05.09.14
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Öğrenciler otomasyon ders alma ekranlarına gelen her dersi almak durumunda
değildir. Öğrenciler ders seçimi yaparken sadece müfredata ve yönetmelik
hususlarına göre işlem yapmalıdır. Yani ders alma ekranına gelen derslerden
müfredatına göre uygun dersleri seçmek durumundadır. Bu nedenle gerek müfredat
ve gerekse aşağıdaki maddelerde sunulan yönetmelik hususları iyi incelenmelidir.
(Müfredat için tıklayınız: http://muh.karabuk.edu.tr/endustri/doc/muf.pdf)
(Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
incelenmek istenirse: http://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/2012eos.htm)
2. Öğrenciler almış oldukları derslerde özellikle ders kodu, ders adı ve AKTS (ECTS)
değerinin müfredata göre doğru olmasına dikkat etmelidirler. Aksi durumlarda
danışman öğretim elemanları bilgilendirilmelidir.
3. Öğretim elemanları ile otomasyon sistemi üzerinden ziyade mail ya da telefon
yoluyla irtibata geçilmesi sorunların daha hızlı çözümü noktasında önemlidir. Öğretim
elemanları ders alma onayı esnasında öğrencilere otomasyon sistemi üzerinden
mesaj atabilir. Otomasyon gelen mesaj kutusu sık sık kontrol edilmelidir.
Danışman Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Muharrem ÜNVER
Arş. Gör. Selçuk ÖZCAN
Arş. Gör. Turgay TÜRKER
Arş. Gör. Yasemin ALTUN TÜRKER
e-mail
[email protected] Öncelikle
0 370
[email protected]
433 20 21
[email protected] aranmalıdır
[email protected]
Dâhili
1133
1133
1117
1117
4. Öğrenciler, yarıyıl başında ders alma işleminde, öncelikle başarısız ve tekrarlamak
durumunda oldukları dersler ile kredi yetersizliğinden dolayı daha önce hiç
almadıkları alt yarıyıl derslerini yüklenmek zorundadırlar. Daha sonra AKTS sınırı
dâhilinde (max 40 AKTS) bulunduğu yarıyıldan ders alabilirler. Anlaşılmayan
noktalarda danışman öğretim elemanı ile irtibata geçilmelidir.
5. Öğrencilerin bir yarıyılda kaydolacağı derslerin kredi toplamı 30 AKTS’dir. Öğrenci
birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise, ilgili yönetim
kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan yarıyıl toplam AKTS kredisi üst sınırı 40 AKTS
aşılarak öğrencinin bu yarıyılların her birinde en çok 45 AKTS kredisi ders almasına izin
verilebilir. Anlaşılmayan noktalarda danışman öğretim elemanı ile irtibata
geçilmelidir.
6. Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm dersleri
almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden, ortak zorunlu dersler (Tarih, Türk Dili ve
Yabancı Dil) hariç, ders muafiyeti talebinde bulunanların durumlarının uygun olması
halinde muaf tutuldukları ders kredisi kadar dersi üst yarıyıldan alabilirler.
Anlaşılmayan noktalarda danışman öğretim elemanı ile irtibata geçilmelidir.
7. Muafiyet dilekçesi veren öğrencilerin muafiyet durumları netleşmişse yani hangi
derslerden muaf oldukları sisteme işlenmişse ders alma döneminde üst yarıyıldan
ders alabilirler. Henüz netleşmemişse ders alma döneminde tüm dersleri alacaklar,
muaf oldukları dersler sisteme işlendikçe o dersler üzerlerinden düşürülecek ve eklesil döneminde (22-26 Eylül 2014) üst yarıyıldan derslerini danışmanları kontrolünde
kendileri seçeceklerdir.
8. Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız dersi
bulunmayan öğrenciler, kredi sınırı dâhilinde 40 AKTS kredisini aşmamak şartıyla
üçüncü yarıyılın başından itibaren üst yarıyıldan ders alabilirler. Ayrıca öğrenciler
muaf oldukları dersler yerine 30 AKTS kredi toplamını geçmemek üzere üst yarıyıldan
ders alabilirler. Anlaşılmayan noktalarda danışman öğretim elemanı ile irtibata
geçilmelidir.
9. Üniversitemiz Eğitim-Öğretim yönetmeliğinde "Birinci yılın iki yarıyılında sorumlu
olduğu derslerden (Tarih, Türk Dili ve Yabancı Dil hariç) üç veya daha fazla dersten
başarısız durumda bulunan öğrenciler beşinci yarıyıl ve daha üst yarıyıllardan ders
alamazlar." ifadesi yer almaktadır. Bu durumdaki öğrencilerin otomasyonda
karşılarına çıksa dahi üçüncü sınıf ve daha üstü dersleri seçmemeleri gerekmektedir.
Dersler seçilse dahi danışmanı tarafından reddedilecektir (Staj dersleri dâhil). Bu
durumda 1-3 kitlemesine kalıp bu dönem staj dersini alamayacak öğrenciler, bu
dönem staj defterlerini teslim etmeyeceklerdir. Bu durumdaki öğrenciler için defter
teslimi ile alakalı olarak daha sonra bir duyuru yapılacaktır.
10. Öğrencilerin ders alma haftası içesinde danışman hocalarını onay verilmesi
konusunda sıkıştırmalarına gerek yoktur. Öğrenciler için sistem 12 Eylül 2014 Cuma
saat 24:00’de kapatılacaktır. Ancak danışmanlar için akademik takvimde de belirtildiği
üzere son onay tarihi 13 Eylül 2014 Cumartesi saat 24:00’dır. Danışmanlar
kendilerine tanınan süre içerisinde derslere muhakkak onay vereceklerdir. Aksi
durumlar için zaten ekle-sil döneminde sistem tekrar açılacağından öğrencilerin bu
konuda panik yapmamaları gerekmektedir.
11. Örgün eğitim öğrencileri, kendisi ve danışmanı tarafından imzalanan 2 (iki) nüsha
olarak düzenlenen ders alma formunu, ders alma–bırakma süresi (ekle-sil dönemi)
sonuna kadar (26 Eylül 2014) danışmanına teslim ederler. Daha önce getirmeleri
problemlere müdahale edebilmesi açısından önem arz etmektedir. Uzaktan eğitim
öğrencileri bu uygulamanın dışında tutulmaktadır.
12. 3. Sınıf öğrencileri için dekanlığımızın aldığı karar gereği SOS381-Değerler Eğitimi
dersi zorunlu seçmeli ders durumundadır. Bu öğrenciler öncelikle bu dersi seçecekler
daha sonra kredi sınırı dâhilinde 2 seçmeli ders daha alacaklardır.
13. ENM401-Sistem Tasarımı dersi otomasyonda birkaç tane açılacaktır. Bu dersi alacak
öğrencilerin ders alma ekranında karşılarına çıkacak olan derslerden hangi hoca ile
çalışacaklarsa o hocaya ait dersi seçmeleri gerekmektedir.
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Download

05.09.14 ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE