İSTA1'lBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI İLE
SOSY AL HİzMETLER
ÇOCUK ESİRGEME
KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü
ARASINDA "SEVGi EVLERİ" YAPıLMASıNA DAİR ORTAK HİZMET
PROJESi iŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ
'
Konu
Madde 1.
İş bu protokol, Sosyal Hizmetler ye Çocuk Esirgeme Kurumu Grenel Müdürlüğü ile
Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 0- 18 yaş arası konınınaya muhtaç çocukların
eğitim ve rehabilitasyonunu sağlamak üzere idari ve sosyal amaçlı binadan oluşacak "Sevgi
sitesinde II adet Sevgi Evinin ve idare binasının yapımı ve faaliyetlerinin yürütülmesine
işbirliğinin usul ve esaslarını düzenlemektedir.
{!''''..
İstanbul
bakım,
Evleri"
yönelik
Tanımlar
Madde 2.
Bu protokolde;
İstanbul BüYÜkşehir Belediye Başkanlığı
: Belediye
Sosyal Hizmetler ve cocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü: SHÇEK,
Protokol Konusu Ekte Detaylan Belirlenen Cocuk Evleri
: Sevgi Evleri ve İdare Binası
__
._._. Q!~ak:_~fade~~!~~~~!cJ.i!~_
... . . _._~_
. ..---:-.-----.-._._.--_.". -;- ~--.'
o
••
----
.----_
••
-------------
Amaç
Madde 3.
Bu protokolün amacı; konınınaya muhtaç çocukların bakım, eğitim ve rehabilitasyon sürecini psikososyal ve eğitsel gelişimlerini dikkate alarak, çocukların çevreyle doğrudan iletişim ve etkileşim
halinde aile sıcaklığı ve sevgi ortamı içerisinde yetiştirilmelerini temin etmek maksadıyla korunmaya
muhtaç çocuklar alanına yönelik kışla tipi bakım modelinden uzak aile sıcaklığı ve sevgisinin
oluşturulmasına imkan sağlayacak hizmet binaları oluşturmak.
Kapsam
Madde 4. 5393 sayılı Belediye Kanunu 75. maddesinin (a) bendi uyarınca düzenlenen bu protokol;
Belediye ile SHÇEK arasındaki ortak hizmet projesi yürütülmesini kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 5.
5.1.5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunu'nun 7. maddesinin (v) bendi gereği; "
gencler
ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri YÜrütmek, geliştirmek ve bu amacıa sosyal
tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya islettirmek, bu hizmetleri
yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile
iş birliği yapmak,"
5.2.5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (a) fıkarası gereği; "mahalli idareler diğer kamu
kurum ve kuruluşlanna ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir
veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir ve bu amaçla gerekli kaynak
aktarımında bulunabilir."
. "
Hak ve Yükümlülükler
Madde 6.
6.ı.SHÇEK Hak ve Yükümlülükleri
6.1.1 Sevgi Evleri ve İdare Binasına ait Vaziyet Planı ve Avan projeleri hazırlamak,
6.1.2 Sevgi Evleri ve İdare Binalarının inşa edileceği gayrimenkulü temin etmek,
6.1.3 Kurulacak olan Sevgi Evleri ve İdare Binasının işletmesini yerine getirmek,
6.1.4 İşletme esnasında Belediyenin gençler ve çocuklara yönelik politika ve hedeflerini dikkate almak
maksadıyla iyi yönetişim ve işbirliği esasları çerçevesinde Belediyenin görüşünü almak, Belediyenin
:~
incelemelerde bulunmasına ve görüş bildirmesine yönetim paylaşımına imkan tanıyacak yönetim
düzenini kurmak,
6.1.5 Sevgi Evleri ve İdare Binasını işletmek amacıyla ihtiyaç duyulan personel, iaşe, tarifeli giderler
ve diğer tüm ihtiyaçları karşılamak.
6.1.6 Sevgi Evleri ve İdare Binasının hizmete başladıktan sonraki süreçte bakım ve tadilata ihtiyaç
duyması halinde bu bakım ve onarımı imkanları dahilinde karşılamak ..
6.2 Belediyenin Hak ve yükümlülükleri.
.
6.2.1 Sevgi Evleri ve İdare Binasının, SHÇEK tarafından hazırlananvaziyet planı ve Avan projelerine
uygun olarak uygulama projelerini hazırlamak, ilgili kurumlardan onaylanmasını sağlamak.
6.2.2 Her bir Sevgi Evi için yaklaşık 100.000 (Yüz bin) YTL olamak üzere tüm site için toplam
ı.ı 00.000 (bir milyon yüzbin) YTL ye mal olacağı tahmin edilen inşaatı yapmak ve belediye altyapı
hizmetlerinin götürülmesini sağlayıp çevre düzenlemelerine katkıda bulunmak, kontrollük hizmetlerini
yerine getirmek,
6.2.3 İşletme esnasında Belediyenin gençler ve çocuklara yönelik politika ve hedeflerini dikkate alarak
incelemelerde bulunmak ve görüş bildirmek, 6. L.4'üncü madde çerçevesinde yönetime katılmak, bu
protokol hükümlerine uyulup uyulmadığını incelemek için görevlendirmede bulunmak.
Genel Hükümler
Madde 7.
Yapılan hizmet binaları korumaya muhtaç çocuklara yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi dışında
başka biramaçla hiçbir suretle .kullanılamaz.: -:c-:: -- ....---osı-r: •.. ~,-
.-
.--------
.•.
.....
.
.•
, __ . .-c..
Ek Protokoller ve Fesih
Madde 8.
Gerekli hallerde işbu protokol esasları çerçevesinde, ek protokol yapabilirler. Taraflar, Protokol
hükümlerine uyulmaması halinde müzakereler yolu ile anlaşma sağlayabileceği gibi iş bu protokolü
anlaşarak karşılıklı feshedebilirler.
İhtilaflarm halli :
Madde 9.
işbu protokolün uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra Daireleri
yetkilidir.
Yürürlük:
Madde 10.
Bu Protokol, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin onay kararı ile yürürlüğe girer.
Son Hükümler:
Madde ll.
İş bu protokol II (onbir) maddeden ibaret olup.i.~/'t./~,
İsmail BARIŞ
SHÇEK Genel Müdüı '-"""--..
/
j~~
O 6
II..A~:...-''''-,,--
Nimet ÇUBUKÇU
Devlet Bakanı
tarihinde dört suret olara\,imzalanmıştır.
-
.
Download

istanbul büyükşehir belediyesi ile shcek arasında işbirliği protokolü