T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 1
06/01/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2013 tarih ve
84990756-301.03-187 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
5393 sayılı Belediye Yasasının “Denetim Komisyonu” başlıklı 25. maddesinde belirtildiği
üzere, belediye meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile
bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye
sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi
parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması
suretiyle oluşur.
5393 sayılı Belediye Yasasının 25. maddesi uyarınca, Mezitli Belediyesi Denetim
Komisyonunun 5 üyeden oluşmasına; 3 üyenin CHP’den, 2 üyenin de MHP’den olması nedeniyle,
yapılan gizli oylamada; CHP’den Penpe TAYLAN, Memet Ali KULAÇ ve Mehmet AŞK,
MHP’den Fazlı AÇIK ve Mustafa KÖÇ Mezitli Belediyesi Denetim Komisyonu üyeliğine
seçildiler.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 2
06/01/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2013 tarih ve
84990756-301.03-188 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
5393 sayılı Belediye Yasasının “Denetim Komisyonu” başlıklı 25. maddesinde;
“Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve
çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir.
Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve
kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere
büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının devlet
memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere,
belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde
görevlendirilecek kişi ve gün sayısı belediye meclisince belirlenir” denilmektedir.
5393 Sayılı Belediye Yasasının 25. maddesi uyarınca; Meclisimizce oluşturulan Denetim
Komisyonu’nun çalışmalarında ihtiyaç duyması halinde, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki
kamu kurum ve kuruluşlarından iki memurun 20 (yirmi) işgününü geçmemek üzere
görevlendirilmesi için Denetim Komisyonu’na yetki verilmesi ve çalıştırılacak memurlara (1.000)
gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak
miktarda günlük ödeme yapılmasının kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 3
06/01/2014
K A R A R
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli
31/12/2013 tarih ve 63511065-72 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (l) bendinde “Norm kadro çerçevesinde
belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmelerine karar vermek
belediye meclisinin görevleri arasındadır” denilmektedir.
22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.
maddesi gereğince; Belediyemiz sınırlarının genişlemesi, park ve yeşil alanlarımızın artması
sonucu mevcut alanların bakımı, yeni peyzaj alanlarının düzenlenmesi gerektiğinden peyzaj
mimarına ihtiyaç duyulmuştur.
Belediyemizce daha önce ihdas edilen ve halen boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfından 7.
dereceli 1 adet mühendis kadrosunun iptal edilerek, yerine 5. dereceli 1 adet peyzaj mimarı
kadrosunun ihdasının ekli (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde olduğu şekli ile 5393 sayılı
Belediye Yasasının 18. maddesinin (l) bendi uyarınca kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 4
06/01/2014
K A R A R
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli
31/12/2013 tarih ve 63511065-71 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin 3. fıkrasında; “Belediyelerde norm kadroya
uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama,
araştırma ve geliştirme, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, eğitim ve danışmanlık
alanlarında yıllık olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen
hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılmaz. Bu personelin yürütecekleri hizmetler için
ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır.
Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu
kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını
geçmemek üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir” denilmektedir.
5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Belediyemizde 01/01/201431/12/2014 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere; 1 jeoloji mühendisi, 1 avukat
ve 1 harita teknikeri Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince,
yukarıda belirtilen kadro unvanlarında çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personellere
01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere; 1. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı
sözleşmeli jeoloji mühendisi ve avukat için her birine aylık net: 1.550,00 TL
(binbeşyüzelliTürklirası), tam zamanlı sözleşmeli harita teknikerine aylık net: 1.300,00 TL
(binüçyüzTürklirası) ücret ödenmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin
kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 5
06/01/2014
KA R A R
Belediye Meclisimizin 02/12/2013 tarih ve 94 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
“İmar Planı Değişikliğine konu parsel, tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, 1/1000 ölçekli
29.K.II.C pafta, 411 ada, 14 nolu parselde kayıtlı olup toplam 810 m² büyüklüğe sahiptir.
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak işaretli olan 411 ada 14 nolu
parselin, uygulamada yaşanılan sıkıntıların giderilmesi kapsamında, 1835 nolu maliye hazinesi
parseli ile tevhid şartının ortadan kaldırılabilmesi için, üst ölçekli plan kararları da göz önünde
bulundurularak yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlandığı görülen teklif planda; 411 ada, 14
nolu parselin güney batı köşesine isabet eden ve 1835 nolu parselin aynı imar adası içerisinde kalan
kısmı yol alanına dâhil edildiği, düzenlemeye göre imar adası içinde kalan söz konusu parsele,
yapılanma koşulu olarak mevcut yoğunluk kararlarına sadık kalınarak E=1.50 (emsal) işaretlendiği
ve çekme mesafelerinin ise parselin yeni oluşan duruma göre 5 m. olarak düzenlendiği ve yapılan
değişikliğin 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan
1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğu anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte imar planı değişikliğine konu 411 ada, 14 nolu parselin 3621/3680 sayılı
Kıyı Kanunu ve Yönetmeliğinde tanımlanan 100 metrelik sahil şeridinin ilk 50 metresinde yer
aldığı görülmektedir. Söz konusu alanda Kıyı Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen “Kısmi
Yapılaşma” tanımına uygun olarak üretilecek kararlar doğrultusunda değerlendirilmesi
gerektiğinden dolayı Meclisimizden ek süre istenilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”
denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda,
Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili olarak çalışmalarını tamamlamaları için İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna bir ay ek süre verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar
verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 6
06/01/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 02/12/2013 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar-Bayındırlık, ÇevreSağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonlarına havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu
okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonları Raporunda;
“Belediyemiz sınırları içerisinde, halihazırda park alanı olarak kullanılan veya park alanı
olarak kullanıma açılan parklara ilişkin olarak Belediye Meclisimizin 02/09/2013 tarih ve 66 sayılı
kararı ile İlçemiz sınırları içerisinde yaşamış ve çeşitli nedenlerle şehit olan vatandaşlarımızın
isimleri yapımı tamamlanan Şehitler Parkı’na taşınmıştır.
İsimleri Şehitler Parkı’na taşınan parklar ile yeni yapılan parklara isim verilmesi ile ilgili
olarak komisyonlarımızın yaptığı inceleme ve değerlendirmenin devam etmesi nedeniyle nihai
kararın verilebilmesi için meclisten ek süre istenilmesine komisyonlarımızca oy birliği ile karar
verildi.” denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat
Komisyonları raporu doğrultusunda, isimleri Şehitler Parkı’na taşınan parklar ile yeni yapılan
parklara isim verilmesi ile ilgili olarak komisyonlarımızın yaptığı inceleme ve değerlendirmenin
devam etmesi nedeniyle komisyonlara bir ay ek süre verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği
ile karar verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 7
10/01/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 06/01/2014 tarih ve 4 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;
“5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin 3. fıkrasında; “Belediyelerde norm kadroya
uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama,
araştırma ve geliştirme, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, eğitim ve danışmanlık
alanlarında yıllık olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen
hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin yürütecekleri hizmetler için
ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır.
Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu
kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını
geçmemek üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir” denilmektedir.
5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Belediyemizde 01/01/201431/12/2014 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere; 1 jeoloji mühendisi, 1 avukat
ve 1 harita teknikeri Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince,
yukarıda belirtilen kadro unvanlarında çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personellere
01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3.
maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme; sosyal denge tazminatı, aile yardımı, çocuk yardımı vs.
ödemeler hariç, İdarece önerilen; 1. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli
jeoloji mühendisi ve avukat için her birine aylık net: 1.550,00 TL (binbeşyüzelliTürklirası), tam
zamanlı sözleşmeli harita teknikerine aylık net: 1.300,00 TL (binüçyüzTürklirası) ücret
verilmesi, Komisyonumuzca da uygun görülerek Meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.” denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesi gereğince,
Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 8
03/02/2014
K A R A R
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 23/01/2014
tarih ve 63815391-800- sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Mersin Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün 16/01/2014 tarih ve 34927273-821.03- sayılı
yazılarında; “13. Mersin Uluslararası Müzik Festivali; Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir
Belediye Başkanlığı, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Tarsus, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve
Mezitli Belediye Başkanlıkları, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret Borsası, Mersin
Deniz Ticaret Odası, Sanat Etkinlikleri Derneği ve Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün
iş birliği ile 21 Mayıs-07 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenecektir. Festivalin Tertip
Komitesi, yukarıdaki kuruluşlarımızın birinci derece temsilcileridir.
İlimizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlanmasının yanı sıra, uluslararası
tanıtımına da imkan sağlayan festivale, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı müzik
konusunda saygın yeri bulunan çok sayıda sanatçı ve grup iştirak edecektir.
Bu yıl 13. sü yapılacak olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ne, geçtiğimiz yıllarda
olduğu gibi belediyelerimizin aynı desteği vermesi önem taşımaktadır.
Bu itibarla, 13. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için, Festival Yürütme Kurulunun
görüşmeleri sonucu belirlenen, KDV hariç olmak üzere, belediye başkanlıklarının 90’ar bin TL.
maddi destek sağlamaları, Valiliğimizce de uygun görülmektedir.” denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (p) bendi
gereğince, 13. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ne, Belediyemizin KDV hariç 90.000,00 TL
(doksanbinTürkLirası) maddi destek sağlaması ile ilgili teklifin “Katılacak olan diğer ilçe
belediyelerinin de Festivale maddi destek sağlaması gerektiği” gerekçesiyle Meclis Üyesi Kemal
SIĞIRCIKOĞLU’nun ret oyuna karşı kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 9
03/02/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 23/01/2014 tarih ve
84990756-301.03-3 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı, Liman Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 31/12/2013 tarih ve
31092 sayılı yazısında; Vergi Dairesine amme alacağından dolayı borçlu olup, borçlarını
ödemeyen mükellefler hakkında haciz konulan veya şirket yetkilileri ile şahıslar tarafından teminat
gösterilen gayrimenkullerin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun
hükümleri gereğince satışı yapılacak malların rayiç değer takdirinin yapılabilmesi için Satış
Komisyonu Üyesi olarak görev yapacak, Belediye Meclis Üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin
belirlenerek bildirilmesi istenmektedir.
Yapılan görüşmeler neticesinde; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü
Hakkındaki Yasanın 90. maddesi uyarınca, 2014 Yılında görev yapmak üzere; Liman Vergi
Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclis Üyelerimizden Serdar
ALTUN’un asıl, Mustafa ÇOLAK’ın yedek üye olarak belirlenmesinin kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 10
03/02/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 23/01/2014 tarih ve
84990756-301.03-4 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı, Uray Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 06/01/2014 tarih ve
197 sayılı yazısında; Vergi Dairesine amme alacağından dolayı borçlu olup, borçlarını ödemeyen
mükellefler hakkında haciz konulan veya şirket yetkilileri ile şahıslar tarafından teminat gösterilen
gayrimenkullerin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun hükümleri
gereğince satışı yapılacak malların rayiç değer takdirinin yapılabilmesi için Satış Komisyonu Üyesi
olarak görev yapacak, Belediye Meclis Üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin belirlenerek
bildirilmesi istenmektedir.
Yapılan görüşmeler neticesinde; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü
Hakkındaki Yasanın 90. maddesi uyarınca, 2014 Yılında görev yapmak üzere; Uray Vergi Dairesi
Müdürlüğü Satış Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclis Üyelerimizden Hüseyin ABUŞ’un asıl,
Ramazan TOKEL’in yedek üye olarak belirlenmesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 11
03/02/2014
K A R A R
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli
24/01/2014 tarih ve 63511065-04 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin 3. fıkrasında; “Belediyelerde norm kadroya
uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama,
araştırma ve geliştirme, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, eğitim ve danışmanlık
alanlarında yıllık olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen
hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılmaz. Bu personelin yürütecekleri hizmetler için
ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır.
Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu
kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını
geçmemek üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir” denilmektedir.
5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Belediyemizde 01/02/201431/12/2014 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere; 1 peyzaj mimarı Tam
Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, 1.
dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli peyzaj mimarına 01/02/2014
tarihinden geçerli olmak üzere aylık net: 1.550,00 TL (binbeşyüzelliTürklirası) ücret ödenmesi ile
ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 12
03/02/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 29/01/2014 tarih
ve 21971116-310.01.03-01 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
İmar planı değişikliğine konu alan, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Çamlıca Mahallesi, Davultepe
Orman İşletme Şefliğine bağlı Davultepe serisi 201, 227 numaralı bölmelerde, imar planı bulunan
ormanlık sahada yer almakta ve 032-b-25-c-2-d paftasına isabet etmekte olup yaklaşık 14.450
m²’lik alan büyüklüğüne sahiptir.
15.000 m²'lik ormanlık sahada "Eğitim Tesisi" yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından 22/10/2013 tarih ve 3018735 sayılı yazı ile Orman Genel Müdürlüğü'ne izin talebinde
bulunulmuştur. Yerinde yapılan inceleme sonucunda, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü'nce söz
konusu alanda ön izin verilmesinde sakınca olmadığı belirtilmiş olup, 06/12/2013 tarihinden
itibaren 24 ay süre ile ön izin verilmiştir. Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazısı ile
Çevre ve Orman Bakanlığı'nca ön izin verilen söz konusu alana eğitim tesisi yapılabilmesi için
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında "Eğitim Tesis
Alanı" olarak işaretlenerek plan değişikliğinin yapılması istenilmektedir.
Söz konusu talep doğrultusunda, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin Orman
İşletme Müdürlüğü’nce tahsis edilen 15.000 m² büyüklüğündeki alanda "Ortaöğretim Tesis
Alanı" olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planına işaretlenmiş ve söz konusu plan değişikliği,
13/12/20013 tarih ve 344 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
İmar planı değişikliğinin amacı, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000
ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
ile söz konusu alana “Orta Öğretim Tesis Alanı” işaretlenmesidir.
Bu amaçla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde Mersin
Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun
olarak söz konusu alana 14.450 m² büyüklüğünde “Ortaöğretim Tesis Alanı” işaretlenmiştir.
Ayrıca, söz konusu alanın doğu kısmına isabet eden 10 m. genişliğindeki “Taşıt Yolu” ile
güneyindeki 15 m. genişliğindeki “Taşıt Yolu” arasında ulaşım bağlantısının sağlanabilmesi
amacıyla 10 m. genişliğinde “Taşıt Yolu” önerilmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri ise ön cephede
30 m. diğer cephelerde ise 15 m. olarak işaretlenmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; ilgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy
birliği ile karar verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 13
03/02/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 29/01/2014 tarih ve
21971116-310.01.03-03 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
İmar planı değişikliğine konu alan, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Çankaya Mahallesi, Davultepe Orman
İşletme Şefliğine bağlı Davultepe serisi 203, 227 numaralı bölmelerde, imar planı bulunan ormanlık sahada
yer almakta ve 033-a-21-d-1-a, 033-a-21-d-1-d, 033-a-21-d-1-c paftalarına isabet etmektedir.
Mezitli İlçesi, Kuyuluk Köyü hudutları dâhilindeki 98.190 m²'lik ormanlık sahada "Eğitim Tesisi"
yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22/10/2013 tarih ve 3018735 sayılı yazı ile Orman
Genel Müdürlüğü'ne izin talebinde bulunulmuştur. Yerinde yapılan inceleme sonucunda, Mersin Orman
İşletme Müdürlüğü'nce söz konusu alanda ön izin verilmesinde sakınca olmadığı belirtilmiş olup,
06/12/2013 tarihinden itibaren 24 ay süre ile ön izin verilmiştir. Mersin Valiliği İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün yazısı ile Çevre ve Orman Bakanlığı'nca ön izin verilen söz konusu alana eğitim tesisi
yapılabilmesi için 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında "Eğitim
Tesis Alanı" olarak işaretlenmesi için söz konusu alanda plan değişikliğinin yapılması istenilmektedir.
Söz konusu talep doğrultusunda, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Fındıkpınarı Caddesi
üzerinde yer alan batı kesimindeki 26.500 m²'lik bölümü ile doğu kesimindeki 6.500 m²'lik bölümü yerleşim
kararı getirilebilecek alan kapsamında tahsise konu 98 dönüm alanın 26.500 m²'lik bölümü "Ortaöğretim
Tesis Alanı", 6.500 m²'lik bölümü "Temel Eğitim Tesis Alanı" olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar
Planlarında işaretlenmiş ve söz konusu plan değişikliği, 13/12/20013 tarih ve 343 sayılı Mersin Büyükşehir
Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
İmar planı değişikliğinin amacı, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile söz konusu
alana “Orta Öğretim Tesis Alanı” ve “Temel Eğitim Tesis Alanı” işaretlenmesidir.
1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak
25.442 m² “Ortaöğretim Tesis Alanı” işaretlenmiş olup, güneydoğu kısmına isabet eden 10 m.
genişliğindeki “Taşıt Yolu” 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları ve arazinin eğim yapısı göz önünde
bulundurularak mevcut kullanılan yola uygun olarak değiştirilmiş, söz konusu taşıt yolunun güneyinde
kalan park alanları ve yaya yolları yapılan güzergâh değişikliği doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Yapı
yaklaşma mesafesi ise Fındıkpınarı Caddesinden 15 m., diğer cephelerden ise 10 m. olacak şekilde
işaretlenmiştir.
Ayrıca 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda, mevcut uygulama imar planında
“Orman Alanı” olarak işaretli alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde 6.232 m² büyüklüğünde
“Temel Eğitim Tesis Alanı” olarak değiştirilmiş, yapı yaklaşma mesafeleri 15 m. yola cepheli bölümde 10
m. diğer cephelerde 5 m. olacak şekilde işaretlenmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; ilgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar
verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 14
03/02/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 29/01/2014 tarih
ve 21971116-310.01.03-02 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
İmar planı değişikliğine konu alan; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, 30-LIV-B imar paftasına isabet eden 188 m² büyüklüğündeki 294 ada, 1 nolu parseldir. 294 ada, 1 nolu
parsel mevcut uygulama imar planında park alanı olarak işaretlidir.
Söz konusu alanda parsel maliki tarafından 1/1000 ölçekli ilave imar planına itiraz edilmiş
olup, itiraz neticesinde Mersin 1. İdare Mahkemesinin 2008/515 Esas, 2009/311 Karar ile dava
konusu işlemin iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Danıştay 6. Dairesinin
2009/8511 Esas, 2012/3636 Karar ve 19/06/2012 tarihli kararı ile Mahkeme kararı onanarak
kesinleşmiştir.
İmar planı değişikliğinin amacı, Danıştay 6. Dairesinin 2009/8511 Esas, 2012/3636 Karar
ve 19/06/2012 tarihli kararı ile Mahkeme Kararı onanarak kesinleşmiş olan ve mevcut uygulama
imar planında “park alanı” olarak işaretli 294 ada 1 nolu parselin “konut alanı”na
dönüştürülmesidir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; ilgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy
birliği ile karar verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 15
03/02/2014
K A R A R
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 03/02/2014 tarih
ve 23102970-020-47 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Belediye Meclisinin 02/04/2012 tarih ve 29 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait
Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, No: 16 adresindeki kapalı spor
salonu Mersin Spor İl Müdürlüğüne bakım ve onarımının yapılarak uluslararası standartlara uygun
hale getirmek suretiyle 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında kullanılmak üzere 10 (on) yıllığına
tahsis edilmiştir. Tahsis ile ilgili protokol Mersin Valiliği tarafından 08/11/2012 tarihinde
onaylanmıştır.
Kapalı spor salonunda herhangi bir tadilat yapılmamış ve 2013 Akdeniz Oyunlarında
kullanılmamıştır.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 75. maddesinin (d) bendi
uyarınca, protokolün 8. maddesi (Bu protokol ile İl Müdürlüğüne yapılan tahsis; kamu hizmetinin
sona ermesi, taşınmazın tahsis amacı dışında kullanılması, taşınmazın en az 1 (bir) yıl süre ile
kullanılmaması, taşınmazın tahsis amacının değişmesi, tahsisli kamu idaresinin uygun görüşünün
alınmış olması şartıyla imar planıyla taşınmazın başka bir amaca ayrılması, bu sözleşmenin 6 ve 7.
maddelerine aykırı davranılması, sürenin sona ermesi ile tahsis kaldırılır.) gereği, Belediyemize ait
kapalı spor salonunun Mersin Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsisinin iptali
ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 16
07/02/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 03/02/2014 tarih ve 11 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;
“5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin 3. fıkrasında; “Belediyelerde norm kadroya
uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama,
araştırma ve geliştirme, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, eğitim ve danışmanlık
alanlarında yıllık olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen
hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin yürütecekleri hizmetler için
ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır.
Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu
kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını
geçmemek üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir.” denilmektedir.
5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Belediyemizde 01/02/201431/12/2014 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere; 1 peyzaj mimarı Tam
Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.
5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, 01/02/2014 tarihinden geçerli
olmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3. maddesi uyarınca yapılacak ek
ödeme; sosyal denge tazminatı, aile yardımı ve çocuk yardımı vs. ödemeler hariç, İdarece önerilen;
1. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli peyzaj mimarına aylık net:
1.550,00 TL (binbeşyüzelliTürklirası) ücret verilmesi Komisyonumuzca da uygun görülerek
Meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesi gereğince,
Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 17
07/02/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 06/01/2014 tarih ve 5 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
“İmar Planı Değişikliğine konu parsel, tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, 1/1000 ölçekli
29.K.II.C pafta, 411 ada, 14 nolu parselde kayıtlı olup toplam 810 m² büyüklüğe sahiptir. 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak işaretli olan 411 ada 14 nolu parselin,
uygulamada yaşanılan sıkıntıların giderilmesi kapsamında, 1835 nolu maliye hazinesi parseli ile
tevhid şartının ortadan kaldırılabilmesi için, üst ölçekli plan kararları da göz önünde
bulundurularak yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlandığı görülen teklif planda; 411 ada, 14
nolu parselin güney batı köşesine isabet eden ve 1835 nolu parselin aynı imar adası içerisinde kalan
kısmı yol alanına dâhil edildiği, düzenlemeye göre imar adası içinde kalan söz konusu parsele,
yapılanma koşulu olarak mevcut yoğunluk kararlarına sadık kalınarak E=1.50 (emsal) işaretlendiği
ve çekme mesafelerinin ise parselin yeni oluşan duruma göre 5 m. olarak düzenlendiği ve yapılan
değişikliğin 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan
1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğu anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte imar planı değişikliğine konu 411 ada, 14 nolu parselin 3621/3680 sayılı
Kıyı Kanunu ve Yönetmeliğinde tanımlanan 100 metrelik sahil şeridinin ilk 50 metresinde yer
aldığı görülmektedir. Söz konusu alanda Kıyı Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen “Kısmi
Yapılaşma” tanımına uygun olarak Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi’ne
hazırlatılan “Mezitli Belediyesi Kısmi Yapılaşma Araştırma Raporu”nun 05/12/2013 tarih ve
4262/8271 sayılı yazı ile Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildiği, Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ise 25/12/2013 tarih ve 12100 sayılı yazı ile Mezitli
Belediyesinden “Kısmi Yapılaşma” raporuyla ilgili ayrıca bilgi ve belgeler istenildiği, dolayısıyla
Mezitli Belediyesi’nin sahil şeridiyle ilgili olarak Kısmi Yapılaşma kararlarının kesinlik
kazanmadığı anlaşılmıştır.
Bu nedenlerle; 411 ada 14 nolu parselde hazırlanan plan tadilatı teklifinin bahsedilen
süreçler tamamlandıktan sonra tekrar değerlendirilmek üzere idareye iadesine oy birliği ile karar
verilmiştir.” denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Yasasının 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda, Mersin İli, Mezitli İlçesi, 1/1000 ölçekli 29.K.II.C pafta, 411 ada, 14 nolu parselde
hazırlanan plan tadilatı teklifinin bahsedilen süreçler tamamlandıktan sonra tekrar değerlendirilmek
üzere İdareye iadesi ile ilgili teklifin, AKP Grubunun (Veysel ÖZEL, Müslüm ÖZCAN, Mehmet
SOYDAN) çekimser oyuna, “Kıyı Kanunu ile ilgili yapılan çalışmanın baz alındığı, ancak o
çalışmanın eksik olduğu ve yürürlüğe girmediği için İdareye iadesi değil ret olması gerektiği”
gerekçesiyle Kemal SIĞIRCIKOĞLU ve İsmail İNAM’ın ret oyuna karşı kabulüne; oy çokluğu ile
karar verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 18
07/02/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 03/02/2014 tarih ve 13 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
“İmar planı değişikliğine konu alan, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Çankaya Mahallesi,
Davultepe Orman İşletme Şefliğine bağlı Davultepe serisi 203, 227 numaralı bölmelerde, imar
planı bulunan ormanlık sahada yer almakta ve 033-a-21-d-1-a, 033-a-21-d-1-d, 033-a-21-d-1-c
paftalarına isabet etmektedir
Mezitli İlçesi, Kuyuluk Köyü hudutları dâhilindeki 98.190 m²'lik ormanlık sahada "Eğitim
Tesisi" yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22/10/2013 tarih ve 3018735 sayılı
yazı ile Orman Genel Müdürlüğü'ne izin talebinde bulunulduğu, yerinde yapılan inceleme
sonucunda Mersin Orman İşletme Müdürlüğü'nce söz konusu alanda ön izin verilmesinde sakınca
olmadığının belirtildiği ve 06/12/2013 tarihinden itibaren 24 ay süre ile ön izin verildiği; Mersin
Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazısı ile Çevre ve Orman Bakanlığı'nca ön izin verilen, söz
konusu alana eğitim tesisi yapılabilmesi için 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planlarında "Eğitim Tesis Alanı" olarak işaretlenmesi için söz konusu alanda
plan değişikliğinin yapılmasının istenildiği,
Söz konusu talep doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Fındıkpınarı
Caddesi üzerinde yer alan batı kesimindeki 26.500 m²'lik bölümü ile doğu kesimindeki 6.500 m²'lik
bölümü yerleşim kararı getirilebilecek alan kapsamında Tahsise konu 98 dönüm alanın 26.500
m²'lik bölümü "Ortaöğretim Tesis Alanı", 6.500 m²'lik bölümü "Temel Eğitim Tesis Alanı"
olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında işaretlendiği ve söz konusu plan değişikliğinin
13/12/2013 tarih ve 343 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylandığı,
1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun
olarak; 26.500 m²’lik bölümünde 25.442 m² “Ortaöğretim Tesis Alanı” işaretlendiği ve bu alanın
güneydoğu kısmına isabet eden 10 metre genişliğindeki “Taşıt Yolu”nun 1/5000 ölçekli nazım
imar planı kararları ve arazinin eğim yapısı göz önünde bulundurularak mevcut kullanılan yola
uygun olarak değiştirildiği, değişiklik yapılan taşıt yolunun güneyinde kalan park alanlarının ve
yaya yollarının yapılan güzergâh değişikliği doğrultusunda yeniden düzenlendiği, yapı yaklaşma
mesafelerine Fındıkpınarı Caddesindeki cephede 15 metre, diğer cephelerde 10 metre koşullarının
getirildiği; 6.500 m²’lik bölümünde ise 6.232 m² büyüklüğünde “Temel Eğitim Tesis Alanı”
işaretlendiği, bu alanın yapı yaklaşma mesafelerine 15 metre genişliğindeki taşıt yoluna cepheli
bölümde 10 metre, diğer cephelerde 5 metre koşullarının getirildiği görülmektedir.
Söz konusu imar planı değişikliği teklifinin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun
olması ve kamu yararı taşıyor olması nedeniyle idareden geldiği şekli ile kabulüne, komisyonumuz
tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Yasasının 18/c maddesi gereğince, Plan Koşullarına; mülkiyet devri yapılmamak kaydı
ibaresinin eklenmesi koşuluyla, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, teklifin
kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 19
07/02/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 02/12/2013 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar-Bayındırlık, ÇevreSağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonlarına havale edilen (06/01/2014 tarih ve 6 sayılı karar ile
komisyonlara bir ay ek süre verilen) konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonları Raporunda;
“Belediyemiz sınırları içerisinde, halihazırda park alanı olarak kullanılan veya park alanı
olarak kullanıma açılan parklara ilişkin olarak Belediye Meclisimizin 02/09/2013 tarih ve 66 sayılı
kararı ile İlçemiz sınırları içerisinde yaşamış ve çeşitli nedenlerle şehit olan vatandaşlarımızın
isimleri yapımı tamamlanan Şehitler Parkı’na taşınmıştır.
İsimleri Şehitler Parkı’na taşınan parklar ile yeni yapılan parklara isim verilmesi ile ilgili
olarak komisyonlarımızın yaptığı inceleme ve değerlendirmenin sonucunda; 22 adet parka
aşağıdaki listelerde belirlenen yeni isimlerin verilmesi her üç komisyonumuzca uygun görülerek
Meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
ŞEHİTLER PARKINA İSMİ TAŞINAN PARKLAR
S. PARKIN ADRESİ
PARKIN ESKİ
PARKIN YENİ İSMİ
No
İSMİ
1
Menderes Mah. B. Hayrettin Paşa
Cem Şen Parkı
Uğur Mumcu Parkı
Bul. 35436 Sok. kesişimi033D01A3B-033D01A2C pafta
Zeynel Abidin
Fatih Parkı
2
Fatih Mah. Adnan Menderes Bul.
Bahçe Parkı
300021 Sok. kesişimi-033A21C3B
pafta
3
Fatih Mah. 30017 Sok. ile 30019
Özsan Vural Parkı
Gül Esin Parkı
Sok. kesişimi-033A21C3C pafta
(Türkiye’nin ilk Kadın Muhtarı)
4
Atatürk Mah. 31060 Sok. ile 31033 Hüseyin Akdemir
Türkan Saylan Parkı
Parkı
Sok. kesişimi-033A22D1D pafta
5
Atatürk Mah. Okan Merzeci Bul.
Ali Kılıç Parkı
Sevgi Parkı
üzeri- 033A21C2C pafta
6
Atatürk Mah. Şenol Engin Cad.
Güngör Uğur Parkı İpek Ongun Parkı
üzeri-033A21C2C pafta
(Mersinli Yazar)
7
Atatürk Mah. 31067 Sok. üzeriİsmail Mutlu Parkı Aşık Veysel Parkı
033A21C2C pafta
8
Viranşehir Mah. 34321 Sok. ile
Fatih Soydan Parkı Müfide İlhan Parkı
34318 Sok. kesişimi- 033D01B2B(Türkiye’nin ilk kadın belediye
033D01B2A pafta
başkanı-Mersin Belediye Başkanı)
9
Viranşehir Mah. 34380 Sok. ile
Mehmet Zeren
Turunç Parkı
Parkı
34389 Sok. kesişimi-033D01B1C
pafta
10 Menderes Mah. GMK Bul. ÜzeriCemal Erdem Parkı Mini Park
033D01A2D pafta
11 Menderes Mah. B.Hayrettin Paşa
Cemal Kurbalı
Türkan Akyol Parkı
Bul-F. Sodan Cad. kesişimiParkı
(İlk Kadın Bakanımız)
033D01A2C-03D01B2D pafta
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 19
07/02/2014
YENİ YAPILAN PARKLAR
S. PARKIN ADRESİ
No
1
Seymenli Mah- Kuzeyi Zafer Sitesi, Batısı Yeniyol Cad.,
Doğusu 45113 Sok., Güneyi Sahil Yolu Cad.(Doğu)032C05D3D pafta
2
Seymenli Mah. Kuzeyi Zafer Sitesi, Batısı Yeniyol Cad.,
Doğusu 45113 Sok., Güneyi Sahil Yolu Cad.(Batı)
032C05D3D pafta
3
Viranşehir Mah. Limon Cad., 35405 Sok. kesişimi
(Cunhuriyet Konutları kuzeyi)- 033D01B1D033D01B1C-033D01B1B pafta
4
Yeni Mah. 33169 Sok.- 33186 Sok. kesişimi (Kapalı
Pazar Yeri yanı)- 033A21C4C pafta
5
Merkez Mah. 52030 Sok. üzeri (Arzumcanların Güneyi)033A21C4D pafta
6
Merkez Mah. Eskiköy Cad. üzeri (Belediye Konutları)033D01A2A pafta
7
75. Yıl Mah. Gurbetçiler Cad. Üzeri- 032C05C1B pafta
8
İstiklal Mah. GMK Bul.- Erciyes Cad. kesişimi032C05C1B pafta
9
Kuyuluk Mah. 36123 sok. ile 36124 sok. kesişimi
(Kuyuluk Sağlık Ocağı yanı)-033A21D4B pafta
10 Kuyuluk Mah. 36140 sok. ile 36139 sok. kesişimi11 Kuyuluk Mah. Otoban üzeri 36132 sok. ile 36130 sok.
kesişimi-033A21D4B pafta
PARKIN İSMİ
Köy Enstitüleri Parkı
Uğur Yıldırım Parkı
Mustafa Savcı Parkı
(Mezitli’nin ilk kurucu Belediye
Başkanı)
Gazanfer Uğural Parkı
(Mersinli Yardımsever)
Ataseven Parkı
Toros Parkı
75. Yıl Parkı
Hafız Emin İnankur Parkı
(1. TBMM Mersin Milletvekili)
Sağlık Parkı
Portakal Parkı
Gençlik Parkı
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (n) bendi
gereğince, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonları raporu
doğrultusunda, 22 adet parka belirlenen isimlerin verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
Kemal SIĞIRCIKOĞLU
Meclis 1. Başkan V.
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
2/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 20
07/02/2014
Belediye Meclisimizin 03/02/2014 tarih ve 12 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
“İmar planı değişikliğine konu alan; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Çamlıca Mahallesi,
Davultepe Orman İşletme Şefliğine bağlı Davultepe serisi 201, 227 numaralı bölmelerde, imar
planı bulunan ormanlık sahada yer almakta ve 032-b-25-c-2-d paftasına isabet etmektedir.
15.000 m²'lik ormanlık sahada "Eğitim Tesisi" yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından 22/10/2013 tarih ve 3018735 sayılı yazı ile Orman Genel Müdürlüğü'ne izin talebinde
bulunulduğu, yerinde yapılan inceleme sonucunda Mersin Orman İşletme Müdürlüğü'nce söz
konusu alanda ön izin verilmesinde sakınca olmadığının belirtildiği ve 06/12/2013 tarihinden
itibaren 24 ay süre ile ön izin verildiği; Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazısı ile
Çevre ve Orman Bakanlığı'nca ön izin verilen, söz konusu alana eğitim tesisi yapılabilmesi için
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında "Eğitim Tesis
Alanı" olarak işaretlenerek plan değişikliğinin yapılmasının istenildiği,
Söz konusu talep doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin Orman
İşletme Müdürlüğü’nce tahsis edilen 15.000 m² büyüklüğündeki alanda "Ortaöğretim Tesis
Alanı" olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planına işaretlendiği ve söz konusu plan değişikliğinin
13/12/2013 tarih ve 344 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylandığı,
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, Mersin Büyükşehir Belediye
Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak söz konusu alana
14.450 m² büyüklüğünde “Ortaöğretim Tesis Alanı” ve doğu kısmına isabet eden 10 m.
genişliğindeki “Taşıt Yolu” ile güneyindeki 15 m. genişliğindeki “Taşıt yolu” arasında ulaşım
bağlantısının sağlanabilmesi amacıyla 10 m. genişliğinde “Taşıt Yolu”nun işaretlendiği, yapı
yaklaşma mesafelerine ön cephede 30 metre, diğer cephelerde 15 metre koşullarının getirildiği
görülmektedir.
Söz konusu imar planı değişikliği teklifinin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun
olması ve kamu yararı taşıyor olması nedeniyle idareden geldiği şekli ile kabulüne, komisyonumuz
tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Yasasının 18/c maddesi gereğince, Plan Koşullarına, mülkiyet devri yapılmamak kaydı
ibaresinin eklenmesi koşuluyla, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, teklifin
kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Kemal SIĞIRCIKOĞLU
Meclis 1. Başkan V.
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 21
03/03/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 03/02/2014 tarih ve 14 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"İmar planı değişikliğine konu alan; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, 30-L-IV-B
imar paftasına isabet eden 188 m² büyüklüğündeki 294 ada, 1 no'lu parseldir.
İmar planı değişikliği teklifine konu parselin, İmar Kanununun ilgili madde uygulaması sonucu
oluşmuş müstakil imar parseli, 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı meclis kararı ile onanmış ve yürürlükte olan
1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında "Konut Alanı"nda yer aldığı, mevcut 1/1000 ölçekli
Mezitli Belediyesi Uygulama İmar Planında ise "Park Alanı"na isabet ettiği,
Söz konusu parsel ile ilgili olarak daha önce Mezitli Belediyesi tarafından 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı ve 18. madde uygulaması hazırlatıldığı ve Belediye Meclisi ile Encümeni tarafından onandığı, bu
uygulamadan sonra 787 no'lu parselin bulunduğu alan 30-L-IV-B pafta, 294 ada, 1 parsel olarak oluştuğu,
bunun sonucunda parsel malikinin itirazı ile hem uygulama imar planının hem de 18. madde imar
uygulamasının Adana 1. İdare Mahkemesinin 1995/1182 Esas 1996/986 kararı ile iptal ettirildiği ve parsel
ile ilgili olarak Adana 1. İdare Mahkemesinin kararı sonucu planın iptal edilmesi, bu bölgenin de tamamının
1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde olması nedeniyle Mezitli Belediyesi tarafından bu
bölgede tekrar plan yapma gereği duyularak bir ilave imar planı yapıldığı, söz konusu ilave imar planının
14/02/2001 tarih ve 13 sayılı Mezitli Belediyesi Meclis Kararı ile onandığı, yapılan 1/1000 ölçekli ilave
imar planı ile söz konusu parselin derinliğinin ve alanının küçük olması, inşaat yapmaya müsait olmaması
nedeni ile "Park Alanı" olarak düzenlendiği,
Ancak, daha sonra parsel maliki tarafından Mezitli Belediyesince yaptırılmış olan 1/1000 ölçekli
ilave imar planına itiraz edildiği, söz konusu itiraz neticesinde Mersin 1. İdare Mahkemesinin 2008/515
Esas 2009/311 Karar ile dava konusu işlemin iptal edilmesine karar verildiği ve kararın Danıştay 6.
Dairesinin 2009/8511 Esas 2012/3636 Karar ve 19/06/2012 tarihli kararı ile kesinleştiği anlaşılmıştır.
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin Danıştay 6. Dairesinin 2009/8511 Esas
2012/3636 Karar ve 19/06/2012 tarihli kararı ile Mahkeme kararı onanarak kesinleşmiş olan ve mevcut imar
planında "Park Alanı" olarak işaretli 294 ada, 1 no'lu parselin "Konut Alanı"na dönüştürüldüğü
görülmektedir.
Danıştay 6. Dairesinin 19/06/2012 tarih ve 2009/8511 Esas 2012/3636 Karar sayılı kararı gereği
hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin mahkeme kararının uygulanması doğrultusunda
İdareden geldiği şekli ile kabulüne, Komisyonumuz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir."
denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesi ve 5393 sayılı Belediye
Yasasının 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Uğur YILDIRIM
Meclis Başkanı
Yelda ÖZCAN
Meclis Katibi
Penpe TAYLAN
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 22
07/04/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 04/04/2014 tarih ve
84990756-301.03-17 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin
19. maddesi uyarınca, görev süreleri ilk iki yıl olmak üzere Başkanlık Divanının oluşturulması için
yapılan seçimler sonucunda;
MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ:
Yapılan gizli oylamada, Meclis Üyesi Memet Akif AKTAŞ 23 oy alarak Meclis I. Başkan
Vekilliğine oy çokluğu ile seçildi.
MECLİS II. BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ:
Yapılan gizli oylamada, Meclis Üyesi Müslüm DURU 23 oy alarak Meclis II. Başkan
Vekilliğine oy çokluğu ile seçildi.
DİVAN KATİBİ SEÇİMİ:
Yapılan gizli oylamada, Meclis Üyeleri, Şenol ÇAVUŞ 23 oy, Yusuf AVŞAR 22 oy alarak
Meclis Katibi Asıl Üyeliğine; Ali DOĞANER 23 oy, Savaş Başak BÜLBÜL 22 oy alarak Meclis
Katibi Yedek Üyeliğine oy çokluğu ile seçildiler.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Savaş Başak BÜLBÜL
Meclis Katibi
Nurullah IŞIK
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 23
07/04/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 04/04/2014 tarih ve
84990756-301.03-18 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin
20. maddesi uyarınca, Belediye Encümeni seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda;
Meclis Üyelerinden Ali DOĞANER'in 23 oy, Şenol ÇAVUŞ'un 19 oy ve Selami
ARICI'nın 19 oy aldığı tespit edildi. Belediye Encümeni Üyesi olarak bir yıl görev yapmak üzere,
Encümen Üyeliklerine; Ali DOĞANER, Şenol ÇAVUŞ ve Selami ARICI oy çokluğu ile seçildiler.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 24
07/04/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 04/04/2014 tarih ve
84990756-301.03-19 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin
21. maddesi uyarınca, belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan
ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için
kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.
İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye
sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile
nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması
zorunludur, hükmü gereğince, Belediyemiz ihtisas komisyonlarında bir yıl süre ile görev yapmak
üzere, yapılan işaret ile oylama sonucunda;
a) Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine; Yusuf AVŞAR, Olcay TOK, Mevlane NUR,
Nevzat GİLİK ve Mustafa YILDIZ oy birliği ile seçildiler.
b) İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine; Selami ARICI, Olcay TOK, Ramazan
TOKEL, Hakan Yüksel GÜNGÖR ve Süleyman KÖLELİ oy birliği ile seçildiler.
c) Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine; Ferdi KOÇ, Bayram SAYDAM, Savaş Başak
BÜLBÜL, Ahmet POLAT ve Ramazan TÜZÜN oy birliği ile seçildiler.
d) Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeliğine; Ahmet Serkan TUNCER, A. Müslüm
KUL, Memet Akif AKTAŞ, Bayram KUNTBAY ve Erdal YAYLA oy birliği ile seçildiler.
e) Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine; Ahmet ÖZTÜRK, Yusuf AVŞAR, Mümtaz
UYSAL, Fazlı AÇIK ve Nurullah IŞIK oy birliği ile seçildiler.
f) Kadın- Erkek Eşitliği Komisyonu Üyeliğine; Şenol ÇAVUŞ, Ümran TEMUR, Yaşar
YILDIRIM, Sinan KÖKEN ve Durcan DURU oy birliği ile seçildiler.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 25
07/04/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 04/04/2014 tarih ve
84990756-301.03-20 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı, Liman Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne amme alacağından
dolayı borçlu olup, borçlarını ödemeyen mükellefler hakkında haciz konulan veya şirket yetkilileri
ile şahıslar tarafından teminat gösterilen gayrimenkullerin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili
Usulü Hakkındaki Kanunun hükümleri gereğince satışı yapılacak malların rayiç değer takdirinin
yapılabilmesi için Satış Komisyon Üyesi olarak görev yapacak, Belediye Meclis Üyeleri arasından
1 asıl ve 1 yedek üye Belediye Meclisimizin 03/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile belirlenmişti.
Belirlenen meclis üyelerinin görev süresi Mahalli İdareler Seçimleriyle sona ermiş
olduğundan, Belediye Meclis Üyelerimizden Liman Vergi Dairesi Satış Komisyonunda 2014
yılında görev yapacak 1 asıl ve 1 yedek üyenin belirlenmesi gerekmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki
Kanunun 90. maddesi uyarınca, 2014 Yılında görev yapmak üzere; Liman Vergi Dairesi
Müdürlüğü Satış Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclis Üyelerimizden Yusuf AVŞAR’ın asıl,
Şenol ÇAVUŞ’un yedek üye olarak belirlenmesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 26
07/04/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 04/04/2014 tarih ve
84990756-301.03-21 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı, Uray Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne amme alacağından
dolayı borçlu olup, borçlarını ödemeyen mükellefler hakkında haciz konulan veya şirket yetkilileri
ile şahıslar tarafından teminat gösterilen gayrimenkullerin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili
Usulü Hakkındaki Kanunun hükümleri gereğince satışı yapılacak malların rayiç değer takdirinin
yapılabilmesi için Satış Komisyon Üyesi olarak görev yapacak, Belediye Meclis Üyeleri arasından
1 asıl ve 1 yedek üye Belediye Meclisimizin 03/02/2014 tarih ve 10 sayılı kararı ile belirlenmişti.
Belirlenen meclis üyelerinin görev süresi Mahalli İdareler Seçimleriyle sona ermiş
olduğundan, Belediye Meclis Üyelerimizden Uray Vergi Dairesi Satış Komisyonunda 2014 yılında
görev yapacak 1 asıl ve 1 yedek üyenin belirlenmesi gerekmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki
Kanunun 90. maddesi uyarınca, 2014 Yılında görev yapmak üzere; Uray Vergi Dairesi Müdürlüğü
Satış Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclis Üyelerimizden Olcay TOK’un asıl, Savaş Başak
BÜLBÜL’ün yedek üye olarak belirlenmesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 27
07/04/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 04/04/2014 tarih ve
84990756-301.03-22 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclis Üyelerinin Huzur ve İzin Hakkı” başlıklı 32.
maddesinde; “Meclis başkan ve üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonu toplantılarına
katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt
ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda
huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı 20, 24 ve 25. maddelerde belirtilen toplantı
günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı
ödenemez” denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince,
Belediye Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına
katıldıkları her gün için 39. maddenin (d) fıkrası uyarınca, Belediye Başkanına ödenmekte olan
aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere belirlenecek miktarda huzur hakkı
ödenmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar
verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 28
07/04/2014
K A R A R
Denetim Komisyonunca hazırlanan 24/03/2014 tarih ve 14 sayılı Denetim Komisyonu
Raporu.
5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin
22. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 06/01/2014 tarih ve 1 sayılı Kararı ile oluşturulan
Denetim Komisyonunun, Belediyemizin 2013 Mali Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap
kayıt ve işlemlerinin denetimi sonunda hazırlamış olduğu 24/03/2014 tarih ve 14 sayılı Denetim
Komisyonu Raporu Meclis Başkanı tarafından okutulmak suretiyle Meclise bilgi verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 29
07/04/2014
K A R A R
Başkanlıkça Meclise havaleli 04/04/2014 tarih ve 23 sayılı Mezitli Belediyesi Başkanlık
Makamının 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde belirtilen biçimde;
genel bilgilerle birlikte, kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen
sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların
faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı
uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan Mezitli Belediyesi 2013 Mali Yılı Faaliyet
Raporunun AKP Grubunun (Hakan Yüksel GÜNGÖR, Mustafa YILDIZ, Ramazan TÜZÜN,
Nurullah IŞIK, Durcan DURU) çekimser oyuna karşılık kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.
Memet Akif AKTAŞ
Meclis I.Başkan V.
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 30
07/04/2014
K A R A R
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli
04/04/2014 tarih ve 63511065-23 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
Mezitli Belediye Başkanlığı ile TÜM-BEL SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim
Hizmetleri Emekçileri Sendikası) arasında yapılan Toplu Sözleşme 15/03/2014 tarihinde sona
ermiştir.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda "Toplu
sözleşmeler belediye başkanının görev süresini geçemez" hükmü yer almaktadır.
Yine 4688 sayılı Kanun gereği belediye başkanının yapacağı toplu sözleşme için belediye
meclisinden yetki alınması gerektiği belirtilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (g) bendi
uyarınca, Mezitli Belediye Başkanlığı ile TÜM-BEL SEN arasında Toplu sözleşme yapılabilmesi
için Mezitli Belediye Başkanına sözleşme yapma yetkisi verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy
birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 31
07/04/2014
K A R A R
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli
04/04/2014 tarih ve 63511065-22 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (l) bendinde “Norm kadro çerçevesinde
belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmelerine karar vermek
belediye meclisinin görevleri arasındadır” denilmektedir.
22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.
maddesi gereğince; 6360 sayılı Kanunla Fındıkpınarı ile Tepeköy Belediyeleri Belediyemize
devredilmiştir. Devredilen belediyelerin memur personellerin kadro derecelerinin kazanılmış hak
aylık derecelerine uyarlanması için kadro derece değişikliği yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (l) bendi
uyarınca; Belediyemizce daha önce ihdas edilen ve halen boş bulunan Sağlık Hizmetleri Sınıfından
1. dereceli 1 adet veteriner kadrosunun iptal edilerek yerine 5. dereceli veteriner kadrosunun;
Teknik Hizmetler Sınıfından 7. dereceli 1 adet mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1.
dereceli 1 mühendis kadrosunun; Genel İdari Hizmetler Sınıfından 6. dereceli 1 adet tahsildar
kadrosunun iptal edilerek yerine 10. dereceli tahsildar kadrosunun; yine Genel İdari Hizmetler
Sınıfından 5. dereceli 1 adet şoför kadrosunun iptal edilerek yerine 7. dereceli şoför kadrosunun
ihdasının ekli (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde olduğu şekli ile kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 32
11/04/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 07/04/2014 tarih ve 27 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen konu ile ilgili Komisyon Raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda;
"5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclis Üyelerinin Huzur ve İzin Hakkı” başlıklı 32.
maddesinde; “Meclis başkan ve üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonu toplantılarına
katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt
ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda
huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı 20, 24 ve 25. maddelerde belirtilen toplantı
günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı
ödenemez” denilmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, Belediye Meclis Başkan ve
Üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39.
maddenin (d) fıkrası uyarınca, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük
tutarının üçte biri miktarında huzur hakkı ödenmesi ve memur maaş katsayısı zamlarının huzur
haklarına yansıtılması Komisyonumuzca da uygun görülerek Meclisimize sunulmasına oy birliği
ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince,
konunun Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 33
16/04/2014
K A R A R
Temizlik İşleri Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 10/04/2014 tarih ve
39537743-20 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesinde “Belediyede belediye meclisinin,
belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz
bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makineteçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim
hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı
atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı,
trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili
hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk
mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla
üçüncü şahıslara gördürülebilir.” denilmektedir.
Belediyemiz sınırları içerisinde kent temizliği hizmeti, Belediye personelimizin ve temizlik
ekipmanlarımızın sayısal olarak yetersiz olması nedeniyle hizmet alımı yolu ile yapılmaktadır.
Yapılan ihale süreçlerinin uzun olması, ihaleye yapılan olası itirazların sonuçlanmasının
zaman almasına neden olmakta, bu da; süreklilik arz eden temizlik hizmetinin yürütülmesinde
aksamalara sebep olmaktadır. Bu nedenle, Belediyemizce yapılacak Kent Temizliği Hizmet Alımı
İşinin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28. maddesi ile 5393 sayılı
Belediye Kanununun 67. maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde 2014 ve 2015 yılı Aralık ayı
sonuna kadar olacak şekilde (yıllara sari) hizmet alımı ihalesi yapılmak suretiyle temininin
kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 34
16/04/2014
K A R A R
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 10/04/2014
tarih ve 63815391-800-19 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
Belediyemize ait Yeni Mah. 33151 sok. no: 11 adresinde bulunan Aquapark (Su Parkı)
Açık Yüzme Havuzu Giriş Ücreti; Belediye Meclisimizin 07/10/2013 tarih ve 86 sayılı kararı ile
kabul edilmiş olup, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/11/2013 tarih ve 301 sayılı kararı
ile onaylanmıştır.
Mezitli Belediyesi 2014 Mali Yılı Ücret Tarifesinin 34. maddesinin a) bendindeki
Aquapark (Su Parkı) Açık Yüzme Havuzu Giriş Ücreti kişi başı 13,00 TL olarak belirlenmiştir.
Ancak, Belediyemiz tarafından işletilecek olan Aquapark (Su Parkı) Açık Yüzme Havuzunun giriş
ücreti yüksek bulunduğundan yeniden belirlenmesi gerekmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizin 2014 Mali Yılı Ücret Tarifesinin 34.
maddesinin a) bendindeki Aquapark (Su Parkı) Açık Yüzme Havuzu Giriş Ücretinin yeniden
belirlenmesi için teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar
veridi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 35
05/05/2014
K A R A R
Mali Hizmetler Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 29/04/2014 tarih ve
94317329-16 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360
sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Fındıkpınarı ve Tepeköy
Belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak 30 Mart 2014 tarihi ile Mezitli Belediyesine mahalle
olarak bağlanmıştır.
Bağlanan Fındıkpınarı ve Tepeköy Belediyeleri ile birlikte Belediyemizin 2013 Mali Yılı
Bütçe Kesin Hesabı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinin (e) bendi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Usulü Yönetmeliğinin 40 ve 41. maddelerine göre Belediye Encümeninin görüşüne sunulmuştur.
2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (a)
fıkrasına göre Belediye Encümeninde görüşülmüş, 24/04/2014 tarih ve 99 sayılı Encümen Kararı
ile aynen kabul edilerek, Belediye Meclisinin onayına sunulmak üzere Başkanlık Makamı’na iade
edilmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Mezitli Belediyesine bağlanan Fındıkpınarı ve Tepeköy
Belediyeleri ile birlikte Mezitli Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının incelenmek
üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 36
05/05/2014
K A R A R
Mali Hizmetler Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 29/04/2014 tarih ve
94317329-17 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
6360 sayılı Kanun gereği 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ile
tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak katılan Tepeköy Belediyesine ait vasıta
baskülü çalışır durumda Kurumumuza devredilmiştir.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, aktif durumda olan vasıta
baskülü hizmetinden yararlanmak isteyenlerden 2014 Yılı için alınacak ücretin beher seferinin
Tepeköy Belediyesi Meclisinin 10/08/2012 tarih ve 20 sayılı Kararı da dikkate alınarak;
Traktör ve Pikap için : 4,00 TL
Kamyonet için
: 5,00 TL
Kamyon için
: 6,00 TL
Tır için
: 12,00 TL olarak uygulanması ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 37
05/05/2014
K A R A R
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli
29/04/2014 tarih ve 63511065-118 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik"
gereğince, Mezitli Belediyesi (C12) Grubunda yer alarak, memur ve işçi norm kadro sayımız
artırılmıştır. Memur norm kadro sayısı 309'dan 390'a; işçi norm kadro sayısı 155'den 195'e
yükseltilerek; 81 memur kadrosunda ve 40 işçi kadrosunda artış yapılmıştır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmelik gereği, Belediyemizin memur ve işçi kadrolarının Norm
Kadro Cetveline uygun hale getirilmesi için; ekli (I) sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelindeki 81
adet memur kadrosu ile (V) sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdası Cetvelindeki 40 adet işçi kadrosunun
ihdasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (l) bendi uyarınca oy birliği ile karar
verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 38
05/05/2014
K A R A R
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli
29/04/2014 tarih ve 63511065-119 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasında; “Belediyelerde norm
kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim,
planlama, araştırma ve geliştirme, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, eğitim ve
danışmanlık alanlarında yıllık olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle
yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılmaz. Bu personelin yürütecekleri
hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır.
Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu
kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek
üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir” denilmektedir.
5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Belediyemizde 01/05/201431/12/2014 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere; 1 avukat Tam Zamanlı
Sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince 1.
dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli avukata aylık net: 1.550,00 TL
(binbeşyüzelliTürklirası) ücret ödenmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin
kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 39
05/05/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 29/04/2014 tarih ve
84990756-301.03-38 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
Belediyemizin de üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliğindeki (TKB) meclis üyelerinin görev
süresi 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ile sona erdiğinden Tarihi Kentler
Birliğinin yeni meclis oluşturması gerekmektedir.
Bu nedenle, Tarihi Kentler Birliği Tüzüğünün 8. maddesi gereğince, Tarihi Kentler Birliği
Meclisinde Belediyemizi temsilen doğal üye Belediye Başkanının dışında meclis üyeleri arasından
1 asıl ve 1 yedek üyenin seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda;
Tarihi Kentler Birliği Meclisinde ilk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak
üzere, Meclis Üyelerinden Ramazan TOKEL Asıl Üyeliğe, Müslüm DURU Yedek Üyeliğe oy
çokluğu ile seçildiler.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 40
05/05/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 29/04/2014 tarih ve
84990756-301.03-39 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
23/09/1997 tarih ve 97/9992 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulması kabul edilen ve
Belediyemizin de üyesi olduğu Çukurova Belediyeler Birliği (ÇBB) Tüzüğünün 8. maddesine
istinaden Birlik Meclisinin oluşturulması gerekmektedir.
Çukurova Belediyeler Birliği Meclisi, üye olan her belediyenin nüfusuna göre
oluşmaktadır. Nüfusu 100.001'den 200.000'e kadar olan belediyelerde 4 asıl, 2 yedek meclis üyesi
katılımı gerekmektedir.
Bu nedenle, Çukurova Belediyeler Birliği Tüzüğünün 8. maddesi gereğince, Çukurova
Belediyeler Birliği Meclisinde Belediyemizi temsilen doğal üye Belediye Başkanının dışında
meclis üyeleri arasından 4 asıl ve 2 yedek üyenin seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda;
Çukurova Belediyeler Birliği Meclisinde ilk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev
yapmak üzere, Meclis Üyelerinden Ahmet Serkan TUNCER, Ferdi KOÇ, Savaş Başak BÜLBÜL,
Memet Akif AKTAŞ Asıl Üyeliğe, A. Müslüm KUL, Yusuf AVŞAR Yedek Üyeliğe oy çokluğu
ile seçildiler.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 41
05/05/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 29/04/2014 tarih ve
84990756-301.03-40 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
25/01/1997 tarih ve 28184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2687 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile kurulması kabul edilen ve Belediyemizin de kurucuları arasında olduğu Doğu
Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) Tüzüğünün 13 ve 14. maddelerine istinaden Birlik Meclisinin
oluşturulması gerekmektedir.
Bu nedenle, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Tüzüğünün 13. maddesi gereğince, Doğu
Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisinde Belediyemizi temsilen doğal üye Belediye Başkanının
dışında meclis üyeleri arasından 3 asıl ve 2 yedek üyenin seçimi için yapılan gizli oylama
sonucunda;
Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisinde ilk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev
yapmak üzere, Meclis Üyelerinden Mümtaz UYSAL, Ümran TEMUR, Şenol ÇAVUŞ Asıl
Üyeliğe, Bayram SAYDAM, Ali DOĞANER Yedek Üyeliğe oy çokluğu ile seçildiler.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 42
05/05/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 29/04/2014 tarih ve
84990756-301.03-37 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin “Meclis Toplantıları” başlıklı 6. maddesinde
“Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını genel olarak belirleyebileceği gibi her
toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir. Meclisin
bu konuda karar almaması halinde, toplantı günü başkan tarafından tayin edilir…
Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı,
faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların
görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir.” denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi
gereğince, 2014/Haziran ayı itibarı ile Belediye Meclisimizin olağan ilk meclis toplantı günlerinin
ve bir aylık tatilinin aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
YILI
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
AYI
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
TARİHİ
02/06/2014
07/07/2014
Meclis Tatil
01/09/2014
01/10/2014
03/11/2014
01/12/2014
GÜNÜ
SAATİ
Pazartesi 14:00
Pazartesi 14:00
TOPLANTI YERİ
Belediye Meclis Toplantı Salonu
Belediye Meclis Toplantı Salonu
Pazartesi
Çarşamba
Pazartesi
Pazartesi
Belediye Meclis Toplantı Salonu
Belediye Meclis Toplantı Salonu
Belediye Meclis Toplantı Salonu
Belediye Meclis Toplantı Salonu
14:00
14:00
14:00
14:00
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 43
05/05/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 16/04/2014 tarih ve 34 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda:
"Belediyemize ait Yeni Mah. 33151 sok. no: 11 adresinde bulunan Aquapark (Su Parkı)
Açık Yüzme Havuzu Giriş Ücreti; Belediye Meclisimizin 07/10/2013 tarih ve 86 sayılı kararı ile
kabul edilmiş olup, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/11/2013 tarih ve 301 sayılı kararı
ile onaylanmıştır.
Mezitli Belediyesi 2014 Mali Yılı Ücret Tarifesinin 34. maddesinin a) bendindeki
Aquapark (Su Parkı) Açık Yüzme Havuzu Giriş Ücreti kişi başı 13,00 TL olarak belirlenmiştir.
Ancak, Belediyemiz tarafından işletilecek olan Aquapark (Su Parkı) Açık Yüzme Havuzunun giriş
ücreti yüksek bulunduğundan yeniden belirlenmesi gerekmektedir.
Belediyemizin 2014 Mali Yılı Ücret Tarifesinin 34. maddesinin a) bendindeki Aquapark
(Su Parkı) Açık Yüzme Havuzunun 2014 Yılında Belediyemizce işletilmesi halinde kişi başı KDV
Dahil 10,00 TL (onTürkLirası) giriş ücreti alınması komisyonumuzca uygun görülerek
Meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar verildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda: Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, 2014 Yılı
için Aquapark Açık Yüzme Havuzu Giriş Ücret Tarifesinin kişi başı KDV Dahil 10,00 TL
(onTürkLirası) olarak belirlenmesinin ve engelli vatandaşlarımızdan ücret alınmamasının
kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 44
05/05/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 02/05/2014 tarih
ve 21971116-310.01.04.01-4 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
Uygulama imar planı değişikliğine konu parseller, tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi,
1/1000 ölçekli 30.K.III.D pafta, 597 ada, 1 no'lu parsel ve 598 ada, 1 no'lu parselde kayıtlı olup,
toplam 11.190,43 m² alan büyüklüğüne sahiptir.
Denizler Akaryakıt Madencilik İnşaat Şti 02/05/2014 tarih ve 4093 sayılı dilekçe ile
müracaat ederek, 30.K.III.D pafta, 597 ada, 1 no'lu parsel ve 598 ada, 1 no'lu parsel için
hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin Mecliste
görüşülerek karara bağlanmasını talep etmiştir.
Hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile mevcut imar planlarında "Kütle
Nizamlı Konut Alanı" olarak işaretli 597 ada, 1 no'lu parsel ve 598 ada, 1 no'lu parselin tamamının
kütle nizamdan "Emsal"e dönüştürülerek söz konusu parsellere, bölgesel yoğunluk kararları ve
çevredeki yapılaşmalar doğrultusunda E=1.50 (EMSAL) önerilmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri 5
m. olarak plan üzerine işaretlenmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy
birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 45
09/05/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 05/05/2014 tarih ve 35 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen “Mezitli Belediyesi ile bağlanan Fındıkpınarı ve Tepeköy Belediyelerinin 2013 Mali
Yılı Bütçe Kesin Hesabı” ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;
"06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360
Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Fındıkpınarı ve Tepeköy
Belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak 30 Mart 2014 tarihi ile Mezitli Belediyesine Mahalle
olarak bağlanmıştır. Bağlanan Fındıkpınarı ve Tepeköy Belediyeleri ile birlikte Belediyemizin
2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı komisyonumuzca incelendi.
a)Ödenek üstü harcamanın olmadığı,
b)Ödenek aktarmalarının usulüne uygun yapıldığı,
c)Yasal dayanağı olmayan gelirlerin tahsil edilmediği,
d)Kesin mizanlar ile gelir kesin hesap cetveli, gider kesin hesap cetvelindeki tutarların
örtüştüğü görülmüştür.
e)Banka hesaplarının bakiyelerinin, ilgili bankalardan alınan hesap bakiyeleri ile örtüştüğü
görülmüştür.
Gider ve Gelir Kesin Hesap Cetvellerinin incelenmesinden, aşağıdaki sonuçlar alınmıştır.
