I.
TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER KONGRESİ
Kurs Programı
20 Kasım
Talasemi ve Hemoglobinopatilerde Tanı
Dünyada ve ülkemizde talasemi ve hemoglobinopatilerin dağılımı,
kalıtımı, fenotipik özellikleri
09.00–10.30
Talasemi ve Hemoglobinopatilerde Tarama Programı
— Hemogramın yorumlanması
— Hemoglobin elektroforezin yorumlanması
10.30–11.00
11.00–12.00
12.00–13.30
13.30–14.30
14.30–15.00
15.00–16.00
16.00- 17.00
Kahve molası
Talasemi Hemşireliği
Transfüzyon oturumu
— Talasemide transfüzyon hedefleri, uygulama ve izlemi
— Orak hücreli anemide exchange transfüzyon hedefleri, uygulama
ve izlemi
— Transfüzyon reaksiyonlarını tanıma ve yaklaşım
Kahve Molası
Hemoglobinopati tanısında kullanılan cihazların kullanım ilkeleri
(uygulamalı)
Öğle yemeği/ Uydu sempozyum
Demir şelasyon oturumu
— Demir birikiminin klinik önemi ve izlemi
— Demir şelasyon hedefleri ve şelasyona hasta uyumu
Öğle yemeği
Talasemi ve Hemoglobinopatilerde Önleme Programı
— Uygulamalı Genetik Danışmanlık
— Prenatal ve Preimplantasyon Tanı
Kahve molası
Talasemi ve orak hücreli anemide izlem
— Splenektomi endikasyonları ve hazırlığı, postsplenektomi izlem
— Orak hücreli anemide kriz yönetimi
Kahve molası
Major hemoglobinopatilerde klinik ve laboratuvar tanı
Talasemi ve orak hücreli anemide izlem
— Talasemi major ve intermedia
— Orak hücreli anemi
Olgularla hemoglobinopatilerde ayırıcı tanı
— Talasemi ve orak hücreli anemide gebelik ve izlemi
— Endokrin izlem ve testler
Talasemi ve orak hücreli anemide psikososyal sorunlar
Kongre Programı
21 Kasım
Bilimsel program
Hasta ve Aile Programı
Açılış
08.00–09.00
Açılış Konferansı (Öneri)
Kahve molası
09.00- 09.30
09.30- 11.00
11.00–11.30
Hemoglobinopatilerde Tarama ve Önleme Programı
Ulusal programın organizasyonu, gelişimi ve güncel durumu
Hemoglobinopati çalışma grubu verileri
Prenatal ve preimplantasyon genetik tanı organizasyonu
Kahve molası
Hemoglobinopatilerde moleküler tanı ve genotip fenotip ilişkisi
Hemoglobinopatilerde moleküler mekanizmalar ve moleküler tanı
11.30–13.00
Alfa ve beta talasemide genotip fenotip ilişkisi
Orak Hücreli anemi ve diğer hemoglobin varyantlarında genotip fenotip
ilişkisi
13.00–14.30
Öğle yemeği /Uydu sempozyum
14.30–15.30
15.30–16.00
16.00- 17.30
17.30–18.30
Beta Talasemi İntermedia
HbH hastalığı
Öğle yemeği
1. Oturum (14.30–15.30)
Kahve molası
Orak hücreli anemi (OHA)
Çocuklarda OHA patofizyolojisi, izlem ve yönetimi
Serobrovaskuler komplikasyonlar: tarama ve yönetimi
Orak hücreli anemide diğer komplikasyonların yönetimi
E-poster sunumu–1
Kahve molası
2. Oturum (16.00–17.00)
22 Kasım
Bilimsel program
11.00–11.30
Transfüzyona bağımlı talasemiler (4N1K oturumu)
Transfüzyon programları
Transfüzyonel demir birikimi, toksisitesi ve izlemi
Kahve molası
Hemoglobinopatilerde demir şelasyonu
Beta Talasemi major ve intermedia’da demir şelasyonu
Orak hücreli anemide demir şelasyonu
Demir şelasyonuna uyum ve yaşam kalitesi
Kahve molası
11.30–12.00
Tartışma 1: Serum ferritin <500ug/L de demir şelasyonu
08.00–09.00
09.00- 09.30
09.30- 11.00
Hasta ve Aile Programı
SOSYAL PROGRAM
Enfeksiyon
12.00–13.00
13.00–14.30
Talasemi ve Orak hücreli anemide enfeksiyonlar
HCV/HBV enfeksiyonlarının tanı, izlem ve tedavisinde güncel
yaklaşımlar
Öğle yemeği / Uydu sempozyum
Öğle yemeği
10 soru ve cevapta Erişkin Hemoglobinopatilerde İzlem ve Yönetim
14.30–15.30
15.30–16.00
Erişkin Beta Talasemide İzlem ve Yönetim
Erişkin Orak hücreli Anemide İzlem ve Yönetim
Kahve molası
3. Oturum (14.30–15.30)
Kahve molası
10 soru ve cevapta Erişkin hemoglobinopatilerde gebelik ve sorunları
16.00- 17.00
17.00- 18.00
Talasemi ve orak hücreli anemide fertilite
Beta Talasemide gebelik izlem ve yönetimi
Orak hücreli anemide gebelik izlem ve yönetimi
E-poster sunumu-2
4. Oturum (16.00–17.00)
23 Kasım
08.00–09.30
09.30- 10.00
10.00–11.00
11.00–11.30
11.30–12.00
12.00–13.00
Bilimsel program
Hasta ve Aile Programı
Hemoglobinopatilerde komplikasyonlar
Kardiyak komplikasyonların yönetimi
Hipogonadizm izlem ve yönetimi
Osteoporoz ve hipoparatiroidizm izlem ve yönetimi
Kahve molası
Hemoglobinopatilerde kök hücre nakli
Beta Talasemide kök hücre nakli
Orak hücreli anemide kök hücre nakli
Tartışma 2: Sorunsuz ve iyi yönetilen talasemi major’da kök hücre
nakli yapılmalıdır
Tartışma 3. İnme gelişmiş orak hücreli anemide kök hücre nakli
transfüzyon programı + hidroksiüreye göre daha iyi tedavi seçeneğidir
SOSYAL PROGRAM
Öğle yemeği
Öğle yemeği
Download

ı. talasemi ve hemoglobinopatiler kongresi