7 Haziran 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29023
YÖNETMELİK
Kamu İhale Kurumundan:
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“h) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP
üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.
(2) EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller
çerçevesinde gerçekleştirilir.
(3) Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle birinci fıkrada belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması
halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.
(4) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.
(5) Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare
tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü
mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca
belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı
tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.
(6) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya
koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın
imza karşılığı elden yapılamaması halinde;
a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,
b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi
birine,
tebligat yapılır.
(7) Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks
kullanılamaz. Ancak, idare tarafından dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde,
doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Türkiye İstatistik Kurumu
aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks)” ibaresi “endeks” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol gibi maliyetlerin teklif fiyatına dahil edilmesinin
öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; bu maliyetlerin brüt tutarları da eklenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki birinci fıkra eklenmiş, mevcut dördüncü
fıkrasına “dekont” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC
Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi” ibaresi eklenmiş ve fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(1) Ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınabilmesi için adına doküman satın alınacak Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a
kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “gönderilir veya
imza karşılığı elden tebliğ edilir” ibareleri, “bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir.” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “Türkiye
İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun ‘Genel’ sütunundaki (2003=100
Temel Yıllı)” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “ve ikinci” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) İş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait
endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle
bulunan katsayı üzerinden güncellenir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, ihale usulüne göre son
başvuru ve/veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya
üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u
oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, tek bir sözleşmeye konu olacak
kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması
halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin
yaklaşık maliyetin % 9’u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise % 6’sı oranında
hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sınır değer ve aşırı düşük teklifler
MADDE 59 – (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen
yönteme göre sınır değeri hesaplar.
(2) İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin
belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir. Bu
teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili
ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme
sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale
komisyonunca reddedilmeyen teklifler geçerli teklif olarak belirlenir.
(3) İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
sonuçlandırılacağının belirtilmesi halinde; ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır. Ancak
Kanunun 20 nci maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ve niteliği gereği aşırı
düşük teklif sorgulaması yapılamayacağı Kurumca belirlenen konularda yapılacak alımlarda, ihalenin aşırı düşük teklif
açıklaması istenmeksizin sonuçlandırılacağının ihale ilanında ve dokümanında belirtilmesi zorunludur.
(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde, ihale
ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin
altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli
tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin
belirlenmesinde;
a) Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü,
b) İsteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına
ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ihale ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan ve Kanuna
göre sözleşmeye bağlanmış olan hizmet işlerine ait sözleşme tutarları toplamının düşüklüğü,
c) İsteklinin korumalı iş yerine sahip olması,
ç) Faaliyet süresinin uzunluğu,
kriterleri, sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda
sonraki kritere başvurulur.”
“(3) Birinci fıkranın (a) bendindeki kriter, işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için vergi
matrahı/mali zararın gayrisafi satış hasılatı tutarına oranı şeklinde uygulanacak, aynı fıkranın (b) bendine göre
yapılacak değerlendirmede KİK028.0/H nolu standart forma göre düzenlenecek yazılı beyan esas alınacaktır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “son başvuru
ve/veya” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Ek-1 inci madde
eklenmiştir.
“İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi
EK MADDE 1 – (1) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014
tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.
(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a
kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2015 tarihine
kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi
zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının
da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.
(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri
EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2015 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş
deneyimini tevsik için kullanılamaz.
(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve
üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/H sayılı Açık İhale Usulü İlan Formu,
KİK002.2/H sayılı Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Ön Yeterlik İlan Formu, KİK002.3/H sayılı 4734 sayılı
Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formu ile KİK002.4/H
sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b)/(c)/(f) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı
Formunun (1) numaralı dipnotunda yer alan “dekontu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve adına ihale dokümanı satın
alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK004.0/H sayılı Ön Yeterlik/İhale Dokümanının
Satın Alındığına İlişkin Form Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK004.1/H sayılı EKAP Üzerinden e-imza
Kullanılarak Ön Yeterlik/İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form Ek-B’deki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 18 –Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK012.0/H sayılı Ön Yeterlik Değerlendirmesinde
Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Formu, KİK013.0/H sayılı Ön
Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu
Formu, KİK014.1/H sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan İhalelerde
Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan İsteklilere Sonucun Bildirimi ve Teknik Teklif Vermeye Davet
Mektubu Formu, KİK014.2/H sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) Bentlerine Göre Yapılan
İhalelerde Teknik Görüşme Sonucunda Şartları Sağlamayanlara Bildirim Formu, KİK014.3/H sayılı 4734 sayılı
Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile Yapılan İhalelerde İsteklilerin Fiyat
Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Formu, KİK014.4/H sayılı Pazarlık Usulü ile Yapılan İhalelerde
İsteklilerin Son Yazılı Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Formda, KİK019.1/H sayılı Kesinleşen
İhale Kararının Bildirilmesine İlişkin Formu, KİK019.2/H sayılı İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu, KİK019.3/H
sayılı Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formu ile
KİK020.0/H sayılı İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Formunda yer alan
“elektronik posta yoluyla” ibareleri “EKAP üzerinden” şeklinde değiştirilmiş ve anılan standart formların (1) numaralı
dipnotlarında yer alan “Elektronik posta yoluyla veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19 –Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK012.1/H sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan
İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Formda yer alan “elektronik posta yoluyla” ibaresi “EKAP üzerinden”
şeklinde değiştirilmiş ve anılan standart formun (1) numaralı dipnotunda yer alan “Elektronik posta veya” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.1/H sayılı Belli İstekliler Arasında İhale
Usulünde Ön Yeterlik/Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvuru Mektubu Formunun 2 nci maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.2/H sayılı Götürü Bedel Teklif Mektubu
Formunun 2 nci maddesinde yer alan “Son başvuru ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.1/H sayılı Belli İstekliler Arasında İhale
Usulünde Ön Yeterlik/Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvuru Mektubu Formu, KİK015.2/H sayılı Götürü Bedel Teklif
Mektubu Formu ile KİK015.3/H sayılı Birim Fiyat Teklif Mektubu Formunda yer alan “Tebligat Adresi” ibareleri
“Adresi” şeklinde değiştirilmiş, “Elektronik posta adresi (varsa)” ibareleri ile 4 üncü maddeleri ve (2) numaralı
dipnotları yürürlükten kaldırılmış ve diğer madde ve dipnotlar buna göre teselsül ettirilmiştir.
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.0/H sayılı İhale Üzerinde Kalan İsteklinin
Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Formunda yer alan “ihalesi” ibaresi “işine ait ihale” ve “ihale bedelinin % 6’sı
oranında” ibaresi “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK022.0/H sayılı İş Ortaklığı Beyannamesi Formu
Ek-C’deki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.0/H sayılı Konsorsiyum Beyannamesi Formu
Ek-Ç’deki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’ine Ek-D’deki KİK028.0/H sayılı Yükleniminde Bulunulan
Hizmet Alımı Sözleşmelerine İlişkin Form eklenmiştir.
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet
Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname, Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi, Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname, Ek-5’inde yer alan 4734 sayılı Kanunun
21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip
İdari Şartname ile Ek-6’sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin, 1.1 inci maddesinin (d) bendi ile (1)
numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış, 4.3 üncü maddesine ait dipnotun (2) numaralı açıklamasında yer alan
“Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına
yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir.”
ibaresi “Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC
Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına
ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi
gerekmektedir.” şeklinde, anılan Şartnamelerin 6 ncımaddeleri de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Bildirim ve tebligat esasları
6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya
imza karşılığı elden yapılır.
6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller
çerçevesinde gerçekleştirilir.
6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması
halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.
6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.
6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare
tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü
mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca
belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı
tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.
6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya
koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın
imza karşılığı elden yapılamaması halinde;
a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,
b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi
birine,
tebligat yapılır.
