08 MAYIS 2014 (PERŞEMBE)
TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE IRAK TÜRKMENLERİ
09.00-09.30
AÇILIŞ KONUŞMALARI
09.30-10.00 ARA
10.00-12.00 (A SALONU)
1. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ATUNGÖK, Ön Asya ve Ortadoğu'daki Türkmen
Varlığının Tarihi Kökenleri
Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR, Ortaçağ Irak'ında Türk Varlığı ve Kültürünün
Yaygınlaşmasını Kolaylaştıran Faktörler
Yrd. Doç. Dr. Taner BİLGİN, Kerküklü Türkmen Tarihçi Prof. Dr. Ekrem
Pamukçu, Hayatı, Kişiliği ve “Bağdat'ta İlk Türkler” adlı Eseri
Dr. Taner YILDIRIM, Tuğrul Bey Döneminde Bağdat'ta Türkmen
Faaliyetleri
Dr. Tülay YÜREKLİ, Büyük Selçuklular ve Zengiler Döneminde Irak'ın
Kuzeyinde Türk Varlığı
Arş. Gör. Abdulhamid DÜNDAR, Iraklı Türkmen Tarihçi ve Dilbilimci
Âlim Prof. Dr. Mustafa Cevâd'ın Hayatı ve Eserleri
12.30-13.30 YEMEK ARASI
10.00-11.30 (B SALONU)
1. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ
Zemzem YEŞİLYURT, Muzafferüddin Kökböri: Hayatı ve Şahsiyeti.
Arş. Gör. Sertuğ Galip İNAN, 111 Nolu Tahrir Defteri Işığında Dakuk
Nahiyesi ve Çevresi.
Arş. Gör. Cem GÖRÜR, 111 Nolu Tahrir Defterine Göre Kerkük
Nahiyesinin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yapısı.
Arş.Gör. Aynura MAHMUDOVA, Fuzuli'nin Türkçe Divanı'nda XVI.
Yüzyıl Bağdad Toplumu.
Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim DEMİRKAZIK, Kerküklü Şair Nevres-i Kadîm'in
Divanı'nda Osmanlı Coğrafyası.
15.00-15.15 ARA
13.30-15.00 (B SALONU)
2. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Suphi SAATÇI
Yrd. Doç. Dr. Efzeleddin Asker, Oğuzlarla Türkmanların Etnik Farklılığı
Sorunu.
Av. Habib HÜRMÜZLÜ, Irak Türklerinin Kimlik Sorunu.
Çağrı BAKIR, Geçmişten Günümüze Orta Doğu'da Bayat Boyu.
Doç Dr. Ahmet GÜNDÜZ, Saddam Döneminde Türkmen Göçleri.
Prof. Dr. Suphi SAATÇI, Irak'ta Türk Çağı Mimarî Eserleri Üzerine
Gözlemler.
15.00-15.15 ARA
17.00-18.15 (B SALONU)
4. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet Ömer KAZANCI
Aynura GURBANOVA, Kerkük Edebiyatının ve Folklorunun Tebliğinde
Gazanfer Paşayev'in Rolü.
Prof. Dr. Mehmet Ömer KAZANCI, Irak Türkmen Edebiyatında Öykü ve
Roman: Tarihi Gelişimiyle Günümüzdeki Yeri.
Okt. Sabanur YILMAZ, Ahmed Hamdi Tanpınar'da Kerkük Etkisi.
Okt. Salih UÇAK-Ahmet USLU, Irak Türkmen Atasözlerinde Yüceltilen
Değerler.
Arş. Gör. Musa TOPKAYA, Kerkük Türkmen'leri, İnsanlık Vicdanı ve Millet
Şuuru Bağlamında: Emine Işınsu'nun Tutsak Romanı.
15.15-16.30 (A SALONU)
3. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Selim ÖZARSLAN
Arş. Gör. Ayşen Seymen ÇAKAR, Altun Köprü Katliamı: Bir Uluslararası
Ceza Hukuku Çalışması.
Okt. Orhan GÜNAY, The Iraqı Goverments' Education Policies on
Turkmen Minorities
Yrd. Doç. Dr. Abdulmecit KARAARSLAN, Orta Doğu (İran, Irak ve
Suriye)'da Türkmen Fakîhler (İslam Hukukçuları).
Prof. Dr. Selim ÖZARSLAN, Irak Türkmenlerinin Din Anlayışları
(Mezhepleri).
18.30 TÜRKMENELİ CADDESİ
AÇILIŞ VE YEMEK PROGRAMI
20.30 TÜRKMEN GECESİ
FASIL PROGRAMI
09 MAYIS 2014 (CUMA)
TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE İRAN TÜRKMENLERİ
16.30-16.45 ARA
08.30-09.45 (A SALONU)
1. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Aydın ÇELİK
15.15-16.45 (B SALONU)
3. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mahir NAKİP
Prof. Dr. Mahir NAKİP, Irak Türklerinin Ekonomik Kaynakları ve Bugünkü
Ekonomik Yapıları.
Arş. Gör. İsmail ÇAKMAK, Ortadoğu Türkmen Coğrafyasında
Girişimcilik Koşulları ve Fırsatları.
Sevgi BAYAT, Saddam Hüseyin Dönemi Irak Türkmenleri ve Amerika'nın
Irak'ı İşgali.
Yrd. Doç. Dr. Yavuz CANKARA, ABD'nin 2003 Irak Müdahalesi Sonrası
Yaşananlar ve Irak Türkmenlerinin Geleceği.
Uzm.Hasan Tevfik GÜZEL, 21. Yüzyıl Başlangıcında Türk Dış Politikası Ve
Irak Türkmenleri
Arş. Gör. Yunus ARİFOĞLU, Selçuklu Öncesinde Horasan'da
Türkmenlerin Varlığı.
Arş. Gör. Nurullah TURAN, 1035-1041 Yılları Arasında Oğuzların Rey ve
Çevresindeki Faaliyetleri.
Prof. Dr. Aydın ÇELİK, Ebu'l-Fazl el-Beyhakî'nin Târihu'l-Beyhakî'sinde
Türkmenlerin (Selçukluların) Nişapur'a Girişleri.
Yrd. Doç Dr. Hüseyin KAYHAN, Selçuklular Devrinde Türkmenlere Komuta
Eden Türk Aristokratları.
09.45-10.00 ARA
16.45-17.00 ARA
12.30-13.30 YEMEK ARASI
13.30-15.00 (A SALONU)
2. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Abdulkadir İLGEN
Yrd. Doç. Dr. Halim DEMİRYÜREK, Musul-Kerkük Hapishanelerine Bir
Bakış: 1914/1915.
Doç. Dr. Davut HUT, İngiliz Raporlarına Göre Kerkük Türkmenleri.
Okt. Selma ÇETİNKAYA, 1959 Kerkük Katliamı ve Türk Basınına
Yansımaları.
M. Serhan YÜCEL, Irak Siyasal Partileri ve Türkmenler.
Prof. Dr. Abdulkadir İLGEN, Gecikmiş Bellek ya da Birikmiş Belleğin
Direnişi.
10.00-11.15 (A SALONU)
16.45-18.15 (A SALONU)
4. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Gazanfer PAŞAYEV
Okt. Önder SAATÇI, Irak Coğrafyasında Türk Dilinin Lehçe
Tabakalaşması.
Arş.Gör.Mustafa Yasin BAŞÇETİN-Waad NASER, Irak Coğrafyasında
Türkçe Şiir Yazmış Osmanlı Şairleri.
Prof. Dr. Gazanfer PAŞAYEV, Kerkük Türkmenlerinin Tarihi Edebiyatı ve
Folkloruna Umumi Bir Nazar.
Yrd. Doç. Dr. Mürsel GÜRSES, Irak Türkmenlerinin Modern Şairi Salah
Nevres ve Şiiri.
Yrd. Doç. Dr. Halide ÖZÜDOĞRU ERDOĞAN, Irak Türkmenlerinden Bir
Kadın Şair: Nesrin Erbil.
2. OTURUM BAŞKANI: Doç Dr. Füsun KARA
Dr. Zulfiyya VALIYEVA, Safevîler Devrinde Türkmenler ve Yayıldıkları
Bölgeler.
Dr. Yakhshıkhanım NASIROVA, 18. Yüzyıl Başlarında Urmia'da
Türkmenler (1728 Tarihli “Urmiya ve Halhal” Defterine Göre).
Abdolvahid SOOFİZADEH, İran Meşrutiyeti Döneminde, İran
Türkmenlerinin Genel Durumu.
Doç. Dr. Füsun KARA, İran'daki Türkmenlerin Bağımsızlık Mücadeleleri.
09.45-10.00 ARA
11.15-11.30 ARA
10.15-11.30 (B SALONU)
11.30-12.45 (A SALONU)
2. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR
3. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Tarana HASHIMOVA
Yrd. Doç. Dr. Vedat TURGUT, Halep Vakıflarına Bir Genel Bakış.
Naila ASKAR, Hoca Nasreddin Mahmud el-Hoyi ve Fikra Kahramanı
Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR, Lübnan Türkmenlerinin Tarihî Kökenleri
Nasreddin Hoca.
ve Güncel Sorunları.
Arş. Gör. İsa KALAYCI-Arş. Gör. Furkan USUN, Suriye Türkmenlerinin
Dr. Bünyamin AYÇİÇEĞİ, Garibî Yusuf'un Şiirleri ve Şairliği.
Türkiye'ye Göçleri (1946-2000).
Doç. Dr. Tarana HASHIMOVA, 18. Asır Türkmen Şairi Mahtumkulu
Uluslararası Sempozyum
Ahmet Emin DAĞ, Modern Dönemde Halep Türkmenleri (1918-2014).
Firaki'nin Eserlerinde Ortadoğu
11.30-11.45 ARA
Doç Dr. Ali TEMİZEL, Mahtumguli Firagî ve Türkmen Sahra.
11.45-13.15 (B SALONU)
3. OTURUM BAŞKANI: Doç Dr. Davut HUT
13.30-15.00 YEMEK ARASI
Tarihte ve Günümüzde
Ortadoğu'da Türkmenler
(İran-Irak-Suriye)
Arş. Gör. Melih COŞGUN, Uluslaşma Sürecinde Ortadoğu Üzerine Bir
15.00-16.15 (A SALONU)
Deneme: Modernlik.
4. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa KOÇ
Doç. Dr. Can ÖZGÜR, Ortadoğu'dan Gelen Emirdağ Türkmenleri.
Dr. Orhan ÇELTİKCİ, Bayır-Bucak Türkleri ve Halk İnanışlarına Dair
Doç Dr. Nurfeddin KAHRAMAN-Yrd. Doç. Dr. Refik ARIKAN,
15.00-16.15 (B SALONU)
4. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Yakup CİVELEK
09 MAYIS 2014 (CUMA)
TÜRKMENLERİ
08.30-10.00 (B SALONU)
1. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. İlyas GÖKHAN
Arş. Gör. Mehmet KAVAK, Prof. Dr. Ali Sevim'in Hayatı ve Suriye-Filistin
Türkmenleri ile ilgili Çalışmaları.
Yrd. Doç. Dr. Gürhan BAHADIR, İmâdeddîn Zengî Döneminde Halep
Türkmenleri ile Antakya Haçlıları Arasında İlişkiler.
Yrd. Doç. Dr. Seyhun ŞAHİN, Haçlılar ile Mücadelede Suriye-Filistin
Türkmenleri.
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN, Memlûklere Bağlı Suriye'nin Kuzeyinde
Yaşayan Türkmenler.
Yrd. Doç. Dr. Kürşat SOLAK, Memlûk Devletinin Anadolu ile Olan
Münasebetlerinde Suriye Türkmenleri.
Tasarım : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanılğı
TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE SURİYE, LÜBNAN VE FİLİSTİN
Dr. Ali ŞAMİL, Colan Türkmenleri'nin Milli Varlığının Korunmasında Halk
Edebiyatının Rolü.
Öğr. Üy. Gumru GULIYEVA, Karşılaştırmalı Bayır-Bucak Türkmen Halk
İnançları ve Azerbaycan Folkloru.
Prof. Dr. Yakup CİVELEK, Irak ve Suriye Türkmenleri'nin Modern Dönem
Arap Dil ve Edebiyatına Katkıları.
Okt. Laila MAHMOUD, Halep Ağzı'nın Ses Özellikleri.
k-İran-Suriye)
13.30-15.00 YEMEK ARASI
(Ira
Asya'dan Bilecik'e Hıdırellez.
Tarık Cevizci, Suriye Türkmenlerinin Var Olma Mücadelesi.
hte ve Günü
Tari
mü
z
Tespitler.
ğu'da Tür
tado
km
r
O
en
de
le r
Yrd. Doç. Dr. Daood REZAEI, İran Türkmenlerinin Geleneksel Alaçıklari
ve Onun Mimari Bakımından Detayları ve Geleneksel Kurulumu
Törenleri.
Shahrouz AGHATABAİ-Sara BEHZAD, XIX. Yüzyılda Türkmenler
Hakkında Yazılan Farsça Sefernameler ve Yazılar.
Arş. Gör. Zeynep YILDIRIM, İran'da Şahsi Kütüphanelerde Bulunan
Türkmen El Yazmaları ve Tarihi Belgeleri.
Yrd. Doç. Dr. Masoumeh KHANZADEH, İran Şahseven Halkı.
10 MAYIS 2014 (CUMARTESİ)
BİLECİK İLİNİN TARİHİ VE TURİSTİK BÖLGELERİNE
YÖNELİK GEZİ PROGRAMI
8-10 Mayıs 2014
BİLECİK
Download

08 mayıs 2014 (perşembe) tarihte ve günümüzde ırak türkmenleri