Çalışma Sosyolojisi Ders Planı
1
Ders Sorumlusu: Dr. Sevgi Çoban
Dersin Saati ve Yeri: Salı 9.00-11.50, B1/Z/04
ÖNEMLİ NOT: Çevrimiçi erişimi bulunanlar dışındaki kaynaklara
kırtasiyeden ulaşılabilecektir. Ders akışına bağlı olarak bu planda değişiklik
yapılabilir.
1. Çalışmanın Değişen Anlamları
 Stephen Edgell, The Sociology of Work, 1: The
Transformation of Work, sayfa 1-27.
 Dominique Meda, Emek: Kaybolma Yolunda Bir Değer
mi?, 2. Bölüm: Çalışmanın Olmadığı Toplumlar Var
mıdır?, sayfa 31-60
 Karl Marks, Ücretli Emek ve Sermaye, sayfa 18-27
http://m.friendfeedmedia.com/83954e72d1c2c271fd19d506271772e6b2a
e31a3
2. Ücretli Çalışma, Bilimsel Yönetim ve Yabancılaşma
 Harry Braverman, Emek ve Tekelci Sermaye, 4. Bölüm:
Bilimsel Yönetim, sayfa 105-134.
 Karl Marks, Kapital 1. Cilt, İşbölümü ve Manüfaktür,
sayfa 327-356.
 Karl Marks, 1844 Elyazmaları, Yabancılaşmış Emek
http://spartan.ac.brocku.ca/~tmulligan/READING_Estr
anged_Labor.pdf
3. Çalışmanın Anlamı ve Anlamsızlığı
 Dominique Meda, Emek: Kaybolma Yolunda Bir Değer mi?, 4.
Bölüm: Emek/Çalışma İnsanın Özü mü?, sayfa 93-130.
1
Taslak plandır. Akışta ve kaynaklarda değişiklik yapılabilir.


Andre Gorz, İktisadi Aklın Eleştirisi, 2. Bölüm, 1. Kısım: “Bu Bana
Yeter”den “Fazla Mal Göz Çıkarmaz”a, sayfa 138-156.
Gaulejak, İşletme Hastalığına Tutulmuş Toplum, 11. Bölüm:
Toplumsal Sınıfların Parçalanması ve Post Kavgası, sayfa 208224.
4. Fordizmden Postfordizme
 Hacer Ansal, Esnek Üretimde İşçiler ve Sendikalar
(Postfordizmde Üretim Esnekleşirken İşçiye Ne
Oluyor?)
http://www.birlesikmetal.org/kitap/kitap_99/19993.pdf Oğuz Topak, Refah Devleti ve Kapitalizm,
Fordizm, sayfa 120-138
 George Ritzer, Toplumun McDonaldlaştırılması,2.
Bölüm: McDonaldlaştırma ve Öncelleri, sayfa 46-68.
 Richard Sennett, Karakter Aşınması, 2. Bölüm:Rutin,
sayfa 32-46.
5. Neo-Fordizm ve Postfordizm
 Stephen Edgell, The Sociology of Work, 6: Solutions to
the Crisis of Fordism: Neo-Fordism (McDonaldism) and
Post-Fordism, sayfa 84-101.
 Oğuz Topak, Refah Devleti ve Kapitalizm, Fordizm
Sonrası ve Refah Devletinin Dönüşümü, 138-166
 Richard Sennett, Karakter Aşınması, 3. Bölüm: Esnek,
sayfa 47-65.
6. Yabancılaşmadan Vasıfsızlaşmaya: Emek Süreci Teorileri
 Stephen Edgell, The Sociology of Work, 3: Paid Work in
Industrial Society and Deskilling?, sayfa 48-60.
 Harry Braverman, Emek ve Tekelci Sermaye, EK II:
Yirminci Yüzyılda Çalışmanın Değersizleştirilmesi,
sayfa412-423.
 Michael Burawoy, Manufacturing Consent, 5:
Production of Consent, sayfa 77-94.
http://burawoy.berkeley.edu/Books/MC/Three.pdf

7. Eğreti Çalışma
 Hasan E. Temiz, Çalışma ve Toplum Dergisi, “Eğreti İstihdam:
İşgücü Piyasasında Güvencesizliğin ve İstikrarsızlığın Yeni
Yapılanması”
http://www.calismatoplum.org/sayi2/makale3.pdf
 Gamze Yücesan-Özdemir, Çalışma ve Toplum Dergisi, “Despotik
Emek Rejimi Olarak Taşeron Çalışma”
http://calismatoplum.org/sayi27/ozdemir.pdf
 Bedrettin Kesgin, İş Ahlakı Dergisi, Çalışma Yaşamında Değişen
Yoksulluk: Çalışan Yoksullar
http://www.isahlakidergisi.com/wpcontent/uploads/2013/09/sayi07-kesgin-tr.pdf
8. Türkiye’de Toplumsal Sınıflar ve Çalışma İlişkilerinin Dönüşümü
 Ahmet Makal, Ankara Üniversitesi SBF Tartışma Metinleri,
“Türkiye’nin Sanayileşme Sürecinde İşgücü Sorunu, Sosyal
Politika ve İktisadi Devlet Teşekkülleri: 1930’lu ve 1940’lı Yıllar”
http://www.politics.ankara.edu.tr/eski/dosyalar/tm/SBF_WP_4
4.pdf
 Oğuz Topak, Refah Devleti ve Kapitalizm, 1990’lardan 2000’lere
Türkiye’de Refah Devleti’nin Dönüşümü, sayfa 185-230.
9. Türkiye’de Toplumsal Sınıflar ve Çalışma İlişkilerinin Dönüşümü
 Oğuz Topak, Refah Devleti ve Kapitalizm, 1990’lardan 2000’lere
Türkiye’de Refah Devleti’nin Dönüşümü, sayfa 231-271.
 Tijen Erdut, Çalışma ve Toplum Dergisi, “İşgücü Piyasalarında
Enformelleşme ve Kadın İşgücü”
http://www.calismatoplum.org/sayi6/makale%201.pdf
10. Toplumsal Cinsiyet ve Çalışma
 AÖF, Çalışma Sosyolojisi, sayfa 167-175
http://e-ogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/SOS323U.pdf
Şemsa Özar, Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Kadın Emeği ve
İstihdamı Politikaları, Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın
Emeği (Ahmet Makal/Gülay Toksöz), sayfa 266-304.
11. Toplumsal Cinsiyet ve Görünmeyen Emek
 Kadının Görünmeyen Emeği, 2. Bölüm (ANKA Kadın Araştırma
Merkezi Raporu), 2. Bölüm: İkinci Vardiya-Kavramsal ve
Kuramsal Çerçeve, sayfa 19-30.
http://www.bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/00
0/001/012/original/anka_kad%C4%B1n_rapor_131_ikinci_vardiya_.pdf?1387185056
 Çağla Ünlütürk-Ulutaş, Çalışma ve Toplum Dergisi, “Yoksulluğun
kadınlaşması ve Görünmeyen Emek”
http://calismatoplum.org/sayi21/ulutas.pdf
12. Çalışmanın Geleceği
 Ulrich Beck, The Brave New World of Work, 5: The Risk Regime,
67-91.
 Ulrich Beck, The Brave New World of Work, 6: A Thousand
Worlds of Insecure Work, 92-109.
 Richard Sennett, Karakter Aşınması, 8. Bölüm: Tehlikeli Bir Zamir:
Cemaat, sayfa 143-156.
 Yasin Durak, Emeğin Tevekkülü, Türkiye’de Düzenleme Tarzının
Dönüşümü ve İslamlaşma, sayfa 68-85.
Download

SOS 239-001 - Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü