TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
2013/12 SONUÇLARI
DEĞERLENDİRME
ŞUBAT 2014
Başak Erçevik
Araştırma, Uzman
[email protected]
+ 90 212 315 1061
Araştırma Bölümümüzün Hazırladığı Diğer Raporlarımıza
www.turkborsa.net
www.turkishyatirim.com
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 2013/12 DEĞERLENDİRME
2012 yılında 442 milyon TL net dönem karı açıklamış olan Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş.,
2013 yılını ise yıllık bazda yüzde 1,77’lik bir geri çekilme ile 434,2 milyon TL net dönem karı ile
tamamlamıştır.
Satış gelirlerini 2013 yılının tamamında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 5 seviyesinde artıran
Tofaş’ın ilgili dönemde yalnızca direkt hammadde ve malzeme giderlerindeki artışa bağlı olarak
satışlarının maliyeti de benzer bir oranda artış kaydetmiş, brüt esas faaliyet karı da 833,7 milyon
TL’den 874 milyon TL’ye yükselerek yıllık bazda yüzde 4,8 artmıştır.
Şirketin faaliyet giderlerindeki yüzde 9’luk artış nedeniyle brüt karda yüzde 5’e yaklaşan artış net
esas faaliyet karına yüzde 1,5’lik bir artış olarak yansımıştır.
2013 yılı içinde şirketin diğer faaliyetlerinden elde ettiği gelir ve karların yüzde 23,3, diğer
faaliyetlerinden gider ve zararların ise yüzde 49,8 artması sonucu faaliyet karında yüzde 30
civarında bir azalma ile 2012 yılı sonundaki 532 milyon TL düzeyinden 2013 sonunda 373,8 milyon
TL’ye gelindiği görülmektedir.
ÖZET BİLANÇO
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Aktifler
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)
Toplam Pasifler
ÖZET GELİR TABLOSU
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar)
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı
Faaliyet Giderleri (-)
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
Faaliyet Karı veya Zararı
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
Vergi Öncesi Kar/Zarar
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
Net Dönem Karı/Zararı
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
Satışların Maliyeti / Satış Gelirleri
Brüt Kar / Satış Gelirleri
Net Dönem Karı / Satış Gelirleri
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
TOASO
2012/12K
TL
3.565.757.000
2.487.375.000
6.053.132.000
2.456.285.000
1.534.746.000
2.062.101.000
2.062.101.000
6.053.132.000
TOASO
2013/12K
TL
3.405.544.000
2.522.658.000
5.928.202.000
2.565.712.000
1.463.676.000
1.898.814.000
1.898.814.000
5.928.202.000
2012/12K
2013/12K
6.705.274.000
5.924.196.000
188.344.000
135.669.000
52.675.000
833.753.000
353.847.000
479.906.000
261.666.000
209.500.000
532.072.000
34.632.000
497.440.000
55.401.000
442.039.000
442.039.000
88,35%
12,43%
6,59%
7.037.954.000
6.216.058.000
177.983.000
125.546.000
52.437.000
874.333.000
387.182.000
487.151.000
200.630.000
313.963.000
373.818.000
-103.257.000
477.075.000
42.852.000
434.223.000
434.223.000
88,32%
12,42%
6,17%
TOASO
2013/2012
Değişim
-4,49%
1,42%
-2,06%
4,45%
-4,63%
-7,92%
-7,92%
-2,06%
2013/2012
Değişim
4,96%
4,93%
-5,50%
-7,46%
-0,45%
4,87%
9,42%
1,51%
-23,33%
49,86%
-29,74%
N.A
-4,09%
-22,65%
-1,77%
-1,77%
Sayfa 1
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 2013/12 DEĞERLENDİRME
Diğer faaliyetlerden gelir ve gider dengesi nedeni ile 487 milyon TL’lik net esas faaliyet karı 373,8
milyon TL’lik faaliyet karına dönüşen şirketin esas faaliyet dışı finansal gelir ve giderlerinin
dengesinin sağladığı 103,2 milyon TL’lik pozitif katkı sayesinde net dönem karı 434,2 milyon TL
seviyesinde gerçekleşmiştir.
