi
Program Yılı
S.NO
Derslik Sayısı
ÖĞRETMEN LOJMANI
İl Özel İdaresi
0
0
İşi Süresi 80 Gün
İl Özel İdaresi
0
0
İşin Süresi 80 Gün
AÇIKLAMA
(İnş.süresi, bitim tarihi vs.)
ÖĞRETMEN LOJMANI
1
Çukurca
Akkaya Köyü
4 Dai.
2
Merkez
Işık Köyü
4 Dai.
3
Şemdinli
Kayalar Köyü
4 Dai.
4
Yüksekova
Bağdaş Köyü
TOPLAM
2013
500.000,00
549.351,98
Yapıldı
12.09.2013
%10,98
31/10/2013
489.000,00
2013
500.000,00
548.926,62
Yapıldı
11.09.2013
%24,03
23/10/2013
417.000,00
1000000,00
1098278,60
Uğur Yapı İnş.
Can-Er İnşaat
4 Dai.
16
906.000,00
63
Merkez Kız Meslek Lisesi (DAP)
İşin Adı
Kız Meslek Lisesi
Program Yılı
2012
Karakteristiği
24 Derslik + 300 Kişilik Pansiyon,
10 Daire Loj. Anaokulu
İhale Bedeli
9.773.000,00 TL
İhale Tarihi
07/01/2013
İhale Tenzilatı
% 24
Sözleşme Tarihi
15/03/2013
Firma Adı
Genç İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
30
Nakdi Gerçekleşme %
30
Geçici Kabul Tarihi
64
Merkez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
İşin Adı
Merkez Anadolu Sağlık Meslek
Lisesi
Program Yılı
2012
Karakteristiği
24 Derslik
İhale Bedeli
4.035.600,00
İhale Tarihi
13/08/2013
İhale Tenzilatı
% 12,63
Sözleşme Tarihi
19/09/2013
Firma Adı
Şenler Turizm İnş. A.Ş.
Kontrollük Görevi
Çevre ve Şehircilik İl Müd.
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
İşin Süresi 269 Gün
65
Merkez TOKİ Anadolu Lisesi
İşin Adı
Merkez Anadolu Lisesi ( TOKİ)
Program Yılı
2012
Karakteristiği
24 Derslik
İhale Bedeli
İhale Tarihi
• TOKİ’de İhalesi
bekleniyor
İhale Tenzilatı
Sözleşme Tarihi
Firma Adı
Kontrollük Görevi
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
66
Merkez Rehberlik Araştırma Merkezi
İşin Adı
Merkez Rehberlik Araştırma Merkezi Hizmet Binası
Program Yılı
2012
Karakteristiği
Hizmet Binası
İhale Bedeli
İhale Tarihi
22/11/2013
İhale Tenzilatı
Sözleşme Tarihi
Firma Adı
Kontrollük Görevi
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
67
Merkez Halk Eğitim Merkezi
İşin Adı
Merkez Halk Eğitim Merkezi
Hizmet Binası
Program Yılı
2012
Karakteristiği
8 Derslik
İhale Bedeli
İhale Tarihi
11/07/2013
• Yeni projeler
hazırlanmaktadır.
İhale Tenzilatı
Sözleşme Tarihi
Firma Adı
Kontrollük Görevi
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
Yeni Proje Hazırlanmakta.
68
Merkez Spor Salonu
İşin Adı
Merkez Spor Salonu (DAP)
Program Yılı
2012
Karakteristiği
İhale Bedeli
707.500,00
İhale Tarihi
20/09/2013
İhale Tenzilatı
% 24,51
Sözleşme Tarihi
22/10/2013
Firma Adı
Sat İnşaat
Kontrollük Görevi
Çevre ve Şehircilik İl Müd
• Yer teslimi
yapılmıştır.
