DOKÜMAN NO
İLK YAYIN TARİHİ
HİDROSEL OPERASYONU HASTA
BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM BELGESİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
TOTM-OFR-253
15.02.2014
0
1/1
SAYFA NO
HİDROSEL OPERASYONU konusunda bilgilendirilmek istemiyorum.(Bu bölüm hasta tarafından
okunacak ve doldurulacaktır.)
……………………………………………………………………………………………………………………
Hasta Yakını Adı Soyadı
İmza
Tarih-saat: …./…./…… - ……
Hidrosel testisleri saran zarın içinde sıvı birikmesi halidir. Testis damarları boyunca zar yapının
içinde sıvı toplanması olursa kordon kisti denir. Testisten uzanan zarlar karın içerisine ince bir kanal ile
açılıyorsa konmünikan (bağlantılı) hidrosel tanısı alır. Şayet bağlantılı hidrosel ise tedavi tanı
koyulduğunda cerrahi olarak yapılır, diğer patolojilerde uygun zaman belirlenerek ameliyat kararı verilir.
Sıvının büyüklüğü ve sertliği testis gelişimini etkileyeceğinden hekim tercihine göre erken cerrahi tedavi
uygulanabilir.
Tedavisi: Tedavi cerrahi olup; ameliyatın süresi normal şartlarda 30-60 dakika olup ameliyatın seyrine
göre ve hasta faktörlerine bağlı değişebilir.
Risk ve Komplikasyonlar;
1) Ameliyat sonrası erken dönemde nadiren antibiyotik tedavisi gerektiren yara yeri enfeksiyonu, yara
yeri açılması görülebilmektedir.
2) Hidroselektomi sonrası hematom (Skrotum içersinde kan birikmesi) gelişebilir.
3) Ameliyat esnasında siperm toplayan kanallarda ( epididim ve vas deferens) yaralanma olabilir.
4) Kullanılan ameliyat tekniğine göre değişik oranlarda operasyon sonrası dönemlerde hidrosel
tekrarlayabilir.
5) Ameliyat esnasında verilen sabit pozisyona bağlı olarak nadiren his kayıpları ve sinir zedelenmeleri
görülebilmektedir.
6) Büyük hidrosellerde uygu cerrahi teknik uygulanmazsa nüks görülebilir.
Hastaya özel durumlar:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(Yapılacak müdahaleyi ve yapacak hekimi biliyorum, bana anlatılanları tümüyle anladım, hekimim tüm
sorularıma yanıt verdi, yapılacak müdahaleden istediğim zaman vaz geçme hakkına sahip olduğumu
biliyorum, bana yapılacak müdahaleyi kendi isteğim ile kabul ediyorum.)
(Bu bölüm hastanın/yakınının kendi el yazısı ile yazılacaktır.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Hastanın
Adı
Soyadı
İmza
Tarih – saat: …/ …/…- …..
……………………..
Hasta
Yakını
Adı
İmza
Tarih-saat …/ …/…- …..
Doktor adı soyadı
………………………………………………………
İmza
Tarih- saat : …./…./…… - ………
Soyadı:………………
Download

hidrosel operasyonu hasta bilgilendirilmiş onam belgesi