A-GENEL HUSUSLAR
1. KAPSAM
A Blok Zemin Kat ve 1. katta bulunan değişken debili klima sistemlerinin bakım ve
onaranlarını kapsamaktadır. Klima sistemleri 6 adet dış ünite ve 60 adet iç üniteden oluşmaktadır.
İdare: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Firma: Bahsi geçen işlerden sorumlu, yüklenici.
2. GENEL ŞARTNAMELER, STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER
1.
2.
3.
4.
5.
Uygulanabilir Yönetmelikler: Yapılacak bakımlar, Türk Standartlarına (TS,TSE)-ASHRAE-CE
ve DİN Normlarına, ve EN ISO 14644-l ’e uygun olarak yapılmak zorundadır. Teknik
şartnameler ile yukarıda belirtilen normlar, şartnameler ve standartlar arasında farklılık olması
durumunda idare onayı ile çözüm geçerli olacaktır.
İşin yapılabilmesi ve devam edebilmesi için gerekli olan tüm alet, edavat, makine v.b.araç
müteahhit tarafından sağlanacaktır.
Bakım kapsamında kullanılcak olan ve şartnamede belirtilmemiş olan diğer yedek parçalar
ayrıca İdareye fatura edilecektir.
Arıza tespiti ardından, firma idare tarafından onay verilmesi halinde, arıza giderici bakım ve
onarım işlemine başlayacak, arızalı çıkan parça idareye teslim edilecek ve tutanak altına
alınacaktır.
Arıza giderici onarım bedellerine ait faturalar, bakım faturaları ile birlikte idareye fatura
edilecektir.
3.İSCİLİK
Yapılacak bakımlarda soğutma ve iklimlendirme istemlerinde en az iki yıl deneyimli ve ilgili
programlardan mezun olan eğitimli personeller görev yapacaktır.
Bakım kapsamında uzmanlaşmış eleman gerektiren işlerde vasıfsız işçi kullanılmayacaktır.
Kontrol mühendisi, uzmanlık isteyen işlerde çalıştırılacak elemanlardan ehliyetini belgelendirmesini
isteme ve uygun görmediklerinin çalıştırılmamasım talep etme hakkına sahiptir.
Fİrma her türlü güvenlik önlemini almakla mesuldür. Doğabilcek iş kazalarından kurum sorumlu
değildir.
4.DEĞİSKEN DEBİLİ (VRV-VRF) KLİMA SİSTEMİ BAKIM ŞARTNAMESİ A
BLOK ZEMİN KAT VE 1. KAT
1. Tüm iç ve dış ünitelerde bulunan serpantin yüzeyleri hava sirkülasyon veriminin artması için
kimyasalla temizlenecektir.
2. îç ünitelerde bulunan toz filtreler yıkanacak, kurutulacak ve yerine takılacaktır.
3. Sistemlere ait gaz basınçları kontrol edilecek eksik olanlara takviye yapılacaktır.
2
4. Dış ünite fanları tek tek kontrol edilecek arızalı olanlar yenisi ile idare tarafından tedarik
ettrilerek ücretsiz olarak değiştittirilecektir.
5. Dış ünitelere ait kaideler boyanacaktır.
6. Sistemde gaz kaçağı bulunması durumunda, firma tarafından tespit edilecek ve kaçak
giderildikten sonra, vakum ve şarj işlemleri yapılarak arıza ücretsiz olarak giderilecektir.
7. Klima Borulama sisteminde bozulan ve deforme olan bütün izalasyonlar ücretsiz olarak
değiştirilecektir.
8. Tüm iç ünite kumandaları kontrol edilecek arızalı ve eksik olanlar yenisi ile ücretsiz olarak
değiştirilecektir.
9. Tüm drenaj hatları kontrol edilecek herhangi bir tıkanma varsa giderilecek, drenaj pompası
arızası varsa pompa yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
10 . İç ünite klima cihazlarında fanlar kontrol edilecek, arızalı olanlar yenisi ile idare tarafından
tedarik edilmek üzere değiştirilecektir.
11. Bakım onarım esnasında verilecek olan her türlü zararlar firma tarafından ücretsiz olarak
giderilecektir.
12. Yapılacak olan her türlü sarf malzeme değişimi firma tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek olup,
ürünler ulusal veya uluslar arası kalite belgelerinden biirine sahip olacaktır.
5-ÖZEL ŞARTLAR
1. Teklif verecek olan firmalar, VRV-VRF klima sistemi yetkili servis olduklarını belgelerindiren
kuruluşlar veya daha once bakım tecrübeleri olan firmalar olmalıdır. (Bu durum tekliflerle birlikte
belgelendirilecektir.)
2. Yüklenici firmanın bünyesinde en az iki adet soğutma sistemleri konusunda deneyimli Makina
Müh. veya Makina Teknik Öğretmeni bulunacaktır. Bu personeli bünyesinde çalıştırdığına dair
sigorta dökümleri, teklifle birlikte verilecektir.
3. Konu iş ile ilgili teklif verecek firmalar en az 5 adet referans bilgisi ve ilgili telefon numarasını
teklifleri ile birlikte idareye vereceklerdir.
îş bu teknik şartname 3 (üç) sayfa ve 5 (beş) ana maddeden teşkil olup, tarafımızca
hazırlanarak imza altına alınmıştır. 23.07.2014
3
Download

a-genel hususlar 1. kapsam 2. genel şartnameler, standartlar ve