T.C
MANİSA
ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11/04/2012 tarih ve
B.03.0.HİG.0.00.00.03-045.02[01]-10-2012/1429/9057 sayılı yazılarında “Bölge Adliye
Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında
Yönetmelik” 8 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması,
anılan Yönetmeliğin Geçici 2. maddesi uyarınca, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içerisinde ilk derece mahkemesi il adli yargı adalet komisyonlarınca bilirkişi
listesinin oluşturulması gerektiğinden, bilirkişilik yapmak isteyenlerin komisyona bizzat veya
UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum
ve kuruluş aracılığı ile 15 Ekim 2014 tarihinden 31 Ekim 2014 tarihine kadar müracaatta
bulunmaları İLANEN DUYURULUR.
Listeye kabul edilecek olanlar Komisyonlarca belirlenecek olup, kabul ve red
edilenlerin listeleri Manisa İl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu ilan
panosunda 25 Kasım 2014 tarihinde asılacaktır.
05 Aralık 2014 Cuma saat 10:00’da - bu tarihte yemine mazerete dayalı olarak
gelemeyenler için ise 12 Aralık 2014 Cuma saat 15:00’te listeye kabul edilenlerin yemin
yapmak üzere Manisa Adliyesi Konferans salonunda hazır olmaları İLANEN DUYURULUR.
19/09/2014
Taner ATALAY
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanı
Durdu KAVAK
Cumhuriyet Başsavcısı
Üye
Hüseyin KOVAN
Manisa Hâkimi
Üye
Download

2015 Yılı Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi Duyuru