www.ivital.com.tr
Pazar Payı,Sağlık ve Sağlık Ekonomisi
Verileri
Nasıl Ulaşılır
Kaynaklar
Nasıl Yorumlanır
Uygunluk
Güvenilirlik
Nasıl Ulaşılır
 AİFD Veri Analiz Merkezi
 www.ulakbim.com.tr
 TÜBİTAK
 IMS Health
 TÜİK
 Sağlık Bakanlığı
 Ticaret& Sanayi
Odaları
 Litaratürler
 MED DATA
Nasıl Ulaşılır
 ISPOR
 www.ispor.org
 www.nim.nih.gov
 PUB-MED
 Internet
 Literatürler
Nasıl Yorumlanır
 Etkinlik
 Güvenlik
 Kalite
 Maliyet Etkinlik
 Bütçeye Etkisi
Nasıl Yorumlanır
 Büyüklük (potansiyel)
 Sıklık (insidans)
 Demografik Gelişimi (Hızı)
 Modelleme
Modelleme
Türkiye Nüfus Piramidi
Age
Population
Source : Turkish Institute of Statistics, 2012
Güvenilirlik
 Bilginin Kaynağı
 Nasıl Tutulduğu
 Çapraz Kontrol
TEŞEKKÜRLER…
Mustafa Karamizrak, iVital
[email protected]
Download

Pazar Payı Projemle İlgil Sağlık Ekonomisi Verilerine Nasıl