SATIŞLAR
Yurtiçi Pazar 2013 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artış göstererek 853.378
adet olurken Tofaş’ın toplam satışları ise yine aynı dönemde yüzde 1,9 azalış ile 267.211 adet
seviyesinde gerçekleşmiştir.
Satış Adetlerinin Yurtiçi ve İhracat Bazında Kırılımı (2012q1-2013q4)
Satış adetleri 2012 yılında 272.480 adet gerçekleşirken 2013 yılında adet bazında bir geri çekilme
söz konusu olsa da satış gelirleri yıllık bazda yaklaşık yüzde 5 artış ile 7,03 milyar TL seviyesinde
gerçekleşmiştir. Bu artış da toplam gelirlere kurdaki artışın etkisinin yansımasından
kaynaklanmaktadır.
Satış adetlerini yurtiçi ve ihracat olarak incelemenin yanında segment bazında baktığımızda ise;
yurtiçi hafif ticari araç pazarında yüzde 25 gibi dikkat çekici bir oranda daralma görüşmektedir ki
zaten bu durum da şirketin gerek Pazar payını gerekse de karlılığını olumsuz yönde etkilemiştir.
Ancak ilgili dönemde yurtiçi toplam pazarda ticari araç segmenti performansı da benzer bir
görünüm arz etmektedir. Toplam ticari araç pazarının yüzde 14,8 geri çekildiği 2013 yılında ticari
araç segmentindeki daralma oransal olarak pazarın üzerinde olsa da şirkete özgü bir durum
değildir.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 2
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 2013/12 DEĞERLENDİRME
Yurtiçi ve Yurtdışı Satışların Segment Bazında Dağılımı (2012/2013)
Yurtiçi
İhracat
Toplam
Segment
Binek Araç
Hafif Ticari
Binek Araç
Hafif Ticari
Binek Araç
Hafif Ticari
2012
47.095
71.316
46.869
107.200
93.964
178.516
2013
53.538
53.354
43.477
116.842
97.015
170.196
Değişim
13,68%
-25,19%
-7,24%
8,99%
3,25%
-4,66%
Satış adetlerini ihracat özelinde detaylandıracak olursak; Ağustos’ta fabrikanın bakım için kapalı
olduğu dönem hariç tutulduğunda 2013 yılının ilk üç çeyreğinin son çeyreğe göre daha iyi bir
performans göstermiş olduğu aşağıdaki aylık grafikten de görülebilmektedir.
Aylık İhracat Adetleri (2012/2013)
İhracatın ülkelere göre kırılımına bakıldığında ise; İngiltere, Güney Amerika, MENA bölgesi ve
İspanya’ya ihracatın toplam ihracat içinde payını artırdığı görülmektedir. Bu şekilde de 3.çeyrekte
olduğu gibi yılın genelinde de Lokomotif Avrupa piyasalarındaki payının azalmasına karşın başta
İngiltere olmak üzere Güney Amerika, MENA ve Diğer Avrupa ülkelerine satışlarını ciddi oranda
arttırarak ihracatın payının belli bant aralığının altına düşmesine engel olduğunu söyleyebiliriz.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 3
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 2013/12 DEĞERLENDİRME
İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı (2012-2013)
Satışlar adedin yanında gelir bakımından incelendiğinde ise; 2012 yılının son çeyreğinde toplam
satış gelirlerinin yaklaşık yüzde 51’ini ihracat oluştururken 2013 yılının son çeyreğinde bu oran
yüzde 57’ye yükselmiştir. Yurtiçi satış gelirlerinin toplama oranına bakıldığında ise yılın son
çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 48’den yüzde 43’e bir geri çekilme olduğu görülmektedir.
Yılın son çeyreğinde kurda volatilitenin artması yurtiçi tarafta bir baskı yaratırken bunun yanında
yine bu döneme rastlayan BDDK düzenlemesi (taşıtın değeri 50 bin TL ve altında olanlar için
kredi oranı taşıt değerinin yüzde 70'ini geçmeyecek, değeri 50 bin TL’nin üzerindeki binek
araçlarda ise bedelin 50 bin TL’ye kadar kısmı için yüzde 70, üstünde olan kısım için yüzde 50 kredi
kullanılabilecek ve yürürlüğe girmeden talebin kur nedeniyle yeterince artmaması sonucu önceki
çeyreğe göre yurtiçi satış gelirlerinin daha stabil kalmasına neden olmuştur ki bu bahsettiğimiz
nedenlerden dolayı ile gelecek dönemde bu grafik oluşturulduğunda etkinin daha net görülmesini
beklemekteyiz.
