09.12.2014
Mega İşletme
300–750 yataklı bir hastane
YALINA BAŞLAMAK
Prof. Dr. Nevzat Kahveci
Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Yıllık 60 – 200 milyon TL ciro
1000 – 2000 personel
Yıllık 1 – 2 milyon hastaya hizmet
16.000 – 30.000 çeşit taşınır mal
En az 30 değişik iş kolu
70 ve daha üstü hizmet birimi
Eğitim seviyesi değişken personel yapısı
Hizmet alan;
Hastanelerimiz de
 Probleminin tam olarak çözülmesini
 Probleminin uygun maliyet, zaman, yer ve en az çaba ile
çözülmesini
 Problemin çözümü için gerekli her şeyin tam istediği gibi,
tam gereken özelliklerde olmasını
Hizmet veren;
 Ulusal ve uluslararası rekabet hızla artıyor
Azlar
 Kaynak
Çoklar
 Hastalar
 Doktor, hemşire, personel
 Zaman
 Motivasyon
 Süreç yaklaşımlı çalışma
 İnaktif personel
 Krallıklar
 Depresyon
 İsraf ve risk
kültürü
 Kaliteli hizmeti daha hızlı biçimde sunmak zorunda
 Fiyat ve maliyet
Süreç yaklaşımlı çalışma kültürü
 Hizmetin sunumunda ve işletme standartlarında kalite
(ISO-9001-2000)
 Hasta ve çalışanların tıbbi hatalardan korunduğu bir sağlık
hizmeti (Akreditasyon, Sağlık Bakanlığı HKS)
 Yalın Yönetim
“Hastanın hizmeti satın alırken var olduğunu ümit ettiği ve
ihtiyaç duyduğu tüm beklentilerinin eksiksiz karşılanmasıdır.”
Yalın yönetimin amacı
Hasta için ideal
hizmetin sunumunda
kurum kaynaklarını
en etkin şekilde
kullanarak
tüm paydaşlar için
uygun çalışma
ortamı elde etmek.
1
09.12.2014
Yalın Yönetim Nedir?
YALIN YÖNETİM BAŞARI FAKTÖRLERİ
Tüm hizmet adımlarında değer katmayan tüm israfları
ortadan kaldırmak.
Proje Yöneticisi
Ekip Çalışması
Beklemeler
Yalın çoğu azla yapmaktır.
Gereğinden fazla işlem
Taşımalar
Gereksiz çalışan hareketi
Daha az iş gücü ile
Daha az zamanda
Hatalar
İnsan potansiyeli
İhtiyaçtan fazla üretim
Fazla stok
Kafa karışıklığı
Daha küçük mekanda
Daha az ekipmanla
Daha çoğunu yapmak
Bilgi Kültürü
Tedarikçi Uyumu
Tüketici Uyumu
(Yönlendirmesi)
Eşzamanlı Mühendislik
müşteri ihtiyaçlarının vurgulandığı,
takım değerlerinin işbirliği, güven ve paylaşım olduğu,
karar verme sürecinin hizmet geliştirmenin ilk aşamalarında paralel çalışmalar
şeklinde yürütülüp bilgi paylaşımıyla senkronize edildiği,
İsraflar “Hayalet Hastaneden” sorumludur.
hizmet geliştirmede uyuşmayı
hedefleyen sistematik bir yaklaşımdır.
Yalın Yönetimin İlkeleri
Takım Ruhu

Biz bilinci oluşturulan kurum çalışanlarının, ortak hedefler doğrultusunda daha
etkili ve verimli çalışmasını sağlar.

Her kademedeki personelin yetenek ve bireysel kapasitesinden en üst seviyede
yararlanmak mümkün olacaktır.
Yalın Yönetimin İlkeleri I
Takım Ruhu
Kaizen

İnsanın her geçen gününün bir öncekinden daha iyi olabilmesi için çaba
sarfedilmesidir.
Etkili bir iletişim sistemi




İyi bir iletişime sahip olabilmek için kademe ve basamak sayısı az olmalıdır.
Tüm çalışanlarla bilgi paylaşımı artırılmalıdır.
Bilgi paylaşım sistemi yeterli olmalıdır.
Bilgi paylaşım toplantılarında harcanan zaman etkin ve verimli kullanılmalıdır.
Kaynakların etkin kullanımı

İsrafa karşı olan bu yönetim sisteminde, kaynakların etkili kullanımı önemli bir
ilkedir.
Yalın Takımı
Takım; hem yönetimde hem hizmette, gereksiz ve katma
değeri olmayan fonksiyonlardan arınmış, dikey yerine sade
ve basit yatay organizasyon kurgusudur.
Yalın Takımı
 Yalın yönetimin ilk şartı, çalışanların oluşturduğu takımlar
ve bu takımların kurumun hizmetlerinde verimli olmasını
sağlamaktır.
 Yöneticiler etkin bir biçimde takımlara destek vermelidir.
 Takım liderleri, takımlarını etkin bir biçimde yönetmelidir.
 Takım üyelerinin birbirlerini tanımaları ve güvenmeleri için
kurum onlara zaman ayırmalı ve destek vermelidir.
2
09.12.2014
Yalın Takımı
Etkin Bir Takım Üyesi;
 Kurumun misyonu ve vizyonu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Yalın Yönetimin İlkeleri II
 Takımın birliğine inanmalıdır.
Kaizen
 Takımın diğer üyelerinin de değerli olduğu inancına sahip olmalıdır.
 Karşılıklı güven ve dürüstlük ilkelerine bağlı olmalıdır.
 Takım içindeki bilgi alışverişi, görev paylaşımı gibi konulardaki rolünü
bilmelidir.
 Çözülecek problem hakkında doğru bilgi ve gerçekçi değerlemeleri
yapabilmek için gereken bilgiye sahip olmalıdır.
 Problem çözme kültürüne sahip olmalıdır.
 Daha etkin bir takım çalışması için ihtiyaç duyulabilecek değişik
becerileri taşımalıdır.
Kaizen
Kaizen
Bu işi nasıl
daha mükemmel
yapabilirim?
STATUKO
(var olan durumu olduğu
gibi korumak)
Hiç Bir Şey
Mükemmel Değildir
Kaizen
Bu işi nasıl
daha mükemmel
yapabilirim?
STATUKO
(var olan durumu olduğu
gibi korumak)
Hiç Bir Şey
Mükemmel Değildir
Kaizen
Japonya
Noksanlık duygusu, tatmin olmama
Türkiye
“İki günü denk olan zarardadır”
“Bin adıma da bir adımla başlanır”
“Dağ ne kadar yüce de olsa, yol üstünden aşar”
“Boynuz kulağı geçer”
“Bir lokma bir hırka”
Sürekli İyileştirmenin Yararları
 Kurumun tüm faaliyetlerinde canlılık
 Bütün personelin aynı amaca yönelmesi
 Sorunlara kısa sürede çözüm bulunması
 Rekabet edebilme becerisinde hızla üst basamaklara çıkış
“Küçük olsun benim olsun”
“Azıcık aşım kaygısız başım”
3
09.12.2014
Kurum İçi İletişim
Yalın Yönetimin İlkeleri III
Sağlıklı
iletişim
Sağlıklı iletişim;
Kurum İçi İletişim
 Liderlik ve takım çalışmasını kuruma
Olumlu
çalışma
ortamı
yerleştirmek
 Kurum amaçlarına odaklanmak
 Müşteri isteklerine odaklanmak
 Katma değer yaratmak
 Gri alanları yok etmek
 Hızlı karar almak
 Çalışanın başarısını ödüllendirmek
Kurum İçi İletişim Üçgeni
Politikalar
Hedefler
Beklentiler
Gerçekleşmeler
Başarılar
Sosyal etkinlikler
Kurum İçi İletişim Araçları
Çalışma ortamı
İhtiyaçlar
İyileştirme önerileri
yatay
Komiteler, Takımlar
(fonksiyonlar arası)
Süreç Yönetimi
A
B
C
 İş başı eğitimleri
 Anketler
 Günlük kısa toplantılar
 Onurlandırmalar
 Geri bildirim görüşmeleri
 Kutlamalar
 Görsel panolar
 Yemekler
 Performans panoları
 Sosyal etkinlikler
 Problem çözme panoları
 Kapalı devre TV
 Kaizen panoları
 Gazete, dergi, bülten
M üşteri
Eğitim, eğitim, eğitim…
Yalın Yönetimin İlkeleri IV
Kaynakların etkin kullanımı
Kaynakların etkin kullanımı
Ölçme ve Değerlendirme
4
09.12.2014
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve Değerlendirme
 Kanılara göre değil, gerçeklere göre yönetmemize yardım eder.
ÖLÇEMEZSEN YÖNETEMEZSİN ve GELİŞTİREMEZSİN!
Neler Ölçülür?
 Hizmet alan memnuniyeti
 Hizmet veren memnuniyeti
 Liderliğin etkinliği
 Süreçlerin performansları
 İletişimin etkinliği
 Sonuçlar
 Hedefler
 Maliyetler
 ……………
 Amaçları belirlemek için girdi sağlar.
 Geri bildirim ve problemler konusunda erken uyarı sağlar.
 Müşteri ihtiyaçlarını, hizmet ve süreç yeterliliklerini sayısal hale
getirir.
 Bize nasıl yaptığımızı söyler ve sürekli iyileştirmeler yapmak için
bizi motive eder.
 İçgüdüler yerine bilgiye dayalı olarak iyileştirme fırsatlarını öncelik
sırasına koymamıza yardım eder.
 Problemlerin nedenlerini teşhis etmeye yardım eder.
 Performansın gözden geçirilmesi için veri sunar.
Yalın Yönetim Sürecinin Kuruluşu
Yalına Başlamak
FAZ I
Yalın Yönetim Sürecinin Kuruluşu
Yalın Yönetim Sürecinin Kuruluşu
I
Üst yönetim kararlılığı ve yalın yönetim uygulama deklarasyonu
II
Yalın yönetim lideri ve ekibinin atanması
III
Yalın yönetim ofisi tanzimi
IV
Yalın yönetim bilinçlendirme seminerleri (üst yönetim ve süreç sorumlularına)
V
Süreçlerin mevcut durumlarının tespiti
VI
Yalın yönetim faaliyet planı (ana faaliyetler bazında hazırlanarak yayınlanması)
Yalın Yönetim Sürecinin Kuruluşu
FAZ II
I
Takımların oluşturulması ve organizasyonu
II
Kaizen eğitimi
FAZ III
I
III Problem çözme teknikleri eğitimi
IV
Takımların detay faaliyet planı hazırlanması
V
Değer akış haritası hazırlanması
VI
Gelecek durum değer akış haritası hazırlanması ve düzenlemeler
Tüm süreçlerde eşdeğer yalınlaşma faaliyetlerinin tamamlanma aşamasına
gelmesi
II
Yalın yönetimin yaygınlaştırılması ve yalın yönetim denetlemeleri
VII Darboğazların ortadan kaldırılması
5
09.12.2014
Yalın Yönetim
Başarı için;
 Kurumda takım ruhu anlayışı hakim olmalıdır.
 Planlama takım üyelerine, strateji ise yöneticilere
bırakılmalıdır.
 Yetki ve sorumluluklar takımlara verilmelidir.
 Değişen şartlara uyumlu olabilmeli ve müşteri odaklı
olunmalıdır.
 Çalışanların kararlara katılımına dayalı basit bir yapı
kurulmalıdır.
 Sürekli gelişmeyi başarmak amacıyla sürekli eğitim
uygulanmalıdır.
Teşekkürler.....
6
Download

YALINA BAŞLAMAK Yalın yönetimin amacı