Devre : X
îçtima: 2
S.
ğ f%
SAYISI : 4 2
Ruscuklu Yusuf Sümbüloğlu'nun eşi Nihal Sümbüloğlu ile çocukları
Oral Sümbüloğlu ve Nair Sümhüloğlu'na vatani hizmet tertibinden
aylık bağlanması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe
encümenleri mazbataları ( 1 / 2 6 4 )
T. C.
Başvekâlet
Kanunla?' ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Hay t : 71-17/1367
30 . IV . 1955
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Ruscuklu Yusuf Sümbüloğlu'nun eşi Nihal Sümbüloğlu ile çocukları Oral Sümbüloğlu ve Nair
Sümbüloğlu ? na vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında Hariciye Vekâletince hazır­
lanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 14 . IV . 1955 tarihinde kararlaştırılan
kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Manderes
ESBABI MUCÎBE
Bulgaristan Türklerinden olup Bulgarlar tarafından evvelâ idama mahkûm edilen ve sonra ce­
zası müebbet hapse çevrilerek Plevne Hapishanesinde mevkuf iken vefat eden (Bulgarlar tarafın­
dan öldürülen) Yusuf Sümbüloğlu'nun eşi Nihal Sümbüloğlu ile iki çocuğu 3 Eylül 1951 tarihinde
yurdumuza gelmişlerdir.
Müteveffanın geçmiş hizmetleri nazari itibara alınarak, maddi zorluklar içinde kıvranan eş ve
çocuklarına vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasının muvafık olacağı mütalâa edildiğinden,
bunu teminen ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır.
Maliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye Encümeni
Esas No. 1/264
Karar No. 66
.
6 . V . £955
Yüksek Reisliğe
Ruscuklu Yusuf Sümbüloğlu'nun eşi Nihal
Sümbüloğlu ile çocukları Oral Sümbüloğlu ve
Nair Sümbüloğlu'na vatani hizmet tertibinden
aylık bağlanmasına dair olan kanun lâyihası,
Hükümet mümessilinin iştirakiyle encümenimiz­
de müzakere edildi.
Hükümet temsilcisinin verdiği izahattan,
Bulgaristan Türklerinden olan Yusuf Sümbül-
—2—
oğlu'nun, Bulgarlar tarafından evvelâ idama
mahkûm edildiği, bilâhara bu cezasının müeb­
bet hapse, tahvil olunduğu, bununla beraber
Plevne hapishanesinde mevkuf iken vefat ettiği
ve 3 Eylül 1951 tarihinde Yurdumuza gelmiş
olan eşi ve çocuklarının fakru zaruret içinde bu­
lundukları anlaşıldığından, kanun lâyihası ye­
rinde görülmüş ve aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
myurulmak üzere
Encümen Reisi
Ankara
M. Tarkan
Afyon K.
0. Talu
Kocaeli
İV. Akın
Niğde
A. N. Kadıoğlu
Yüksek Riyasete sunulur.
M. M.
Bu M. Kâtibi
Hakkâri
Tokad
Ü. Seven
Ö. Sunar
Çankırı
Amasya
K. Koray
A. Emrem
Kocaeli
Mardin
E. Alican
A. Kalav
Sivas
Siird
M. D. Süalp
K. Oskay
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Rusçuktu Yusuf Sümhüloğlu'nun esi Nihad Süm­
büloğlu ile çocukları Oral Sümbüloğlu ve Nair
Sümbüloğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık
bağlanması hakkında kanun lâyihası
MADDE 1. — Şehit Ruscuklu Yusuf Süm­
hüloğlu'nun eşi Nihal Sümbüloğlu'na kaydı ha­
yat şartiyle 175 lira ve iki çocuğu Oral Süm­
büloğlu ile Nair Sümbüloğlu'na 18 yaşlarını
bitirinceye kadar 100 er lira vatani hizmet ter­
tibinden maaş başlanmıştır.
MADDE 2. — Oral Sümbüloğlu ile Nair
Sümbüloğlu'na 18 yaşını bitirdikten sonra da,
okul ve müesseselerin tatil devreleriyle tam te­
şekküllü bir devlet hastahanesinden alman ra­
porla tevsik edilen hastalık halleri haricinde
aralıksız tahsile devam etmek, orta öğretim için
20 ve yüksek öğretim için 25 yadını geçme­
mek kaydiyle, 1 nci madde gereğince verilen
maaşlarının ödenmesine devam olunur.
MADDE 3.
meriyete girer.
Bu kanun
neşri
tarihinde
MADDE 4, — Bu kanun hükümlerini icra­
ya Maliye Vekili memurdur.
14. IV.1955
Devlet Vekili
Başvekil
Başvekil Yardımcısı
A. Menderes
Devlet Vekili
Devlet Vekili
O. Kapani
M. Sarol
Millî Müdafaa Vekili
Adliye Vekili
E. Menderes
O. §. Çiçekdağ
Hariciye Vekili
Dahiliye Vekili
F. Köprülü
N. Gedik
Maarif
Vekili
Maliye Vekili
C. Yardımcı
/ / . Polatkan
İktisat ve Ticaret Vekili
Nafıa Vekili
S. Yırcalı
K. Zeytinoğlu
Sıh. ve iç. Mv. Vekili G. ve inhisarlar Vekili
E. Kalafat
B. Uz
Münakalât Vekili
Ziraat Vekili
İV. ökmen
M. Çavuşoğlu
Çalışma Vekili
işletmeler Vekili
/ / . Erkmen
S. Ağaoğlu
{ S. Sayısı : 42 )
w 3 «~
Bütçe Encüm
mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe
Encümeni,
Esas No. 1/264
Karar No. 26
3,1.
Yüksek
Ruscuklu Yusuf Sümbüloğlu'nun eşi Nihal
Sümbüloğlu ile çocukları Oral Sümbüloğlu ve
Nair Sümbüloğlu'na vatani hizmet tertibin­
den aylık bağlanması hakkında Hariciye Vekâ­
letince hazırlanan ve Başvekâletin 30 . IV . 1955
tarihli ve 71/17 sayılı tezkeresiyle gönderilen
kanun lâyihası Hükümet mümessilleri hazır ol­
dukları halde tetkik ve müzakere edildi.
Lâyiha, esbabı mucibesinde de yazılı oldu­
ğu üzere Bulgaristan Türklerinden olan Rus­
cuklu Yusuf Sümbüloğlu Bulgarlar tarafından
idama mahkûm edilmiş ve bilâhara aftan istifa­
de ederek cezası müebbet hapse tahvil edilmiş
ve mevkufiyeti esnasında hapishanede Bulgar­
lar tarafından öldürülmüş olduğu ve 3 . IX .
1951 tarihinde yurdumuza iltica etmiş olan eşi
ve çocukları maddi zorluklar içerisinde bulun­
duğu cihetle eşi ve çocuklarına hidematı vata­
niye tertibinden maaş tahsisini istihdaf etmek­
tedir.
„
Encümenimizde vâki sualler üzerine Hükü­
met mümessillerinin verdiği izahattan merhum
Ruscuklu Yusuf'un eşinin halen İstanbul'da
ücretle müstahdem olduğu ve bir çocuğunun da
Hükümet tarafından mektepte okutulmakta bu­
lunduğu anlaşılmış ve Hükümetçe ayrıca müm­
kün olan yardımların da yapılması şayanı te­
menni olmakla beraber vatani hizmet tertibin­
den aylık bağlanmasına mütedair diğer kanun
tekliflerine kıyasen ifa olunan hizmetin mahiye­
ti itibariyle lâyihanın kabulüne imkân görüle­
memiştir.
1956
eısiıge
Hidematı vataniye tertibinden aylık bağlana­
bilmesi ifa olunan hizmetin vatan şümul bir ma­
hiyet arz etmesine ve millî şükran hislerinin ifa­
desine vabeste olması bakımından mazbatamız
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yük­
sek Reisliğe sunulur.
Reis V.
Kırklareli
8. Bakay
Mazbata JM.
İstanbul
H. Hüsman
Çorum
Y. Gürsel
Ankara
M. Ete
Diyarbakır
H. Turgut
Erzurum
Ş. Erker
A.
Afyon K.
M. Â. Ülgen
Giresun
M. Şener
İzmir
A. Aker
Niğde
A. N. Kadıoğlu
Rize
H. Agun
Eskişehir
Potuoğlu
İçel
/. Gürgen
İzmir
B. Bilgin
Ordu
R. Aksoy
Rize
Muhalifim
î. Akçal
Tekirdağ
Seyhan
Z. Erataman
Topaloğlu
Trabzon
Trabzon
1. Şener
8. F. Kalaycıoğlu
Zonguldak
8. Durah
A.
'•"»•
( S. Sayısı : 42 )
nrı
Kâtip
Balıkesir
M. H. Timurtaş
Çankırı
T. Uygur
Elâzığ
ö. F. Sanaç
Gazianteb
E. Cenanı
İstanbul
N. Â. Sav
Konya
M. Bağrıaçtk
Ordu
8. İşbakan
Seyhan
S. Barı
Tokad
ö. Sunar
Zonguldak
8. Ataman
Download

Devre : X ğ f% îçtima: 2 S. SAYISI : 4 2 Ruscuklu Yusuf Sümbüloğlu