Doküman No
TERMAL KONFOR ÖLÇÜM
TALİMATI
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No/Tarih
Sayfa No
1/4
1. AMAÇ - KAPSAM
Bu talimat, normal çalışma akoşullarında kişilerin termal hassasiyet düzeylerini tahmin etmeye ve sıcak
bir ortamda bir kişinin maruz kaldığı ısı baskısının çalışan üzerindeki etkisinin belirlenmesini kapsar
Ancak kısa zaman dilimler boyunca katlanılan ısı baskısının değerlendirilmesinde ve rahatlık
bölgelerine yakın ısı baskılarının değerlendirilmesini kapsamaz.
2. SORUMLULAR
Bu talimatın işletilmesinden laboratuvar sorumlusu ve deney sorumluları sorumludur.
3. TANIMLAR VE KISALTMALAR
WBGT : Yaş hazne küre sıcaklığı, kişinin maruz kaldığı ısı baskısını gösteren deneysel indeks
PMV
: (Predicted Mean Vote) Indeksi, Isıl cevrenin bir gurup tarafından fizyolojik
değerlendirilmesinin sayılaştırılmasıdır.
PPD(Predicted Percentage of Dissatisfaction) Tahmin Edilebilir Rahatsızlık Oranı PMV değerinden
hesaplanarak bulunulan ortamdaki kişilerin yüze kaçının sıcak veya soğuk hissettiği hakkında bilgi
verir.
Homojen Ortam
Heterojen Ortam tanımları yapılabilir.
4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Termal Konfor Ölçüm Sonuçları Kayıt Formu
Termal Konfor Cihazı Kullanım Talimatı
5. KULLANILAN EKİPMANLAR

Mikroklima Analiz Cihazı, Sensör ve Probları

Yazılım (WBGT, PMV ve PPD hesaplamaları)

Bağlantı Ekipmanları

Üç Ayak
6. UYGULAMA

Tesisin normal işletme şartlarında olup olmadığı gözlemlenir. Gerekirse ölçümler sırasında
tesisin normal çalışma şartlarına getirilmesi sağlanır.

Hazırlayan
Çalışanların çalışma sırasında kullandıkları kıyafetler ve yaptıkları işler not alınır.
Onaylayan
Doküman No
TERMAL KONFOR ÖLÇÜM
TALİMATI
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No/Tarih
Sayfa No

2/4
Ölçümlere başlamadan önce anemometre yardımı ile atmosferik koşullar ölçülerek ölçüm
formuna kaydedilir.

Ölçüm yapılacak parametreye göre (PPD-PMW veya WBGT) cihaz talimatında belirtilen uygun
sensörler takılır.

Ölçüm yapılacak noktalarda, cihaz zeminden 1 metre yukarıda tutulur.

Cihaz, probları etrafındaki hava akışını, sıcaklık ve nemi etkileyecek engeller (Örneğin balkon,
ağaç, düşey yüzeyler ya da duvarlar vb.) ile kısıtlanmamalı ve radyasyondan korunacak bir yere
yerleştirilir

Sensörleri, normal çalışma yerine yerleştirmenin mümkün olmaması durumunda, ortamdan
yaklaşık olarak aynı etkilenmeye maruz kalacağı yere yerleştirilmelidir.

Ölçüm süresi, sensörün tepki sıcaklığına bağlıdır. Cihaz ilk açıldığında cihaz ve sensörlerin
adaptasyonu gözönüne alınarak ilk ölçüm süresi 20 dakika seçilir.

Ortam koşullarında değişiklik olmaması durumunda; ikinci ölçümden itibaren 2’şer dakikalık seri
ölçümler alınır.

Ortam koşullarında değişiklik gözlenmesi durumunda ise tekrar sensörlerin adaptasyonu için
örnekleme süresi 20 dakika olarak ayarlanır.

Cihaz üzerindeki değerler gözlemlenerek sabitlendiğinde ölçüm yapılmış kabul edilir.

MEM tuşu ile ölçüm kayıdı başlatılır ve ölçüm süresinin sonunda tekrar basılarak sonlandırılır.

Ölçüm noktası, bu nokta için belirlenen metabolik oran ve ölçüm değerleri Termal Konfor
Ölçüm Sonuçları Kayıt Formu’na kaydedilir.
WBGT ölçümü yapılacak ise;

Heterojen Ortam tespit edilmesi halinde, örneklemeler baş, karın ve ayak bileğinin yere göre
yüksekliğine karşılık gelen 3 pozisyonda alınmalıdır.
Cihaz;
-
Çalışan ayaktaysa ölçümler zeminden 0.1 m, 1.1 m ve 1.7 m yukarıya
-
Çalışan oturuyorsa ölçümler zeminden 0.1 m, 0.6 m ve 1.1 m yukarıya yerleştirlir.
**İndeksleri belirlemek için kullanılan ölçümler, tercihen aynı anda yapılmalıdır.

Ölçümler, azami ısı baskısına karşılık gelen bir zaman diliminde, yani genellikle sıcak yaz
dönemi süresince ve günün ortasında veya ısı üretme ekipmanı çalışır durumda olduğu zamanda
yapılmalıdır.
Hazırlayan
Onaylayan
Doküman No
TERMAL KONFOR ÖLÇÜM
TALİMATI
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No/Tarih
Sayfa No
3/4
6.1. RAPORLAMA
Deney Sonuçları, yasal mevzuatlara (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’) ve ilgili standarda göre
değerlendirilir ve raporlanır.
 Yapılan iş aktivitesine göre aşağıdaki tablo kullanılarak veya yazılım üzerinden metabolik oran
belirlenir.
*TS EN 27243

PMV ve PPD değerlerini görebilmek için cihaz yazılımından Moderate Environment seçilerek TS
EN ISO 7730 standardına göre hesaplanan değerler,

WBGT değerini görebilmek için cihaz yazılımından Hot Environment seçilerek TS EN 27343
standardına göre hesaplanan değerler raporlanır.
Hazırlayan
Onaylayan
Doküman No
TERMAL KONFOR ÖLÇÜM
TALİMATI
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No/Tarih
Sayfa No

4/4
Heterojen ortamlarda yapılan ölçümlerde WBGT indeksinin ortalama değeri, aşağıda 3 ağırlıklı
indeksin yer aldığı formül kullanılarak elde edilir.
WBGT = (WBGTbaş + (2xWBGTkarın)+WBGTayakbileği )
/4
7. REFERANS DÖKÜMANLAR

TS EN 27243 “Sıcak Ortamlar - WBGT (Yaş - Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının
Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini

TS EN ISO 7730 ‘’PMV ve PPD İndexine göre Termal Konforun Analitik Tayini’’
***
REVİZYON KONTROL SAYFASI
REV NO.
Hazırlayan
SAYFALAR
REVİZYONUN TANIMI
Onaylayan
TARİH
Download

termal konfor ölçüm talimatı