Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
B LG SAYAR DESTEKL TASARIM HAFTA 4
SOLIDWORKS LE KATI MODELLEME
SolidWorks ile geçerli bir sketch olu$turulduktan sonra kat' model olu$turmak için ilgili
Feature i$lemleri kullan'l'r. View menüsü içerisinden Toolbars-Features komutu ile
Feature olu$turmak için kullan'lan komutlar aktif hale getirilir.
Features Toolbar’'
Features Toolbar’'
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
1/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
A$a0'da kat' model görüntüsü verilen parçay' SolidWorks ile modellemek için gerekli
i$lemler gösterilmi$tir.
lk olarak taban bölümü için a$a0'daki ölçülerde bir için Sketch olu$turulur ve 10
mm’lik ekstrüzyon mesafesi verilir.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
2/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Sketch Plane
Üst dikme üzerinde bir çal'$ma düzlemi olu$turulur.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
3/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
4/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
$lemler sonucunda parça üzerinde çizim yap'labilecek bir düzlem Referans Geometri
ile olu$turulur.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
5/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Üst bölgedeki silindirik k'sm'n extrüzyon mesafesi heriki tarafa (Mid Plane) toplam 40
mm dir. $lem sonucunda elde edilen model a$a0'daki gibidir.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
6/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Parçan'n silindirik k'sm'n'n bir yüzeyi Sketch için seçilir ve 50 mm çapl' bir çember
çizilir.
Extrude-Cut komut ile silindirik k's'mda boydan boya (Through All) bir delik
olu$turulur.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
7/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Referans Geomerty komutu ile a$a0'da belirtildi0i $ekilde $eçilen yüzeyden 25 mm
ileride bir düzlem (Plane2) olu$turulur.
Olu$turulan düzlem üzerinde a$a0'daki Sketch olu$turulur.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
8/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Olu$turulan Sketch düzlemin her iki taraf'na (Mid Plane) toplam 40 mm extrude edilir.
$lem sonucu elde edilen model $ekildeki gibidir.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
9/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Silindirin yan yüzeyi Sketch düzlemi olarak seçilir.
Seçilen düzlem üzerinde a$a0'daki Sketch olu$turulur.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
10/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Extrude Cut komutu ile olu$turulan Sketch iele bir kesme i$lemi gerçekle$tirilir.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
11/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Parça taban k'sm'nda bulunan kanallar' olu$turmak için $ekilde gösterilen düzlem
Sketch düzlemi olarak seçilir.
Bu düzlem üzerinde $ekilde görülen Sketch olu$turulur.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
12/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Olu turulan Sketch Kopyalama yöntemi ile 70 mm
ötelenerek ço alt l r.
70 mm
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
13/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Geçerli Sketch olu$turulduktan sonra Extrude-Cut yöntemi ile alt plakadaki kesme
i$lemi gerçekle$tirilir.
Model tamamland'ktan sonra Radyüsler ve Pahlar olu$turulur.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
14/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
15/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
16/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
REVOLVE Feature’unu kullanarak bir Kasnak modelleyelim.
Ön düzlem (Front) seçilerek Kasnak modeli için Sketch i lemine ba lan l r ve a a da
gösterildi i ekilde Fully Defiene bir Sketch olu turulur.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
17/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Geçerli Section’u olu turmak üzere Trim komutu ile gerekli çizgiler budan r.
Budama i leminden sonra elde edilen Section Revolve Feature’ kullan larak bir kat ya
dönü türülür.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
18/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Revolve Axis
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
19/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Kasnak modelinin yar s Revolve i lemi soncunda elde edilmi tir. Kasnak y-z eksenine göre
simetrik oldu u için di er yar s n Mirror i lemi ile elde etmek mümkündür.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
20/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Kasnak göbe inde bulunan mil deli ini açmak için Sketch komutu ile birlikte gösterilen
düzlem seçilir ve 30 mm çapl bir çember çizilir.
Çizilen çember Cut-Extrude Feature’ kullan larak boydan boya (Through All) bir delik haline
dönü türülür.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
21/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Kasnak a rl n azaltmak için yap lacak bo altmalar için Kasnak ön yüzeyi Sketch düzlemi
olarak seçilir.
Gerekli Budama (Trim) ve Yuvarlatma Sketch Filet i lemlerinden sonra a a daki section
elde edilir.
Pattern komutu ile elde dilen Sketch Dairesel olarak (Circular Pattern) ço alt l r (Çevrede 8
adet)
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
22/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
23/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Elde edilen pattern Extrude-Cut Feature’ ile kasnaktan ç kar l r.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
24/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Kasnak göbe indeki kama kanal için (TS147/1) göbek yüzeyi Sketch düzlemi olarak seçilir.
Extrude Cut ile kama kanal aç l r.
Döküm yöntemi ile üretilecek kasnak için gerekli kö e yuvarlatmalar yap l r.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
25/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Son olarak pah k rma (Chamfer) i lemi ile model son haline getirilir.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
26/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Kasnak için Malzeme atamas yap labilir ve A rl k ve Atalet momentleri gibi özellikleri
hesap edilebilir.
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
27/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Uygulamalar
A$a0'da perspektif görünü$leri verilen parçalar' modelleyiniz. Eksik ölçü
var ise parça geometrisine uygun yakla$'k de0erleri kullanabilirsiniz.
Uyg1:
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
28/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Uyg2:
Uyg3:
Front
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
29/30
Bilgisayar Destekli Tasar m, 2007 Bahar
Uyg4:
Hafta 3-SolidWorks ile Kat
Modelleme
30/30
Download

1/30 BLGSAYAR DESTEKL TASARIM HAFTA 4 SOLIDWORKS LE