..........
Sayı: 14 Bahar 2014
Ankara
1
..........
Dil Araştırmaları/Language Studies
Uluslararası Hakemli Dergi
ISSN: 1307-7821
Sayı: 14 Bahar 2014
Sahibi/Owner
Avrasya Yazarlar Birliği adına
Yakup DELİÖMEROĞLU
Yayın Yönetmeni/Editor
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/Editorial Director
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU
Yayın Yönetmeni Yardımcıları/Vice Editors
Doç. Dr. Dilek ERGÖNENÇ AKBABA • Doç. Dr. Feyzi ERSOY
Doç. Dr. Habibe YAZICI ERSOY • Doç. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU
Arş. Gör. Hüseyin YILDIZ
Yayın Danışma Kurulu/Editorial Advisory Board
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN • Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH • Prof. Dr. Sema
BARUTÇU ÖZÖNDER • Prof. Dr. Ahmet BURAN • Prof. Dr. İsmet CEMİLOĞLU
• Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL • Prof. Dr. Nurettin DEMİR • Prof. Dr.
Hayati DEVELİ • Prof. Dr. Musa DUMAN • Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY • Prof.
Dr. Gürer GÜLSEVİN • Prof. Dr. Ayşe İLKER • Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ
• Prof. Dr. Leylâ KARAHAN • Prof. Dr. Metin KARAÖRS • Prof. Dr. Yakup
KARASOY • Prof. Dr. Ceval KAYA • Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU • Prof. Dr.
Zeynep KORKMAZ • Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ • Prof. Dr. Mustafa ÖNER • Prof.
Dr. Mustafa ÖZKAN • Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN • Prof. Dr. Çetin PEKACAR • Prof.
Dr. Osman Fikri SERTKAYA • Prof. Dr. Vahit TÜRK • Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ
• Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ • Doç. Dr. İsmail DOĞAN • Prof. Dr. Zühal
YÜKSEL • Yrd. Doç. Dr. Ferhat TAMİR
Yazı Kurulu/Executive Board
Doç. Dr. Dilek ERGÖNENÇ AKBABA • Yrd. Doç. Dr. Gülcan ÇOLAK
BOSTANCI • Doç. Dr. Figen GÜNER DİLEK • Doç. Dr. Feyzi ERSOY •
Doç. Dr. Habibe YAZICI ERSOY • Doç. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU • Yrd. Doç.
Dr. Veli Savaş YELOK • Dr. Hakan AKÇA • Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM
Akademik Temsilciler/Academic Representatives
Abdulkadir ÖZTÜRK (Kayseri), Yusuf ÖZÇOBAN (Balıkesir), İsmail SÖKMEN (İzmir),
Musa SALAN (Çankırı), Aslıhan DİNÇER (İzmir), M. Emin YILDIZLI (Nevşehir),
İlker TOSUN (Edirne), Özer ŞENÖDEYİCİ (Trabzon)
Düzelti/Redaction
Hüseyin YILDIZ
İngilizce Danışmanı/English Language Consultant
Yrd. Doç. Dr. Cemal ÇAKIR
Web sayfası sorumluları/Web page designers
Hüseyin YILDIZ • B. Yavuz PEKACAR • Musa SALAN
Yönetim Merkezi/Management Center
Hacettepe Mahallesi Hamamönü Sk. No: 24 Altındağ/ANKARA
İletişim Bilgileri/Correspondence Address
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU - Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Teknikokullar / ANKARA
Tel: +90 312 202 14 20
e-posta: [email protected]
web sayfası: www.dilarastirmalari.com
Abonelik/Subscription
Fiyatı: 10 TL
Yurt içi Yıllık Abone Bedeli: 20 TL
T.C. Ziraat Bankası Başkent Şubesi – Şube Kodu:1683
Hesap No: 47095325-5001
Posta Çeki Hesabı: Avrasya Yazarlar Birliği No: 53 23 008
e-posta: [email protected]
Yayın Türü/Type of publication
6 aylık, yerel süreli
Tasarım/Design by
İbrahim Sağlam +90 532 460 96 41
Baskı/Printed by
Sage Matbaacılık Tel: +90 312 283 65 64
• Dil Araştırmaları, EBSCO Publishing, MLA, ASOS index ve Araştırmax
tarafından taranmaktadır.
2
..........
BU SAYININ HAKEMLERİ
Prof. Dr. Ali AKAR
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH
Prof. Dr. Uwe BLÄESING
Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
Prof. Dr. Ayşe İLKER
Prof. Dr. Henryk JANKOWSKI
Prof. Dr. Mustafa KAÇALİN
Prof. Dr. Leylâ KARAHAN
Prof. Dr. Yakup KARASOY
Prof. Dr. Ceval KAYA
Doç. Dr. Ferruh AĞCA
Doç. Dr. Nesrin BAYRAKTAR
Doç. Dr. Kerim DEMİRCİ
Doç. Dr. Ahmet KARADOĞAN
Doç. Dr. Serkan ŞEN
Doç. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Hakan AYDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ
Yrd. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Ferhat TAMİR
3
..........
Dil Araştırmaları’ndan,
Dil Araştırmaları’nın dördüncü sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Dergimizin
meslektaşlar arasında ilgi görmesi bize şevk veriyor. Bu ilginin devam etmesini
diliyoruz. Dergiyi ulaştıramadığımız meslektaşlarımız lütfen bizimle temas
kursunlar.
Bu sayıda yer alan “Kazakçaya Ait İlk Fonetik İzler” adlı makale, Dîvânü
Lügati’t-Türk, Codex Cumanicus ve Mısır Memlük sahası sözlük ve gramerlerinde
bugünkü Kazakçaya ait fonetik izlerin peşine düşüyor. Genel Kıpçak özellikleri
arasında doğrudan Kazakçaya ait fonetik özelliklerin bulunup bulunmadığını
araştırıyor. Leylâ Karahan’ın incelemesi Türk toponimisine yeni bir katkı olarak
değerlendirilebilir. Tülay Çulha’nın Karayca “Sekirme Yoraları” hem seğirname
araştırmaları hem de Karayca için önemli veriler barındırıyor. İş yeri adlarıyla ilgili
saha araştırmasına dayanan yazı konuya yeni bir yaklaşımdır. “Hiç” kelimesiyle ilgili
ortak çalışma da işlevsel bir yaklaşımı yansıtıyor. Şahru Pilten’in Türkmenceyle
ilgili incelemesi, Türkmencedeki sıfat-fiilleri zaman çizgisindeki yerine oturtmasıyla
önem taşıyor. Nihal Çalışkan’ın çalışması ise, dilde metafor yoluyla Cemil Meriç’in
dünyasına girmeye çalışıyor. Seyfullah Türkmen de atasözü ve deyimlerde bulunan
kişi adlarının kullanım sebepleri üzerinde duruyor.
Dergide yer alan üç çevirinin de meslektaşlarımızın dikkatini çekeceğini
sanıyoruz. Her sayıda olduğu gibi bu sayıda da kitaplarla ilgili değerlendirme,
tenkit ve tanıtmalar var. Hem dil çalışanlarının eserlerini değerlendirmek hem de
alanımızda bir tenkit ortamı oluşturmak bakımından bu bölümün faydalı olduğuna
inanıyoruz.
Dördüncü sayımızla sizlere yeniden merhaba diyoruz.
Ahmet B. Ercilasun
4
..........
Makaleler/ Articles
İçindekiler
Contents
Sayı: 14
Bahar 2014
Bir kişi y(a)ŋ(ı)ls(a)r og(u)şı<ŋa> bod(u)nı<ŋa>
(e)bi<ŋe> (e)şükiŋe t(e)gi (a)kıdm(a)z ermiş [KT
G 6 = BK K 4]
Osman Fikri Sertkaya
9-21
Türkçe şayka ‘güvertesiz bir çeşit savaş kayığı’
Kelimesinin Macar Kökeni Üzerine Bazı
Düşünceler
Marek Stachowski
23-26
Türk Sözlükbiliminde Tanımsız
Bir Alan: Sövgü Sözleri
Ali Akar
27-33
Kazak Türkçesinde –mIs
Nergis Biray
35-54
Eski Uygurcada Yeterlik Kipi
-gAlI bol- mu yoksa -gAlI bul- mu?
Hakan Aydemir
55-61
qaya gel-/getür- in Old Ottoman Turkish and
Its Reflections on Ottoman Poetry
İbrahim Taş
63-74
Türkiye Türkçesi Gramerindeki Düzensizlikler
ve Eş Zamanlı Gramer Yazımı
Caner Kerimoğlu
75-96
Türkçede Bir Gramerleşme Örneği: -soñ < soñ
Erkan Salan
97-117
Türkiye Türkçesinde Zaman Metaforları:
Bilişsel Dil Bilimsel Bir Yaklaşım
Eser Ördem
119-136
III. Teklik Kişi İyelik Eki +(s)I ve Zamir n’si
Üzerine Bir Değerlendirme Denemesi
Hakan Özdemir
137-145
Olumsuzluğu Kuvvetlendirme Stratejileri
Üzerine: Ḳıṣaṣü’l-Enbiyā Örneğinde
Bir İnceleme
M. Selcen Çürük
147-169
Karaburun Silikyeradlarında (Mikrotoponimlerinde) Görülen Coğrafi Terimler
İbrahim Şahin - Salih Köse
171-187
Çekirge Kelimesi Üzerine
İmdat Demir
189-200
Türk Lehçelerinde -sa/-se Şart Şeklinin
Kökeni Sorununa Dair
N. A. Baskakov
Çev. Mehman Musaoğlu
Çev. Cemile Kınacı
201-232
5
..........
Değerlendirme ve Tanıtmalar/ Reviews
İçindekiler
Contents
Sayı: 14
Bahar 2014
6
Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük”ünü
Yeniden Gözden Geçirmek
Tuncer Gülensoy
235-243
Alimov, Rysbek (2014), Tanrı Dağı Yazıtları.
Eski Türk Runik Yazıtları Üzerine Bir
İnceleme, Kömen Yayınları, Konya, 262 s.,
ISBN: 978-605-5184-24-7
Hüseyin Yıldız
244-249
Öztürk, Rıdvan (2014), Günümüz
Afganistanlı Özbek Şairleri, Palet Yayınları,
Konya, 495 s., ISBN 978-605-5262-43-3
Gökhan Ölker
250-254
Ersoy, Feyzi (2012), Türk-Moğol Dil
İlişkisi ve Çuvaşça, Gazi Kitabevi, Ankara,
566+XXVII s., ISBN: 978-605-344-017-8
Zeynep Aslan
255-263
Useev, Nurdin (2011), Yenisey Yazıtları I.
Söz Varlığı ve Metinler, C. Aytmatov Dil ve
Edebiyat Enstitüsü, Bişkek, 724 s.,
ISBN: 978-9967-15-031-7
Lira Mayrambek kızı
264-267
Cin, Ali (2012), Mesud bin Ahmed, Süheyl ü
Nev-bahār (Kenzü’l-Bedāyī’), İnceleme-MetinDizin, Eğitim Yayınevi, Konya, 760 s.
ISBN: 978-605-5176-00-6
Yaşar Tokay
268-271
Özkan, Bülent (2011), Türkiye Türkçesinde
Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması
ve Eş Dizimlilikleri -Derlem Temelli Bir
Uygulama-, Türk Dil Kurumu Yayınları,
Ankara, 467 s., ISBN: 978-975-16-2384-3
Ceren Kayaselçuk
272-275
Kerimoğlu, Caner (2014), Genel Dilbilime
Giriş, Pegem Akademi, Ankara, 353 s.,
ISBN: 978-605-364-689-1
Ece Tombul
276-279
..........
Makaleler
Articles
7
..........
8
Download

İçindekiler - Dil Arastirmalari