.
HEMŞİRELERDE GÜÇLENDİRMENİN İŞ
DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ
Yıldız TOSUN1, Yasemin ERGÜN2
1Gaziosmanpaşa
Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi,
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Programı,
Hemşirelikte Yönetim ABD, İstanbul
GİRİŞ
Sağlık hizmetleri birebir ilişkilerin yoğun olduğu ve insanın insana hizmet ettiği sektörlerden biridir. Bu nedenle, insan
unsurunun iyi yönetilmesi gereklidir. Teknolojinin hızla değişmesi, beklentilerin artması sağlık hizmetlerini daha da
karmaşıklaştırmıştır. Bu koşullar altında çalışanların beklentilerinin karşılanamaması veya istenilenin altında karşılanması;
sağlık meslek üyelerinin örgüte ve işe olan tutumları ile, performans ve motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu
bağlamda, güçlenen çalışanların iş doyumları artmış ve daha etkin ve verimli çalışmaları sağlanmış olacaktır (Güner 2007,
Koçel 2005). Bu araştırma, hemşirelerin psikolojik, yapısal güçlendirme ve iş doyum düzeyleri ile güçlendirmenin iş doyumu
üzerine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
MATERYAL VE METOT
BULGULAR
Çalışma, Haziran-Temmuz2013 tarihlerinde Tablo:Hemşirelerin Tanıtıcı Özellikleri ile Psikolojik , Yapısal güçlendirme ve İş
İstanbul Avrupa yakasında bir Üniversite Doyumu Puanlarının Karşılaştırılması
n
%
Psikolojik Güçlendirme
Yapısal Güçlendirme
İş Doyumu
Hastanesinde
gerçekleştirilmiştir.Veriler,
X±SS
X±SS
X±SS
Tanıtım
Formu,
Spreitzer
Psikolojik Yaş
194
48,5
5,03±0,95
2,99±0,64
3,02±0,66
29-30yaş
170
42,5
5,29±0,99
3,10±0,68
3,02±0,71
30-40yaş
Güçlendirme Ölçeği, Yapısal Güçlendirme
36
9
5,20±0,97
2,79±0,89
3,03±0,68
41yaşüstü
Ölçeği, Minnesota İş Doyum Ölçekleri
Anova
Anova
Anova
p=0,040
p=0,37
p=0,75
kulanılarak toplanmıştır.
99
24,8
195,8±10,7
185,2±12,5
202,2±10,7
Çalışılan Bölüm
Dahiliye
Psikolojik Güçlendirme Ölçeği Spreitzer’in
166
41,5
206,8±10,7
197,5±12,5
202,1±10,7
Cerrahi
(1995) tarafından oluşturmuştur. Ölçek, 4
118
29,5
184,4±10,7
204,3±12,5
178,8±10,7
Özel Birimler
17
4,3
278,9±10,7
291,5±12,5
266,5±10,7
Yönetim
alt boyut (anlam, otonomi, özerklik, etki) ve
Mann Whitney-U
Mann Whitney-U
Mann Whitney-U
12 sorudan oluşmaktadır. Yapısal güçlendirme
p=0,013
p=0,006
P=0,013
102
25,5
229,5±8,71
245,2±22,3
234,3±11,7
Gündüz
ölçeği, Kanter`in Teorisi`ni baz alarak Çalışma Şekli
277
69,3
190,2±8,71
187,7±22,3
188,8±11,7
Gündüz-gece
Laschinger tarafından birkaç kez revize
21
5,3
194,6±8,71
151,8±22,3
189,7±11,7
Gece
edilmiş olup, 6 boyutlu, 21 maddelik, 5’li
Mann Whitney-U
Mann Whitney-U
Mann Whitney-U
p=0,013
p=0,000
P=0,003
Likert tipi bir ölçektir (Laschinger ve ark., Pozisyon
349
87,5
5,06±0,95
2,95±0,66
2,96±0,67
Hemşire
2001). Minnesota iş doyum ölçeğinin içsel ve
51
12,8
5,79±0,89
3,49±0,69
3,48±0,56
Yönetici
t Testi
t Testi
t Testi
dışsal doyum olmak üzere 2 alt boyutu
p=0,000
p=0,000
P=0,000
bulunmaktadır.
268
67
188,1±9,38
197,7±7,58
191,9±4,62
Mesleki Deneyim
10 yıl altı
115
28,8
225,0±9,38
216,4±7,58
215,9±4,62
11-20 yıl
Araştırma
evrenini
846
hemşire
17
4,3
229,6±9,38
136,4±7,58
230,1±4,62
21yıl üstü
örneklemini ise ulaşılabilen ve araştırmaya
Mann Whitney-U
Mann Whitney-U
Kruskal Wallis-H
p=0,009
p=0,023
P=0,099
katılmayı
kabul
eden
400
hemşire
oluşturmaktadır. Verilerin değerlendirilmesi, •Yarıya yakını lisans mezunudur (%48,5) ve cerrahi (%41,5) birimde görev
tanımlayıcı istatistiksel metotlar, parametrik almaktadır.
ve non parametrik testler kullanılmıştır.
•Hemşirelerin psikolojik güçlendirme algıları orta düzeyde (5,16±0,97) olup; 3040 yaş grubundakiler, yönetim birimlerinde çalışanlar, sorumlu hemşireler ve
BULGULAR
gündüz çalışanlar kendilerini diğerlerinden daha güçlü hissetmektedir.
•Hemşirelerin yapısal güçlendirme algıları ise, orta düzeydedir (3,02±0,69), 30•Hemşirelerin yaş ortalaması 30, mesleki
40 yaş grubundakiler, lisansüstü mezunlar, yönetim biriminde çalışanlar, sorumlu
deneyimi 9 yıl, kurum deneyimi 6 yıldır.
hemşireler, 11-20 yıl arası mesleki deneyimi olanlar kendilerini diğerlerinden
• Çoğunluğu kadın (%91) ve servis hemşiresi
yapısal olarak daha güçlü hissetmektedir.
(%87,5) olarak çalışmaktadır.
•Hemşirelerin iş doyumlarının orta düzeyde (3,03±0,68) olduğu, yönetim
•Yarıdan
fazlası
vardiyalı
(%69,3)
biriminde çalışanların, sorumlu hemşirelerin ve gündüz çalışanların iş doyumu
çalışmakta, bekar (%56) olup, çocuğu
diğerlerinden yüksektir.
(%59,8) bulunmamaktadır.
.
SONUÇ
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda güçlendirilmiş hemşirelerin iş doyum düzeyi arttığı görülmüştür.
KAYNAKLAR
1.Güner AR.(2007).Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Bağlılık, İşe Bağlılık ve İş Tatmini Arasındaki ilişkilerin Modellenmesi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Antalya,(Danışman: Prof. Dr. Ayşe Kuruüzüm).
2.Koçel T. (2005). İsletme Yöneticiligi. Beta Yayınları,İstanbul.
3.Laschinger HKS, Finegan J,Shamian J, Wilk P. (2001). Impactof Structural and Psychological Empowerment on Job Strain in Nursing Work Settings: Expanding Kanter's Model.
Journal of Nursing Administration, 31(5), 260-272.
4.Spreitzer GM.(1995). Psychological Empowerment in the Workplace Dimensions, Measurement and Validation. Academy Of Management
Journal, 38 (5):1442-1465.
Download

Slayt 1 - Marmara Üniversitesi