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
İşin Süresi 150 Gün
69
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
İşin Adı
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
Program Yılı
2012
Karakteristiği
24 Derslik
İhale Bedeli
İhale Tarihi
• TOKİ’de ihalesi
bekleniyor
İhale Tenzilatı
Sözleşme Tarihi
Firma Adı
Kontrollük Görevi
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
İkinci İhalesi Bekleniyor
70
Merkez Öğretmenevi
İşin Adı
Merkez Öğretmenevi
Program Yılı
2013
Karakteristiği
200 Yataklı
İhale Bedeli
• TOKİ’de ihalesi
bekleniyor
İhale Tarihi
İhale Tenzilatı
Sözleşme Tarihi
Firma Adı
Kontrollük Görevi
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
TOKİ’de İhale Aşamasında
71
Merkez TOKİ İmam Hatip Lisesi ve Pansiyonu
İşin Adı
Merkez (TOBB) İmam Hatip Lisesi ve Pansiyonu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
24 Derslik, 320 Kişilik Pansiyon
İhale Bedeli
İhale Tarihi
İhale Tenzilatı
Sözleşme Tarihi
Firma Adı
Kontrollük Görevi
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
72
Merkez Yeni Mahalle Anaokulu
İşin Adı
Merkez Yeni Mahalle Anaokulu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
3 Derslik
İhale Bedeli
380.000,00
İhale Tarihi
01/06/2013
İhale Tenzilatı
% 15,78
Sözleşme Tarihi
04/07/2013
Firma Adı
Par-Tek İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme
%
100
Nakdi Gerçekleşme
%
100
Geçici Kabul Tarihi
19/07/2013
73
Merkez Durankaya Beldesi Anaokulu
İşin Adı
Merkez Durankaya Beldesi Anaokulu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
3 Derslik
İhale Bedeli
362.000,00
İhale Tarihi
07/06/2012
İhale Tenzilatı
% 27,65
Sözleşme Tarihi
12/07/2012
Firma Adı
Uygar Yapı İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
100
Nakdi Gerçekleşme %
100
Geçici Kabul Tarihi
09/07/2013
74
Merkez Akçalı Köyü Anaokulu
İşin Adı
Merkez Akçalı Anaokulu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
3 Derslik
İhale Bedeli
362.000,00
İhale Tarihi
07/06/2012
İhale Tenzilatı
% 26,56
Sözleşme Tarihi
04/07/2012
Firma Adı
Özkavallar İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
100
Nakdi Gerçekleşme %
100
Geçici Kabul Tarihi
09/07/2013
75
Merkez Geçitli Köyü Anaokulu
İşin Adı
Merkez Geçitli Köyü Anaokulu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
3 Derslik
İhale Bedeli
370.000,00
İhale Tarihi
07/06/2012
İhale Tenzilatı
% 26,66
Sözleşme Tarihi
06/07/2012
Firma Adı
Diyar İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
100
Nakdi Gerçekleşme %
100
Geçici Kabul Tarihi
19/08/2013
76
Merkez Merzan Mahallesi Anaokulu
İşin Adı
Merkez Merzan Mahallesi Anaokulu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
4 Derslik
İhale Bedeli
349.000,00
İhale Tarihi
01/06/2012
İhale Tenzilatı
% 27,22
Sözleşme Tarihi
30/07/2012
Firma Adı
Veysi ZİBEK
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
100
Nakdi Gerçekleşme %
100
Geçici Kabul Tarihi
09/07/2013
77
Merkez Durankaya Bel.Derebaşı Mahallesi İlkokulu
İşin Adı
Merkez Durankaya Beldesi Derebaşı
Mahallesi İlkokulu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
2 Derslik
İhale Bedeli
225.000,00
İhale Tarihi
07/06/2012
İhale Tenzilatı
% 27,22
Sözleşme Tarihi
12/07/2012
Firma Adı
Ay- Kop İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
100
Nakdi Gerçekleşme %
100
Geçici Kabul Tarihi
19/08/2013
78
Merkez Karşıyaka Mahallesi İlköğretim Okulu
İşin Adı
Merkez Karşıyaka Mahallesi
İlköğretim Okulu
Program Yılı
2011
Karakteristiği
8 Derslikli
İhale Bedeli
İhale Tarihi
İhale Tenzilatı
• Arsa işlemleri devam
etmektedir.
Sözleşme Tarihi
Firma Adı
Kontrollük Görevi
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
79
Merkez Işık Köyü İlköğretim Okulu
İşin Adı
Merkez Işık Köyü İlköğretim Okulu
Program Yılı
2011
Karakteristiği
8 Derslik
İhale Bedeli
990.000,00
İhale Tarihi
27/05/2013
İhale Tenzilatı
% 13,51
Sözleşme Tarihi
10/07/2013
Firma Adı
Alfa İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
100
Nakdi Gerçekleşme %
30
Geçici Kabul Tarihi
80
Merkez Durankaya Beldesi İlköğretim Okulu
İşin Adı
Merkez Durankaya Beldesi
İlkokul/Ortaokulu
Program Yılı
2013
Karakteristiği
4 Derslik
İhale Bedeli
503.550,00
İhale Tarihi
16/04/2013
İhale Tenzilatı
% 20,91
Sözleşme Tarihi
20/05/2013
Firma Adı
Öz Kavallar İnşaat
Kontrollük Görevi
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Fiziki Gerçekleşme %
80
Nakdi Gerçekleşme %
40
Geçici Kabul Tarihi
81
Merkez Taşbaşı Köyü İlköğretim Okulu
İşin Adı
Merkez Taşbaşı Köyü 8 Derslikli
İlkokul/Ortaokulu
Program Yılı
2013
Karakteristiği
8 Derslik
İhale Bedeli
855.000,00
İhale Tarihi
18/06/2013
İhale Tenzilatı
% 12,67
Sözleşme Tarihi
21/07/2013
Firma Adı
Veysi Zibek / Süm-Zap Ortak Grş
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
75
Nakdi Gerçekleşme %
35
Geçici Kabul Tarihi
82
Merkez Gazi Mahallesi İlköğretim Okulu
İşin Adı
Merkez Gazi Mahallesi TOKİ
Konutları İlk/Ortaokulu
Program Yılı
2013
Karakteristiği
8 Derslik
İhale Bedeli
1.121.150,00
İhale Tarihi
22/07/2013
İhale Tenzilatı
% 15,01
Sözleşme Tarihi
27/08/2013
Firma Adı
Akgül İnşaat
Kontrollük Görevi
Çevre ve Şehircilik İl Müd.
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
İşin Süresi 120 Gün
83
Merkez Biçer Mahallesi İlköğretim Okulu
İşin Adı
Merkez Biçer Mahallesi İlk/Ortaokulu
Program Yılı
2013
Karakteristiği
14 Derslik
İhale Bedeli
2.050.000,00
İhale Tarihi
20/08/2013
İhale Tenzilatı
% 17,24
Sözleşme Tarihi
27/09/2013
Firma Adı
Ekmen İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
10
Nakdi Gerçekleşme %
4
Geçici Kabul Tarihi
İşin Süresi 199 Gün
84
Yüksekova Kız Meslek Lisesi
İşin Adı
Yüksekova Kız Meslek Lisesi (DAP)
Program Yılı
2012
Karakteristiği
16 Derslik, 300 Kişilik Pansiyon, 10
Daireli Lojman
İhale Bedeli
7.790.000,00
İhale Tarihi
07/01/2012
İhale Tenzilatı
% 25,82
Sözleşme Tarihi
30/05/2013
Firma Adı
Eser İnşaat
Kontrollük Görevi
Çevre ve Şehircilik İl Müd.
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
İşin Süresi 434 Gün
85
Yüksekova Muharrem Malazgirt Anadolu Lisesi
İşin Adı
Yüksekova Muharrem Malazgirt
Anadolu Lisesi (Milli Piyango)
Program Yılı
2012
Karakteristiği
40 Derslik, 300 Kişilik Pansiyon
İhale Bedeli
9.126.000,00
İhale Tarihi
03/04/2013
İhale Tenzilatı
% 26,84
Sözleşme Tarihi
Firma Adı
ASL İnş ve Haşim Akın Ortk Grş.
Kontrollük Görevi
Milli Eğitim Müd.
Fiziki Gerçekleşme %
60
Nakdi Gerçekleşme %
45
Geçici Kabul Tarihi
İşin Süresi 300 Gün
86
Yüksekova TOKİ Anadolu Lisesi
İşin Adı
Yüksekova Anadolu Lisesi
(DAP)(TOKİ)
Program Yılı
2012
Karakteristiği
24 Derslik
• TOKİ’de ihale
aşamasında
İhale Bedeli
İhale Tarihi
İhale Tenzilatı
Sözleşme Tarihi
Firma Adı
Kontrollük Görevi
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
TOKİ’de İhale Aşamasında
87
Yüksekova Esendere Beldesi Kız Meslek Lisesi
İşin Adı
Yüksekova Esendere Kız Meslek
Lisesi (ÇPL)(İMKB)
Program Yılı
2012
Karakteristiği
8 Derslik
İhale Bedeli
1.199.800,00
İhale Tarihi
22/07/2013
İhale Tenzilatı
% 16,25
Sözleşme Tarihi
05/09/2013
Firma Adı
ONAYLAR Yapı
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
20
Nakdi Gerçekleşme %
15
Geçici Kabul Tarihi
İşin Süresi 174 Gün
88
Yüksekova Anadolu Lisesi
İşin Adı
Yüksekova Anadolu Lisesi
Program Yılı
2013
Karakteristiği
24 Derslik
İhale Bedeli
4.212.600,00 TL.