2013 YILI GİDER KESİN HESAP CETVELİ
GEÇEN
YILDAN
DEVREDEN
ÖDENEK
MEZİTLİ
BÜTÇE İLE
VERİLEN
ÖDENEK
-
TOPLAM
ÖDENEK
HARCANAN
ÖDENEK
İPTAL EDİLEN
ÖDENEK
EKLENEN
ÖDENEK
DÜŞÜLEN
ÖDENEK
60.142.343,00
5.057.152,76
5.057.152,76
60.142.343,00
52.446.761,97
7.695.581,03
FINDIKPINARI
-
2.728.000,00
390.643,60
390.643,60
2.728.000,00
1.555.716,83
1.172.283,17
TEPEKÖY
-
2.641.926,89
642.300,00
642.300,00
2.641.926,89
1.948.205,25
693.721,64
2013 YILI GELİR KESİN HESAP CETVELİ
BÜTÇE İLE VERİLEN
ÖDENEK
MEZİTLİ
FINDIKPINARI
TEPEKÖY
DEVREDİLEN
2013 YILI
GELİR
TAHAKKUKU
TAHAKKUKU
2013 YILI
TAHSİLATI
RED VE
İADELER
2013 YILI
NET
TAHSİLATI
GELECEK YILI
DEVREDEN TAHAKKUK
56.642.343,00
13.157.695,79
60.077.187,31
52.047.294,81
64.814,86
51.982.479,95
21.187.588,29
2,728,000,00
661,770,20
1,689,462.67
1.631,89,66
----
1,631,896.66
719.336,21
2,641,926,89
653,512.05
1,396,471.42
1,335,229.75
---
1,335,229,75
714,753.72
1/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 45
09/05/2014
K A R A R
2013 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli
ÖNGÖRÜLEN
GERÇEKLEŞEN
3.500.000,00
3.675.000,00
FINDIKPINARI
--------
---------
TEPEKÖY
--------
---------
MEZİTLİ
2013 Yılı Ekonomik sınıflandırmaya Göre Harcamalar
01-PERSONEL
GİDERLERİ
MEZİTLİ
11.263.092,67
02-SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARINA
DEVLET PRİİMİ
GİDERLERİ
1.974.766,88
03-MAL VE
HİZMET ALIM
GİDERLERİ
28.540.828,11
04-FAİZ
GİDERLERİ
277.282,67
05-CARİ
TRANSFERLER
1.474.383,90
06-SERMAYE
GİDERLERİ
8.916.407,74
FINDIKPINARI
TEPEKÖY
Bağlanan Fındıkpınarı, Tepeköy Belediyeleri ile Mezitli Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı
Bütçe Kesin Hesaplarının incelenmesi sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 41. maddesinde belirtilen cetvellerin mevcut olduğu görülmekte olup, 2013 Mali
Yılı Bütçe Kesin Hesabının İdareden geldiği şekliyle kabulüne ve Meclisimize sunulmasına
Komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi
gereğince, Mezitli Belediyesine bağlanan Fındıkpınarı ve Tepeköy Belediyeleri ile birlikte Mezitli
Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonu raporu
doğrultusunda kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Memet Akif AKTAŞ
Meclis 1. Başkan V.
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
2/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
09/05/2014
: 46
K A R A R
Belediye Meclisimizin 05/05/2014 tarih ve 36 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen "Vasıta Baskül Ücreti" ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;
"6360 sayılı Kanun gereği, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ile
tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak katılan Tepeköy Belediyesine ait vasıta
baskülü çalışır durumda Kurumumuza devredilmiştir.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, aktif durumda olan vasıta
baskülü hizmetinden yararlanmak isteyenlerden 2014 Yılı için alınacak ücretin beher seferinin
Tepeköy Belediyesi Meclisinin 10/08/2012 tarih ve 20 sayılı Kararı da dikkate alınarak;
Traktör ve Pikap için : 3,00 TL
Kamyonet için
: 5,00 TL
Kamyon için
: 8,00 TL
Tır için
:12,00 TL olarak uygulanması ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar
verildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) bendi
gereğince, Tepeköy'deki Belediyemize ait Vasıta Baskülü Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe
Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Memet Akif AKTAŞ
Meclis 1. Başkan V.
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 47
09/05/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 05/05/2014 tarih ve 38 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen “Tam Zamanlı Sözleşmeli Olarak Çalıştırılacak Personele (Avukat) Verilecek Ücret”
ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;
"5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasında; “Belediyelerde norm
kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim,
planlama, araştırma ve geliştirme, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, eğitim ve
danışmanlık alanlarında yıllık olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle
yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılmaz. Bu personelin yürütecekleri
hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır.
Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu
kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek
üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir” denilmektedir.
5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Belediyemizde 01/05/201431/12/2014 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere; 1 avukat Tam Zamanlı
Sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.
5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince 1. dereceli kadro karşılığı
çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli avukata aylık net: 1.550,00 TL (binbeşyüzelliTürklirası)
ücret verilmesi Komisyonumuzca da uygun görülerek Meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar
verilmiştir." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince,
Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Memet Akif AKTAŞ
Meclis 1. Başkan V.
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 48
02/06/2014
K A R A R
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 28/05/2014 tarih
ve 23102970-756.02-157 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
Mezitli, Merkez Mahallesinde bulunan ve tapuda 29.K.II.B pafta, 789 ada, 1 parselde
kayıtlı 4.524,00 m² taşınmaz, imar planında Konut Alanı olup, tamamı Belediyemize aittir. Söz
konusu taşınmazın Belediyemiz gelirini artırarak daha kaliteli hizmet vermek amacıyla ve bütçede
öngörülen performans hedeflerine ulaşılması için satışında yarar görülmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince,
yukarıda açıklanan nedenlerle, Mezitli, Merkez Mahallesi, 29.K.II.B pafta, 789 ada, 1 parselde
bulunan ve emsal 1,50 olan 4.524,00 m² taşınmazın 2886 sayılı Yasa hükümlerine göre satışının
yapılabilmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 49
02/06/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 27/05/2014 tarih
ve 21971116-310.99-7 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
İmar planı tadilatına konu olan parsel tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, Davultepe
mahallesi, 3 pafta, 17 no’lu parselde kayıtlı olup, toplam 21.286 m2 alan büyüklüğüne sahiptir.
Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 28-J-II-c ve 28-J-II-d Uygulama İmar Planı
paftalarına isabet etmektedir.
Parsel malikleri adına Palma-1 Sitesi Yönetim Kurulu, 14/05/2014 tarih ve 4564 sayılı
dilekçesi ile müracaat ederek 3 pafta, 17 nolu parseli için hazırlatmış oldukları imar planı tadilat
teklifinin Mecliste görüşülmesini talep etmektedir.
İmar Planı Tadilatına konu olan parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut
Alanı olarak işaretlenmiştir. Mevcut Uygulama İmar Planında söz konusu parselin yer aldığı imar
adasının batısında yaya yolu, kuzey ve güneyinde 10 metrelik yaya yolu, doğusunda ise 5 metrelik
yaya yolu işaretlidir. Mevcut imar planında parselle ilgili olarak, plan notlarında tanımlanmış olan
“M” lejant ile yapılaşma koşulu işaretlenmiştir.
İmar Planı Tadilatına konu olan parselle ilgili hazırlanan teklifin plan açıklama raporunda;
“Palma-1 Sitesinin inşa edildiği tarihlerde grafik kadastro paftaları üzerinden uygulama yapıldığı,
mevcut site duvarları ile Uygulama İmar Planı uyumsuzluk gösterdiği, mevcut site duvarlarının
geçmiş yıllarda yaşanmış olan sel felaketinin bir kez daha benzer zararlar vermesini önlemek
amacıyla büyük masraflarla kuvvetli su akımlarına dayanımlı olarak yapıldığı, bu nedenle yıkılıp
yeniden yapılması yerine, küçük düzeltmelerle korunması gerektiği, ayrıca, imar planı ile olan
uyumsuzluğun nedenlerinden birinin de daha önce terkleri yapılarak net olarak 21.286 m²
üzerinden inşaat ruhsatı verilmiş olan parselin, sonradan revizyon imar planlarında 1000 m²
civarında küçültülmüş biçimde planlara işlendiği” belirtilmektedir.
İmar Planı tadilatının amacı, mevcut site duvarlarının yıkılıp yeniden yapılması yerine,
küçük düzeltmelerle korunması doğrultusundadır.
Bu amaçla hazırlanmış olan İmar Planı Tadilatında ve plan açıklama raporunda, parselin
güney ve batı sınırlarının aynen korunduğu, kuzey sınırının genişletildiği, doğu sınırının ise
daraltıldığı, bu işlem sonucunda arazinin yüzölçümünün dengelendiği, tapu miktarının net olarak
21.286 m2 olarak yeniden düzenlendiği, planın onaylanması halinde yapılacak kadastral
uygulamada giren ve çıkan miktarların aynı olacağı, İmar planı tadilatı teklifi ile ne yüzölçümü
olarak, ne kullanım biçimi olarak ne de plan kararları açısından bir avantaj sağlanmadığı, sadece
son derece güvenli olarak inşa edilmiş olan site duvarlarının mevcut haline uyum sağlanmasının
amaçlandığından bahsedilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 50
02/06/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 27/05/2014 tarih
ve 21971116-310.99-5 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
İmar Planı Tadilatına konu olan alan Mersin ili, Mezitli Belediyesi 1/1000 ölçekli 29-L-I-a
paftasına isabet etmektedir.
İmar Planı tadilatına konu olan alan, Mezitli ilçesi, Menderes Mahallesi, Seher Yıldızı
Sitesi’nin kuzeyinde yer almakta olup kamuya terki yapılmış ve mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planına “Otopark Alanı” olarak işaretlenmiştir.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 24/03/2014 tarih ve 2273 sayılı yazısında; “Türkiye
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Toroslar Bölge Koordinatörlüğü tarafından idaremize iletilen
13/02/2014 tarih 672 sayılı yazıda, Belediye Meclisinizin 01/10/2013 tarih ve 82 sayılı kararı ve
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/12/2013 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylanan Mezitli ilçesi
Elektrik Master Projesi kapsamında Mezitli, Davultepe, Tece ve Kuyuluk 1/1000 ölçekli uygulama
imar planlarına trafo yerlerinin işaretlenmesine ilişkin plan revizyonunda, 29-L-I-a paftasında yer
alan otopark alanı içerisinde ayrılan trafo alanının aynı bölgeye hizmet edecek nitelikte 2 ayrı trafo
yeri olması gerekçesi ile iptal edilmesinin, söz konusu trafoların beslediği bölgelerin farklı olması
ve halihazırda her ikisinin de işletmede olması nedenleriyle iptal edilemeyeceği belirtilerek, iptal
edilen trafo yerinin planlara tekrar işlenmesi talep edildiği, söz konusu talebin yerine getirilmesi
için gerekli plan değişikliğinin idarenizce hazırlanması ya da hazırlattırılması, meclisinizde
görüşülmesi ve kabul edilmesi sonrasında onaylanmak üzere idaremize iletilmesi” istenmektedir.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 24/03/2014 tarih ve 2273 sayılı yazısı doğrultusunda
hazırlanan imar planı tadilatı teklifinde, mevcut uygulama imar planında “Otopark Alanı” olarak
işaretlenmiş alanın doğusuna “Trafo Alanı” işaretlenmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 51
02/06/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 27/05/2014 tarih
ve 21971116-310.99-8 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
İmar Planı Tadilatına konu alan Belediyemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 30-K-III-c
ve 30-L-IV-d Uygulama İmar Planı paftalarına isabet etmekte olup 52122, 52127 ve 52135 no’lu
sokakları kapsamaktadır.
Gedizler Otomotiv A.Ş. 12/11/2013 tarih ve 7794 sayılı dilekçe ile Belediyemize
başvurarak; malikleri bulunduğu 804 ada 4 nolu parselin kuzeyinde yer alan ve Mersin Büyükşehir
Belediyesi tarafından 12/03/2010 tarih ve 86 sayılı meclis kararı ile trafiğe açılmış olan 52127 nolu
sokağın, ulaşım kurgusunun yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlatmış olduğu Uygulama İmar
Planı Tadilat teklifinin Mecliste görüşülmesi talep edilmektedir.
İmar planı tadilatına konu olan alan kentimiz Merkez Mahallesi sınırları içerisinde GMK
Bulvarının kuzeyinde, Vatan caddesinin doğusunda yer alan ve mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planında 12 metrelik taşıt yolu ile 10 metrelik yaya yollarına isabet etmektedir. Söz konusu
alana isabet eden bölgede Mezitli Belediyesinin 06/11/2009 tarih ve 92 sayılı meclis kararı ve
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 12/03/2010 tarih ve 86 sayılı meclis kararı tadilen
onaylanmış Uygulama İmar Planı tadilatı bulunmaktadır. Tadilen onaylanmış olan planda 52127
sokak taşıt yolu, diğer yollar ise yaya yolu olarak düzenlenmiştir.
İmar planı tadilatı teklifinin amacı; 52122, 52127 ve 52135 nolu sokakların ulaşım
kurgusunun yeniden düzenlenmesidir.
Bu amaçla hazırlanan imar planı tadilatı teklifinde; “GMK Bulvarına ve 52127 nolu sokağa
cepheli 804 ada 4 nolu parsel ve aynı aksta diğer komşu parseller üzerinde, ticari olarak faaliyet
gösteren işletmeler yer aldığı, 52127 nolu sokağın Vatan caddesine 804 nolu adanın kuzeyinden
doğu-batı istikametinde taşıt yolu olarak bağlanmasının trafik güvenliği açısından tehlike arz ettiği,
söz konusu sokak GMK Bulvarı ile Vatan Caddesinin bağlantı kavşağına yaklaşık 55 metre
mesafede olduğu, kavşağa yakın bir mesafede taşıt hacmine sahip 12 metrelik bir yolun trafik yolu
olarak bağlanması trafik güvenliği açısından sorun teşkil ettiğinden” bahsedilmekte olup, bu
gerekçeler doğrultusunda kuzey-güney istikametinde işaretli olan 52130 sokak ile 52122 nolu
sokak arasında trafik yolu olarak işaretli olan 52127 nolu sokak, 804 ada 4 nolu parsele kadar trafik
yolu, 52122 nolu sokak ve 52135 nolu sokağın kısmen trafiğe açılması suretiyle de uygun noktada
Vatan caddesine bağlantısı sağlanarak düzenlenmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 52
02/06/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 27/05/2014 tarih
ve 21971116-310.99-6 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
İmar Planı Tadilatına konu olan parsel Mersin İli, Mezitli sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli
O32-c-05-d-3-d paftasında 169 ada, 1 no'lu parsele isabet etmekte olup, 5085 m² alan büyüklüğüne
sahiptir.
Parsel malikleri olan S.S. Ayışığı Konut Yapı Kooperatifi 28/05/2014 tarih ve 5239 sayılı
dilekçesi ile müracaat ederek Tece, 169 ada, 1 no'lu parsel için hazırlatmış oldukları imar planı
tadilatı teklifinin Mecliste görüşülmesini talep etmektedir.
İmar planı değişikliğine konu olan parsel için hazırlanmış olan Plan Açıklama Raporunda;
"İmar planı değişikliğine konu olan parselin 1997 yılında mülga Tece Belediyesi 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planına uygun olarak uygulaması yapılmış ve 28/11/1997 tarihinde yapı ruhsatı
alınmıştır. Tece Belediyesinin 25/02/2003 tarih ve 3 sayılı meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe
giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, imar planı
değişikliğine konu olan 169 ada, 1 no'lu parselin güneydoğusunda park alanı ve yaya yolu
planlanmış, parselin kuzeydoğu cephesinden 10 metre, diğer cephelerden ise 5 metre çekme
mesafesi şartı getirilmiştir. Hazırlanan bu imar planı ile birlikte parselin güneydoğusunda park ve
yaya yolu planlanmasından dolayı mevcut imar planına uygun olarak yapılan yapı yapılaşma
koşullarına ve çekme mesafelerine aykırı hal almıştır. Mersin Büyükşehir Belediyesinin
12/02/2009 tarih ve 70 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında
parselin güneydoğusunda planlanan park alanı kaldırılarak meskun konut alanına dahil edilmiştir.
Bu doğrultuda söz konusu parsel için Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak
yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği hazırlanmıştır. Hazırlanan bu imar planı değişliği ile imar planı değişikliğine konu
olan parselin güneydoğusunda planlı olan park alanı ve yaya yolu kaldırılarak konut alanına dahil
edilmiş, yollardan 5 metre çekme mesafesi şartı getirilmiştir. Mevcut uygulama imar planındaki
yapılaşma koşulları aynen korunmuştur." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 53
02/06/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 05/05/2014 tarih ve 44 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"İmar Planı tadilatına konu olan parseller; tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, Mezitli köyü,
Konuş mevkii, 30-K-III-d pafta, 597 ada 1 parsel (9.883 m2), 598 ada 1 parsel (1.307 m2)
numaralarında kayıtlı olup, toplam 11.190,43 m2 alan büyüklüğüne sahiptir. Parseller,
Belediyemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 30-K-III-d Uygulama İmar Planı paftasına isabet
etmektedir.
Denizler Akaryakıt Madencilik İnşaat Şti. 02.05.2014 tarih ve 4093 sayılı dilekçesi ile
müracaat ederek 597 ada 1 parsel ve 598 ada 1 parsel için hazırlatmış olduğu Uygulama İmar Planı
Tadilatı teklifinin Mecliste görüşülmesini talep etmektedir.
İmar Planı Tadilatına konu olan parseller mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına
“Kütle Nizamlı Konut Alanı” olarak işaretlenmiştir. Parseller imar uygulaması yapılmış parseller
olup, Mezitli Belediye Meclisi tarafından 13.10.1993 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanan1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile 12 kat yüksekliğinde kütle düzenlemesi yapılarak, kütle
nizam yapılanma koşullu alan olarak plana işaretlenmiştir.
İmar Planı Tadilatının amacı; mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Kütle Nizamlı
Konut Alanı”na isabet eden 597 ada 1 parsel ve 598 ada 1 parsel için planlanan kütle nizamlı plan
kararının, bölgenin gelişme eğilimi ve yapılaşma koşulunun, E=1.50 (Emsal) yapı düzeni şekline
dönüştürülmesinden ibarettir. İmar Planı tadilatına konu olan 597 ada 1 parsel ve 598 ada 1 parsel
Mezitli Belediye Meclisi tarafından 13.10.1993 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanan imar planı
tadilatında, kütle nizamlı 12 kat adedine sahip yoğunluklar hesap edildiğinde 597 ada 1 parselin
inşaat yoğunluğu E=2.88, 598 ada 1 parselin inşaat yoğunluğu E=3.78 şeklinde çıkmaktadır. Bu
imar hakları gerek bölgenin, gerekse imar planının yoğunluk kararlarının çok üzerindedir ve bu
planın bütünlüğünü bozucu niteliktedir.
Bu amaçla hazırlanan Uygulama İmar Planı Tadilatında, bölgenin yapılaşma ve gelişme
eğilimi doğrultusunda, 597 ada 1 parsel ve 598 ada 1 parselin çevresindeki imar adalarında mevcut
yapılanma yoğunluğu 13.10.1993 tarih ve 44 sayılı plan tadilatı konulu Belediye Meclis Kararı
öncesindeki 1/1000 ölçekli imar planında işaretli E=1.50 (Emsal) yapı yoğunluğuna geri
dönülmüştür.
Ayrıca 30-K-III-D pafta, 599 ada 1 nolu parsel maliki 26.05.2014 tarih ve 5083 sayılı dilekçe
ile anılan parseli için 13.10.1993 tarih ve 44 sayılı Mezitli Belediye Meclisi kararına dayalı olarak
plan tadilatı ile verilmiş 12 kat kütle nizam yoğunluğunun E(Emsal)=1.50 yapı yoğunluğuna
dönüştürülmesine muvafakat etmektedir. Belediyemizce anılan dilekçede belirtilen 599 ada 1
parselin geldisinin de aynı kadastro parseli ve imar uygulaması işleminden gelmesi nedeniyle
komisyonumuzca görüşülen karar içerisinde değerlendirilmesi uygun görülmüştür.
Bunların dışında planda herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, sadece söz konusu parsellerde
yoğunluk düşürülerek plana işaretlenmesi şeklinde düzenleme yapılmıştır.
1/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 53
02/06/2014
Yukarıda belirtilen tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, Mezitli köyü, Konuş mevkii, 30-KIII-d pafta, 597 ada 1 parsel , 598 ada 1 parsel ve 599 ada 1 parselleri kapsayan alan için
hazırlanmış olan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi, 3194 sayılı İmar
Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince komisyonumuzca oybirliği ile kabul edildi" denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Yasasının 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, oybirliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
2/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 54
02/06/2014
K A R A R
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 02/06/2014
tarih ve 63815391-800-42 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de bulunan "Martin György Folk Dance Association Şti."
20-23 Temmuz 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Pearl of Danube (Tuna İncisi)"
Uluslararası Folklor Festivali'ne Belediyemiz Folklor Ekibini davet etmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Mezitli Belediyesi ile Mersina Kültür ve Sanat Kulübü
Derneği arasında 31/10/2013 tarihinde düzenlenen protokolün 5-B)- (d) maddesi gereğince,
Belediyemizi temsilen Festivale gönderilecek halk oyunları ekibinin belirlenmesi için Belediye
Başkanı'na yetki verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 55
02/06/2014
K A R A R
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 02/06/2014
tarih ve 63815391-800-43 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Mülkiyeti Belediyemize ait olan kapalı ve açık spor alanları ile yüzme havuzlarının Mersin
Üniversitesi iş birliği ile yaz-kış spor okulları faaliyetleri kapsamında işletilmesi düşünülmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 75/a maddesi gereğince,
Mezitli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile ortak hizmet projesi düzenlenmesi için
Belediye Başkanı'na yetki verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 56
02/06/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 30/05/2014 tarih
ve 21971116-310.99-9 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, 278 ada, 1 no'lu parselde
kayıtlı ve cinsi "Belediye Hizmet Alanı" olarak işaretli gayrimenkul ve çevresinde imar planı
düzenlenmesi ve de imar uygulamaları işlemlerinin yapılması ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 57
02/06/2014
K A R A R
Zabıta Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 02/06/2014 tarih ve 97245290301.03-147 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin Pazar
Yerlerinin Kurulması, İşletilmesi, Taşınması ve Kapatılması başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında
"pazar yerinin kurulmasına, 7 nci maddede belirtilen komisyonun raporu göz önünde
bulundurularak belediye meclisince karar verilir." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz sınırları içerisinde Yeni Mahalle Mezitli
deresi kenarında imar planı içerisinde kalan, ekli krokide gösterilen alanda, kadınlarımızın ev
ekonomilerine katkıda bulunması maksadıyla üretmiş oldukları ürünleri (sebze, meyve, ev
yemekleri, ev tatlıları, el işleri vb.) hijyen koşulları içerisinde günlük olarak satmak amacı ile
Kadın Üretici Pazarı kurulması ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına
müştereken havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 58
06/06/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 02/06/2014 tarih ve 57 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe ile Çevre ve
Sağlık Komisyonlarına müştereken havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak
görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Plan ve Bütçe ile Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporunda;
"12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin Pazar
Yerlerinin Kurulması, İşletilmesi, Taşınması ve Kapatılması başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında
"pazar yerinin kurulmasına, 7 nci maddede belirtilen komisyonun raporu göz önünde
bulundurularak belediye meclisince karar verilir." denilmektedir.
Belediyemiz sınırları içerisinde Yeni Mahalle Mezitli deresi kenarında imar planı içerisinde
kalan, ekli krokide gösterilen alanda, kadınlarımızın ev ekonomilerine katkıda bulunması
maksadıyla üretmiş oldukları ürünleri (sebze, meyve, ev yemekleri, ev tatlıları, el işleri vb.) hijyen
koşulları içerisinde günlük olarak satmak amacı ile Kadın Üretici Pazarı Yeri kurulması nedeniyle
nihai kararın verilebilmesi için Meclisten ek süre istenilmek üzere dosyanın İdare'ye iadesine, her
iki komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Plan ve Bütçe ile Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu
doğrultusunda, dosyanın İdareye iadesi ile tekrar Plan ve Bütçe ile Çevre ve Sağlık
Komisyonlarına müştereken havalesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 59
06/06/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 02/06/2014 tarih ve 48 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;
"Mezitli, Merkez Mahallesinde bulunan ve tapuda 29.K.II.B pafta, 789 ada, 1 parselde
kayıtlı 4.524,00 m² taşınmaz, imar planında Konut Alanı olup, tamamı Belediyemize aittir. Söz
konusu taşınmazın Belediyemiz gelirini artırarak daha kaliteli hizmet vermek amacıyla ve bütçede
öngörülen performans hedeflerine ulaşılması için satışında yarar görülmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince, yukarıda açıklanan nedenlerle,
Mezitli, Merkez Mahallesi, 29.K.II.B pafta, 789 ada, 1 parselde bulunan ve emsal 1,50 olan
4.524,00 m² taşınmazın 2886 sayılı Yasa hükümlerine göre satışının yapılabilmesi için Belediye
Encümenine yetki verilmesi Komisyonumuzca da uygun görülerek Meclisimize sunulmasına oy
çokluğu ile karar verildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, 5393
sayılı Belediye Yasasının 18/e maddesi gereğince, Mezitli, Merkez Mahallesi, 29.K.II.B pafta, 789
ada, 1 parselde bulunan ve emsal 1,50 olan 4.524,00 m² taşınmazın, 2886 sayılı Yasa hükümlerine
göre satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifin 5 ret oya (Meclis üyeleri
Levent DÖLEK, Ahmet POLAT, Süleyman KÖLELİ, Fazlı AÇIK ve Bayram KUNTBAY) karşın
kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 60
07/07/2014
K A R A R
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 02/07/2014
tarih ve 63815391-800-59 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA :
Belediye Logomuz; resmi yazışmalarda, reklam-tanıtım çalışmalarında ve etkinliklerde
farklı biçimlerde ve renklerde kullanılmaktadır.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz tarafından kullanılan eski ve yeni tüm
logoların incelenerek, Belediyemize ait bir kurumsal logonun belirlenmesi ile ilgili teklifin Eğitim,
Kültür ve Sanat Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 61
07/07/2014
K A R A R
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli
02/07/2014 tarih ve 63511065-53 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin 3. fıkrasında; “Belediyelerde norm kadroya
uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama,
araştırma ve geliştirme, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, eğitim ve danışmanlık
alanlarında yıllık olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen
hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılmaz. Bu personelin yürütecekleri hizmetler için
ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır.
Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu
kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını
geçmemek üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir” denilmektedir.
5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Belediyemizde 01/07/201431/12/2014 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere; 1 inşaat mühendisi, 1 ziraat
mühendisi, 1 bilgisayar mühendisi ve 1 mimar Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince,
01/07/2014 tarihinden geçerli olmak üzere; 1. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı
sözleşmeli inşaat mühendisi, ziraat mühendisi, bilgisayar mühendisi ve mimar için her birine aylık
net: 1.550,00 TL (binbeşyüzelliTürklirası) ücret ödenmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 62
07/07/2014
K A R A R
Mali Hizmetler Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 24/06/2014 tarih ve
94317329-13-27 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Belediyemiz sınırları içerisindeki mülkiyeti Belediyemize ait olan yerlerde bulunan ilan
raketlerinin aylık 1 (bir) adet kiralama birim fiyatının 100,00 TL (YüzTürkLirası) olması
düşünülmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Aylık raket birim fiyatının belirlenmesi ve Mezitli
Belediyesi 2014 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesine eklenmesi ile ilgili teklifin Plan ve
Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 63
07/07/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 26/06/2014 tarih
ve 21971116-310.99-10 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
İmar Planı Tadilatına konu olan alan; Mersin İli, Mezitli İlçesi, 79 ada 1 numaralı parselde
kayıtlı olup yaklaşık 535 metrekare alan büyüklüğüne sahiptir. Parsel 1/1000 ölçekli 30-L-III-D
İmar Planı paftasına isabet etmekte ve Mezitli Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
“Belediye Hizmet Alanı” olarak işaretlidir.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Yapım İşleri Takım Yöneticiliği’nin 23.05.2014 tarih ve
74949 sayılı yazısı ile Mersin İli, Mezitli İlçesindeki hızlı yapılaşma sonucu ortaya çıkan elektrik
talebinin karşılanabilmesi için yazı ekinde belirtilmiş olan alana “Trafo Yeri” işaretlenmesi talep
edilmiştir.
İmar planı tadilat teklifine konu alan, imar kanunun ilgili madde uygulaması sonucu gerekli
terkleri yapılmış, Mezitli Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “BHA” olarak
işaretlenmiştir. Söz konusu alan konum olarak, Soli-Pompeipolis Antik Kenti Sit Alanının
doğusunda bulunmaktadır.
İmar planı tadilatının amacı, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Yapım İşleri Takım
Yöneticiliği’nin 23.05.2014 tarih ve 74949 sayılı yazısına istinaden, “Mersin İli, Mezitli
İlçesindeki hızlı yapılaşma sonucu ortaya çıkan elektrik talebinin karşılanabilmesi” gerekçesi ile
30-L-III-D imar paftasında “BHA” olarak işaretlenmiş 79 ada 1 parsel için 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı Tadilatı Teklifi hazırlanılarak, söz konusu parselin bir kısmına “Trafo Yeri”
işaretlenmesidir.
Bu amaçla hazırlanan imar planı tadilatı teklifinde, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Yapım
İşleri Takım Yöneticiliği’nin 23.05.2014 tarih ve 74949 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilen trafo
talebi doğrultusunda mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “BHA” olarak işaretlenmiş
79 ada 1 numaralı parselin bir kısmı “Trafo Alanı” olarak işaretlenmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği
ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 64
07/07/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 26/06/2014 tarih
ve 21971116-310.99-11 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
İmar Planı Tadilatına konu olan parsel, tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Köyü,
Çaltana Mevkii, 31-N-III-d pafta, 198 ada, 1 nolu parselde kayıtlı olup, 1/1000 ölçekli O32-c-05-d4-c paftasına isabet etmektedir. Parsel 11.086 m² alan büyüklüğüne sahiptir.
Parsel malikleri 16.06.2014 tarih ve 5951 sayılı dilekçe ile müracaat ederek Tece, 198 ada, 1
parsel için hazırlatmış oldukları imar planı tadilat teklifinin Mecliste görüşülmesini talep
etmektedir.
İmar planı değişikliğine konu olan parsel için hazırlanmış olan plan açıklama raporunda;
“Parselin, Mezitli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E=1.60 yoğunluklu konut alanı, yeşil
alan ve iki imar adası arasında yer alan 12 metrelik yola isabet eden bir konumda yer aldığı,
arsanın Silifke – Mersin ana yoluna cephesi bulunduğu, parselin Mersin Büyükşehir Belediyesinin
onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında Konut alanına isabet ettiği, bu sebepten dolayı Nazım
İmar Planı değişikliğine gerek duyulmadığı, yapılan teklif planda söz konusu iki imar adası
arasındaki 12 metrelik taşıt yolunun devamı olmadığı için iptal edilerek aynı oranda Park Alanı ile
birlikte parsellerin güney kısmına alındığı ve güneyde yer alan Trafo Alanı ile birlikte muhafaza
edildiği, mevcutta yer alan Park Alanı ise biraz daha büyütülerek daha geniş aktif yeşil alan
sağlandığı, ayrıca ikiye bölünen imar adasında da bir bütünlük sağlanarak yeni bir imar adası
oluşturulduğu ve aynı yoğunluk kararının muhafaza edildiği, teklif planda parsellerin plan
hükmünün E=1.60 yoğunluklu Konut Alanı olarak plana işaretlendiği” belirtilmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı tadilatı ile ilgili teklif ile birlikte, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Köyü, Çaltana Mevkii, 31N-III-d pafta, 198 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde yer alan ve fiilen (GMK Bulvarı) imar yolu
içerisinde kalan 1000 nolu parselin de plan değişikliği teklifi sınırına alınarak değerlendirilmesi
koşuluyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 65
07/07/2014
K A R A R
Zabıta Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 03/07/2014 tarih ve 97245290301.03-204 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
ER-DEN Yol İnşaat Taah. Turizm Hizmetleri San. Tic. A.Ş. Belediye Başkanlığımıza
vermiş olduğu 03/07/2014 tarih ve 6650 sayılı dilekçesinde; bir adet Kanuni marka ATV 150S
OFF ROAD aracını Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü'nün kullanımına tahsis edilmek üzere
Belediyemize hibe etmek istediklerini belirtmişlerdir.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 21/07/2005 tarih ve 63459 sayılı
Genelgesinde "13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanununun bazı maddeleri
değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklerle il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları
ile mahalli idare birliklerinin Taşıt Kanununa tabi olduğu, ancak il özel idareleri, belediyeler ve
bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt
edinebilecekleri hükmü getirilmiştir.
Buna göre her yıl Bütçe Kanununa ekli "T" işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı Taşıt
Kanunu kapsamına giren taşıtların hibe (yurt içi) veya satın alma yoluyla edinilmesinde, kendi
meclislerinden karar almaları yeterli olacaktır." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Kanununun 85. maddesi ile 237 sayılı Taşıt
Kanunu uyarınca, ER-DEN Yol İnşaat Taah. Turizm Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'nin, her yıl Bütçe
Kanununa ekli "T" işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren
taşıtlardan olan 1 (bir) adet Kanuni marka ATV 150S OFF ROAD aracının Belediyemiz Zabıta
Müdürlüğü'nün kullanımına tahsis edilmek üzere Belediyemize hibesi ile ilgili teklifin kabulüne,
oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 66
07/07/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 58 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe ile Çevre ve
Sağlık Komisyonlarına müştereken havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak
görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Plan ve Bütçe ile Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporunda;
"12/07/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar
Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında Belediyemiz bünyesinde kurulan "Pazar
Yeri Kuruluş Komisyonunun 24/06/2014 tarihli raporunda; "Komisyonda hazır bulunan üyeler ile
kurulması planlanan yeni pazar yerinin, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkralarına uygunluğu görülmüş, ilgili kurum ve kuruluşların konu hakkındaki
görüşleri sorulmuş, toplantıya katılan yeterli sayıdaki komisyon üyesi ile yapılan oylama
sonucunda; Yeni Mahalle, Mezitli Deresi kenarında "Kadın Üretici Pazarı" kurulmasının uygun
olduğuna oy çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Komisyonlarımızın gerekli inceleme ve çalışmaları sonucunda; Belediyemiz sınırları
içerisinde Yeni Mahalle, Mezitli Deresi kenarında imar planı içerisinde ekli krokide gösterilen
alanda, kadınlarımızın ev ekonomilerine katkıda bulunması maksadıyla üretmiş oldukları ürünleri
(sebze, meyve, ev yemekleri, ev tatlıları, el işleri vb.) komisyonlarımızca hazırlanan Kadın Üretici
Pazarı Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde günlük olarak satmak amacı ile Kadın
Üretici Pazarının kurulması her iki komisyonumuzca da uygun görülerek Meclisimize
sunulmasına, oy birliği ile karar verildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Plan ve Bütçe ile Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu
doğrultusunda, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. bendi uyarınca, Kadın
Üretici Pazarının Yeni Mahalle, Mezitli Deresi kenarında, imar planı içerisinde ekli krokide
gösterilen alanda kurulması ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 67
07/07/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 02/06/2014 tarih ve 49 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"İmar planı tadilatına konu olan parsel tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe
Mahallesi, 3 pafta, 17 no’lu parselde kayıtlı olup toplam 21.286 m² alan büyüklüğüne sahiptir.
Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 28-J-II-c ve 28-J-II-d Uygulama İmar Planı
paftalarına isabet etmektedir.
Parsel malikleri adına Palma-1 Sitesi Yönetim Kurulu, 14/05/2014 tarih ve 4564 sayılı
dilekçesi ile müracaat ederek 3 pafta, 17 nolu parseli için hazırlatmış oldukları imar planı tadilat
teklifinin Mecliste görüşülmesini talep etmektedir.
Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; İmar Planı Tadilatına
konu olan parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak işaretlenmiştir.
Mevcut Uygulama İmar Planında söz konusu parselin yer aldığı imar adasının batısında yaya yolu,
kuzey ve güneyinde 10 metrelik yaya yolu, doğusunda ise 5 metrelik yaya yolu işaretlidir. Mevcut
imar planında parselle ilgili olarak, plan notlarında tanımlanmış olan “M” lejant ile yapılaşma
koşulu işaretlenmiştir.
İmar Planı Tadilatına konu olan parselle ilgili hazırlanan teklifin plan açıklama raporunda;
“Palma-1 Sitesinin inşa edildiği tarihlerde grafik kadastro paftaları üzerinden uygulama yapıldığı,
mevcut site duvarları ile Uygulama İmar Planı uyumsuzluk gösterdiği, mevcut site duvarları
geçmiş yıllarda yaşanmış olan sel felaketinin bir kez daha benzer zararlar vermesini önlemek
amacıyla karşı büyük masraflarla kuvvetli su akımlarına dayanımlı olarak yapıldığı, bu nedenle
yıkılıp yeniden yapılması yerine, küçük düzeltmelerle korunması gerektiği, ayrıca, imar planı ile
olan uyumsuzluğun nedenlerinden birinin de daha önce terkleri yapılarak net olarak 21.286 m²
üzerinden inşaat ruhsatı verilmiş olan parselin, sonradan revizyon imar planlarında 1000 m²
civarında küçültülmüş biçimde planlara işlendiği” belirtilmektedir.
İmar Planı tadilatının amacı, mevcut site duvarlarının yıkılıp yeniden yapılması yerine,
küçük düzeltmelerle korunması doğrultusundadır.
Bu amaçla hazırlanmış olan İmar Planı Tadilatında ve plan açıklama raporunda, “parselin
güney ve batı sınırlarının aynen korunduğu, kuzey sınırının genişletildiği, doğu sınırının ise
daraltıldığı, bu işlem sonucunda arazinin yüzölçümünün dengelendiği, tapu miktarının net olarak
21.286 m² olarak yeniden düzenlendiği, planın onaylanması halinde yapılacak kadastral
uygulamada giren ve çıkan miktarların aynı olacağı, İmar planı tadilatı teklifi ile ne yüzölçümü
olarak, ne kullanım biçimi olarak ne de plan kararları açısından bir avantaj sağlanmadığı, sadece
son derece güvenli olarak inşa edilmiş olan site duvarlarının mevcut haline uyum sağlanmasının
amaçlandığından” bahsedilmektedir.
İmar planı tadilat teklifi ve plan açıklama raporu incelendiğinde;
1- İmar planı tadilatı çalışması yapılmış olan halihazır haritanın onaysız olması,
2- Mersin Büyükşehir Belediyesince onaylanmış olan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında söz
1/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 67
07/07/2014
konusu alana isabet eden bölgede Emsal değeri E=1.60 olarak öngörülmüş olmasına rağmen Plan
üzerinde herhangi bir yapılaşma koşulu ve Emsal değeri önerilmemiş olması,
3- İmar planı değişikliği açıklama raporunda oluşturulan yeni imar adasının tapu miktarına eşit bir
değere getirildiğinden bahsedilse de yapılan ölçümlerle oluşturulmuş olan imar adasının bu miktara
eşit olmadığının görülmüş olması, nedenleriyle söz konusu plan tadilatı teklifinin, plan müellifine
bildirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla, komisyonumuza meclis tarafından ek süre
verilmesi için idareye iadesine oy birliğiyle karar verildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda,
Komisyona Eylül Ayı Meclis toplantısına kadar ek süre verilmesinin kabulüne, oy birliği ile karar
verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
2/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 68
07/07/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 02/06/2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"İmar Planı tadilatına konu olan sokaklar; Mersin İli, Mezitli İlçesi, 30-K-III-c ve 30-L-IV-d
paftalarına isabet etmekte olup, 52122, 52127 ve 52135 nolu sokakları kapsamaktadır. Sokaklar,
Belediyemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 30-K-III-c ve 30-L-IV-d Uygulama İmar Planı
paftalarına isabet etmektedir.
Gedizler Otomotiv A.Ş. 12/11/2013 tarih ve 7794 sayılı dilekçe ile Belediyemize
başvurarak malikleri bulunduğu 804 ada 4 nolu parselin kuzeyinde yer alan ve Mersin Büyükşehir
Belediyesi tarafından 12/03/2010 tarih ve 86 sayılı meclis kararı ile trafiğe açılmış 52127 nolu
sokağın, ulaşım kurgusunun yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlatmış olduğu Uygulama İmar
Planı Tadilat teklifinin Mecliste görüşülmesini talep etmektedir.
Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;İmar planı tadilatına konu
olan kentimiz Merkez Mahallesi sınırları içerisinde GMK Bulvarının kuzeyinde, Vatan
Caddesi’nin doğusunda yer alan ve mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 12 metrelik
taşıt yolu ile 10 metrelik yaya yollarına isabet etmektedir. Söz konusu alana isabet eden bölgede
Mezitli Belediyesi’nin 06/11/2009 tarih ve 92 sayılı meclis kararı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi
tarafından 12/03/2010 tarih ve 86 sayılı meclis kararı tadilen onaylanmış Uygulama İmar Planı
tadilatı bulunmaktadır. Tadilen onaylanmış olan planda 52127 sokak taşıt yolu, diğer yollar ise
yaya yolu olarak düzenlenmiştir.
İmar planı tadilat teklifinin amacı; 52122, 52127 ve 52135 nolu sokakların ulaşım
kurgusunun yeniden düzenlenmesidir.
Bu amaçla hazırlanan imar planı tadilatı teklifinde; “GMK Bulvarına ve 52127 nolu sokağa
cepheli 804 ada 4 nolu parsel ve aynı aksta diğer komşu parseller üzerinde, ticari olarak faaliyet
gösteren işletmeler yer aldığı, 52127 nolu sokağın Vatan Caddesine 804 nolu adanın kuzeyinden
doğu-batı istikametinde taşıt yolu olarak bağlanmasının trafik güvenliği açısından tehlike arz ettiği,
söz konusu sokak GMK Bulvarı ile Vatan Caddesinin bağlantı kavşağına yaklaşık 55 metre
mesafede olduğu, kavşağa yakın bir mesafede taşıt hacmine sahip 12 metrelik bir yolun trafik yolu
olarak bağlanması trafik güvenliği açısından sorun teşkil ettiğinden” bahsedilmekte olup, bu
gerekçeler doğrultusunda kuzey-güney istikametinde işaretli olan 52130 sokak ile 52122 nolu
sokak arasında trafik yolu olarak işaretli olan 52127 nolu sokak, 804 ada, 4 nolu parsele kadar
trafik yolu, 52122 nolu sokak ve 52135 nolu sokağın kısmen trafiğe açılması suretiyle de uygun
noktada Vatan Caddesine bağlantısı sağlanarak düzenlenmiştir.
Söz konusu alana isabet eden bölgede mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, 804
adanın yer aldığı Ticaret Alanının kuzeyine doğu-batı istikametinde 12 metrelik trafik yolu Vatan
Caddesine bağlanacak şekilde işaretlenmiştir. Bu nedenle hazırlanan teklif planda 52122 sokağın
52127 sokakla kesiştiği noktadan Vatan Caddesine uzanan kısmının yaya yolu olarak düzenlenmiş
olması 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planıyla uyumlu değildir. Diğer yandan Plan yapımına Ait
Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. maddesinde imar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma
1/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 68
07/07/2014
ve güzergâhına ait imar planı değişiklikleriyle ilgili olarak “Devamlılığı olan bir yol belli bir
kesimde daraltılamaz” denilmektedir. Bu nedenle, 52127 sokak 12 metrelik taşıt yolu olarak
düzenlenmişken devamlılığını sağlayan 52122 sokak 10 metrelik taşıt yolu olarak düzenlenmiştir.
Bu düzenleme de adı geçen Yönetmelik Hükmüne aykırıdır. Bu gerekçelerle hazırlanmış olan imar
planı tadilatı teklifi üst ölçekli Nazım İmar Planına ve Yönetmelik Hükümlerine göre uygun
değildir.
Yukarıda belirtilen Mersin İli, Mezitli İlçesi, 30-K-III-c ve 30-L-IV-d paftalarına isabet
etmekte olup, 52122, 52127 ve 52135 nolu sokakları kapsayan alan için hazırlanmış olan, 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince
komisyonumuzca oybirliği ile reddedildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin reddine, oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
2/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 69
07/07/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 02/06/2014 tarih ve 50 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"İmar Planı Tadilatına konu olan alan, Mersin ili, Mezitli Belediyesi 1/1000 ölçekli 29-L-Ia paftasına isabet etmektedir. İmar Planı tadilatına konu olan alan, Mezitli İlçesi, Menderes
Mahallesi, Seher Yıldızı Sitesi’nin kuzeyinde yer almakta olup kamuya terki yapılmış ve mevcut
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına “Otopark Alanı” olarak işaretlenmiştir.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 24/03/2014 tarih ve 2273 sayılı yazısı doğrultusunda
Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; Mersin Büyükşehir
Belediyesi’nin 24/03/2014 tarih ve 2273 sayılı yazısında; “Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketi Toroslar Bölge Koordinatörlüğü tarafından İdaremize iletilen 13/02/2014 tarih ve 672 sayılı
yazıda, Belediye Meclisinizin 01/10/2013 tarih ve 82 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin 13/12/2013 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylanan Mezitli İlçesi Elektrik Master
Projesi kapsamında Mezitli, Davultepe, Tece ve Kuyuluk 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına
trafo yerlerinin işaretlenmesine ilişkin plan revizyonunda, 29-L-I-a paftasında yer alan otopark
alanı içerisinde ayrılan trafo alanının aynı bölgeye hizmet edecek nitelikte 2 ayrı trafo yeri olması
gerekçesi ile iptal edilmesinin, söz konusu trafoların beslediği bölgelerin farklı olması ve
halihazırda her ikisinin de işletmede olması nedenleriyle iptal edilemeyeceği belirtilerek, iptal
edilen trafo yerinin planlara tekrar işlenmesi talep edildiği, söz konusu talebin yerine getirilmesi
için gerekli plan değişikliğinin idarenizce hazırlanması ya da hazırlattırılması, meclisinizde
görüşülmesi ve kabul edilmesi sonrasında onaylanmak üzere idaremize iletilmesi” istenmektedir.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 24/03/2014 tarih ve 2273 sayılı yazısı doğrultusunda
hazırlanan imar planı tadilatı teklifinde, mevcut uygulama imar planında “Otopark Alanı” olarak
işaretlenmiş alanın doğusuna “Trafo Alanı” işaretlenmiştir.
Yukarıda belirtilen Mezitli ilçesi, Menderes Mahallesi, Seher Yıldızı Sitesi’nin kuzeyinde
yer almakta olup kamuya terki yapılmış ve mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına
“Otopark Alanı” olarak işaretli alana trafo işaretlenmesi için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince
komisyonumuzca oybirliği ile kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 70
07/07/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 02/06/2014 tarih ve 52 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
İmar Planı Tadilatına konu olan parsel, Mersin İli Mezitli sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli
O32-c-05-d-3-d paftasında 169 ada 1 nolu parsele isabet etmekte olup 5085 m² alan büyüklüğüne
sahiptir.
Parsel malikleri olan S.S. Ayışığı Konut Yapı Kooperatifi tarafından 28/05/2014 tarih ve
5239 sayılı dilekçesi ile müracaat ederek Tece, 169 ada, 1 parsel için hazırlatmış oldukları imar
planı tadilat teklifinin Mecliste görüşülmesini talep etmektedir.
Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; İmar planı değişikliğine
konu olan parsel için hazırlanmış olan plan açıklama raporunda; “İmar planı değişikliğine konu
olan parselin 1997 yılında mülga Tece Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun
olarak uygulaması yapılmış ve 28/11/1997 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. Tece Belediyesinin
25/02/2003 tarih ve 3 sayılı meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, imar planı değişikliğine konu olan 169 ada,
1 nolu parselin güneydoğusunda park alanı ve yaya yolu planlanmış parselin kuzeydoğu
cephesinden 10 metre diğer cephelerden ise 5 metre çekme mesafesi şartı getirilmiştir. Hazırlanan
bu imar planı ile birlikte parselin güneydoğusunda park ve yaya yolu planlanmasından dolayı
mevcut imar planına uygun olarak yapılan yapı yapılaşma koşullarına ve çekme mesafelerine
aykırı bir hal almıştır. Mersin Büyükşehir Belediyesinin 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı kararı ile
yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında parselin güneydoğusunda planlanan park alanı
kaldırılarak meskûn konut alanına dâhil edilmiştir. Bu doğrultuda söz konusu parsel için Mersin
Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak yürürlüğü giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına
uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlanmıştır. Hazırlanan bu imar
planı değişikliği ile imar planı değişikliğine konu olan parselin güneydoğusunda planlı olan park
alanı ve yaya yolu kaldırılarak konut alanına dâhil edilmiş, yollardan 5 metre çekme mesafesi şartı
getirilmiştir. Mevcut uygulama imar planındaki yapılaşma koşulları aynen korunmuştur”
denilmektedir.
Hazırlanan teklif planda söz konusu parsel; mülga Tece Belediye Meclisince 25/02/2003
tarih ve 3 sayılı kararı ile onaylanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 29/12/2003 ve 39
sayılı kararı ile onaylanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı ve yeşil alan
olarak, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı kararı ile onaylanmış
olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ise Tercihli Kullanım Alanı olarak işaretlenmiştir. Diğer
yandan Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı kararı ile onaylanmış
olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinde “Tercihli Kullanım Alanlarında Konut
Alanları yer alacaktır. Bu alanlarda brüt yoğunluk 350 kişi/hektar’dır. Ancak bu alanlarda mülk
sahiplerinin talebi üzerine Turizm Tesisleri de yer alabilir” denilmektedir. Hazırlanan teklif plan;
mülga Tece Belediye Meclisince 25/02/2003 tarih ve 3 sayılı kararı ile onaylanmış olan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planında yer alan yeşil alanın, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin
1/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 70
07/07/2014
12/02/2009 tarih ve 70 sayılı kararı ile onaylanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında
kaldırılmış olması nedeniyle üst ölçekli planla uyumludur. Diğer yandan hazırlanan teklif planda
yapı yaklaşma mesafesi 10 metreden 5 metreye düşürülmüş ve hem mevcut planlarda verilmiş
olan hem de 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında öngörülmüş olan E=1.60 yoğunluk kararı plan
üzerine işaretlenmiştir.
Yukarıda belirtilen Mersin İli, Mezitli sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli O32-c-05-d-3-d
paftasında 169 ada, 1 nolu parseli kapsayan alan için hazırlanmış olan, 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Tadilatı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince komisyonumuzca
oybirliği ile kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
2/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 71
07/07/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 02/06/2014 tarih ve 56 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"İmar Planı düzenlemesine konu alan Mersin İli, Mezitli İlçesi, 278 ada, 1 nolu parselde
kayıtlı olan ve cinsi “Belediye Hizmet Alanı” olarak işaretli parsel ile çevresini kapsamaktadır.
Teklife konu alanın plan açıklama raporunda; “Planlama alanı batıda Mezitli Deresi,
kuzeyde Cengiz Topel Caddesi, doğuda 30040 sokak, güneyde 30013 sokaklar arasında kalan
yaklaşık 3.7 hektarlık alanı kapsamaktadır. Plan revizyonunun amacı öncelikli olarak mülkiyeti
Belediyemize ait olan ve de yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Belediye
Hizmet Alanı olarak işaretli 273 ada 1 parseldeki 456 m² alan ile aynı cinste kayıtlı 278 ada, 1
parseldeki 1319 m² alanın bir imar adası içersisinde toplanmasıdır. Bu işlemin gerekçesi ise
oluşturulacak yeni parselde Belediyemiz eliyle yürütülecek sosyal altyapı alanlarının daha verimli
kullanılmasına yöneliktir. Yine düzenleme sahası içerisinde 278 ada, 1 parselin güneyinde kalan ve
fiilen kullanılan park ve yolun bir kısmı ise özel mülkiyete konudur. 890 parselde kayıtlı
taşınmazın çevresindeki bütün parseller imar uygulamasına konu olmuştur. Bu nedenle de 890
parsel için tek başına bir imar uygulamasına konu edilmemiştir. Çünkü plan kaybı %57’dir. Ancak
fiilen kamu kullanımına açılmıştır ve de kaldırılması mümkün olamayan imar yolu, yerleşim
bağlantı yolu olarak özel mülkiyetten yol açılmıştır. Plan düzenlemesi ile 890 parselin imar ada
sınırları fiili kullanımla örtüştürülmüştür. Planlama alanı içerisinde 888 parsel inşaat ruhsatı ve
kullanma izin belgesi almış yapılardan oluşan bir sitedir. Edinilmiş hakları vardır ancak ima planı
ada sınırları, mülkiyet sınırları ve fiili kullanım birbiriyle örtüşmemektedir. Yapılan plan
düzenlemesiyle hem mülkiyet sınırları hem fiili kullanım uyumlandırılmıştır. Sonuç olarak
yaklaşık 3.7 hektarlık alanda yapılan plan düzenlemesi mevcut aksaklıklar ile 273 ada, 1 parselde
kayıtlı Belediyemiz hissesinin, 278 ada, 1 parselde aktarılması ve alan bütününde kamulaştırmasız
el atılan mülkiyetin de kamu adına tesisi için imar uygulamasına esas olacak şekilde imar
planlarımızın düzenlemesine/revizyonuna ilişkindir” denilmektedir.
Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;Hazırlanmış olan plan
revizyonu teklifinde plan onama sınırları içerisinde kalan 888 parsel ile 890 nolu parselin, Mersin
Büyükşehir Belediyesinin yapacağı 1/5000 ölçekli nazım imar planı sonrasında Belediyemizce
yapılacak/yaptırılacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu aşamasında
değerlendirilmesi, diğer parsellerle ilgili olarak 273 ada, 1 parsel ile 278 ada, 1 parsel için yapılan
düzenlemenin Belediyemiz eliyle yürütülecek sosyal altyapı alanlarının daha verimli
kullanılmasına yönelik olduğu gerekçesiyle tadilen onaylanmasına 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
8/b maddesi gereğince komisyonumuzca oybirliği ile kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 72
11/07/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 07/07/2014 tarih ve 63 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"İmar Planı Tadilatına konu olan alan; Mersin İli, Mezitli İlçesi, 79 ada 1 numaralı parselde
kayıtlı olup yaklaşık 535 metrekare alan büyüklüğüne sahiptir. Parsel 1/1000 ölçekli 30-L-III-D
İmar Planı paftasına isabet etmekte ve Mezitli Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
“Belediye Hizmet Alanı” olarak işaretlidir.
Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;
İmar planı tadilat teklifine konu alan, İmar Kanununun ilgili madde uygulaması sonucu
gerekli terkleri yapılmış, Mezitli Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “BHA” olarak
işaretlenmiştir. Söz konusu alan konum olarak, Soli-Pompeipolis Antik Kenti Sit Alanının
doğusunda bulunmaktadır.
İmar planı tadilatının amacı, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Yapım İşleri Takım
Yöneticiliği’nin 23/05/2014 tarih ve 74949 sayılı yazısına istinaden, “Mersin İli, Mezitli
İlçesindeki hızlı yapılaşma sonucu ortaya çıkan elektrik talebinin karşılanabilmesi” gerekçesi ile
30-L-III-D imar paftasında “BHA” olarak işaretlenmiş 79 ada 1 parsel için 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı Tadilatı Teklifi hazırlanılarak, söz konusu parselin bir kısmına “Trafo Yeri”
işaretlenmesidir.
Bu amaçla hazırlanan imar planı tadilatı teklifinde, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Yapım
İşleri Takım Yöneticiliği’nin 23.05.2014 tarih ve 74949 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilen trafo
talebi doğrultusunda, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “BHA” olarak işaretlenmiş,
79 ada, 1 numaralı parselin bir kısmına “Trafo Alanı” olarak işaretlenmesi, 3194 sayılı İmar
Kanununun 8/b maddesi gereğince Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 73
11/07/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 07/07/2014 tarih ve 61 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;
"5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin 3. fıkrasında; “Belediyelerde norm kadroya
uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama,
araştırma ve geliştirme, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, eğitim ve danışmanlık
alanlarında yıllık olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen
hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılmaz. Bu personelin yürütecekleri hizmetler için
ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır.
Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu
kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını
geçmemek üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir” denilmektedir.
5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Belediyemizde 01/07/201431/12/2014 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere; 1 inşaat mühendisi, 1 ziraat
mühendisi, 1 bilgisayar mühendisi ve 1 mimar Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.
5393 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, 01/07/2014 tarihinden geçerli
olmak üzere; 1. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli inşaat mühendisi,
ziraat mühendisi, bilgisayar mühendisi ve mimar için her birine aylık net: 1.550,00 TL
(binbeşyüzelliTürklirası) ücret ödenmesi Komisyonumuzca da uygun görülerek Meclisimize
sunulmasına oy birliği ile karar verildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesi gereğince,
Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 74
01/09/2014
K A R A R
Mali Hizmetler Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 29/08/2014 tarih ve
94317329- 5-38 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun 41. maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2015-2019
Dönemini kapsayan Stratejik Plan Belediye Encümenince incelenerek, 28/08/2014 tarih ve 203
sayı ile karar altına alınmıştır.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Mezitli Belediyesi 2015-2019 Dönemini kapsayan Stratejik
Planının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar
verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 75
01/09/2014
K A R A R
Mali Hizmetler Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 27/08/2014 tarih ve
94317329- 4-37 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Maliye Bakanlığı tarafından 11 Temmuz 2014 tarih ve 29507 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürülüğe giren 45 sarı no'lu "Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği" ile;
"6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 ve 6. maddeleri
ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı ve bu
paragraf hükmünün uygulaması ile ilgili olarak geçici 7. maddesi ilave edilmiştir.
Bu değişiklik ile 2464 sayılı Kanunun 15. Maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21.
maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence vergisi, 56. maddesinde yer
alan işgal harcı, 60. maddesindeki tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı ve 84. maddesinin birinci
fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan işyeri açma izni harcına dair tarifelerin tespitine ilişkin
düzenlemeler yapılarak ekte sunulmuştur.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Yukarıdaki yasal hükümler çerçevesinde bazı maktu vergi
ve harç tarifelerine esas olmak üzere Belediyemiz yerleşim alanlarının GMK Bulvarının güneyi ve
kuzeyi olmak üzere 2 gruba ayrılması, grup bazında ekte yer alan tablolardaki maktu vergi ve
harçların miktarlarının belirlenmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin
kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 76
01/09/2014
K A R A R
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli
26/08/2014 tarih ve 63511065-68 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (l) bendinde “Norm kadro çerçevesinde
belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmelerine karar vermek
belediye meclisinin görevleri arasındadır” denilmektedir.
22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.
maddesi gereğince; Belediyemizce daha önce ihdas edilen ve halen boş bulunan Teknik Hizmetler
Sınıfından 1. dereceli 1 adet mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 4. dereceli şehir plancısı
kadrosunun ihdasına gerek duyulmuştur.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (l) bendi
uyarınca; Belediyemizce daha önce ihdas edilen ve halen boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfından
1. dereceli 1 adet mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 4. dereceli şehir plancısı kadrosunun
ihdasının ekli (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde olduğu şekli ile kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 77
01/09/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 27/08/2014 tarih ve
84990756-301.03-88 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Adıyaman İli Yaylakonak Belediyesi, 02/07/2014 tarih ve 10 sayılı Meclis Kararı ile
Mezitli Belediyesi ile kardeş belediye olmayı kararlaştırmıştır.
Bu kapsamda, Mezitli Belediyesi ile Adıyaman İli Yaylakonak Belediyesi arasında kardeş
kent ilişkisi kurulması düşünülmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi
gereğince, Belediyeler arası ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, kültür, sanat, spor vb.
alanlarda karşılıklı işbirliği yapılması, bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşılması, faaliyet ve
projeler gerçekleştirilmesi amacıyla, Mezitli Belediyesi ile Yaylakonak Belediyesi arasında kardeş
kent ilişkisi kurulması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili
teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 78
01/09/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 27/08/2014 tarih ve
84990756-301.03-89 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, yurt içindeki ve yurt
dışındaki belediyeler ile kardeş kent ilişkisi kurulabilmektedir. Kardeş kent ilişkisi ile; ekonomik
ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda ortak faaliyet ve
projeler gerçekleştirebilmektedir.
Bu kapsamda, Mezitli Belediyesi ile Niğde İli Azatlı Belediyesi arasında kardeş kent
ilişkisi kurulması düşünülmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi
gereğince, Belediyeler arası ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, kültür, sanat, spor vb.
alanlarda karşılıklı işbirliği yapılması, bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşılması, faaliyet ve
projeler gerçekleştirilmesi amacıyla, Mezitli Belediyesi ile Azatlı Belediyesi arasında kardeş kent
ilişkisi kurulması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin
kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 79
01/09/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 27/08/2014 tarih ve
84990756-301.03-90 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, yurt içindeki ve yurt
dışındaki belediyeler ile kardeş kent ilişkisi kurulabilmektedir. Kardeş kent ilişkisi ile; ekonomik
ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda ortak faaliyet ve
projeler gerçekleştirebilmektedir.
Bu kapsamda, Mezitli Belediyesi ile Niğde İli, Çiftlik ilçesi Bozköy Belediyesi arasında
kardeş kent ilişkisi kurulması düşünülmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi
gereğince, Belediyeler arası ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, kültür, sanat, spor vb.
alanlarda karşılıklı işbirliği yapılması, bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşılması, faaliyet ve
projeler gerçekleştirilmesi amacıyla, Mezitli Belediyesi ile Bozköy Belediyesi arasında kardeş kent
ilişkisi kurulması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin
kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 80
01/09/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 25/08/2014 tarih
ve 21971116-310.99-13 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
4540-1 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu olan parseller tapunun
Mersin ili, Mezitli ilçesi, Çiftlik Köyü 5400 ada 1 parsel, 5406 ada 4-5 parsel, 5407 ada 1-2
parsellerde kayıtlı olup 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 17-H-I ve 17-H-II paftalarına
isabet etmekte ve yüzölçümü toplam 14.944m²'dir.
Parsel malikleri 14.07.2014 tarih ve 6986 sayılı dilekçe ile müracaat ederek adı geçen
parseller için hazırlatmış oldukları imar planı tadilat teklifinin Mecliste görüşülmesini talep
etmektedir.
İmar planı değişikliğine konu olan parseller için hazırlanmış olan plan açıklama raporunda;
“parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında E=1.50 yoğunlukta konut alanına isabet
ettiği, imar adalarının 10 metrelik yollar ile bölündüğü ve parsellerin doğusunda park alanı
bulunduğu, yapılan teklif planda imar adaları birleştirilerek tek bir imar adası haline getirildiği,
yeni oluşan imar adasında toplam parsel büyüklüğü aynen korunduğu, kaldırılan 10 metrelik yaya
yolu yerine arsanın doğusundaki yeşil alan miktarı artırıldığı ve emsal oranı E=1.50 olarak
korunduğu” belirtilmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği
ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 81
01/09/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 25/08/2014 tarih
ve 21971116-310.99-14 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
4510-1 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu olan parseller tapunun
Mersin ili, Mezitli ilçesi, Fındıkpınarı 109 ada 97 nolu parselde kayıtlı olup 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planında 50-L-IV-C ve 50-L-IV-D paftalarına isabet etmekte ve yüzölçümü
toplam 12856.71 m²'dir.
Parsel maliki 13.08.2014 tarih ve 7834 sayılı dilekçe ile müracaat ederek adı geçen parsel
için hazırlatmış olduğu imar planı tadilat teklifinin Mecliste görüşülmesini talep etmektedir.
İmar planı değişikliğine konu olan parsel için hazırlanmış olan plan açıklama raporunda; “
planlama alanının konut alanı ve 7m’lik yaya yoluna isabet ettiği, parselin 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam-2 kat, TAKS=0.25, KAKS=0.50 olduğu, yapılan teklif
planda yoğunluk ve diğer koşulların değiştirilmediği, sadece yaya yolu düzenlemesi yapıldığı”
belirtilmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği
ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 82
01/09/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 25/08/2014 tarih
ve 21971116-310.99-15 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
143-2 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu olan parsel tapunun Mersin
ili, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi 109 ada, 25 nolu parselde kayıtlı olup 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planında 28-J-II-b paftasına isabet etmekte ve yüzölçümü toplam 2500m²’dir.
Davultepe Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği 31.01.2014 tarihli dilekçe ile Kurumumuza
müracaat ederek adı geçen parsele cami yapılabilmesi için imar planı değişikliği yapılmasını talep
etmektedir.
Söz konusu parsel ile ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlamış olduğu 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planı Raporunda; parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Dini Tesis
Alanı olarak işaretlenebilmesi için üst ölçekli plan olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında
Gelişme Konut Alanından Dini Tesis Alanı olarak işaretlenmesi gerektiği belirtilmiştir ve
15/05/2014 tarih ve 148 sayılı Meclis Kararı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatını
onaylamıştır. Tarafımızca yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatında ise bahse konu
parsel konut alanından Dini Tesis Alanına dönüştürülüp üst ölçek ile uyumlu hale getirilmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği
ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 83
01/09/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 25/08/2014 tarih
ve 21971116-310.99-16 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
143-3 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu olan parsel tapunun Mersin
ili, Mezitli İlçesi, Davultepe 298 ada, 2 parselde kayıtlı olup 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planında 29-K-IV-D paftasına isabet etmekte ve yüzölçümü 2031 m²'dir.
Bahsi geçen parsel sahipleri tarafından 13.06.2002 tarih ve 17 sayı ile onaylanarak
yürürlüğe girmiş olan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 298 ada 2 sayılı parseli
kapsayan alanın iptali istemiyle dava açılmıştır. Açılan davada bilirkişi raporu doğrultusunda, T.C.
Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2012/95 esas no ve 2013/931 karar nolu kararı ile “işlemin iptaline”
karar verilmiştir.
Bu sebeple Belediyemiz tarafından hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Tadilat Teklifi ile bahsi geçen 298 adanın güneyinde bulunan park alanı kaldırılarak, halkın genel
kullanımına yönelik olacak şekilde tasarlanmış bir “otopark alanı” ve “7 metrelik yaya yolu
yönlendirecek şekilde bir miktar yeşil alan” işaretlenmiştir. Diğer yandan Mersin Büyükşehir
Belediyesince onaylanmış olan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında söz konusu adayı da içine
kapsayan alana önerilmiş olan E=0.90 yapılaşma koşulu plan üzerine işaretlenmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği
ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 84
01/09/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 25/08/2014 tarih
ve 21971116-310.99-17 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
143-4 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu olan parsel, tapunun Mersin ili,
Mezitli ilçesi, Davultepe mahallesi, Bölmece mevkii, 169 ada, 1 parsel sayısında kayıtlı olup,
toplam 4392 m² alan büyüklüğüne sahiptir.
Parsel maliki 25.08.2014 tarih ve 8281 sayılı dilekçe ile müracaat ederek Davultepe 29-KIV-c pafta, 169 ada 1 parsel için hazırlatmış olduğu imar planı tadilat teklifinin Mecliste
görüşülmesini talep etmektedir.
İmar planı değişikliğine konu olan parsel için hazırlanmış olan plan tadilatı açıklama
raporunda; “İmar planı değişikliğine konu olan parselin1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında
“M” lejantlı Tercihli Turizm Alanı ile kısmen yol ve kısmen yeşil alana isabet ettiği, parsel
içerisinde tanzim edilmiş 05.04.2004 tarih ve 130 sayılı inşaat ruhsatına istinaden yapılmış bir bina
bulunduğu, binanın mevcut durumu göz önüne alınarak imar adasının yeniden düzenlenmek
istendiği, bu amaçla hazırlanan teklif planda imar adasına teğet olan mevcut binanın konumu
dikkate alınarak parselin 5 metre güneye doğru ötelendiği, ihdas edilen miktar kadar parselin
kuzeyinde yeşil alan ve yol terk edildiği, plan tadilatı ile planda yer alan Tercihli Turizm Alanı
miktarının değişmediği, üst ölçekli ve alt ölçekli plan kararlarına uygun olacak şekilde
fonksiyonunda ve yoğunluk kararlarında değişikliğe gidilmediği ” denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği
ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 85
01/09/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 25/08/2014 tarih
ve 21971116-310.99-12 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, Yüksekharman mevkii, 16-I-IV pafta, 33 ada, 3 parsel
sayılı taşınmaz malikinin Belediyemize vermiş olduğu, 28.01.2013 tarih ve 563 sayılı “kısıtlılığın
kaldırılması” talepli dilekçesinin süresi içerisinde değerlendirilip, belediye yetkili organlarına
intikal ettirilmeyerek zımnen reddedilmesine yönelik Mersin 1. İdare Mehkemesinde 2013/429
Esas no ile açmış olduğu dava, 2013/1216 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Anılan karara istinaden
konunun Belediye Meclisimizde değerlendirilerek gerekli kararın alınması teklif edilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin
kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 86
01/09/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 07/07/2014 tarih ve 62 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;
"Belediyemiz sınırları içerisindeki mülkiyeti Belediyemize ait olan yerlerde bulunan ilan
raketlerinin aylık 1 (bir) adet kiralama birim fiyatının 100,00 TL (YüzTürkLirası) olması
düşünülmektedir.
Komisyonumuzca yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemize ait ilan raketlerinin aylık 1
(bir) adet kiralama birim fiyatının 100,00 (YüzTürkLirası) olarak belirlenmesi ve Mezitli
Belediyesinin 2014 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesine eklenmesi Komisyonumuzca da
uygun görülerek İdareden geldiği şekliyle Meclisimize sunulmasına, oy birliği ile karar verildi."
denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; : Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda,
Belediyemize ait ilan raketlerinin aylık 1 (bir) adet kiralama birim fiyatının 100,00
(YüzTürkLirası) olarak belirlenmesi ve Mezitli Belediyesinin 2014 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret
Tarifesine eklenmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 87
01/09/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 07/07/2014 tarih ve 60 sayılı kararı ile Eğitim, Kültür ve Sanat
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Raporunda;
"Mezitli Belediyesi Logosu; resmi yazışmalarda, reklam-tanıtım çalışmalarında ve
etkinliklerde farklı biçimlerde ve renklerde kullanılmaktadır.
Mezitli'nin yeni vitrini, yeniden inşası, gelişimi ve değişimini temsil eden, Mezitli İlçesinin
tarihini, doğal potansiyelini, turistik, sosyal ve kültürel özelliklerini yansıtacak, Mezitli ve Mezitli
Belediyesini sembolize edecek bir logonun kullanım gerekliliği hasıl olmuştur.
Mezitli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazıları ekinde gönderilen Mezitli
Belediyesine ait logoların incelenmesinin devam etmesi ve yeni alternatif logo tasarımlarının
araştırılarak daha kapsamlı bir logo belirlenmesi için Komisyonumuza 1 ay ek süre verilmesi
komisyonumuzca uygun görülerek Meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Raporu doğrultusunda
Komisyona bir ay ek süre verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 88
01/09/2014
K A R A R
Teftiş Kurulu Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 12/08/2014 tarih ve
29892292-01 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Belediyemiz bünyesinde faaliyet göstermekte olan Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev ve
Çalışma Yönetmeliği hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Yapılan görüşmeler sonucunda;Mezitli Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev ve
Çalışma Yönetmeliğinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy
birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 89
01/09/2014
K A R A R
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 29/08/2014 tarih
ve 23102970-756.99-280 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, 2013/89 Esas Sayılı Dosyasında görülmekte olan
davada, Belediyemizin de 1.221,69 m² hissesinin bulunduğu, tapuda arsa niteliğinde, imar planında
Okul Alanı olarak işaretli olan Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Köyü, 743 ada, 1 parseldeki
tamamı 2.846,66 m² taşınmazın 1. Satış günü 08/09/2014 günü 13:30-13:45 saatleri arası; 2. Satış
günü 15/10/2014 günü 13:30-13:45 saatleri arasında açık artırma ile satışına karar vermiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Köyü, 743 ada, 1
parseldeki taşınmazın ihalesine (alım-satımına) Belediyemizi temsilen Belediye Başkanının veya
Belediye Başkanının yetki vereceği bir kişinin katılmasının kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 90
05/09/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/09/2014 tarih ve 74 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;
"Mezitli Belediyesi 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı üzerinde yapmış olduğumuz
incelemeler sonucunda; Stratejik Planın belediye düzeyinde stratejik amaç ve hedeflerin,
performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin
belirlenmesi ile başladığı, harcama birimlerinin sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit
ettiği, Mali Hizmetler Birimi'nin üst yönetici tarafından duyurulan stratejik amaç, performans
hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgilerini konsolide
ederek stratejik planı hazırladığı görülmüştür.
2015-2019 Dönemi 5 yıllık Stratejik Planın İdare'den geldiği şekliyle Belediye Meclisi'ne
sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun
41. maddesine göre hazırlanan Mezitli Belediyesi 2015-2019 Dönemine ait Stratejik Planının 5393
sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) bendi gereğince kabulüne, oy birliği ile karar
verildi.
Memet Akif AKTAŞ
Meclis I. Başkan V.
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 91
05/09/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/09/2014 tarih ve 75 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;
"Bazı maktu vergi ve harç tarifelerine esas olmak üzere, Belediyemiz yerleşim alanlarının
GMK Bulvarının güneyi ve kuzeyi olmak üzere 2 gruba ayrılması, grup bazında ekli tablolarda yer
alan maktu vergi ve harçların miktarlarının belirlenmesi konusunun Komisyonumuzca incelenmesi
sonucunda;
Maliye Bakanlığı tarafından 11 Temmuz 2014 tarih ve 29507 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 45 seri no'lu "Belediye Gelirleri Genel Tebliği" ile;
"6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 ve 6. maddeleri
ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragraf ve bu
paragraf hükmünün uygulaması ile ilgili olarak geçici 7. madde ilave edildiği;
Bu değişiklik ile 2464 sayılı Kanunun 15. maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21.
maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence vergisi, 56. maddesinde yer
alan işgal harcı, 60. maddesindeki tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve 84. maddesinin birinci
fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan işyeri açma izin harcına dair tarifelerin tespitine ilişkin
düzenlemelerin yapılarak tablolarda yer aldığı görülmüştür.
Yukarıdaki yasal hükümler çerçevesinde bazı maktu vergi ve harç tarifelerine esas olmak
üzere Belediyemiz yerleşim alanlarının;
1. Grup : GMK Bulvarının güneyi ile GMK Bulvarına cephesi olup da kuzeyde kalan alanlar,
2. Grup : GMK Bulvarının kuzeyinde kalan diğer alanlar,
olmak üzere 2 gruba ayrılması, grup bazında teklif ekinde yer alan tablolardaki maktu vergi ve
harçların miktarlarının Komisyonumuzun önerileri doğrultusunda Belediye Meclisimizde
görüşülerek karara bağlanmasının uygun olacağına, oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, ilgili
teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Memet Akif AKTAŞ
Meclis I. Başkan V.
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 92
05/09/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 07/07/2014 tarih ve 64 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"139-2 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu olan parsel, tapunun Mersin
İli, Mezitli İlçesi, Tece Köyü, Çaltana mevkii, 31-N-III-d pafta, 198 ada 1 no’lu parselde kayıtlı
olup, 1/1000 ölçekli O32-c-05-d-4-c paftasına isabet etmektedir. Parsel 11.086 m² alan
büyüklüğüne sahiptir.
Parsel malikleri 16/06/2014 tarih ve 5951 sayılı dilekçe ile müracaat ederek Tece, 198 ada,
1 no'lu parsel için hazırlatmış oldukları imar planı tadilat teklifinin Mecliste görüşülmesini talep
etmektedir.
İmar planı değişikliğine konu olan parsel için hazırlanmış olan imar planı tadilatı açıklama
raporunda; “Parselin, Mezitli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E=1.60 yoğunluklu konut
alanı, yeşil alan ve iki imar adası arasında yer alan 12 metrelik yola isabet eden bir konumda yer
aldığı, yapılan teklif planda söz konusu iki imar adası arasındaki 12 metrelik taşıt yolunun devamı
olmadığı için iptal edilerek aynı oranda Park Alanı ile birlikte parsellerin güney kısmına alındığı ve
güneyde yer alan Trafo Alanı ile birlikte muhafaza edildiği, mevcutta yer alan Park Alanı ise biraz
daha büyütülerek daha geniş aktif yeşil alan sağlandığı, ayrıca ikiye bölünen imar adasında da bir
bütünlük sağlanarak yeni bir imar adası oluşturulduğu ve aynı yoğunluk kararının muhafaza
edildiği, teklif planda parsellerin plan hükmünün E=1.60 yoğunluklu Konut Alanı olarak plana
işaretlendiği” belirtilmiştir.
Hazırlanan teklif planda yer alan imar adasının kuzeyinde bulunan GMK Bulvarı üzerinde
1000 no'lu parsel bulunmaktadır. Söz konusu parselin halihazırda işlemekte olan GMK Bulvarı
üzerinde olması gerekçesiyle, plan değişikliğindeki etkisini belirlemek ve yeniden yerinde
incelemek için meclisimizden ek süre istenmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi."
denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda komisyona 1 (bir) ay ek süre verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar
verildi.
Memet Akif AKTAŞ
Meclis I. Başkan V.
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 93
05/09/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 02/06/2014 tarih ve 49 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"143-1 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar planı tadilatına konu olan tapunun Mersin İli,
Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 3 pafta, 17 no’lu parsel ile ilgili konu; Mezitli Belediye
Meclisi’nin 02/06/2014 tarih ve 49 sayılı ara kararı ile Bayındırlık ve İmar komisyonuna havale
edilmiştir. Ancak tadilat teklifinde, gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla plan müellifine
bildirilmesi için komisyonumuz meclisten ek süre talep etmiş ve komisyonumuza Mezitli Belediye
Meclisi 07/07/2014 tarih ve 67 sayılı kararı ile ek süre vermiştir.
Mezitli Belediye Meclisinin 07/07/2014 tarih ve 67 sayılı kararı doğrultusunda plan
müellifine konu bildirilmiş olup, plan müellifinin belediyemize sunduğu 19/08/2014 tarih ve 8058
sayılı yazı ile gerekli düzenlemeler yapılarak yeniden hazırlandığı bildirilmiştir. Komisyonumuzca
yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;
İmar Planı Tadilatına konu olan parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “M” lejant
yapılaşma koşullu Konut Alanı olarak işaretlenmiştir.
İmar Planı Tadilatına konu olan parselle ilgili hazırlanan teklifin plan açıklama raporunda;
“Palma-1 Sitesinin inşa edildiği tarihlerde grafik kadastro paftaları üzerinden uygulama yapıldığı,
mevcut site duvarları ile Uygulama İmar Planı uyumsuzluk gösterdiği, mevcut site duvarları
geçmiş yıllarda yaşanmış olan sel felaketinin bir kez daha benzer zararlar vermesini önlemek
amacıyla büyük masraflarla kuvvetli su akımlarına dayanımlı olarak yapıldığı, bu nedenle yıkılıp
yeniden yapılması yerine, küçük düzeltmelerle korunması gerektiği, ayrıca, imar planı ile olan
uyumsuzluğun nedenlerinden birinin de daha önce terkleri yapılarak net olarak 21.286 m²
üzerinden inşaat ruhsatı verilmiş ve kat mülkiyeti gerçekleştirilmiş olan parselin, sonradan
revizyon imar planlarında mülkiyet sınırlarına uyulmadan planlara işlendiği” belirtilmektedir.
İmar Planı tadilatının amacı, mevcut site duvarlarının yıkılıp yeniden yapılması yerine,
küçük düzeltmelerle korunması doğrultusundadır.
Bu amaçla hazırlanmış olan İmar Planı Tadilatında ve plan açıklama raporunda, “parselin
güney ve doğu sınırlarının aynen korunduğu, batı sınırının daraltıldığı kuzey sınırında ise kısmen
daraltma ve bahçe sınırlarını koruyacak şekilde kısmen genişletildiği, bu işlem sonucunda arazinin
yüzölçümünün dengelendiği, tapu miktarının net olarak 21.286 m² olarak yeniden düzenlendiği,
planın onaylanması halinde yapılacak kadastral uygulamada giren ve çıkan miktarların aynı
olacağı, İmar planı tadilatı teklifi ile ne yüzölçümü olarak, ne kullanım biçimi olarak ne de plan
kararları açısından bir avantaj sağlanmadığı, sadece son derece güvenli olarak inşa edilmiş olan site
duvarlarının mevcut haline uyum sağlanmasının amaçlandığı, ayrıca mevcut imar planındaki M
lejandı, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun bir şekilde E=1.60 olarak değiştirildiğinden”
bahsedilmektedir.
1/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 93
05/09/2014
K A R A R
Hazırlanan teklif plan; mülga Davultepe Belediye Meclisince 13/06/2002 tarih ve 17 sayılı
kararı ile onaylanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yer alan konut ve yeşil alan olarak,
buna karşın, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı kararı ile
onaylanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında deniz ile GMK arası bir bütün olarak Tercihli
Kullanım Alanı kullanım kararı getirilmiştir. Ayrıca Plan Hükümlerinde “Tercihli Kullanım
Alanlarında Konut Alanları yer alacaktır” hükmü önerilmiştir. Bu nedenlerle teklif planın üst ölçek
planlarına uyumlu bir şekilde düzenlenmiş ve daha önce terkleri yapılarak net olarak 21.286 m2
üzerinden inşaat ruhsatı verilmiş ve kat mülkiyeti gerçekleştirilmiş olan parselin miktarının
korunmasının yanı sıra zorunlu güvenlik nedeniyle yapılmış olan bahçe duvarının korunması
doğrultusunda hazırlanmıştır.
Yukarıda belirtilen tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 3 pafta, 17 no'lu
parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
8/b maddesi gereğince komisyonumuzca oybirliği ile kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin, Meclis Üyesi Durcan
DURU'nun çekimser oyuna karşı kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.
Memet Akif AKTAŞ
Meclis I. Başkan V.
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
2/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 94
01/10/2014
K A R A R
Mali Hizmetler Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 26/09/2014 tarih ve
94317329- 49 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 9. maddesi gereği, bütçenin stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon,
stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu performans esasına dayalı olarak hazırlanacağı
belirtildiğinden, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mezitli Belediyesi 2015 Mali
Yılı İdari Performans Proğramı Belediye Encümeninin 28/08/2014 tarih ve 204 sayılı kararı ile
görüşülmüştür.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Mezitli Belediyesi 2015 Mali Yılı İdari Performans
Proğramı ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar
verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 95
01/10/2014
K A R A R
Mali Hizmetler Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 26/09/2014 tarih ve
94317329-51 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Belediyemizin 2015 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununa göre hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Mezitli Belediyesi 2015 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret
Tarifesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar
verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 96
01/10/2014
K A R A R
Mali Hizmetler Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 26/09/2014 tarih ve
94317329- 50 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 13. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesine
uygun olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mezitli Belediyesi 2015 Mali Yılı
Hazırlık Bütçe Taslağı Birleşik Hazırlık (A) Cetveli ve Birleşik Hazırlık (B) Cetvelleri ekleriyle
birlikte Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 26. maddesi gereğince
Belediye Encümeninin 28/08/2014 tarih ve 205 sayılı kararı ile görüşülmüştür.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Mezitli Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili
teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 97
01/10/2014
K A R A R
Özel Kalem Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 23/09/2014 tarih ve
61628931-121 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Mezitli Belediyesi bütçesinden yapılacak Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri
Yönetmeliği hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Mezitli Belediyesi Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım
Giderleri Yönetmeliği ile ilgili teklifin Plan-Bütçe, Eğitim- Kültür- Sanat ile Çevre-Sağlık
Komisyonlarına havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 98
01/10/2014
K A R A R
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 24/09/2014
tarih ve 63815391-800-108 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
5393 sayılı Belediye Kanununun 77. maddesinde "Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre,
sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve
çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma
ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü
kişilerin katılımına yönelik programlar uygular." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Mezitli Belediyesi olarak vatandaşların demokratik
eğitiminin gelişmesinde ve ulusal düzeyde demokrasinin kurumlaşmasında elverişli imkanlar
sunmak, diğer katılım yöntemleriyle beraber yerel yöneticiler ile vatandaşları bir araya getirerek,
katılımcı ve birlikte yönetim anlayışının benimsenmesi amacıyla hazırlanan ve ekte sunulan
Mezitli Belediyesi Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği ile ilgili teklifin Plan-Bütçe,
Eğitim- Kültür- Sanat ile Çevre-Sağlık Komisyonlarına havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar
verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 99
01/10/2014
K A R A R
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli
25/09/2014 tarih ve 63511065-255 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasında; “Belediyelerde norm
kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim,
planlama, araştırma ve geliştirme, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, eğitim ve
danışmanlık alanlarında yıllık olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle
yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılmaz. Bu personelin yürütecekleri
hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır.
Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu
kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek
üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir” denilmektedir.
5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Belediyemizde 01/10/201431/12/2014 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere; 1 şehir plancısı Tam Zamanlı
Sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince 1.
dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli şehir plancısına aylık net: 1.550,00
TL (binbeşyüzelliTürklirası) ücret ödenmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna
havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 100
01/10/2014
K A R A R
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 24/09/2014
tarih ve 63815391-800-107 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Bölgemiz ve çevresinde meydana gelen beklenmedik siyasi gelişmeler neticesinde kentimiz
büyük oranda göç almıştır. Bu durum insanların sosyo-ekonomik yapılarını bozmuş, işsizlik oranı
ülkemiz ortalamasının çok üzerine çıkmıştır. Mezitli İlçemizde yaşayan insanların ekonomik
durumu kötüleşmiş ve özellikle çocukları üniversite kazanan aileler eğitim giderlerini ve ikinci
öğretimle ilgili harç giderlerini karşılamakta daha da güçlük çeker hale gelmiştir.
12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun ile 5393 sayılı Kanunun “Belediyenin Görev ve
Sorumlulukları" başlığı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi yürürlükten
kaldırılmış, aynı bende aşağıdaki cümleler eklenmiş, fıkranın (b) bendinin birinci cümlesinde yer
alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere
“mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.”
“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor
kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor
karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan
öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül
verebilir.”
“Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım
bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde
yedisini geçemez.”
Yine 5393 sayılı Belediye Kanunun Hemşehri Hukuku başlıklı 13. maddesi, “Herkes
ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma,
belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları
vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur.
Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel
değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman
kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır.
Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara
dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve
katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.” Hükmünü içermektedir.
Sayıştay Temyiz Kurulunun 15/12/2009 günlü 31013 tutanak sayılı kararı ile Belediye
Kanununun 14. maddesinin (b) bendinde yer alan "Gerekli desteği sağlar” ibaresinin aynı zamanda
nakdi yardımı da kapsayacağı karar altına alınarak yasalaşmıştır. 5102 sayılı Yüksek Ögrenim
1/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 100
01/10/2014
Öğrencilerine Burs Verilmesine ilişkin 3 ve geçici 2. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun
hükümleri, Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay kararları birlikte değerlendirildiğinde belediyelerin
ailelerin ekonomik sıkıntılarını bir nebze de olsa giderebilmek için eğitime yönelik nakdi yardımda
bulunabilecekleri anlaşılmaktadır.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Tüm bu nedenlerle 2014-2015 Öğretim Yılında en az 4
yıllık Devlet Üniversitesini kazanan öğrencilere Mezitli’de ikamet etmesi şartı ile bir aileden bir
kişiye, 9 ay süre ile ilk yıl için karşılıksız olarak öğrencilerin ödüllendirilerek eğitim yardımında
bulunulmasına, yapılacak maddi yardımın miktarı ve diğer şartları belirlemek üzere teklifin PlanBütçe ile Eğitim- Kültür- Sanat Komisyonlarına havalesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
2/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 101
01/10/2014
K A R A R
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 23/09/2014
tarih ve 63815391-800-106 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Mersin Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün 19/09/2013 tarih ve 34927273/889-10886
sayılı yazılarında; “Valiliğimiz himayelerinde ve başkanlığında geçtiğimiz 4 yıl başarıyla icra
edilen Uluslararası Mersin Narenciye Festivalinin 5'incisinin 15-16 Kasım 2014 tarihlerinde daha
geniş katılımla gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.
Geleneksel hale gelen festival kanalıyla uluslararası ve ulusal düzeyde, İlimizin pozitif
imajına katkı sağlanması, narenciye ürünlerinin tanıtılması ve tüketiminin özendirilmesi, narenciye
dış alım heyetlerinin ilimize ve festivale davet edilerek pazarlama imkanlarının ve ürün
kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.
Uluslararası Mersin Narenciye Festivali İcra Komitesince 5. Uluslararası Mersin Narenciye
Festivaline KDV dahil olmak üzere, Mezitli Belediyesinin de 100.000,00 TL maddi destek
sağlamasının Valiliğimizce uygun olduğu değerlendirilmektedir.” denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi
gereğince, Uluslararası Mersin Narenciye Festivali’ne Belediyemizin de KDV dahil olmak üzere,
100.000,00 TL (yüzbinTürkLirası) maddi destek sağlaması ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 102
01/10/2014
K A R A R
Özel Kalem Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 25/09/2014 tarih ve
61628931-125 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İlçemiz Yeni Mahalle, 188 Sokak, Caner 3 Plaza, Kat 6, Daire 7'de ikamet etmekte olan
Halil YAŞAR, Belediyemize vermiş olduğu 23/09/2014 tarih ve 9313 sayılı dilekçesinde; TEMSA
marka, Prestij 29+1 DLX tipi, 2014 model, NLTPNGS3L01001676 Şasi no'lu otobüsü kayıtsız ve
şartsız olarak Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe istediğini beyan etmiştir.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 21/07/2005 tarih ve 63459 sayılı
Genelgesinde "13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanununun bazı maddeleri
değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklerle il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları
ile mahalli idare birliklerinin Taşıt Kanununa tabi olduğu, ancak il özel idareleri, belediyeler ve
bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt
edinebilecekleri hükmü getirilmiştir.
Buna göre her yıl Bütçe Kanununa ekli "T" işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı Taşıt
Kanunu kapsamına giren taşıtların hibe (yurt içi) veya satın alma yoluyla edinilmesinde, kendi
meclislerinden karar almaları yeterli olacaktır." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye Kanununun 85. maddesi ile 237 sayılı Taşıt
Kanunu uyarınca, Halil YAŞAR'ın, her yıl Bütçe Kanununa ekli "T" işaretli cetvelde gösterilen ve
237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtlardan olan 1 (bir) adet TEMSA marka, Prestij 29+1
DLX tipi, 2014 model, NLTPNGS3L01001676 Şasi no'lu otobüsün Belediyemiz hizmetlerinde
kullanımına tahsis edilmek üzere Belediyemize hibesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar
verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 103
01/10/2014
K A R A R
Özel Kalem Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 23/09/2014 tarih ve
61628931-122 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
22/12/2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak İçişleri Bakanlığı tarafından Birlik
Tüzüğü onaylanarak yürürlüğe giren Sağlıklı Kentler Birliği oluşumunda; üye kentlerin aktif olarak
deneyimlerini paylaşmaları, sorunları aktarmaları, ortak projeler geliştirmeleri, uluslararası
düzeyde temsil edilebilmeleri ve ortak ihtiyaçların çözümünde güç birliği sağlanması amacıyla
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği kurulmuştur.
Üye belediyelerin belediyecilik, sağlık, planlama, çevre, konut, ulaşım, eğitim, güvenlik ve
benzeri sağlıklı kent konularıyla ilgili tecrübeler, bilgi ve belgeler ve proje deneyimlerini aktarmak
amacı ile; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (o) bendi gereği, 2004 yılında kurulan
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye olunmasına ve aşağıdaki üyelik şartlarının kabulüne,
1-Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün, herkese sağlık ile ilgili DSÖ Sağlık 21
politikasını ve 2008 Zagrep Sağlıklı Şehirler Bildirisinin (Tüm yerel politikalarda sağlık ve sağlık
alanında eşitlik) kabulüne,
2-Sağlık alanında eşitsizliklerin giderilmesi, sağlıklı yaşam tarzlarının geliştirilmesi, hassas
grupların desteklenmesi veya sağlıklı şehir planlaması gibi alanlarda sağlıklı bir şehir
oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunulmasının kabulüne,
3- Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclisinde Belediye Başkanı doğal üye olduğundan
meclis üyelerinden 2 asıl ve 2 yedek üye görevlendirilmesi için yapılan işari oylama sonucunda;
asıl üyeliklere Ahmet ÖZTÜRK, Müslüm DURU ve yedek üyeliklere Ahmet POLAT, Hakan
Yüksel GÜNGÖR'ün seçilmelerinin kabulüne,
4-Belediye tarafından Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörünün belediye personelinden
atanmasının, proje ortaklığı oluşturulmasının, belediye bünyesinde Sağlıklı Şehirler Ofisi
kurulmasının kabulüne,
5-Belediyemiz tarafından Şehir Sağlık Profili, Yıllık Faaliyet Programı ve Birlik
Başkanlığına gönderilmek üzere Yıllık Faaliyet Raporlarının hazırlanmasının kabulüne,
6-Birlik toplantılarına düzenli olarak katılınmasının, üye kentlerle tecrübelerin
paylaşılmasının ve üyelik aidatlarının ödenmesinin kabulüne,
Oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 104
01/10/2014
K A R A R
Özel Kalem Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 25/09/2014 tarih ve
61628931-124 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
22-24 Eylül 2014 tarihleri arasında şehrimizi ziyaret eden Çin Delegasyonu içinde bulunan
Nanan Belediye Başkanın talebi üzerine yapılan görüşmede, Mezitli Belediyesi ile Fujian
Eyaletinde bulunan Nanan Belediyesi arasında resmi kardeş kent ilişkisinin kurulmasının yararlı
olacağı düşünülmüştür. Nanan Belediye Başkanı Wang Chun Jin, bu ilişkilerin her iki belediye
arasında da faydalı olacağını belirtmiş ve kardeş kent ilişkisinin kurulmasına yönelik talebini
belirtmiştir.
Nanan; 1,5 milyon nüfuslu gelişmiş sanayi ve liman şehridir. Kurulacak ilişkilerin hem
Mezitli İlçemize, hem de Mersin'e ekonomik ve ticari katkılarının olmasının yanı sıra sosyal ve
kültürel alanlarda da fayda sağlayacağı öngörülmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi
ve aynı Kanunun 74. maddesi gereğince, Belediyecilik konusunda işbirliği içinde olmak, kültür,
sanat, teknik, eğitim, teknoloji alanlardaki yenilikler ve şehircilik anlayışı konularında karşılıklı
bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla, Belediyemiz ile Çin'in Fujian Eyaletinde bulunan Nanan
Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasının, protokol imzalanması ve işlemlerin
yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 105
01/10/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 23/09/2014 tarih ve
84990756-301.03-106 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Tarihi Kentler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliğinin desteği ve katkılarıyla tarihi ve
kültürel mirasın korunması ve yaşatılması çalışmalarını başarıyla gerçekleştirmiş, yurtdışındaki
tarihi kentleri yerinde incelemek amacıyla İstanbul'dan gidiş-dönüşlü olmak üzere, 16-19 Ekim
2014 tarihleri arasında İspanya'nın Sevilla, Granada ve Cordoba kentlerini kapsayan teknik
inceleme programı düzenleyecektir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Yurtdışı ulaşım ve konaklama giderleri Tarihi Kentler
Birliği tarafından karşılanacak olan bu programa Belediyemizi temsilen resmi görevli ve harcırahlı
olarak Belediye Başkanımızın katılabilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 106
01/10/2014
K A R A R
Özel Kalem Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 23/09/2014 tarih ve
61628931-120 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Kardeş Şehrimiz Almanya'nın Başkenti Berlin'in Tempelholf Schoneberg Belediyesinin,
gençlerin demokratik hayata katılımı, eşitlik ve insan hakları konularında geliştirdiği Cross Music
Projesi 13-20 Kasım 2014 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin Tempelholf Schoneberg
Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Projeye katılması istenen gençlik temsilcilerimiz için
davet yazısı gönderilmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Projede yer alan ve davet yazısı gönderilen Gözde
ÖZDEMİR, Güneş ARDAN, İlknur GÜLÇÜR, Merve Türk SİNEM, Batuhan MERT, Sıla
OKUMUŞ, Ümit CANARAN, Doruk ÖZDEMİR ve Lider Aslıhan GÜCÜŞ'ün tüm masraflarını
kendileri karşılamak suretiyle Belediyemizi temsilen görevlendirilerek projeye katılmaları için
Almanya'ya gitmeleri ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 107
01/10/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 25/09/2014 tarih
ve 21971116-310.99-19 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, 28 ada, 2 parselde kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında 16-H-III paftasına isabet etmekte olan parselle ilgili olarak Belediyemize 18/09/2014 tarih
ve 9170 sayı ile sunulan dilekçede; "Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 28 ada, 2 parsel
sayısında kayıtlı taşınmazda imar planı tadilatı yapılması veya imar uygulaması yapılması
yöntemlerinden biri kullanılarak taşınmazın üzerindeki Belediye Hizmet Alanı şerhinin kaldırılarak
taşınmazın üzerindeki kısıtlılığın kaldırılması bu itibarla mülkiyetin serbest kullanımına imkan
tanınması" talep edilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda;ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin
kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 108
01/10/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 25/09/2014 tarih
ve 21971116-310.99-18 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
157,5 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu olan parseller tapunun Mersin
İli, Mezitli İlçesi, Çiftlik Köyü, 260 ada, 15 ve 16 parsellerde kayıtlı olup 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planında 16 I-I paftasına isabet etmekte ve yüzölçümü 3612 m²’dir.
Parsel maliki 17/09/2014 tarih ve 9118 sayılı dilekçe ile müracaat ederek adı geçen
parseller için hazırlatmış olduğu imar planı tadilat teklifinin Mecliste görüşülmesini talep
etmektedir.
İmar planı değişikliğine konu olan parseller için hazırlanmış olan plan açıklama raporunda,
“ 260 ada, 15 nolu parselin yürürlükte bulunan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Özel Sağlık
Tesis Alanına, 16 nolu parselin ise 200kişi/hektar yoğunluklu Konut Alanına isabet ettiği, 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanına isabet eden 260 ada, 16 nolu parselin Özel Sağlık
Tesis Alanı olarak işaretli olan 260 ada, 15 nolu parsel ile birlikte değerlendirilerek tamamının
Özel Sağlık Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin tadilat teklifinin Mersin Büyükşehir
Belediyesi’nin 18/07/2014 tarih ve 297 sayılı kararı ile onaylandığı ve hazırlanan teklif ile 16 nolu
parselin E=1.50 yoğunluklu Özel Sağlık Tesisi olarak işaretlendiği” belirtilmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili talep için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne, oy birliği
ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 109
01/10/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/09/2014 tarih ve 88 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;
"Belediyemiz bünyesinde faaliyet göstermekte olan Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev ve
Çalışma Yönetmeliği Komisyonumuzca da incelenmiş olup, Mezitli Belediyesi Teftiş Kurulu
Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin İdareden geldiği şekliyle Meclisimize
sunulmasına oy birliği ile karar verildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, 5393
sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince, Mezitli Belediyesi Teftiş Kurulu
Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 110
01/10/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/09/2014 tarih ve 87 sayılı kararı ile Eğitim, Kültür ve Sanat
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Raporunda;
"Mezitli Belediyesi Logosu; resmi yazışmalarda, reklam-tanıtım çalışmalarında ve
etkinliklerde farklı biçimlerde ve renklerde kullanılmaktadır.
Mezitli'nin yeni vitrini, yeniden inşası, gelişimi ve değişimini temsil eden, Mezitli İlçesinin
tarihini, doğal potansiyelini, turistik, sosyal ve kültürel özelliklerini yansıtacak, Mezitli ve Mezitli
Belediyesini sembolize edecek bir logonun kullanım gerekliliği hasıl olmuştur.
Mezitli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazıları ekinde gönderilen Mezitli
Belediyesine ait logoların incelenmesinin devam etmesi ve yeni alternatif logo tasarımlarının
araştırılması devam ettiğinden 1 ay daha ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülerek
Meclisimize sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Raporu doğrultusunda
Komisyona bir ay ek süre verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 111
01/10/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 07/07/2014 tarih ve 64 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"139-2 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu olan parsel, tapunun Mersin
ili Mezitli ilçesi, Tece köyü, Çaltana mevkii, 31-N-III-d pafta, 198 ada 1 no’lu parselde kayıtlı
olup, 1/1000 ölçekli O32-c-05-d-4-c paftasına isabet etmektedir. Parsel 11.086 m² alan
büyüklüğüne sahiptir.
Parsel malikleri 16/06/2014 tarih ve 5951 sayılı dilekçe ile müracaat ederek Tece 198, ada
1 parsel için hazırlatmış oldukları imar planı tadilat teklifinin Mecliste görüşülmesini talep
etmektedir.
İmar planı değişikliğine konu olan parsel için hazırlanmış olan imar planı tadilatı açıklama
raporunda; “Parselin, Mezitli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E=1.60 yoğunluklu konut
alanı, yeşil alan ve iki imar adası arasında yer alan 12 metrelik yola isabet eden bir konumda yer
aldığı, yapılan teklif planda söz konusu iki imar adası arasındaki 12 metrelik taşıt yolunun devamı
olmadığı için iptal edilerek aynı oranda Park Alanı ile birlikte parsellerin güney kısmına alındığı ve
güneyde yer alan Trafo Alanı ile birlikte muhafaza edildiği, mevcutta yer alan Park Alanı ise biraz
daha büyütülerek daha geniş aktif yeşil alan sağlandığı, ayrıca ikiye bölünen imar adasında da bir
bütünlük sağlanarak yeni bir imar adası oluşturulduğu ve aynı yoğunluk kararının muhafaza
edildiği, teklif planda parsellerin plan hükmünün E=1.60 yoğunluklu Konut Alanı olarak plana
işaretlendiği” belirtilmiştir.
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
1- Hazırlanan teklif planın 198 ada, 1 no’lu parseli kapsadığı
2- Parselin kuzeyinde yer alan ve halihazırda GMK Bulvarı üzerinde 1000 nolu parselin İmar
planı Tadilatına herhangi etkisi olmadığı, ancak bu parselin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
18. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Yukarıda belirtilen Mersin ili Mezitli sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 31-N-III-d pafta,
198 ada 1 nolu parseli kapsayan alan için hazırlanmış olan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Tadilatı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince komisyonumuzca oybirliği ile
kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 112
01/10/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/09/2014 tarih ve 82 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"143-2 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu olan parsel tapunun Mersin
ili, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi 109 ada, 25 nolu parselde kayıtlı olup 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planında 28-J-II-b paftasına isabet etmektedir. Parsel 2500 m² alan büyüklüğüne
sahiptir.
Davultepe Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği 31/01/2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize
müracaat ederek adı geçen parsele cami yapılabilmesi için imar planı değişikliği yapılmasını talep
etmiştir. Söz konusu talebin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğini de kapsaması nedeniyle
Belediyemizce 11/02/2014 tarih ve 1474 sayılı yazı ile Mersin Büyükşehir Belediyesine ilgili talep
iletilmiştir. İlgili talep doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/05/2014 tarih ve
148 sayılı Kararı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı onaylanmıştır.
Söz konusu parsel, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlamış olduğu 1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Planı ile “Gelişme Konut Alanı”ndan, “Dini Tesis Alanı”na dönüştürülmüştür.
Belediyemizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatında bahse konu parsel
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uyumlu bir şekilde konut alanından “Dini Tesis Alanı”na
dönüştürülmüştür.
Yukarıda belirtilen Mersin ili Mezitli sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 28-J-II-b paftasına
isabet eden 109 ada 25 parseli kapsayan alan için hazırlanmış olan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Tadilatı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince komisyonumuzca
oybirliği ile kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 113
01/10/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/09/2014 tarih ve 81 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"4510-1 Plan İşlem Numaralı(PİN), İmar Planı Tadilatına konu olan parsel tapunun Mersin
ili, Mezitli ilçesi, Fındıkpınarı, 109 ada, 97 nolu parselde kayıtlı olup 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planında 50-L-IV-C ve 50-L-IV-D paftalarına isabet etmektedir. Parsel 12.856,71 m² alan
büyüklüğüne sahiptir.
İmar planı değişikliğine konu olan parsel için hazırlanmış olan imar planı tadilatı plan
açıklama raporunda; “planlama alanının konut alanı ve 7 metrelik yaya yoluna isabet ettiği,
parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam-2 kat, TAKS (Taban Alanı Kat
Sayısı)=0.25, KAKS(Kat Alanı Kat Sayısı)=0.50 olduğu, yapılan teklif planda yoğunluk ve diğer
koşulların değiştirilmediği, sadece yaya yolu düzenlemesi yapıldığı” belirtilmiştir.
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
1-İmar Planı Tadilatına konu olan alanın 109 ada, 97 nolu parsel için hazırlandığı belirtilmiş
olsa da, söz konusu tadilat teklifinde parselin güneyinde kalan 96 nolu parseli de kapsadığı, bu
durumda 96 nolu parselin mevcut planda bir miktar Konut kullanımı olan alanının tamamen
yeşil alana dönüştürülmüş olmasının sonucunda hak kaybına neden olacağı
2-Söz konusu parseli kapsayan alanın mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yeşil alana
isabet etmesi nedeniyle parselin üst ölçekli plana uyumlu olmadığı
görülmüştür.
Yukarıda belirtilen Mersin ili Mezitli sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 50-L-IV-C ve 50-LIV-D paftalarına isabet eden 109 ada, 97 parseli kapsayan alan için hazırlanmış olan, 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi, yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda 3194
sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince komisyonumuzca oybirliği ile reddedildi."
denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin reddine, oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 114
01/10/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/09/2014 tarih ve 84 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"143-4 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu olan parsel, tapunun Mersin
ili, Mezitli ilçesi, Davultepe mahallesi, Bölmece mevkii, 169 ada, 1 parsel sayısında kayıtlı olup,
toplam 4392 m² alan büyüklüğüne sahiptir.
Parsel maliki 25/08/2014 tarih ve 8281 sayılı dilekçe ile müracaat ederek Davultepe 29-KIV-c pafta, 169 ada, 1 parsel için hazırlatmış olduğu imar planı tadilat teklifinin Mecliste
görüşülmesini talep etmektedir.
İmar planı değişikliğine konu olan parsel için hazırlanmış olan plan tadilatı açıklama
raporunda; “İmar planı değişikliğine konu olan parselin1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında
“M” lejantlı Tercihli Turizm Alanı ile kısmen yol ve kısmen yeşil alana isabet ettiği, parsel
içerisinde tanzim edilmiş 05/04/2004 tarih ve 130 sayılı inşaat ruhsatına istinaden yapılmış bir bina
bulunduğu, binanın mevcut durumu göz önüne alınarak imar adasının yeniden düzenlenmek
istendiği, bu amaçla hazırlanan teklif planda imar adasına teğet olan mevcut binanın konumu
dikkate alınarak parselin 5 metre güneye doğru ötelendiği, ihdas edilen miktar kadar parselin
kuzeyinde yeşil alan ve yol terk edildiği, plan tadilatı ile planda yer alan Tercihli Turizm Alanı
miktarının değişmediği, üst ölçekli ve alt ölçekli plan kararlarına uygun olacak şekilde
fonksiyonunda ve yoğunluk kararlarında değişikliğe gidilmediği ” denilmektedir.
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; hazırlanan teklif planda söz konusu parsel;
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2009 tarih ve 70 sayılı kararı ile onaylanmış olan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Tercihli Kullanım Alanı olarak işaretlenmiştir. Bu alanlarda
brüt yoğunluk 350 kişi/hektar’dır. Yine 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinde 350
kişi/hektar yoğunluk kararına eşdeğer emsal değeri E=1.60 olarak belirtilmiştir. Bu nedenle mevcut
planda önerilmiş olan “M” lejand hükmünün teklif planda da önerilmiş olması üst ölçekli plan
kararlarıyla uyumlu değildir. Söz konusu adanın yapılaşma koşulu üst ölçek plan kararlarında
önerilmiş olan maksimum E=1.60 olması gerekmektedir. Diğer yandan imar adasının yakın
çevresinde yapılaşma koşulu mevcut imar planında E=1.50 olarak önerilmiştir.
Bu gerekçeler doğrultusunda yukarıda belirtilen Mersin ili Mezitli sınırları içerisinde
1/1000 ölçekli 29-K-IV-c paftasına isabet eden 169 ada 1 parseli kapsayan alan için hazırlanmış
olan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifinde verilmiş olan “M” lejand kararı; üst
ölçek plan kararlarına ve yakın çevresine önerilmiş olan yapılaşma koşullarına uygun olacak
şekilde E=1.50 yapı emsali olarak tadilen onaylanması, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b
maddesi gereğince komisyonumuzca oybirliği ile kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin tadilen onaylanmasının
kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 115
01/10/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/09/2014 tarih ve 83 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"143-3 Plan İşlem Numaralı(PİN), İmar Planı Tadilatına konu olan parsel tapunun Mersin
ili, Mezitli İlçesi, Davultepe 298 ada, 2 parselde kayıtlı olup 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planında 29-K-IV-D paftasına isabet etmektedir. Parsel 2.031 m² alan büyüklüğüne sahiptir.
Bahsi geçen parsel maliki tarafından 13/06/2002 tarih ve 17 sayı ile onaylanarak yürürlüğe
girmiş olan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 298 ada, 2 sayılı parseli kapsayan
alanın iptali istemiyle dava açılmıştır. Açılan davada bilirkişi raporu doğrultusunda, T.C. Mersin 2.
İdare Mahkemesinin 2012/95 Esas ve 2013/931 Karar nolu kararı ile “işlemin iptaline” karar
verilmiştir.
Bu sebeple Belediyemiz tarafından hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Tadilat Teklifi ile bahsi geçen 298 adanın güneyinde bulunan park alanı kaldırılarak, halkın genel
kullanımına yönelik olacak şekilde tasarlanmış bir “Otopark Alanı” ve “7 metrelik yaya yolu
yönlendirecek şekilde bir miktar yeşil alan” işaretlenmiştir. Diğer yandan Mersin Büyükşehir
Belediyesince onaylanmış olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında söz konusu adayı kapsayan
alana önerilmiş olan E=0.90 yapılaşma koşulu plan üzerine işaretlenmiştir.
Yukarıda belirtilen Mersin ili Mezitli sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 29-K-IV-D
paftasına isabet eden 298 ada 2 parseli kapsayan alan için ilgili Mahkeme kararı doğrultusunda
hazırlanmış olan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi, 3194 sayılı İmar
Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince komisyonumuzca oybirliği ile kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 116
01/10/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/09/2014 tarih ve 80 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"4540-1 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu olan parseller tapunun
Mersin ili, Mezitli ilçesi, Çiftlik Köyü 5400 ada 1 parsel, 5406 ada, 4-5 parsel, 5407 ada 1-2
parsellerde kayıtlı olup 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 17-H-I ve 17-H-II paftalarına
isabet etmektedir. Parseller 14.944 m² alan büyüklüğüne sahiptir.
Parsel malikleri 14/07/2014 tarih ve 6986 sayılı dilekçe ile müracaat ederek adı geçen
parseller için hazırlatmış oldukları imar planı tadilat teklifinin Mecliste görüşülmesini talep
etmektedir.
İmar planı değişikliğine konu olan parseller için hazırlanmış olan plan açıklama raporunda;
“parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında E=1.50 yoğunlukta konut alanına isabet
ettiği, imar adalarının 10 metrelik yollar ile bölündüğü ve parsellerin doğusunda park alanı
bulunduğu, yapılan teklif planda imar adaları birleştirilerek tek bir imar adası haline getirildiği,
yeni oluşan imar adasında toplam parsel büyüklüğünün aynen korunduğu, kaldırılan 10 metrelik
yaya yolu yerine arsanın doğusundaki yeşil alan miktarı artırıldığı ve emsal oranı E=1.50 olarak
korunduğu” belirtilmiştir.
Hazırlanan plan teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
hükümleri uyarınca, planın kademesi bağlamında üst kademe planlar kapsamında
değerlendirildiğinde; söz konusu alana ilişkin onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
bulunamaması ve araştırmaların devam etmesi nedeniyle meclis tarafından komisyonumuza ek
süre verilmesi isteği komisyonumuz tarafından oy birliğiyle kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili Komisyona ek süre verilmesinin kabulüne,
oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 117
01/10/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/09/2014 tarih ve 85 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"Tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, Yüksekharman mevkii, 16-I-IV pafta, 33 ada, 3 parsel
sayılı taşınmaza yönelik Mersin 1. İdare Mahkemesinde 2013/429 Esas 2013/1216 sayılı karar ile
ilgili konu Mezitli Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarih ve 85 sayılı ara kararı ile Bayındırlık ve
İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Konuyu görüşmek üzere Bayındırlık ve İmar Komisyonu
üyeleri, yukarıdaki gün ve saatte toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, Yüksek Harman mevkii, 16-I-IV pafta, 33 ada, 3 parsel
maliki Mezitli Belediye Başkanlığı’na hitaben 28/01/2013 tarih ve 563 sayılı dilekçe ile anılan
parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında işaretli kamu kullanım alanı (cinsi; Sağlık Tesisi
Alanı, planlarda BHA olarak işaretli) hükmünün kaldırılarak imar planı tadilatı yapılmasını talep
etmiştir. Dilekçe ekinde herhangi bir teklif dosyası da sunulmamıştır.
Anılan 16-I-IV pafta, 33 ada, 3 parselin oluşum şekli, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.
madde uygulaması ile KOP (Kamu Ortaklık Payı) oranı ile uygulama sahasında kalan her
parselden eşit oranda pay alınarak üretilen teknik donatı alanlarındandır. Talepte bulunan malik
imar planı ve tapuda kayıtlı cinsi Sağlık Ocağı’nı bilerek satın alma yoluyla gayrimenkulun büyük
hissesine sahip olmuştur. Yine plan değişikliği talebi içerikli 28/01/2013 tarihli dilekçesi ekinde
değişiklik talebine karşılık eşdeğer bir yer de göstermemiştir. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair
Yönetmelik hükümlerinde açıkça; “imar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının
kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunlu olmadıkça
yapılamaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için;
1-İmar planında durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek
ilgili yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.
2-İmar planındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet
götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.
3-İmar planında yeni bir sosyal ve teknik altyapı alanı ayrılması durumunda 1. bentteki esaslara
uyulur” denilmektedir.
Yine tapu kayıtlarındaki hükmünü bilerek ve isteyerek satın alan büyük hissedar yeni malik
“onaylı imar planında Sağlık Ocağı alanında kalan Mersin ili, Mezitli ilçesi, 16-I-IV pafta, 33 ada,
3 parsel sayılı Sağlık Ocağı şerhinin kaldırılarak imar durumu verilmesi istemiyle 27.06.2003
tarihli başvurunun, Mezitli Belediye Meclisinin 06/02/2006 tarih ve 307 sayılı kararı ile ret
edilmesi ve bu kararın onaylanmasına ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/04/2006
tarih ve 307 sayılı kararına karşı Mersin 1. İdare Mahkemesinde açtığı dava 2006/2638 Esas
2008/26 Karar no ile “kamu yararına olumsuz etki edeceğinin tespit edilmiş olması karşısında dava
konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denilerek malikin davası
RET edilmiştir. Yine malik tarafından temyize konu edilen karar Danıştay 6. Dairesinin 2008/5996
Esas ve 2010/3863 sayılı Kararı ile “imar planında Sağlık Ocağı alanında kalan uyuşmazlığa konu
1/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 117
01/10/2014
parselin, herhangi bir plan değişikliği olmaksızın özgülendiği amaç dışında kullanılmasının söz
konusu olmaması” yolundaki idare mahkemesi kararının onanmasına karar verilmiştir.
Tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, Yüksekharman mevkii, 16-I-IV pafta, 33 ada, 3 parselin
malikinin 28/01/2013 tarih ve 563 sayılı dilekçesinin “zımmen reddine” ilişkin Mersin 1. İdare
Mahkemesinde açmış olduğu 2013/429 Esas 2013/1216 sayılı Kararı ile davanın kabulüne karar
verilen mahkeme kararının uygulanması aşamasında;
Yine Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 2006/2638 Esas 2008/26 Karar no’su ile red ettiği ve
Danıştay 6. Dairesi’nin 2008/5996 Esas ve 2010/3863 sayılı Kararı ile onanan kararda davacının
aynı iddia ile ilgili temyiz talebinin değerlendirildiği ve red edildiği ve iderece uymak zorunda
olduğumuz karar doğrultusunda; Mersin 1. İdare Mahkemesinde 2013/429 Esas ve 2013/1216
Kararla zımmi reddin kabulüne ilişkin mahkeme kararı Mezitli Belediye Meclisimize karar
bağlanmak üzere intikal ettirilmiştir. Taşınmaz sahibinin 28/01/2014 tarihli dilekçesinde iddia
edilen mülkiyetin kısıtlanması yönündeki iddiaları da yersizdir. Dosyasına 06/12/2003 tarih ve
2013/100 sayılı geçici yapı ruhsatı ile malikin talebi doğrultusunda kamulaştırıncaya kadar 10 yıl
belediye encümeni kararı ile kullanım hakkı tahsis edilmiştir.
Ayrıca; Mezitli İlçesi, 16-I-IV pafta, 33 ada, 3 parselin büyük hissedarı Hüseyin UĞUR,
27/05/2011 tarih ve 10212 sayılı dilekçesi ile taşınmazın kendisine ait olduğunu ve taşınmaz
üzerinde 199 m²lik (yapı denetime girmeyen-200 m² ve üstü yapı denetime tabii yapı) 10 yıllığına
belediyemizden geçici yapı ruhsatı talep etmiştir.
Mezitli Belediye Encümeni’nin 31/10/2013 tarih ve 308 sayılı kararı ile “Encümenimizce
yapılan değerlendirme sonucunda Belediye sınırlarımız içinde 16-I-IV pafta 33 ada, 3 parsele mülk
sahibi tarafından 199 m²’lik yapı yapma talebi ve imar planında BHA olarak işaretli parsele
muvakkat ruhsat verilmesi belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce uygun görülmüş olup,
mülk sahibinin 07/10/2013 tarih ve 6962 sayılı dilekçesinde belirtildiği üzere kamulaştırılması
durumunda, muhtesat için hiçbir talep edilmemesi ve söz konusu binanın ticari olarak kullanılması
şartı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 33. maddesi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21.
maddesi uyarınca muvakkat yapı ruhsatının verilmesinin kabulüne” karar verilmiştir.
Sonuç olarak; yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarımızda işaretli “Belediye
Hizmet Alanı” kullanım kararı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında işaretli “Yönetim Merkezi”
kullanım kararı ile uyumlu olduğu görülmektedir. Söz konusu parsele ait kullanım kararlarında
değişiklik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında yapılabileceğinden, yapım çalışmaları
devam eden nazım plan sonucunda getirilecek kullanım kararı doğrultusunda işlem yapılması
komisyonumuzca oybirliği ile kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda
ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
2/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 118
01/10/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 29/09/2014 tarih
ve 21971116-310.99-20 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Fındıkpınarı Belediyesi’nce 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
yapım işi için İller Bankasına yetki verilmiştir. Ancak, 6360 sayılı yasa hükümleri kapsamında
Fındıkpınarı Belediyesi’nin tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize bağlı mahalle statüsüne
getirilmiştir. Bu kapsamda 5216 sayılı Büyükşehir Kanunun 7. maddesi gereğince, Büyükşehir
Belediyesi’nin nazım imar planı yapma/yaptırma ve onama ile uygulama imar planı onama
yetkisinin olduğu belirtilerek Belediyemiz 07/08/2014 tarih ve 7296 sayılı yazısı ile söz konusu
planların yapım işine dair gerekli inceleme ve değerlendirilmelerin yapılması talep edilmiştir.
Söz konusu talebimize cevaben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü 23/09/2014 tarih ve 10761 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2014
tarih ve 129 sayılı kararı ile “İl Çevre Düzeni Planı ve Kent Bütünü Araştırma-Analitik Etüt
Çalışmaları” ve “Nazım İmar Planlarının” Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerince
bütünlüklü olarak yapılması, yaptırılmasının karara bağlandığı ve bu doğrultuda çalışmalara
başlandığı belirtilmiştir.
Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi, aynı tarih sayılı yazısında “İdaremizce sürdürülecek
olan bütünlüklü planlama çalışmalarına olası etkileri göz önünde bulundurularak, ilçenize ait imar
planlarının İller Bankası aracılığı ile devam ettirilebilmesi yönündeki yetki talebiniz, nazım imar
planı ölçeği kapsamında, idaremizce başlatılan çalışmalar ve yetkisi de dikkate alınarak uygun
görülmemektedir. İl bütünü çevre düzeni planı ve nazım imar planlarının İdaremizce yapılıp,
yaptırılıp onanmasını müteakip hazırlanması gereken 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve
jeolojik-jeoteknik etütlerin İller Bankası aracılığı ile üretilmesi konusu ise yetkiniz dahilinde
Belediye Başkanlığınızca değerlendirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin
kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Ali DOĞANER
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 119
10/10/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/10/2014 tarih ve 99 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;
"5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasında; “Belediyelerde norm
kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim,
planlama, araştırma ve geliştirme, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, eğitim ve
danışmanlık alanlarında yıllık olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle
yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılmaz. Bu personelin yürütecekleri
hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır.
Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu
kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını
geçmemek üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir” denilmektedir.
5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Belediyemizde 01/10/201431/12/2014 döneminde, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak üzere; 1 şehir plancısı Tam Zamanlı
Sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.
5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, 01/10/2014 tarihinden geçerli
olmak üzere; 1. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli şehir plancısına aylık
net: 1.550,00 TL (binbeşyüzelliTürklirası) ücret ödenmesi Komisyonumuzca da uygun görülerek
Meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar verildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, 5393
sayılı Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, 1. dereceli kadro karşılığı çalıştırılacak olan
tam zamanlı sözleşmeli Şehir Plancısına, 01/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net:
1.550,00 TL (binbeşyüzelliTürklirası) ücret ödenmesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar
verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 120
10/10/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/10/2014 tarih ve 97 sayılı kararı ile Plan-Bütçe, Eğitim-KültürSanat ile Çevre-Sağlık Komisyonlarına müştereken havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu
okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Plan-Bütçe, Eğitim-Kültür-Sanat ile Çevre-Sağlık Komisyonları Raporunda;
"Mezitli Belediyesi bütçesinden yapılacak olan Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım
Giderleri Yönetmeliği Komisyonlarımızca da incelenmiş olup, Mezitli Belediyesi Temsil, Tören,
Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliğinin İdareden geldiği şekliyle Meclisimize sunulmasına
oy birliği ile karar verildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Plan-Bütçe, Eğitim-Kültür-Sanat ile Çevre-Sağlık
Komisyonları Raporu doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi
gereğince, Mezitli Belediyesi Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliğinin
kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 121
10/10/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/10/2014 tarih ve 98 sayılı kararı ile Plan-Bütçe, Eğitim-KültürSanat ile Çevre-Sağlık Komisyonlarına müştereken havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu
okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Plan-Bütçe, Eğitim-Kültür-Sanat ile Çevre-Sağlık Komisyonları Raporunda;
"Mezitli Belediyesi Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği Komisyonlarımızca da
incelenmiş olup, Yönetmeliğin İdareden geldiği şekliyle Meclisimize sunulmasına oy birliği ile
karar verildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Plan-Bütçe, Eğitim-Kültür-Sanat ile Çevre-Sağlık
Komisyonları Raporu doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi
ile aynı Kanunun 77. maddesi gereğince, Mezitli Belediyesi Hizmetlerine Gönüllü Katılım
Yönetmeliğinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 122
16/10/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/10/2014 tarih ve 94 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen Mezitli Belediyesi 2015 Mali Yılı İdari Performans Programı ile ilgili Komisyon
raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;
"5393 sayılı Belediye Kanununun 41, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 9. maddeleri gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün kontrolünde Stratejik Plan ve
Performans Programı Hazırlama Komisyonu tarafından Mezitli Belediyesi 2015 Mali Yılı
Performans Programı'nın, Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler ile
bu amaç ve hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetler dikkate alınarak hazırlandığı;
Ancak; hazırlanan programın "Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin ve
Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi" tablosunda yer alan;
-Örgüt Şeması başlığının İdari Yapı,
-3.1.1 kodlu faaliyetin sorumlu biriminin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek
Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü,
-5.1.3 kodlu faaliyetin sorumlu biriminin Özel Kalem Müdürlüğü ile Mali Hizmetler
Müdürlüğü,
-7.1.1 kodlu faaliyetin sorumlu biriminin "tüm birimler" olarak değiştirilmesi;
-10.1.1 - 10.1.2 - 15.6.2 kodlu faaliyetler ile 22.1 kodlu stratejik hedefteki yazım
yanlışlıklarının düzeltilmesi,
-Tablonun sonuna "Bütçe ödeneğinin yeterli olmadığı durumlarda yedek ödenekten ve/veya
birimler arası ödenek aktarma suretiyle faaliyetler tamamlanacaktır." ibaresinin eklenmesinin
uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Önerilerimiz doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak hazırlanan ve raporumuz ekinde
sunulan Mezitli Belediyesi 2015 Mali Yılı Performans Programının Belediye Meclisimizin onayına
sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 41. maddeleri
gereğince, Plan ve Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda, Mezitli Belediyesi 2015 Mali Yılı İdari
Performans Proğramı ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Memet Akif AKTAŞ
Meclis I. Başkan V.
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 123
16/10/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/10/2014 tarih ve 95 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen Mezitli Belediyesi 2015 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili Komisyon
raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;
"2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Mali Hizmetler Müdürlüğünün kontrolünde
hazırlanan Mezitli Belediyesi 2015 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi üzerinde yapmış
olduğumuz çalışmalar neticesinde; tarifenin yasal çerçeveler içerisinde hazırlandığı, gelir bütçesine
dayanak teşkil edeceği ve ilgili birimlerin bilgileri alınarak hazırlandığı görülmüştür. Genel
itibariyle İdare'nin teklifi doğrultusunda uygun bulunan tarifenin bazı maddeleri Komisyonumuzca
değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler ekli tarife cetvellerinde yer almaktadır.
Önerilerimiz doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak hazırlanan ve raporumuz ekinde
sunulan Mezitli Belediyesi 2015 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinin Meclisimizin onayına
sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince,
Plan ve Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda, Mezitli Belediyesi 2015 Mali Yılı Vergi, Harç ve
Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Memet Akif AKTAŞ
Meclis I. Başkan V.
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 124
16/10/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/10/2014 tarih ve 100 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe ile Eğitim,
Kültür ve Sanat Komisyonlarına havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu ve ekleri okundu.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonları Raporunda;
"Bölgemiz ve çevresinde meydana gelen beklenmedik siyasi gelişmeler neticesinde
kentimiz büyük oranda göç almıştır. Bu durum insanların sosyo-ekonomik yapılarını bozmuş,
işsizlik oranı ülkemiz ortalamasının çok üzerine çıkmıştır. Mezitli İlçemizde yaşayan insanların
ekonomik durumu kötüleşmiş ve özellikle çocukları üniversite kazanan aileler eğitim giderlerini ve
ikinci öğretimle ilgili harç giderlerini karşılamakta daha da güçlük çeker hale gelmiştir.
12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun ile 5393 sayılı Kanunun “Belediyenin Görev ve
Sorumlulukları" başlığı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi yürürlükten
kaldırılmış, aynı bende aşağıdaki cümleler eklenmiş, fıkranın (b) bendinin birinci cümlesinde yer
alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere
“mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar
için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.”
“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor
kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor
karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan
öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül
verebilir.”
“Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî
yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde
yedisini geçemez.”
Yine, 5393 sayılı Belediye Kanununun Hemşehri Hukuku başlıklı 13. maddesi, “Herkes
ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma,
belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları
vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur.
Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel
değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman
kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır.
Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara
dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve
katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.” hükmünü içermektedir.
Sayıştay Temyiz Kurulunun 15/12/2009 günlü 31013 tutanak sayılı kararı ile Belediye
Kanununun 14. maddesinin (b) bendinde yer alan "gerekli desteği sağlar” ibaresinin aynı zamanda
1/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 124
16/10/2014
nakdi yardımı da kapsayacağı karar altına alınarak yasalaşmıştır. 5102 sayılı Yüksek Ögrenim
Öğrencilerine Burs Verilmesine İlişkin 3 ve geçici 2. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun
hükümleri, Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay kararları birlikte değerlendirildiğinde belediyelerin
ailelerin ekonomik sıkıntılarını bir nebze de olsa giderebilmek için eğitime yönelik nakdi yardımda
bulunabilecekleri anlaşılmaktadır.
Tüm bu nedenlerle, 2014-2015 Öğretim Yılında (vakıf üniversiteleri ve AÖF hariç) Türkiye
genelindeki devlet üniversitelerinde okumaya hak kazanan lisans (en az 4 yıllık) öğrencilerinin
ailelerinin Mezitli’de ikamet etmesi şartı ile bir kişiye, 9 ay süre ile ilk yıl için karşılıksız olarak
aylık 50,00 TL (elliTürkLirası) eğitim yardımında bulunulması her iki komisyonumuzca uygun
görülerek Meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar verildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonları
raporu doğrultusunda ilgili teklifin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
Memet Akif AKTAŞ
Meclis I. Başkan V.
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
2/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 125
16/10/2014
KA R A R
Belediye Meclisimizin 01/10/2014 tarih ve 96 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen Mezitli Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili Komisyon raporu ve ekleri
okundu.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;
"Komisyonumuza havale edilen Mezitli Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının
Komisyonumuzca incelenmesi sonucunda;
1) Komisyonumuza havale edilen 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının 21 müdürlük için hazırlandığı;
2) Takip eden yıllar için yıllık %5'lik artış öngörüldüğü;
3) 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin:
01 Vergi Gelirleri
22.172.000,00 TL
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2.782.000,00 TL
04 Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel gelirler 2.650.000,00 TL
05 Diğer Gelirler
51.101.000,00 TL
06 Sermaye Gelirleri
6.295.000,00 TL gelir kalemleri olmak
üzere toplam 85.000.000,00 TL olarak tahmin edildiği;
4) 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin gelirlere denk ve :
01-Personel Giderleri
16.495.000,00 TL
02-Sosyal güvenlik prim ödemeleri
3.315.000,00 TL
03-Mal ve Hizmet Alımları
43.080.000,00TL.
04-Faiz Giderleri
500.000,00 TL.
05-Cari Transferler
3.250.000,00 TL
06-Sermaye Giderleri
10.160.000,00 TL
09-Yedek Ödenek
8.200.000,00 TL gider kalemleri olmak
üzere toplam 85.000.000,00 TL olarak tahmin edildiği;
5) Yasal payların ve yedek ödeneğin hesaplanarak ödeneğinin ayrıldığı;
6) Bütçenin Stratejik Plan ve Performans Programı doğrultusunda hazırlandığı;
7) Kararname ve eklerinin eksiksiz olduğu;
8) Gelir ve gider denkliği sağlandığı için finansman bütçesine gerek olmadığı tespit edilmiştir.
Yukarıdaki maddeler halinde açıklanan tespitler neticesinde, Mali Hizmetler Müdürlüğü
koordinesinde hazırlanan 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin İdare'den geldiği şekli ile
kabul edilerek Meclisimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.
1) Mezitli Belediyesinin 10 (on) maddeden oluşan Bütçe Kararnamesi üzerinde yapılan
görüşmeler sonunda; Bütçe Kararnamesi ayrı ayrı maddeler halinde oylanarak, oy birliği ile kabul
edildi.
2) Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel
Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyleri; Özel Kalem Müdürlüğü (1.000.000,00 TL), İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (20.000.000,00 TL), Bilgi İşlem Müdürlüğü (1.250.000,00 TL),
Yazı İşleri Müdürlüğü (50.000,00 TL), Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (300.000,00
TL), Destek Hizmetleri Müdürlüğü (6.500.000,00 TL), Fen İşleri Müdürlüğü (14.000.000,00 TL),
1/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 125
16/10/2014
KA R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (2.100.000,00 TL), Mali Hizmetler Müdürlüğü (11.250.000,00 TL),
Park ve Bahçeler Müdürlüğü (9.650.000,00 TL), Plan ve Proje Müdürlüğü (1.000.000,00 TL),
Temizlik İşleri Müdürlüğü (13.250.000,00 TL), Zabıta Müdürlüğü (250.000,00 TL), Kültür ve
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü (1.000.000,00 TL), Hukuk İşleri Müdürlüğü (275.000,00 TL), Teftiş
Kurulu Müdürlüğü (25.000,00 TL), Yapı Kontrol Müdürlüğü (25.000,00 TL), Emlak İstimlak
Müdürlüğü (3.000.000,00 TL), Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü (25.000,00 TL), Ruhsat ve
Denetim Müdürlüğü (25.000,00 TL), Strateji Geliştirme Müdürlüğü (25.000,00 TL) ayrı ayrı
oylanarak, oy birliği ile kabul edildi.
3) Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi; Vergi Gelirleri(22.172.000,00
TL), Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri(2.782.000,00 TL), Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler (2.650.000,00 TL), Diğer Gelirler (51.101.000,00 TL), Sermaye Gelirleri (6.295.000,00
TL) ayrı ayrı oylanarak, oy birliği ile kabul edildi.
4) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Birinci Düzeyi; Borçlanma (0,00 TL) oylanarak,
oy birliği ile kabul edildi.
5) Ayrıntılı Harcama Proğramı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci
düzeyi; Personel Giderleri (16.495.000,00 TL), Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri (3.315.000,00 TL), Mal ve Hizmet Alım Giderleri (43.080.000,00 TL), Faiz Giderleri
(500.000,00 TL), Cari transferler (3.250.000,00 TL), Sermaye Giderleri (10.160.000,00 TL) ve
Yedek Ödenekler (8.200.000,00 TL) ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
6) Finansman Proğramı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyi;
Vergi Gelirleri (22.172.000,00 TL), Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (2.782.000,00 TL), Alınan
Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (2.650.000,00 TL), Diğer Gelirler (51.101.000,00 TL),
Sermaye Gelirleri (6.295.000,00) ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
Memet Akif AKTAŞ
Meclis I. Başkan V.
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
2/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 126
03/11/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 27/10/2014 tarih
ve 21971116-310.99-21 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
UİP-157,7 Plan İşlem Numaralı, Parsel malikleri tarafından Belediyemize 21.10.2014 tarih
ve 10726 sayı ile sunulan; tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, Konuş Mevkii, 30K-IV-C pafta, 4215
nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve
Bayındırlık Komisyonu'na havalesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 127
03/11/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 27/10/2014 tarih
ve 21971116-310.99-22 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
UİP-143,5 Plan İşlem Numaralı, Parsel malikleri tarafından Belediyemize 02.10.2014 tarih
ve 9733 sayı ile sunulan; tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, Davultepe Mahallesi, 22 J II B pafta,
165 ada 2,3 ve 4 parseller için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili
teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar
verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 128
03/11/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 27/10/2014 tarih
ve 21971116-310.99-23 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
UİP-139,4 Plan İşlem Numaralı, Parsel malikleri tarafından Belediyemize 21.10.2014 tarih
ve 10724 sayı ile sunulan; tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, Tece Köyü, 32C-09B-2A pafta, 248
ada 2 parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve
Bayındırlık Komisyonu'na havalesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 129
03/11/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 27/10/2014 tarih
ve 21971116-310.99-24 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
UİP,157,8 Plan İşlem Numaralı, Parsel malikleri tarafından Belediyemize 02.10.2014 tarih
ve 9734 sayı ile sunulan; tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, 2643 parsel için hazırlanan 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na
havalesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 130
03/11/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 27/10/2014 tarih
ve 21971116-310.99-25 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
UİP-139,3 Plan İşlem Numaralı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon
Merkezi’nin 23.07.2014 tarih ve 10 sayılı karar numarasında, eski Tece Belediye Binası önünde
bulunan ve imar planında kapalı olan orta refüjün, açık olarak düzenlenmesi yönündeki kararına
yönelik olarak Belediyemiz tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile
ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar
verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 131
03/11/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 27/10/2014 tarih
ve 21971116-310.99-26 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
UİP-157,6 Plan İşlem Numaralı, Parsel malikleri tarafından Belediyemize 20.10.2014 tarih
ve 10538 sayı ile sunulan; tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, Mezitli Köyü, 15-H-2 pafta, 201 ada
5 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve
Bayındırlık Komisyonu'na havalesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 132
03/11/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 28/10/2014 tarih
ve 21971116-310.99-27 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
UİP-157,9 Plan İşlem Numaralı, Parsel malikleri tarafından Belediyemize 27.10.2014 tarih
ve 11191 sayı ile sunulan; tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, 847 ada, 1 nolu parsel için hazırlanan
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na
havalesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 133
03/11/2014
K A R A R
Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 27/10/2014 tarih ve
31713436-310.99-919 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı(Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan ‘6360 Sayılı On
Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; Fındıkpınarı ve Tepeköy
Belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış ve yine aynı Kanunla Cemilli, Çevlik, Bozön,
Kuzucubelen, Akarca, Demirışık, Doğançay, Doğlu, Kocayer, Kuzucu, Pelitkoyağı, Sarılar,
Takanlı, Tol ve Zeybekler köylerinin tüzel kişiliği kaldırılmış ve Belediyemize mahalle olarak
bağlanmıştır. Bu durum mükerrer caddelerin oluşmasına neden olmuştur.
31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya
İlişkin Yönetmeliğin 14. Maddesinde “Her bulvar, cadde, sokak ve küme evlere özel bir ad veya
numara verilir. Bir belediye sınırları içinde, aynı ad ve numara birden fazla meydan, bulvar, cadde,
sokak ve küme evlere verilemez “denilmektedir.
Bu nedenle;
1- Fındıkpınarı, Tepeköy, Kuyuluk ve Çamlıca (kesişimi) Mahallelerinde bulunan Atatürk
Caddesi mükerrer olup, tek ada dönüştürülmesi;
2- Çankaya Mahallesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Caddesi ile 75. Yıl Mahallesinde
bulunan Yavuz Sultan Selim Caddesi mükerrer olup, tek ada dönüştürülmesi;
3- Çamlıca Mahallesinde bulunan Mimar Sinan Caddesi ile 75.Yıl ve İstiklal Mahallelerinin
kesişiminde bulunan Mimar Sinan Bulvarı mükerrer olup, tek ada dönüştürülmesi;
4- Seymenli Mahallesinde bulunan Cennet Caddesi ile Deniz Mahallesinde bulunan Cennet
Caddesini Tece Deresi keserek iki ayrı mahallede kalması nedeniyle yeniden adlandırılması;
5- Belediyemize 2009 yılı yerel seçimlerinde bağlanan belediyelerle birlikte meydana gelen
sokak numaralarındaki mükerrerliğin ortadan kalkması için her mahallenin sokak numarasının
başına kod getirilerek yeniden düzenlenmesi;
5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (n) bendi gereğince ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık,
Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sanat, Gençlik ve Spor, Kadın Erkek Eşitliği
Komisyonlarına müştereken havale edilmesinin kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı:
134
03/11/2014
K A R A R
Özel Kalem Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 28/10/2014 tarih ve
61628931-138 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Kardeş şehrimiz Almanya'nın Başkenti Berlin'in Tempelholf Schoneberg Belediyesi'nin
gençlerin demokratik hayata katılımı, eşitlik ve insan hakları konularında geliştirdiği ve 13-21
Kasım 2014 tarihlerinde Berlin'de gerçekleşecek Cross Music Projesi kapsamında belediyemizi
temsil edecek gençlik grubumuz ile birlikte bir ekip liderinin belirlenerek görevlendirilmesi teklif
edilmektedir.
Meclisçe yapılan görüşme sonucunda Belediyemiz meclis üyesi Müslüm DURU veya
Ümran TEMUR'un ekip lideri olarak görevlendirilmesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar
verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 135
03/11/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/10/2014 tarih ve 118 sayılı ara kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"Mülga Fındıkpınarı Belediyesinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım işi için İller
Bankasına yetki verilmesi ile ilgili konu Mezitli Belediye Meclisi’nin 01/10/2014 tarih ve 118
sayılı ara kararı ile Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Konuyu görüşmek üzere
Bayındırlık ve İmar Komisyonu üyeleri, yukarıdaki gün ve saatte toplanarak aşağıdaki kararı
almıştır.
Fındıkpınarı Belediyesi’nce 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
yapım işi için İller Bankasına yetki verilmiştir, ancak 6360 sayılı yasa hükümleri kapsamında
Fındıkpınarı Belediyesi’nin tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize bağlı mahalle statüsüne
getirilmiştir. Bu kapsamda 5216 sayılı Büyükşehir Kanunun 7. Maddesi gereğince Büyükşehir
Belediyesi’nin nazım imar planı yapma/yaptırma ve onama ile uygulama imar planı onama
yetkisinin olduğu belirtilerek Belediyemizce Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderilen
07.08.2014 tarih ve 7296 sayılı yazı ile söz konusu planların yapım işine dair gerekli inceleme ve
değerlendirilmelerin yapılması talep edilmiştir.
Söz konusu talebimize cevaben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü 23.09.2014 tarih ve 10761 sayılı yazısı ile “Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.05.2014 tarih ve 129 sayılı kararı ile İl Çevre Düzeni Planı ve Kent Bütünü Araştırma-Analitik
Etüt Çalışmaları” ve “Nazım İmar Planlarının” Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerince
bütünlüklü olarak yapılması/yaptırılmasının karara bağlandığı ve bu doğrultuda çalışmalara
başlandığı, idaremizce sürdürülecek olan bütünlüklü planlama çalışmalarına olası etkileri göz
önünde bulundurularak, ilçenize ait imar planlarının İller Bankası aracılığı ile devam ettirilebilmesi
yönündeki yetki talebiniz, nazım imar planı ölçeği kapsamında, idaremizce başlatılan çalışmalar ve
yetkisi de dikkate alınarak uygun görülmediği, İl bütünü çevre düzeni planı ve nazım imar
planlarının İdaremizce yapılıp, yaptırılıp onanmasını müteakip hazırlanması gereken 1/1000
ölçekli uygulama imar planı ve jeolojik-jeoteknik etütlerin İller Bankası aracılığı ile
üretilmesi konusu ise yetkiniz dahilinde Belediye Başkanlığınızca değerlendirilmesi
gerektiği” belirtilmiştir.
Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; Mülga Fındıkpınarı Belediyesi 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planlarının Mersin Büyükşehir Belediyesince yapılacak/yaptırılacak ve
onaylanacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu sonrasında, belediyemizce
onaylanacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile jeolojik-jeoteknik etütlerin,
İller Bankası aracılığı ile değil Belediyemizce bütüncül olarak üretilmesi, komisyonumuzca oy
birliğiyle kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda
ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 136
03/11/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/10/2014 tarih ve 108 sayılı ara kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"157,5 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu olan parseller tapunun
Mersin ili, Mezitli İlçesi, Çiftlik Köyü 260 ada 15 ve 16 parsellerde kayıtlı olup, toplam 3.612 m2
alan büyüklüğüne sahiptir. Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 16 I-I paftasına
isabet etmektedir. Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifi, Mezitli Belediye Meclisi’nin 01/10/2014
tarih ve 108 sayılı ara kararı ile Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Konuyu
görüşmek üzere Bayındırlık ve İmar Komisyonu üyeleri, yukarıdaki gün ve saatte toplanarak
aşağıdaki kararı almıştır.
Parsel maliki 17.09.2014 tarih ve 9118 sayılı dilekçe ile müracaat ederek adı geçen
parseller için hazırlatmış olduğu imar planı tadilat teklifinin Mecliste görüşülmesini talep
etmektedir.
İmar planı değişikliğine konu olan parseller için hazırlanmış olan plan açıklama raporunda,
“ 260 ada 15 nolu parselin yürürlükte bulunan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Özel Sağlık
Tesis Alanına, 16 nolu parselin ise 200 kişi/hektar yoğunluklu Konut Alanına isabet ettiği, 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanına isabet eden 260 ada 16 nolu parselin Özel Sağlık
Tesis Alanı olarak işaretli olan 260 ada 15 nolu parsel ile birlikte değerlendirilerek tamamının Özel
Sağlık Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin tadilat teklifinin Mersin Büyükşehir
Belediyesi’nin 18.07.2014 tarih ve 297 sayılı kararı ile onaylandığı ve hazırlanan teklif ile 16 nolu
parselin E=1.50 yoğunluklu Özel Sağlık Tesisi olarak işaretlendiği” belirtilmiştir.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 18.07.2014 tarih ve 297 sayılı kararında, 16 nolu
parselin 25 metre en kesitli Vali Şenol Engin Caddesine bakan cephesinde, 5 metre olarak
öngörülen yapı yaklaşma mesafesinin, 10 metreye çıkarılması şartıyla kabulüne karar verilmiştir.
Bu karar doğrultusunda 16 numaralı parselin batısına isabet eden 25 metre en kesitli yola bakan
cephesinde yapı yaklaşma mesafesi teklif planda 5 metre olarak işaretlendiğinden dolayı, yapı
yaklaşma mesafesi 10 metre olarak komisyonumuzca tadilen onaylanmıştır.
Yukarıda belirtilen Mersin ili Mezitli sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 16 I-I paftasına
isabet eden tapunun Mersin ili, Mezitli İlçesi, Çiftlik Köyü 260 ada 15 ve 16 parselleri kapsayan
alan için hazırlanmış olan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi, 3194 sayılı İmar
Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tadilen onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile kabul
edildi. " denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun
oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 137
03/11/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/09/2014 tarih ve 80 sayılı ara kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"4540-1 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu olan parseller tapunun
Mersin ili, Mezitli ilçesi, Çiftlik Köyü 5400 ada 1 parsel, 5406 ada 4-5 parsel, 5407 ada 1-2
parsellerde kayıtlı olup 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 17-H-I ve 17-H-II paftalarına
isabet etmektedir. Parseller toplam 14.944 m2 alan büyüklüğüne sahiptir. Uygulama İmar Planı
Tadilat Teklifi, Mezitli Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarih ve 80 sayılı ara kararı ile Bayındırlık
ve İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Ancak söz konusu alana ilişkin onaylı 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı bulunamaması ve araştırmaların devam etmesi nedeniyle; meclis tarafından
komisyonumuza ek süre verilmesi talep edilmiş ve komisyonumuza Mezitli Belediye Meclisi,
01.10.2014 tarih ve 116 sayılı kararı ile ek süre vermiştir. Konuyu görüşmek üzere Bayındırlık ve
İmar Komisyonu üyeleri, yukarıdaki gün ve saatte toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Parsel malikleri 14.07.2014 tarih ve 6986 sayılı dilekçe ile müracaat ederek adı geçen
parseller için hazırlatmış oldukları imar planı tadilat teklifinin Mecliste görüşülmesini talep
etmişlerdir.
Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; Söz konusu parselleri de kapsayan alan için
13.06.1995 tarih ve 33 sayılı Mezitli Belediye Meclisi tarafından 1/1000 ölçekli İlave Uygulama
İmar Planı onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılıp onaylanmamıştır. Bu
doğrultuda alana yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmaması nedeniyle, ilgili parseller
için teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Mersin Büyükşehir
Belediyesince yapılacak/yaptırılacak ve onaylanacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Revizyonu sonrasında Belediyemizce yapılacak/yaptırılacak ve onaylanacak olan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Revizyonunda değerlendirilmesi, komisyonumuzca oy birliğiyle kabul
edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda
ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 138
03/11/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/10/2014 tarih ve 107 sayılı ara kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"Tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, 28 ada 2 parsel ile ilgili konu Mezitli Belediye
Meclisi’nin 01/10/2014 tarih ve 107 sayılı ara kararı ile Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale
edilmiştir. Konuyu görüşmek üzere Bayındırlık ve İmar Komisyonu üyeleri, yukarıdaki gün ve
saatte toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, 28 ada 2 parselde kayıtlı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planında 16-H-III paftasına isabet etmekte olan parselle ilgili olarak Belediyemize 18.09.2014 tarih
ve 9170 sayı ile sunulan dilekçede; “Mersin ili, Mezitli ilçesi, Mezitli Mahallesi 28 ada 2 parsel
sayısında kayıtlı taşınmazda imar planı tadilatı yapılması veya imar uygulaması yapılması
yöntemlerinden biri kullanılarak taşınmazın üzerindeki Belediye Hizmet Alanı şerhinin kaldırılarak
taşınmazın üzerindeki kısıtlılığın kaldırılması bu itibarla mülkiyetin serbest kullanımına imkan
tanınması” talep edilmektedir.
Konu ile ilgili daha detaylı inceleme ve değerlendirme yapılabilmesi için meclis tarafından
komisyonumuza ek süre verilmesi isteği komisyonumuz tarafından oy birliğiyle kabul edildi."
denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda
komisyona 1 ay ek süre verilmesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 139
03/11/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/10/2014 tarih ve 110 sayılı ara kararı ile Eğitim, Kültür ve Sanat
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Raporunda;
"Mezitli Belediye Meclisinin 07/07/2014 tarih ve 60 sayılı ara kararı ile Eğitim-Kültür ve
Sanat Komisyonumuza havale edilen Mezitli Belediyesi Logosunun belirlenmesi ile ilgili konuyu
görüşmek üzere, Komisyonumuz 22/10/2014 tarihinde saat 14.00’da Encümen Toplantı Salonunda
toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.
Mezitli Belediyesi Logosu; resmi yazışmalarda, reklam-tanıtım çalışmalarında ve
etkinliklerde farklı biçimlerde ve renklerde kullanılmakta idi.
Mezitli'nin yeni vitrini, yeniden inşaası, gelişimi ve değişimini temsil eden, Mezitli
İlçesinin tarihini, doğal potansiyelini, birlikteliğini, liman kenti olgusunu, turistik, sosyal ve
kültürel özelliklerini yansıtacak, Mezitli ve Mezitli Belediyesini sembolize edecek bir logonun
kullanım gerekliliği hasıl olmuştur.
Mezitli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazıları ekinde gönderilen Mezitli
Belediyesine ait tüm logoların incelenmesi ve Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf GÜVEN ile birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar
sonucunda tespit edilerek, raporumuz ekinde sunulan logonun Belediyemizin kurumsal, iletişim
ve temsillerinde kullanılması komisyonumuzca da uygun görülerek Meclisimize sunulmasına oy
birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Eğitim, Kültür ve Sanat
Komisyonu Raporu
doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi uyarınca ilgili teklifin
kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 140
03/11/2014
K A R A R
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 03/11/2014 tarih
ve 21971116-310.99-28 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Tapunun Mersin ili, Mezitli İlçesi, Eski Tece Mevkii, 852 parselde kayıtlı işyeri ile ilgili
olarak Belediyemize 31.10.2014 tarih ve 11438 sayı ile sunulan dilekçede; “Seymenli Mahallesi,
45209 sokak, No:14 Mezitli/Mersin adresinde bulunan işletmenin içkili yer krokisine eklenilmesi”
talebi ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sanat
Komisyonlarına müşterek havalesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 141
03/11/2014
K A R A R
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 03/11/2014 tarih
ve 23102970-756-99 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Mezitli, Menderes Mahallesi, 35424 sokak ile 35421 sokak arasında kalan, Cevat Kutlu
Caddesine cephesi bulunan mülkiyeti belediyemize ait 4450 m² park alanı üzerindeki örtüler
Muzaffer DOĞANER hissedarlarına aittir.
Muzaffer DOĞANER hissedarları tarafından taşınmaz üzerindeki örtüler belediyemize hibe
edilmiştir. Söz Konusu Park alanı belediyemizce düzenlenerek kamuya açık alan haline
getirilecektir. Düzenlenecek parka 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/n bendi uyarınca Muzaffer
DOĞANER isminin verilmesi ile ilgili teklifin Çevre ve Sağlık ile Eğitim Kültür ve Sanat
Komisyonlarına müşterek havalesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 142
03/11/2014
K A R AR
Başkanlık Makamınca meclise havale edilen Kent Konseyi Başkanlığının 31 Ekim 2014
tarihli yazısı okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Kent Konseyi Başkanlığının yazısında;
''19 Eylül 2014 tarihinde gerçekleşen Mezitli Kent Konseyi Genel Kurulunda göreve gelen
Yürütme Kurulu olarak o tarihten beri yapmakta olduğumuz faaliyetler ve almış olduğumuz
kararları aşağıda bilginize sunuyoruz.
1- Yürütme kurulu olarak kent konseyimizin öncelikli amacının Mezitli sakinleri arasındaki
hemşehrilik bağlarının güçlendirilmesi olduğu konusunda görüş birliğine varılmış ve bu amaçla şu
faaliyetlerin hazırlıklarına başlanmıştır:
a) '' Mezitlilik'' kimliğinin öne çıkarılması adına ''Yükselenim Mezitli'' kampanyası
tasarlanmış, bu amaçla ilk olarak bir kısa film hazırlanmıştır. Bu filmin sosyal medya kanallarında
paylaşılmasının ardından bilboardlar ve basın organları kanallarıyla daha geniş kesimlere
ulaştırılması planlanmaktadır.
b) Mezitlililik bilincine giden yolun mahallelerden geçtiği düşüncesi ile kent sakinlerini ve
özellikle komşuları biraraya getirmek, birbirlerini tanımalarını sağlamak için mahalle şenlikleri
düzenlenmesi konusunda çalışmalara başlandı.
c) Bu şenliklere, Mezitli'nin kırsal kesimlerinde olup, son yasal düzenlemeyle köyden
dönüştürülen bir mahallede başlanmasında fayda olduğu düşünüldü. Bir doğa yürüyüşü ile birlikte
kurgulanacak bu etkinlikte, hem Mezitli'nin farklı bir köşesi kent sakinlerine tanıtılmış, hem de
mahalle sakinlerinin ürünlerini sergileyip, satma imkanı da sunulmuş olacaktır.
2- Kent Konseyinin temel amacı olan belediye ile halk arasındaki iletişim ve katılım
kanallarını tesis etmek adına aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiş ya da planlanmıştır.
a) Hem konseyi tanımak, hem de kent sakinlerinin sorun ve taleplerini yerinde
gözlemlemek amacıyla, Yürütme Kurul toplantılarının farklı mahallelerde yapılmasına karar
verilmiş, bu amaçla da ilk toplantımız Kuzucu Mahallesinde, mahallelilerin yoğun ilgi ve
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Burada aşağıdaki sorun ve talepler müşahede edilmiştir.
- Mahallede çocukların oynayacağı bir oyun ve yetişkinlerin spor yapacağı bir alanın
eksikliği çekilmektedir. Mahalle içinde en uygun yer, taşımalı sisteme geçilmesi üzerine, harap bir
hale gelen köy okuludur. Fakat bu alanın mülkiyetinin Milli Eğitim Müdürlüğünde bulunması
gerekçesiyle, belediyemize yapılan başvurulardan sonuç alınamamıştır. Mahalle içinde de küçük ve
mülkiyeti belediyemizde olan bir alan olduğu da öğrenilmiştir.Mahalle sakinlerinin bu sorunun
çözülmesi için öncelikle mülkiyeti belediyede olan alana bir çocuk parkı yapılabileceği
gözlemlenmiştir. Buna ek olarak, okul sahasının Milli Eğitim Müdürlüğünden tahsisi için
girişimlerde bulunulabilir.
1/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 142
03/11/2014
- Çok büyük ilgi gören mesleki beceri edindirme kurslarında zaman zaman yeterli sayıya
ulaşılamadığı dile getirildi. Bu sorunu aşmak için, yakın mahallelere ortak eğitimler düzenlenmesi
ve/veya merkezlerde verilen eğitimlere katılımın mümkün kılınabilmesi adına taşıma imkanının
verilmesi yönünde çalışma yapılması uygun olacaktır.
b) Yönetime katılımın en önemli şartının güvenilir ve güncel bilgi olduğu saptamasından
hareketle, tematik mahalle istişare toplantılarının düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu tür
faaliyetlerin ilkini Menderes Mahallesinde Anadolu Lisesi Kavşağı ya da işletmelerden
temizlenen yeşil alanda yapılması planlanmaktadır. Bu toplantıda yöneticiler, uzmanlar ve halkın
bir araya gelmesi, böylece hem demokratik, hem idari, hem de teknik olarak en ideal projenin
şekillenmesine katkı verilmesi planlanmaktadır.
c) Katılım ve temsilin en ideal ölçeğinin mahalle olduğu saptamasından hareketle mahalle
meclisleri kurulması için çalışmalara başlanmıştır.
d) Kent Konseyi Kadın Meclisinin kurulması çalışmalarına başlanmıştır.
e) Konseyin faaliyet ve projelerinin tanıtılması amacıyla basın organlarında yayınlanacak
bir bilgilendirme metni kaleme alınmaktadır.
Tüm bu karar ve projelerin Kent Konseylerine dair Yönetmeliğin ilgili maddesi ışığında
Meclis gündemine alınıp değerlendirilmesi için gereğini arz ederim'' denilmekle, Kent Konseyi
faaliyet ve kararları Meclisin bilgisine sunuldu.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
2/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 143
03/11/2014
K A R A R
Başkanlık Makamınca meclise havale edilen, belediye meclis üyesi Mustafa YILDIZ'ın
03/11/2014 tarihli yazılı önergesi okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
"İlçemizde yaşayan halkımızın bir kısmı geçimini Tarım ve Hayvancılık işi yaparak temin
etmektedir. Bu vatandaşlarımıza modern tarımın araştırılması ve geliştirilmesi için, belediyemizde
"Tarım ve Hayvancılık Komisyonu"nun kurulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir"
denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi
uyarınca Tarım ve Hayvancılık Komisyonu kurulmasına, komisyon üyelerinin ve görev sürelerinin
07/11/2014 tarihinde yapılacak Meclis toplantısında belirlenmesinin kabulüne mevcudun oy birliği
ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 144
07/11/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 07/11/2014 tarih ve
84990756-301.03-152 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin
21. maddesi uyarınca, belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan
ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için
kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.
İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye
sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile
nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması
zorunludur, hükmü gereğince, 03/11/2014 tarih ve 143 sayılı Meclis Kararı ile Tarım ve
Hayvancılık Komisyonu kurulmuştur. Nisan 2015 tarihine kadar görev yapmak üzere, yapılan
işaret ile oylama sonucunda;
Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliğine; Müslüm DURU, Memet Akif AKTAŞ,
Ümran TEMUR, Durcan DURU, Fazlı AÇIK oy birliği ile seçildiler.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 145
07/11/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 03/11/2014 tarih ve 141 sayılı ara kararı ile Çevre ve Sağlık
Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonuna müşterek havale edilen konu ile ilgili
Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Raporunda;
"Mezitli, Menderes Mahallesi, 35424 sokak ile 35421 sokak arasında kalan, Cevat Kutlu
Caddesine cephesi bulunan mülkiyeti belediyemize ait 4450 m² park alanı üzerindeki örtüler
Muzaffer DOĞANER hissedarlarına aittir.
Muzaffer DOĞANER hissedarları tarafından park alanı üzerindeki örtüleri 03.11.2014
tarih ve 11711 sayılı dilekçe ile belediyemize bedelsiz olarak hibe etmek için müracaat etmişlerdir.
Ayrıca, Muzaffer DOĞANER hissedarlarından Ali DOĞANER 03.11.2014 tarihli dilekçesi
ile söz konusu parkın düzenlenmesi yapıldıktan sonra, parka merhum babası Hacı "
Muzaffer
DOĞANER isminin verilmesini talep etmiştir.
Komisyonlarımızca yapılan değerlendirme sonucunda; Mezitli, Menderes Mahallesi, 35424
sokak ile 35421 sokak arasında kalan, Cevat Kutlu Caddesine cephesi bulunan imar uygulaması
sonucu kamu eline geçmiş olan park alanının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi
uyarınca park düzenlemesi yapıldıktan sonra isminin Hacı Muzaffer DOĞANER olarak
adlandırılması komisyonlarımızca da uygun görülerek meclisimize sunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sanat
Komisyonu Raporu doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi
uyarınca ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 146
07/11/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 03/11/2014 tarih ve 132 sayılı ara kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"157-9 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu parsel, tapunun Mersin ili,
Mezitli ilçesi, Mezitli Köyü, 16-I-IV pafta, 847 ada, 1 nolu parselde kayıtlıdır. Parsel 8.821 m2
alan büyüklüğüne sahiptir. Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifi, Mezitli Belediyesi’nin 03/11/2014
tarih ve 132 sayılı ara kararı ile Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Konuyu
görüşmek üzere Bayındırlık ve İmar Komisyonu üyeleri, yukarıdaki gün ve saatte toplanarak
aşağıdaki kararı almıştır.
Parsel malikleri 27.10.2014 tarih ve 11191 sayılı dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek
Mezitli 847 ada 1 nolu parsel için hazırlatmış oldukları uygulama imar planı tadilat teklifinin
Mecliste görüşülmesini talep etmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 15.09.2014 tarih ve 14833 sayılı OLUR’u ile Mezitli 16I-IV pafta 847 ada, 1 nolu parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği onaylanmıştır.
İmar planı değişikliğine konu olan parsel için hazırlanmış olan imar planı tadilatı açıklama
raporunda; “Uygulama İmar Planı tadilat teklifine konu 847 ada 1 nolu parselin yürürlükte bulunan
1/1000 Ölçekli Mezitli Belediyesi uygulama imar planlarında TAKS=0.50 ve h=10 metre
yapılaşma koşuluna haiz Ticari Alana isabet ettiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde parsel, Özel Sağlık Tesis Alanı olarak işaretlendiği,
üst ölçekli plana uygun olarak 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde parselin
tamamı Özel Sağlık Tesis Alanı olarak düzenlendiği, parsele GMK Bulvarına cepheli ticari amaçlı
parsellerin ortalama yoğunluğu olan E=2.00, maxTAKS=0.50 ve h=serbest yapılaşma koşulları
işaretlendiği, ayrıca D-400 Devlet karayolu üzerinde yer alan tadilata konu parsel üzerinde
KAKS=2.00 değerini aşmayan hava mania yükseklik sınırları kriterlerine uygun olarak ve kat
sınırlaması olmaksızın yapı yapılabilir koşulunun plan notu olarak belirlendiği” belirtilmiştir.
Yukarıda belirtilen Mersin ili Mezitli sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 16-I-IV paftasında
847 ada 1 nolu parseli kapsayan alan için hazırlanmış olan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Tadilatı teklifi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Koşulları ile 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Koşullarına uymak koşuluyla, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
8/b maddesi gereğince komisyonumuzca oybirliği ile kabul edildi." denilmektedir.
1/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 146
07/11/2014
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun
oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
2/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 147
01/12/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 27/11/2014 tarih ve
84990756-301.03-167 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Mezitli Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 14/10/2014 tarih ve
27521981/6075 sayılı yazılarında, İlçemiz sınırları içerisinde kurulacak olan Mezitli İlçesi Çiftçi
Mallarını Koruma Meclisi üyelerinin 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki
Kanunun 4. maddesine göre gizli oyla 5 asıl ve 5 yedek üye seçiminin yapılması gerektiği
bildirilmiştir.
4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasında;
Koruma meclis üyelerinin Ticaret Sanayi ve Ziraat Odaları bulunan yerlerde bunların iştiraki ile
toplanan belediye meclisi tarafından gizli oyla 4 yıl süre ile seçileceği belirtildiğinden, Ticaret ve
Sanayi Odası ile Ziraat Odası Başkanlıklarına 01/12/2014 günü saat 14:00'da yapılacak olan meclis
toplantısına katılmaları için gerekli yazışmalar yapılmıştır.
Ancak; Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanlığı 26/11/2014 tarih ve 301154798-4042014/346 sayılı yazıları ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin 31/03/2014 tarih ve 19 sayılı
Genelgelerinde, Ziraat Odası bulunmayan yerlerde (Kurulu bir Ziraat Odasına bağlanmış ilçeler
için) Çiftçi Mallarını Koruma Meclis Üyelerinin seçimine, o yerin bağlı bulunduğu ilçedeki Ziraat
Odalarının katılamayacağı, buralarda Koruma Kurulu Meclis seçimlerini belediye meclisinin
yapacağı, Danıştay'ın 1974/1084 Esas ve 1976/584 Karar Sayılı görüşleri ile onandığından Mezitli
İlçesinde yapılacak Koruma Kurulu Meclis Seçimlerine katılamayacaklarını bildirmişlerdir.
Bu nedenle, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 4. maddesi
uyarınca, Ticaret ve Sanayi Odası ile Belediyemiz Meclis Üyeleri ile birlikte Mezitli İlçesi Çiftçi
Mallarını Koruma Meclisine çiftçilik yapan kişiler arasından 5 asıl ve 5 yedek üye seçimi için
yapılan gizli oylama sonucunda, aşağıda adı ve soyadı yazılı üyelerin;
ASIL ÜYELİKLERE ;
1- Mevlane NUR
2- Süleyman KÖLELİ
3- Mustafa YILDIZ
4- Doğan ERTÜRK
5- Yusuf Vedat YÜCESOY
seçilmelerine karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
YEDEK ÜYELİKLERE;
1- Ramazan TOKEL
(33 oy)
2- Sinan KÖKEN
(33 oy)
3- Durcan DURU
(33 oy)
4- Kasım TANRIÖVER
(33 oy)
5- Enis Gürbüz HEKİMOĞLU (33 oy)
(33 oy)
(33 oy)
(33 oy)
(33 oy)
(33 oy)
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 148
01/12/2014
K A R A R
Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli 27/11/2014 tarih ve
84990756-301.03-168 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Mezitli Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 14/10/2014 tarih ve
27521981/6075 sayılı yazılarında, İlçemiz sınırları içerisinde kurulacak olan Mezitli İlçesi Çiftçi
Mallarını Koruma Meclisi üyelerinin 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki
Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen görevleri yerine getirecek olan "Murakabe Heyetinin" 5 asıl
ve 5 yedek üyesinin yine aynı Kanunun 4. maddesine göre gizli oyla seçiminin yapılması
gerekmektedir.
4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 4.maddesinin 2. fıkrasında;
Koruma meclis üyelerinin Ticaret Sanayi ve Ziraat Odaları bulunan yerlerde bunların iştiraki ile
toplanan belediye meclisi tarafından gizli oyla 4 yıl süre ile seçileceği belirtildiğinden, Ticaret ve
Sanayi Odası ile Ziraat Odası Başkanlıklarına 01/12/2014 günü saat 14:00'da yapılacak olan meclis
toplantısına katılmaları için gerekli yazışmalar yapılmıştır.
Ancak; Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanlığı 26/11/2014 tarih ve 301154798-4042014/346 sayılı yazıları ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin 31/03/2014 tarih ve 19 sayılı
Genelgelerinde, Ziraat Odası bulunmayan yerlerde (Kurulu bir Ziraat Odasına bağlanmış ilçeler
için) Çiftçi Mallarını Koruma Meclis Üyelerinin seçimine, o yerin bağlı bulunduğu ilçedeki Ziraat
Odalarının katılamayacağı, buralarda Koruma Kurulu Meclis seçimlerini belediye meclisinin
yapacağı, Danıştay'ın 1974/1084 Esas ve 1976/584 Karar Sayılı görüşleri ile onandığından Mezitli
İlçesinde yapılacak Koruma Kurulu Meclis Seçimlerine katılamayacaklarını bildirmişlerdir.
Bu nedenle, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 4. maddesi
uyarınca, Ticaret ve Sanayi Odası ile Belediyemiz Meclis Üyeleri ile birlikte Mezitli İlçesi
Murakabe Heyetine 5 asıl ve 5 yedek üye seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda, aşağıda adı
ve soyadı yazılı üyelerin;
ASIL ÜYELİKLERE ;
1- Mümtaz UYSAL
2- Erdal YAYLA
3- Fazlı AÇIK
4- Özcan DEMİR
5- Ayhan KIZILTAN
seçilmelerine karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
YEDEK ÜYELİKLERE;
1- Memet Akif AKTAŞ
(33 oy)
2- Ramazan TÜZÜN
(33 oy)
3- Bayram KUNTBAY
(33 oy)
4- Ekrem SAĞLAM
(33 oy)
5- Nihat TAN
(33 oy)
(33 oy)
(33 oy)
(33 oy)
(33 oy)
(33 oy)
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 149
01/12/2014
K A R A R
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli
21/11/2014 tarih ve 63511065-84 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Belediyemizde çalışan geçici işçiler, 04/04/2007 tarihinde kabul edilen ve aynı yıl
yürürlüğe giren 5620 sayılı Yasa kapsamında daimi işçi kadrolarına geçirilmişler, ancak,
Belediyemizde teknik olarak işçi statüsünde çalışan işçiler, 5620 sayılı Yasadan doğan tercih
haklarını kullanarak daimi işçi veya sözleşmeli personel kadrolarına geçmemişlerdir. Bu durumda
bulunan işçi personeller, 2007 yılından bu yana, 5620 sayılı Yasanın geçici 1. maddesinin 2.
fıkrasına göre, bu Yasanın 3. maddesinde belirtilen usulle vizesi yapılarak, geçici iş
pozisyonlarında istihdam edilmeye devam edilmiştir.
5620 sayılı Yasanın geçici 1. maddesinin 3. fıkrasında “ancak; bu maddenin 1 ve 2. fıkraları
kapsamına girenlerin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumlarından, yaşlılık ve emeklilik aylığı
bağlanmasına hak kazanacakları tarihte, iş sözleşmeleri tüm yasal hakları ödenmek suretiyle sona
erdirilir” denildiğinden, geçici işçi statüsündeki 5 işçimizin (Savaş GÜNDÜZ, İbrahim TARTAR,
Ayşe BAŞBAĞ, Soner AKDOĞAN ve Mustafa BAŞER) 5620 sayılı Yasanın geçici 1. maddesinin
3. fıkrasına göre emeklilikleri gelmediğinden, 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (l)
fıkrası gereğince, 2015 yılında da 12 ay süreyle, toplam 5 x12 = 60 adam/ay hesabıyla, geçici işçi
olarak çalıştırılmaları ile ilgili teklifin Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-KültürSanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonlarına müştereken
havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 150
01/12/2014
K A R A R
Zabıta Müdürlüğünce tanzimli Başkanlıkça Meclise havaleli, 09/11/2013 tarih ve
97245290-1 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :
Zabıtanın görev ve yetkilerini belirleyen 5393 sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince zabıta
memurlarına 2015 Mali Yılı Bütçe Kanununda belirtilen üst limiti aşmayacak şekilde belediye
meclisince belirlenecek miktarda fazla mesai ücreti ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Bu nedenle, Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabii olarak çalışan zabıta memurlarına
uygulanacak fazla mesai ücretinin, 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere, 2015 Mali Yılı
Bütçe Kanununda ön görülen Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer
büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti olarak
uygulanan miktarın en üst sınırından uygulanması ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna
havalesinin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 151
01/12/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 03/11/2014 tarih ve 133 sayılı kararı ile İmar-Bayındırlık, PlanBütçe, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonlarına
havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar-Bayındırlık, Plan-Bütçe, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın
Erkek Eşitliği Komisyonları Raporunda;
"06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan ‘6360 sayılı On
dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Fındıkpınarı ve Tepeköy
Belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış ve yine aynı Kanunla Cemilli, Çevlik, Bozön,
Kuzucubelen, Akarca, Demirışık, Doğançay, Doğlu, Kocayer, Kuzucu, Pelitkoyağı, Sarılar,
Takanlı, Tol ve Zeybekler köylerinin tüzel kişiliği kaldırılmış ve Belediyemize mahalle olarak
bağlanmıştır. Bu durum mükerrer cadde isimlerinin oluşmasına neden olmuştur.
31/07/2006 tarih, 26245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya
İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesinde “Her bulvar, cadde, sokak ve küme evlere özel bir ad veya
numara verilir. Bir belediye sınırları içinde, aynı ad ve numara birden fazla meydan, bulvar, cadde,
sokak ve küme evlere verilemez “denilmektedir.
Bu nedenle:
1-Fındıkpınarı, Tepeköy, Kuyuluk ve Çamlıca (kesişimi) Mahallelerinde bulunan Atatürk
Caddesi mükerrer olup tek ada dönüştürülmesi ile ilgili olarak;
a)- Fındıkpınarı Mahallesinde yer alan Atatürk Caddesi isminin aynen korunması.
b)-Tepeköy Mahallesinde yer alan Atatürk Caddesinin isminin, Çınarlı Caddesi olarak
değiştirilmesi;
c)- Kuyuluk ve Çamlıca Mahallelerinde bulunan Atatürk Caddesi isminin Vatan Caddesi
olarak değiştirilmesi;
2- Çankaya Mahallesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Caddesi ile 75. Yıl Mahallesinde
bulunan Yavuz Sultan Selim Caddesi mükerrer olup tek ada dönüştürülmesi ile ilgili olarak;
a)- 75.Yıl Mahallesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Caddesi isminin aynen korunması.
b)- Çankaya Mahallesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Caddesi isminin Yağmur Caddesi
olarak değiştirilmesi;
3- Çamlıca Mahallesinde bulunan Mimar Sinan Caddesi ile 75.Yıl ve İstiklal Mahallelerinin
kesişiminde bulunan Mimar Sinan Bulvarı mükerrer olup tek ada dönüştürülmesi ile ilgili olarak;
a)-75.Yıl ve İstiklal Mahallelerinde bulunan Mimar Sinan Bulvarının Adres ve
Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesi hükmü gereğince Mimar Sinan Caddesi olarak
değiştirilmesi;
b)- Çamlıca Mahallesinde bulunan Mimar Sinan Caddesi isminin Dadaloğlu Caddesi
olarak değiştirilmesi;
1/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 151
01/12/2014
4- Seymenli Mahallesinde bulunan Cennet Caddesi ile Deniz Mahallesinde bulunan Cennet
Caddesini Tece Deresi keserek iki ayrı mahallede kalması nedeniyle yeniden adlandırılması ile
ilgili olarak;
a)- Seymenli Mahallesinde bulunan Cennet caddesi isminin aynen korunması;
b)-Deniz Mahallesinde bulunan Cennet Caddesinin Balaban Caddesi olarak değiştirilmesi;
5- Belediyemize 2009 yılı yerel seçimlerinde bağlanan belediyelerle birlikte meydana gelen
sokak numaralarındaki mükerrerliğin ortadan kalkması için her mahallenin sokak numarasının
başına kod getirilerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak;
a) Doğlu Mahallesine; Mahalle Tanıtım Kodu: 24, Mahalle Sokak Kodu: 72
b) Çevlik Mahallesine; Mahalle Tanıtım Kodu: 25, Mahalle Sokak Kodu: 73
c) Bozön Mahallesine; Mahalle Tanıtım Kodu: 26, Mahalle Sokak Kodu: 74
d) Cemilli Mahallesine; Mahalle Tanıtım Kodu: 27, Mahalle Sokak Kodu: 75
e) Pelitkoyağı Mahallesine; Mahalle Tanıtım Kodu: 28, Mahalle Sokak Kodu: 76
f) Takanlı Mahallesine; Mahalle Tanıtım Kodu: 29, Mahalle Sokak Kodu: 77
g) Tol Mahallesine; Mahalle Tanıtım Kodu: 30, Mahalle Sokak Kodu: 78
h) Kuzucu Mahallesine; Mahalle Tanıtım Kodu: 31, Mahalle Sokak Kodu: 79
i) Kuzucubelen Mahallesine; Mahalle Tanıtım Kodu: 32, Mahalle Sokak Kodu: 80
j) Doğançay Mahallesine; Mahalle Tanıtım Kodu: 33, Mahalle Sokak Kodu: 81
k) Akarca Mahallesine; Mahalle Tanıtım Kodu: 34, Mahalle Sokak Kodu: 82
l) Zeybekler Mahallesine; Mahalle Tanıtım Kodu: 35, Mahalle Sokak Kodu: 83
m) Kocayer Mahallesine; Mahalle Tanıtım Kodu: 36, Mahalle Sokak Kodu: 84
n) Sarılar Mahallesine; Mahalle Tanıtım Kodu: 37, Mahalle Sokak Kodu: 85
o) Tepeköy Mahallesine; Mahalle Tanıtım Kodu: 38, Mahalle Sokak Kodu: 86
p) Fındıkpınarı Mahallesine; Mahalle Tanıtım Kodu: 39, Mahalle Sokak Kodu: 87
r) Demirışık Mahallesine; Mahalle Tanıtım Kodu: 40, Mahalle Sokak Kodu: 88
Yukarıda belirlenmiş olan Mükerrer Cadde İsimlerinin yeniden adlandırılması, Mahalle
Tanıtım Kodu ve Sokak Kodlarının düzenlenmesi toplantıya katılan komisyon üyeleri tarafından
oy birliği ile kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar-Bayındırlık, Plan-Bütçe, Çevre-Sağlık, EğitimKültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları raporu doğrultusunda, 5393 sayılı
Kanunun 18/n ile 81. maddeleri uyarınca mükerrer cadde isimleri, mahalle tanıtım kodu ve sokak
kodlarının düzenlenmesi ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
2/2
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 152
01/12/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 03/11/2014 tarih ve 131 sayılı kararı ile İmar-Bayındırlık,
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"UİP-157,6 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu parsel, tapunun Mersin
İli, Mezitli İlçesi, 15-H-II pafta, 201 ada, 5 nolu parselde kayıtlı olup, 6.876 m² alan büyüklüğüne
sahiptir.
Parsel malikleri 20/10/2014 tarih ve 10538 sayılı dilekçe ile müracaat ederek Mersin İli,
Mezitli İlçesi, 15-H-II pafta, 201 ada, 5 nolu parsel için hazırlatmış oldukları imar planı tadilat
teklifinin Mecliste görüşülmesini talep etmektedir.
İmar planı değişikliğine konu olan parsel için hazırlanmış olan imar planı tadilatı açıklama
raporunda; “tadilat teklifine konu parsel için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
Tadilatı, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 08/09/2014 tarih ve 405 sayılı kararı doğrultusunda
“Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak işaretlendiği, söz konusu parselin Mezitli Belediyesi 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planında E=1.50 yapılaşma koşuluna haiz Konut Alanı olduğu, bu nedenle
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı ile “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak işaretli olan
parselin, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında da “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak
işaretlenmesinden ibaret” olduğu ifade edilmiştir.
Yukarıda belirtilen Mersin İli Mezitli İlçesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 15-H-II pafta,
201 ada, 5 nolu parseli kapsayan alan için hazırlanmış olan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Tadilatı teklifi, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 08/09/2014 tarih ve 405 sayılı kararında
belirtilmiş olan “sağlık tesisine ait otopark ihtiyacının kendi parsel sınırları içerisinde karşılanması
koşuluyla”, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince komisyonumuzca oybirliği ile
kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun
oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 153
01/12/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 03/11/2014 tarih ve 127 sayılı kararı ile İmar-Bayındırlık,
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"UİP-143,5 Plan İşlem Numaralı(PİN), İmar Planı Tadilatına konu parseller, tapunun
Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 22 J II B pafta, 165 ada, 2, 3 ve 4 nolu parsellerinde
kayıtlıdır.
Parsel malikleri 02/10/2014 tarih ve 9733 sayılı dilekçe ile müracaat ederek Mezitli 165
ada, 2, 3 ve 4 nolu parseller için hazırlatmış oldukları imar planı tadilat teklifinin Mecliste
görüşülmesini talep etmektedir.
Yukarıda belirtilen Mersin İli Mezitli sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 28- J- II- B pafta,
165 ada, 2, 3 ve 4 nolu parselleri kapsayan alan için hazırlanmış olan, 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Tadilatı teklifi ile ilgili olarak daha detaylı inceleme ve değerlendirme yapılabilmesi
için meclis tarafından komisyonumuza ek süre verilmesi isteği komisyonumuz tarafından oy
birliğiyle kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda,
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili olarak daha detaylı inceleme ve
değerlendirme yapılabilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 1 (bir) ay ek süre verilmesi ile
ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 154
01/12/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 03/11/2014 tarih ve 128 sayılı kararı ile İmar-Bayındırlık,
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"UİP-139,4 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu parsel, tapunun Mersin
İli, Mezitli İlçesi, Tece Köyü, 032C-09B-2A pafta, 248 ada, 2 nolu parselde kayıtlıdır. Parsel 2.325
m² alan büyüklüğüne sahiptir.
Parsel malikleri 21/10/2014 tarih ve 10724 sayılı dilekçe ile müracaat ederek Mersin İli,
Mezitli İlçesi, Tece Köyü, 032C-09B-2A pafta, 248 ada, 2 nolu parsel için hazırlatmış oldukları
imar planı tadilat teklifinin Mecliste görüşülmesini talep etmektedir.
İmar planı değişikliğine konu olan parsel için hazırlanmış olan imar planı tadilatı açıklama
raporunda; “248 ada, 2 nolu taşınmaz mevcut imar planında konut alanı olarak görüldüğü,
taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında S-2 (Serbest Nizam 2 Kat) yapılaşma düzenine
sahip olduğu, ancak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında E=1.60 emsal değerine sahip olduğu, bu
yüzden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında verilen yoğunluğa uygun olarak plan değişikliğine
konu 248 ada 2 parsel için yapılaşma düzeninin E=1.60 ve yapı yüksekliği 12.50 olarak
belirlendiği” ifade edilmiştir.
Ancak, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; söz konusu parselin 1/25.000
ölçekli Mersin Büyükşehir Nazım İmar Planında E=0.90 yoğunluklu (200 kişi/hektar) alana isabet
ettiği görülmektedir. Bu gerekçe doğrultusunda yukarıda belirtilen Mersin ili Mezitli sınırları
içerisinde 1/1000 ölçekli 032C-09B-2A pafta, 248 ada,, 2 nolu parseli kapsayan alan için
hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi, önerilmiş olan yoğunluk
kararının üst ölçekli planda öngörülen yoğunluk kararına uyumlu olmaması nedeniyle, 3194 sayılı
İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince komisyonumuzca oybirliği ile reddedildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili teklifin reddine, mevcudun oy
birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 155
01/12/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 03/11/2014 tarih ve 126 sayılı kararı ile İmar-Bayındırlık,
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"UİP-157,7 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu parsel, tapunun Mersin
İli, Mezitli İlçesi, Konuş Mevkii, 30-K-IV-c pafta, 4215 nolu parselde kayıtlıdır. Parsel 8.997,52
m² alan büyüklüğüne sahiptir.
Parsel malikleri 21/10/2014 tarih ve 10726 sayılı dilekçe ile müracaat ederek Mezitli, 4215
nolu parsel için hazırlatmış oldukları imar planı tadilat teklifinin Mecliste görüşülmesini talep
etmektedir.
İmar planı değişikliğine konu olan parsel için hazırlanmış olan imar planı tadilatı açıklama
raporunda; “plan değişikliğine konu taşınmazın mevcut imar planında konut alanına isabet ettiği,
söz konusu parselin doğusunda yer alan 10373 ada, 1 parsel ile 4215 nolu parselin arasında 7 metre
genişliğinde yaya yolu bulunduğu, söz konusu yaya yolunun 4215 nolu parselin uygulama
anlamında kullanılabilirliğini olumsuz yönde etkilemekle birlikte, taşınmazların uygulama
görmesinde sıkıntılar oluşturduğu, 10373 ada, 1 nolu parsel ile 4215 nolu parselin tek bir imar
adası içerisinde yer almasını sağlayacak yeni bir düzenlemenin yapılması gerektiği, bu nedenle
yapılaşma düzenleri değiştirilmeksizin 4215 nolu parselin ortasından geçen yaya yolu güzergahı
değiştirilmek suretiyle plan değişikliğinin hazırlandığı, alandaki yapılaşma düzeninin ise (E=1.00)
aynen korunduğu ” belirtilmiştir.
Yukarıda belirtilen Mersin ili Mezitli sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 30-K-IV-c
paftasında 4215 nolu parseli kapsayan alan için hazırlanmış olan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Tadilatı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince komisyonumuzca
oybirliği ile kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun
oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 156
01/12/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 03/11/2014 tarih ve 130 sayılı kararı ile İmar-Bayındırlık,
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"UİP-139,3 Plan İşlem Numaralı, Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifi, Mezitli
Belediyesi’nin 03/11/2014 tarih ve 130 sayılı ara kararı ile Bayındırlık ve İmar Komisyonuna
havale edilmiştir.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 23/07/2014 tarih ve 10
sayılı karar numarasında, eski Tece Belediye Binası önünde bulunan ve imar planında kapalı olan
orta refüjün açık olarak düzenlenmesi yönündeki kararına yönelik olarak Belediyemiz tarafından
hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Plan Açıklama Raporunda;
“hazırlanan imar planı değişikliği ile Mersin Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME)
23/07/2014 tarih ve 7 nolu oturum ve 10 sayılı Kararı doğrultusunda mevcut planda kapalı olarak
işaretli olan refüjün açılarak yeniden cepli kavşak olarak düzenlendiği” ifade edilmektedir.
Yukarıda belirtilen Mersin İli, Mezitli sınırları içerisinde Mersin Ulaşım Koordinasyon
Merkezi’nin kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi,
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince komisyonumuzca oybirliği ile kabul edildi."
denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun
oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 157
01/12/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/10/2014 tarih ve 107 sayılı kararı ile İmar-Bayındırlık, Komisyonuna
havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"Tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, 28 ada, 2 parsel ile ilgili konu Mezitli Belediye Meclisi’nin
01/10/2014 tarih ve 107 sayılı ara kararı ile Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Ancak
konu ile ilgili daha detaylı inceleme ve değerlendirme yapılabilmesi için meclis tarafından komisyonumuza
ek süre verilmesi talep edilmiş ve komisyonumuza Mezitli Belediye Meclisi, 03/11/2014 tarih ve 138 sayılı
kararı ile ek süre vermiştir.
Tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, 28 ada, 2 parselde kayıtlı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planında 16-H-III paftasına isabet etmekte olan parselle ilgili olarak Belediyemize 18/09/2014 tarih ve 9170
sayı ile sunulan dilekçede; “Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 28 ada, 2 parsel sayısında kayıtlı
taşınmazda imar planı tadilatı yapılması veya imar uygulaması yapılması yöntemlerinden biri kullanılarak
taşınmazın üzerindeki Belediye Hizmet Alanı şerhinin kaldırılarak taşınmazın üzerindeki kısıtlılığın
kaldırılması bu itibarla mülkiyetin serbest kullanımına imkan tanınması” talep edilmektedir.
Söz konusu parsel mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Yönetim Merkezi lejandında,
1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında ise BHA (Belediye Hizmet Alanı) olarak işaretlenmiştir.
Konu ile ilgili olarak komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; Planlı
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 21. maddesinde imar programlarına alınmayan umumi hizmetlere ayrılan
alanlar için belirli koşullarda yapılaşma izinleri belirtilmiştir. Diğer yandan Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliğinin 26. maddesinin (b) bendinde İmar Planı değişiklikleri ile ilgili olarak; “26/b) İmar planında
yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının
kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir
alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur.
Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya
bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin
yapılmasına müsait olması zorunludur.” denilmektedir.
Sonuç olarak yukarıda açıklanan ilgili yönetmeliklerde hem yapılaşma izni verilmekte, hem de imar
planı değişikliği yapılması durumunda eşdeğer bir alanın gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu
Belediye Hizmet Alanı’nın kaldırılması için parsel maliki tarafından eşdeğer bir alan gösterilmemiştir.
Diğer yandan yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında işaretli “Belediye Hizmet Alanı”
kullanım kararının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında işaretli “Yönetim Merkezi” kullanım kararı ile
uyumludur. Tüm bu gerekçeler doğrultusunda yürürlükteki plan kararının korunması komisyonumuzca
oybirliği ile kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda söz konusu
taleple ilgili yürürlükteki plan kararının korunması yönündeki teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile
karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 158
01/12/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 03/11/2014 tarih ve 140 sayılı kararı ile İmar-Bayındırlık, ÇevreSağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonlarına havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu
okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonları Raporunda;
"Mezitli Belediye Meclisi’nin 03/11/2014 tarih ve 140 sayılı ara kararı ile Bayındırlık ve
İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim-Kültür ve Sanat Komisyonuna
müştereken havale edilen, Seymenli Mahallesi, 45209 sokak No:14 Mezitli adresinde bulunan
işletmenin içkili yer krokisine eklenmesi talebiyle ilgili konuyu görüşmek üzere Komisyon
üyeleri, yukarıdaki gün ve saatte toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Konu ile ilgili olarak Mezitli Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 23/10/2014 tarih
ve 409 sayılı Emniyet görüşünde “Seymenli Mahallesi, 45209 sokak, No:14 Mezitli/Mersin
adresinde olduğu, içkili yer haritası içerisinde yer almadığı, ancak kolluğun kontrol ve denetimini
yapabileceği, itfaiye, ambulans gibi acil müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla ulaşabileceği
bir yerde bulunduğu, içkili restaurant olarak açılmasında güvenlik ve asayiş yönünden sakınca
bulunmadığı tespit edilmiştir” denilmektedir.
Komisyon üyeleri ile yerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;
Söz konusu talebin sadece ilgili adresi kapsamaması, bunun yerine Doğlu Caddesinin
45209 sokağın kesiştiği noktadan 45206 sokağın birleştiği noktaya kadar olan kesimde (45209 nolu
sokağın tamamında) yolun her iki cephesinde ve yine Doğlu Caddesi ile 45206 sokağın kesiştiği
noktadan başlayarak anılan sokağın Çukurova Otobanına kadar olan kesiminin tamamında yolun
her iki cephesinin de, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmeliğin 29. maddesi
gereğince, İçkili Yer Bölgesine ilave edilmesi Mezitli Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün
23/10/2014 tarih ve 409 sayılı emniyet görüşü de dikkate alınarak, tüm komisyon üyelerince oy
çokluğu ile kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin
29. maddesi gereğince, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık ile Eğitim-Kültür-Sanat Komisyonları
Raporu doğrultusunda İçkili Yer Bölgesi ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar
verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 159
01/12/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 03/11/2014 tarih ve 129 sayılı kararı ile İmar-Bayındırlık,
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
"UİP-157,8 Plan İşlem Numaralı (PİN), İmar Planı Tadilatına konu parsel, tapunun Mersin
İli, Mezitli İlçesi, 2643 nolu parselde kayıtlıdır. Parsel 4.751,00 m² alan büyüklüğüne sahiptir.
Parsel malikleri 02/10/2014 tarih ve 9734 sayılı dilekçe ile müracaat ederek Mezitli 2643
nolu parsel için hazırlatmış oldukları imar planı tadilat teklifinin Mecliste görüşülmesini talep
etmektedir.
İmar planı değişikliğine konu olan parsel için hazırlanmış olan imar planı tadilatı açıklama
raporunda; “söz konusu parselin mevcut imar planında ön cephesinde ticaret alanı, kuzey
cephesinde ise konut alanı olarak öngörüldüğü, 2643 nolu taşınmazın içerisinden geçen 7 metre
genişliğindeki yaya yolunun söz konusu parselin bir kısmını 2644 nolu taşınmaz ile birlikte
uygulamaya girmesine neden olduğu, bu nedenle 2643 nolu parsel içerisinden geçen 7 metre
genişliğindeki yaya yolunun 2644 nolu parsel sınırına dayanacak şekilde 8 metre olarak yeniden
düzenlendiği, alanda yer alan yapılaşma koşulları karmaşasının ortadan kaldırıldığı, adanın güney
cephesine 2.60 emsal verilmişken kuzey cephede 1.50 emsal değeri verilmiş olduğu, bu iki emsal
değerinin ortalaması 2.30 olduğu, ada üzerindeki yapılaşma koşulları yeniden düzenlenerek parsel
için emsal değerinin E=2.00 olarak belirlendiği, TAKS değeri ise 0.50 olarak belirlendiği”
belirtilmiştir.
Yukarıda belirtilen Mersin ili, Mezitli sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 2643 nolu parseli
kapsayan alan için hazırlanmış olan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi, alan ve
yoğunluk artışı öngörülmemiş olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince
komisyonumuzca oybirliği ile kabul edildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun
oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
T.C.
MERSİN MEZİTLİ
BELEDİYE MECLİSİ
Sayı
: 160
05/12/2014
K A R A R
Belediye Meclisimizin 01/12/2014 tarih ve 149 sayılı kararı ile Plan-Bütçe, İmarBayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Eşitliği ile TarımHayvancılık Komisyonlarına müştereken havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak
görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın
Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonları Raporunda;
"Belediyemizde çalışan geçici işçiler, 04/04/2007 tarihinde kabul edilen ve aynı yıl
yürürlüğe giren 5620 sayılı Kanun kapsamında daimi işçi kadrolarına geçirilmişler, ancak,
Belediyemizde teknik olarak işçi statüsünde çalışan işçiler, 5620 sayılı Kanundan doğan tercih
haklarını kullanarak daimi işçi veya sözleşmeli personel kadrolarına geçmemişlerdir. Bu durumda
bulunan işçi personeller, 2007 yılından bu yana, 5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 2.
fıkrasına göre, bu Kanunun 3. maddesinde belirtilen usulle vizesi yapılarak, geçici iş
pozisyonlarında istihdam edilmeye devam edilmiştir.
5620 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 3. fıkrasında “ancak; bu maddenin 1 ve 2.
fıkraları kapsamına girenlerin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumlarından, yaşlılık ve
emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte, iş sözleşmeleri tüm yasal hakları ödenmek
suretiyle sona erdirilir” denildiğinden, geçici işçi statüsündeki 5 işçimizin (Savaş GÜNDÜZ,
İbrahim TARTAR, Ayşe BAŞBAĞ, Soner AKDOĞAN ve Mustafa BAŞER) 5620 sayılı Kanunun
geçici 1. maddesinin 3. fıkrasına göre emeklilikleri gelmediğinden, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18. maddesinin (l) fıkrası gereğince, 2015 yılında da 12 ay süreyle, toplam 5 x 12 = 60
adam/ay hesabıyla, geçici işçi olarak çalıştırılmaları ile ilgili teklif komisyonlarımızca da uygun
görülerek Meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar verildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (l) fıkrası
gereğince, Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın
Erkek Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık Komisyonları raporu doğrultusunda geçici işçi statüsündeki 5
işçimizin 2015 yılında da 12 ay süreyle, toplam 5 x 12 = 60 adam/ay hesabıyla, geçici işçi olarak
çalıştırılmaları ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı
Şenol ÇAVUŞ
Meclis Katibi
Yusuf AVŞAR
Meclis Katibi
Download

buraya - Mezitli Belediyesi