SPÚNAL CERRAHÚ HEMÜÚRELÚÛÚ SEMPOZYUMU
SPÞNAL CERRAHÞ ve ENSTRÜMANTASYON
HEMßÞRELÞÝÞ KURSU
Çeàme Sheraton Kongre Merkezi
25-28 Eylül 2014
w w w . s p i ne t r . c o m
SPÚNAL CERRAHÚ HEMÜÚRELÚÛÚ SEMPOZYUMU
SPÞNAL CERRAHÞ ve ENSTRÜMANTASYON
HEMßÞRELÞÝÞ KURSU
DeÜerli MeslektaÚlarõm,
Türk NöroÚirürji DerneÜi, Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi Grubu tarafõndan yaklaÚõk 18 yõldõr yürütülen
Bilimsel Toplantõlar kapsamõnda bu yõl ilk kez hemÚirelik oturumlarõna da yer verilecektir. 26-28 Eylül 2014
ÇeÚme/ÛZMÛR’de ‘‘Spinal Cerrahi ve Enstrümantasyon
HemÚireliÜi Sempozyumu’’ adõ altõnda gerçekleÚtirilecek program, spinal cerrahi enstrümantasyon kursu,
spinal cerrahi hemÚireliÜi ve spinal cerrahi giriÚim
geçiren hastanõn bakõmõna iliÚkin bilgi ve uygulamalar ile bu konudaki hemÚirelik araÚtõrmalarõnõ içerecektir.
Siz deÜerli meslek üyelerinin önerileri ve katõlõmlarõ ile daha da anlamlõ olacaÜõna inandõÜõmõz bu programõn amacõna ulaÚmasõ için katõlõmlarõnõzõ bekler,
saygõlarõmõzõ sunarõz.
Prof. Dr. Neriman AKYOLCU
NöroÝirürji HemÝireleri DerneØi Yönetim Kurulu Adõna
Download

www.spinetr.com SPÚNAL CERRAHÚ HEMÜÚRELÚÛÚ