T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
1
SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE
TASARIM FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
RESİM BÖLÜMÜ
ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
2
SINAV BAŞVURU KOŞULLARI
1.
Lise ya da dengi okullar ya da açık öğretim lisesinden 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı veya daha
önce mezun durumda olmak.
2. 2014-YGS ’ye katılmış olmak.
3.
Özel
Yetenek
Sınavı’na
YGS
sonucuna
göre
herhangi
bir
yükseköğrenim
kurumuna
girmeye hak kazandığı halde kesin kaydını yaptırmayan adaylar başvurabilirler.
4. Liseler ve dengi okullardan mezun olan adaylardan 2014 YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve
YGS-6 puan türlerinin herhangi birinden en az 140 puan almaları gerekir.
5. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanına müracaat edecek
adayların 2013 veya 2014 YÖS sonucu ile başvurmaları, bu sınavın Temel Öğrenme Becerileri
Testinden en az 40 standart puan alması zorunludur.
6. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ÖZEL YETENEK SINAVI için ön kayıt işlemleri Online başvuru ile
yapılacaktır. Başvuru için takip edilecek olan aşamalar aşağıda belirtildiği gibidir.
BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ, YERİ VE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ONLINE Başvuru Koşulları
1. Adaylar başvurularını ön kayıt tarihlerinde http://gstf.karabuk.edu.tr/yetenek2014.html adresinden
İnternet üzerinden gerçekleştireceklerdir.
2. Adayların ödeme ve online başvuru yapmadan önce istenilen şartlara uygun ve belgelere sahip
olduklarından emin olmaları gerekmektedir. Başvurunun veya sınavın geçersiz sayılması
durumunda para iadesi yapılmayacaktır.
3. Ön kayıt işleminin gerçekleştirilebilmesi için adayların öncelikle belirtilen banka hesap numarasına
Sınav Giderleri Ücretini yatırmış olmaları gerekir.
4. Banka ödemeleri online kayıt sistemine bir gün sonra aktarılabildiğinden ödemelerin
başvurudan bir gün önce yapılması gerekmektedir. Sınav ücretini yatırmış olsalar bile, ilan
edilen ön kayıt tarihleri içerisinde internet üzerinden ön kayıt işlemini tamamlamamış olan
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
10 Temmuz 2014 Saat 17:30 dan sonra yapılacak olan banka hesap ödemeleri geçersiz
sayılacak ve 11 Temmuz 2014 saat 17:30 itibariyle başvuru sistemi kapatılmış olacaktır.
5. İnternet üzerinden ön kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar gerekli olan evrakları 12 Temmuz 2014
Cumartesi günü 1. Aşama Sınavının Öncesinde, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel
Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü ön kayıt masasına teslim edeceklerdir. (Ön Kayıt
T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
3
Masası Adayların Sınava Gireceği yerde oluşturulacaktır) Adayların belgelerini eksiksiz olarak
teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile başvuru ve kayıt kabul edilmeyecektir.
6. Online başvuru sırasında beyan edilen bilgi ve belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava
girmiş olsalar dahi, sınavları geçersiz sayılacaktır.
EVRAK TESLİMİNDE İSTENEN BELGELER
1. 2 adet Online Başvuru Belgesi çıktısı.
2. YGS - 2014 sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Yabancı
uyruklu adaylardan bu belge
istenmez).
3. Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (Belge teslim sırasında nüfus cüzdanı aslı
ve fotokopisi karşılaştırılacaktır)
4. 2 adet vesikalık fotoğraf: Fotoğraflar 4.5 x 6 cm boyutlarında ve kıyafet yönetmeliğine uygun
olmalı, adayın son 6 aylık durumunu göstermelidir.
5. Mezun olduğu kurumdan alınan diploma, mezuniyet belgesi veya lise son sınıf öğrencileri ise son
sınıfta okuduğuna dair ilgili kurum belgesi (Kesin kayıtta diploma veya mezuniyet belgesinin aslı )
istenir. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları
öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabileceklerdir.
6. Özel Yetenek Sınav Ücreti olarak Karabük Üniversitesi Rektörlüğü adına T.C. Ziraat
Bankası Karabük Şubesi TR 160001000425517219655001 no’lu (Döner Sermaye İşletmesi
Müdürlüğü) hesabına 100 TL. yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Not: Yatırılan dekont
üzerinde, Aday TC Kimlik No, Adı Soyadı ve Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi Resim Bölümü bilgileri mutlaka bulunmalıdır.)
SINAV TARİHİ VE YERİ
1. Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi Resim Bölümü atölyelerinde gerçekleştirilecektir.
2. Resim Bölümü kontenjanları, ön kayıt tarihleri ve sınav tarihlerini içeren tablo sayfa 4’te
sunulmuştur.
