Section or Brochure name | b
KPMG TÜRKİYE
UFRS Eğitim
Programları
2014/2015
KPMG Eğitim Merkezi
kpmg.com.tr
UFRS Eğitim Programları
UFRS EĞİTİM PROGRAMLARI 2014/2015
Temel UFRS Eğitimi (3 gün)
Tüm dünyada kullanım alanı giderek genişleyen
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
(UFRS), Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum
çalışmaları sürecinde gündemdeki önemli
konulardan biri olmuştur.
1. Gün
UMS 1
Finansal Tabloların Sunuluşu
UMS 8
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklikler ve Hatalar
UMS 37
Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar1
UMS 2
Stoklar
Muhasebe ve finansal raporlama alanındaki bu
gelişmelere paralel olarak söz konusu standartlar
Türkçe’ye çevrilmiş ve “Türkiye Muhasebe
Standartları / Türkiye Finansal Raporlama
Standartları” (TMS/ TFRS) adı altında yayınlanmıştır.
UMS 18
Hasılat
UMS 10
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
UMS 21
Kur Değişiminin Etkileri
Ülkemizde başta BDDK olmak üzere, SPK ve Hazine
Müsteşarlığı kendi muhasebe yönetmeliklerini iptal
ederek TMS/TFRS’lerin uygulanmasını zorunlu hale
getirmişlerdir. Geçen sene kabul edilen yeni Türk
Ticaret Kanunu (TTK) ise, ülkemizdeki uygulama
birliğinin sağlanabilmesi için bağımsız denetime tabi
olacak şirketlere TMS/ TFRS uygulama zorunluluğu
getirmiş ve bu şirketleri belirlemeye yönelik kriterler
Ocak 2013’de resmi olarak açıklanmıştır.
UMS 12
Gelir Vergisi
UMS 23
Borçlanma Maliyetleri
UMS 16
Maddi Duran Varlıklar
UFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan
Faaliyetler
UMS 38
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 40
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
UMS 36
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
UMS 7
Nakit Akış Tablosu
Tüm şirketlerin gelecek dönemlerde kademeli
olarak TFRS uygulamasına tabii olması
beklenmektedir.
2. Gün
3. Gün
Uygulama: UFRS Mali Tabloların Oluşturulması
Fiyat: 1.550 TL+KDV
Saat: 9.30 -17.30
UFRS Eğitim Programları
VUK-UFRS/TFRS Farkları Eğitimi
VUK-UFRS/TFRS Farkları Eğitimi (1 gün)
Eğitimimizin amacı katılımcıların Yeni Türk Ticaret Kanunu
ile birlikte gündeme gelen Uluslar arası/ Türkiye Finansal
Raporlama Standartları hakkında genel bilgi sahibi
olmasına, VUK Değerleme Hükümleri ile karşılaştırma
yaparak uygulama sürecine genel bir giriş yapmalarına
yardımcı olmaktır.
Eğitimimizin Kapsamı
… Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na Genel
Bakış
… VUK Değerleme Hükümleri ile UFRS Değerleme
Hükümlerinin Karşılaştırılması
Fiyat: 750 TL+KDV
Saat: 9.30 -17.00
Kapsamlı VUK-UFRS/TFRS Farkları Eğitimi (2 gün)
Bir günlük genel “VUK – UFRS/TFRS Farkları”
eğitiminin devamı niteliğinde, daha kapsamlı ikişer
günlük 2 ayrı modülden oluşmaktadır.
Amacımız; uygulamada birçok sektörü ilgilendiren
ortak konuları, uygulama örneklerine daha
fazla zaman ayırarak daha detaylı incelemek ve
katılımcılarımızı değişen Türk Ticaret Kanunu
ile gündeme gelen Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına hazırlamaktır.
UFRS/TFRS ile yürürlükteki mevzuat
karşılaştırıldığında bakış açısı, yaklaşım ve uygulama
açısından önemli farlılıklar bulunmaktadır. UFRS/
TFRS uygulamasına giriş yaparken bu farklılıkların
incelenmesi ve analizinin UFRS yaklaşımının
doğru anlaşılması ve raporlama sisteminin sağlam
temeller üzerine kurulması bakımından taşıdığı
önem büyüktür.
UMS 1
'JOBOTBM5BCMPMBSÕO4VOVMVúV
UMS 2
4UPLMBS
UMS 8
.VIBTFCF1PMJUJLBMBSÕ.VIBTFCF5BINJOMFSJOEF
%FüJúJLMJLMFSWF)BUBMBS
UMS 10
3BQPSMBNB%zOFNJOEFO#JMBOmP5BSJIJOEFO
4POSBLJ0MBZMBS
UMS 12
(FMJS7FSHJMFSJ
UMS 16
.BEEJ%VSBO7BSMÕLMBS
UMS 18
)BTÕMBU
UMS 21
,VS%FüJúJNJOJO&ULJMFSJ
UMS 23
#PSmMBONB.BMJZFUMFSJ
UMS 36
7BSMÕLMBSEB%FüFS%úLMü
UMS 37
,BSúÕMÕLMBS,PúVMMV#PSmMBSWF,PúVMMV7BSMÕLMBS
UMS 38
.BEEJ0MNBZBO%VSBO7BSMÕLMBS
UMS 40
:BUÕSÕN"NBmMÕ(BZSJNFOLVMMFS
UFRS 5
4BUÕú"NBmMÕ&MEF5VUVMBO%VSBO7BSMÕLMBSWF%VSEVSVMBO'BBMJZFUMFS
1. Gün
1. Modül
UMS 1
Finansal Tabloların Sunuluşu
UMS 8
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklikler ve Hatalar
UMS10
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
UMS 21
Kur Değişiminin Etkileri
UMS 2
Stoklar
2. Gün
UMS 16
Maddi Duran Varlıklar
UMS 23
Borçlanma Maliyetleri
UMS 40
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
UFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan
Faaliyetler
UMS 36
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
1. Gün
2. Modül
UMS 18
Hasılat
Konular, katılımcılara süre ve maliyet açısından
esneklik sağlamak amacıyla iki farklı program
dahilinde sunulmaktadır. Modüller her ay farklı
günlerde tekrarlanmakta olup, dileyen
katılımcılar ilgilendikleri konuları içeren eğitim
modülüne katılabilirler.
UMS 37
Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
UMS 38
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 17
Kiralama Sözleşmeleri
UMS 12
Gelir Vergisi
Fiyat: 1.200 TL+KDV
UMS 7
Nakit Akış Tabloları
Saat: 9.30 -17.00
UFRS 10
Konsolide Finansal Tablolar
UMS 39
Finansal Araçlar (Genel)
2. Gün
Section or Brochure name | a
UMS/TMS 12-Gelir Vergisi
(Kurumlar Vergisi ve Ertelenmiş Vergi)
UMS/TMS 12 - Gelir Vergisi Eğitimi (1 gün)
(Kurumlar Vergisi ve Ertelenmiş Vergi)
UMS/TMS 12 Gelir Vergisi standardının amacı
kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerin
muhasebeleştirilerek finansal tablolara yansıtılmasına ilişkin
esasları belirlemektir.
I-Kurum Kazancı
…5JDBSJLBS
….BMJLBS
…'BSLMÕMÕLMBSBOFEFOPMBOVOTVSMBS
Eğitimimizin amacı, özellikle UMS 12- Gelir Vergisi
uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümünde destek
olmak, yapılan son değişiklikler hakkında bilgilerinizi
tazelemek ve teori yanında uygulama örnekleriyle bilgilerinizi
pekiştirmektir.
II- Temel Kavramlar
…7FSHJPSBOÕ
…7FSHJEFüFSJ
…;BNBOMBNBGBSLMÕMÕLMBSÕ
4SFLMJGBSLMBS
(FmJDJGBSLMBS
III- Dönem Vergi Borç ve Alacakları
Fiyat: 550 TL+KDV
IV- Ertelenmiş Vergi Borç ve Alacakları
…7FSHJMFOEJSJMFCJMJSHFmJDJGBSLMBS
…ýOEJSJMFCJMJSHFmJDJGBSLMBS
…,VMMBOÕMNBNÕúNBMJ[BSBSMBSWFWFSHJBWBOUBKMBSÕ
Saat: 9.30 -17.00
V-Dönem Vergisinin ve Ertelenmiş Verginin Muhasebeleştirilmesi
VI-Açıklamalar
VII-Uygulama Örneği
UFRS’ye Göre Konsolidasyon
UFRS’ye göre Konsolidasyon Eğitimi (1 gün)
Konsolide finansal tablolar bir grubun finansal tablolarının
tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolardır. Söz
konusu finansal tablolar bir şirketler grubunun faaliyet
sonuçlarının bir bütün halinde değerlendirilebilmesine
olanak sağlar. Bir günlük eğitim süresince konsolidasyon
konusuyla ilişkili UFRS/TFRS standartları yanda sunulan
konu başlıkları altında incelenecektir.
UFRS 3
İşletme Birleşmeleri
UMS 28
İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
…ýúUJSBLJúPSUBLMÕüÕWFzOFNMJFULJLBWSBNMBSÕ
…e[LBZOBLZzOUFNJWFVZHVMBNBJMLFMFSJ
…%FüFSEúLMü[BSBSMBSÕ
…#JSFZTFM÷OBOTBMUBCMPMBSEBNVIBTFCFMFúUJSNF
UFRS 10
Konsolide Finansal Tablolar
…,POUSPMOUBOÕNÕ
…(mLBWSBNÕOÕOEFüFSMFOEJSJMNFTJ
…(mWFHFUJSJ
….VIBTFCFMFúUJSNF
…,POUSPMHDPMNBZBOQBZMBS
…,POUSPMOLBZCÕ
İndirim Politikamız:
UFRS 11
…,1.(.üUFSJMFSJJmJO
…LJüJMJLLBUÕMÕNMBSJmJO
…LJüJWF[FSJLBUÕMÕNMBSJmJOüJSLFUFz[FM
eğitimlerimizi önermekteyiz.
Müşterek Anlaşmalar
….úUFSFLBOMBúNBUSMFSJ
….úUFSFLGBBMJZFUMFSJONVIBTFCFMFúUJSJMNFTJ
…ýúPSUBLMÕLMBSÕOÕONVIBTFCFMFúUJSJMNFTJ
UFRS 12
Fiyat: 750 TL+KDV
Saat: 9.30 -16.30
UMS 24
İrtibatlar:
kpmg.com.tr
İlişkili Taraf Açıklamaları
…ýMJúLJMJUBSBGBmÕLMBNBMBSÕOÕOBNBDÕ
…ýMJúLJMJUBSBGLBWSBNÕWFLBQTBNÕ
…ýMJúLJMJUBSBøBSBJMJúLJOBmÕLMBNBMBS
Vaka Çalışması
KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Burcu Tanboğa
İstanbul, Türkiye
T:
F:
E: [email protected]
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar
Bu dökümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel
durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine
karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir
uzman görüşü almaksızın , bu dökümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG
International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye firmaları
KPMG International Cooperative’e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi
bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative’e veya bir başka
üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.
© 2014 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., KPMG International Cooperative’in üyesi bir Türk
şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli ticari markalarıdır.
Türkiye’de basılmıştır.
Download

UFRS Eğitim Programları (PDF 188KB)