T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
MÜZİK VE İLETİŞİM
18.11.2014
Dersin Kodu :
HILT3052
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
4
3
0
0
3
4
Türkçe
Seçmeli
Derse Kabul Koşulları :
Derse Devam Zorunluluğu :
Dersi Veren(ler) :
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Doç. Dr. GÜLİN TEREK ÜNAL
Müziğin tarihsel süreçte geçirdiği dönüşümler incelenirken diğer sanat dallarının müzik ile etkileşimi gözler
önüne serilecek ve müzikal altyapıdaki farklılıkların, kültürel yapıdaki temelleri aranacaktır. Müzik akımları
Dersin İçeriği :
incelenirken, aynı anda yaşanan bilimsel, felsefi, teknolojik gelişmeler ve politik, ideolojik yapılandırmalar
da değerlendirilecektir.
Ders sonunda öğrencilerin;Temel müzik kavramlarını öğrenmesi, müzikal dönemler hakkında bilgi sahibi
olması, müziği incelerken onun yaratılma sürecine katkısı olan etmenlerin ve özellikle kültürel dokuların
Dersin Öğrenme Çıktıları :
bilincine varması, sinemada müziğin etkin kullanımı hakkında bilgi sahibi olması, tarihsel olgu ve olayları, ona
eşlik eden müzikal dönemlerle birleştirebilmesi hedeflenmektedir.
İletişimsel ModelGörsel-İşitsel Model(Klasik anlatma metoduyla işlenecek dersler, çeşitli film, video klip,
Dersin İşleniş Yöntemi :
opera eserlerinden kesitler alınarak zenginleştirilecektir.)
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Toplam
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
Toplam
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
2
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
100
20
80
100
Sayfa 1 / 3
Derslerin sürekli
iyileştirilmesi bağlamında
(anket, mülakat, vb.) ön
görülen ölçme ve
değerlendirme araçları
nelerdir ve hangi amaca
yönelik uygulanmaktadır?
Eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde derslerin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak her dönem öğrencilerden
geri dönüşler alınmakta, sektördeki başarılı çalışanlardan sektördeki ihtiyaçlar ve yenilikler doğrultusunda
değerlendirmeler yapmaları istenmekte, fakülte kurulu tüm bu çalışma ve geri dönüşleri değerlendirerek
iyileştirme faaliyetlerine karar vermektedir. Öğrencilerden istenen bilgiler içerisinde, ders içerikleri, ders
materyelleri, öğretim üyesinin performansı, açık ve uzaktan eğitim platformundaki eksiklikler ve problemlere
yönelik ölçülebilir somut sorular sorulmakta ve alınan cevaplar değerlendirilmektedir.
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
14
0
0
5
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
5
2
3
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
28
42
0
0
10
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
10
100
4
4
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hafta
Dersin Teorik Konu Başlıkları
Eski Uygarlıklarda Müzik, İnanç- Müzik İlişkisi
Rönesans Müziği ve Operanın Doğuşu
18.yy'da Klasik Müzik, Edebiyat-Müzik İlişkisi
İzlenimci, Dışavurumcu Müzik
Avrupa 20.yy Anaakım Müziği
Amerika'da 20.yy Müziği
Anadolu'da ve Türkiye'de Müzik
Blues Kültürü ve Yansımaları
Müzikaller ve Broadway
Punk, Glam Rock, Beat, Hard Rock Akımları ve Etkileri
Metal Müzik
RAP ve Protest Müzikler
Film Müzikleri
Müzikte Star Olgusu
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
Sayfa 2 / 3
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
İletişim alanındaki tarihî, teorik, kavramsal, ve hukukî yaklaşımları öğrenme ve uygulayabilme.
Halkla ilişkiler temel kavramlarını edinme ve uygulamaya aktarabilme.
Teorik ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağı bilgisine sahip olabilme.
Kurumsal iletişim yönetimini ilgilendiren uygulama ve değerlendirme bilgisine sahip olabilme.
Kültürün oluşumu ve değişimi süreçlerine dair bilgi sahibi olabilme.
Reklâm çözümlemeleri yapabilme.
Küresel ve yerel medya sektörlerinin yapı ve işleyiş bilgisine sahip olabilme.
Siyasî iletişim sahasında bilgi sahibi olarak siyasi kampanyalar yapabilme, kamu diplomasisi araçlarını kullanabilme.
İktisadın temel kavramlarını bilme ve alanında uygulamalı tahliller yapabilme.
Siyaset, güç ve iktidar kavramlarını bilme.
Halkla ilişkiler alanına giren her türlü iletişim çalışmasını gerçekleştirebilme.
Bireysel ve kurumsal sosyal sorumluluğun şuurunda olarak iletişim kampanyaları gerçekleştirebilme, sponsorluk projeleri
hazırlayabilme.
Reklâm ve tanıtım kampanyalarını oluşturup, uygulayabilme.
Halkla ilişkiler disiplininin irtibatlı olduğu diğer disiplinlerin temel kavramlarını kavrayabilme ve halkla ilişkiler disipliniyle
olan bağlantılarını kurabilme
Halkla ilişkiler disiplinden edindiği bilgilere iletişim bilimi, davranış bilimi, siyaset bilimi, hukuk, ekonomi, pazarlama
iletişimi, siyasî iletişim, sağlık iletişimi, kişilerarası iletişim, araştırma gibi diğer alanlardan edindiği bilgileri uygulayabilme
Halkla ilişkiler mesleğinin gerektirdiği etik kodların farkında olma ve bu etik kodlara uygun biçimde davranabilme
Ulusal ve uluslar arası sahalarda halkla ilişkiler disiplini ile bağlantı olabilecek güncel olay ve durumları takip edebilme ve
halkla ilişkiler disiplini perspektifinden değerlendirebilme
Kurum kimliği, kurum imajı, kurumsal itibar, sponsorluk, kurumsal iletişim, sağlık iletişimi, medyayla ilişkiler, yeni medya
teknolojilerinin kullanımı, sosyal sorumluluk iletişimi, etkinlik yönetimi gibi halkla ilişkiler disiplininin önemli çalışma
alanlarıyla ilişkili teorik bilgileri edinebilme ve uygulamaya aktarabilme
Halkla ilişkiler disiplinine yönelik araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini kavrayabilme ve
uygulayabilme
Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirmeyi sağlayacak bilgi, birikim, ehliyet ve tecrübeleri kazanabilme
İletişim araştırmalarında kullanılan nitel ve nicel araştırmaları ve özelliklerini kavrayabilme, araştırma yapma bilgi, birikim
ve tecrübe kazanabilme
Halkla ilişkiler disiplini ve ilişkili olduğu diğer disiplinlerden edindiği bilgileri kullanarak stratejik düşünebilme ve stratejiler
üretebilme kabiliyeti kazanabilme
Topluluk önünde sunum yapabilme, fikirlerini net bir şekilde ifade edebilme, takım çalışmasında yer alabilme, karşılaşılan
problemlerin çözümüne katkı sunabilme gibi çeşitli iletişim tecrübeleri elde edebilme
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
Puan
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Dersin sonunda öğrenci temel müzik formları ve kavramları hakkında bilgi sahibi olacak. Reklam ve film
müziğini doğru seçebilmek için alt yapı geliştirmiş olacak. Görüntü ses uyumu hakkında bilgi sahibi olacaktır.
06.06.2014
İMZA
Sayfa 3 / 3
Download

müzik ve iletişim - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Tamamlama