T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI
Alınacak Öğrenci
Sayısı
Taban
Puanı
Türk
Ön Kayıt
Tarihi
1. Aşama
Baraj Sınavı
Yabancı
2014 YGS
25
Belgelerin
Eksiksiz
Teslimi
3
140 puan
7-11 Temmuz
2014
12
Temmuz
2014
(09:30)
2. Aşama
Kesin Kabul
Sınavı
13
Temmuz
2014
(09:30)
4
KESİN KAYIT TARİHİ
Asil
Adaylar
Yedek
Adaylar
01-03 Eylül 04-05 Eylül
2014
2014
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
1. 1. Aşama Baraj Sınavı “canlı modelden desen” çizimi şeklinde yapılacaktır. 2. Aşama Kesin Kabul
Sınavı ise “hayali (imgesel) kompozisyon” çizimi şeklinde yapılacaktır.
2. Sınav sırasında kullanılacak resim kağıtları ve altlık (duralit) fakültemiz tarafından adaylara verilecek
olup, adayların dışarıdan getirdikleri resim kağıtlarını kullanmalarına izin verilmeyecektir.
3. Resim kağıdı ve altlık dışında kalan diğer çizim malzemelerini (kalem, silgi vb.) adaylar kendileri
getirceklerdir.
4. Adayların sınav süresince; sınav salonu ve çevresinde cep telefonu, ses kayıt ve benzeri cihazları
bulundurmaları yasaktır.
5. Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozan ve kendisi yerine
başkasını sınava sokan adaylar belirlenirse sınava alınmaz, durum tutanağa işlenir ve bu kişiler
hakkında yasal işlem başlatılır.
6. Kazanan adaylara 1 yıl Hazırlık eğitimi verilecektir.
KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN BELİRLENMESİ
=
Ö
ı
ı ı
ÖYSP' lerin Kareleri ToplamıStandart Sapma =
ÖYSP ' lerin Toplamının Karesi
Aday Sayısı-1
Aday Sayısı
T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
5
ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonar her aday için ÖYSP Standart Puanı
hesaplanır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılır.
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10X( Adayın ÖYSP Puanı – ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması)+50
ÖSYP Puan Dağılımının Standart Sapması
Bu durumda her adayın bir ÖYSP StandartPuanı (ÖSYP–SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50,
standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak olan puan (YerleştirmePuanı=YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.
Hangi alandan geliyor sa gelsin (Yükseköğretim Kurulunun 29.06.2012 tarih ve 028446 sayılı yazısı)
aşağıdaki şekilde hesaplanır.
YP = (1,17 x ÖYSP–SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YGS-P)
2013-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına
yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu
kural açıköğretimin kontenjan sınırlaması olan programları içinde uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile
Meslek Yüksekokulları veya Açık Öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2013ÖSYS'de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
Adaylar YP puanlarına gore en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı
kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
SINAV SONUÇLARININ İLANI VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
1. Kazanan adaylar Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Dekanlığı’nca ilan edilir.
2. Kesin kayıt işlemleri için asil adayların, Rektörlükçe istenen belgeler ile birlikte 01-03 Eylül 2014
tarihleri arasında, yedek adayların 04-05 Eylül 2014 tarihleri arasında Dekanlık
Kayıt Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen süre dışında yapılan başvurular
işleme konulmayacaktır.
T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
6
2014 ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ
2014 yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunun
http://gstf.karabuk.edu.tr/yetenek2014.html
12 Haziran 2014
internet adresinde yayınlanması
Online Başvurular (Ön Kayıt)
7-11 Temmuz 2014
http://gstf.karabuk.edu.tr/yetenek2014.html
1.Aşama-Baraj Sınavının yapılması
Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Resim Bölümü atölyeleri
Demir Çelik Kampüsü / KARABÜK
12 Temmuz 2014
Cumartesi,
Saat 09:30
2. Aşama Sınavının yapılması
Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Resim Bölümü atölyeleri
Demir Çelik Kampüsü / KARABÜK
13 Temmuz 2014
Pazar, Saat: 09:30
Kesin Kayıt Tarihleri (Asil adaylar)
01-03 Eylül 2014
Yedek Kayıt Tarihleri (Yedek adaylar)
04-05 Eylül 2014
Ön Kayıt Ücreti : 100TL.
Hesap No : IBAN : TR 160001000425517219655001 (Karabük Şubesi)
Hesap Adı : Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
(Dekont üzerinde, Aday TC Kimlik No, Adı Soyadı ve Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar
ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü bilgileri mutlaka bulunmalıdır.)
ÖNEMLİ NOT:
Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı
geçersiz sayılan adayların ücretleri geri ödenmez.
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama,
yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, Karabük
Üniversitesi
Senatosu, Karabük
Üniversitesi ve Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Yönetim Kurulu kararları
gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Karabük Üniversitesi tarafından
saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için Karabük Üniversitesi Senatosu tarafından verilen
kararlara göre işlem yapılır.
T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
7
Bu kılavuz Üniversitemiz Web Sayfasından http://www.karabuk.edu.tr ve Fakültemiz web sayfasından
http://gstf.karabuk.edu.tr yayınlanacak olup basımı ve dağıtımı ayrıca yapılmayacaktır.
Tüm Adaylarımıza Başarılar Dileriz.
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Dekanlığı
Download

safranbolu fethi toker güzel sanatlar ve tasarım fakültesi 2014