Diğer taraftan 2014’ün başında yapılan ÖTV düzenlemesi de ki, yeni binek otomobil alımında
ödenen ÖTV'de artışa gidilerek motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler için uygulanan
yüzde 40 vergi oranı yüzde 45'e, motor silindir hacmi 1600 cm3-2000 cm3 arasında olanlar için
uygulanan yüzde 80 vergi oranı yüzde 90'a, motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler için de
yüzde 130 vergi oranı ise yüzde 145'e yükseltilmiştir, grafiğimizin çok daha net hale gelmesine
neden olacaktır.
Yurtiçi ve Yurtdışı Satışların Ciroya Katkısı (2010q1-2013q4)
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 4
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 2013/12 DEĞERLENDİRME
SATIŞLARIN MALİYETİ
Tofaş’ın 2013 yılında üç vardiyalı çalışmadan iki vardiyalı sisteme geçilmesi her ne kadar Kapasite
Kullanım Oranın gerilemesine neden olmayı sürdürse de yılın 3.çeyreğinde SMM’de elde edilen
gerileme şirketin korunaklı kalmasını sağlarken 4.çeyrekte kurdaki volatilitenin direkt hammadde
ve malzeme giderlerine artış olarak yansıması sonucu son çeyrekte SMM/Satış Gelirleri oranı
yeniden yükselişe geçerek yüzde 89,24 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Bu durum da zaten belirtmiş olduğumuz kurdaki hareketlerin karlılık üzerindeki olumsuz etkisini
farklı bir açıdan da doğrulamaktadır.
FAVÖK
Şirket SPK kuralları gereği kur farkının dahil edildiği FAVÖK’ün yanında bu etkinin dışlandığı
FAVÖK’ü de hesapladığı için kurun etkisini daha net görebilmek adına biz de her iki FAVÖK rakamı
ile FAVÖK marjını kullanmayı tercih ettik.
FAVÖK Gelişimi (Kur Farkı Dahil ve Dışlanmış) – 2012q1/2013q4
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 5
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 2013/12 DEĞERLENDİRME
FAVÖK grafiğinden de görülebileceği üzere Amerikan Merkez Bankası FED’in Mayıs’ta verdiği
tapering sinyalinden bu yana gelişmekte olan ülke para birimlerinde görülen oynaklıktan TL de
payını aldığı için 2013 yılının son üç çeyreğinde kur farkı dahil ve hariç FAVÖK rakamları arasındaki
fark, şirketin ihracat avantajına rağmen, daha belirgin hale gelmektedir.
Son çeyrek ele alındığında kur etkisi dışarıda bırakıldığında FAVÖK rakamı 168,2 milyon TL’den
189,5 milyon TL’ye yükselmekte yani yüzde 12,6’lık bir fark ortaya çıkmaktadır.
Yılın tamamına bakıldığında ise 817 milyon TL ile şirketin FAVÖK rakamı bir önceki yılın (2012)
aynı dönemine göre yüzde 2,1 gibi sınırlı bir geri çekilme yaşamıştır.
FAVÖK marjına bakıldığında ise 2013 yılının ikinci çeyreğinde başlamış olan kademeli düşüşün kur
nedeni ile son çeyrekte de devam ettiği görülürken kur farkı dahil edilmemiş FAVÖK marjında ise
3.çeyrekteki toparlanmanın sürdürülemeyerek yüzde 12,4’ten yüzde 10’a geri çekilmesi dikkat
çekmektedir. Yılın tamamında ise şirketin FAVÖK marjı yüzde 11,6 düzeyinde gerçekleşmiştir.
