SOSYAL HİzMETLER
T.C
BASBAK.<\ı,\U},'::
VE ÇOCUK E2:)iRCEMR .KURliı,nı
CFNF:r. ,vrünüRLfrcü,
DENiZLi TicARET BORSASı BAŞM:~LIGr İLE AR ASD\DA DENİzLi rLİNDr~
SARIGÜL ÇOCUK EVİNİN AÇIUVIASI \'1: HİzMETLER~
YÜRÜTÜLMESi; 'C
İLİsKİN İSBİRLİGİ PROTOKOLÜ
.
.
KONU:
Madde 1 - Bu protokol, T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgerne Kurumu
Genel Müdürlüğü ile Denizli Ticaret Borsası Başkanlığı arasında, Denizli ilinde Sarı Gül
Çocuk Evinin açılması ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin işbirliği esaslarını tespit etmek
üzere düzenlenmiştir.
AMAÇ:
Madde 2 - Bu protokolün amacı; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 2828 sayılı SHÇEK
Kanunu kapsamında bulunan çocukların toplu yaşanılan kuruluşlar yerine ev ortamında ternel
ihtiyaçlarının
karşılanarak
yaşamlarını
sürdürmeleri,
toplwnla iç içe olabilecekleri
mahallelerde, müstakil yapı veya apartman dairelerinde bakırnlarının sağlanması, çocuğun
arkadaşlık, komşuluk ve mahalle gibi kavramları, toplumsal değerlerimizi yaşayarak
öğrenmelerine imkan sağlamaktır.
TANıMLAR
Madde 3 - Bu protokolde;
a. Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,
b. İl Müdürlüğü: Denizli İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,
c. Başkanlık: Denizli Ticaret Borsası Başkanlığını,
d. Çocuk Evi: İlin çocuk yetiştinneye uygun merkezi semtlerinde, müstakil yapı veya
apartman dairelerinde 5-8 çocuğun bakımına imkan sağlayan birimlerdir.
e. Çocuk Evi Sorwnlusu: Çocuk evinde sunulacak hizmetin verimliliği ve sürekliliğinden
sorwnlu meslek elemanı.
f. Koordinasyon Merkezi: Çocuk evlerine kabulü yapılacak çocukların seçimi ve
sunulacak hizmetin verimliliği ve sürekliliğine ilişkin işlemleri yürüten İl Müdürlüğüne
karşı sorumlu olan birimi ifade eder.
ADRESLER
Madde 4İş bu protokol de adı geçen tarafların tebligat adresleri aşağıda belirtilmiştir.
Genel Müdürlük
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü:
Anafarta1ar Cad. No:70 Ulusl ANKARA
--"..~~=,.
$:-
SÜRE
Madde -7
Bu protokol süresi 5 (beş) yıldır. 5 yılın sonunda (OL Şubat 2015) sona erer. Taradardan
biri protokolü sonlandınnak: isterse Çocuk Evindeki hizmetin sürekliliğinin sağlanması ve
çocukların yüksek yarannın gözetilmesi açısından i yıl öncesinde yazılı olarak bilgi verme
zorunluluğu vardır.
POROTOKOLÜN
FESHİ:
Madde-8
Başkanlık SHÇEK mevzuatları ve protokol hükümleri dışına çıkması halinde, protokol
SHÇEK tarafından tek taraflı fes edilir.
ADRES VE TEBLİGAT
Madde 9
İş bu protokolde yer alan hususların yerine getirilmesi gerekli ihbar ve tebligatların
yapılabilmesi için taraflar bu protokolün 4. maddesinde yer alan adresleri yasal tebligat
adresleri olarak kabul etmişlerdir. Taraflar adres değişiklerini yazılı olarak karşı tarafa
bildirmedikleri takdirde bu protokol de yer alan adreslere yapılacak ihbar ve tebligatların geçerli
olacağını taahhüt ederler.
ANLAŞMAZLıKLARıN
ÇÖZÜMÜ
Madde-lO
a)Protokolün uygulanmasında herhangi bir anlaşmazlık olduğu takdirde İl Müdürünün
başkanlığında taraflarea belirlenecek ikişer kişiden oluşturulacak bir komisyon tarafından sorun
çözümlenir.
b) Komisyon tarafından çözüm bulunamaması halinde Denizli Mahkemeleri yetkilidir.
DİGER HÜKÜMLER
Madde-ll
Protokolün yürürlükteki süresi içerisinde hizmetin daha iyi yapılabilmesini sağlamak
üzere taraflar her zaman protokolde değişiklik yapılmasını veya protokole ilave yapılmasını
isteyebilir.
Madde-ll
Bu protokolde yer almayan konular, yürürlükteki kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütülür.
Baskanlık
Kayalık Caddesi, Ulu Çarşı Iş Hanı Kat.5 DENizLİ
TARAFLARIN
HAK VE YÜKÜlVILÜLÜKLERİ
Madde 5 -Taraflann
yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
A - Genel Müdürlüğün
Yükümlülükleri
a) Protokolün belirtilen tarihler arasında devamına onay verir.
b) Bakım elemanı görevlendirir.
c) San Gül Çocuk evinde kalan çocukların iaşe ve ibate bedellerini mevzuat hükümleri
doğrultusunda karşılar.
d) San Gül Çocuk Evinin telefon, fax, internet, ısınma, su, elektrik, aidat vb. gibi giderlerini
karşılar.
e) Protokolün eğitim, araştırma tanıtımı ve çocuklar ile yapılan çalışmalarla, fotoğraf ve
kamera çekimlerine uygun görüldüğünde izin verir.
B - Başkanlığın
Yükümlülükleri
Başkanlık ( Denizli Ticaret Borsası Başkanlığımn 27.10,2010 tarih ve 13 sayılı meclis
kararı gereği) Sarı Gül Çocuk Evi olarak kullanılacak binamn kirasım karşılar. Kira kontratım
İl Müdürlüğüne verir.
iŞLEYİŞ:
.~-
Madde-6
a) Çocuk Evi, Genel Müdürlük tarafından yürütülmekte olan Kanun, Tüzük ve
Yönetmelikler çerçevesinde idare edilecek ve denetlenecektir.
b) Başkanlık ve Üyeleri, Sarı Gül Çocuk Evi ile ilgili yapacağı tüm çalışmaları mevzuat
çerçevesinde; Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi görevlileri ve Çocuk Evleri
sorumluları ile diğer çalışanlarının bilgileri dahilinde, _izin alarak, işbirliği ve eş güdüm
içerisinde koordineli bir şekilde yürütür. Başkanlık ve Uyeleri, Koordinasyon Merkezince
belirlenen gün ve saatler çerçevesinde evlere misafir olarak kabul edilebilir. Bu ziyaretler
Türk adet, geleneklerine ve sosyal hayatta gerçekleşen bir aile ziyareti şeklinde
yaşanmasına özen gösterilir.
c) Başkanlık ve Üyeleri, ziyaretçisi olmayan psikolojik açıdan bir aile yamnda kalması
uygun görülen çocukları, Gönüllü Ailelik mevzuatı çerçevesinde, evlerine misafir olarak
alabilirler. Gönüllü aileler, yükümlülükleri hakkında önceden bilgilendirilir.
d) Başkanlık ve üyeleri, Sarı Gül Çocuk Evine veya hizmet alan çocuklara yapacakları her
türlü bağış, ayni malzeme ile yardım ve desteklerini SHÇEK'in ilgili mevzuatları
çerçevesinde makbuz karşılığında ya da taşınır işlem fişi alındısı karşılığında Çocuk Evi
Sorumlusuna teslim eder. Çocukların sosyal gelişim ve psikolojik özellikleri dikkatte
alınarak; çocuklan örs eleyici, rencide edici yada onurlarım zedeleyerek duygusal ve
psikolojik sorunlara yol açacak şekilde bağışların hayırsever ve diğer bağışçilar tarafindan
dağıtılmasına İzin verilmez.
e) Başkanlık ve üyeleri, San Gül Çocuk Evinde kalan çocukların kişisel gelişimlerini
arttıracak, eğitimlerine katkı sağlayarak ileride bir iş ve meslek sahibi olmalannda
yardımcı olacak kurs ve faaliyetleri diğer kamu ve sivil toplum kuruluşlarının hizmet
birimlerinden alınmasında koordineli olarak destek sağlayabilir.
YÜRÜTME
Madde-13
Bu protokol hükümleri Genel Müdürlük ve Başkanlık tarafindan yürütülür.
YÜRÜRLÜK
Madde-14
Üç nüsha olarak düzenlenen ve 14 ( on dört )maddeden ibaret olan iş bu protokol
Denizli Valiliğinin onay tarihinde yürürlüğe girer.
AhmetALTIN
~
Denizli Sosyal Hizmetler İl Müdürü
\
Download

denizli barosu başkanlığı ile shcek arasında işbirliği protokolü