T.C.
SH\
W
AFYONKARAHiSAR VEIiIiCi
fi vriui E{itim Miidiirlii{ii
t211212014
Sayt : 89496728162016428308
Konu: 6. Okuma Haftast ve
2.Kitap $enligi
KAYMAKAMLIGINA
(ilge Milli Egitim Miidiuliigii)
$UBESINE
rr,fUOtinf-UCtlNtg
ve 2' Kitap
2014 tarihleri arasmda diizenlenecek olan "6' Okuma Haftasr
gbnderilmiptir.
$enli!i" ile ilgili onay ve afipler yazrmrzekinde
Bilgilerinizi ve gerelini rica ederim'
l!-z|Arahk
Metin YALQIN
Vali a.
il uitti Elitim Miidiirii
EK:
-Yaztornefi(
I
1 SaYfa)
DAGITIM:
Gereli:
- 17 ilge Kaymakamhlrna
- Merkez ve Merkeze Ba[h ResmilOzel
Anaokul, ilkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi
OkuV Kurum Miidiirliiklerine
- Affon Anadolu Lisesi Miidtirliigiine
- Bilgi-iplem ve E[itim Teknolojileri $ubesine
(Miid.web sitesinde yayrmlanmak iizere)
't
:.:{l
.
Bilgi:
- Miidiirliifiimi.iz Biillimlerine
- Emekli Albay Ismail OZDILEK
:''
-l
'
;.*il5otos'Ytffiffi6'ffi1
i i-i*zlituimzatandr$tasdikotunur' I
i +f,r tztzot
7, _r,
ERT
f, onkarahi sar it tr,ti tt i E' gi tim Mridrirltigii
Tel.No:(272) 213'76031 212-214 Faks :(272) 21376 05
Elektronik A!:atyon.meb, gov.h / e-posta:[email protected]' gov tr
.,1
Bilgi Igin:
A
A.SERT
Ozel
Briro
/
VHKI
@ileimzalanmr9trr'http://evraLorgu.meb.gov'tradresindenfdb2-b4cl-3lb0-b854-7562uoauiIeteyitedilebilir
I
-;*-e\
T.C.
q.His.qn
AFYoNKAn
il priui Egitim Miidiirlii{ii
vadlici
t211212014
Sayr : 8949672816201 6377091
Konu: Izin
VALILIK MAKAMINA
itgi
: a) ismail
b) ismail
"2. Kitap genli[i" hakkrndaki dilekqesi.
tarihli " 6. okuma Haftasr" hakkrndaki dilekEesi.
ozpiLEKin25ll7z0t4 rarihli
ozoilgKrn24lrllz}l4
Oitetgeler incelenmip olup; siiz konusu penligin okullanmtza duyurulmast,
penlikle lllr anptlrin okullanmrzda uygun yerlere asrlmasr, penlile g6niillii olarak katrlmak
yeni yrl
isteyen ok rllurr-rzn okul y6neticilerinin sorumlululunda kattlmalart, 6lrencilerin
hediyesi olarak birbirine kitap hediye etmeleri, okuma haftasr nedeniyle Afyon Anadolu
Lisesi'ne (15 Aralk 2014pazirtesi) protokoliin katrhmryla kitap hediye edilmesi ve Affon'lu
ressamlaln, el sanatlag ustalannln, genq yazar ve pairlerin eserlerinin sergilenmesi iqin
Afion Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nun girip katrnrn (sergi salonunun) 12-2711212014
tarihleri saat:09.00 - 17.00 saatleri arasrnda okul miidiirlii[iiniin uygun gbrmesi halinde
tah si s edi I m esi, Miidiirliigiimiizce uy gun gbriil mektedir'
Makamlarrntzca dauygun gbriilmesi halinde olurlanruza arz ederim'
itgi
Metin YALCIN
it tr,fitti Egitim Miidiirii
OLUR
1211212014
Akgiin CORAV
Vali a.
Vali Yardtmctst
Adres
Elektronik
:Karaman ip Merkezi 5.Kat (858) AFYONKARAHISAR
Ag
E-Posta
Ozel
Btiro
:affon.meb.gov.h
Tel
:[email protected]
Faks
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmrqtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresrnden
Aysun SERT VHKI
272 2r3 '7 6 03 I 212-214
:0 272 21376 05
:0
807a-66c0-3ebb-a962-lcafkodu
ile teyit edilebilir
W
wlWw@
wwwwww
Bakara Suresi 44, Avet: Kitap 0kuyorsunuz Niqin Akhnrzr KullanmtYorsunuz?
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 12/12/2014 tarih ve 6428308 sayılı