GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) LİSANS ALMA SÜRECİ
Ø Gerekli bilgi ve belgelerle EPDK’ya (Enerji Piyasası Denetleme Kurumu)
başvuru yapılır.
Ø Sunulan belgelerin tam ve gereği gibi olup olmadığı 10 iş günü içinde
incelenir ve eksikliklerin 15 gün içinde giderilmesi yazılı olarak istenir.
Ø Eksiksiz yapıldığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınır.
Ø Önlisans kapsamında öngörülen yükümlülüklerin süresi içerisinde
tamamlanmış olduğu sonucuna varılması halinde, söz konusu tüzel kişiye
Kurul kararı ile lisans verilir.
Ø Lisans başvurusunun reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru
sahibi tüzel kişiye Kurul kararını izleyen on iş günü içerisinde yazılı olarak
bildirilir.
Ø Lisans yenileme talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken12
ay, en geç dokuz ay önce, dağıtım şirketi ile görevli tedarik şirketi için en
erken 15 ay en geç 12 ay olmak üzere, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak
başvurması suretiyle yapılabilir.
Download

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) LİSANS ALMA SÜRECİ Gerekli