tmmob jeoloji mühendisleri odası
altın çekiç jeoloji araştırma/makale
ödülleri sahiplerine verildi
37
cunda ödüle değer bulunan kişi ve makalelere her yıl
Jeoloji Bilim Ödülü ve Jeoloji Araştırma/makale Ödülleri Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda verilmektedir.
TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Bilim
Ödülü ile Genel Jeoloji, Mineraloji-Petrografi, Maden
Yatakları-Jeokimya ve Uygulamalı Jeoloji ana bilim
dallarını içeren Jeoloji Araştırma Ödülleri için yapılan
başvurular, ilgili yönetmeliğe uygun olarak görevlendirilen Yürütme Kurulu Başkanı’nın oluşturduğu 5
üyeli Yürütme Kurulu ve 12 üyeli Seçici Kurul tarafından değerlendirilmiştir.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý
Jeoloji biliminin gelişmesine, mesleğin bilimsel ve
pratik etkinliğine katkı veren araştırma ve makale
sahibi Oda üyelerinin belirlenmesi ve ödüllendirilmesi işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Altın Çekiç Jeoloji Bilim Ödülü ve Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri
Yönetmeliği kapsamında, başvurulan/önerilen aday
ve makaleler arasında yapılan değerlendirme sonu-
haber bülteni
Jeoloji biliminin gelişmesine, mesleğin bilimsel ve
pratik etkinliğine katkı veren araştırma ve makale sahibi Oda üyelerinin belirlenmesi ve ödüllendirilmesi
amacıyla düzenlenen Altın Çekiç Jeoloji Bilim Ödülü
ve Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri Türkiye Jeoloji
Kurultayı’nda verildi.
Değerlendirmeler, ilgili yönetmelikte açık bir şekilde
ifade edilen ölçütlere göre yapılmış; aday makalelerin, jeoloji bilimine ve mühendisliğine yeni bir katkısının bulunması; jeoloji bilimi ve mühendisliği alanında
bilimsel ve teknik yöntemlerle yapılmış özgün sonuçları olan veya mevcutlara katkı sağlaması ve/veya
jeoloji biliminin ve mühendisliğinin herhangi bir konusunda daha önce yapılmış çalışmaları eleştirel bir
yaklaşımla derlemesi ve yeni araştırmalar için ufuk
açıcı olması gibi nitelikleri açısından derinlemesine
ve verilen emekler hafife alınmadan ve azımsanmadan titiz bir şekilde irdelenmiştir.
Odamıza iletilen adaylar arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Genel Jeoloji Anabilim
Dalı’nda, Batı Anadolu’da farklı genişlemeli alanları
birbirinden ayıran İzmir-Balıkesir transfer zonunu
ayrıntılı verileri ile ortaya koyan, bölgedeki genişleme tektoniğinin anlaşılmasına hizmet eden Yazarlar
Bora Uzel, Hasan Sözbilir, Çağlar Özkaymak, Nuretdin Kaymakçı, Cornelis G. Langereis tarafından
Journal of Geodynamics, 2013,65,94-116’da ya-
38
yınlanan “Structural evidence for strike-slip deformation in the İzmir-Balıkesir Transfer Zone and
consequeces for late Cenozoic evolution of western Anatolia (Turkey)”
başlıklı makale ve Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı’nda ülkemiz kömürlerinde çok sık rastlanmayan, Aydın-Germencik jeotermal sahasından
alınan örnekler üzerinden suberinitin ayrıntılı olarak
incelendiği; hidrotermal süreçlerin, kömürün olgunlaşmasına ve rank değerinin artmasına etkisinin irdelendiği Yazarlar Emine Cicioğlu Sütcü, Selami
Toprak tarafından International Journal of Coal
Geology 116-117 (2013) 36-45’de yayınlanan
“Petrographical, chemical and FT-IR properties
of a suberinitic coal from Aydın- Germencik area,
western Turkey” başlıklı makale TMMOB-Jeoloji
Mühendisleri Odası Jeoloji Altın Çekiç Araştırma/Makale Ödülüne uygun görülmüşlerdir.
Değerli meslektaşlarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz
Poster Ödülleri
Poster sunumları arasında Poster Jürisi tarafından yapılan değerlendirmeye göre:
ars of Thermal Activity of Eastern Anatolian Volcanoes
Using Daily Thermal Satellite Images) başlıklı poster
birincilik;
haber bülteni
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý
Fatma Gülmez, Ş. Can Genç, Zekiye Karacik, Okan
Tüysüz’e ait Kalecik Bölgesi Geç Kretase Yaşlı Potasikultrapotasik Kayaları: Klinopiroksen Kimyasına
Bağlı Kökensel Yaklaşımlar (Late Cretaceous Potassic
-Ultrapotassic Rocks from the Kalecik Area: Clinopyroxene Chemistry as a Proxies for Its Mantle Source Area)
başlıklı poster ikincilik;
Caner Diker, İnan Ulusoy’un Doğu Anadoludaki Volkanların Günlük Termal Uydu Görüntüleri İle 12 Yıllık
Termal Aktivitelerinin Gözlenmesi (Monitoring 12 Ye-
Hatice Seval Manap, Volkan Özaksoy, Şule
Gürboğa’nın Antalya Tufalarının Yapısal Özellikleri
(The Structural Properties of Antalya Tufa) başlıklı posteri üçüncülük ödülünü aldı.
Download

tmmob jeoloji mühendisleri odası altın çekiç jeoloji araştırma/makale