FAVÖK Marjı Gelişimi (Kur Farkı Dahil ve Dışlanmış) – 2012q1/2013q4
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 6
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 2013/12 DEĞERLENDİRME
SONUÇ ve BEKLENTİLER
Tofaş, yılın son çeyreğinde her ne Kadar beklentilerin altında performans göstermiş olsa da ki
bunda hem iç pazardaki zayıflık hem de TL’nin değer kaybı ile zayıf FAVÖK marjı en önemli
etkendir, hafif Ticari araç segmentinin iç pazardaki zayıf seyrini ihracat satışlarındaki adetsel
artışla kısmen dengelemeyi başarmıştır.
3Ç13 sonuçları sonrası 2013 yılını yurtiçi satışlarda 105.000, ihracat tarafında ise 160.000 adet ile
tamamlamayı ve bu şekilde de 2013 yılına dair toplam satış öngörüsü adet bazında 265.000
seviyesinde oluşmuş olan Tofaş yılı 106.892 adet yurtiçi satış ve 160.319 adet ihracat rakamı ile
toplam 267.211 satış adedi ile beklentilerinin hafif üzerinde tamamlamayı başarmıştır.
2013’ün Tofaş’ın geleceği öngörme kabiliyetinin önemli bir göstergesi olan yeni yatırımlara imza
attığı bir yıl olduğu net bir şekilde görülmektedir, Doblo Amerika projesiyle 360 milyon dolarlık ek
yatırım yaparak, Tofaş 2014-2021 arasında Kuzey Amerika ve Kanada’ya yaklaşık 175 bin araç
ihraç etmeyi planlamaktadır. 2015 yılının ikinci yarısında ise üretimine başlamayı planladığı yeni
binek otomobil projesi için 520 milyon dolar tutarındaki ek yatırımla 2015-2023 yılları arasında,
580.000 adet araç üretmeyi, bu rakamın üçte birini ihraç etmeyi hedeflemektedir.
2008-2010 yılları ile ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda şirkete önce ,dar mükellef
kurumlara yapılan bazı ödemelerde stopaj ve sorumlu sıfatıyla KDV’nin ödenmemesinden
kaynaklanan, toplam 67,5 mn TL vergi cezası kesildiğini açıklanmış ardından tekerrür durumu
dikkate alınarak, 1 kat önerilen ceza tutarının 1,5 kat olarak revize edilmiş tutar 85,7 mn TL’ye
çıkarılmıştır. Tofaş tüm yasal haklarını kullanacağını belirtmiş ama bu ceza için karşılık
ayırmamıştır. 85,7 mn TL’lik tutarın 4Ç13’deki 113 mn TL’lik karının yaklaşık %75’ine denk
geldiğini hatırlatmakta yarar görmekteyiz.
Diğer taraftan şirketin yüksek net nakti göz önünde alındığında 2014 yılında da %6- 6,5 bandında
temettü verimi (350- 370 mn TL seviyesinde olmasını beklemekteyiz.) elde edilecek şekilde
temettü dağıtmasını beklemekteyiz.
Yurtiçinde döviz kurlarında yaşanan son dönemdeki hareketler ve BDDK düzenlemeleri başta
olmak üzere otomotiv sektörü için beklentileri olumsuz etkileyen gelişmeler ışığında şirket, Pazar
beklentisini 2014 yılı için 660.000 ( %26 daralma) adet seviyesinde oluşturmaktadır.
Tofaş’ın ihraç beklentisi 153.000 adet olurken, biz ihraçların 2013 yılına kıyasla 145.000 adet
seviyelerinde gerçekleşmesini beklemekteyiz. 2013 yılında Avrupa pazarında HTA tescilleri %0,2
ve Binek araç tescilleri ise %1,7 gerileme göstermişti. 2014 yılında Avrupa pazarındaki
toparlanmanın özellikle İngiltere, İspanya ve İtalya ile ABD’ye Doblo satışlarınında 2014’ün son
çeyreğinde başlayacak olması şirketin ihracat rakamlarını olumlu yönde etkileyecektir.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 7
Araştırma Bölümümüzün Hazırladığı Diğer Raporlarımıza
www.turkborsa.net
www.turkishyatirim.com
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti
veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır.
Analist/ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi
vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya
yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
Download

tofaş türk otomobil fabrikası a.ş. 2013/12 sonuçları