6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks
kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 üncü maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının
öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 25 inci maddesinin (30) numaralı dipnotunda yer alan 25.3.1 inci maddesinin
sonuna “Ayrıca kıst ay/artık gün sayısı ile bu süre içerisinde kaç gün yol ve yemek bedeli verileceği de burada
belirtilecektir.” ibaresi eklenmiş, aynı dipnotta yer alan 25.3.2 nci maddesinin başlığı “25.3.2. Yemek ve yol
giderleri:” olarak değiştirilmiş ve aynı dipnotta yer alan “Giyecek gideri sadece ayni olarak öngörülebilecektir.”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye
aşağıdaki (33.1) numaralı dipnot eklenmiştir.
“Madde 33 – Sınır değer
33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre
sınır değer hesaplar.
33.2. ………………………………33.1”
“33.1 Bu madde idare tarafından aşağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçeneklerden biri seçilerek
düzenlenecektir. Ancak yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit ve bunun
üzerinde olan ihalelerde (III) numaralı seçenek kullanılamaz.
(I) İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin
teminat 40.1 inci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.
(II) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu
kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif
sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili
ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme
sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale
komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır
değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 inci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar
üzerinden alınır.
(III) Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.”
MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.2nci maddesinin (35) numaralı dipnotunda yer alan (1) ve (2) numaralı
açıklamalar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı açıklama yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, maddeye “Hizmet
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate
alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin
bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur.” ibaresi yazılacaktır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi
halinde maddeye “teklif fiyatı daha düşük olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak
belirlenecektir. Teklif fiyatlarının eşit olması halinde ise 35.1.1 inci maddesindeki fiyat dışı unsurların öncelik
sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.” ibaresi yazılacaktır.”
MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya
üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9’u
oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak
kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması
halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin
yaklaşık maliyetin %9’u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6’sı oranında
hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.”
MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 10.1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 10.2
nci maddesinde yer alan “fıkrası” ibaresi “fıkrasının (h), (i) ve (j) bentleri” şeklinde değiştirilmiş ve maddeler buna
göre teselsül ettirilmiştir.
MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 25.3 üncü maddesinin (25) numaralı dipnotunda yer alan
25.3.1 inci maddesinin sonuna “Ayrıca kıst ay/artık gün sayısı ile bu süre içerisinde kaç gün yol ve yemek bedeli
verileceği de burada belirtilecektir.” ibaresi eklenmiş, aynı dipnotta yer alan 25.3.2 nci maddesinin başlığı “Yemek ve
yol giderleri:” olarak değiştirilmiş ve “Giyecek gideri sadece ayni olarak öngörülebilecektir.” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Madde 33 – Sınır değer
33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre
sınır değer hesaplar.
33.2. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin
teminat 40.1 inci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.”
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.2 nci maddesinin (30) numaralı dipnotunda yer alan (1) ve
(2) numaralı açıklamalar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (3) numaralı açıklama yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, maddeye “Hizmet
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate
alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin
bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur.” ibaresi yazılacaktır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi
halinde maddeye “teklif fiyatı daha düşük olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak
belirlenecektir. Teklif fiyatlarının eşit olması halinde ise 35.1.1 inci maddesindeki fiyat dışı unsurların öncelik
sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.” ibaresi yazılacaktır.”
MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya
üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9’u
oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak
kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması
halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin
yaklaşık maliyetin %9’u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6’sı oranında
hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.”
MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan “4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f)
Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” nin 25.3 üncü
maddesinin (30) numaralı dipnotunda yer alan 25.3.1 inci maddesinin sonuna “Ayrıca kıst ay/artık gün sayısı ile bu
süre içerisinde kaç gün yol ve yemek bedeli verileceği de burada belirtilecektir.” ibaresi eklenmiş, aynı dipnotta yer
alan 25.3.2 nci maddesinin başlığı “Yemek ve yol giderleri:” olarak değiştirilmiş ve “Giyecek gideri sadece ayni
olarak öngörülebilecektir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan “4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f)
Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 34 üncü
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (33.1) numaralı dipnot eklenmiştir.
