.............................................................DEKANLIĞINA/ MÜDÜRLÜĞÜNE
26 Kasım 2014 tarihli 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6569 sayılı kanununun 32. maddesinde
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici 68. Madde eklenmiştir. Geçici Madde 68 - “Yükseköğretim
kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği
yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları
hâlinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders
var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine
başlayabilirler”. Söz konusu kanunun vermiş olduğu haklardan yararlanmak istiyorum.
Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. …./…/2014
İLİŞİĞİNİN KESİLDİĞİ
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul
Anabilim Dalı/Bölüm/Program
Öğrenci No
TC Kimlik No
İlişiğinin Kesildiği Sınıf/Dönem
(
) Sınıf
(
İlişiğinin Kesildiği Tarih
……./……./…………
) Dönem
İlişik Kesilme Nedeni
Daha Önce Herhangi Bir Af Kanunundan
Yararlandınız mı? (Belirtiniz)
(
) Evet (………………….) (
)Hayır
Başka Bir Üniversiteye Kayıtlı İseniz Belirtiniz.
Adres
Sabit Tel./Cep Tel.
e-posta
Yukarıda belirttiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ederim. Doldurmuş olduğum bilgilerde var olan hata veya
noksanlık nedeniyle uğrayacağım maddi ve manevi zarardan dolayı Uludağ Üniversitesi’nden herhangi bir hak
iddia etmeyeceğimi gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ediyorum.
ADI-SOYADI :
(İmza)
(Üniversiteye kayıt sırasındaki soyadı)
………………………………………………………………..
…………………..
Yatay geçiş başvurusunda bulunacaklar için gerekli belgeler
1. Dilekçe,
2. İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınmış ).
3. İş durumundan başvuracak olanların Bursa veya ilçelerinde çalıştığına dair belge.
4. Üniversitelerinden alacakları af başvurusunda bulunduklarını gösteren belge.
5. ÖSYS Sonuç Belgesi.
6. Transkript.
Başvuru evrakları başvuru yapılacak birime elden veya posta ile teslim edilecektir. Postada yaşanabilecek
gecikme veya kayıplardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
Download

Başvuru evrakları başvuru yapılacak birime elden veya posta ile