e-ISSN:2149-018X
Cilt / Volume: 1
Sayı / Number: 2
Yıl / Year 2014
Sahibi
Yönetici Hemşireler Derneği
Nurses Association Executive
Editör
Doç. Dr. Ülkü Baykal
Editör Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren
Yrd. Doç. Dr. Esra Uğur
Dr. Nilgün Göktepe
Yayın Komisyonu
Dr. Betül Sönmez
Uzm. Hem. Ayşen Aksoy
Uzm. Hem. Birsen Civil
Uzm. Hem. Devrim Eren Tekin
Uzm. Hem. Sevim Şen
Uzm. Hem. Hanife Tiryaki
Uzm. Hem. Nihal Ünaldı Türkkan
Hem. Pınar Barlas
İstatistik Danışman
Doç. Dr. Günay Can
Yabancı Dil Danışmanı
Dr. Meral Harmancı
Yayınlayan Kuruluş
LOGOS YAYINCILIK
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Editörden Okura
I
Araştırmalar / Researches
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Yenilikçi
Davranışları ve Yenilikçi Davranışlarını Etkileyen Faktörlere İlişkin
Görüşlerinin Belirlenmesi: Niteliksel Bir Çalışma
Determination of Nurses’ Innovative Behaviours and Their Views
about the Factors Affecting Their Innovative Behaviours: A Qualitative
Study in a University Hospital
Betül Sönmez,Aytolan Yıldırım
49-59
Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesini Etkileyen Etmenler: Balıkesir
Örneği
Factors Affecting The Quality of Work Life of Nurses: Balıkesir
Example
Soner Ayaz, Kerime Derya Beydağ
60-69
Hastanede Çalışan Sağlık Personeline Hasta/Yakınları Tarafından
Uygulanan Şiddet: Nedenleri ve İlgili Faktörler
Violence Applied to Health Personnel Working at Hospitals by Patients/
Their Relatives: The Causes and Factors Regarding Violence
Havva Öztürk, Elif Babacan
70-80
Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete
Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
Relationship Between the Level of Self-Esteem and Attitudes Towards
Domestic Violence of Nursing Students
Banu Tufan Koçak, Nihal Ünaldı Türkkan, Arzu Kader Harmancı Seren
81-88
Organizational Citizenship Behavior Levels of Nurses and
Effective Factors
Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Düzeyleri ve Etkileyen
Faktörler
Serap Altuntaş, Ülkü Baykal
89-98
Derlemeler / Reviews
Yıldız Posta Cad. Sinan Apt.
No. 36 D. 66/67 Gayrettepe-İstanbul
Tel: (0212) 288 05 41 - 288 50 22
Faks: (0212) 211 61 85
E-mail: [email protected]
www.logos.com.tr
Mentorluk Sürecinin Hemşirelik Yönetimine Etkisi
Impact of Mentoring Process to Nurse Management
Hanife Tiryaki Şen, Handan Alan
99-104
Onkoloji Hemşireliğinde Antineoplastik İlaçların Güvenli
Kullanımı
Safe Handling of Antineoplastic Drugs in Oncology Nursing
Rujnan Tuna
105-111
Download

İÇİNDEKİLER / CONTENTS