14.03.2014
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SİRKÜLER 2013/44
KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair
Kararda Değişiklik Yapan Karar Hakkında.
Giriş: 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2014/5973 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398’nci maddesi
kapsamında” Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”
ın 3’ncü maddesinin birinci fıkrasının(a),(b) ve (c) bentleri ile anılan karara ekli (II)
saylı listenin altıncı (6) sırasının (a),(b) ve (c) bentleri için belirlenen limitler aşağıdaki
gibi olduğu;
aAktif toplamı, yetmişbeşmilyon ve üstü (75.000.000 ve üstü),
bYıllık net satış hasılatı, yüzellimilyon ve üstü (150.000.000 ve üstü),
cÇalışan sayısı ikiyüzelli ve üstü (250 ve üstü).
Yukarda belirtilen şartları taşıyanlar ile Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin
Belirlenmesine Dair Karar ekinde yer alan (I) ve (II) sayılı listelerde belirtilen ve
sirkümüz ekinde sunulan şirketlerin, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri çerçevesinde “ Bağımsız Denetime” tabi olacakları hüküm
altına alınmıştır.
Uygulamaya ilişkin Kararnamenin 4’ncü maddesinde; şirketler, kararda belirtilen üç
ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda
müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacakları. Bağımsız
denetime tabi şirketler, söz konusu kriterlerde en az ikisini art arda iki hesap
döneminde belirlenen limitlerin altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz
konusu ölçütlerden en az ikisinin belirlenen limitlerin %20 veya daha fazla altında
kalmaları halinde, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim
kapsamından çıkarılacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu
Kararı, sirkümüz ekinde sunulmuştur.
Saygılarımızla.
Ek 1: (I) ve (II) sayılı listeler.
Ek 2: 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 2014/5973 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Download

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair