DERS İÇERİKLERİ
BİRİNCİ SINIF
I.YARIYIL
FEL101-Felsefeye Giriş I (3+0)3 AKTS:5 Bir düşünce etkinliği olarak felsefenin ne olduğu; bilgi
felsefesi, varlık felsefesi, bilim felsefesi, ahlak felsefesi temel kavram ve ilkeleri ile bu konularla
ilgili örnek metin çözümleri bu dersin kapsamını oluşturur.
FEL103-İlkçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri I (3+0)3 AKTS:5
Felsefenin ortaya çıkışı; ilkçağ felsefesinin genel özellikleri, Antik Yunan’da ortaya çıkan felsefe
okulları; Sokrates öncesi ve Sokrates sonrası felsefenin genel nitelikleri; Grek filozoflarına ve Platon’a
ait metin okuma ve incelemesi bu dersin ele alacağı konular arasındadır.
FEL105-Klasik Mantık (4+0)4 AKTS:5 Mantığın tanımı ve tarihçesi, doğru düşünmenin kuralları
(çelişmezlik, üçüncü halin imkânsızlığı, yeter-sebep ilkesi), tümdengelim, tümevarım ve analoji mantık
dersinin konuları arasındadır.
SOS131-Sosyolojiye Giriş (4+0)4 AKTS: 5 Sosyolojinin tanımı ve konusu, sosyolojinin tarihçesi,
sosyolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, sosyolojide kullanılan bazı temel kavramlar (sosyal rol, sosyal
statü, sosyal norm, sosyal grup, halk, cemaat, cemiyet, örf ve âdet, sosyal olay, sosyal olgu, sosyal
değişme, sosyalleşme gibi), aile, eğitim, kültür ve toplum bu dersin içeriğini oluşturur.
ENG101-İngilizce -I (3+0)3 AKTS:3
Akademik standartlara uygun materyaller kullanılarak öğrencilerin okuma-yazma, dinleme, konuşma
ve dil becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin dil becerilerinin gelişimini sağlamak
amacıyla derslerde akademik uygulamalar yapılması da dersin kapsamındadır.
TURK101-Türk Dili-I (2+0)2 AKTS: 3
Öğrencilerin ulusal kültürümüzün dil yapısını koruyarak Türk dilinin esaslarını kavramak, dil bilinci
oluşturmak ve dilin sosyal bir değer olarak kullanımında birey için gerekli olan bilginin aktarımını
sağlamak amaçlanır.
ATA101-Atatürk İlke ve İnkılâpları -I (2+0)2 AKTS: 3
Atatürk İlke ve İnkılâplarını esaslarıyla tanıtmak, Türk inkılâbını hazırlayan koşulları, ortam ve
gelişmeleri anlatmaktır. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde gerçekleştirilen Ulusal Kurtuluş Savaşı ve
ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kuruluşu dersin konuları arasındadır.
BİRİNCİ SINIF
II. YARIYIL
FEL102-Felsefeye Giriş II (3+0)3 AKTS: 5
Felsefenin temel disiplinlerinden siyaset felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi, tarih felsefesi ve
eğitim felsefesinin temel kavram ve ilkeleri ile konular üzerinde durulur.
FEL104-İlkçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri II (3+0)3 AKTS: 5
Aristoteles, Helenistik felsefe, Epikürosçuluk, Stoacılık, Septisizm, Yeni-Plâtoncu filozofların felsefi
görüşleri (kendi metinlerine dayanarak) incelenir.
FEL106-Modern Mantık (4+0)4 AKTS: 5
Modern mantığın tanımı, konusu ve amacı, modern mantığın uygulama alanları, iki değerli mantık,
çok değerli mantık, kiplik mantığı, özdeşlik mantığı ve varlık mantığı ile bulanık mantık bu dersin
temel konularındandır.
PSİ121-Psikolojiye Giriş (4+0)4 AKTS: 5
Burada amaç, psikolojinin temel konu, kavram ve alt alanlarını öğrenciye tanıtmak; insan
davranışlarının ele alınmasında nesnel ve bilimsel bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca,
psikolojide temel ve tarihi yaklaşımlar, öğrenme, güdülenme, sosyal biliş, kişilik, duyum, algı, dikkat,
psikolojideki temel teorik yaklaşımlar çerçevesinde işlenecek konular arasındadır.
ENG102-İngilizce -II (3+0)3 AKTS:3
Dersin amacı, akademik ve mesleki İngilizceyi dilin dört becerisini kullanarak geliştirme ve ileri
seviyeye ulaştırmaktır. Process Approach tekniğiyle akademik rapor yazma ve geliştirme, “intensive,
extensive, speed reading” tekniğinin uygulanması işlenecek konular arasındadır.
TURK102-Türk Dili -II (2+0)2 AKTS: 3
Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan
öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü
yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri
örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir
kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli
diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.
ATA102-Atatürk İlke ve İnkılâpları-II (2+0)2 AKTS: 3
Dersin amacı, Atatürkçü düşünce sisteminin öğrenciye tanıtılarak; Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk
döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası ve çok partili sisteme giriş sürecinde Türkiye’nin politik
durumu hakkında bilgi sahibi olmaktır.
İKİNCİ SINIF
III. YARIYIL
FEL201-Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Tarihi ve Metinleri (4+0)4 AKTS: 6
Orta Çağ felsefesinin özellikleri, Patristik felsefe (Saint Augustinus ve Boethius), Skolastik felsefe ve
özellikleri, skolâstik felsefenin dönemleri (Erken skolâstik dönem: Saint Erigena, Saint Anselmus,
Roscelinus, P. Abelardus; Yüksek skolâstik dönem: B. Siger, Saint Bonaventura, Albert Magnus ve
Aquino’lu Thomas; Geç skolâstik dönem: Roger Bacon, J. Duns Scotus ve Ockham’lı William) ve Orta
Çağ filozoflarına ait metin incelemeleri dersin içeriğini oluşturur.
FEL203-Varlık Felsefesi (3+0)3 AKTS: 4
Varlık felsefesinin (metafizik) temel kavramları ile temel problemleri, varlık felsefesi ile bilgi felsefesi
arasındaki ilişki, varlığın neliğine ilişkin ortaya konan felsefi görüşler, ontoloji ve önemli temsilcileri,
varlık felsefesiyle ilgili çağdaş yaklaşımlar ele alınır.
FEL205-Sanat Felsefesi (3+0)3 AKTS: 4
Estetik ve sanatın tanımı, sanat felsefesi, sanat felsefesinin temel kavramları (estetik tavır, estetik
nesne, estetik haz, estetik değer, güzel, yüce, trajik ve humor vb.), sanatların sınıflandırılması, sanat
felsefesi ve sanat eleştirisi, sanat eserinin farklı değerleri, sanat ve ahlâk, sanat ve doğru, estetik
sanatsal değerlere öznelci ve nesnelci yaklaşımlar, sanat kuramları (Platon ve mimesis (taklit olarak
sanat, romantikler ve yaratım olarak sanat, Schiller ve oyun olarak sanat), fenomenolojik-ontolojik
estetik, Marksist estetik, estetik yargı sorunu (Kant’ın ve Wittgenstein’ın estetik yargı
temellendirmeleri) ile çağdaş sanat felsefesinin temel sorunları ve yaklaşımları incelenir.
SOS231-Sosyoloji Tarihi (4+0)4 AKTS: 5
Sosyolojinin habercilerinin (Platon, Aristoteles, İbn-i Haldun, Hobbes, J. J. Rousseau, J. Locke,
Montesquieu, Saint-Simon ve Alexis Tocqueville) ve klasik sosyologların (Auguste Comte, Proudhon,
Karl Marks, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto, Marx Weber, W. Dilthey ve Tönnies) sosyolojik
yaklaşımları ve sosyolojiye katkıları ele alınır.
PSİ233-Öğrenme Psikolojisi (Zorunlu Seçmeli) (3+0) AKTS: 4
Öğrenme kavramı, öğrenme psikolojisinin temel kavram ve teorileri, bilişsel süreçler ve bellek ele
alınarak öğrenme psikolojisinin eğitim psikolojisi ile ilişkisi üzerinde durulur.
FEL211-İnsan Felsefesi (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Felsefi antropolojinin ana problemleri, bu problemlerin arka planı; İlkçağ’dan günümüze filozofların
insan ile ilgili görüşleri; çağımızda insana ve insan problemlerine ilişkin temel yönelimler bu dersin
içeriğini oluşturur.
FEL213-Zaman Felsefesi (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Zamanın doğası; zamanın icadı; niceliksel ve niteliksel zaman anlayışı; zamanın deneyimi-deneyimin
zamanlaşması: ölçülebilir zaman kavramı, ölçülemez zaman kavramı, süre kavramı, bilinç hallerinin
çokluğu; zaman ve mekân arasındaki ilişki; zaman ve hareket arasındaki ilişki; zaman-varlık ilişkisi;
zaman ile özgür irade arasındaki ilişki; zaman kuramı, zaman kuramında öncelik-sonralık ilişkisi,
geçmiş-şimdi-gelecek ilişkisi; ardıllık kavramı; insanın yitimsel varlığı: dünyaya atılmışlık; anlatı olarak
zaman; kültürleri birbirinden ayıran kavram olarak zaman derste ele alınacak konular arasındadır.
FEL215 Biyoetik (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Uygulamalı etiğin bir kolu olarak biyoetik, biyoteknoloji ve biyomedikal ilerlemelerin sonuçlarını
sosyal, hukuki, kültürel ve etik çerçevede ele almaktadır. Bu bağlamda ders, klonlama, ilaç sanayi, gen
teknolojisi, ötenazi, taşıyıcı annelik, öjeni, kürtaj, insan deneyleri gibi sorunlar hakkında, neye ne
kadar izin verilebileceği veya neyin yasaklanması gerektiği konusunda felsefi bir temellendirme ortaya
koyar.
FEL217 Teknoloji Felsefesi (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Teknolojinin gelişimi; teknolojik gelişme ve ilerlemelerin insan ve tabiat üzerindeki etkisi; teknolojinin
tarihçesi; teknolojik determinizm; teknoloji teorileri; teknoloji ve ahlak; teknolojiye yönelik eleştiriler
ele alınır.
FEL219 İletişim Felsefesi (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
İletişimin doğası, özü, amacı, kapsamı ve içeriği, sağlıklı bir iletişim için gerekli olan şartlar ve iletişim
sürecinde kullanılan yöntemler, dilin doğası, deneyimin öznelliği, yorumların bilgibilimsel ya da
bilgikuramsal kökeni, bilginin ve iletişimsel eylemlerin politikası gibi konular dersin temelini oluşturur.
İKİNCİ SINIF
IV. YARIYIL
FEL202-Bilgi Felsefesi (3+0)3 AKTS: 5
Bilginin tanımı, bilginin imkânı, bilginin kaynakları, bilgi felsefesinin temel kavramları ile problemleri,
bilgi felsefesiyle ilgili temel kuramlar (realizm, nihilizm, akılcılık, deneycilik, sezgicilik, şüphecilik,
pozitivizm, materyalizm) ve bunların değerlendirmesi dersin kapsamına girmektedir.
FEL204-Ahlak Felsefesi (3+0)3 AKTS: 5
“Ahlak”, “etik”, “ahlak felsefesi” kavramları; ahlakta nesnelci, öznelci, görececi, mutlakçı ve nihilist
görüşler; küresel ahlak; insanın etik varoluşu; “en yüksek iyi”, “doğru eylem”, “irade özgürlüğü” gibi
kavramlara belli başlı ahlak öğretilerinin yaklaşımlarının incelenmesi dersin içeriğini oluşturur.
FEL206-Bilim Tarihi (2+0)2 AKTS: 3
Eski Mısır ve Mezopotamya ile Antik Yunan’da bilim; Orta Çağ Avrupa’sı ve İslam Dünyasında bilim;
Rönesans ve modern bilim; Aydınlanma Çağı ve bilim; sanayii devrimi ve bilim; çağdaş bilim bu dersin
temelini oluşturur.
SOS242-Çağdaş Sosyoloji Kuramları (4+0)4 AKTS: 5
Çağdaş sosyolojinin ortaya çıkışı, çağdaş sosyolojinin genel karakteri ve özellikleri, fonksiyonalist teori
(Parsons ve Merton), fonksiyonalist tabakalaşma teorisi (Davis ve Moore), strüktüralist teori (C. LeviStrauss), sembolik etkileşimcilik teori (C. H. Coolley, W. I. Thomas, Park, G. H. Meat, H. Bulmer),
çatışma teorileri (Yeni-Marksizm ve Natüralistler), eleştirel teori (Glukacks, K. Korsh, H. Marcuse, K.
Mannheim, T. H. Adorno ve Habermas), fenomenolojist sosyoloji (A. Schutz, P. Berger), poststrüktüralizm, alış-veriş teorisi (G. C. Homans), hümanist sosyoloji ve postmodern sosyolojinin
sosyolojik yaklaşımları ve sosyolojiye katkıları bu dersin ele alacağı konulardır.
FEL208-İnsan Hakları Problemi (Zorunlu Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Kavramsal ve tarihsel açıdan insan hakları ile insan hakları kuramının gerçeklik temelleri ve boyutları,
insan haklarının öznesi olarak “insan”ın evrendeki konumu ve doğası, felsefe ve insan hakları, devlet
ve insan hakları, demokrasi ve insan hakları, ekonomi ve insan hakları, kültür ve insan hakları, hukuk
ve insan hakları, insan hakları ve temel özgürlüklerini korumaya yönelik sözleşmeler, belli başlı insan
hakları, çağımızda insan haklarının temel sorunları ile çözüm arayışları ve yeni felsefi yaklaşımlar,
küreselleşme ve insan hakları, insan hakları ve eğitim ile insan hakları ve “hak” problemi karşısında
filozoflardan seçme metin incelemeleri bu dersin içeriğini oluşturur.
FEL 210 Antropoloji (seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
İnsanın düşünsel ve toplumsal bir varlık olarak incelenmesi; insanın ortaya koyduğu ürünler; kültürel
antropoloji; insan davranışlarının mukayeseli olarak incelenmesi; sosyal davranışlar ve sosyal
gruplarda organizasyon Antropoloji dersinin konularını oluşturur.
FEL212-Dil Felsefesi (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Bu dersin amacı, dilin bir felsefe konusu haline gelme sürecini anlaşılır kılmaktır. Bu derste
Wittgenstein’ın özellikle ikinci dönem felsefesi temel alınarak, J.L. Austin, P.F.Strawson, J. Searle ve
G.Ryle’ın dile yaklaşımları ele alınıp, incelenir.
FEL218 Nörobilim (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Nörobilim (sinirbilim), sinir sistemini moleküler, hücresel, gelişimsel, yapısal, işlevsel, medikal ve
matematiksel olarak ele almaktadır. Beyin, nöron, merkezi ve periferal sinir sistemi, sinaptik
bağlantılar, nörotransmiterler, nöral ağlar, sinir sistemi gelişimi, duysal sistemler, motor kontrol,
öğrenme, hafıza, dil, kognisyon bu dersin alanına giren konulardır. Gelişimsel nörobilim, davranışsal
nörobilim, kognitif nörobilim, moleküler nörobilim ve sinirbilim felsefesi de nörobilim dersininin
kapsamındadır.
SOH202 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre (seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Biyo-psiko-sosyal bir varlık olarak insanın aile, grup, kurumlar, örgütler ve topluluk gibi sosyal
sistemler içerisindeki davranışları; sosyal çevrenin insan davranışı üzerindeki etkisi; davranış bilimleri;
sosyal değişme ve farklı sosyal çevreler dersin alanını oluşturur.
ÜÇÜNCÜ SINIF
V. YARIYIL
FEL301-17. ve 18. Yüzyıl Felsefe Tarihi ve Metinleri (4+0)4 AKTS: 6
İlk Çağ, Orta Çağ ve Rönesans felsefelerinin 17.yüzyıl felsefesine etkisi, 17. yüzyıl felsefesinin genel
özellikleri, 17. yüzyıl filozoflarından Francis Bacon, Thomas Hobbes, René Descartes, Baruch Spinoza,
G. Wilhelm Leibniz, John Locke ve George Berkeley’in görüşleri ve 17. yüzyıl filozoflarına ait metin
incelemeleri; 18. yüzyıl felsefesinin genel özellikleri; Aydınlanma kavramı; 18. yüzyıl filozoflarından
John Locke, Thomas Paine, David Hume, Johann Gottfried Herder, Christian Wolff; Immanuel Kant,
d’Holbach, Diderot, Claude Adrien Helvétius, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau F. Marie Voltaire,
Ansiklopedistler ile 18. yüzyıl filozoflarına ait metin incelemeleri bu dersin konusunu oluşturur.
FEL303-İslam Felsefesi I (3+0)3 AKTS : 4
İslam Felsefesinin temel kavramları çerçevesinde İslam düşüncesinin kaynakları, doğuşu gelişimi ve
İslam Kültür Dünyasında ortaya çıkan düşünce hareketleri (Matürudiyye, Eş'ariyye, Mutezile,
Kaderiyye, Cebriyye, Mürcie, tabiat filozofları) ele alınır.
FEL305-Bilim Felsefesi (2+0)2 AKTS: 3
Bilimin tanımı ve nitelikleri, felsefi temelleri yönünden bilim, epistemolojide bilgi, bilimsel bilgi,
bilimin işleyişi, bilimsel yöntem, teori-olgu ilişkisi, algı-gözlem, doğrulama ve yanlışlama ilkeleri, doğa
bilimsel etkinlik, doğa bilimlerinde kavram, yasa ve kuram, doğa bilimleri felsefesi, doğa bilimi ve
kültür biliminin özellikleri, doğa bilimsel nesnellik ve tarihsellik, tarihselci bilim felsefesi açısından
bilim ele alınır.
PSİ209- Pozitif Psikoloji (3+0)3 ECTS: 5
Mutlu, huzurlu, başarılı olmanın yaşam doyumunun yüksek olması için bireyin kendi kaynaklarını ve
değerlerini farketmesini mümkün kılan bir yaklaşımdır. Bu değerleri ve kaynakları bireyin amacına
uygun ve yaratıcılıkla kullanması, bireye bilinçli seçim yaparak kişisel ve kültürel potansiyelini
kullanma imkanı verir. Bu derste öğrenciler, farklı konu ve teorik yaklaşımlara yapılan araştırma ve
kavramsal çalışmalarını değerlendirecekler (anlamlı yaşama, şükür duygusu, kanaatkarlık, mutluluk,
umut, iyimserlik, pozitif duygular, travma sonrası kişisel gelişim, dayanıklılık, benlik saygısı,
güçlülük,zaman perspektifi). Öğrenciler, beyin haritası, şükran günlüğü, mutluluğu arttıran yedi yol
gibi yöntemleri nasıl kullanabileceğini öğrenirler.
SOS331-Toplumsal Değişme (Zorunlu Seçmeli) (4+0)4 AKTS: 5
Bu dersin amacı sosyal değişme kavramını kültürel, politik ve ekonomik bakış açılarından
incelemektir. Ayrıca sosyal ve kültürel değişme olgusunun tarihsel olarak nasıl ortaya çıktığı
verilecektir. Sosyal değişme, tabakalaşma, kültürleşme, kültür yitimi, kültürler arası etkileşim gibi
olgular tartışılır.
GRE311-Grekçe I (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Grekçenin morfolojisi, isim ve fiil çekimleri; felsefe öğrencilerinin çalışmalarına yarayacak yalın cümle
yapıları ve bunlar üzerinde çalışmalar yapılır.
ARA313-Arapça I (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Arapçanın morfolojisi, isim ve fiil çekimleri; felsefe öğrencilerinin çalışmalarına yarayacak yalın cümle
yapıları ve bunlar üzerinde çalışmalar yapılır.
OSM315-Osmanlıca I (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Osmanlı Türkçesi Alfabesinin öğrenimi (Transkripsiyon Alfabesi ile birlikte); Harflerin başta, ortada ve
sondaki yazılışları; Harekeler ve bitişen-bitişmeyen harfler; Türkçe ünlü-ünsüzlerin yazılışı ve okunuşu;
Arapça ve Farsça kelimelerde ünlü-ünsüz durumu; Türkçede ses karşılığı bulunmayan harflerin
öğrenilmesi ve Osmanlıca okumaya ilk giriş; Ayın ve hemze kullanımı ile kısa parçalardan okuma;
Türkçe eklerin yazımı ve kısa parça okuma; Zarf-fiil ve sıfat-fiil ekleri ile Türkçe zamirlere ait parça
okuma; Arapça ay ve günlerin öğrenilmesi ile parça okuma dersin içeriğini oluşturur.
FEL317-Medya Eleştirisi ve Etiği (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Medyanın varlık şartları ile işleyiş şartları arasında ilişkinin irdelenmesi, Türkiye’de medyanın
yapılanışı ve işleyişi, Medyanın uymak durumunda olduğu etik ilkeler dersin temel konuları
arasındadır.
FEL319-Kültür Felsefesi (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Kültürün özü, yapısı ve gelişimi; kültür eleştirileri; kültürün öğeleri olarak dil, din, bilim, teknik, sanat,
ahlak, devlet, siyaset, estetiğin tarih içerisindeki değişim ve dönüşümü ile bunlar arasındaki
bağlantılar Kültür Felsefesi dersinin çerçevesini oluşturur.
FEL321-Fizik Felsefesi (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Modern fiziğin temelinde yatan felsefi sorular; parça-bütün ilişkisi; kuantum mekaniği; determinizm;
termodinamik yasalar; zaman ve uzam; evrenbilim; madde ve enerjinin etkileşimi; istatistiksel
mekanik dersin temel konularıdır.
PSİ 471 Psikoloji ve Etik (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Psikoloji teorik eğitimi (supervizyon ve araştırma) ve klinik uygulamalarına ilişkin ahlaki ilke ve
standartlar incelenip, tartışılır. Etik kararların verilmesine ilişkin mekanizmalarla ilgili olgu örnekleri ile
uygulama ve yayınlar eleştirel olarak incelenir.
ÜÇÜNCÜ SINIF
VI. YARIYIL
FEL302-19. yy. Felsefe Tarihi ve Metinleri (4+0)4 AKTS: 6
Kant sonrası felsefenin önemli filozoflarından Hegel, Schopenhauer, Auguste Comte, Marx,
Kierkegaard, Mill, Nietzsche; 19. asrın temel felsefi kuramları (mutlak idealizm, kötümserlik,
pozitivizm, diyalektik materyalizm, varoluşçuluk, fenomenalizm, tarih felsefeleri); Kant Eleştirileri;
Hegel Eleştirileri dersin içeriğini oluşturur.
FEL304-İslam Felsefesi II (3+0)3 AKTS: 4
Tercüme faaliyetleri ve bunun sonuçları; Meşşailik (Kindi, Farabi, İbn Sina, İbn Miskeveyh; İbn Bacce,
İnb Tufeyle, İbn Rüşd) ve İşrakilik (Ş. Suhreverdi) ve görüşleriyle felsefi faaliyeti derinden etkileyen
Gazzali’nin fikirleri ele alınacak.
BAT302-Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri (3+0)3 AKTS: 5
Bilimsel araştırmaya uygun olarak problem belirleme; araştırmaya en uygun yöntemi tespit etme; veri
kaynakları; toplanan verileri çözümleme, değerlendirme, anlamlılaştırma ve genelleme yapabilme;
araştırma sürecini planlama; araştırılan problemin bilimsel çalışmaya dönüştürebilme; bilimsel
çalışmaların yazımı, yayınlanması ve sunulması; öğrencilere bilimsel araştırma yapma deneyimini
kazandırmak; bilimsel araştırmada etik ilkeler bu dersin temelini oluşturur.
PSİ342-Sosyal Psikoloji (4+0)4 AKTS: 6
Sosyal psikolojinin tanımı; sosyal etki ve sosyal normlara uyma, sosyal uyum, itaat, bireyler arasındaki
ilişkileri etkileyen birey-içi süreçler, toplum ve birey etkileşimi, ön yargı, hiddet ve saldırı, tutum ve
tutum değişmesi, kişilerarası bir süreç olarak çekicilik sosyalleşme, grupların etkileri, kitle iletişim
araçlarının tutumlara etkisi, iletişim ve propaganda, kültür ve kişilik ve Türkiye’de sosyal psikoloji bu
dersin kapsamına girmektedir.
FEL306-Uygulamalı Etik (Zorunlu Seçmeli) (2+2)3 AKTS: 4
Etik, normatif etik, meta-etik ve uygulamalı etik arasındaki ilişki, farklı uzmanlık alanlarına etik
kuramların nasıl uygulanacağı; meslek etiği, medya etiği, tıp etiği, biyoetik, çevre etiği, kriminal etik ve
politik alan olmak üzere uygulamalı etiğin belli başlı alanları dersin kapsamına görmektedir.
FEL312-Dünya Sorunları ve Felsefe (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Karşılaşılan sorunlara felsefi bir bakış, yaklaşım ve tavrın sorun çözmedeki yeri ve değerinin
incelenmesi dersin temel içeriğini oluşturur.
GRE314-Grekçe II (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Grekçenin morfolojisi, isim ve fiil çekimleri; felsefe öğrencilerinin çalışmalarına yarayacak yalın cümle
yapıları ve bunlar üzerinde çalışmalar.
ARA316-Arapça II (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
FEL313 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Arapçanın morfolojisi, isim ve fiil çekimleri; felsefe
öğrencilerinin çalışmalarına yarayacak yalın cümle yapıları ve bunlar üzerinde çalışmalar.
OSM318-Osmanlıca II (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
FEL315 kodlu dersin devamı niteliğindedir.
FEL320-Çevre Felsefesi (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Çevre etiği, ve doğanın ne olduğuna ilişkin felsefi görüşlerin bilim ve felsefe içerisindeki yeri incelenir.
FEL314-Değer Felsefesi (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Değer felsefesinin (aksiyoloji) temel kavramları ve sorunları; ahlak ve estetik; günümüzde değer
felsefesinin kazandığı yeni açılımlar ele alınır.
DÖRDÜNCÜ SINIF
VII. YARIYIL
FEL401-Çağdaş Felsefe Akımları I (4+0)4 AKTS: 5
19. yüzyılın sonlarına doğru ve 20. yüzyılın ilk yarısında belirginleşen çağdaş felsefe akımlarından
başta pragmatizm, Peirce, James ve Dewey’in görüşleri aracılığıyla tanıtılacak ve yaşama felsefeleri,
Nietzsche, Dilthey ve Bergson felsefeleri olarak ele alınır ve ardından Edmund Husserl’in
fenomenolojisi ele alınır.
FEL405-Siyaset Felsefesi (3+0)3 AKTS: 4
Siyaset felsefesi nedir? Siyaset felsefesinin temel kavramları, siyaset felsefesinin ortaya çıkışı ve temel
problemleri, siyaset felsefesi açısından ütopyalar, İlk Çağ, Roma ve Orta Çağ’da siyaset felsefeleri, 17.
ve 18. yüzyıldaki temel siyaset felsefesi akımları, siyaset felsefesi açısından liberalizm, sosyalizm,
Marksizm, faşizm, sosyal devlet ve demokrasi ile çağdaş siyaset felsefesinin temel sorunları ve
yaklaşımları ele alınır.
FEL407-Tarih Felsefesi (3+0)3 AKTS: 4
Antikçağın doxa-episteme ayrımı temelinde theoria-historia ayrımı bağlamında tarih anlayışı ve
döngüsel zaman kavrayışı, Augustinus ile döngüsel zamandan ardışık zaman anlayışına geçiş ve
Hıristiyan teolojisinin tarih anlayışı, Rönesans ve Aydınlanma döneminin tarih felsefeleri incelenir.
FEL403-Zihin Felsefesi (Zorunlu Seçmeli) (3+0)3 AKTS: 4
Zihin felsefesinin temel kavramları, temel sorunları ve zihin felsefesi ile ilgili başlıca kuramlar
incelenir.
FEL411-Felsefi Danışmanlık (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 4
İnsanın kendini gerçekleştirmesi çerçevesinde; ölüm, özgürlük, sorumluluk, yalnızlık ve iç sıkıntısıyla
başa çıkabilmesi kendi varlığının seyircisi olmayan, kendi yaşantılarını kendisinin yarattığı bir varlık
olması dolayısıyla geleceği kurma, şuur varlığı olarak değerleri ve anlamını sorgulama becerisini
kazandırma üzerinde dururlur.
FEL413-Postmodernizm (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 4
Modernizm ve postmodernizm kavramları ve tanımdaki zorlukları Postmodernizmin başlangıcı,
Postmodernizmin felsefi temelleri, Modernizm-Postmodernizm ilişkisi, Postmodern göstergeler,
Postmodernizmin görüldüğü değişik alanlar ve farklı düşünürlerin görüşleri incelenir.
FEL409-Eğitim Felsefesi (2+0)2 AKTS: 4
Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar
(idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik,
ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye
Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri ele alınır.
LAT415-Latince I (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 4
Latincenin temel özelikleriyle ilgili bilgiler verildikten sonra Latince gramere başlangıç yapılacaktır.
Latince temel cümle yapısı, İsim çekimleri ve fiil çekimleri, Latincede zamanlar verilecek, örnek çözüm
ve alıştırmalar yapılır.
DÖRDÜNCÜ SINIF
VIII. YARIYIL
FEL402-Çağdaş Felsefe Akımları II (4+0)4 AKTS: 5
Yeni Kantçılık, tarihselcilik, Yeni Hegelcilik, Frankfurt Okulu, varoluşçuluk, yapısalcılık, postyapısalcılık,
postmodernizm ve bu çağdaş akımlarla ilgili filozoflara ait metin incelemeleri dersin çerçevesini
oluşturur.
FEL406-Çağdaş Türk Düşüncesi (2+0)2 AKTS: 3
Tanzimat'tan günümüze dek Türk düşünce tarihinde etkili olmuş felsefe akımlarının irdelenmesi ve
onların yarattıkları sonuçların değerlendirilmesi dersin kapsamına girmektedir.
FEL408-Hermeneutik (2+0)2 AKTS: 3
Bu derste, doğa bilimleri ve tin bilimleri arasındaki metodoloji ayrımından yola çıkan ve felsefe
tarihinde kültür bilimleri-tin bilimleri-sosyal bilimler alanının ortaya çıkmasına aracı olan düşünürlerin
ve düşünce akımlarının ayrıntılı bir incelemesine girişilmekte, dolayısıyla da hermeneutik felsefe
geleneğinin ilk başlatıcıları üzerine metne dayalı bir okuma, anlama ve yorumlama yapılır.
FEL412-Bitirme Çalışması (0+12)6 AKTS: 8
Öğrenciler kendi seçtikleri bir konuda tez yazmakla yükümlüdür. Seçilen konuda bir tez yazım taslağı
hazırlanması ve bu taslağa göre tezin yazılmasının tamamlanmasını içerir.
FEL404-Nörofelsefe (Zorunlu Seçmeli) (3+0)3 AKTS: 4
Bilinç ve durumları karar verme, algılama, dış dünyanın yorumlanması, düşünce süreçlerinin
değerlendirilmesi; zihin, beyin ve davranış ilişkisinin araştırılması bu dersin konusunu oluşturur.
SOS422-Bilgi Sosyolojisi (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Bilgi sosyolojisinin tanımı, bilgi sosyolojisinde araştırma ve yöntem sorunu, bilgi sosyolojisinin
öncüleri (İbn-i Haldun, F. Bacon, Aydınlanma dönemi, A. Comte, E. De Roberty) ile K. Marx, M.
Scheler, K. Mannheim, P. A. Sorokin ve G. Gurvitch’in bilgi sosyolojisiyle ilgili yaklaşımlar ele alınır.
FEL414 Matematik Felsefesi (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Matematiğin temelleri; doğru bir önermenin nitelikleri; matematiğin kesinliği; matematik-mantık
ilişkisi; matematiksel gerçeğin doğası ve kaynağı; hermeneutic’in matematikteki rolü; matematiksel
soruşturmanın nesnesi; matematiğin arkasındaki insanın özellikleri; matematiksel güzellik; sezgici
matematik; mantıkçı matematik ele alınır.
LAT416-Latince II (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Fiiler; Perifrastik aktif ve pasif kullanımı; Latincede amaç cümleleri; Sonuç yan cümleleri; İlgili
zamirlerin çeşitli kullanımları; Yer, Zaman ve Soru Zarfları; Karşıtlık ifade eden cümleler; Ut ve Cum
bağlaçlarının çeşitli kullanımları; Impersonal fiiler; Sayılar; Takvim günleri, Aylar, Saatler; Sayısal
değerli başka sözcükler; Kısaltmalar; Fiilerde yaptırım anlamı; Para ve ölçü birimleri üzerinde durulur.
FEL418-Mitoloji (Seçmeli) (2+0)2 AKTS: 3
Mitoloji nedir? Mitoloji-din-felsefe ilişkisi, Antik Çağ Yunan mitolojisi, Roma mitolojisi, Doğu ve Uzak
Doğu mitolojileri, Türk mitolojisi ve mitolojilerle ilgili örnek metin okumaları ve tahlilleri yapılır.
Download

4 Yıllık Ders İçerikleri İçin Tıklayınız