“Madde 34 – Sınır değer
34.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre
sınır değer hesaplar.
34.2. ………………………………33.1”
“33.1 Bu madde idare tarafından aşağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçeneklerden biri seçilerek
düzenlenecektir. Ancak yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit ve bunun
üzerinde olan ihalelerde (III) numaralı seçenek kullanılamaz.
(I) İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin
teminat 41.1 inci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.
(II) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu
kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif
sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili
ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme
sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale
komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır
değerin altında olması durumunda kesin teminat 41.1 inci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar
üzerinden alınır.
(III) Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.”
MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f)
Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.2nci
maddesinin (35) numaralı dipnotunda yer alan (1) ve (2) numaralı açıklamalar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (3)
numaralı açıklama yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, maddeye “Hizmet
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate
alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin
bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur.” ibaresi yazılacaktır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi
halinde maddeye “teklif fiyatı daha düşük olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak
belirlenecektir. Teklif fiyatlarının eşit olması halinde ise 36.1.1 inci maddedeki fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması
esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.” ibaresi yazılacaktır.”
MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan “4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f)
Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” nin 41.1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“41.1 İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya
üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9’u
oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak
kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması
halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin
yaklaşık maliyetin %9’u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6’sı oranında
hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.”
MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan “4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e)
Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” nin 29.3 üncü
maddesinin (30) numaralı dipnotunda yer alan 29.3.1 maddesinin sonuna “Ayrıca kıst ay/artık gün sayısı ile bu süre
içerisinde kaç gün yol ve yemek bedeli verileceği de burada belirtilecektir.” ibaresi eklenmiş, aynı dipnotta yer alan
29.3.2 nci maddesinin başlığı “Yemek ve yol giderleri:” olarak değiştirilmiş ve “Giyecek gideri sadece ayni olarak
öngörülebilecektir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan “4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e)
Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” nin 38 inci
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (33.1) numaralı dipnot eklenmiştir.
“Madde 38 – Sınır değer
38.1 İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre
sınır değer hesaplar.
38.2 ………………………………33.1”
“33.1 Bu madde idare tarafından aşağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçeneklerden biri seçilerek
düzenlenecektir. Ancak yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit ve bunun
üzerinde olan ihalelerde (III) numaralı seçenek kullanılamaz.
(I) İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin
teminat 45.1 inci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.
(II) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu
kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif
sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili
ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme
sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale
komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır
değerin altında olması durumunda kesin teminat 45.1 inci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar
üzerinden alınır.
(III) Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.”
MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e)
Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.2nci
maddesinin 35 numaralı dipnotunda yer alan (1) ve (2) numaralı açıklamalar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (3)
numaralı açıklama yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, maddeye “Hizmet
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate
alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin
bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur. ” ibaresi yazılacaktır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi
halinde maddeye “teklif fiyatı daha düşük olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak
belirlenecektir. Teklif fiyatlarının eşit olması halinde ise 40.1.1 inci maddedeki fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması
esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.” ibaresi yazılacaktır.”
MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e)
Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“45.1 İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya
üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9’u
oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak
kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması
halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin
yaklaşık maliyetin %9’u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6’sı oranında
hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.”
MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 12 nci madde eklenmiştir.
“Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu
yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre
sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 9, 13, 20, 21, 32 nci maddelerinde yer alan
hükümler ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”
MADDE 46 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1, 3, 7 ve 8 inci maddeleri 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 2, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 ve 27 nci maddeleri 1/1/2015 tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 47 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
12345678910-
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
4/3/2009
27159 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
3/7/2009
27277
10/1/2010
27458
4/3/2010
27511
16/12/2010
27787
16/3/2011
27876
20/4/2011
27911
16/7/2011
27996
15/7/2012
28354
13/4/2013
28617
24/9/2013
Download

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik