Son Se sl er  L ast Vo ic es 20 14

Ekaterina Ganeva
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Yüksek Lisans Öğrencisi
GAGAUZCA ŞİİRLER
GAGAUZ POEMS
Gagauz Yerimiz
Bizim güneşli hatırlı topraamız,
Ko üç yıldızın bayrakta şılasın!
Geniş ürekli gagauz halkımız
Serbest, kıymetli
yaşasın, yaşasın!
Haşlak kanımız, nicä dedelerin
Akmaa pelivan damarda başlasın.
Ana dilimiz şıralı hem derin
Halkınnan bilä
yaşasın, yaşasın!
Mutlu, esaplı hem açık doorulaa
Düüler üreklär kısmetli hem ilin.
Girgin halkımız, sevinän bu topraa,
İnannan kaavi
ileri, ileri!
Hava kokusu burada taa datlı!
Ana tarafı! Gagauz bu yeri!
Ko herket bölä solunsun hep raatlı!
Şılı gelecää
ileri, ileri!
Allaa kenarsız sevgisinnän bizi
Arif kaavileer, baaşlayıp serbestlik,
Yıldan yıla bol iisözleer bitkisiz.
Ona ürektän
metinnik, metinnik!
Biz varız birlii ayıran insannar!
Çetin kavgasız selemet, bu – çelik!
Gözäl gelecää Allahta inannar,
Bilä verelim
metinnik, metinnik!
Olsun gagauz vatanı anılmış!
Duysun başkası – gagauz halkı var!
Açsın Gagauz Yerimiz tanınmış!
Yapêrız ana tarafı barabar!
Güvenerim
Kendimä salt güvenärsäm
Çözmektä zarı-zoru,
Kabarma yolda dönersäm –
Her köstek benim olur.
Paraya salt güvenärsäm,
Bir doymaz gibi hobur,
Ne kadar ömür sürtärsä –
Her kuyu benim olur.
İnsana salt güvenärsäm,
Bekim can yarım dolur,
Başıma bir tükürärsä–
Her direk benim olur.
Son Se sl er  L ast Vo ic es 20 14
E k a t e r in a G a n e va - G a g a u z c a Ş i ir l e r
Allaha sa güvenärsäm,
Fikirim yalnız kalmaz.
Günaahı bir sürmelärsäm,
Bişey prost bana olmaz.
***
Kuşçaazın küçük güüdeciindä,
Tırnacık kadar üreciindä
İlkyaz türküsü daalêr, düüler,
On bin avada aalêr, güler.
Fidancıın açmış çiçeklerin
May balı kokuları ilin
Kuvancıkları hotullardan
İlkyaza karşı çaarêr yan-yan.
On bin korafta seläm verip,
Havada tatlıca yeriyip,
İlkyaz adımnêêr hep ilerdä,
Susurgan kışı brakıp geerdä.
Ya y ım a H az ır la y an : Ed a n u r Sa ğ l am
www.dergi.tehlikedekidiller.com
2
Download

Ekaterina Ganeva ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Yüksek Lisans