PH–056
Genetik Parmak İzi: Mikrosatellit Marker Analizi İle
Ulusal Veri Bankası Oluşturulması ve Bunun Toplumumuza
Sağlayacağı Yararlar
Damla Hepsöğütlü, Özge Özgen, Z.Benal Hepsöğütlü
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Canlı Deniz Kaynakları,
İnciraltı, İzmir, [email protected]
Amaç: Her insanın farklı bir şifresi olduğunu mikrosatellit marker analizi ile gösterilmesi
planlanmıştır.. Daha sonra küçük bir örnek grubunda mikrosatellit analizi yaparak bir örneklem
oluşturmayı, bu sayede hazırlanmış olan bir veri bankasının toplumsal faydalarını göstermeyi
amaçladık. Böyle bir veri tabanının kaybolan insanların tayininde, suç işlenen yerdeki biyolojik
delillerden suçlunun çok daha kolay tespit edilmesinde, kaza ya da doğal afetler sonucunda hayatını
kaybeden kimselerin kimliklerinin tanınmasında bu genetik şifrelerden hiç zorlanılmadan fayda
sağlayacağı kansındayız.
Gereçler ve Yöntemler: Toplam 12 kişi olan örneklememizden ilk önce ağız içi mukoza(doku)
sürüntü örnekleri alındı. DNA elde edilmesi için Invitek doku izolasyon kiti kullanılmıştır. Elde
edilen DNA’lardan kimerizm kitinden PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) işlemi yapılmıştır.
DNA’lardan gerekli bölgeler çoğaltıldı ve kimerizm programının bulunduğu ABI 310 Genetic
Analyzer cihazı ile analizler yapıldı.
Bulgular: Yaptığımız çalışmada her insanın farklı bir şifresi olduğunu mikrosatellit marker analizi
ile göstermeyi başardık. 12 kişiden oluşan küçük bir örnek grubunda mikrosatellit analizi yaparak
bir örneklem oluşturulmuştur. Toplam 16 olan kimerizm kitine PCR işlemini uyguladığımızda her
markera bakarak, her insanın DNA’sının farklı rakamsal değerlere sahip olduğunu gördük. Analiz
işlemi sonuçlandığında elde ettiğimiz piklerin her hasta için farklı olduğunu gördük ve bu pikler
standardize edilmiş rakamsal değerlere karşılık gelmekteydi. Böylece elimizde her örneğe özgü
rakamsal şifreler oluşmuş oldu. Çalışmamızda bir aileyi de ele aldık. Anne-baba ve kız çocuktan
oluşan ailenin değerlerine bakıldığında, anne ve babanın genetik bilgiyi yarı yarıya çocuğa
aktardığını görmüş olduk. Rakamsal olarak değerlere baktığımızda, çocuğun allellerinin birisinin
sadece anneden, birisinin sadece babadan geçtiğini gördük
Sonuç ve Tartışma: Tek yumurta ikizleri hariç, iki insanın değerlerinin aynı olabilme ihtimali
çok düşüktür, yaklaşık olarak 1/50000 kadardır. Bu projenin en önemli özelliği elde edilen genetik
şifrelerle bir veritabanı kurulmasını önermesidir. Ülkemizde bu alanda yapılmış herhangi bir
çalışma bulunmamaktadır. Şu andaki güncel uygulamada örneğin suç mahalinde bulunan biyolojik
bir delilden kimerizm analizi yapıldıktan sonra, zanlıların DNA’sı ile karşılaştırma yapılmaktadır.
Eğer elinizde zanlı yoksa yapabileceğiniz bir şey bulunmamaktadır. Ya da kaybolan insanlar için de
benzer bir durum geçerlidir. Gerçekleştirdiğimiz projedeki gibi bir veri bankasının hayata geçmesi
durumunda ise biyolojik delilden elde edilen şifre veritabanındaki ile karşılaştırılacak ve suçluya
kolayca ulaşılacaktır. Bu açılardan bakıldığında projenin uygulanabilir, ülke ekonomisine ve
refahına katkısı olan sonuçlar doğurabilecek bir proje olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler:DNA, kimerizm, mikrosatellit marker analizi, PCR
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
1367
Download

PH–056 Genetik Parmak İzi: Mikrosatellit Marker Analizi İle Ulusal