İhale Tarihi
08/10/2013
İhale Tenzilatı
%26,77
Sözleşme Tarihi
Firma Adı
Uygar Yapı İnşaat.
Kontrollük Görevi
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
89
Yüksekova Dedeler Köyü Anaokulu
İşin Adı
Yüksekova Dedeler Köyü Anaokulu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
3 Derslik
İhale Bedeli
365.000,00
İhale Tarihi
04/06/2012
İhale Tenzilatı
% 26,57
Sözleşme Tarihi
19/07/2012
Firma Adı
Uygar Yapı İnş.
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
100
Nakdi Gerçekleşme %
100
Geçici Kabul Tarihi
90
Yüksekova Ünlüce Köyü Anaokulu
İşin Adı
Yüksekova Ünlüce Köyü Anaokulu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
3 Derslik
İhale Bedeli
346.000,00
İhale Tarihi
04/06/2012
İhale Tenzilatı
% 30
Sözleşme Tarihi
17/07/2012
Firma Adı
Semih Atik
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
100
Nakdi Gerçekleşme %
100
Geçici Kabul Tarihi
09/07/2013
91
Yüksekova Kamışlı Anaokulu
İşin Adı
Yüksekova Kamışlı Anaokulu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
3 Derslik
İhale Bedeli
353.000,00
İhale Tarihi
04/06/2012
İhale Tenzilatı
% 27
Sözleşme Tarihi
353.000,00
Firma Adı
Resa İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
100
Nakdi Gerçekleşme %
100
Geçici Kabul Tarihi
09/07/2013
92
Yüksekova Kuruköy Anaokulu
İşin Adı
Yüksekova Kuru Köy (Keçili) Anaokulu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
3 Derslik
İhale Bedeli
İhale Tarihi
İhale Tenzilatı
Sözleşme Tarihi
Firma Adı
Kontrollük Görevi
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
İhale İşlemleri Deva Ediyor.
93
Yüksekova Kadıköy Anaokulu
İşin Adı
Yüksekova Kadı Köy Anaokulu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
3 Derslik
İhale Bedeli
400.001,00
İhale Tarihi
25.08/2012
İhale Tenzilatı
% 18,71
Sözleşme Tarihi
28/08/2012
Firma Adı
Er-San Er İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
100
Nakdi Gerçekleşme %
100
Geçici Kabul Tarihi
19/08/2013
94
Yüksekova Cumhuriyet Mahallesi Anaokulu
İşin Adı
Yüksekova Şehitlik Mahallesi
(Cumhuriyet Mah.) Anaokulu
Program Yılı
2011
Karakteristiği
4 Derslik
İhale Bedeli
437.213,60 TL.
İhale Tarihi
26.02.2013
İhale Tenzilatı
%36,41
Sözleşme Tarihi
26.02.2013
Firma Adı
Haseyi İnşaat
Kontrollük Görevi
Çevre ve Şehircilik İl Md.
Fiziki Gerçekleşme %
20
Nakdi Gerçekleşme %
-
Geçici Kabul Tarihi
% 20 Yapımı Devam Ediyor
95
Yüksekova Esendere Beldesi Pageng Mezrası İlkokulu
İşin Adı
Yüksekova Esendere Beldesi
Güvenli Köyü Pageng Mezrası
Program Yılı
2012
Karakteristiği
1 Derslik
İhale Bedeli
220.000,00
İhale Tarihi
23/07/2012
İhale Tenzilatı
% 10,72
Sözleşme Tarihi
08/08/2012
Firma Adı
Partek İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
95
Nakdi Gerçekleşme %
80
Geçici Kabul Tarihi
Geçici Kabul Aşamasında
96
Yüksekova Akocak Köyü İlkokulu
İşin Adı
Yüksekova Akocak Köyü İlkokulu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
1 Derslik
İhale Bedeli
175.000,00
İhale Tarihi
24/08/2012
İhale Tenzilatı
% 19,88
Sözleşme Tarihi
28/08/2012
Firma Adı
Resa İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
100
Nakdi Gerçekleşme %
100
Geçici Kabul Tarihi
19/08/2013
97
Yüksekova Kamışlı Köyü İlköğretim Okulu
İşin Adı
Yüksekova Kamışlı Köyü İlkokulu
Program Yılı
2011
Karakteristiği
12 Derslik
İhale Bedeli
1.599.000,00
İhale Tarihi
08/06/2012
İhale Tenzilatı
% 27,56
Sözleşme Tarihi
12/07/2012
Firma Adı
Eser İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
75
Nakdi Gerçekleşme %
72
Geçici Kabul Tarihi
98
Yüksekova Esenyurt Mahallesi İlköğretim Okulu
İşin Adı
Yüksekova Esenyurt Mahallesi
İlkokulu
Program Yılı
2011
Karakteristiği
12 Derslik
İhale Bedeli
1.539.000,00
İhale Tarihi
14/06/2012
İhale Tenzilatı
% 46,93
Sözleşme Tarihi
27/07/2012
Firma Adı
Eser İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
70
Nakdi Gerçekleşme %
60
Geçici Kabul Tarihi
Geçici Kabul Aşamasında
99
Yüksekova Onbaşılar Çobanpınar Mezrası İlkokulu
İşin Adı
Yüksekova Onbaşılar Köyü Çoban
Pınar Mezrası İlkokulu
Program Yılı
2011
Karakteristiği
1 Derslik
İhale Bedeli
160.000,00
İhale Tarihi
12/10/2012
İhale Tenzilatı
% 18,25
Sözleşme Tarihi
22/10/2012
Firma Adı
Basil İnşaat
Kontrollük Görevi
Çevre ve Şehircilik İl Müd.
Fiziki Gerçekleşme %
95
Nakdi Gerçekleşme %
0
Geçici Kabul Tarihi
100
Yüksekova Cumhuriyet Mahallesi İlköğretim Okulu
İşin Adı
Yüksekova Cumhuriyet
İlk/Ortaokulu
Program Yılı
2013
Karakteristiği
14 Derslik
İhale Bedeli
1.795.000,00
İhale Tarihi
03/06/2013
İhale Tenzilatı
% 18,69
Sözleşme Tarihi
16/07/2013
Firma Adı
Aden Enerji İnşaat
Kontrollük Görevi
Çevre ve Şehircilik İl Müd.
Fiziki Gerçekleşme %
22
Nakdi Gerçekleşme %
18
Geçici Kabul Tarihi
İşin Süresi 209 Gün
101
Yüksekova Yenimahalle İlköğretim Okulu
İşin Adı
Yüksekova Yeni Mahalle İlkokul/Ortaokulu
Program Yılı
2013
Karakteristiği
8 Derslik
İhale Bedeli
İhale Tarihi
İhale Tenzilatı
Sözleşme Tarihi
Firma Adı
Kontrollük Görevi
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
102
Şemdinli Sabri Özel Lisesi Spor Salonu
İşin Adı
Şemdinli Sabri Özel Spor Salonu
(DAP)
Program Yılı
2013
Karakteristiği
24 Derslik
İhale Bedeli
894.000,00
İhale Tarihi
23/09/2013
İhale Tenzilatı
% 15,00
Sözleşme Tarihi
31/10/2013
Firma Adı
CAN SEYİTHAN İnş ve Yusun
BAŞARAN Ortak Girişim
Kontrollük Görevi
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
• Yer teslimi yapılmıştır
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
103
Şemdinli Anadolu Lisesi
İşin Adı
Şemdinli Anadolu Lisesi
Program Yılı
2013
Karakteristiği
24 Derslik
İhale Bedeli
4.113.480,00 TL.
İhale Tarihi
09/10/2013
İhale Tenzilatı
%22,66
Sözleşme Tarihi
Firma Adı
Eser İnşaatı
Kontrollük Görevi
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
104
Şemdinli Günyazı Köyü Anaokulu
İşin Adı
Şemdinli Günyazı Köyü Anaokulu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
3 Derslik
İhale Bedeli
497.670,00
İhale Tarihi
13/07/2012
İhale Tenzilatı
% 13,02
Sözleşme Tarihi
16/07/2012
Firma Adı
Kaçar İnşaat
Kontrollük Görevi
Çevre ve Şeh. İl Müd.
Fiziki Gerçekleşme %
100
Nakdi Gerçekleşme %
100
Geçici Kabul Tarihi
105
Şemdinli Gelişen Aralık Anaokulu
İşin Adı
Şemdinli Altınsu (Gelişen Köyü Aralık Mezrası) Anaokulu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
3 Derslik
İhale Bedeli
529.230,00
İhale Tarihi
03/10/2012
İhale Tenzilatı
% 19,34
Sözleşme Tarihi
12/10/2012
Firma Adı
Akın İnşaat
Kontrollük Görevi
Çevre ve Şeh. İl Müd.
Fiziki Gerçekleşme %
100
Nakdi Gerçekleşme %
100
Geçici Kabul Tarihi
106
Şemdinli Yeşilova Köyü Anaokulu
İşin Adı
Şemdinli Yeşilova Köyü Anaokulu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
3 Derslik
İhale Bedeli
531.000,00
İhale Tarihi
19/07/2012
İhale Tenzilatı
%15,32
Sözleşme Tarihi
26/07/2012
Firma Adı
Eser İnşaat
Kontrollük Görevi
Çev. Şeh. İl Müd.
Fiziki Gerçekleşme %
100
Nakdi Gerçekleşme %
100
Geçici Kabul Tarihi
107
Şemdinli Korgan Üzümkıran İlköğretim Okulu
İşin Adı
Şemdinli Korgan Köyü Üzümkıran
Mezrası İlk/Ortaokulu
Program Yılı
2013
Karakteristiği
8 Derslik
İhale Bedeli
929.000,00
İhale Tarihi
16/08/2013
İhale Tenzilatı
% 8,18
Sözleşme Tarihi
16/09/2013
Firma Adı
Er-Pa İnşaat
Kontrollük Görevi
Milli Eğitim Müd.
Fiziki Gerçekleşme %
20
Nakdi Gerçekleşme %
10
Geçici Kabul Tarihi
108
Şemdinli Yenimahalle İlköğretim Okulu
İşin Adı
Şemdinli Yeni Mahalle
İlkokul/Ortaokulu
Program Yılı
2013
Karakteristiği
8 Derslik
İhale Bedeli
1.160.000,00
İhale Tarihi
17/09/2013
İhale Tenzilatı
% 15,23
Sözleşme Tarihi
22/10/2013
Firma Adı
Sayim DARA ve Tur İnş Ort. Grş.
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
• Yer teslimi
yapılmıştır.
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
Yer Teslim : 21/11/2013
109
Şemdinli Gelişen Köyü İlköğretim Okulu
İşin Adı
Şemdinli Derecik Beldesi Gelişen Köyü İlkokulu
Program Yılı
2011
Karakteristiği
8 Derslik
İhale Bedeli
1.450.000,00
İhale Tarihi
22/06/2011
İhale Tenzilatı
% 31,18
Sözleşme Tarihi
15/08/2011
Firma Adı
Ağcan İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
85
Nakdi Gerçekleşme %
75
Geçici Kabul Tarihi
Cezalı Çalışıyor
110
Şemdinli Yeşilbayır Köyü İlkokulu
İşin Adı
Şemdinli Yeşilbayır Köyü İlkokulu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
2 Derslik
İhale Bedeli
283.200,00
İhale Tarihi
26/07/2012
İhale Tenzilatı
% 19,10
Sözleşme Tarihi
30/07/2012
Firma Adı
Gürel Asya İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
100
Nakdi Gerçekleşme %
100
Geçici Kabul Tarihi
26/06/2013
111
Şemdinli Tütünlü Köyü İlkokulu
İşin Adı
Şemdinli Tütünlü Köyü İlkokulu
Program Yılı
2011
Karakteristiği
8 Derslik
İhale Bedeli
985.000,00
İhale Tarihi
06/08/2012
İhale Tenzilatı
% 10,50
Sözleşme Tarihi
10/08/2012
Firma Adı
Öveç Hayvancılık İnş.
Kontrollük Görevi
Çevre ve Şeh. İl Müd.
Fiziki Gerçekleşme %
75
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
112
Çukurca Kız Teknik ve Meslek Lisesi ve Pansiyonu
İşin Adı
Çukurca Kız Teknik ve Meslek Lisesi
ve Pansiyon Binası
Program Yılı
2012
Karakteristiği
16 Derslik, 200 Kişilik Pansiyon
İhale Bedeli
İhale Tarihi
İhale Tenzilatı
Sözleşme Tarihi
• Arsa durumuna göre
yeni vaziyet planı
hazırlanmaktadır.
Firma Adı
Kontrollük Görevi
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
Arsa İşlemleri Devam Ediyor.
113
Çukurca Yenimahalle Anaokulu
İşin Adı
Çukurca Yeni Mahalle Anaokulu
Program Yılı
2011
Karakteristiği
3 Derslik
İhale Bedeli
495.000,00
İhale Tarihi
18/07/2012
İhale Tenzilatı
% 10,00
Sözleşme Tarihi
Firma Adı
Gültekin İnş.
Kontrollük Görevi
İl Özel İdare
Fiziki Gerçekleşme %
100
Nakdi Gerçekleşme %
100
Geçici Kabul Tarihi
09/07/2013
114
Çukurca Çığlı Köyü Anaokulu
İşin Adı
Çukurca Çığlı Köyü Anaokulu
Program Yılı
2012
Karakteristiği
4 Derslik
İhale Bedeli
396.500,00
İhale Tarihi
18/07/2012
İhale Tenzilatı
% 11,00
Sözleşme Tarihi
Firma Adı
Depar İnş
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
Fiziki Gerçekleşme %
100
Nakdi Gerçekleşme %
100
Geçici Kabul Tarihi
09/07/2013
115
Çukurca Akkaya Köyü İlköğretim Okulu
İşin Adı
Çukurca Akkaya Köyü İlk/Ortaokulu
Program Yılı
2013
Karakteristiği
5 Derslik
İhale Bedeli
653.000,00
İhale Tarihi
18/09/2013
İhale Tenzilatı
% 12,08
Sözleşme Tarihi
31/10/2013
Firma Adı
Uğur Yapı İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
• Yer teslimi
yapılmıştır.
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
İşin Süresi 80 Gün
116
Çukurca Cumhuriyet Mahallesi İlköğretim Okulu
İşin Adı
Çukurca Cumhuriyet Mahallesi
İlk/Ortaokulu
Program Yılı
2013
Karakteristiği
8 Derslik
İhale Bedeli
855.000,00
İhale Tarihi
23/07/2013
İhale Tenzilatı
% 15,06
Sözleşme Tarihi
23/08/2013
Firma Adı
Par-Tek İnşaat
Kontrollük Görevi
Çevre ve Şehircilik İl Müd.
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
İşin Süresi 120 Gün
117
Merkez Işık Köyü ve Çukurca Akkaya Köyü 4’er Dairelik Lojman
İşin Adı
Çukurca İlçesi Akkaya ve Işık Köyü
Öğretmen Lojmanları
Program Yılı
2013
Karakteristiği
4 Daireli
İhale Bedeli
489.000,00
İhale Tarihi
12/09/2013
İhale Tenzilatı
% 10,98
Sözleşme Tarihi
31/10/2013
Firma Adı
Uğur Yapı İnş
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
• Yer teslimi
yapılmıştır.
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
İşin Süresi 80 Gün
118
Şemdinli Kayalar Köyü Y.Ova Bağdaş Köyü 4’er Dairelik Lojman
İşin Adı
Çukurca İlçesi Kayalar ve Bağdaş
Köyü Öğretmen Lojmanları
Program Yılı
2013
Karakteristiği
4 Daireli
İhale Bedeli
417.000,00
İhale Tarihi
11/09/2013
İhale Tenzilatı
% 24,03
Sözleşme Tarihi
23/10/2013
Firma Adı
Can – Er İnşaat
Kontrollük Görevi
İl Özel İdaresi
• Yer teslimi
yapılmıştır.
Fiziki Gerçekleşme %
Nakdi Gerçekleşme %
Geçici Kabul Tarihi
İşin Süresi 80 Gün
119
SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• ÖĞRETMEN AÇIĞI.
SORUN-1
• ÖĞRETMEN AÇIĞININ GİDERİLMESİ İÇİN TEŞVİK EDİCİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI.
ÇÖZÜM-1
• DERSLİK İHTİYACI.
SORUN-2
ÇÖZÜM-2
SORUN-3
ÇÖZÜM-1
• DERSLİK İHTİYACININ GİDERİLMESİ.
• KAMUYA AİT ARAZİ OLMAMASI.
• KAMULAŞTIRMA İÇİN ÖDENEK GÖNDERİLMESİ.
120
Arz ederim.
121
Download

İl MEM Brifing Dosyası - Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü