PERSONEL İSTİHDAM DUYURUSU
1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen branşta sözleşmeli
statüde tabip istihdam edilecektir.
2. İSTİHDAM EDİLECEK BRANŞLAR :
S.NU.
BRANŞI
MÜNHAL SAYISI
1.
Tabip
3
3. ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR :
a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak (KKTC vatandaşı müracaatının yeterli olmaması halinde
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak),
b. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
c. Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık,
hırsızlık mal bulundurmak, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz
kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak,
ç. Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak,
d. Sağlık yönünden sivil personel olmak için bir engeli bulunmamak, Devletten emekli maaşı çekmemiş
olmak, disiplin suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden veya Güvenlik Kamu Hizmetinden
azledilmemiş olmak.
4. ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR :
a. Tıp Fakültesi mezunu olmak,
b. KKTC Tabipler Birliğine üye olmak,
c. Daha önceden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından çıkmış veya çıkarılmış olmamak.
5. BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR :
a. KKTC veya TC kimlik kartı fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek),
b. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek),
c. Polis Genel Müdürlüğünden alınacak iyi hal kağıdı,
ç. Erkek adaylar için terhis belgesi fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek)
(askerliğe elverişli değildir belgesi ile başvuru kabul edilmeyecektir),
d. 5 adet 4.5x6 ebadında vesikalık fotoğraf (son üç ay içerisinde çekilmiş olacak),
e. Dilekçe ve Hal Bilgi Fişi (müracaat esnasında doldurulacaktır),
f. Varsa başvurduğu meslek ile ilgili daha önce çalışmışlığını ispatlayan belge (fiilen kaç yıl çalışmış
olduğunu belirtecek).
6. Müracaatlar 01 Ekim 2014 günü saat 17.00’ye kadar şahsen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı KayıtKabul Komisyonu Başkanlığına (Boğazköy) yapılacaktır. Müracaatlar ile ilgili esaslar www.mucahit.net
internet adresinden temin edilebilecektir.
7. Başvuruda bulunan adaylara sadece sözlü yarışma sınavı (mülakat) %100 yapılacaktır (sınavlarda kimlik
ibraz etmek zorunludur).
8. Sınav yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler www.mucahit.net web adresinden sınavlardan en az bir hafta
öncesinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı/sözlü olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. Sınav
öncesi ve sonrası tüm bilgi ve gelişmeler ile duyuru ve çağrılarımız internet sayfamız kanalıyla
yapılacağından, web sayfasının adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
PERSONEL İSTİHDAM DUYURUSU
1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirilmek üzere askeri memur statüsünde aşağıda belirtilen
hizmet sınıflarında personel istihdam edilecektir.
S.NU.
1.
2.
KADRO ADI
Maliye Memuru
Özel Hizmet Görevlisi
HİZMET SINIFI
Askeri Mali Hizmetler Sınıfı
Askeri İdari Hizmetler Sınıfı
BAREM
9
9
DERECE
III. DERECE
III. DERECE
KADEME
1
1
MÜNHAL SAYISI
1
1
2. ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR :
a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak,
b. Müracaat tarihinden itibaren 35 yaşından gün almamış olmak,(11.09.1979 ve daha genç doğumlu)
c. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
ç. Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı
mahkum olmamış olmak,
d. Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak,
e. Sağlık yönünden sivil personel olmak için bir engeli bulunmamak, Devletten emekli maaşı çekmemiş
olmak, disiplin suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden veya Güvenlik Kamu Hizmetinden
çıkmış veya çıkarılmamış olmak.
3. ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR :
a. Maliye Memuru branşına başvuracak adaylar için maliye, iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe
veya ticaret konularında bir fakülte veya yüksek okul bitirmiş olmak; veya ‘’Certified‘’ ya da
‘’Chertered Accountant‘’ ünvanını taşımak,
b. Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası, Kamu Görevlileri Yasası, Mali İşler (maliye memuru adayları için)
ve Güvenlik Kuvvetleri ile ilgili diğer mevzuat hakkında yeterli bilgi sahibi olmak,
c. Özel Hizmet Görevlisi branşına başvuracak adayların en az lise veya dengi bir okuldan mezun olması
ve iyi derece Rumca bilme şartı aranacaktır,
ç. Dürüst ve iyi karakter sahibi olmak, toplum içindeki tutum ve davranışları ile müsbet ve güvenilir olmak,
d. Güv.K.Askeri Memur Atama ve Disiplin Tüzüğü uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
e. Güv.K.K.lığından herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmış olmamak.
4. BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR :
a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek),
b. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek),
c. Polis Genel Müdürlüğünden alınacak iyi hal kağıdı,
ç. Erkek adaylar için terhis belgesi fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek)
(askerliğe elverişli değildir belgesi ile başvuru kabul edilmeyecektir),
d. 5 adet 4.5x6 ebadında vesikalık fotoğraf (son üç ay içinde çekilmiş olacak),
e. Dilekçe ve Hal Bilgi Fişi (müracaat esnasında doldurulacaktır),
f. Varsa başvurduğu meslek ile ilgili daha önce çalışmışlığını ispatlayan belge (fiilen kaç yıl çalışmış
olduğunu belirtecek).
5. Müracaatlar 01 Ekim 2014 günü saat 17.00’ye kadar şahsen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı KayıtKabul Komisyonu Başkanlığına (Boğazköy) yapılacaktır. Müracaatlar ile ilgili esaslar www.mucahit.net
internet adresinden temin edilebilecektir.
6. Tüm adayların öncelikle yeterlilik sınavında (Yazılı ve çoktan seçmeli olarak Güv.Kamu Görevlileri Yasası
ve Anayasa konularından) başarılı olmaları gerekmektedir (50 puan ve üzeri).
a. Yeterlilik sınavında başarılı olan Maliye Memur adayları için; Mesleki yarışma sınavı %60 (Güv.K.K.lığı
Mali Tüzüğü, Genel Muhasebe, Temel İktisat, İşletme, Ekonomi, vb.) ve Mülakat %40 yapılacaktır.
b. Yeterlilik sınavında başarılı olan Özel Hizmet Görevlisi adayları için; Yazılı Uygulamalı Yarışma Sınavı
%30 [çoktan seçmeli (Gramer, kelime bilgisi, v.b.) ve klasik olarak yazılı metin çevirisi (Rumca-Türkçe,
Türkçe-Rumca)], Sözlü Mesleki Sınav %40 [sözlü çeviri, akıcılık, telaffuz, gramer v.b. konularından
karşılıklı konuşma] ve Mülakat %30 yapılacaktır (sınavlarda kimlik ibraz etmek zorunludur).
7. Sınav yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler www.mucahit.net web adresinden sınavlardan en az bir hafta
öncesinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı/sözlü olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. Sınav
öncesi ve sonrası tüm bilgi ve gelişmeler ile duyuru ve çağrılarımız internet sayfamız kanalıyla
yapılacağından, web sayfasının adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
PERSONEL İSTİHDAM DUYURUSU
1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı karargah, birlik ve kurumlarda görev yapmak üzere 28 erkek
mukaveleli erbaş ve er istihdam edilecektir.
2. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR :
KKTC yurttaşı ve Türk soyundan olmak,
En az ilkokul veya dengi okul mezunu olmak,
İlkokul, ortaokul ve lise mezunları 25 (11.09.1989 ve daha genç doğumlu), yaşından büyük olmamak,
Muvazzaf askerliğini yapmış olmak,
Sağlık yönünden mukaveleli erbaş ve er olması için Güv.K.Sağ.Yeteneği Tüzüğüne göre bir engeli
bulunmamak,
e. Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık,
ıhırsızlık mal bulundurmak, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz
ıkızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak,
f. En az 169 cm. boyunda olmak,
g. Daha önce herhangi bir nedenle Güv.K.K.lığından çıkmış veya çıkarılmış olmamak.
a.
b.
c.
ç.
d.
3. BAŞVURACAK ADAYLARA İLAVE BİLGİ :
Yapılacak olan sınavlarda başarılı olanların atamaları, Güv.K.K.lığının ihtiyacı dikkate alınarak
yapılacaktır.
4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :
KKTC kimlik kartı fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir),
Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir),
Polis Genel Müdürlüğünden alınacak iyi hal kağıdı,
Terhis belgesi fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir) (askerliğe elverişli değildir belgesi ile başvuru
kabul edilmeyecektir),
d. 5 adet 4.5x6 ebadında vesikalık fotoğraf (son üç ayda çekilmiş olacaktır),
e. Dilekçe (müracaat esnasında doldurulacaktır),
f. Varsa, sanat ve meslek durumunu belirten belge (sürüş belgesi, kurs belgesi v.b.),
a.
b.
c.
ç.
5. Müracaatlar 01 Ekim 2014 günü saat 17.00’ye kadar şahsen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı KayıtKabul Komisyonu Başkanlığına (Boğazköy) yapılacaktır. Müracaatlar ile ilgili esaslar www.mucahit.net
internet adresinden temin edilebilecektir.
6. Sınavlar; genel kültür ve yetenek yazılı sınavı %30 ( ilkokul mezunları için ilkokul, ortaokul ve lise
mezunları için lise seviyesinde Türkçe, Matematik, Kıbrıs Tarihi, TC Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası,
Atatürkçülük, Vatandaşlık Bilgisi ve Genel Kültür konularından); Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi
%40 (mekik, şınav, barfikste kol çekme, uzun atlama, 100 m koşu ve 2400 m koşu) ve Mülakat %30
şeklinde olacaktır. (sınavlarda kimlik ibraz etmek zorunludur)
7. Sınav yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler www.mucahit.net web adresinden sınavlardan en az bir hafta
öncesinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı/sözlü olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. Sınav
öncesi ve sonrası tüm bilgi ve gelişmeler ile duyuru ve çağrılarımız internet sayfamız kanalıyla
yapılacağından, web sayfasının adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
PERSONEL İSTİHDAM DUYURUSU
1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda işçi statüsünde
personel istihdam edilecektir.
2. İSTİHDAM EDİLECEK BRANŞLAR :
S.NU.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BRANŞI
Aşçı
Dozer İşletmeni
Dökümcü
Ekskavatör İşletmeni
Greyder İşletmeni
Kazancı
Kuaför
Loder İşletmeni
Madeni Gövde Tamircisi (Kaportacı)
Oto Elektrikçisi
Soğutma Cihazları Tamircisi
Tekerlekli Araç Tamircisi (Makinist)
MÜNHAL SAYISI
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR :
a.
b.
c.
ç.
d.
e.
f.
g.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak,
35 yaşından gün almamış olmak (11.09.1979 ve daha genç doğumlu),
Erkek adaylar için askerlik hizmetini fiilen yapmış olmak,
Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık,
hırsızlık mal bulundurmamak, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz
kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak,
Sağlık yönünden sivil personel olması için bir engeli bulunmamak,
Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
Asgari ilkokul mezunu olmak,
Daha önceden Güv.K.K.lığından herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmış olmamak.
4. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANACAK ÖZEL ŞARTLAR :
5.
6.
7.
8.
a. Açılan münhale başvuracak adayların mesleki bir okuldan diploma veya sertifikası olması ve
mesleğinde kendini kanıtlamış olması avantaj sağlayacaktır,
b. Dozer İşletmeni, Ekskavatör İşletmeni, Greyder İşletmeni ve Loder İşletmeni branşlarına başvuracak
adaylar İş Makineleri Operatörlüğü ile ilgili bu branşlardan bir veya birden fazlasına başvurabilecekler,
diğer adaylar ise ilan edilen branşlardan sadece bir tanesine başvurabilecektir,
c. Başvuruda istenen evrakları eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :
a. KKTC kimlik kartı fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir),
b. Erkek adaylar için terhis belgesi fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir) (askerliğe elverişli değildir
belgesi ile başvuru kabul edilmeyecektir),
c. Polis Genel Müdürlüğünden alınacak iyi hal kağıdı,
ç. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir),
d. 5 adet 4.5x6 ebadında vesikalık fotoğraf (son üç ayda çekilmiş olacaktır),
e. Dilekçe ve Hal Bilgi Fişi (müracaat esnasında doldurulacaktır),
f. Başvurduğu meslek ile ilgili daha önce çalışmışlığını ispatlayan belge
(fiilen kaç yıl çalışmış olduğu belirtilecek).
Müracaatlar 01 Ekim 2014 günü saat 17.00’ye kadar şahsen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı KayıtKabul Komisyonu Başkanlığına (Boğazköy) yapılacaktır. Müracaatlar ile ilgili esaslar www.mucahit.net
internet adresinden temin edilebilecektir.
Sınavlar; genel kültür ve yetenek yazılı sınavı %20 ( ilköğretim seviyesinde; Türkçe, Matematik, Kıbrıs
Tarihi, TC Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası, Atatürkçülük, Vatandaşlık Bilgisi ve Genel Kültür); uygulamalı
mesleki sınav %50 ve Mülakat %30 şeklinde olacaktır (Sınavlarda kimlik ibraz etmek zorunludur).
Sınav yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler www.mucahit.net web adresinden sınavlardan en az bir hafta
öncesinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı/sözlü olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. Sınav
öncesi ve sonrası tüm bilgi ve gelişmeler ile duyuru ve çağrılarımız internet sayfamız kanalıyla
yapılacağından, web sayfasının adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Download

askeri memur istihdam duyurusu - Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı