EKONOMĠ BAKANLIĞI
ĠTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
YAPILACAK YAZILI BAġVURUDA SUNULACAK BELGELER
1.BaĢvuru Formu (ith7 Programından alınan form.)
2.Fotoğraf (Biri Makinenin marka, model vb. bilgilerinin yer aldığı Makine Kimlik
Etiketini gösteren dört adet –ön, arka, sağ ve sol cephelerden çekilmiĢ, yüksek
çözünürlüklü ve renkli fotoğraflar)
3.Proforma fatura (tercümesi ile birlikte)
4.BaĢvuru formunu imzalayan kiĢiye ait noter tastikli imza sirkülerinin aslı
5.BaĢvuru formunu imzalayan kiĢiye ait temsil evrakının onaylı sureti
6.BaĢvuru sahibi firmaya ait ticaret sicil gazetesi kaydı bir örneği veya faaliyet
belgesinin sureti
7.Ġlgili odadan onaylı Kapasite Raporu veya Ön Kapasite Raporu sureti veya yerine
kullanılabilecek onaylı belge sureti
8.SatıĢ sonrası hizmetleri yeterlilik veya sorumluluk belgesinin sureti
9.EĢyanın kullanım amacına göre Bakanlıkça istenecek belge
*YUKARIDA BELĠRTĠLEN BELGELERĠN GERÇEĞE UYGUNLUĞUNDAN BAġVURU
SAHĠBĠ VE YETKĠLĠ TEMSĠLCĠSĠ SORUMLUDUR.
21/10/2014 tarihinden itibaren başka firma adına
sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak kullanılmış makine ithalatı için yapılan
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
ÖNEMLİ UYARI
ÖNEMLİ DUYURU
Ġthalat 2014 / 9 Sayılı tebliğ kapsamı dıĢındaki kullanılmıĢ eĢyaların
ithali için Ekonomi Bakanlığına (Ġthalat Genel Müdürlüğü) yapılacak
baĢvurularda
01/05/2014
tarihinden
itibaren
http://ith7.ekonomi.gov.tr adresindeki (2014/9) Tebliğ Dışı İthalat
Bilgileri Giriş Ekranı ‘da yer alan formun doldurulup çıktısı
alınarak baĢvuru evrakına eklenmesi zorunludur.
Download

ÖNEMLİ DUYURU Ġthalat 2015/1 Sayılı tebliğ kapsamı dıĢındaki