25.S
okak
14.Sokak
14.S okak
20
ak
880
23.S
ok
ak
22.S
ok
00
21 Sok
ak
7. C
adde
İnci Sitesi
0
Cem
il S
35
00
86
Ban
laş
Cad
desi
14.S okak
ayıl
875
68.S
okak
Celal Do ğan Parkı
16.S okak
evli
kak
Cem
40.
So
ad d
e
Gaz
i A li
Celal Doğan
Parkı
Düş
ün
Cad
desi
21.S okak
25 00
ak
okak
Emek Mahallesi
M.Bilal Göğüs Parkı
30.S
okak
Emek Maha
52.Sokak
865
10.S okak
8.Sokak
10.Sokak
860
Wolswagen Servisi
23.Cad de
9.So kak
kak
20 00
24.
So
20 00
66.S okak
87
0
16.S
ok
87
52.S
16.S okak
İlkögretim Okulu
0
Mimoza Evleri
84.S
okak
Özel Cahit Makıpoğlu
30. So
kak
875
1. C
adde
25.S
okak
Abdü
lkad
ir Ak
su B
ulva
rı
1. C
il Al
6.Ca
dde
Cad
de
si
20 00
87
0
32.S
okak
0
875
865
875
Güzelb ey Caddes
i
59.Sokak
87
Cemil
Alevli
Cadde
si
Cemil Cahit
Adil Dal Parkı
870
59.Sokak
870
desi
20 00
860
C ad
Dr.Nizamettin Özgül Sokak
Dr.Niza mettin
Özgül Sokak
b
Sa
kir
Dr.Nizamettin Özgül Sokak
Şa
865
Tüzm
en
24.
Cad
de
Kür
şat
19.Sokak
Batıkent Mahallesi
870
ad
ri C
de
si
Emek Mahallesi
Selime Aytekin Cami
Süleyman Aytekin
ka
6.So
Parkı
Parkı
19.Sokak
de si
59.Sokak
en
Cad
80.Sokak
Tüzm
Çeşme
81.Sokak
74 .C
Kür
şa t
82.S okak
add
e
72.
Cad
de
ak
ok
.S
20 00
Hacı Halil Baba
Cami
Birlik Evleri
31.S
okak
İbrahim li Caddes
i
Mehmet Ali Eruslu
İlköğretim Okulu
k
6.Cadde
lu Sokak
Süheyla Tahaoğ
Adil Dai
11
Cemile Alevli
Abd
ul K
adir
Ak
86
5
Caddes i
Emek
Mahallesi
ar ı
19.Sokak
25 00
00
Bulv
25
desi
su
C ad
17.C
adde
70.
Cad
de
Tüzm
en
59.Sokak
87
5
Ali Kunculu
İlkögretim Okulu
Kür
şat
10
t
eçi
.G
İbrahim li Cadde
Eğitim Me
Sosyal
37.S
okak
İbrahimli Cadde
İbrahimli Cadde
Ali
25
İbrahimli Cadde
00
Basketbol
di
Na
20 00
Mehmet Ali
Eruslu Parkı
Engelliler
El Beceri
Kursu
19.S okak
k
62.Soka
Halı Saha
Kapalı Cuma Pazar Yeri
Kapalı Cuma
MİA
Pazar Yeri
LPG
71
.C
ad
de
P.
dde
11.Ca
860
5
86
en
m
lik
arı
lv
Bu
dd
es
i
Va
Eg
em
en
lik
M
illi
Ahmet Erkul
Ticaret Meslek
ve
Anadalu Ticaret
Meslek Lisesi
13.C adde
Gü
9.So kak
ce
ylio
ğlu
Ca
d
de
si
si
Batıkent Semt
e
Eg
25 00
k
3.Sokak
adde
oka
k
5.Soka
9 Sokak
dde
25.Ca
9.C
ad de
Va
dd
e
Parkı
ge
me
Şehit Fahri Şahin
Devriye Ekipler
Amirliği
Mill
iE
.S
ok
ak
ge
me
k
Mill
iE
25 00
Güceylioğlu Caddesi
Ayın tapl
ı Mah met
desi
Bel Cad
860
F
nlik
3.Sokak
Ca
d
de
si
19
e
6.Cadd
9.Sokak
üşü
ms
ınır
ı
ka
k
70.S okak
3.S
o
k
9.Soka
Semt
Parkı
nlik
Batıkent
19
.So
ka
74.C
.S
19
62
.S
Emek Parkı
00
illi
M
ok
ak
00
88.Cadde
35
O.P
Halı Saha
77.Sokak
0
it
eç
k
3.Soka
Pazar Yeri
e
9.Cadd
86
3.G
Kapalı Cuma
72.Sokak
74.C
adde
Pazar Yeri
A
78.S okak
20
rı
lva
Bu
ler
Ün
72.
Cad
de
Sahası
16.Sokak
16.Sokak
Download

EK-1